Skip to main content
Skip table of contents

Werkafspraak ‘Aanpassingen Geotechnisch sondeeronderzoek (CPT) voor offshore’

Betreft: Tranche 1/ Registratieobject CPT, onderdeel is van het domein Bodem- en grondonderzoek

Geldig: van 10 september 2019 tot heden (catalogus versie1.01 per 10 september 2019)

Doelgroep: dataleveranciers/bronhouders/gebruikers geotechnisch werkveld offshore

Besproken met: RVO, Arcadis en VOTB.

Datum besproken: 13 april 2021.

Aanleiding

Voor het werkveld van Offshore[1] is het noodzakelijk voor het toevoegen norm voor geotechnisch sondeeronderzoek ten behoeve van offshore (nieuwe waarde voor sondeernorm: NEN-EN-ISO 19901-8:2015) en het aanpassen van regels voor toegestane klasse binnen de nieuw toegevoegde sondeernorm.

Voorstel Oplossingsrichting

De Waarde en omschrijving ISO19901-8 aangepast en gelijkgetrokken aan BHR-GT (nieuwe versie 19-april-2021). Zie uitwerking van de nieuwe waarde in Bijlage 1: CPT aanpassingen onder handen voor:

  • sondeernorm: NEN-EN-ISO 19901-8:2015; en

  • de aan te passen regels voor toegestane klasse binnen de nieuw toegevoegde sondeernorm voor het sondeeronderzoek.

Impact

De voorziene impact voor wijzigingen op basis van de voorgestelde oplossingsrichting op bestaande CPT producten wordt minimaal ingeschat.


[1] Geotechniek op zee (Offshore) is een deelgebied van de geotechniek. Het houdt zich bezig met het ontwerp, de constructie, het onderhoud en de ontmanteling van funderingen voor door mensen gemaakte constructies in de zee zoals windmolenparken, olieplatforms, kunstmatige eilanden en onderzeese pijpleidingen. De zeebodem moet o.a. het gewicht van deze constructies en de toegepaste belastingen kunnen weerstaan. Offshore-constructies worden blootgesteld aan verschillende milieubelastingen zoals wind, golven en stroming. Offshore geotechnisch sondeeronderzoek is dan noodzakelijk en omvat een combinatie van bemonstering, boringen, in situ testen en laboratorium bodemonderzoek dat offshore en, met monsters, onshore wordt uitgevoerd. Offshore geotechnisch sondeeronderzoek is bijvoorbeeld nodig voor geofysische onderzoeken, een gedetailleerd overzicht van de stratigrafie van de zeebodem en de eigenschappen van bodemtechniek.

Afhankelijk van de waterdiepte en de oceaanomstandigheden kunnen offshore geotechnische onderzoeken worden uitgevoerd vanaf een speciaal geotechnisch boorschip, een halfafzinkbaar schip, een jackup rig, een grote hovercraft of andere middelen. Ze worden gedaan op een reeks specifieke locaties, terwijl het schip een constante positie behoudt. Daartoe wordt gebruik gemaakt van dynamische positionering en afmeren met vierpuntsverankeringssystemen.

Geotechnisch onderzoek bij ondiepe penetratie kan bodembemonstering van het zeebodemoppervlak of mechanische tests in situ omvatten. Ze worden gebruikt om informatie te genereren over de fysische en mechanische eigenschappen van de zeebodem. Ze strekken zich uit tot de eerste meters onder de modderlijn. Onderzoeken tot op deze diepten, die tegelijkertijd met het ondiepe geofysische onderzoek kunnen worden uitgevoerd, kunnen volstaan als de op die locatie in te zetten constructie relatief licht is. Deze onderzoeken zijn ook nuttig voor het plannen van onderzeese pijpleidingroutes.

Het doel van de diepe penetratie geotechnisch onderzoek is om informatie te verzamelen over de zeebodem stratigrafie tot een diepte die zich uitstrekt tot een paar 100 meter onder de zeebodem. Deze onderzoeken worden gedaan wanneer op deze locaties grotere constructies zijn gepland.

Bijlage 1 : CPT aanpassingen onder handen

Bron

Onderwerp

entiteit / waardelijst

type gegeven

gegeven (naam)

wijziging

element

wordt

Was (versie 1.01)

Status Onveranderd

toevoegen norm voor geotechnisch sondeeronderzoek offshore


Sondeernorm

waarde

ISO19901d8v2014 (waarde van Sondeernorm)

Nieuwe waarde

Waarde

ISO19901d8v2014

 -


Omschrijving

ISO 19901-8:2014 Petroleum and natural gas industries — Specific requirements for offshore structures — Part 8: Marine soil investigations is een internationale norm overgenomen als Europese norm (EN-ISO 19901-8:2015) en als Nederlandse norm NEN-EN-ISO 19901-8:2015 Aardolie- en aardgasindustrie - Specifieke eisen voor buitengaatse constructies - Deel 8: Zeebodemonderzoeken.
De procedure wordt gebruikt voor booronderzoek op zee en dat is aan de zeezijde van de UNCLOS-basislijn.


Sondeonderzoek

attribuut

kwaliteitsklasse (attribuut van Sondeonderzoek)

Aanpassing regels

Regels

De volgende norm - klasse combinaties zijn toegestaan:

De volgende norm - klasse combinaties zijn toegestaan:

onveranderd

NEN5140: klasse1, klasse2, klasse3, klasse4

NEN5140: klasse1, klasse2, klasse3, klasse4

onveranderd

ISO22476D1: klasse1, klasse2, klasse3, klasse4

ISO22476D1: klasse1, klasse2, klasse3, klasse4

onveranderd

ISO22476D12: klasse5, klasse6, klasse7

ISO22476D12: klasse5, klasse6, klasse7

onveranderd

ISO19901d8v2014: klasse1, klasse2, klasse3

 -JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.