Skip to main content
Skip table of contents

Werkafspraak GUF - niet openbaarheid

Titel

Werkafspraak Grondwatergebruiksysteem: Niet openbaarheid Put- en filterdiepte van registratieobject Grondwatergebruiksysteem (GUF) met primair gebruiksdoel “openbare drinkwatervoorziening”

Behorende bij

Basisregistratie Ondergrond Catalogus Grondwatergebruiksysteem (GUF): Geonovum Informatiemodel, Versie ter vaststelling 23 juni 2021

Doelgroep

Primaire doelgroep is de groep van bronhouders van GUF’s met primair gebruiksdoel “openbare drinkwatervoorziening” en hun vergunningnemers uit de drinkwatersector; secundaire doelgroep zijn alle gebruikers van Grondwatergebruiksystemen (experts en vergunningverleners en andere bestuursorganen die gebruik maken van deze constructies

Korte samenvatting

De bronhouder van de gegevens van genoemde systemen is in staat om desbetreffende attributen Put- en filterdiepte als ‘niet openbaar’ te registreren. Het daarvoor bedoelde attribuut is verplicht aanwezig bij gebruiksfunctie openbare drinkwatervoorziening. Op deze wijze faciliteert de BRO de bronhouder waardoor voorkomen wordt dat putdiepte en filterdiepte abusievelijke op openbaar kan worden gesteld.

Ingangsdatum en afloopdatum

Met ingang van de inwerkingtreding van de 1.0 versie van de catalogus GUF per 1-7-2022 is deze van kracht tot de afloopdatum die overeenkomt met de volgende versie van de catalogus.

Aanleiding

Op basis van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (WBNI) mogen locaties en gegevens van drinkwaterputten bedrijfsvertrouwelijke informatie niet openbaar gemaakt mogen worden. In dat kader is t.o.v. de huidige standaard (waarin voor de geometrie al niet-openbaar attribuut aanwezig is) een analoge uitbreiding wenselijk van strategische gegevens m.n. putdiepte en filterdiepte van putten voor openbare drinkwatervoorziening.

Werkafspraak

De gekozen oplossing bestaat uit het toevoegen van een analoog attribuut, waarmee specifiek de put- en/of filterdiepte van drinkwaterputten afzonderlijk op ‘niet-openbaar’ gezet kunnen worden door de bronhouders; en het hernoemen van het huidige attribuut ‘openbaar raadpleegbaar’ naar ‘Geometrie openbaar raadpleegbaar’.

De uitwerking van de werkafspraak behelst de volgende inspanningen:

1. Toevoegen van een analoog attribuut specifiek voor put- en/of filterdiepte van putten primair gebruiksdoel “openbare drinkwatervoorziening” om die afzonderlijk op ‘niet-openbaar’ te kunnen zetten. Het betreft 3 keer een attribuut toevoegen:

  1. Ontwerpput
   1. Maximale putdiepte
   2. Filtertraject
  2. Gerealiseerde put
   1. Putdiepte
  3. Gerealiseerde filter
   1. Diepte bovenkant Filter

2. Aanpassen van huidig attribuut ‘openbaar raadpleegbaar’ naar ‘Geometrie openbaar raadpleegbaar’;

3. Verwerking van deze gegevensinhoudelijke aanpassing in de inname en uitgifte berichtencatalogi; en

4. Verwerking in het technisch ontwerp XSD’s, zoals bijvoorbeeld berichten;

Ad 1

1.1.a Maximale putdiepte

Was: afwezig

Wordt:

1.1.b filtertraject

Was: Afwezig

Wordt:

1.2.a Gerealiseerde put – Putdiepte

Was: Afwezig

Wordt:

1.3.a Gerealiseerde filter - Diepte bovenkant Filter

Was: Afwezig

Wordt:

Ad 2, Aanpassen van huidig attribuut ‘openbaar raadpleegbaar’ naar ‘Geometrie openbaar raadpleegbaar’;

Ontwerpoppervlakteinfiltratie

Was:

Wordt:

Ontwerpput

Was:

Wordt:

Gerealiseerde Oppervlakteinfiltratie

Was:

Wordt:

Gerealiseerde put

Was:

Wordt:

Gerealiseerd filter

Was:

Wordt:


Deze werkafspraak is met de betrokken stakeholders van de vitale aanbieders van essentiële diensten afgestemd, zoals Waternet, IPO, KWRWater, Vewin, RWS en terugkoppeling naar vertegenwoordigers van ODH en LGR.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.