Skip to main content
Skip table of contents

SAD v1.0 Berichtencatalogus innamewebservice


1. Inleiding

1.1. Voorwoord

Betrouwbare en toegankelijke informatie over de samenstelling en opbouw van de ondergrond is van groot belang voor een dichtbevolkt land als Nederland. Het helpt overheden, bedrijven en burgers om op feiten gebaseerde beslissingen te nemen over het gebruik van de ondergrond, bijvoorbeeld in verband met bereikbaarheid, waterveiligheid, warmte- en koudeopslag, aardgasproductie en de winning van aardwarmte. Centrale registratie van gegevens voorkomt dat informatie dubbel moet worden ingewonnen.

Het verzamelen, beschikbaar stellen, en gebruiken van al deze informatie is sinds september 2015 wettelijk vastgelegd in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De exacte datum van inwerkingtreding van BRO fase 2, en daarmee van het Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD), is nog niet bekend; streefdatum is 01-07-2024 voor het aanleveren met kwaliteitsregime IMBRO/A en 01-01-2025 met kwaliteitsregime IMBRO.

Omdat de BRO een onderdeel is van het Stelsel van Basisregistraties, zijn verplichtingen met betrekking tot aanlevering, gebruik, terugmelding en onderzoek in de werkprocessen van overheidsorganisaties opgenomen in de Wet BRO. De BRO-gegevens worden centraal geregistreerd in de Landelijke Voorziening BRO (LV-BRO).

In het document Handreiking Afname BRO Gegevens wordt beschreven via welke uitgiftekanalen BRO-gegevens geraadpleegd of gedownload kunnen worden en welke functionele en technische mogelijkheden deze kanalen bieden.

In het document Handreiking aanleveren BRO-gegevens kan men algemene informatie inwinnen over:

 • Hoe kun je een BRO-verzoek als een XML-bestand opstellen?

 • Hoe ziet zo'n XML-bestand er uit?

 • Hoe moet je te werk gaan als de gegevens in één keer beschikbaar komen dan wel beetje bij beetje in de loop der tijd?

 • Hoe kunnen verandering van waarden in de loop der tijd gemeld kunnen worden?

 • Hoe kun je een fout in de geregistreerde gegevens corrigeren?

Blijft over de vraag: met welke brondocumenten kunnen gegevens over een Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD) aangeleverd of gecorrigeerd worden en welke andere SAD-specifieke informatie is er beschikbaar naast de algemene informatie in de Handreiking aanleveren BRO-gegevens?

1.2. Doelstelling

Dit document bevat SAD-specifieke informatie voor het aanleveren en corrigeren van gegevens over een Milieuhygiënisch bodemonderzoek. Hierbij gaat het met name over:

 • Welke SAD-specifieke brondocumenten zijn er als eenheid voor het aanleveren of corrigeren van gegevens?

 • Welke combinaties van brondocument en type correctieverzoek zijn toegestaan?

 • Welke SAD-specifieke aanvullende regels zijn er, naast de bedrijfsregels in de SAD-gegevenscatalogus en de algemene aanvullende regels in de Handreiking aanleveren BRO-gegevens?

 • Welke SAD-specifieke codelijsten zijn er en waar kunnen hun toegestane waarden geraadpleegd worden?

 • Is er een tabel waarmee een Engelstalige naam in de XML-bestanden kan worden omgezet naar de Nederlandstalige naam in de gegevenscatalogus?

1.3. Doelgroep

Doelgroep voor dit document zijn organisaties en personen, waaronder bestuursorganen en bedrijven, die opereren als bronhouder, gegevensleverancier of softwareleverancier en die betrokken zijn bij het opstellen van BRO-verzoeken. En die gegevens over een Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD) moeten aanleveren of hierover geregistreerde gegevens moeten corrigeren.

1.4. Samenhang met andere documentatie

De informatievoorziening over het aanleveren aan de BRO vindt plaats op 3 niveaus. Zie onderstaande figuur.


 1. Het startpunt met algemene informatie over de BRO is de website www.basisregistratieondergrond.nl. Een stappenplan voor het verkrijgen van toegang tot het Bronhouderportaal is te vinden op https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-bro/aanleveren-opvragen/tools-tips/bronhouderportaal.

 2. Het tweede niveau is het Bronhouderportaal (https://www.bronhouderportaal-bro.nl/login), met rechtsonderaan een link naar de gebruikshandleiding (zie Handleiding bronhouderportaal).

 3. Het derde niveau is de BRO Productomgeving. Hier vindt u onder meer algemene informatie over het aanlever- en afnameproces, wijzigings- en versiebeheer en Q&A voor softwareleveranciers, maar ook specifieke informatie van de beschikbare types registratieobjecten zoals scopedocument, gegevenscatalogus en werkafspraken, storymap, berichtencatalogi voor inname en uitgifte, voorbeeldberichten voor inname en uitgifte.

Het verdient aanbeveling dat u zich eerst bekend maakt met de aangeven informatie uit de eerste 2 niveau's en het document Handreiking aanleveren BRO-gegevens in de BRO productomgeving.

Daarna kunt u zich verdiepen in de SAD-specifieke informatie in de BRO productomgeving, waaronder de SAD gegevenscatalogus en eventuele werkafspraken en in het bijzonder dit document, de SAD berichtencatalogus innamewebservice.

1.5. Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de Brondocumenten, inclusief een overzicht met welke combinaties van brondocument en type correctieverzoek zijn toegestaan en de bijbehorende aanvullende regels.

Hoofdstuk 3 bevat toelichting over het gebruik van SIKB0101 voor aanlevering.

Hoofdstuk 4 beschrijft enkele integrale Voorbeeldberichten (XML-bestanden).

Hoofdstuk 5 bevat toelichting over de relaties tussen entiteiten in het SIKB0101 formaat.

Hoofdstuk 6 bevat toelichting over de dynamische opzet van waarnemingen in het SIKB0101 formaat.

Hoofdstuk 7 bevat een Mappingtabel, die aangeeft hoe een attribuut met de Nederlandse naam in de SAD-gegevenscatalogus wordt gevuld met een Engelstalig element uit een IMSIKB0101 XSD- of XML-bestand.

Hoofdstuk 8 bevat een overzicht van de SAD-specifieke Codelijsten (beheerde waardelijsten) met de URN, zoals die in de SIKB0101 XML-bestanden gebruikt moeten worden, en een link naar de webpagina waar de lijst met toegestane waarden geraadpleegd kan worden.

Hoofdstuk 9 bevat een toelichting over de aanvullende regels bij aanleveren en hoe deze te valideren zijn met meegeleverde XSD en controle XSLT.

De bijlage in hoofdstuk 10 bevat een vertaaltabel, waarmee de Engelstalige naam van een onderdeel in de XSD- en XML-bestanden van het interne SAD-interface, dus na SIKB conversie, kan worden omgezet in de Nederlandstalige naam in de SAD-gegevenscatalogus.

Hoofdstuk 11 bevat een overzicht van de SAD-specifieke codelijsten (beheerde waardelijsten), zoals die worden gebruikt in de XSD- en XML-bestanden van het interne SAD interface, dus na SIKB Conversie., en een link naar de webpagina waar de lijst met toegestane waarden geraadpleegd kan worden.

1.6. Versiehistorie

Versie

Datum

Omschrijving

0.2

21-02-2023

Gebaseerd op Gegevens Catalogus SAD Versie 0.2

0.7

15-05-2023

Gebaseerd op Gegevens Catalogus SAD Versie 0.7 met  boringen en lagen, veldmonsters en analysemonsters

0.9

18-07-2023

Gebaseerd op Gegevens Catalogus SAD Versie 0.9 met het volledige SAD model

0.99

28-11-2023

Gebaseerd op Gegevens Catalogus SAD Versie 0.99 met het volledige SAD model na PUCO reacties verwerking

1.0.0

27-6-2024

Gebaseerd op Gegevens Catalogus SAD Versie 1.0.0 met vastgestelde IMBRO/A catalogus

1.7. Contactinformatie

Algemene informatie en documentatie over de BRO kunt u vinden op https://basisregistratieondergrond.nl/.

Heeft u een vraag over de BRO? Wij staan voor u klaar om u te helpen. Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt contact opnemen met de BRO Servicedesk via een mail naar support@broservicedesk.nl.

Of bel ons op telefoonnummer 088 - 8664 999. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

2. Brondocumenten

Dit hoofdstuk definieert de brondocumenten voor het aanleveren van de gegevens over een SAD. Hetzelfde brondocument kan ook gebruikt worden om geregistreerde gegevens te corrigeren.

De entiteiten en attributen in dit document worden aangeduid met de Engelstalige namen, zoals die voorkomen in de XSD-bestanden (de formele berichtdefinities) en de XML-bestanden (met de BRO-verzoeken). Met behulp van de Vertaaltabel kunnen deze worden omgezet in de Nederlandstalige namen in de SAD-gegevenscatalogus.

2.1. Levensloop, materiële geschiedenis en tijdlijn.

Het SAD registratieobject kent geen materiële geschiedenis en kan daarom alleen in z'n geheel worden aangeleverd en in z'n geheel worden gecorrigeerd, waarbij alle geregistreerde gegevens worden vervangen.

2.2. Overzicht

Voor het aanbieden van (nieuwe of gecorrigeerde) gegevens kent de SAD innamewebservice één type brondocument; zie onderstaande tabel. Met dit brondocument wordt het SAD registratieobject in één keer in zijn geheel vastgelegd of gecorrigeerd.

Naam

SAD_CompleteReport

Doel

Het brondocument dat een Milieuhygiënisch bodemonderzoek in zijn volledigheid beschrijft.

2.3. Operaties

Onderstaande tabel geeft per type brondocument weer in welke registratie en correctie operaties het kan worden aangeboden.
Zie hoofdstuk 5 van de Handreiking aanleveren BRO-gegevens voor nadere informatie.

sourceDocument

Registreren

Corrigeren


registrationRequest

correctionRequest 

SAD_CompleteReport

 √


2.4. Brondocument SAD_CompleteReport

Het brondocument SAD_CompleteReport wordt aangeboden wanneer er een nieuw Milieuhygiënisch bodemonderzoek is voltooid en de gegevens zijn aangeleverd bij de bronhouder. Per aanlevering kan er exact één Milieuhygiënisch bodemonderzoek geregistreerd worden.

De registratie is met dit brondocument voltooid. Het verwijderen van een registratieobject kan alleen door het registratieobject uit registratie te nemen. Neem hiervoor contact op met de BRO Servicedesk via een mail naar support@broservicedesk.nl.

2.4.1. Inhoud

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de inhoud van het brondocument.

brondocument SAD_CompleteReport.png

De gegevens in de inhoud van het de FeatureCollectionIMSIKB0101 zijn volledig gedefinieerd in de gegevenscatalogus van SIKB0101, te lezen in het Protocol-document en de Uitwisselmodel-documenten.

De volgende gegevens staan niet in het brondocument maar worden als transactiegegeven aangeleverd in het BRO-verzoek:

 • De deliveryAccountableParty (bronhouder) alleen als de bronhouder een ander is dan de dataleverancier;

 • De deliveryResponsibleParty (dataleverancier);

 • Het qualityRegime (kwaliteitsregime).

 • De broId (BRO-ID). Bij aanleveren van een SAD_CompleteReport brondocument in een registratieverzoek wordt de broId (BRO-ID) niet aangeleverd; de LV-BRO genereert een unieke waarde voor dit gegeven. Bij aanleveren van dit brondocument in een correctieverzoek wordt de broId (BRO-ID) als transactiegegeven aangeleverd in het BRO-verzoek; het identificeert het registratieobject dat moet worden gecorrigeerd.

2.4.2. Aanvullende regels

3. SIKB0101 bestand als brondocument

Het brondocument voor registratie en uitgifte van een Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD) is grotendeels gebaseerd op de ‘Pas toe of leg uit’ uitwisselstandaard SIKB0101: SIKB0101 versie 14.8.0. Deze digitale uitwisselstandaard wordt al meer dan twintig jaar succesvol toegepast in de keten voor Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD). Voor meer informatie over dit protocol wordt verwezen website van het SIKB.

Belangrijke richtlijnen en technische documentatie van de uitwisselstandaard SIKB0101 zijn te vinden op deze plek: https://www.sikb.nl/datastandaarden/richtlijnen/sikb0101. In het te downloaden Protocol-document ('Protocol SIKB0101 (inclusief IM Metingen)') staan aanvullende afspraken voor de technische implementatie van de standaard. Neem deze goed door.

In de volgende hoofdstukken volgen de speciaal voor de BRO toepasbare voorbeeldberichten, domeintabellen, vertaaltabellen en aanvullende afspraken.

4. Voorbeeldberichten

4.1. Integrale XML-voorbeeldberichten

Integrale voorbeeldberichten zijn te vinden via de link op de pagina Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD) van de BRO Productomgeving. Deze voorbeeldberichten kunnen dienen als template bij het opstellen van berichten.

4.2. XML-code snippets

Voorbeelden van een aantal algemene stukken XML-code (code snippets) zijn te vinden in het document Handreiking aanleveren BRO-gegevens

De volgende paragrafen bevatten enkele stukken XML-code die specifiek zijn voor SAD.

4.2.1. FeatureCollectionIMSIKB0101

Binnen het Brondocument SAD_CompleteReport is een featureCollection aanwezig van het type FeatureCollectionIMSIKB0101. Deze collection zal een volledige SIKB XML moeten bevatten, te beginnen met het root-element van SIKB0101, FeatureCollectionIMSIKB0101.

Onderstaande XML-code bevat een voorbeeld van een featureCollectionIMSIKB0101 in een SAD Registratieverzoek.

CODE
... 
	<!--KVK nummer van de aanleverende partij-->
  <sadcom:deliveryAccountableParty>1234567</sadcom:deliveryAccountableParty>
  <!-- Kwaliteitsregime, voor nu alleen nog IMRBO/A-->
  <sadcom:qualityRegime>IMBRO/A</sadcom:qualityRegime>
  <sadcom:requestReference>Verzoek1</sadcom:requestReference>  
  <sourceDocument>  
    <SAD_CompleteReport>        
      <deliveryContext codeSpace="urn:bro:sad:DeliveryContext">archiefoverdracht</deliveryContext>      
      <objectIdAccountableParty>MijnReferentieSADUpload</objectIdAccountableParty>      
      <reportDate>2018-12-08</reportDate>
      <featureCollection>
        <!-- Hier tussen kan de volledige SIKB XML geplakt worden-->
        <imsikb0101:FeatureCollectionIMSIKB0101 gml:id="_9e0c2e47-5019-4846-bf80-050c79a09ff2"
                       xmlns:imsikb0101="http://www.sikb.nl/imsikb0101"
                       xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco"
                       xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd"
                       xmlns:gsr="http://www.isotc211.org/2005/gsr"
                       xmlns:gss="http://www.isotc211.org/2005/gss"
                       xmlns:gts="http://www.isotc211.org/2005/gts"
                       xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
                       xmlns:om="http://www.opengis.net/om/2.0"
                       xmlns:sam="http://www.opengis.net/sampling/2.0"
                       xmlns:sams="http://www.opengis.net/samplingSpatial/2.0"
                       xmlns:spec="http://www.opengis.net/samplingSpecimen/2.0"
                       xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
                       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                       xmlns:immetingen="http://www.sikb.nl/immetingen"
                       xsi:schemaLocation="http://www.sikb.nl/imsikb0101 ./imsikb0101_v14.8.0.xsd">
 					 <!-- Rest van SIKB xml ..., de xml kan vooraf gevalideerd worden met de bijbehorende SAD-XSLT --> 
        </imsikb0101:FeatureCollectionIMSIKB0101>
      </featureCollection>
    </SAD_CompleteReport>
  </sourceDocument>
</registrationRequest>
 ...

5. Mapping van relaties binnen SIKB0101 naar de SAD Catalogus

De SAD gegevenscatalogus is een hiërarchisch data model, maar SIKB0101 is een relationeel uitwisselmodel. Dit betekent dat de relaties tussen entiteiten anders worden vastgelegd.

5.1.  Het concept van relaties

Binnen de SAD gegevenscatalogus wordt een relatie hiërarchisch opgenomen in een boomstructuur.

Binnen SIKB0101 wordt een relatie naar een feature (object) binnen hetzelfde document opgenomen als een verwijzing (xlink:href) naar het feature, op basis van de gml:id van het verwezen feature. Bij de relatie geeft het XML-element role (rol) het type van de relatie aan, op basis van een waarde uit een domeintabel. De gekozen waarde uit de domeintabel wordt opgenomen als een xlink:href met daarin de ID uit de domeintabel (zie hoofdstuk Codelijsten mapping BRO Catalogus en SIKB0101).

Zie onderstaande XML-code snippet voor een voorbeeld:

CODE
<imsikb0101:Borehole gml:id="_d8401c1a-ec0c-446f-8e45-22d9514f8400">
   <sam:sampledFeature/>
   <sam:relatedObservation/>
   <sam:relatedSamplingFeature>
       <sam:SamplingFeatureComplex>
           <sam:role xlink:href="urn:immetingen:RelatedSamplingFeatureRollen:id:2"/>
           <sam:relatedSamplingFeature xlink:href="#_cb070ae9-2428-4b4f-a7a7-f5b285c0bbd7"/>
       </sam:SamplingFeatureComplex>
   </sam:relatedSamplingFeature>
....


Dit is een Borehole (Boring) met gml:id "_d8401c1a-ec0c-446f-8e45-22d9514f8400".
De borehole bevat een relatedSamplingFeature van het type SamplingFeatureComplex.
Het SamplingFeatureComplex bevat een role (rol) en een relatedSamplingFeature (gerelateerd bemonsteringsfeature).
De role binnen het SamplingFeatureComplex is van het type 2, wat volgens de SIKB domeintabellen 'heeftLaag' betekent.
De relatedSamplingFeature binnen het SamplingFeatureComplex is een verwijzing (xlink:href) naar een Layer (Laag) elders in hetzelfde XML-bestand (de xlink:href begint met een "#") met de ID '_cb070ae9-2428-4b4f-a7a7-f5b285c0bbd7'.
Samengevat: Boring X heeft laag Y.

Elders in het XML-bestand kunnen we de laag met deze gml:id vinden:

CODE
<imsikb0101:Layer gml:id="_cb070ae9-2428-4b4f-a7a7-f5b285c0bbd7">
   <sam:sampledFeature/>
   <sam:relatedSamplingFeature>
   		<sam:SamplingFeatureComplex>
        	<sam:role xlink:href="urn:immetingen:RelatedSamplingFeatureRollen:id:4"/>
            <sam:relatedSamplingFeature xlink:href="#_d8401c1a-ec0c-446f-8e45-22d9514f8400"/>
        </sam:SamplingFeatureComplex>
   </sam:relatedSamplingFeature>
....


De Laag met gml:id "_cb070ae9-2428-4b4f-a7a7-f5b285c0bbd7" heeft een relatedSamplingFeature.
De role (rol) binnen het SamplingFeatureComplex is van het type "urn:immetingen:RelatedSamplingFeatureRollen:id:4", oftewel 'hoortBijMeetObject'.
De relatedSamplingFeature binnen het SamplingFeatureComplex is een verwijzing naar de Borehole (Boring) met gml:id "_d8401c1a-ec0c-446f-8e45-22d9514f8400" elders in hetzelfde XML-bestand.
Oftewel, Laag Y hoort bij meetobject X.

5.2.  Mogelijke relaties

De onderstaande tabellen geven aan welke mogelijke relaties in SIKB0101 relevant zijn voor het registratieobject SAD.

Meetpunt heeft de volgende RelatedSamplingFeatures met de volgende Rollen:

ID

Role

Beschrijving

1

Heeft Monster

Een verwijzing van een Meetpunt naar een monster

2

Heeft Laag

Een verwijzing van een Meetpunt naar een onderliggende laag.

5

Heeft Peilbuis

Een verwijzing van een Meetpunt naar een Filter.


Filter heeft de volgende RelatedSamplingFeatures met de volgende Rollen:

ID

Role

Beschrijving

1

Heeft Monster

Een verwijzing van een Filter naar een monster. Dit zal altijd een monster moeten zijn met de matrix grondwater.

4

Hoort bij meetobject

Een verwijzing van een Filter naar een bovenliggende Meetpunt. Het Meetpunt waarnaar verwezen wordt zal met een rol id:5 moeten verwijzen naar deze Filter.


Laag heeft de volgende RelatedSamplingFeatures met de volgende Rollen:

ID

Role

Beschrijving

4

Hoort bij meetobject

Een verwijzing van een laag naar een bovenliggende Meetpunt. Het Meetpunt waarnaar verwezen wordt zal met een rol id:2 moeten verwijzen naar deze laag.


Grond veldmonster heeft de volgende RelatedSamplingFeatures met de volgende Rollen:

ID

Role

Beschrijving

6

Monster hoort bij meetobject

Een verwijzing van een monster naar een bovenliggende boring. De boring waarnaar verwezen wordt zal met een rol id:1 moeten verwijzen naar deze laag.

9

Monster zit In Analyse Monster

Een verwijzing van een veldgrondmonster naar een analysemonster.

 

Water veldmonster heeft de volgende RelatedSamplingFeatures met de volgende Rollen:

ID

Role

Beschrijving

7

In filter

Een verwijzing van een waterbemonstering naar de Filter waaruit deze bemonsterd is.

9

Monster zit In Analyse Monster

Een verwijzing van een waterbemonstering naar een analysemonster.


Analysemonster (grond en grondwater) heeft de volgende RelatedSamplingFeatures met de volgende Rollen:

ID

Role

Beschrijving

10

Heeft deelmonsters

Een verwijzing van dit analysemonster naar een veldmonster.

23

Heeft heranalyse

Een verwijzing van dit analysemonster naar een ander analysemonster, geeft aan dat het huidige analysemonster een heranalyse heeft. Deze rol komt niet voor in SAD. Dit zal dus niet gemapped worden en bij SIKB0101 berichten die uit de BRO komen ontbreekt deze rol.

24

Is heranalyse van

Een verwijzing van dit analysemonster naar een ander analysemonster. Geeft aan dat dit analysemonster een heranalyse is van een ander analysemonster. Deze rol komt niet voor in SAD. Dit zal dus niet gemapped worden en bij SIKB0101 berichten die uit de BRO komen ontbreekt deze rol.

6. Mapping van waarnemingen binnen SIKB0101 naar de SAD Catalogus

De SIKB0101 XML is, in tegenstelling tot het SAD-registratieobject en andere registratieobjecten van de BRO, een relationeel model in plaats van een hierarchisch model. Dit geeft de mogelijkheid om bepaalde elementen anders vast te leggen dan hoe dit in de BRO registratieobjecten gebruikelijk is.

Een voorbeeld hiervan zijn waarnemingen. In plaats van elke aparte waarneming als een element op te nemen binnen het bijbehorende attribuut is er gekozen voor een generieke oplossing: Een element kan verwijzingen hebben naar 1 of meerdere waarnemingen 'Characteristics'. Deze waarnemingen hebben o.a. een type, wat weergeeft wat voor waarneming het is.

Bijvoorbeeld:

Neem het volgende IMSIKB0101 Layer element. Deze layer bevat de laagdieptes (upperDepth, lowerDepth), het identificatie element (identification) en een bodemlaagtype (layerType). Maar er zijn ook een zevental 'relatedObservation' types aanwezig.

XML
	<imsikb0101:featureMember>
		<imsikb0101:Layer gml:id="_cb070ae9-2428-4b4f-a7a7-f5b285c0bbd7">
			<sam:sampledFeature/>
			<sam:relatedObservation xlink:href="#_ef8efcab-13fe-4d79-8bd7-d2aa2ead1414"/>
			<sam:relatedObservation xlink:href="#_125ce451-4cb3-4476-9dff-62150724a313"/>
			<sam:relatedObservation xlink:href="#_e396535f-ad88-48ea-b8d2-36811e10fc2f"/>
			<sam:relatedObservation xlink:href="#_578606fd-780c-439c-91f5-11faded07ff2"/>
			<sam:relatedObservation xlink:href="#_f83ada35-2ac2-4f59-a541-4ee17cb0beb1"/>
			<sam:relatedObservation xlink:href="#_8b1e4170-cd2e-46b9-8961-dc49d2b0ff3b"/>
			<sam:relatedObservation xlink:href="#_f83bda35-2ac2-4f59-a541-4ee17cb0beb1"/>
			<sam:relatedSamplingFeature>
				<sam:SamplingFeatureComplex>
					<sam:role xlink:href="urn:immetingen:RelatedSamplingFeatureRollen:id:4"/>
					<sam:relatedSamplingFeature xlink:href="#_d8401c1a-ec0c-446f-8e45-22d9514f8400"/>
				</sam:SamplingFeatureComplex>
			</sam:relatedSamplingFeature>
			<sams:hostedProcedure xlink:href="#_acfbe5fc-111c-4905-86ba-0bee18fd26d4"/>
			<sams:shape/>
			<imsikb0101:upperDepth>
				<immetingen:Depth>
					<immetingen:value uom="urn:immetingen:Eenheid:id:19">0</immetingen:value>
					<immetingen:condition>urn:immetingen:Hoedanigheid:id:11</immetingen:condition>
				</immetingen:Depth>
			</imsikb0101:upperDepth>
			<imsikb0101:lowerDepth>
				<immetingen:Depth>
					<immetingen:value uom="urn:immetingen:Eenheid:id:19">50</immetingen:value>
					<immetingen:condition>urn:immetingen:Hoedanigheid:id:11</immetingen:condition>
				</immetingen:Depth>
			</imsikb0101:lowerDepth>
			<imsikb0101:identification>
				<immetingen:NEN3610ID>
					<immetingen:namespace>SIKB</immetingen:namespace>
					<immetingen:lokaalID>cb070ae9-2428-4b4f-a7a7-f5b285c0bbd7</immetingen:lokaalID>
					<immetingen:versie>2018-03-08T16:57:46.3870000+01:00</immetingen:versie>
				</immetingen:NEN3610ID>
			</imsikb0101:identification>
			<imsikb0101:layerType>urn:immetingen:BodemlaagType:id:2</imsikb0101:layerType>
		</imsikb0101:Layer>
	</imsikb0101:featureMember>

Zo'n related observation ziet er als volgt uit: 

De waarneming in deze characteristic is KenmerkBodemlaag:id:1, oftewel waarde 1 uit de kenmerkbodemlaag lijst. Dit is bodemlaag bijzonderheden. En het result is <immetingen:classifiedResult>urn:immetingen:BodemlaagBijzonderheden:id:3</immetingen:classifiedResult> oftewel waarde 3 uit de bodemlaagbijzonderheden lijst; wat neerkomt op schelpen. In de omschrijving van een waarneming is te vinden welke domeinwaardelijst er verwacht wordt als resultaat.

XML
		<immetingen:Characteristic gml:id="_ef8efcab-13fe-4d79-8bd7-d2aa2ead1414">
			<om:relatedObservation>
				<om:ObservationContext>
 					<!-- De verwijzing naar aanvullende waarneming bij deze waarneming, dus bijv. de gradatie, kleursterkte, etc.. -->
					<om:role xlink:href="urn:immetingen:RelatedObservationRollen:id:2"/>
					<om:relatedObservation xlink:href="#_4bea3324-8745-483a-ac62-da6bb0b5d3eb"/>
				</om:ObservationContext>
			</om:relatedObservation>
			<om:relatedObservation>
				<om:ObservationContext>
 					<!-- De verwijzing naar aanvullende waarneming bij deze waarneming, dus bijv. de gradatie, kleursterkte, etc.. --> 
				    <om:role xlink:href="urn:immetingen:RelatedObservationRollen:id:2"/>
					<om:relatedObservation xlink:href="#_23fab383-bccf-429c-b727-6904ae73888b"/>
				</om:ObservationContext>
			</om:relatedObservation>
			<om:phenomenonTime/>
			<om:resultTime/>
			<om:procedure/>
			<om:observedProperty/>
 			<!-- De verwijzing naar de entiteit waaraan deze waarneming is gedaan, dus bijv. de bodemlaag of boring --> 
			<om:featureOfInterest xlink:href="#_cb070ae9-2428-4b4f-a7a7-f5b285c0bbd7"/>
 			<!-- Het daadwerkelijke resultaat als ClassifiedResult, MeasureResult, DescriptionResult etc.. --> 
			<om:result xsi:type="immetingen:ClassifiedResultType">
				<immetingen:classifiedResult>urn:immetingen:BodemlaagBijzonderheden:id:3</immetingen:classifiedResult>
			</om:result>
			<immetingen:identification>
				<immetingen:NEN3610ID>
					<immetingen:namespace>SIKB</immetingen:namespace>
					<immetingen:lokaalID>ef8efcab-13fe-4d79-8bd7-d2aa2ead1414</immetingen:lokaalID>
				</immetingen:NEN3610ID>
			</immetingen:identification>
			<!-- De verwijzing naar de domeintabel met daarin de waarde om welke waarneming het gaat, dus bijv. Kleur, Grondsoort, etc.. -->   
			<immetingen:indicator>urn:immetingen:KenmerkBodemlaag:id:1</immetingen:indicator>
			<immetingen:remarks/>
		</immetingen:Characteristic>

Technisch gezien is het mogelijk om op deze manier bijna elk type waarneming bij elk soort attribuut te gebruiken.
Het is vastgelegd welke metingen en waarnemingen er per entiteit vastgelegd kunnen worden. In de Mappingtabel in het volgende hoofdstuk, kan je zien welke waarnemingen verwacht worden bij welk SIKB0101 attribuut en welke elementen in de BRO-Gegevenscatalogus daaraan verbonden zijn.

7. Mappingtabel van SIKB0101 naar de SAD catalogus

Dit hoofdstuk bevat een mappingtabel, die aangeeft hoe een attribuut met de Nederlandse naam in de SAD-gegevenscatalogus wordt gevuld met een Engelstalig element uit een IMSIKB0101 XSD- of XML-bestand.

De onderstaande tabel is gesorteerd op logische volgorde van de SAD-gegevenscatalogus.

Voor de waarnemingen (Characteristics) zie het voorgaande hoofdstuk.

7.1. Mappingtabel met toelichting

Hieronder mapping voor IMBRO/A en IMBRO kwaliteit, voor zowel inname als uitgifte. De paars gearceerde velden zijn alleen voor IMBRO kwaliteit.

Entiteit Catalogus

Attribuut Catalogus

Regels  / toelichting

SIKB0101 Mapping

Registratieobject

Registratieobject

BRO-ID

Niet aanleveren bij Registratie, wordt uitgedeeld door de BRO.
Verplicht bij Corrrectie, om te bepalen welk registratie object gecorrigeerd dient te worden.
Verplicht bij Uitgifte, om in de keten het BRO-ID te verspreiden.

imsikb0101:Project/imsikb0101:broId

Registratieobject

bronhouderRegistratieobject

object-ID bronhouderRegistratieobject

kwaliteitsregime

Kwaliteitsregime wordt in IMBRO/A fase default gevuld met: 'IMBROA'


Registratieobject

dataleverancierBodemonderzoek

Project

Bodemonderzoek

SIKB0101-identificatie

imsikb0101:Project/imsikb0101:identification/immetingen:NEN3610ID/immetingen:lokaalID

Bodemonderzoek

type onderzoek

imsikb0101:Project/imsikb0101:projectType

Bodemonderzoek

rapportagedatum

Bij IMBRO/A kwaliteit zal dit de datum van aanlevering zijn.


Bodemonderzoek

kader aanlevering

Kader aanlevering wordt in IMBRO/A fase default gevuld met: 'archiefoverdracht'


Bodemonderzoek/Rapport

nummer

imsikb0101:Project/imsikb0101:reportNumber

Bodemonderzoek/Rapport

datum

imsikb0101:Project/imsikb0101:reportDate

Bodemonderzoek

uitvoerder onderzoek

Er is een extra veld voor IMBRO/A indien deze waarde niet gevuld is, het veld: 'rapport.auteur' waarin de naam van de organisatie overgenomen kan worden.

imsikb0101:Project/imsikb0101:stakeholders/immetingen:Organisation[immetingen:organisationType = urn:immetingen:RolBetrokkene:id:64]/immetingen:Organisation/immetingen:chamberOfCommerceNumber

Bodemonderzoek

aanleiding onderzoek

Indien niet gevuld voor IMBRO/A, kan 'Onbekend (SIKBID: 12 )' ingevuld worden.

imsikb0101:Project/imsikb0101:investigationReason

Bodemonderzoek

contour onderzoekslocatie

imsikb0101:Project/imsikb0101:geometry/gml:Polygon

Bodemonderzoek

naam

imsikb0101:Project/imsikb0101:name

Bodemonderzoek

asbest onderzocht

imsikb0101:Project/imsikb0101:asbestos

Bodemonderzoek

omschrijving conclusie

imsikb0101:Project/imsikb0101:investigationConclusion

Bodemonderzoek/Rapport

auteur

imsikb0101:Project/imsikb0101:stakeholders/immetingen:Organisation[immetingen:organisationType = urn:immetingen:RolBetrokkene:id:64]/immetingen:Organisation/immetingen:name

Bodemonderzoek/Rapport

URL

Niet in SIKB0101 beschikbaar nog

Bodemonderzoek

meetpunt  

(relaties naar Meetpunt)

imsikb0101:Project/imsikb0101:measurementObjects

Bodemonderzoek

analysemonstergrondgemengd 

(relaties naar AnalysemonsterGrondGemengd)

imsikb0101:Project/imsikb0101:samplesInProject[immetingen:specimenType = urn:immetingen:MonsterType:10

BRO-ID alleen gevuld bij uitgifte of bij correctie.

imsikb0101:Project/imsikb0101:broId

Meetpunt

Borehole || MeasurementObject  (beide mogelijk)

Meetpunt

SIKB0101-identificatie

imsikb0101:Borehole/imsikb0101:identification/immetingen:NEN3610ID/immetingen:lokaalID
imsikb0101:MeasurementObject/imsikb0101:identification/immetingen:NEN3610ID/immetingen:lokaalID

Meetpunt

naam

imsikb0101:Borehole/immetingen:name
imsikb0101:MeasurementObject/immetingen:name

Meetpunt

aangeleverde locatie

Aanlevering kan in RD, ETRS89 of WGS84

imsikb0101:Borehole/gml:geometry/gml:Point
imsikb0101:MeasurementObject/gml:geometry/gml:Point

Meetpunt

type

Meetpunten van een niet ondersteund type worden overgeslagen.

imsikb0101:Borehole/immetingen:measurementObjectType
imsikb0101:MeasurementObject/immetingen:measurementObjectType

Meetpunt

datum

imsikb0101:Borehole/immetingen:startTime  
imsikb0101:MeasurementObject/immetingen:startTime  

Meetpunt

einddiepte

Moet in BRO worden opgenomen ten opzichte van maaiveld. Indien de bijbehorende condition de waarde 11 (tov Maaiveld) heeft kan de diepte 1 op 1 worden overgenomen. Indien condition de waarde 12 (tov NAP) heeft, moet de waarde worden omgerekend naar de diepte ten opzichte van maaiveld (obv NAP-hoogte).
Bij overige waarden voor condition, mag de opgegeven diepte worden genegeerd.

Waarde kan worden aangeleverd in meters en in centimeters.
Uitgifte is in meters.

imsikb0101:Borehole/imsikb0101:depth

Meetpunt/AangeleverdeVerticalePositie

verschuiving

Alleen indien condition de waarde 12 (tov NAP) heeft moet de verschuiving worden opgenomen in de BRO (dus alleen waarde tov NAP)

Waarde kan worden aangeleverd in meters en in centimeters.
Uitgifte is in meters.

imsikb0101:Borehole/imsikb0101:groundLevel/immetingen:Height/immetingen:value

Meetpunt/AangeleverdeVerticalePositie

verticaal referentievlak

Alleen indien condition de waarde 12 (tov NAP).

imsikb0101:Borehole/imsikb0101:groundLevel/immetingen:Height/immetingen:condition

Meetpunt

relatie naar Filter


imsikb0101:Borehole/sam:relatedSamplingFeature[Role = urn:RelatedSamplingFeatureRollen:id:5]
imsikb0101:MeasurementObject/sam:relatedSamplingFeature[Role = urn:RelatedSamplingFeatureRollen:id:5]

Meetpunt

relatie naar Bodemlaag


imsikb0101:Borehole/sam:relatedSamplingFeature[Role = urn:RelatedSamplingFeatureRollen:id:2]
imsikb0101:MeasurementObject/sam:relatedSamplingFeature[Role = urn:RelatedSamplingFeatureRollen:id:2]

Meetpunt

relatie naar Grondmonstername


imsikb0101:Borehole/sam:relatedSamplingFeature[Role = urn:RelatedSamplingFeatureRollen:id:1]
imsikb0101:MeasurementObject/sam:relatedSamplingFeature[Role = urn:RelatedSamplingFeatureRollen:id:1]

Boorbeschrijving

Boorbeschrijving

beschrijfprocedure

Nog niet altijd aanwezig in SIKB0101.
Bij inname en uitgifte defaultwaarde 'NEN5104' hanteren. Entiteit alleen opnemen indien onderliggende Bodemlagen aanwezig zijn.

imsikb0101:Borehole/imsikb0101:descriptionProcedure

Boorprofiel

Boorprofiel

beschreven materiaal

Nog niet aanwezig in SIKB0101.
Bij inname en uitgifte defaultwaarde 'grond' hanteren.


Bodemlaag

Layer

Bodemlaag

SIKB0101-identificatie

imsikb0101:Layer/imsikb0101:identification/immetingen:NEN3610ID/immetingen:lokaalID

Bodemlaag/grond

grondsoort

In het geval geen sprake is van grond (denk aan harde lagen bestaande uit bijvoorbeeld klinkers of stelconplaten) mag dit gegeven leeg gelaten worden. Dergelijke informatie dient bij het onderdeel bijzonder bestanddeel te worden vastgelegd.

imsikb0101:Layer/sam:relatedObservation/immetingen:Characteristic[immetingen:indicator=urn:immetingen:KenmerkBodemlaag:id:11]/immetingen:ClassifiedResult

Bodemlaag/grond

zandmediaanklasse

Als 'Grondsoort' is: urn:immetingen:bodemsoort:id:1  t/m urn:immetingen:bodemsoort:id:5
Dan is dit: Zand, en zal 'Mediaan' naar de ZandMediaan verwijzen.

imsikb0101:Layer/sam:relatedObservation/immetingen:Characteristic[immetingen:indicator=urn:imsikb0101:KenmerkBodemlaag:id:12]/immetingen:ClassifiedResult

Bodemlaag/grond

grindmediaanklasse

Als 'Grondsoort' is: urn:immetingen:bodemsoort:id:20  t/m urn:immetingen:bodemsoort:id:24
Dan is dit: Grind, en zal 'Mediaan' naar de GrindMediaan verwijzen.

imsikb0101:Layer/sam:relatedObservation/immetingen:Characteristic[immetingen:indicator=urn:imsikb0101:KenmerkBodemlaag:id:12]/immetingen:ClassifiedResult

Bodemlaag/grond

organischestofgehalteklasse


imsikb0101:Layer/sam:relatedObservation/immetingen:Characteristic[immetingen:indicator=urn:iimmetingen:KenmerkBodemlaag:id:10]/immetingen:ClassifiedResult

Bodemlaag/grond

grindgehalteklasse


imsikb0101:Layer/sam:relatedObservation/immetingen:Characteristic[immetingen:indicator=urn:immetingen:KenmerkBodemlaag:id:9]/immetingen:ClassifiedResult

Bodemlaag

oliewaterreactie


imsikb0101:Layer/sam:relatedObservation/immetingen:Characteristic[immetingen:indicator=urn:immetingen:KenmerkBodemlaag:id:13]/immetingen:ClassifiedResult

Bodemlaag

bovengrens

Moet in BRO worden opgenomen ten opzichte van maaiveld.
Indien de bijbehorende condition de waarde 11 (tov maaiveld) heeft kan de diepte 1 op 1 worden overgenomen.
Indien condition de waarde 12 (tov NAP) heeft, moet de waarde worden omgerekend naar de diepte ten opzichte van maaiveld (obv NAP-hoogte).
Bij overige waarden voor condition, mag de opgegeven diepte worden genegeerd.

Waarde kan worden aangeleverd in meters en in centimeters.
Uitgifte is in meters.

imsikb0101:Layer/imsikb0101:upperDepth/immetingen:Depth/immetingen:value

Bodemlaag

ondergrens

Moet in BRO worden opgenomen ten opzichte van maaiveld.
Indien de bijbehorende condition de waarde 11 (tov maaiveld) heeft kan de diepte 1 op 1 worden overgenomen.
Indien condition de waarde 12 (tov NAP) heeft, moet de waarde worden omgerekend naar de diepte ten opzichte van maaiveld (obv NAP-hoogte).
Bij overige waarden voor condition, mag de opgegeven diepte worden genegeerd.

Waarde kan worden aangeleverd in meters en in centimeters.
Uitgifte is in meters.

imsikb0101:Layer/imsikb0101:lowerDepth/immetingen:Depth/immetingen:value

Bodemlaag/kleur

hoofdkleur


imsikb0101:Layer/sam:relatedObservation/immetingen:Characteristic[immetingen:indicator=urn:immetingen:KenmerkBodemlaag:id:4]/immetingen:ClassifiedResult

Bodemlaag/kleur

bijkleur


imsikb0101:Layer/sam:relatedObservation/immetingen:Characteristic[immetingen:indicator=urn:immetingen:KenmerkBodemlaag:id:5]/immetingen:ClassifiedResult

Bodemlaag/kleur

kleursterkte


imsikb0101:Layer/sam:relatedObservation/immetingen:Characteristic[immetingen:indicator=urn:immetingen:KenmerkBodemlaag:id:6]/immetingen:ClassifiedResult

Bodemlaag/bijzonder bestanddeel

soort bijzonder bestanddeel


imsikb0101:Layer/sam:relatedObservation/immetingen:Characteristic[immetingen:indicator=urn:immetingen:KenmerkBodemlaag:id:1]/immetingen:ClassifiedResult

Bodemlaag/bijzonder bestanddeel

hoeveelheid bijzonder bestanddeel

imsikb0101:Layer/sam:relatedObservation/immetingen:Characteristic[immetingen:indicator=urn:immetingen:KenmerkBodemlaag:id:3]/immetingen:ClassifiedResult

Grondmonstername

Sample

Grondmonstername

SIKB0101-identificatie

imsikb0101:Sample/immetingen:identification/immetingen:NEN3610ID/immetingen:lokaalID

Grondmonstername

----

Bij aanlevering moet dit waarde 1 (bodem/sediment) zijn.
Bij uitgifte worde de defaultwaarde 1 (bodem/sediment) ingevuld.

Tevens moet SpecimenType: 1 (veldmonster) zijn, alleen dan gaat het om een grondmonstername.

imsikb0101:Sample/spec:materialClass

Grondmonstername

datum grondmonstername

Indien geen datum wordt aangeleverd, wordt dit behandeld als 'Onbekend'.

imsikb0101:Sample/immetingen:startTime   of indien niet aanwezig, imsikb0101:Sample/spec:samplingTime

Grondmonstername

naam

imsikb0101:Sample/immetingen:name

Grondmonstername

begindiepte

Moet in BRO worden opgenomen ten opzichte van maaiveld. Indien de bijbehorende condition de waarde 11 (tov maaiveld) heeft kan de diepte 1 op 1 worden overgenomen. Indien condition de waarde 12 (tov NAP) heeft, moet de waarde worden omgerekend naar de diepte ten opzichte van maaiveld (obv NAP-hoogte).
Bij overige waarden voor condition, mag de opgegeven diepte worden genegeerd.

Waarde kan worden aangeleverd in meters en in centimeters.
Uitgifte is in meters.

imsikb0101:Sample/immetingen:upperDepth/immetingen:Depth/immetingen:value

Grondmonstername

einddiepte

Moet in BRO worden opgenomen ten opzichte van maaiveld. Indien de bijbehorende condition de waarde 11 (tov maaiveld) heeft kan de diepte 1 op 1 worden overgenomen. Indien condition de waarde 12 (tov NAP) heeft, moet de waarde worden omgerekend naar de diepte ten opzichte van maaiveld (obv NAP-hoogte).
Bij overige waarden voor condition, mag de opgegeven diepte worden genegeerd.

Waarde kan worden aangeleverd in meters en in centimeters.
Uitgifte is in meters.

imsikb0101:Sample/immetingen:lowerDepth/immetingen:Depth/immetingen:value

Grondmonstername

----

Bij aanlevering moet dit waarde 1 (veldmonster) zijn.
Bij uitgifte moet de defaultwaarde 1 (veldmonster) worden ingevuld.

Tevens moet materialClass: 1 (bodem/sediment) zijn, alleen dan gaat het om een grondmonstername.

IMMetingen:Sample/spec:specimenType

Grondmonstername

Relatie naar AnalysemonsterGrond

imsikb0101:Sample/sam:relatedSamplingFeature[Role = urn:RelatedSamplingFeatureRollen:id:9]

Grondmonstername/Veldmeting

Grootheid

Parameter

Veldmeetwaarde

immetingen:Analysis/immetingen:physicalProperty

Grootheid: immetingen:quantity
Parameter: immetingen:parameter
Meetwaarde: immetingen:numericValue
Eenheid: @uom

Grondmonstername/Veldmeting (PID)

Grootheid
Veldmeetwaarde

Grootheid: 5169
Geaccepteerde eenheid is opgenomen in de waardelijst: Grootheid.

imsikb0101:Sample/sam:relatedObservation/immetingen:Analysis[immetingen:physicalProperty/immetingen:quantity=urn:imsikb0101:Parameter:id:5169]/immetingen:Result

Meetwaarde: immetingen:numericValue
Eenheid: @uom

Filter

Filter

Filter

SIKB0101-identificatie

imsikb0101:Filter/immetingen:identification/immetingen:NEN3610ID/immetingen:lokaalID

Filter

naam

imsikb0101:Filter/immetingen:name

Filter

begindiepte

Zie 'filter diepte scenario’s' onder de mappingtabel.

Waarde kan worden aangeleverd in meters en in centimeters.
Uitgifte is in meters.

imsikb0101:Filter/imsikb0101:upperDepth/immetingen:Depth/immetingen:value

Filter

einddiepte

Zie 'filter diepte scenario’s' onder de mappingtabel.

Waarde kan worden aangeleverd in meters en in centimeters.
Uitgifte is in meters.

imsikb0101:Filter/imsikb0101:lowerDepth/immetingen:Depth/immetingen:value

Filter/aangeleverde verticale positie 

verschuiving

Zie 'filter diepte scenario’s' onder de mappingtabel.

Waarde kan worden aangeleverd in meters en in centimeters.
Uitgifte is in meters.

imsikb0101:Filter/imsikb0101:heightTopFiltertube/value

Filter/aangeleverde verticale positie 

maaiveldpositie

Zie 'filter diepte scenario’s' onder de mappingtabel.

Waarde kan worden aangeleverd in meters en in centimeters.
Uitgifte is in meters.

imsikb0101:Filter/imsikb0101:heightTopFiltertube/value

Filter

Relatie naar Grondwatermonstername

imsikb0101:Filter/sam:relatedSamplingFeature[Role = urn:RelatedSamplingFeatureRollen:id:1]

Grondwatermonstername

Sample

Grondwatermonstername

SIKB0101-identificatie

IMMetingen:Sample/immetingen:identification/immetingen:NEN3610ID/immetingen:lokaalID

Grondwatermonstername

naam

IMMetingen:Sample/immetingen:name

Grondwatermonstername

-----

Bij aanlevering moet dit waarde 2 (grondwater) zijn.
Bij uitgifte worde de defaultwaarde 2 (grondwater) ingevuld.

Het Sample met materialClass:2 moet gekoppeld zijn aan de betreffende filter als grondwatermonstername.
Tevens moet SpecimenType: 1 zijn, alleen dan gaat het om een grondwatermonstername."

IMMetingen:Sample/spec:materialClass

IMMetingen:Sample/spec:specimenType

Grondwatermonstername

datum

IMMetingen:Sample/immetingen:startTime  of indien niet aanwezig, imsikb0101:Sample/spec:samplingTime

Grondwatermonstername

-----

Bij aanlevering moet dit waarde 1 (veldmonster) zijn.
Bij uitgifte moet de defaultwaarde 1 (veldmonster) worden ingevuld.

Het Sample met materialClass:2 (grondwater) moet gekoppeld zijn aan de betreffende filter als grondwatermonstername.
Tevens moet materialClass: 2 (grondwater) zijn, alleen dan gaat het om een grondwatermonstername.

imsikb0101:Sample/spec:specimenType

Grondwatermonstername

-----

Bij uitgifte afleiden van de filter filterstelling.

imsikb0101:Sample/imsikb0101:upperDepth/immetingen:Depth/immetingen:value

Grondwatermonstername

-----

Bij uitgifte afleiden van de filter filterstelling.

imsikb0101:Sample/imsikb0101:lowerDepth/immetingen:Depth/immetingen:value

Grondwatermonstername/Veldmeting (Grondwaterstand)

Grootheid
Parameter
Veldmeetwaarde
Eenheid

lokaal verticaal referentievlak

Het type meting wordt bepaald door een combinatie van Grootheid, Parameter en Hoedanigheid.
In het geval van Grondwaterstand heb je een Quantity van 4724 (waterhoogte) en een Hoedanigheid die het referentievlak aangeeft.

Geaccepteerde eenheid is opgenomen in de waardelijst: Grootheid.

imsikb0101:Sample/sam:relatedObservation/immetingen:Analysis[immetingen:physicalProperty/immetingen:quantity=urn:imsikb0101:Parameter:id:4724]/immetingen:Result

Meetwaarde: immetingen:numericValue
Eenheid: @uom
lokaal verticaal referentievlak: immetingen:Analysis/immetingen:physicalProperty/immetingen:condition

Grondwatermonstername/Veldmeting (Troebelheid)

Grootheid
Parameter
Veldmeetwaarde
Eenheid

Quantity: 2031 Is de meting voor troebelheid. eenheid moet NTU zijn (id:258) en de meetwaarde bevat de uiteindelijke waarde.
Geaccepteerde eenheid is opgenomen in de waardelijst: Grootheid.

imsikb0101:Sample/sam:relatedObservation/immetingen:Analysis[immetingen:physicalProperty/immetingen:quantity=urn:imsikb0101:Parameter:id:2031]/immetingen:Result

Meetwaarde: immetingen:numericValue
Eenheid: @uom

Grondwatermonstername/Veldwaarneming

filter belucht


imsikb0101:Sample/sam:relatedObservation/immetingen:Characteristic[immetingen:indicator=urn:imsikb0101:KenmerkMonstername:id:6]/immetingen:ClassifiedResult

Grondwatermonstername/Veldwaarneming/kleur

hoofdkleur
kleursterkte
bijkleur


Hoofdkleur: imsikb0101:Sample/sam:relatedObservation/immetingen:Characteristic[immetingen:indicator=urn:imsikb0101:KenmerkMonstername:id:10]/immetingen:ClassifiedResult
Bijkleur: imsikb0101:Sample/sam:relatedObservation/immetingen:Characteristic[immetingen:indicator=urn:imsikb0101:KenmerkMonstername:id:11]/immetingen:ClassifiedResult
Kleursterkte: imsikb0101:Sample/sam:relatedObservation/immetingen:Characteristic[immetingen:indicator=urn:imsikb0101:KenmerkMonstername:id:12]/immetingen:ClassifiedResult

Grondwatermonstername/Veldmeting (Geleidendheid)

Grootheid
Veldmeetwaarde

Grootheid: 3548
Geaccepteerde eenheid is opgenomen in de waardelijst: Grootheid.

imsikb0101:Sample/sam:relatedObservation/immetingen:Analysis[immetingen:physicalProperty/immetingen:quantity=urn:imsikb0101:Parameter:id:3548]/immetingen:Result

Meetwaarde: immetingen:numericValue
Eenheid: @uom

Grondwatermonstername/Veldmeting (Zuurgraad)

Grootheid
Veldmeetwaarde

Grootheid: 1398
Geaccepteerde eenheid is opgenomen in de waardelijst: Grootheid.

imsikb0101:Sample/sam:relatedObservation/immetingen:Analysis[immetingen:physicalProperty/immetingen:quantity=urn:imsikb0101:Parameter:id:1398]/immetingen:Result

Meetwaarde: immetingen:numericValue
Eenheid: @uom

Grondwatermonstername/Veldmeting (Temperatuur)

Grootheid
Veldmeetwaarde

Grootheid: 1522
Geaccepteerde eenheid is opgenomen in de waardelijst: Grootheid.

imsikb0101:Sample/sam:relatedObservation/immetingen:Analysis[immetingen:physicalProperty/immetingen:quantity=urn:imsikb0101:Parameter:id:1522]/immetingen:Result

Meetwaarde: immetingen:numericValue
Eenheid: @uom

Grondwatermonstername/Veldmeting (Zuurstof ug/l)

Grootheid
Parameter
Veldmeetwaarde

Grootheid: 2720
Parameter: 1701
Geaccepteerde eenheid is opgenomen in de waardelijst: Grootheid.

imsikb0101:Sample/sam:relatedObservation/immetingen:Analysis/immetingen:Result

Waar:
immetingen:physicalProperty/immetingen:quantity=urn:imsikb0101:Parameter:id:2720
immetingen:physicalProperty/immetingen:parameter=urn:imsikb0101:Parameter:id:1701
Meetwaarde: immetingen:numericValue
Eenheid: @uom

Grondwatermonstername/Veldmeting (Zuurstof %)

Grootheid
Parameter
Veldmeetwaarde

Grootheid: 4712
Parameter: 1701
Geaccepteerde eenheid is opgenomen in de waardelijst: Grootheid.

imsikb0101:Sample/sam:relatedObservation/immetingen:Analysis/immetingen:Result

Waar:
immetingen:physicalProperty/immetingen:quantity=urn:imsikb0101:Parameter:id:4712
immetingen:physicalProperty/immetingen:parameter=urn:imsikb0101:Parameter:id:1701
Meetwaarde: immetingen:numericValue
Eenheid: @uom

Grondwatermonstername/Veldmeting (Redox Potentiaal)

Grootheid
Veldmeetwaarde

Grootheid: 1456
Geaccepteerde eenheid is opgenomen in de waardelijst: Grootheid.

imsikb0101:Sample/sam:relatedObservation/immetingen:Analysis[immetingen:physicalProperty/immetingen:quantity=urn:imsikb0101:Parameter:id:1456]/immetingen:Result

Meetwaarde: immetingen:numericValue
Eenheid: @uom

Grondwatermonstername

Relatie naar AnalysemonsterGrondwater

imsikb0101:Sample/sam:relatedSamplingFeature[Role = urn:RelatedSamplingFeatureRollen:id:9]

AnalysemonsterGrondGemengd

Sample

AnalysemonsterGrondGemengd

SIKB-identificatie

IMMetingen:Sample/immetingen:identification/immetingen:NEN3610ID/immetingen:lokaalID

AnalysemonsterGrondGemengd

naam

IMMetingen:Sample/immetingen:name

AnalysemonsterGrondGemengd

----

Bij aanlevering moet dit waarde 10 (analysemonster) zijn. En de materialClass: 1 (bodem/sediment).
Bij uitgifte moet de defaultwaarde 10 (analysemonster) worden ingevuld.

Het Sample moet gekoppeld zijn aan meerdere samples met specimenType:1 (veldmonster) en materialClass:1 (bodem/sediment).

imsikb0101:Sample/spec:specimenType

imsikb0101:Sample/spec:materialClassIMMetingen:Sample/immetingen:startTime of indien niet aanwezig, imsikb0101:Sample/spec:samplingTime

AnalysemonsterGrondGemengd

begindiepte

Moet in BRO worden opgenomen ten opzichte van maaiveld. Indien de bijbehorende condition de waarde 11 (tov maaiveld) heeft kan de diepte 1 op 1 worden overgenomen. Indien condition de waarde 12 (tov NAP) heeft, moet de waarde worden omgerekend naar de diepte ten opzichte van maaiveld (obv NAP-hoogte).
Bij overige waarden voor condition, mag de opgegeven diepte worden genegeerd.

Waarde kan worden aangeleverd in meters en in centimeters.
Uitgifte is in meters.

imsikb0101:Sample/immetingen:upperDepth/immetingen:Depth/immetingen:value

AnalysemonsterGrondGemengd

einddiepte

Moet in BRO worden opgenomen ten opzichte van maaiveld. Indien de bijbehorende condition de waarde 11 (tov maaiveld) heeft kan de diepte 1 op 1 worden overgenomen. Indien condition de waarde 12 (tov NAP) heeft, moet de waarde worden omgerekend naar de diepte ten opzichte van maaiveld (obv NAP-hoogte).
Bij overige waarden voor condition, mag de opgegeven diepte worden genegeerd.

Waarde kan worden aangeleverd in meters en in centimeters.
Uitgifte is in meters.

imsikb0101:Sample/immetingen:lowerDepth/immetingen:Depth/immetingen:value

AnalysemonsterGrondGemengd

----

Bij aanlevering moet dit waarde 1 (bodem/sediment) zijn.
Bij uitgifte worde de defaultwaarde 1 (bodem/sediment) ingevuld.

IMMetingen:Sample/spec:materialClass

AnalysemonsterGrondGemengd

Relatie naar Grondmonstername

IMBRO/A: Het is toegestaan geen deelmonsters te hebben ivm historische gegevens.

imsikb0101:Sample/sam:relatedSamplingFeature[Role = urn:RelatedSamplingFeatureRollen:id:10]

AnalysemonsterGrondGemengd

Relatie naar Analyse

imsikb0101:Sample/sam:relatedObservation

AnalysemonsterGrond

Sample

AnalysemonsterGrond

SIKB-identificatie

IMMetingen:Sample/immetingen:identification/immetingen:NEN3610ID/immetingen:lokaalID

AnalysemonsterGrond

-----

Bij aanlevering moet dit waarde 10 (analysemonster) zijn. En de materialClass: 1 (bodem/sediment).
Bij uitgifte moet de defaultwaarde 10 (analysemonster) worden ingevuld.

Het Sample moet gekoppeld zijn aan één samples met specimenType:1 (veldmonster) en materialClass:1 (bodem/sediment).

imsikb0101:Sample/spec:specimenType

AnalysemonsterGrond

naam

IMMetingen:Sample/immetingen:name

AnalysemonsterGrond

-----

Bij aanlevering moet dit waarde 1 (bodem/sediment) zijn.
Bij uitgifte worde de defaultwaarde 1 (bodem/sediment) ingevuld.

IMMetingen:Sample/spec:materialClass

AnalysemonsterGrond

Relatie naar Grondmonstername

Maximaal 1 deelmonster.

imsikb0101:Sample/sam:relatedSamplingFeature[Role = urn:RelatedSamplingFeatureRollen:id:10]

AnalysemonsterGrond

Relatie naar Analyse

imsikb0101:Sample/sam:relatedObservation

AnalysemonsterGrondwater

AnalysemonsterGrondwater

SIKB-identificatie

IMMetingen:Sample/immetingen:identification/immetingen:NEN3610ID/immetingen:lokaalID

AnalysemonsterGrondwater

----

Bij aanlevering moet dit waarde 10 (analysemonster) zijn. En de materialClass: 2 (grondwater).
Bij uitgifte moet de defaultwaarde 10 (analysemonster) worden ingevuld.

Het Sample moet gekoppeld zijn aan één samples met specimenType: 1 (veldmonster) en materialClass: 2 (grondwater).

imsikb0101:Sample/spec:specimenType

AnalysemonsterGrondwater

naam

IMMetingen:Sample/immetingen:name

AnalysemonsterGrondwater

-----

Bij aanlevering moet dit waarde 2 (grondwater) zijn.
Bij uitgifte worde de defaultwaarde 2 (grondwater) ingevuld.

IMMetingen:Sample/spec:materialClass

AnalysemonsterGrondwater

Relatie naar Analyse

imsikb0101:Sample/sam:relatedObservation

Analyse

Analysis

Analyse

SIKB-identificatie

IMMetingen:Analysis/immetingen:identification/nen3610id.lokaalId

Analyse

grootheid
parameter
hoedanigheid

immetingen:Analysis/immetingen:physicalProperty

Grootheid: immetingen:quantity
Parameter: immetingen:parameter
Hoedanigheid: immetingen:condition

Analyse/analysemeetwaarde

meetwaarde
eenheid

Geaccepteerde eenheid is opgenomen in de waardelijst: Grootheid.

immetingen:Analysis/immetingen:Result[type=AnalyticResult]

Meetwaarde: immetingen:numericValue
Eenheid: @uom

Analyse

limietsymbool

immetingen:Analysis/immetingen:Result[type=AnalyticResult]/immetingen:limitSymbol

Analyse

limietsymboolreferentie

Aanwezig indien er een limietsymbool gebruikt wordt

immetingen:Analysis/immetingen:Result[type=AnalyticResult]/immetingen:limits/immetingen:DeterminationLimits/immetingen:limitSymbolReferenceCode

Analyse

relatie met Analyseproces

immetingen:Analysis/om:procedure

Analyseproces

AnalysisProcess

Analyseproces

SIKB-identificatie

IMMetingen:AnalysisProcess/immetingen:identification/nen3610id.lokaalId

AnalysisProces

waardebepalingsmethode

IMMetingen:AnalysisProcess/immetingen:valuationMethod

AsbestResultaat

imsikb0101:Sample [specimenType = 12]

Asbestresultaat

SIKB-identificatie

immetingen:identification/nen3610id.lokaalId

Asbestresultaat

----

Bij aanlevering moet dit waarde 12 (conclusiemonster) zijn. En de materialClass: 1 (bodem/sediment).
Bij uitgifte moet de defaultwaarde 12 (conclusiemonster) worden ingevuld.

imsikb0101:Sample/spec:specimenType

imsikb0101:Sample/spec:materialClass

Asbestresultaat

naam

imsikb0101:Name

Asbestresultaat

begindiepte

imsikb0101:Sample/immetingen:upperDepth/immetingen:Depth/immetingen:value

Asbestresultaat

einddiepte

imsikb0101:Sample/immetingen:lowerDepth/immetingen:Depth/immetingen:value

Asbestresultaat

asbestdeeltjes aangetroffen

imsikb0101:Sample/sam:relatedObservation/immetingen:Characteristic/immetingen:Result

Waarbij:
immetingen:indicator = urn:imsikb0101:Parameter:id:new Typering (bevat asbesthoudend materiaal)

immetingen:ClassifiedResult/immetingen:classifiedResult

Asbestresultaat

gewogen gehalte asbest

imsikb0101:Sample/sam:relatedObservation/immetingen:Analysis/immetingen:Result

Waar:
immetingen:physicalProperty/immetingen:quantity=urn:imsikb0101:Parameter:id:2725
immetingen:physicalProperty/immetingen:parameter=urn:imsikb0101:Parameter:id:2578
immetingen:physicalProperty/immetingen:condition=urn:imsikb0101:Hoedanigheid:id:1
Meetwaarde: immetingen:numericValue
Eenheid: @uom

7.2. Filter diepte scenario’s

De aanlevering van de diepte van de filter kan in SIKB0101 in enkele scenario’s anders zijn. Hieronder de mogelijk scenario’s en hoe zich dat vertaald tot de SAD GegevensCatalogus.

Scenario 1; Filter dieptes zijn t.o.v. Bovenkant Peilbuis.

Inname SIKB0101

BRO waardes

Uitgifte SIKB0101

a1) Filterstelling Bovenkant (filter.upperDepth): 120 cm
Filterstelling Onderkant (filter.lowerDepth): 240 cm
met als Referentievlak: ‘Bovenkant Peilbuis’ (condition = 14)

Bovenkant peilbuis (filter.heightTopFiltertube): 20 cm
met als Referentievlak: ‘maaiveld’ (conditionID = 11)

Filter.begindiepte (Filter.upperBoundary): 1.20 m
Filter.einddiepte (Filter.lowerBoundary): 2.40 m

Filter.aangeleverde verticale positie (Filter.deliveredVerticalPosition):
.Lokaal referentiepunt (localVerticalReferencePoint): ‘Bovenkant Peilbuis'
.Maaiveld positie (groundLevelPosition): 0.20 m

Filterstelling Bovenkant (filter.upperDepth): 1,20 m
Filterstelling Onderkant (filter.lowerDepth): 2,40 m
met als Referentievlak: ‘Bovenkant Peilbuis’ (condition = 14)

Bovenkant peilbuis (filter.heightTopFiltertube): 0,2 m
met als Referentievlak: ‘maaiveld’ (conditionID = 11)

a2) Indien Meetpunt Maaiveldhoogte is gevuld:
Meetpunt Maaiveldhoogte (Borehole.groundLevel): 3 cm
met als Referentievlak: 'NAP' (condition = 12)

.Verschuiving (offset) = 0.23 m (Maaiveld + Bovenkant Peilbuis)
.Verticaal referentievlak (verticalDatum) = ‘nap’

Maaiveld info ingevuld obv meetpunt info.

b1) Filterstelling Bovenkant (filter.upperDepth): 120 cm
Filterstelling Onderkant (filter.lowerDepth): 240 cm
met als Referentievlak: ‘Bovenkant Peilbuis’ (condition = 14)

Bovenkant peilbuis (filter.heightTopFiltertube): 23 cm
met als Referentievlak: ‘nap’ (conditionID = 12)

Filter.begindiepte (Filter.upperBoundary): 1.20 m
Filter.einddiepte (Filter.lowerBoundary): 2.40 m

Filter.aangeleverde verticale positie (Filter.deliveredVerticalPosition):
.Lokaal referentiepunt (localVerticalReferencePoint): ‘Bovenkant Peilbuis'
.Verschuiving (offset) = 0.23 m (Bovenkant peilbuis)
.Verticaal referentievlak (verticalDatum) = ‘nap’

Filterstelling Bovenkant (filter.upperDepth): 1,20 m
Filterstelling Onderkant (filter.lowerDepth): 2,40 m
met als Referentievlak: ‘Bovenkant Peilbuis’ (condition = 14)

Bovenkant peilbuis (filter.heightTopFiltertube): 0,23 m
met als Referentievlak: ‘nap’ (conditionID = 12)

b2) Indien Meetpunt Maaiveldhoogte is gevuld:
Meetpunt Maaiveldhoogte (Borehole.groundLevel): 3 cm
met als Referentievlak: 'NAP' (condition = 12)

.Maaiveld positie (groundLevelPosition): 0.20 m (Bovenkant Peilbuis - Maaiveld)

Filterstelling Bovenkant (filter.upperDepth): 1,20 m
Filterstelling Onderkant (filter.lowerDepth): 2,40 m
met als Referentievlak: ‘Bovenkant Peilbuis’ (condition = 14)

Bovenkant peilbuis (filter.heightTopFiltertube): 0,2 m
met als Referentievlak: ‘maaiveld’ (conditionID = 11)

Maaiveld info ingevuld obv meetpunt info.

c1) Filterstelling Bovenkant (filter.upperDepth): 120 cm
Filterstelling Onderkant (filter.lowerDepth): 240 cm
met als Referentievlak: ‘Bovenkant Peilbuis’ (condition = 14)

geen Bovenkant peilbuis (filter.heightTopFiltertube)
of geen Referentievlak: (conditionID = leeg)

ERROR. Indien geen Bovenkant peilbuis (filter.heightTopFiltertube) aangeleverd (of zonder referentie), dan kun je niet omrekenen naar maaiveld of bovenkant peilbuis.

Scenario 2; Filter dieptes zijn t.o.v. Maaiveld

Inname SIKB0101

BRO waardes

Uitgifte SIKB0101

a1) Filterstelling Bovenkant (filter.upperDepth): 100 cm
Filterstelling Onderkant (filter.lowerDepth): 220 cm
met als Referentievlak: ‘maaiveld’ (condition = 11)

Bovenkant peilbuis (filter.heightTopFiltertube): 20 cm
met als Referentievlak: ‘maaiveld’ (conditionID = 11)

Filterstelling omrekenen: Filterstelling + Bovenkant peilbuis
Filter.begindiepte (Filter.upperBoundary): 1.20 m
Filter.einddiepte (Filter.lowerBoundary): 2.40 m

Filter.aangeleverde verticale positie (Filter.deliveredVerticalPosition):
.Lokaal referentiepunt (localVerticalReferencePoint): ‘Bovenkant Peilbuis'
.Maaiveld positie (groundLevelPosition): 0.20 m (Maaiveld hoogte)

Filterstelling Bovenkant (filter.upperDepth): 1,20 m
Filterstelling Onderkant (filter.lowerDepth): 2,40 m
met als Referentievlak: ‘Bovenkant Peilbuis’ (condition = 14)

Bovenkant peilbuis (filter.heightTopFiltertube): 0,2 m
met als Referentievlak: ‘maaiveld’ (conditionID = 11)

Maaiveld info ingevuld obv meetpunt info.

a2) Indien Meetpunt Maaiveldhoogte is gevuld:
Meetpunt Maaiveldhoogte (Borehole.groundLevel): 3 cm
met als Referentievlak: 'NAP' (condition = 12).

.verschuiving (offset) = 0.23 m (Bovenkant peilbuis + Maaiveld hoogte)
.Verticaal referentievlak (verticalDatum) = ‘nap’

Maaiveld info ingevuld obv meetpunt info.

b1) Filterstelling Bovenkant (filter.upperDepth): 100 cm
Filterstelling Onderkant (filter.lowerDepth): 220 cm
met als Referentievlak: ‘maaiveld’ (condition = 11)

geen Bovenkant peilbuis (filter.heightTopFiltertube).

Filter.begindiepte (Filter.upperBoundary): 1.00 m
Filter.einddiepte (Filter.lowerBoundary): 2.20 m

Filter.aangeleverde verticale positie (Filter.deliveredVerticalPosition):
.Lokaal referentiepunt (localVerticalReferencePoint): ‘maaiveld'
.Maaiveld positie (groundLevelPosition) <- NIET AANWEZIG

Filterstelling Bovenkant (filter.upperDepth): 100 cm
Filterstelling Onderkant (filter.lowerDepth): 220 cm
met als Referentievlak: ‘maaiveld’ (condition = 11)

b2) Indien Meetpunt Maaiveldhoogte is gevuld:
Meetpunt Maaiveldhoogte (Borehole.groundLevel): 3 cm
met als Referentievlak: 'NAP' (condition = 12)

.verschuiving (offset) = 0.03 m (Maaiveld hoogte)
.Verticaal referentievlak (verticalDatum) = ‘nap’
.Maaiveld positie (groundLevelPosition) <- NIET AANWEZIG

Maaiveld info ingevuld obv meetpunt info.


Scenario 3; Filter dieptes zijn t.o.v. NAP (komt niet vaak voor)

Inname SIKB0101

BRO waardes

Uitgifte SIKB0101

a1) Filterstelling Bovenkant (filter.upperDepth): 90 cm
Filterstelling Onderkant (filter.lowerDepth): 210 cm
met als Referentievlak: ‘NAP’ (condition = 12)

Bovenkant peilbuis (filter.heightTopFiltertube): 30 cm
met als Referentievlak: ‘NAP’ (conditionID = 12)

Filterstelling omrekenen: Filterstelling + Bovenkant peilbuis
Filter.begindiepte (Filter.upperBoundary): 1.20 m
Filter.einddiepte (Filter.lowerBoundary): 2.40 m

Filter.aangeleverde verticale positie (Filter.deliveredVerticalPosition):
.Lokaal referentiepunt (localVerticalReferencePoint): ‘Bovenkant Peilbuis'
.Verschuiving (offset) = 0.30 m (Bovenkant peilbuis)
.Verticaal referentievlak (verticalDatum) = ‘nap’

Filterstelling Bovenkant (filter.upperDepth): 1,20 m
Filterstelling Onderkant (filter.lowerDepth): 2,40 m
met als Referentievlak: ‘Bovenkant Peilbuis’ (condition = 14)

Bovenkant peilbuis (filter.heightTopFiltertube): 0,3 m
met als Referentievlak: ‘NAP’ (conditionID = 12)

a2) Indien Meetpunt Maaiveldhoogte is gevuld:
Meetpunt Maaiveldhoogte (Borehole.groundLevel): 20 cm
met als Referentievlak: 'NAP' (condition = 12)

.Maaiveld positie (groundLevelPosition): 0.10 m (Bovenkant peilbuis - Maaiveld hoogte = maaiveld positie t.o.v. bovenkant peilbuis)

Filterstelling Bovenkant (filter.upperDepth): 1,20 m
Filterstelling Onderkant (filter.lowerDepth): 2,40 m
met als Referentievlak: ‘Bovenkant Peilbuis’ (condition = 14)

Bovenkant peilbuis (filter.heightTopFiltertube): 0,1 m
met als Referentievlak: ‘maaiveld’ (conditionID = 11)

Maaiveld info ingevuld obv meetpunt info.

a3) geen bovenkant peilbuis, wel maaiveld
Filterstelling Bovenkant (filter.upperDepth): 90 cm
Filterstelling Onderkant (filter.lowerDepth): 210 cm
met als Referentievlak: ‘NAP’ (condition = 12)

geen Bovenkant peilbuis (filter.heightTopFiltertube)
of geen Referentievlak.

Meetpunt Maaiveldhoogte (Borehole.groundLevel): 20 cm
met als Referentievlak: 'NAP' (condition = 12)

Filterstelling omrekenen: Filterstelling + Maaiveldhoogte
Filter.begindiepte (Filter.upperBoundary): 1.10 m
Filter.einddiepte (Filter.lowerBoundary): 2.30 m

Filter.aangeleverde verticale positie (Filter.deliveredVerticalPosition):
.Lokaal referentiepunt (localVerticalReferencePoint): ‘maaiveld'
.Verschuiving (offset) = 0.20 m (Maaiveld hoogte)
.Verticaal referentievlak (verticalDatum) = ‘nap’
.Maaiveld positie (groundLevelPosition) <- NIET AANWEZIG

Filterstelling Bovenkant (filter.upperDepth): 1,10 m
Filterstelling Onderkant (filter.lowerDepth): 2,30 m
met als Referentievlak: ‘maaiveld’ (condition = 11)

Bovenkant peilbuis (filter.heightTopFiltertube): geen

Maaiveld info ingevuld obv meetpunt info.

a4) geen maaiveldhoogte en geen bovenkant peilbuis
Filterstelling Bovenkant (filter.upperDepth): 90 cm
Filterstelling Onderkant (filter.lowerDepth): 210 cm
met als Referentievlak: ‘NAP’ (condition = 12)

geen Bovenkant peilbuis (filter.heightTopFiltertube)
of geen Referentievlak.

geen Meetpunt Maaiveldhoogte (Borehole.groundLevel)
of geen Referentievlak.

ERROR. Er kan niet omgerekend worden naar maaiveld en niet naar bovenkant peilbuis.

b1) Filterstelling Bovenkant (filter.upperDepth): 90 cm
Filterstelling Onderkant (filter.lowerDepth): 210 cm
met als Referentievlak: ‘NAP’ (condition = 12)

Bovenkant peilbuis (filter.heightTopFiltertube): 20 cm
met als Referentievlak: ‘Maaiveld’ (conditionID = 11)

Meetpunt Maaiveldhoogte (Borehole.groundLevel): 10 cm
met als Referentievlak: 'NAP' (condition = 12)

Filterstelling omrekenen: Filterstelling + Maaiveldhoogte + Bovenkant peilbuis
Filter.begindiepte (Filter.upperBoundary): 1.20 m
Filter.einddiepte (Filter.lowerBoundary): 2.40 m

Filter.aangeleverde verticale positie (Filter.deliveredVerticalPosition):
.Lokaal referentiepunt (localVerticalReferencePoint): ‘Bovenkant Peilbuis'
.Verschuiving (offset) = 0.30 m (Bovenkant peilbuis + Maaiveld hoogte)
.Verticaal referentievlak (verticalDatum) = ‘nap’
.Maaiveld positie (groundLevelPosition): 0.20 m (Bovenkant peilbuis = maaiveld positie t.o.v. bovenkant peilbuis)

Filterstelling Bovenkant (filter.upperDepth): 1,20 m
Filterstelling Onderkant (filter.lowerDepth): 2,40 m
met als Referentievlak: ‘Bovenkant Peilbuis’ (condition = 14)

Bovenkant peilbuis (filter.heightTopFiltertube): 0,2 m
met als Referentievlak: ‘maaiveld’ (conditionID = 11)

Maaiveld info ingevuld obv meetpunt info.

b2) Indien geen Meetpunt Maaiveldhoogte.
Filterstelling Bovenkant (filter.upperDepth): 90 cm
Filterstelling Onderkant (filter.lowerDepth): 210 cm
met als Referentievlak: ‘NAP’ (condition = 12)

Bovenkant peilbuis (filter.heightTopFiltertube): 20 cm
met als Referentievlak: ‘Maaiveld’ (conditionID = 11)

geen Meetpunt Maaiveldhoogte (Borehole.groundLevel)
of geen Referentievlak.

ERROR. Er kan niet omgerekend worden naar maaiveld en niet naar bovenkant peilbuis.

8. Codelijsten mapping BRO Catalogus en SIKB0101

In de BRO wordt een onderscheid gemaakt tussen beheerde waardenlijsten en niet-beheerde waardenlijsten.

In de gegevenscatalogus en de XSD-bestanden noemen we een beheerde waardenlijst een codelijst. Het domein van een codelijst is een uitbreidbare opsomming van toegestane waarden.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de SAD-specifieke codelijsten.

 • De eerste kolom bevat de Nederlandstalige naam, zoals die voorkomt in de gegevenscatalogus.

 • De tweede kolom bevat de URN, die in de SIKB0101 xml gebruikt moet worden als de waarde van het betreffende xml attribuut. SIKB0101 verschilt hierin ten opzichte van de BRO Modellen. Zie Codelist (Codelijst), de voorbeeldberichten en de opmerking na de tabel voor nadere informatie.

 • De derde kolom bevat een link naar de webpagina waar de lijst met toegestane waarden geraadpleegd kan worden, zodat deze geldig is voor de inname in BRO.

Catalogus Naam

SIKB URN

Link naar BRO toegestane waardes

OnderzoekAanleidingen

urn:imsikb0101:OnderzoekAanleidingen:id:

https://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/SAD/main/lists/OnderzoekAanleidingen.xml

AsbestAanwezigheid

urn:imsikb0101:AsbestAanwezigheid:id:

https://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/SAD/main/lists/AsbestAanwezigheid.xml

Beschrijfprocedure

urn:imsikb0101:BeschrijfProcedure:id:

https://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/SAD/main/lists/BeschrijfProcedure.xml

BijzonderBestanddeelGradatie

urn:immetingen:BodemlaagBodemkenmerkenGradatie:id:

https://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/SAD/main/lists/BijzonderBestanddeelGradatie.xml

BijzonderBestanddeelSoort

urn:immetingen:BodemlaagBodemkenmerken:id:

https://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/SAD/main/lists/BijzonderBestanddeelSoort.xml

Eenheid

urn:immetingen:Eenheid:id:

https://codes.sikb.nl/tablet/domain-table-details/04f4f467-021b-4218-baa8-9742ed977c61

Grindgehalteklasse

urn:immetingen:GrindGehalte:id:

https://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/SAD/main/lists/GrindgehalteKlasse.xml

GrindmediaanKlasse

urn:immetingen:BodemsoortMediaan:id:

https://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/SAD/main/lists/GrindMediaanKlasse.xml

Grondsoort

urn:immetingen:Bodemsoort:id:

https://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/SAD/main/lists/Grondsoort.xml

Grootheid

urn:immetingen:Parameter:id:

https://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/SAD/main/lists/Grootheid.xml

Hoedanigheid

urn:immetingen:Hoedanigheid:id:

https://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/SAD/main/lists/Hoedanigheid.xml

Kleur

urn:immetingen:Kleur:id:

https://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/SAD/main/lists/Kleur.xml

Kleursterkte

urn:immetingen:Kleursterkte:id:

https://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/SAD/main/lists/Kleursterkte.xml

LimietSymbool

< of >

https://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/SAD/main/lists/LimietSymbool.xml

LimietSymboolReferentie

urn:immetingen:LimietSymboolReferentie:id:

https://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/SAD/main/lists/LimietSymboolReferentie.xml

LokaalVerticaalReferentiepunt

urn:immetingen:Hoedanigheid:id:

https://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/SAD/main/lists/LokaalVerticaalReferentiepunt.xml

MeetpuntType

urn:immetingen:MeetObjectSoort:id:

OlieWaterReactieMate

urn:immetingen:OlieWaterReactieMate:id:

https://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/SAD/main/lists/OlieWaterReactieMate.xml

OrganischeStofgehalteKlasse

urn:immetingen:OrganischeStofgehalte:id:

https://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/SAD/main/lists/OrganischeStofgehalteKlasse.xml

Parameter

urn:immetingen:Parameter:id:

https://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/SAD/main/lists/Parameter.xml

OnderzoekType

urn:imsikb0101:OnderzoekType:id:

https://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/SAD/main/lists/OnderzoekType.xml

VerticaalReferentievlak

urn:immetingen:Hoedanigheid:id:

https://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/SAD/main/lists/VerticaalReferentievlak.xml

WaardebepalingsMethode

urn:immetingen:WaardebepalingsMethode:id:

https://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/SAD/main/lists/WaardebepalingsMethode.xml

ZandmediaanKlasse

urn:immetingen:BodemsoortMediaan:id:

https://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/SAD/main/lists/ZandMediaanKlasse.xml

IndicatieJaNeeOnbekend

urn:immetingen:J_of_N:id:

De URN regels voor de BRO zijn anders dan voor SIKB0101.

Bij de BRO wordt de URN in de codeSpace geplaats en de waarde direct in het veld.
Een voorbeeld van de BRO variant in een XML, waarbij de URN + waarde gebruikt wordt:

CODE
<sadcom:coordinateTransformation codeSpace="urn:bro:CoordinateTransformation">RDNAPTRANS2008</sadcom:coordinateTransformation>

Bij SIKB0101 wordt de hele URN als waarde opgenomen in het veld, met daarbij het SIKB0101ID.
Een voorbeeld van de SIKB0101 variant in een XML, waarbij de URN + SIKB0101ID gebruikt wordt:

CODE
<imsikb0101:investigationReason>urn:imsikb0101:OnderzoekAanleidingen:id:2</imsikb0101:investigationReason>


9. Valideren van de aanlevering o.b.v. de XSD en controle XSLT

Binnen het SIKB0101 uitwisselformaat worden standaard twee controles uitgevoerd om te valideren of een XML bestand valide is. Deze controles zijn toegevoegd aan de SIKB validatie service. Deze controles kunnen ook zelf (handmatig of in code) uitgevoerd worden.

Het SIKB0101 formaat ondersteunt meerdere gegevensstromen om een onderzoek, of delen van een onderzoek uit te wisselen. Partijen voegen per onderzoeksfase gegevens toe aan het onderzoek. Dus worden er, voordat een onderzoek compleet is, al gegevens uitgewisseld.

Het SIKB uitwisselformaat legt in een centrale XSD de definities van types vast, zodat alle datastromen dezelfde definities hanteren. Door de variatie in gegevensstromen, is het niet mogelijk met alleen de centrale XSD alles af te dwingen, zoals velden die afhankelijk van de gegevensstromen al dan niet verplicht zijn.

Daarom gebruikt het SIKB0101 uitwisselformaat naast een centrale XSD ook per gegevensstroom een controle XSLT. Deze XSLT's bevatten alle controles (zie onderstaande tabel) om samen met de centrale XSD de uitgewisselde XML-bestanden te valideren en indien van toepassing nette foutmeldingen te geven.

Controles in de XSLT

Beschrijving

Veldlengtes

Veldlengtes van Strings/Varchars worden gevalideerd.

Verplichte velden

In SIKB0101 is er één XSD, maar per gegevensstroom kunnen andere velden verplicht zijn van een entiteit. 

Verplichte relaties

Verplichte relaties tussen entiteiten worden gecontroleerd voor de specifieke gegevensstroom.

Verplichte afhankelijkheden

Als veld A gevuld is, dan moet B ook gevuld zijn.

Domeintabellen

Controle van velden die in de domeintabellen zitten op valide domeintabel waardes.

Voor het aanleveren bij de BRO is een specifieke controle XSLT gemaakt. Deze wordt meegeleverd naast de XSD en de voorbeeldberichten, en staat hier in Github.

10. Bijlage; Vertaaltabel van interne SAD interface naar SAD gegevenscatalogus

Dit hoofdstuk bevat een vertaaltabel, aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een complexType of element in de XSD- en XML-bestanden van het interne SAD interface, dus na SIKB conversie, de Nederlandse naam van de entiteit of attribuut in de SAD-gegevenscatalogus kan worden opgezocht.

De onderstaande tabel is gesorteerd op alfabetische volgorde van de Engelstalige naam van het complexType/element. Tussen haakjes staat het type modelelement van de entiteit. Binnen een entiteit zijn de elementen gesorteerd op Engelstalige naam.

SAD Complextype (stereotype)
element

SAD Catalogus Entiteit
attribuut

AbstractRegistrationObject (FeatureType)

Abstract Registratieobject  

broId  

BRO-ID  

Analysis (FeatureType)

Analyse  

analysisMeasurementValue  

analysemeetwaarde  

condition  

hoedanigheid  

identification  

SIKB0101-identificatie  

limitSymbol  

limietsymbool  

limitSymbolReference  

limietsymboolreferentie  

parameter  

parameter  

quantity  

grootheid  

AnalysisProcess (FeatureType)

Analyseproces  

certification  

waardebepalingsmethode  

identification  

SIKB0101-identificatie  

BoreholeSampleDescription (FeatureType)

Boorbeschrijving  

descriptionProcedure  

beschrijfprocedure  

BRO_DO (FeatureType)

Object uit registratie  

deregistered  

uit registratie genomen  

deregistrationTime  

tijdstip uit registratie genomen  

ColourObservation (AttributeGroupType)

Kleurwaarneming  

mainColour  

hoofdkleur  

mainColourStrength  

kleursterkte  

subColour  

bijkleur  

CorrectionRequest (FeatureType)

Innameverzoek  

correctionReason  

correctiereden  

sourceDocument  

brondocument  

CorrectionRequest (FeatureType)

Innameverzoek  

correctionReason  

correctiereden  

sourceDocument  

brondocument  

DescriptiveBoreholeLog (FeatureType)

Boorprofiel  

describedMaterial  

beschreven materiaal  

DispatchCharacteristicsRequest (FeatureType)

Verzoek tot uitgifte van objectgegevens.  

criteria  

kenmerken  

DispatchCharacteristicsRequest (FeatureType)

Verzoek tot uitgifte van objectgegevens.  

criteria  

kenmerken  

DispatchCharacteristicsResponse (FeatureType)

Verzoek tot uitgifte van objectgegevens.  

numberOfDocuments  

aantal uitgiftedocumenten  

DispatchCharacteristicsResponse (FeatureType)

Verzoek tot uitgifte van objectgegevens.  

numberOfDocuments  

aantal uitgiftedocumenten  

DispatchDataResponse (FeatureType)

Bericht van verzending gegevens  

dispatchDocument  

uitgiftedocument  

DispatchDataResponse (FeatureType)

Bericht van verzending gegevens  

dispatchDocument  

uitgiftedocument  

FeatureCollectionIMSIKB0101 (FeatureType)

FeatureCollectionIMSIKB0101  

featureMember  

featureMember  

FieldMeasurement (FeatureType)

Veldmeting  

fieldMeasurementValue  

veldmeetwaarde  

localVerticalReferencePoint  

lokaal Verticaal Referentiepunt  

parameter  

parameter  

quantity  

grootheid  

FieldObservation (FeatureType)

Veldwaarneming  

colourObservation  

kleurwaarneming  

filterAerated  

filter belucht  

Filter (FeatureType)

Filter  

deliveredVerticalPosition  

aangeleverde verticale positie  

identification  

SIKB0101-identificatie  

lowerBoundary  

einddiepte  

name  

naam  

upperBoundary  

begindiepte  

GroundLevel (AttributeGroupType)

Aangeleverde verticale positie  

groundLevelPosition  

maaiveldpositie  

localVerticalReferencePoint  

lokaal verticaal referentiepunt  

offset  

verschuiving  

verticalDatum  

verticaal referentievlak  

GroundwaterSampleAnalysis (FeatureType)

AnalysemonsterGrondwater  

identification  

SIKB0101-identificatie  

name  

naam  

GroundwaterSampling (FeatureType)

Grondwatermonstername  

date  

datum  

identification  

SIKB0101-identificatie  

name  

naam  

Layer (FeatureType)

Bodemlaag  

colourObservation  

kleurwaarneming  

identification  

SIKB0101-identificatie  

lowerBoundary  

ondergrens  

oilWaterReaction  

oliewaterreactie  

particularConstituent  

bijzonder bestanddeel  

soilType  

grond  

upperBoundary  

bovengrens  

MeasurementPoint (FeatureType)

Meetpunt  

date  

datum  

deliveredLocation  

aangeleverde locatie  

deliveredVerticalPosition  

aangeleverde verticale positie  

finalDepth  

einddiepte  

identification  

SIKB0101-identificatie  

name  

naam  

type  

type  

MixedSampleAnalysis (FeatureType)

AnalysemonsterGrondGemengd  

beginDepth  

begindiepte  

endDepth  

einddiepte  

identification  

SIKB0101-identificatie  

name  

naam  

ParticularConstituent (AttributeGroupType)

BijzonderBestanddeel  

grade  

hoeveelheid  

type  

soort  

RegistrationHistory (AttributeGroupType)

Registratiegeschiedenis  

corrected  

gecorrigeerd  

deregistered  

uit registratie genomen  

deregistrationTime  

tijdstip uit registratie genomen  

latestAdditionTime  

tijdstip laatste aanvulling  

latestCorrectionTime  

tijdstip laatste correctie  

objectRegistrationTime  

tijdstip registratie object  

registrationCompletionTime  

tijdstip voltooiing registratie  

registrationStatus  

registratiestatus  

reregistered  

weer in registratie genomen  

reregistrationTime  

tijdstip weer in registratie genomen  

underReview  

in onderzoek  

underReviewTime  

in onderzoek sinds  

RegistrationHistory (AttributeGroupType)

Registratiegeschiedenis  

corrected  

gecorrigeerd  

deregistered  

uit registratie genomen  

deregistrationTime  

tijdstip uit registratie genomen  

latestAdditionTime  

tijdstip laatste aanvulling  

latestCorrectionTime  

tijdstip laatste correctie  

objectRegistrationTime  

tijdstip registratie object  

registrationCompletionTime  

tijdstip voltooiing registratie  

registrationStatus  

registratiestatus  

reregistered  

weer in registratie genomen  

reregistrationTime  

tijdstip weer in registratie genomen  

underReview  

in onderzoek  

underReviewTime  

in onderzoek sinds  

RegistrationObject (FeatureType)

Registratieobject  

broId  

BRO-ID  

deliveryAccountableParty  

bronhouder  

deliveryResponsibleParty  

dataleverancier  

objectIdAccountableParty  

object-ID bronhouder  

qualityRegime  

kwaliteitsregime  

RegistrationObject (FeatureType)

Registratieobject  

deliveryAccountableParty  

bronhouder  

deliveryResponsibleParty  

dataleverancier  

objectIdAccountableParty  

object-ID bronhouder  

qualityRegime  

kwaliteitsregime  

RegistrationRequest (FeatureType)

Innameverzoek  

sourceDocument  

brondocument  

RegistrationRequest (FeatureType)

Innameverzoek  

sourceDocument  

brondocument  

Report (AttributeGroupType)

Rapport  

author  

auteur  

date  

datum  

documentLink  

URL  

number  

nummer  

SAD_C (FeatureType)

Kengegevens SAD  

asbestos  

asbest onderzocht  

identification  

SIKB0101-identificatie  

investigationReason  

aanleiding onderzoek  

name  

naam  

projectType  

type onderzoek  

reportDate  

rapportagedatum onderzoek  

reportNumber  

nummer  

SAD_C (FeatureType)

Kengegevens SAD  

asbestos  

asbest onderzocht  

identification  

SIKB0101-identificatie  

investigationReason  

aanleiding onderzoek  

name  

naam  

projectType  

type onderzoek  

reportDate  

rapportagedatum onderzoek  

reportNumber  

nummer  

SAD_CompleteReport (FeatureType)

Bodemonderzoek  

asbestos  

asbest onderzocht  

deliveryContext  

kader aanlevering  

geometry  

contour onderzoekslocatie  

identification  

SIKB0101-identificatie  

investigationConclusion  

omschrijving conclusie  

investigationReason  

aanleiding onderzoek  

name  

naam  

objectIdAccountableParty  

object-ID bronhouder  

projectType  

type onderzoek  

report  

rapport  

reportDate  

rapportagedatum onderzoek  

researchOperator  

uitvoerder onderzoek  

SAD_CompleteReport (FeatureType)

SAD-volledigRapport  

deliveryContext  

kader aanlevering  

objectIdAccountableParty  

object-ID bronhouder  

reportDate  

rapportagedatum onderzoek  

SAD_CriteriaSet (AttributeGroupType)

SAD-Kenmerken  

identification  

SIKB0101-identificatie  

reportNumber  

nummer  

reportPeriod  

rapportagedatum onderzoek  

SAD_CriteriaSet (AttributeGroupType)

SAD-Kenmerken  

identification  

SIKB0101-identificatie  

reportNumber  

rapportnummer  

reportPeriod  

rapportagedatum onderzoek  

SAD_O (FeatureType)

SAD-O  

SAD_O (FeatureType)

SAD-O  

SAD_O_DP (FeatureType)

Bodemonderzoek  

asbestos  

asbest onderzocht  

deliveryContext  

kader aanlevering  

geometry  

contour onderzoekslocatie  

identification  

SIKB0101-identificatie  

investigationConclusion  

omschrijving conclusie  

investigationReason  

aanleiding onderzoek  

name  

naam  

projectType  

type onderzoek  

registrationHistory  

registratiegeschiedenis  

report  

rapport  

reportDate  

rapportagedatum onderzoek  

researchOperator  

uitvoerder onderzoek  

standardizedLocation  

gestandaardiseerde locatie bodemonderzoek  

SAD_O_DP (FeatureType)

SAD-O-DP  

deliveryContext  

kaderAanlevering  

registrationHistory  

registratiegeschiedenis  

reportDate  

rapportagedatum onderzoek  

standardizedLocation  

gestandaardiseerde locatie  

SoilResearch (FeatureType)

Bodemonderzoek  

asbestos  

asbest onderzocht  

deliveryContext  

kader aanlevering  

geometry  

contour onderzoekslocatie  

identification  

SIKB0101-identificatie  

investigationConclusion  

omschrijving conclusie  

investigationReason  

aanleiding onderzoek  

name  

naam  

projectType  

type onderzoek  

registrationHistory  

registratiegeschiedenis  

report  

rapport  

reportDate  

rapportagedatum  

researchOperator  

uitvoerder onderzoek  

standardizedLocation  

gestandaardiseerde locatie  

SoilSampleAnalysis (FeatureType)

AnalysemonsterGrond  

identification  

SIKB0101-identificatie  

name  

naam  

SoilSampling (FeatureType)

Grondmonstername  

beginDepth  

begindiepte  

date  

datum  

endDepth  

einddiepte  

identification  

SIKB0101-identificatie  

name  

naam  

SoilType (AttributeGroupType)

Grond  

gravelContentClass  

grindgehalteklasse  

gravelMedianClass  

grindmediaanklasse  

organicMatterContentClass  

organischestofgehalteklasse  

sandMedianClass  

zandmediaanklasse  

soilName  

grondsoort  

StandardizedLocation (AttributeGroupType)

Gestandaardiseerde locatie  

coordinateTransformation  

coördinaattransformatie  

location  

coördinaten  

StandardizedLocationV2 (AttributeGroupType)

Gestandaardiseerde locatie V2  

coordinateTransformation  

coördinaattransformatie  

location  

locatie  

11. Bijlage; Codelijsten interne SAD interface

In de BRO wordt een onderscheid gemaakt tussen beheerde waardenlijsten en niet-beheerde waardenlijsten.

In de gegevenscatalogus en de BRO interne XSD-bestanden noemen we een beheerde waardenlijst een codelijst. Het domein van een codelijst is een uitbreidbare opsomming van toegestane waarden.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de SAD-specifieke codelijsten, zoals die worden gebruikt in de XSD- en XML-bestanden van het interne SAD interface, dus na SIKB Conversie.

 • De eerste kolom bevat de Nederlandstalige naam, zoals deze voor komt in de gegevenscatalogus

 • De tweede kolom bevat de Engelstalige naam van de codelijst, zoals deze voorkomt in de XSD-bestanden van het interne SAD interface.

 • De derde kolom bevat de URN, zoals te gebruiken in de XML-bestanden van het interne SAD interface.

 • De vierde kolom bevat een link naar de REST-service, waarmee u de inhoud van een bepaalde codelijst kunt opvragen. Als resultaat ontvangt u dan een JSON-bericht met daarin alle waarden van de codelijst met de beschrijvingen.

Type

Naam

URN

Link

AanleidingOnderzoek

InvestigationReason

urn:bro:sad:InvestigationReason

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:sad:InvestigationReason

AsbestAanwezigheid

AsbestosPresence

urn:bro:sad:AsbestosPresence

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:sad:AsbestosPresence

BeschrevenMateriaal

DescribedMaterial

urn:bro:sad:DescribedMaterial

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:sad:DescribedMaterial

Beschrijfprocedure

DescriptionProcedure

urn:bro:sad:DescriptionProcedure

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:sad:DescriptionProcedure

BijzonderBestanddeelGradatie

ConstituentGrade

urn:bro:sad:ConstituentGrade

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:sad:ConstituentGrade

BijzonderBestanddeelSoort

ConstituentType

urn:bro:sad:ConstituentType

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:sad:ConstituentType

Coördinaattransformatie

CoordinateTransformation

urn:bro:sad:CoordinateTransformation

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:sad:CoordinateTransformation

correctiereden

CorrectionReason

urn:bro:sad:CorrectionReason

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:sad:CorrectionReason

Grindgehalteklasse

GravelContentClass

urn:bro:sad:GravelContentClass

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:sad:GravelContentClass

GrindmediaanKlasse

GravelMedianClass

urn:bro:sad:GravelMedianClass

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:sad:GravelMedianClass

Grondsoort

SoilName

urn:bro:sad:SoilName

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:sad:SoilName

Grootheid

Quantity

urn:bro:sad:Quantity

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:sad:Quantity

Hoedanigheid

Condition

urn:bro:sad:Condition

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:sad:Condition

KaderAanlevering

DeliveryContext

urn:bro:sad:DeliveryContext

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:sad:DeliveryContext

Kleur

ColourType

urn:bro:sad:ColourType

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:sad:ColourType

Kleursterkte

ColourStrength

urn:bro:sad:ColourStrength

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:sad:ColourStrength

LimietSymbool

LimitSymbol

urn:bro:sad:LimitSymbol

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:sad:LimitSymbol

LimietSymboolReferentie

LimitSymbolReference

urn:bro:sad:LimitSymbolReference

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:sad:LimitSymbolReference

LokaalVerticaalReferentiepunt

LocalVerticalReferencePoint

urn:bro:sad:LocalVerticalReferencePoint

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:sad:LocalVerticalReferencePoint

MeetpuntType

MeasurementPointType

urn:bro:sad:MeasurementPointType

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:sad:MeasurementPointType

OlieWaterReactieMate

OilWaterReaction

urn:bro:sad:OilWaterReaction

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:sad:OilWaterReaction

OnderzoekType

ProjectType

urn:bro:sad:ProjectType

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:sad:ProjectType

OrganischeStofgehalteKlasse

OrganicMatterContentClass

urn:bro:sad:OrganicMatterContentClass

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:sad:OrganicMatterContentClass

Parameter

Parameter

urn:bro:sad:Parameter

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:sad:Parameter

Referentiestelsel

CRS

urn:bro:sad:CRS

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:sad:CRS

Registratiestatus

RegistrationStatus

urn:bro:sad:RegistrationStatus

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:sad:RegistrationStatus

VerticaalReferentievlak

VerticalDatum

urn:bro:sad:VerticalDatum

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:sad:VerticalDatum

WaardebepalingsMethode

ValuationMethod

urn:bro:sad:ValuationMethod

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:sad:ValuationMethod

ZandmediaanKlasse

SandMedianClass

urn:bro:sad:SandMedianClass

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:sad:SandMedianClassJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.