Skip to main content
Skip table of contents

Werkafspraak GUF - correctie onvolkomenheden

Dit is een bestaande werkafspraak, gepubliceerd per 1 juli 2022. Op 20 maart 2023 is deze aangevuld met invulling van het volgende principe: 'automatisch beëindigen van een oud recht bij het aanleveren van een nieuw recht'. Deze aanvulling is gedaan naar aanleiding van bevindingen uit de ketentest van februari 2023. Let op: deze laatste aanvulling is nog niet verwerkt in de software beschikbaar op productie. Naar verwachting zal deze aanvulling ook in de software beschikbaar zijn per 1 juli 2023.

Titel

Deze werkafspraak beschrijft een aantal gegevensinhoudelijke aanpassingen die al zijn doorgevoerd in de LV BRO naar aanleiding van geconstateerde onvolkomenheden tijdens de zgn. Bouwfase van de LV BRO en tijdens een ketentest.

Behorende bij

Basisregistratie Ondergrond Catalogus Grondwatergebruiksysteem (GUF): Geonovum Informatiemodel, Versie ter vaststelling 23 juni 2021

Doelgroep

Bronhouders, dataleveranciers en softwareontwikkelaars die GUF software producten van de Landelijke voorziening BRO gaan gebruiken en/of implementeren.

Aanleiding en samenvatting

Tijdens de bouwfase van de LV BRO zijn de volgende onvolkomenheden vastgesteld

 1. Een aantal elementen waren zowel optioneel/conditioneel (‘Kardinaliteit’ = ‘0..X’), als ‘nillable’ (‘Mogelijk geen waarde’ = ‘Ja’). ‘Nillable’ betekent dat een element mogelijkerwijs geen c.q. een lege (Null) waarde krijgt. Omdat niet (duidelijk) was aangegeven wanneer het element mocht/moest ontbreken (optioneel/conditioneel) danwel geen waarde mocht krijgen, was sprake van enige ambiguïteit. Het gaat o.a. om;
  - Gegevensgroep energiekenmerken van Entiteit Ontwerpinstallatie
 2. Bij het Attribuut eindGeldigheid van Entiteit TijdvakGeldigheid (i) én het Attribuut eindtijd van Entiteit Tijdvaklevensduur (ii) was sprake van twee onvolkomenheden;
  1. Net als het voorgaande punt, ook hier sprake van ambiguïteit tussen het optioneel/conditioneel (‘Kardinaliteit’ = ‘0..X’), als ‘nillable’ (‘Mogelijk geen waarde’ = ‘Ja’) zijn van het element.
  2. De toelichting van eindGeldigheid en eindtijd waren per ongeluk verwisseld.
 3. De associatie relatie ‘gerelateerd aan’ naar de Entiteit Verkenning, vanuit zowel de Entiteit Gerealiseerde bodemlus (i) als de Entiteit Gerealiseerde put (ii) had de kardinaliteit 0..*, terwijl ook het Attribuut BRO-ID (iii) van de Entiteit Verkenning (iv) de kardinaliteit 0..* had. De optionaliteit én de onbegrensdheid waren in deze dus ambigu gemodelleerd.
 4. Het Attribuut geometrie van zowel Entiteit Ontwerpbodemlus (i) als van Entiteit Gerealiseerde Bodemlus (ii) is ‘nillable’ (‘Mogelijk geen waarde’ = ‘Ja’).
  De optie ‘Mogelijk geen waarde’ voor een geometrie was nog niet eerder voorgekomen in de BRO. Het implementeren hiervan bleek lastig, waarna is uitgeweken naar een alternatieve modelleerconstructie.

Aansluitend is tijdens de BRO expertsessie GUF (op 15-02-2023) n.a.v. een LGR ketentest, de behoefte besproken om een oud recht automatisch te laten beëindigen op het moment dat een nieuw recht wordt aangeleverd. De oorspronkelijke bedoeling (zoals in versie 1.0 van de GUF catalogus en bijbehorende berichtencatalogi was verwoord) is weliswaar vanuit tijdlijn van de bezwaarperiode 'zuiver', maar levert praktische complexiteit op bij bronhouders zoals LGR (daar is nu geen sprake van naast elkaar bestaande 'rechten').

Nadere duiding op het automatisch beëindigen van een oud recht bij het aanleveren van een nieuw recht;

 • Voor 'de gebruiker' is het van belang inzicht te hebben in het laatste (totaal) recht van een GUF.
 • Wanneer bij een wijziging van een vergunning een nieuw recht is beoogd, dan is er vanwege de BRO registratieplicht (van 20 dagen) en de periode dat er een definitief/formeel besluit wordt genomen (ca 6 weken bezwaarperiode), er een periode dat het nieuwe recht al geregistreerd wordt, voordat hier een definitief/formeel besluit over is genomen. In deze periode is het oude recht nog geldig/relevant.
 • Oorspronkelijk was voorzien dat een bronhouder bij een definitief/formeel besluit, het oude recht zou beëindigen via een EndLicence bericht.
 • In de nieuwe situatie is voorgesteld het oude recht altijd te beëindigen (automatisch bij registreren van Nieuw Recht) .
  • Indien het besluit over het nieuwe recht positief/toewijzend is (maw: eventuele bezwaren worden ongegrond verklaard), dan is er bij deze automatische actie geen vervolgactie nodig.
  • Indien het besluit over het nieuwe recht negatief/afwijzend is ( komt in de praktijk weinig voor) , dan is voorgesteld om dit nieuwe recht via een replaceRequest aan te passen, of in z'n geheel in te trekken via een deleteRequest  ( oftwel "correctiebericht).
 • De rationale achter de voorgestelde nieuwe situatie is dat:
  • het risico/impact dat (in de oude situatie) wordt vergeten om een oud recht te beëindigen bij een positief/toewijzend besluit over een nieuw recht (en dat hier verwarring over ontstaat), groter is dan
  • het risico/impact dat een negatief/afwijzend besluit over een nieuw recht wordt vergeten in te trekken via een deleteRequest "en/of het risico/impact dat een afnemer van de BRO conclusies heeft verbonden aan het nieuw recht dat uiteindelijk werd ingetrokken/verwijderd."

In deze werkafspraak zijn de gebouwde alternatieve oplossingen en tekstuele verbeteringen beschreven.

Ingangsdatum en afloopdatum

Met ingang van de inwerkingtreding van de 1.0 versie van de catalogus GUF per 1-7-2022 is deze van kracht tot de volgende versie van de catalogus in werking treedt (datum nog niet gepland).

Werkafspraak

Deze lichte variant van een werkafspraak komt met een verwijzing naar de gebruiksvriendelijke versie van de GUF catalogus: https://broprogramma.github.io/GUF/ waarin de werkafspraak is verwerkt. Huidige catalogus ter vaststelling is aangeboden en staat op https://docs.geostandaarden.nl/bro/guf/.

De gekozen oplossing is, na overleg met team LVBRO/BHP en standaardisatie, als afgesproken:

Gegevensgroep energiekenmerken van Entiteit Ontwerpinstallatie

Wijzigingen

 • Mogelijk geen waarde
  • Was: ‘Ja’
  • Wordt: Vervalt
 • Reden geen waarde
  • Was: ‘Voor IMBRO/A-gegevens mag de waarde ontbreken.’
  • Wordt: Vervalt
 • Regels IMBRO/A:
  • Was: Niet aanwezig
  • Wordt: ‘Voor IMBRO/A gegevens mag de gegevensgroep ontbreken wanneer de waarde van het attribuut installatiefunctie gelijk is aan openBodemenergiesysteem of geslotenBodemenergiesysteem.’

Was

Wordt

Attribuut eindGeldigheid van Entiteit TijdvakGeldigheid (i) en Attribuut eindtijd van Entiteit Tijdvaklevensduur (ii) 

Wijzigingen (i)

 • Mogelijk geen waarde
  • Was: ‘Ja’
  • Wordt: ‘Nee’ (deze default waarde wordt niet getoond in de tabel)
 • Definitie
  • Was: ‘Einde van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de werkelijkheid. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig.’
  • Wordt: ‘Einde van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de werkelijkheid. De instantie is nog geldig als het attribuut niet aanwezig is.’
 • Toelichting
  • Was: Niet aanwezig
  • Wordt: ‘Het gegeven staat niet in een brondocument maar wordt automatisch door de basisregistratie ondergrond gegenereerd.’

Wijzigingen (ii)

 • Mogelijk geen waarde
  • Was: ‘Ja’
  • Wordt: ‘Nee’ (deze default waarde wordt niet getoond in de tabel)
 • Definitie
  • Was: ‘Tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.’
  • Wordt: ‘Tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is. Het object is nog geldig als het attribuut niet aanwezig is.’
 • Toelichting
  • Was: ‘Het gegeven staat niet in een brondocument maar wordt automatisch door de basisregistratie ondergrond gegenereerd.’
  • Wordt: Niet aanwezig

Was (i)

Wordt (i)

Was (ii)

Wordt (ii)

Attribuut BRO-ID van de Entiteit Verkenning

Wijzigingen

 • Kardinaliteit
  • Was: ‘0..*’
  • Wordt: ‘1’

Was

Wordt

Het Attribuut geometrie van zowel Entiteit Ontwerpbodemlus (i) als van Entiteit Gerealiseerde Bodemlus (ii)

Wijzigingen (i) én (ii)

 • Kardinaliteit
  • Was: ‘1’
  • Wordt: ‘0..1’
 • Mogelijk geen waarde
  • Was: ‘Ja’
  • Wordt: ‘Nee’ (deze default waarde wordt niet getoond in de tabel)
 • Reden geen waarde
  • Was: ‘Voor IMBRO/A-gegevens mag de waarde ontbreken.’
  • Wordt: Vervalt
 • Regels
  • Was: ‘Het datatype moet gelijk zijn aan punt wanneer de waarde van het attribuut bodemlustype gelijk is aan verticaal of korf.’
  • Wordt: ‘Het datatype moet gelijk zijn aan punt wanneer de waarde van het attribuut bodemlustype gelijk is aan verticaal of korf. Voor IMBRO gegevens moet het attribuut aanwezig zijn.’
 • Regels IMBRO/A:
  • Was: Niet aanwezig
  • Wordt: ‘Voor IMBRO/A gegevens mag het attribuut afwezig zijn.’

Was (i)

Wordt (i)

Was (ii)

Wordt (ii)

Het automatisch beëindigen van een oud recht bij het aanleveren van een nieuw recht

A) Catalogus GUF (vastgestelde versie 21 oktober 2021), sectie '3.4.2 Recht grondwatergebruik',

eerste alinea, laatste zin;

 • Was
  Gedurende de looptijd van een grondwatergebruiksysteem kunnen meerdere vergunningen of meldingen geldig zijn.
 • Wordt:
  Gedurende de looptijd van een grondwatergebruiksysteem kunnen meerdere vergunningen of meldingen geldig zijn. Echter, op ieder moment kan slechts 1 vergunning of melding actief zijn.

B) Catalogus GUF (vastgestelde versie 21 oktober 2021), sectie '3.5 Levensduur en historie',

vierde alinea, eerste zin;

 • Was
  Het Recht grondwatergebruik krijgt een eindtijd wanneer de beschikking of melding is beëindigd.
 • Wordt:
  Het Recht grondwatergebruik krijgt een eindtijd wanneer de beschikking of melding is beëindigd. De einddatum van een oud recht wordt automatisch bepaald op het moment dat deze wordt vervangen door een nieuw recht.

vijfde alinea, laatste zin;

 • Was
  De datum van de wijzigingsvergunning is dan de eindtijd van de eerste ontwerpinstallatie en de begintijd van de nieuwe ontwerpinstallatie met haar aangepaste kenmerken.
 • Wordt:
  De datum van de wijzigingsvergunning is dan de eindtijd van het voorgaande recht en de voorgaande ontwerpinstallatie(s) en de begintijd van het nieuwe recht en de nieuwe ontwerpinstallatie(s) met haar aangepaste kenmerken.

alinea m.b.t. opsomming uitgangspunten voor de levensduur en historie van objecten binnen het grondwatergebruiksysteem.

 • Was
  5 punten
 • Wordt: 
  6 punten. Tussen huidige punt 1 en 2 worden de volgende 2 punten ingevoegd;

  • Wanneer een recht grondwatergebruik wordt vervangen;
   • Ontstaat in de BRO een nieuw recht, met daaraan gekoppeld het geheel aan nieuwe danwel herziene ontwerpinstallatie(s).
   • Wordt in de BRO automatisch het het voorgaande recht, én de voorgaande ontwerpinstallatie(s) beëindigd.
  • De volgorde van punten wordt dus;

   Oud nrNieuw nr
   1

   1

   n.v.t.2 (a en b)
   23
   34

alinea m.b.t. voorgaande voorkomens van een object.

 • Was
  Vorige voorkomens van een object blijven dus beschikbaar in de Landelijke Voorziening, maar worden ‘inactief gemaakt’ c.q. ‘niet-actueel verklaard’ door middel van een datum eindGeldigheid.
 • Wordt:
  Vorige voorkomens van een object blijven dus beschikbaar in de Landelijke Voorziening, maar worden ‘inactief gemaakt’ c.q. ‘niet-actueel verklaard’ door middel van een eindGeldigheid.

C) Catalogus GUF (vastgestelde versie 21 oktober 2021), sectie '5.3.2.5 levensduur' (Gegevensgroep van Recht grondwatergebruik),

Toelichting;

 • Was
  Het Recht grondwatergebruik ontstaat bij de ingangsdatum van de vergunning.
  Bij meldingen ontstaat het Recht grondwatergebruik bij het bevestigen van de melding.
  Het intrekken van de vergunning of wanneer de einddatum is bereikt, betekent het einde van het Recht grondwatergebruik.
 • Wordt: 
  Het Recht grondwatergebruik ontstaat bij de ingangsdatum van de vergunning.
  Bij meldingen ontstaat het Recht grondwatergebruik bij het bevestigen van de melding.
  Bij het wijzigen van een vergunning wordt een nieuw recht geregistreerd. Hiermee wordt het bestaande recht automatisch beëindigd (met een einddatum).

D) Catalogus GUF (vastgestelde versie 21 oktober 2021), sectie '7 Bijlage: Voorbeelden materiële historie'

alinea 2, laatste 2 zinnen.

 • Was
  De vorige installatie en put krijgen een eindtijd. Het vorige Recht grondwatergebruik krijgt geen eindtijd omdat een deel van de gegevens van de vorige vergunning nog geldig zijn.
 • Wordt:
  Het vorige recht, de vorige installatie en de vorige put krijgen een eindtijd.

tabel 2 t/m 6, eindTijd eerste Recht grondwatergebruik (ID 101);

 • Was: «leeg»
 • Wordt: 01-03-2021

tabel 4 t/m 6, eindTijd tweede Recht grondwatergebruik (ID 102);

 • Was: «leeg»
 • Wordt: 01-09-2021
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.