Skip to main content
Skip table of contents

Werkafspraak Wandonderzoek (SFR) en Booronderzoek (BHR-P) ‘Aanleveren SFR en BHR-P, tranche 3’

Toelichting Werkafspraak SFR en BHR-P Bodemkundig boor- en wandonderzoek - Aanleveringen

Wageningen Environmental Research is dataleverancier en gedelegeerd bronhouder van deze registratieobjecten. Naar nu blijkt, doet zich een aantal problemen voor bij de levering van de gegevens. Deze kunnen opgelost worden via een werkafspraak omdat de gegevens nog niet geleverd zijn.
Het gaat o.a. om:

 • Aanvullingen van waardenlijsten

 • Versoepeling van regels

 • Versoepeling kardinaliteit

Deze oplossingen hebben een lage of acceptabele impact op de software en implementatie. Ook is er een aantal afspraken gemaakt over aanvullende documentatie.

Aanleiding

Aanvullend op de werkafspraak ‘Bodemkundige chemische analyses SFR en BHR-P’ gaf Wageningen Environmental Research (WENR) te kennen dat er een groot aantal openstaande issues staan op GitHub voor SFR en BHR-P, die aanleveren aan de BRO ‘voor tranche 3 onmogelijk maken.


Deze openstaande issues zijn voor WENR beperkend of productie blokkerend om de registratieobjecten Bodemkundig Wandonderzoek (SFR) en Bodemkundige booronderzoek (BHR-P) van tranche 3 aan te kunnen leveren aan de BRO. Beperkend wil zeggen dat een onwenselijk grote hoeveelheid gegevens waar dit issue speelt niet kunnen worden aangeleverd. Bij productie blokkerend betekent het dat geen enkel gegeven waar dit issue speelt kan worden aangeleverd.

Voorgestelde oplossingsrichting

Wageningen Environmental Research is de dataleverancier en gedelegeerd bronhouder van wandonderzoek en bodemkundig booronderzoek. WENR is als (gedelegeerd) bronhouder ervoor verantwoordelijk dat de gegevens voldoen aan de kwaliteitseisen van het informatiemodel. Voor aanlevering van de registratieobjecten SFR en BHR-P per 1 juli 2021 wordt de werkafspraak ‘Aanleveren SFR en BHR-P, tranche 3’ gemaakt De registratieobjecten Bodemkundig Wandonderzoek (SFR) en Bodemkundige booronderzoek (BHR-P) zijn in één werkafspraak samengevoegd omdat de tranche 3 uitbreiding met analyses voor beide registratieobjecten gelijk is.


De oplossingen van de meeste issues hebben een lage impact op de software en implementatie, het gaat hierbij om:

 • Aanvullingen van waardelijsten

 • Versoepeling van regels

 • Versoepeling kardinaliteit[1]


Daarnaast wordt bij analyses een aantal keer de nauwkeurigheid van een gegeven vergroot, een naamswijziging doorgevoerd of een verwijzing aangepast. dit zou grote impact hebben op de bronhouder, ware het niet dat er nog geen analyses aan de BRO zijn aangeleverd.


Er zijn een drietal issues met grotere impact die we expliciet benoemen

 • Voor de bepaling waterretentie wordt er een attribuut bijgeplaatst, dit is een aanpassing aan de structuur van de catalogus, dit is niet backwards compatible en vereist meer aandacht in de LV-BRO. In overleg met LV-BRO is deze impact als acceptabel beoordeeld. We hebben maar met 1 bronhouder te maken. En er zijn nog geen analyses in de BRO opgeslagen.

 • De fracties van de korrelgrootte verdeling hoeven niet meer op te tellen tot 100%, dit mag tussen de 95% en 105% liggen. Dit is in lijn met bestaande vastgestelde normen uit de bodemkunde maar niet in lijn met Geologisch en Geotechnisch booronderzoek. Dit was geen eenvoudige keuze omdat we hier het idee loslaten dat sommige bepalingen over vakgebieden heen herbruikbaar zijn in de BRO. Het belang van het aansluiten op de vastgestelde normen uit het vakgebied weegt echter hoger. Het risico bestaat wel dat deze aanpassing leidt verwarring vanuit gebruikers van BHR-P en SFR met een Geologische of Geotechnische achtergrond. We evalueren na 2 jaar gebruik of dit ook daadwerkelijk optreedt.

 • De laaggrenzen voor SFR en BHR-P worden tot op de millimeter nauwkeurig beschreven. Voor SFR was dit al zo, voor BHR-P nog niet. Deze aanpassing betekent dat BHR-P booronderzoeken in de BRO door WENR moeten worden gecorrigeerd daar waar meer nauwkeurigheid beschikbaar is. WENR is hiertoe bereid. Daar waar geen extra nauwkeurigheid beschikbaar is, wordt in de uitgifte automatisch een extra 0 toegevoegd dit in lijn met bestaande regels in de catalogus over uitgifte. Dit levert geen impact op aangezien dit een generiek mechanisme is wat al geïmplementeerd is in de LV-BRO.


Tot slot zijn er een aantal afspraken gemaakt over aanvullende documentatie:

 • Er wordt in samenwerking tussen WENR en TNO Geo-modelling een mapping gemaakt van munsell codes uit oude kleurenboekjes naar de laatste versie.

 • WENR schrijft een toelichting waarom de korrelgrootteverdeling niet optelt tot 100%, deze kan door de helpdesk en anderen gebruikt worden bij eventuele vragen over dit onderwerp.

 • Team standaardisatie maakt een nieuwe werkversie van de catalogi SFR en BHR-P waarin de belangrijkste aanpassingen uit de werkafspraak verwerkt zijn, dit ter ondersteuning van WENR bij het bouwen van hun software. N.B. dit betreft geen officiële versie met status. Dit is een afwijking van de normale procedure en is een ‘best effort’ inspanning van team standaardisatie.

Werkafspraak

Een werkafspraak is een versnelde implementatie van een gebruikerseis die zo dringend van aard is dat het legitimeert om af te wijken van het reguliere wijzigingenproces. De werkafspraak is vooruitlopend op wijziging van de regelgeving BRO. Een werkafspraak heeft weliswaar geen wettelijke status, doch is een bindende afspraak voor de deelnemende partijen.


De werkafspraak voor aanleveren van de tranche 3 registratieobjecten Bodemkundig Wandonderzoek (SFR) en Bodemkundige booronderzoek (BHR-P) is opgenomen in een werkafsprakenlijst:

SFR en BHR-P boormonsteranalyse en -boormonsterbeschrijving

De overzichten van de werkafsprakenlijsten bevatten de issues voor de monsterbeschrijving en monster analyse (voor de tranche 3 release) en zijn onderdeel van grotere lijsten die als input dienen voor een werkafspraak voor zowel BHR-P als SFR, tranche 3. Van toepassing voor wandonderzoek SFR zijn 4 IMBRO/A waarden ( rij 10b van de werkafsprakenlijst).

.

De werkafspraak en werkafsprakenlijst Wandonderzoek (SFR) en Booronderzoek (BHR-P) tranche 3 is te raadplegen onder de link:

Werkafspraak Wandonderzoek (SFR) en Booronderzoek (BHR-P) tranche 3 (bro-productomgeving.nl)


Impact

De impact van de openstaande issues die voor de tranche 3 levering worden gebouwd is bekend bij zowel de bronhouder WENR, team Standaardisatie en team Bouw die aan de lat staat voor de keten m.n. de Landelijke voorziening (LVBRO) en Bronhouderportaal (BHP).


Dat kwam al duidelijk naar voren tijdens de sessies met alle genoemde teams en de vertegenwoordigers van de verschillende expertise werkvelden van WENR.


De impact voor uitvoering van werkafspraak door de BRO-organisatie beslaat 20% van de capaciteit van twee 2 sprints voor team Standaardisatie en 50% capaciteit van 2 sprints van het team LVBRO en BHP. De voorbereiding heeft reeds plaatsgevonden en is niet meegerekend.


[1] Een gegeven mag vaker voorkomen
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.