Skip to main content
Skip table of contents

Werkafspraak - Organisatienaam GLD

Inleiding

Voorliggende werkafspraak betreft Organisatienaam van registratieobject Grondwaterstandonderzoek (GLD) van het grondwaterdomein Grondwatermonitoring.

In het domein grondwatermonitoring van de BRO staan de -netten van -putten centraal. Grondwatermonitoringputten zijn ingesteld om de kwaliteit en de kwantiteit van het grondwater in Nederland over langere tijd te kunnen monitoren en beheren. Het samenhangend grondwater domein grondwatermonitoring bestaat uit 5 registratieobjecten:

 • Grondwatermonitoringnet (GMN)
 • Grondwatermonitoringput (GMW)
 • Grondwaterstandonderzoek (GLD)
 • Grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR)
 • Formatieweerstandonderzoek (FRD)

Het onderwerp van de werkafspraak behandelt het registratieobject Grondwaterstandonderzoek en behelst het kwantitatieve onderzoek naar de variatie van de stand en/of stijghoogte van het grondwater.

Een grondwaterstandonderzoek is een monitorings-activiteit, waarbij herhaaldelijk de waterstand in een monitoringbuis van een grondwatermonitoringput wordt gemeten. Deze waterstand representeert de grondwaterstand en/of stijghoogte in de ondergrond ter plekke van het filter van deze monitoringbuis. De meting wordt verricht door een bronhouder of door een dataleverancier die namens de bronhouder de metingen verricht voor één of meerdere monitoringsdoelen met als resultaat de beoordeelde metingen in de meetreeks grondwaterstandonderzoek.

Het gevraagd besluit op Programmaniveau is om de werkafspraak vast te stellen zonder catalogus aanpassing, waarbij desbetreffende veld (Naam) van Organisatienaam leeg (lege string) blijft.

Werkafspraak Organisatienaam Grondwaterstandonderzoek

De werkafspraak gaat over het leeg laten van een attribuutveld van de entiteit ‘Organisatiegegevens’ van het registratieobject Grondwaterstandonderzoek.

Aanleiding

Vanuit het bouwteam is een issue getiteld ‘Organisatienaam is een redundant gegeven’ ingediend in GitHub onder de repository GLD. De wens voor een wijzigingsverzoek is afkomstig vanuit feedback van het bouwteam LVBRO.

Grondwaterstandonderzoek bevat de metingen van de variatie in de stand van het grondwater dat in een bekende grondwatermonitoringput met een zekere monitoringsbuis wordt ontsloten.


De gegevensdefinitie van het grondwaterstandonderzoek, GLD, is gebaseerd op WaterML 2.0, een door het Open Geospatial Consortium (OGC) gepubliceerde internationale, open standaard over waterobservatiegegevens, met als doel de uitwisseling van dergelijke gegevens tussen informatiesystemen mogelijk te maken.

WaterML is een technische standaard en een informatiemodel dat wordt gebruikt om hydrologische tijdreeksstructuren weer te geven. De huidige versie is WaterML 2.0, die een open standaard van het Open Geospatial Consortium heeft vrijgegeven.


In de WaterML standaard is organisatienaam verplicht. Vanuit het stelsel van de Basisregistraties is het wenselijk om het veld (Naam) van het attribuut Organisatienaam, van de entiteit Organisatiegegevens, niet verplicht te maken.Het niet registreren van de organisatienaam waarborgt de consistentie van de data en de architectuur. Het blijkt dat er een workaround mogelijk is waarbij een lege string aangeleverd wordt. Entiteit en attribuut zijn hiernaast afgebeeld (uitsnede van het GLD domeinmodel).


Beweegredenen


Het expliciet opgeven van een organisatienaam leidt tot inconsistente data in de toekomst en is in strijd met de NORA architectuur principes voor basisregistraties[1]:

 • Het vastleggen van organisatie gegevens valt onder het werkingsgebied van het handelsregister (NHR)
 • De BRO dient door een unieke sleutel in verbinding te zijn met het handelsregister om dubbele administratie en foutieve gegevens te vermijden. Voor NHR is dat het kamer van koophandel (kvk)
 • De huidige catalogus dwingt dit niet af voor organisatiegegevens

Het attribuut van de entiteit Organisatiegegevens, Organisatienaam en velden, van de Catalogus (werkversie 16 juni 2020) is hieronder overgenomen.

Voorgestelde oplossingsrichting

De praktische uitvoering van het oorspronkelijk voorstel van het bouwteam gaat via de werkafspraak ‘GLD Organisatienaam’ worden uitgevoerd. De organisatienaam moet leeg zijn.


Een beknopte toelichting van de oplossingsrichting werkafspraak luidt als volgt:

 • Het veld van het attribuut organisatienaam leeg laten of aanleveren in de vorm van een lege string.
 • Indien het veld niet leeg is volgt een Foutmelding.
 • De volgende versie van de catalogus dient te worden aangepast met een uitleg dat de organisatienaam leeg aangeleverd dient te worden voor compatibiliteit met OGC standaard waterML.

Impact

In de volgende versie van de catalogus is er is slechts één kleine toevoeging nodig:

Voeg een tekst in de catalogus toe met “Regel: de organisatienaam moet leeg zijn” onder het attribuut “origanisatienaam”.


[1] https://www.noraonline.nl/wiki/Het_huidige_Stelsel_van_Basisregistraties
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.