Skip to main content
Skip table of contents

Vragen/antwoorden Softwareplein


20211014 sheets softwareplein.pptx

(Tabel is gemakkelijk te sorteren door op de pijltjes in de titelbalk te klikken)

sessie

vraag

vraagsteller

actiehouder binnen BRO

antwoord

status

1

12 nov 20

waar vind ik documentatie over importvoorwaarden/afhandelijkheden: link naar documentatie

zie mail 12 nov antwoord vraag over afhankelijkheden

2

12 nov 20

klacht: codetabellen (op dezelfde attributren) wijken af bij verschillende registratieobjecten/vakgebieden zie bhr-g en gld

mooi punt voor implementatiesessies. 1e gepland op 17 december a.s.!

3

12 nov 20

hoe aan te geven of een put droog staat?

Catalogus GMW zegt:

Kijk maar eens op pagina 21, bij 3.10.2 waterstand: "De waarde mag ontbreken wanneer een limietwaarde wordt onder- of overschreden. Bijvoorbeeld wanneer de peilbuis is overgelopen of de sensor is drooggevallen."

4

12 nov 20

ketentest bhr-gt tr 3: wat is er bekend?

t.a.v bhr-g: loopt dat ook via een werkafspraak als bij bhr-gt? Weten we nog niet

wanneer validatieservice bhr-gt tr 3?

Antw. gesprek met VOTB loopt. Resultaat volgt 1e helft 2021. Advies Ketenteam: wacht eerst af welke BRO software beschikbaar komt en bouw dan pas aansluitende software.

5

12 nov 20

Praktijkprobleem: imbro-a worden geaccepteerd terwijl dat eigenlijk niet zou moeten: wordt daar niet op gecontroleerd?

Antwoord: hij gaat mee in de release Q4 2020. 

Dit stuk datumcontrole zal toegevoegd worden aan de BRO, met de release van 18 december a.s.

BRO-2412 - Validatie van go-live datum: alleen IMBRO/A voor go-live datum DONE

6

12 nov 20

wat is beschikbaar op welke omgeving? demo niet beschikbaar voor gmn

zie email 17 nov beschikbaarheid demo omgeving

7

26 nov 20

Aanlevering grondwaterstanden (GLD). Momenteel vind er een wijziging plaats in de BRO software (op ketendag uitgelegd) dat berichten uit elkaar woren getrokken (eerst StartRegistration, dan aanvullen). Frank TErpstra (PO standaarden) melde dat dit niet zou gelden voor imbro/a kwaliteit. Hoe zit dit precies en waar zit de scheiding imbro/a en imbro? (is het een eenduidige benadering?)

Waarschuwing (datascore): mogelijk wordt het bericht dan te groot (stel lange historie). Aandachtspunt voor LV BRO.

imbro/a wordt naar verwachting in 1 keer aangeleverd. Daarom is 'opknippen' niet noodzakelijk.

8

26 nov

Bij reguliere berichten die binnen 1 seconde worden aangeleverd worden niet sequentieel verwerkt. Dit is al een bestaande melding/bug. Hoe staat het hiermee?

staat op backlog van het LVBRO / BHP team. Wordt aan gewerkt in huidige sprint. 

BRO-4306 - Implementatie volgorde afdwingen bij aanleveringen DOING

9

26 nov.

Grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR): gaat hiervoor ook een StartRegistration nodig zijn? Net als bij GLD, zodat aanlevering beide objecten gelijkluidend is.

Levert het nieuwe bericht  Start_Registration voor GAR een GAR-Id op voor aanlevering van grondwaterkwaliteit met als doel dit te gebruiken bij de aanlevering van de kwaliteitsgegevens?

de software die 18 dec. live gaat gaat uit van twee  requests: RegistrationRequest en CorrectionRequest. Het featureteam voor correcties werkt komende maanden aan een (generieke) wijze waarop correcties in de BRO worden afgehandeld. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor GAR. Als dat zo is volgt meer info. Uitgangspunt is backward compatibility

10

26 nov

Bouwen de aanlevering van reguliere metingen en controlemetingen ieder hun eigen tijdlijn op en zit er een afhankelijkheid tussen beide indien wordt aangeleverd?

zie document vraag GLD tijdlijnen regulier en controlemetingen.pdf

11

26 nov

wens: graag een aanduiding van de laag bij foutmelding (BHR-GT). Verzoek is om hierbij ook de veldinformatie te leveren (XML) Naamgeving komt namelijk niet altijd overeen.

Foutmelding moet leesbaar zijn voor de gebruiker. levert een voorbeeld aan (mail 9 dec.) 

Besproken in BRO change advisory board. Status: er is een impactinschatting nodig. De prioriteit hiervoor is laag, irt functionaliteiten die 2021 gerealiseerd moeten worden. Eerste inschatting: impact is hoog, want we moeten overschakelen naar andere technologie. 

12

26 nov

Is validatieservice BHR-GT beschikbaar? Wordt nu als niet valide xml bestand afgewezen. De vraag is eigenlijk: welke versie staat er in de demo omgeving? Kunnen we testen op ACC?

De validatieservice versie 1.1 (Tr 2 + werkafspraak) is beschikbaar.

Tranche 3: Acc is niet vrijgegeven. 

BHR-GT Tr 3 formele vrijgavedatum - 1 juli 2021. Er kan hier nog een wijziging op komen, nav overleg met votb.

Advies: Hold your horses

13

26 nov

Graag duidelijkheid over het onderscheid tussen de services waar tegen aan geleverd wordt (hoe kan je dat zien?)

geldt mn voor bhr gt verschil versie 1 en 2

Goede SOAP UI voorbeelden graag

Wat speelt er? brondocumenten zijn wel gereed maar nog niet beschikbaar voor gebruikers

BHR GT 1.0 staat live.

versie 2.0 nog niet. Onderscheid zal tzt zichtbaar zijn.

14

26 nov

Selecteren binnen polygoon en overzicht van betrokken ID's krijgen/genereren. DAt kan nu al via het BROloket. Gebruikers willen dat ook in eigen gebruikersapplicatie (waterschappen) integreren. Is de software voor deze functionaliteit beschikbaar voor toepassing op eigen applicaties? 

Is de SOAP uitgifte webservice ook in staat om met een gebiedselectie om te gaan? Ja

ja

15

10 december

Ik kan geen WFS bestanden meer aanroepen op PDOK. In dit geval voor grondwatermonitoringputten (GMW)

WFS wordt/is uitgefaseerd. Dit is een architectuurkeuze. Zie onderstaand nieuwsbericht:

Uitfaseren WMTS en WFS dataservices op PDOK - Basisregistratieondergrond

16

10 december

Wat moet ik doen om nu eindelijk de grondwaterstanden te kunnen uploaden in de BRO?

Dit gaat niet lukken op 1 januari 2021 en dat gaan mijn klanten niet prettig vinden.

(mail van Levellog eerder in deze week)

Helaas komt de validatieservice voor GLD beschikbaar op de releasedatum: 18 december 2020 en niet eerder. Er zal vanuit het BRO-programma communicatie plaatsvinden dat de aanleverdatum van 1 januari 2021 niet strikt gehandhaafd wordt - bronhouders zullen meer tijd krijgen om hun data te controleren op kwaliteit en het proces en software voor te bereiden op aanlevering grondwatermonitoringdata.

21-1

7 januari 2021

Martijn meldt dat de waterschappen vast blijven houden aan de STOA formaten. Waterschappen hebben hun "historie" in dit STOA formaat staan. Ze willen deze informatie niet verliezen en blijven daarom vasthouden aan het format.

Resultante:

 1. Softwarelevera moeten dubbel aanleveren, dit is kostbaar

 1. Er is sprake van een dubbele administratie.

Actiepunt: Issue voorleggen aan programmaburea en gesprek aangaan met waterschappen en waterschapshuis. Registratieplicht en voordeel van een centale administratie nogmaals onder het voetlicht brengen? (07/01 Mail verzonden aan Martin)

Er is een registratieplicht in de BRO, vanuit de Wet BRO. Als bronhouder ben je zelf verantwoordelijk voor de integriteit van de gegevens. Dat kan via de BRO, mag ook via eigen systeem.

21-2

21 januari 2021

BHR-GT: op acc wordt xml niet meer beschikbaar gesteld voor huidige versie (BHR GT versie 1.1 - Tr 2). Afspraak: Ketenteam vraagt na bij bouwteam LV BRO. 

Daarnaast: tranche 3 zit nog in de wacht, wachten op werkafspraak, medio voorjaar. 

Hoe is het bedoeld?: Voor ketentesten moet je op ACC terecht kunnen. Bij testen in productie: dan op demo-omgeving. 

Afspraak: verwerken in een FAQ 

Terraindex 

Servicedesk

Het is inmiddels mogelijk.

We gaan deze als FAQ op http://basisregistratieondergrond.nl zetten

21-3

21 januari 2021

GLD: gewenst zijn voorbeeldberichten van de correcties. Deze zijn nog niet beschikbaar gesteld. Er zijn meerdere partijen die hiermee aan de slag willen.

Dit komt door de huidige werkwijze voor ontwikkelen binnen BRO: correcties ijlen na. Feitelijk ligt hier de vraag om correctieberichten eerder beschikbaar te stellen vanuit het BRO programma

Er zijn recente voorbeeldberichten toegevoegd, waar onder 3 correctieberichten (genummerd 70, 71 en 80). Dit is een subset van mogelijke correcties, we hebben niet alle mogelijke correcties in een voorbeeldbericht uitgewerkt, aangezien de systematiek overeenkomstig is.

Als er merr behoefte is, horen we dat graag

21-4

21 januari 2021

Er is een put aangeleverd aan de BRO en er komt een foutmelding terug: 'geen lijm gebruikt'. Er is melding gedaan bij servicedesk. Deze is in behandeling bij LV BRO team.  bestaande melding.

datascore

servicedesk

Het ligt aan de software van de BRO. Bug is opgelost, nog een test door Datascore. 

21-5

21 januari 2021

wensverzoek: datascore demo omgeving. Meerdere wensen bij de gebruikers. Het gaat er hier vooral om dat er ook een demo-omgeving voor het BHP zou moeten zijn. Situatie nu is verwarrend: ACC is voor alle apps aanwezig maar is niet stabiel, demo is niet aanwezig voor BHP (en niet voor BRO-loket en PDOK: alleen LV) en P is natuurlijk wel aanwezig. We zouden dezelfde omgevingen voor de verschillende apps moeten hebben die op elkaar aansluiten. Sluit aan op nr 21-2

Datascore

Verzoek is ingebracht bij de Change Advisory Board (CAB). Deze heeft nu status 'impactbepaling'. 

21-6

21 januari 2021

Documentatie: duidelijke wens van meerdere partijen om een volledige set aan voorbeeldberichten te kunnen opvragen. Nu zijn er bijv. bij GLD meerdere vb berichten in ontwerpfase gemaakt (github) die echter niet beschikbaar zijn via de website en productomgeving. Actie is om set gevalideerde voorbeeldberichten vollediger te maken en beschikbaar te stellen.

→ duidelijke behoefte aan one single point of truth (productomgeving)

→ behoefte aan heldere status van documentatie, mn voorbeeldberichten. Gevalideerd aan de software of niet.

zie 21-3

21-7

21 januari 2021

Constatering van Peter dat de huidige API documentatie nodig heeft. Antwoord is dat dit idd het geval is, zie berichtencatalogi en voorbeeldberichten.

Daaropvolgend: de wsdl die via broservices.nl beschikbaar wordt gesteld geven een syntax fout. (result = typeless). 

lopende servicedeskmelding

zie ook nr. 21-20

21-8

21 januari 2021

Feedback op documentatie, berichtencatalogi en voorbeeldberichten:

Algemeen: berichtencatalogi en voorbeeldberichten geven de wenselijke informatie! Het uitsplitsen van de voorbeelden zoals nu gebeurt helpt enorm. Nog enkele reacties uit de chat:

 • single point of truth is wenselijk

 • mee eens. voorbeeldberichten zijn goeie hulpmiddelen  (1 liked)

 • ​Mij zou het ook een goed plan lijken als duidelijk wordt aangegeven als berichten nog niet gevalideerd zijn. Dan kun je daar wel alvast mee starten met ontwikkelen (het geeft vaak wel een goed beeld)  (1 liked)

doorgeven aan de makers

21-9

21 januari 2021

GLD berichten en timevalue. Is hier een timezone nodig? Antwoord uit de groep: hier hoort een UTC format thuis. Goed om dit te checken bij Standaardenteam/LV BRO

(zie wensverzoek Trefoil) check

Antwoord: betreffende gegevens die over tijdstippen gaan, hier wordt in de catalogus op ingegaan. Voor datum wordt de Gregoriaanse kalender aangehouden. Voor tijdstip wordt de UTC standaard aangehouden. Igv GLD: zie onder 4.1.7 voor de toelichting.

21-10

GLD historie. Is het mogelijk om meerdere dan 1 controlemetingen in 1 bericht aan te leveren?

ja, maar het is niet altijd verstandig. 

Hist gegevens, dan kan het. 

Nieuwe metingen niet doen. is onverstandig.

21-11

GLD. Kunnen in het aanleverproces meerdere dataleveranciers gegevens aanleveren aan de BRO? 

Antwoord (direct gegeven) = ja. Hoofdleverancier kan onderaannemers machtigen om ook aan te leveren.

21-12

GLD: scenario: wat gebeurt er wanneer dubbele meetwaarden worden aangeleverd, op het zelfde tijdstip. Welke wordt dan leidend? ('wie wint er?')

Zoals het ontworpen is kunnen er meerdere meetreeksen naast elkaar worden opgeslagen. Bij uitgifte van BRO-gegevens zal aan gebruikers duidelijk zijn welke gevalideerd zijn en welke niet. Wat nu als er een dubbele meetwaarde wordt aangeleverd op hetzelfde tijdstip? Een scenario om eens na te spelen en uit te zoeken.

Bij dubbele controlemetingen wordt een fout geconstateerd (mag dus niet).

Dubbel aanbieden met ander
om:OM_Observation gml:id="_e1dc7dd-e38d-4a31-8efb-7c9de1a84e2b">
daarbinnen:
<wml2:ObservationProcess gml:id="_e62c425-5b50-4e57-b68e-7c1cd4f72276">
<wml2:MeasurementTimeseries gml:id="_e72178c-5d7a-401a-976d-d52940079e34">

leidt tot opname:. Controle ligt op ID's en niet op datums. Is dit een issue? (controle metingen hebben natuurlijk veel minder stringente regels)

Ook bij volledig goedgekeurde dubbele metingen (zelfs met andere id's) wordt een fout geconstateerd.

21-13

Kunnen we een URL van een BRO ID ontvangen zoals gedisplayed op het BROloket? (snip it van de pagina)

Er wordt geen URL gegenereerd van een subpagina. De oplossing is om het BRO_ID te kopiëren en door te geven met de instructie dat deze via zoekfunctie rechtstreeks is op te halen.

testvoorbeeld in sessie: GMW000000007102

Dit is grootste deel van de vraag, via zoekfunctie. Vraag op hold

21-14

Kunnen we ons ontwerp laten toetsen door de BRO, of softwareontwikkelaar op de goede weg is. Technische experts wisselen uit.

verdergaande implementatievraag. Hiervoor zijn resources nodig. 

afspraak: Gerben zet vragen op een rij en dient het als verzoek in bij Softwareplein.

21-15

Opvragen van voorbeeldberichten via link in berichtencatalogus GLD uitgifte geeft error (404 fout). Verm. is de link niet goed.

opgelost op 21 jan

21-16

Vanuit KLIC wordt de vraag gesteld of Rotterdam grondwatermonitoringputten ook kan aanleveren aan KLIC systeem zodat deze daarin kunnen worden opgenomen. Als kwetsbare ondergrondse infrastructuur. 

Antwoord: dit is niet zoals het stelsel van Basisregistraties is bedoeld. Een basisregistratie dient te worden geraadpleegd, voor overheden een verplichting. Het is zeker niet de bedoeling dat de overheid vraagt om deze gegevens op meerdere plaatsen aan te leveren. Er is 1 registratie die daarvoor is bedoeld als het gaat om putten: BRO.

Goed om het gesprek met KLIC aan te gaan om deze generieke procesafspraak af te stemmen.

Het is aan KLIC doorgegeven. Het is aan de KLIC om gebruik te maken van de BRO, hoewel zij daartoe niet verplicht zijn.

Het antwoord dat je als bronhouder kunt geven is dat je niet gaat aanleveren aan KLIC. KLIC kan de gevraagde gegevens prima uit de BRO opvragen.

21-17

Zijn de protocollen voor het valideren van meetreeksen beschikbaar?

bijv. protocollen Eijkelkamp, Brabant Water 

wat is kwaliteit hiervan? Niet beschikbaar via BRO, alleen na separate opvraging. Status protocollen?

Besproken in softwareplein 18 febr. Bronhouders zijn leidend in keuze voor protocol. Via bronhouder zijn deze te verkrijgen. 

21-18

2-4-2021

In de, in de mail meegestuurde PDF staat 'Een observatie met volledig beoordeelde reguliere metingen MOET worden
onderbouwd d.m.v. een of meerdere voorkomens van een “gerelateerd observatie”'. Dit lijkt niet correct te zijn.

Aan te leveren waar mogelijk.

zie catalogus: 3.5.2.2 Gerelateerde observaties

Technisch ontwerper geeft aan dat de tekst correct is: er kan pas een volledig beoordeelde meting worden aangeleverd als die wordt onderbouwd door een gerealteerde observatie.

Het is niet een bedrijfsregel die door de software wordt onderbouwd. 

De onderbouwing is ook een leverplicht, dit is niet af te dwingen. 

21-19

Aansluitend op vorige issue: er lijkt niet op te worden gevalideerd.

Het issue is dat gerelateerde observaties alleen aangeleverd moeten worden, ALS ze er zijn. In het laatste geval kun je ze niet toevoegen, we kunnen het ook niet in de software afdwingen en volgen hierin de gegevensstandaard. Juiste aanlevering is de verantwoordelijkheid van de bronhouder.

21-20

Er zijn problemen met de WDSL: 

No resolve method for {http://www.opengis.net/swe/2.0}RealPair
No resolve method for {http://www.opengis.net/swe/2.0}TimePair
No resolve method for {http://www.opengis.net/swe/2.0}IntegerPair

Crux 

Technisch ontwerp

9-2: Technisch ontwerper neemt contact op

17-3: SWE-profiel gebruiken: https://schema.broservices.nl/profile/swe/1.0/swe-profile.xsd

21-21

Verwijzing naar URL's kloppen niet

(test_urls = { "bhr": "https://int.broservices.nl/wus/dsbhr-v1.1?wsdl", "bhrgt": "https://int.broservices.nl/wus/dsbhrgt-v1.0?wsdl", "cpt": "https://int.broservices.nl/wus/dscpt-v1.1?wsdl", "sfr": "https://int.broservices.nl/wus/dssfr-v1.0?wsdl", "gmw": "https://int.broservices.nl/wus/dsgmw-v1.1?wsdl", "gld": "https://int.broservices.nl/wus/dsgld-v1.0?wsdl", "gmn": "https://int.broservices.nl/wus/dsgmn-v1.0?wsdl",)

Crux 

BRO-team

Technisch ontwerper neemt contact op om met LV BRO om productie-endpoints in de wsdl op te nemen.

Gaat om de endpoints van demo-omgeving, staan niet op site. opgevraagd bij SD. Endpoints zijn gewenst op productomgeving. incl. versiebeheer.

17-3: wsdl's zijn te vinden via: https://schema.broservices.nl/

21-23

Wanneer moeten de GLD's worden aangeleverd?

Wettelijk per 1-1-2021 maar er is een grace-period tot 1-7. Ketenteam stuurt een bericht aan de leveranciers

21-24

Hoe gaan de waterstanden van Dino over?

Is afhankelijk van wat de bronhouder wil: kan worden verzorgd maar ook door bronhouder zelf worden uitgevoerd

21-25

Waar is de API + info hoe die te gebruiken over het aanleveren van grondwaterstanden op de site? 

Het komt vaker voor dat links en beschrijvingen op registratieondergrond niet helemaal 'bij' zijn. Gevonden issues hier graag aanmelden bij SD. Er zal in ieder geval snel worden gezorgd voor een overzichtje met de URL's van de endpoints.

21-26

18-2

Observatieproces

Ik heb een vraag mbt GLD addition. In de documentatie staat het volgende: "Bij de registratie van een nieuwe observatie is het mogelijk dat hetzelfde observatieproces is gebruikt als bij een andere observatie in een eerdere aanvulling. In dit geval kan er met de gml:id (observatieproces ID) worden verwezen naar het eerder aangeleverde observatieproces." Maar wat heeft dit precies voor effect / wat is er gewenst door de BRO. Stel je stuurt elke dag automatisch telemetrische standen door waar kies je dan voor? Ik gok op het aanvullen met een bestaand ID omdat je anders een nieuwe observatie krijgt klopt dat?

naar mijn idee gaat dat er puur om op welke wijze je het observatieproces wilt opgeven bij een observatie
​Ofwel je geeft alle elementen handmatig aan, of je doet dat niet, en refereert naar een reeds bestaand observatieproces

Ja zo begrijp ik hem ook, alleen mijn vraag is dan of dit "anders" is in de basisregistratie of dat het niet uitmaakt. Dat we niet straks een probleem hebben dat we alles volgens manier A gedaan hebben dan dat dat eigenlijk niet de bedoeling was voor telemetrische metingen die elke dat automatisch aangeboden worden.

Ik ga ervan uit dat het gewoon twee manieren zijn om hetzelfde te bewerkstelligen, dus dat het niet zozeer anders is.

Maar misschien is het goed dat iemand van de BRO dit dan bevestigt (of ontkracht)

Misschien begrijp ik het verkeerd, maar voor nieuwe gegevens hoeft dus niet aangegeven te worden volgens welk protocol er is gevalideerd/gecorrigeerd?

 twee manieren zijn om hetzelfde te bewerkstelligen Zie ook de vb-berichten https://www.bro-productomgeving.nl/bpo/files/latest/90276448/90276625/2/1613467003456/11_GLD_Addition_sensorisch.xml en https://www.bro-productomgeving.nl/bpo/files/latest/90276448/90276626/2/1613467028100/12_GLD_Addition_sensorischHerhaling.xml

: Het observatieproces moet beschreven worden. Onderdeel daarvan is de beoordelingsprocedure en dat kan bv een protocol zijn. De protocollen zijn opgenomen in een waardelijst. Is dit een voldoende antwoord?

21-27

18-2

voor op de BPO:

Domeinwaarden opvragen via:
https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=<urn>&version=latest

TAUW

op de BRO productomgeving beschikbaar:

https://www.bro-productomgeving.nl/bpo/latest/extra-informatie-voor-softwareleveranciers/url-s-publieke-rest-services

21-28

18-2

Bij aanlevering GMN blijkt: object ID bronhouder is bij Meetnet (GMN) verplicht en bij Meetpunt is het optioneel. 

uitleg nodig, zie gegcatalogus https://docs.geostandaarden.nl/bro/gmn/#meetpunten

21-29

18-2

datum opgeven voor GMN:

<startDateMonitoring>

<!--You have a CHOICE of the next 4 items at this level--> <!-- <brocom:date>2021-03-01</brocom:date> <brocom:yearMonth>2021-03</brocom:yearMonth> <brocom:year>2021</brocom:year> <brocom:voidReason>onbekend</brocom:voidReason> 

</startDateMonitoring>

bijvoorbeeld:

<startDateMonitoring>

<brocom:date>2021-01-01</brocom:date>

</startDateMonitoring>

voorbeeld uit GLD:

<gml:TimeInstant gml:id="id_0003">

<gml:timePosition>2019-03-29T16:55:41+02:00</gml:timePosition>

</gml:TimeInstant>

Bij GLD dus altijd 'gml:timePosition' als naam van het XML element van de tijd,

terwijl bij GMN afhankelijk van het type tijd je 'brocom:date', 'brocom:yearMonth', 'brocom:year' of 'brocom:voidReason' moet gebruiken

hmm, ik kan helaas geen bestanden toevoegen in de chat (wou twee screenshots opnemen van XSD doc over tijdstip type)

Antwoord: deze andere datum typen komen uit ondeliggende standaarden, bijv. WaterML

21-30

18-2

[10:48 AM]  Munisense (Guest)
Ik snap de vraag niet helemaal: er is een webservive voor het bronhoudersportaal en die mag gebruikt worden (met een machtiging). Dus wat is dan precies het probleem?
​[10:49 AM]  Munisense (Guest)
Of is er nu iets direct aangeleverd aan de BRO buiten het bronhoudersportaal om?

Munisense

BRO EA architect

Voorstel BRO team: om een deel van een bestaand document om te zetten naar een generieke beschrijving van de aanlevering aan de BRO. We stellen voor om het eerste deel, ic hoofdstukken 1 t/m 4)  van de koppelvlakbeschrijving inname voor de Grondwatermonitoringput (GMW) als eerste concept te gebruiken: 

https://www.bro-productomgeving.nl/bpo/latest/grondwatermonitoring/grondwatermonitoringput-gmw/koppelvlakbeschrijving-innameservice-gmw

Verzoek aan softwareleveranciers om hierop feedback te geven. Kort gezegd: helpt deze beschrijving jullie om het aanleverproces scherp te hebben. 

Aan de hand van jullie feedback gaan wij hiermee het eindproduct maken: handreiking BRO aanlevering.

21-31

[10:57 AM] - Munisense (Gast) (Guest)
Ik heb een vraag betreffende de GMN wsdl. Wij maken gebruik van de wsdl bestanden om een deel van onze code te genereren. Wat ons opvalt is dat voor een RegistrationRequest wel een deliveryAccountableParty word gegenereerd. Er word echter geen Owner gegenereerd terwijl een bronhouder/owner volgens het domeinmodel wel mogelijk mee gegeven moet worden als de dataleverancier niet de bronhouder is. Ons lijkt er dus iets mis met de wsdl, klopt het dat deze mist?

[11:04 AM]  Munisense (Gast) (Guest)
Als toevoeging bij mijn vraag: 
Voor ons lijkt het nu dus niet mogelijk om een owner aan het door middel van de wsdl gegenereerde classes toe te voegen en op basis daarvan de XML te genereren. Het lijkt dus alsof de owner ergens in de wsdl definitie mist

deliveryAccountableParty  moet worden opgenomen in de SOAP-header en is dus beschreven in de WSDL.

Deze volgt uit de BROcommon

De bronhouder (deliveryResponsibleParty) dient te worden meegegeven in het reg. request en staat gedefinieerd in de XSD.

21-32

[11:00 AM] 

misschien nog als laatste vraag. Ik zag dat voor een GLD_deleteRequest je als type enkel GLD_Addition en GLD_Closure kan deleten, maar niet GLD_StartRegistration.

Zou iemand misschien kunnen toelichten waarom dat is?

Het brondocument GLD_StartRegistration (GLD-StartRegistratie) kan niet worden verwijderd met een deleteRequest (verwijderverzoek). Het verwijderen van een registratie kan alleen door het registratieobject uit registratie te nemen op verzoek van de bronhouder. Neem hiervoor contact op met de BRO Servicedesk via een mail naar support@broservicedesk.nl

Als het vanuit de gebruikers zeer gewenst blijkt om het proces hier aan te passen, kunnen verzoeken daarvoor bij de SD worden ingebracht.

21-33

4 - 03

verzoekje: Kunnen er bij de GLD voorbeeld berichten ook voorbeelden worden geplaatst voor het aanleveren van een handpeilingen

Rotterdam

Deze is aanwezig als 20_GLD_Addition_controleMeting.xml . Zie: https://www.bro-productomgeving.nl/bpo/files/latest/90276448/94242507/1/1613467180524/20_GLD_Addition_controleMeting.xml. In deze addition kan de handpeiling worden opgenomen.

21-34

Niet direct een technische vraag maar misschien op termijn toch relevant:

Is de BRO omgeving ISO 14001 gecertificeerd?

Levellog

De BRO voldoet aan de volgende normen:

21-35

DE bug: aanlevering grote bestanden GLD (> 10Mb, 10.000 meetpunten) werkt nog niet

TAUW

Wij (BRO team)  vragen bestand op om zelf te testen. 

17-3: standen zijn succesvol aangeleverd door Tauw

21-36

Grondwaterstanden zijn niet goed te vinden op PDOK

GLD, GMN en GAR zijn wel opgenomen in PDOK en downloadable, echter alleen als ATOM. Zie https://www.pdok.nl/downloads/-/article/basisregistratie-ondergrond-bro-

Ze zijn niet als WMS beschikbaar.

21-37

18-3

Wat is de status van de demo-omgeving BRO-loket?

Munisense

Er wordt gekeken wat de impact is. Intussen: als er eindgebruikers bij de test betrokken zijn, is het raadzaam om de Acc-omgeving te gebruiken: daar is wel een BRO-loket (maar pas op: wordt elke sprint bijgewerkt! 

21-38

Wat is de status van de REST-services?

Datascore

Deel is intussen beschikbaar, aan het resterende deel wordt gewerkt. Oplevering is afhankelijk van wat er verder op de sprintplanning wordt opgenomen. Bij de REST-services is geen certificaat meer vereist.

21-39

Het aanleveren van correcties GLD (verwijderen en opnieuw opvoeren) kan volgordeproblemen opleveren

Datascore

Oplossing is het antwoord op de 1e activiteit af te wachten en pas dan de volgende aan te leveren. Er wordt gesteld dat een Replace-bericht ontbreekt.  Wijzigingsverzoek BM 21 03 00047 ligt bij CAB

21-40

Bij het opvragen van de codelijsten van bhr-gt2.1 wordt description 1.0 weergegeven. Klopt dat?

LV: bug wordt in huidige sprint opgepakt

21-41

Vraag over houtig/zeerhoutig (bhr-gt). Deze zijn vervangen maar staan nog wel in de codelijst. Waarom

Zijn opgenomen omdat de waarden al bestaan. validatieservice moet gaan afdwingen dat ze niet meer mogen worden aangeboden

21-42

Is het mogelijk om de demo-omgeving te schonen van testdata?

In principe niet. Het is ook niet de bedoeling om alles altijd te laten doorleveren: het aanroepen vgan de validatieservice met succesvol resultaat zou voldoende moeten zijn. Dus uitgangspositie aanmaken (juiste BRO-id's maken tbv correctie/aanvulling e.d.) en dan de validatieservice (https://demo.bronhouderportaal-bro.nl/api/validatie) aanroepen met die correcties zou voldoende moeten zijn

Dus om bijvoorbeeld waterstanden aan te leveren, moet je wel eerst de putten en de meetpunten hebben doorgeleverd en moeten die in de omgeving staan. Dus daarvoor moet je dan wel die objecten eerst in de demo of productie omgeving hebben staan, voordat je je vervolgbericht (hier dan de waterstanden) kan valideren.

21-43

Er treden fouten op bij het maken van correcties voor bhr-gt 2.1

Klopt: deze zullen in het 3e kwartaal worden opgeleverd

21-44

is het verplicht als je voorlopige beoordeelde reguliere metingsreeks aanlevert, dat je bij je volledige beoordeelde reguliere metingsreeks ook refereert naar de eerder aangeleverde voorlopige beoordeelde regulieremetings observatie (naast de controlemetingen)

Tauw

Je bent juridisch verplicht om te motiveren waarop je de beoordeling hebt gedaan. Dus als er controlemetingen zijn, dan moet je daar vanuit juridisch oogpunt wel naar verwijzen. Dit is niet via software af te dwingen

21-45

Wederom wordt gevraagd of de endpoints op de productomgeving kunnen worden opgenomen

CRUX

Beschikbaar op de BRO productomgeving

https://www.bro-productomgeving.nl/bpo/latest/extra-informatie-voor-softwareleveranciers/url-s-publieke-rest-services

21-46

1-04

21-20 en 21-21 zijn nog niet duidelijk

21-20 Opnemen met Han

21-21 Wordt verder uitgezocht door Han/Wijnand

21-47

GLD vlak na middernacht levert probleem op.

De observatie begin datum wordt verwacht als locale tijd::

Datumdeel van Tijdmeetwaardepaar.tijdstip meting (MeasurementTVP.time) = (2014-07-01T00:00:00+02:00, JJJJ-MM-DDTUU:MM:SS+UU:MM) is niet correct: moet gelijk zijn aan Observatieperiode.begindatum (ObservationPeriod.beginDate) = (2014-07-01, JJJJ-MM-DD). Er zijn 1 of meer fouten geconstateerd in het brondocument.

15-4: 21-47 is nog niet helemaal duidelijk

Munisense en Datascore

Issue BM21 04 00018 gemaakt

Megan maakt een afspraak om e.e.a. door te nemen: Eerste antwoord is voorgelegd aan Datascore

12-5-2021: Issue bij LV: BRO-5483 aangemaakt. Wordt zsm opgelost

21-48

Opmerking Tauw over lengte ingeplaatst deel GMW : 

Tauw

Bekend issue: wordt opgepakt bij doorontwikkeling GMW

21-49

Wareco heeft problemen met inhoud en proces van de correcties

Wareco

Klacht is besproken met Wareco door Productmanager en Ketenmanager 

21-50

Bronhouders staan niet te trappelen om mee te doen met de ketentesten

Veldapps

Actie staat uit bij informatiemanager

21-51

15-4

Hoe kunnen er filter/selectiemogelijkheden worden gebruikt bij de dispatch(output)service

Deltares

Wijnand zoekt uit

29-4: Deltares stuurt specifieke filter- en selectievragen

22-7 reactie gestuurd. Geen wedervragen ontvangen

21-52

Welke mogelijkheden zijn er om bv weer te laten geven welke filters er in welke meetnetten zitten.

Wijnand.

In chat: Ik denk dat je dan het beste via de ATOM service kan werken. Eerst meetnet opvragen, en je kunt putten geografisch opvragen, en dan zou je ze aan elkaar kunnen linken

21-53

Is er documentatie over de Restservices?

Op https://basisregistratieondergrond.nl/actueel/nieuws/nieuws/2021/maart/nieuwe-uitgifteservice-grondwatermonitoringputten/  en https://publiek.broservices.nl/gm/gmw-v1.1/

21-54

29-4

Is er informatie over grondwatermonitoring in samenhang?

Ja; zie https://www.bro-productomgeving.nl/bpo/latest/grondwatermonitoring/grondwatermonitoring-in-samenhang

21-55

Wat is de beste manier om te starten met inwerken op de BRO als programmeur?

Blijkt moeilijk te beantwoorden. Natuurlijk starten op de site (Softwareleverancier - Basisregistratieondergrond) maar ook: https://basisregistratieondergrond.nl/werken-bro/producten-diensten/architectuur-bro/

Ook nog een handreiking aanleveren opgesteld in Productomgeving

21-56

27-5

Werkwijze rondom aanleveren naar BRO

Eigen controles in bronsysteem, dan aanleveren aan BHP dat de BRO-validatie uitvoert, bronhouder/controleur doet aanvullende, inhoudelijke controles en zet door. Als blijkt dat er gegevens niet kloppen: correcties aanleveren.

21-57

Automatisch doorleveren door Bronhouders is niet mogelijk bij aanleveren via service.

Wijziging is ingediend en gehonoreerd. Oplevering volgt

21-58

Reeksen bij grondwaterstanden lijken niet altijd te worden weergegeven

Issue is bekend bij SD: analyse volgt

21-59

10-6

Stel je hebt een meetnet die in 1950 startte.
En je hebt een punt van 1950, 1960, 1970 en 1980 geregistreerd voor het meetnet.
En dan blijkt later dat er nog een meetpunt van 1965 toegevoegd moet worden, dan kan dat niet, omdat 1965 < 1980?

Div.

Issue is bekend: analyse volgt.

24-6: Issue ligt bij Wijnand. Wijnand zoekt uit en neemt evt. contact op met Wareco en/of Munisense om e.e.a. door te nemen.

22-7: GMN-insert requests zijn al ontworpen, maar nog niet gebouwd/geimplementeerd. Dat wordt waarschijnlijk Q4.

21-60

24-6

Backwards compatibiliteit issue en ook andere issues worden besproken (bv verschil aanleveren BHP en webservice) . Ze kunnen niet ter plaatse worden opgelost dus zullen ze moeten worden aangeleverd aan de SD

21-61

Kor geeft aan dat BHR-gt v.1.1 pas 1-1-2022 uit productie zal gaan

21-62

8-7

Aanleveren GLD geeft soms vreemde melding

Issue is aan SD gemeld

21-63

Bij BHR-gt wordt soms de melding gegeven dat de report-research-date in de toekomst ligt en dus afgewezen. Bij hernieuwde aanlevering gaat het dan wel weer goed.

Issue aan SD melden: vooral datum/tijd mee geven aan melding zodat er in de logbestanden kan worden gekeken

21-64

De grootte van de berichten en de leveringen blijft vragen opwerpen. Ook verschil in grootte van aanlevering tussen BHP en service.

We gaan proberen hierover een stukje verduidelijking op de productomgeving te krijgen

21-65

22-7

Time-value pairs. Geen koppeling tussen kwaliteitsoordeeel en bestaan van de stand (censuurreden): waarom? Wijkt ook af van de voorbeeldberichten.

Thijs Knaapen levert ticket aan SD aan
5-8: done

21-66

Kunnen ook oude catalogi als PDF worden gedownload?

zijn vorige versies ook nog te vinden en te downloaden?

De (publieksvriendelijke versies) van de catalogi worden gepubliceerd via http://docs.geostandaarden.nl . De BRO productomgeving werkt daarbij als een 'hub'. Helaas is het niet mogelijk om deze catalogi af te drukken via pdf.formaat - ze zijn ook niet als pdf beschikbaar.

Wel is de url naar deze gebruiksvriendelijke versie uniek en blijft beschikbaar. Om de vindbaarheid te vergroten, ook in de toekomst, willen we op de BRO productomgeving op de betreffende catalogus-pagina verwijzingen laten naar alle catalogi die in productie hebben gestaan of nog staan. Feitelijk alle catalogi die onderdeel zijn van en behoren bij software die in productie (heeft ge-)staan.

21-67

GLD-waarden kunnen eigenlijk niet in MM

In catalogus staat hier meer info over (https://docs.geostandaarden.nl/bro/gld/#meetwaarde ) Paragraaf 4.1.2 Meetwaarde van de GLD gegevenscatalogus beschrijft in detail hoe bij GLD wordt omgegaan met (de nauwkeurigheid van) een meetwaarde.

21-68

Demo BHP is niet gelijk aan P

Zie BM21 01 00092

21-69

Visualisaties GLD in BHP nog onvoldoende

Er wordt op aangedrongen om bij SD aan te geven wat de wensen hier zijn. Visualisaties zijn intussen verbeterd. Als er geaccordeerd is (dus ook na automatisch accorderen) wordt de visualisatie verwijderd.

21-70

5-8

Object-id bronhouder optioneel of verplicht? Bij GLD is het element opgeven wel verplicht, bij andere ro's niet

Tauw

Is optioneel maar natuurlijk wel bijna onontbeerlijk: dit zou de koppeling met de eigen gegevensset moeten zijn. Er is idd een inconsistentie tussen de verschillende registratieobjecten. Mogelijk trekken we dat in de toekomst gelijk.

21-71

Status Goedgekeurd wordt weergegeven als Onbekend. Waarom?

Veldapps

Graag XML insturen

21-72

Fout (BRO-id) in voorbeeldbericht 

GLD_replaceRequest_StartRegistration

Tauw

Han: Klopt: voorbeeldbericht wordt opnieuw bekeken

21-73

Hoe ga je om met delete en insert bij GLD?

Veldapps

GLD_replaceRequest_StartRegistration kan wel bij stratRegistratione maar niet bij metingen. Daar geldt delete en insert. Replacerequest is in aanvraag bij het CAB

21-74

Vraag over Type luchtdruk compensatie

Veldapps

Zie catalogus: alleen bonder bepaalde voorwaarden mag hier iets worden ingevuld

21-75

Mag Dinoloket gebruikt worden om automatisch standen te bevragen?

Tauw

Zeker wel. Zie ook https://www.grondwatertools.nl/grondwatertools-viewer

21-76

19-8

Stavaza visualitieservice. Vraag is niet helemaal duidelijk: 

Veldapps

Karel gaat op zoek naar de correcte formulering van de wens

21-77

Ik zie afgekeurde data niet terug in de grafiek. Toont alleen volledig beoordeeld, het waardeoordeel is niet zichtbaar. In vb GLD000000000141 en GMN000000000041 zie ik waardeoordeel niet terug in visualisatie. Vraag is of alle informatie ook visueel moet worden weergegeven, zeker wanneer de visualisatie verkeerde informatie geeft.

Munisense

Vraag aan softwareleveranciers: in hoeverre willen jullie dat de BRO de gegevens visualiseert?

opties: 1 geen visualisatie 2 minimale visualisatie 3 uitgebreidere visualisatie

Actie: inventariseren welke gezamenlijke wens er ligt bij softwareleveranciers: BRO stelt vraag op en inventariseert, stelt een voorstel op dat aan werkveld weer wordt voorgelegd.

check op onjuistheid 

Wens ingediend bij CAB: bM21 08 00178

21-78

Hoe staat het met wel/niet verplichte aanlevering van meetnet bij standen/kwaliteitsgegevens?

Veldapps

Met de werkafspraak Samenhang grondwaterdomein: ‘Relatie GAR/GLD gemeten in GMN’ wordt is verplichte koppeling tussen de registratieobjecten Grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR) en Grondwaterstandonderzoek (GLD) gemeten in Grondwatermonitoringnet (GMN) tijdelijk opengezet. Hiervoor is (nog) geen einddatum gesteld.

21-79

2-sept

GMW under privilige, ik ontvang nu een automatische melding, ook wanneer deze nvt is. / datum wel volledig is. Nu is dat voor imbro/a standaard op 'aan' gezet, omdat het anders steeds aan/iuit moest worden gezet. Niet logisch

TAUW

Deze is standaard op 'aan' gezet omdat het voor het BRO-systeem anders onwerkbaar. 

80

Hoe kan ik het beste mijn aanleveringen testen?

Deltares

Via de demo omgeving van het Bronhouderportaal. Toegang kan via de Servicedesk worden verleend. 

81

ontsluiting data via PDOK, bij GLD zal de download via Atom wel eeerrrrgggg groot worden. Wil je dat?

zie links die worden gedeeld

TAUW

wens is om deel-leveringen op te vragen. Er is al dergelijk wijzigingsverzoek gedaan voor BRO-loket. Is in onderzoek: zal evt worden ingepland.

iets om uit te zoeken voor PDOK

www.broloket.nl/gmn-web/rest/gm/gmn/GMW000000027927

www.broloket.nl/gld-web/rest/gm/gld/GMW000000027931

www.broloket.nl/arcgis/rest/services/dinoloket/lks_gmw_rd

www.broloket.nl/gmw-web/rest/brogmw/gmw-tubes/GMW000000027927

CAB: BM 21 09 00379

82

observatieproces meeleveren geeft onduidelijkheid

Neelen Schuurmans

idee om berichtencatalogus GLD uit te breiden bespreken met technisch ontwerper BRO.

14-10: Han heeft contact opgenomen

83

16 sept

aanleverberichten, 25 putten, GMW gebeurtenissen, BHP verwacht chronologie waarom geen waarschuwing. 

Munisense

Validatie en levering zijn twee aparte processen. Validatie kan goed gaan, terwijl daarna bij de doorlevering een fout optreedt omdat de volgorde niet door BHP wordt overgenomen. Bij  losse leveringen , check op BRO-ID. Als er voor een BRO ID nog een levering open staat dan volgt wel een waarschuwing. 

Om de historie ineens aan te leveren: mogelijkheid om juist berichttype te seleceteren, er is een speciaal bericht voor: zie https://www.bro-productomgeving.nl/bpo/latest/informatie-voor-softwareleveranciers/afhandeling-van-brondocumenten-in-het-bronhouderportaal

Opvoeren als wens maar: het lijkt er op dat dit technisch niet mogelijk is... Meegeven aan bericht of er volgordelijkheid speelt of niet (en dus al dan niet parallel afhandelen)? Idee: dat de leverancier per levering kan aangeven of het in 1 bericht meegaat of dat hij sequentieel wordt doorgeleverd. TAUW gaat wijzigingsverzoek indienen bij Servicedesk.

84

CPT correctierequest, voor meerdere projecten. Kan dit in 1 aanlevering?

Fugro

Ja, dit kan in 1 bericht. Wel van belang: correctie per bronhouder aangeleverd. 

85

Machtiging verkregen van andere dataleverancier, ik kan dan geen gebruik maken van de validatieservice. Is dit juist?

Munisense

Dit is een bug. Leggen we bij het LV BRO team neer.

86

API voor REST service heeft er meerdere dagen uit gelegen, oa dinsdag 14 sept. Niet alleen tijdens de vastgestelde storingstijden op maandag 13 sept. HEt gaat om de volgende : https://publiek.broservices.nl/gm/gmw-v1.1/objects/<>

TAUW

Heeft er schijnbaar uit gelegen tijdens een moment dat er een andere storing speelde, dus deze is toen wat langer onopgemerkt gebleven.

Wij stellen het op prijs als storingen gemeld worden bij de bro servicedesk.

87

30 sept

Onvolledig beoordeelde data updaten naar volledig beoordeelde data.

Munisense

Komt op FAQ: https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-bro/veelgestelde-vragen-1/veelgestelde-vragen-grondwater/grondwater/werkwijze-grondwaterstanden-registreren-bro/

88

Definitieve standen corrigeren wanneer er toch fouten blijken te zijn in de waterstanden is dat mogelijk en zo ja hoe.

Munisense

https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-bro/veelgestelde-vragen-1/veelgestelde-vragen-grondwater/grondwater/gergistreerde-reeksen-overschreven-correctie/

89

Machtigingen van A overzetten naar B: hoe gaat dit?

Munisense

Gebeurt door oude dataleverancier om te laten zetten naar nieuwe. Dit gebeurt door de SD op aanvraag van de Bronhouder

90

Proces rondom aanlevertokens is niet helemaal duidelijk

Munisense

Is besproken. Proces zal opnieuw bekeken gaan worden waarbij leveranciers worden meegenomen.

91

Graag een mogelijkheid om alleen bodemlaag te valideren (en de andere attributen dus niet mee te laten nemen zoals nu gebeurt

Veldapps

Als wens via SD indienen bij CAB

92

Documenten van de ketendemo nog niet allemaal beschikbaar

Deltares

Wordt nog aan gewerkt maar komen

93

Vraag of als iets gecensureerd is, dit ook afgekeurd is.

Vraag aan SD stellen voor afgerond antwoord

94

Er is overlap in API's. Is dit bewust met een bedoeling?

Tauw

er zijn idd meerdere opties. Wsch. zijn de REST-API's het gemakkelijkst te gebruiken. Het is dan wel zaak om ook de gevoelige data (bv object-id maar straks ook mijnbouwdata) te kunnen opvragen.

95

Er zijn nog steeds moeilijkheden met de groottes van de uploads

Waterlabs

Wordt constant aan gewerkt. Waterlabs wordt hier in meegenomen

96

14 okt

GLD-issues

Sjaak geeft uitgebreide info

97

28 okt

Komt oppervlaktewater in de BRO

Tauw

Zit nog in Dinoloket maar gaat naar Verbelco

98

12 nov

kunnen de endpoints (vindbaar) worden gepubliceerd?

endpoints zijn alleen relevant voor het opvragen van BRO data. Deze zijn te vinden via 

www.broservices.nl/wus/dsXYZ-vM.N  bv https://www.broservices.nl/wus/dsgmw-v1.1

Endpoints voor aanleveren zijn niet extern beschikbaar. Aanleveren gebeurt alleen via het Bronhouderportaal.

99

Wanneer is het 'Alles in 1-bericht' voor GMN Grondwatermonitoringnet gereed?

TAUW

Deze functionaliteit is in september gerealiseerd en beschikbaar. Zie sprintrelease-LV en BHP sprint-90 releasedatum-13-09-2021  Er volgt binnenkort ook een nieuwsbericht via onze website.

100

Voor GMN's is het nu niet mogelijk om historische gegevens aan te leveren volgens imbro kwaliteitsregime. Terwijl het juist wenselijk is om data met deze kwaliteit ook volledig aan te kunnen leveren.

TAUW

Aangemeld bij SD: BM21 11 00200

101

Om gebruik te kunnen maken van de SOAP webservice moet de aanleverende organisatie gebruik maken van PKI certificaat overheid. Deze zal worden uitgefaseerd, hoe verder?

gem. Rotterdam

PKI certificaten zullen idd worden uitgefaseerd, echter pas over 1 jaar na nu. Voor de BRO zijn client certificaten nodig. De impact is nu nog onbekend, gaan we komend jaar bekijken en we laten weten wat de werkwijze daarna gaat worden.

102

Vraag om meer filtermogelijkheden in uitgifte bv op BRO-id

momenteel wordt zoveel mogelijk opgeleverd als MVP. Verdere verbeteringen en uitbreidingen zullen volgen tijdens de beheerfase wanneer de basis voor de RO's is ontwikkeld.

103

Volgorde van validatie moet de volgorde van aanlevering volgen; ook binnen een ZIP

Wordt momenteel naar gekeken, in relatie tot de huidige issues met GLD. Door Tauw wordt nog een tip gegeven over een optie die binnen de ZIP volgorde van aanleveren aangeeft

104

25 nov

Vragen over limieten GLD

Hopelijk wordt deze sprint (tot 6 dec) een oplevering gedaan. Hier zal informatie bij worden gedaan over de limieten die aangehouden moeten worden om e.e.a. correct te laten functioneren. Het is incorrect dat berichten niet meer dan 1 jaar mogen bevatten. De berichten moeten wel tot een bepaalde grootte beperkt blijven die dus gecommuniceerd zal worden.

105

Hoe gaan we om met het wijzigen van aanleveringen GLD? Dat moet nu dmv verwijderen en opvoeren.

Er komt nog dit kwartaal een wijzigingsbericht om aanleveringen GLD te kunnen wijzigen 

106

URL's restservices

De URL's zullen aangepast worden om aa te sluiten bij de overheidsstandaard. Het eerste half jaar zullen ze eerst worden toegevoegd zodat daarna de oude URL's kunnen worden uitgefaseerd.

107

Is het mogelijk om opdrachtgevers te adviseren over meetfrequenties? Zou ook de BRO minder belasten

Helaas is dit niet mogelijk: e.e.a. is de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke instanties

108

Is er een limitatie van 1 jaar (aan tijd meetwaardeparen)

Munisense

Er zit geen jaar-restrictie toegevoegd. HEt wordt gebruikt om niet over de 10.000 meetwaardeparen te gaan als limitatie.

109

refereren naar GMW's in GMN bestand. Mogen die buizen ook van andere bronhouders zijn?

Deltares

Ja, dat mag. Zie ook berichtencatalogus. Wel verzoek om de bewuste bronhouder te informeren.

110

Voldoet het Bronhouders portaal aan de Europese standaard EN 301549 met WCAG 2.1 (niveau A en AA)?

Levellog

antwoord volgt (Stephan)

111

Zijn er nog wijzigingen voorzien in de xsd's voor GLD?

TAUW

wordt ingediend bij SD.

112

betreffende harmonisatie: is er een beschrijving van pictogrammen die worden gebruikt in de BRO, zodat we die ook in onze eigen aanlever- en visualisatiesoftware kunnen gebruiken?

Artax

Ja, over hele keten is hier over gesproken. We gaan dit delen via een soort huisstijldocument. Funnel gevuld: Wilfried

113

Wat is jullie beoogde verwachtte gebruik van visualisatieservices?

TAUW

De BRO biedt basisfunctionaliteit en aanvullingen van leveranciers zijn welkom. We willen hiermee zorgen dat bronhouders en leveranciers geholpen worden bij het aanleveren en aansluiten en die ondersteuning willen we graag met jullie hulp verbeteren.

114

23-12-2021

Is er een limiet aan het aantal leveringen per project?

Veldapps

Nog niet maar zal er wsch wel komen.

115

 het lijkt alsof er meer dan 10.000 tijdmeetwaardeparen kunnen worden aangeleverd. Althans komt door validatie.

Veldapps

Dit zal vermoedelijk bij de inname worden tegengehouden omdat daar de limiet op zit. 

116

Ik heb een GLD aangeleverd maar zie in het BROloket geen visualisatie

Veldapps

Dit issue is inmiddels bekend en is bij het team Uitgifte gelegd. In verband met de feestdagen kan het wat langer duren voordat het issue daadwerkelijk wordt opgepakt en opgelost.

117

aanleveren GMN zowel imbro als imbro/a: melding 'U mag geen GMN GrondwaterMonitoringNetwork aanleveren'

TAUW

Dit zou moeten werken, als dit in het verleden ook heeft gewerkt. Dit issue is niet bekend. Thijs stuurt xml naar SD en we gaan bekijken waar dit aan ligt. (mogelijk is er in de release een component blijven hangen)

118

Demo vh Bronhouderportaal: hoe kan ik een machtiging ontvangen om mijn eigen levering te kunnen controleren?

Fugro

De Servicedesk kan hierbij helpen. Verzoek om melding te doen en we nemen contact op.

119

Ik heb op ACC omgeving aangeleverd en wil hier data aan toevoegen.

Fugro

Verstandiger is om aan te leveren aan de demo omgeving. Deze is altijd in sync met de versie die in productie staat en wijzigingen in de software zijn hier up to date. We kunnen de huidige inhoud van ACC omgeving handmatig overzetten naar de demo omgeving. Graag in overleg met de Servicedesk.

120

BHR-GT. Corrigeren is sinds kort mogelijk 

Fugro

CorrectionReason (Correctiereden) (bro-productomgeving.nl) Als een item in onderzoek is, kan er alleen gecorrigeerd worden met correctionreason 'in onderzoek'

121

Is er een wijziging rond GMN? Aanleveren van onder voorrecht nu blijkbaar ineens nodig. 

Tauw

Bij imbro/a was dit verplicht. Bij imbro mag je weglaten. Dit is fout gegaan in de laatste re-release. voorrecht is per ongeluk ook voor GMN geïmplementeerd. Dit is niet de bedoeling. Wij rollen zsm een fix (wellicht vandaag nog) uit.. ik zal je op de hoogte houden

122

6-1-2022

Er komen foutmeldingen bij het aanleveren van BHR-gt

Veldapps

Misschien verkeerde URL? XML wordt opgestuurd naar de SD om uit te zoeken

123

behoefte aan uitwisseling ervaringen met bronhouders. 

Veldapps, Levellog

Met de overgang naar beheerfase zal de aandacht binnen de BRO steeds meer naar de totale keten gaan, waar nu nog veel aandacht is voor aanlevering. Wellicht helpt connectie tussen leverancierscommunity en gebruikerscommunity (klankbordgroep gebruik). https://basisregistratieondergrond.nl/doe-mee/bro-ontwikkeling/klankbordgroep-gebruik-bro/

124

GMN: bij levering wordt BRO-ID weergegeven maar als 'niet beschikbaar' weergegeven. (Op productie). 

TAUW

GMW000000004311, GLD000000011697

GMN000000000188

Niet beschikbaar wordt weergegeven op download op BRO-loket. We kijken na.

125

Mag verzoekkenmerk (BHR-gt) leeg blijven? Kan aangegeven worden bij dit soort attributen of ze (als ze verplicht zijn) ook nillable mogen zijn.

TAUW

 • Volgens het XSD-bestand brocommon.xsd is requestReference:

  • verplicht (moet aanwezig zijn),

  • niet nillable (mag geen lege waarde hebben),

  • met een maximale lengte van 200 tekens.

 • In paragraf 5.1 van de Handreiking aanleveren BRO-gegevens staat hetzelfde.

 • Vanuit de Berichtencatalogus innamewebservice van de betreffende registratieobjecten wordt verwezen naar deze handreiking.

Het klopt dat het attribuut requestReference niet wordt gedefinieerd in de betreffende gegevenscatalogi. Deze beschrijven alleen het gegevensmodel van het betreffende registratieobject en bemoeien zich niet met aanleveren of uitgifte. Daarom zijn de definities van deze transactiegegevens elders opgenomen.

126

Visualisaties in BHP worden weggelaten na doorlevering

TAUW

Is geen bug maar een feature om verwarring bij gebruiker BHP te voorkomen

127

Bij aanleveren met verwijzing naar ID wordt correct gevalideerd terwijl ID nog niet is aangeleverd.

TAUW

Lijkt een bug: Graag aanleveren aan SD. Is intussen gecorrigeerd

128

Er komt een melding terug bij het corrigeren met BHR-gt 2.1 (internal structure intact ontbreekt) 

Fugro

Graag xml sturen aan SD

129

20-1-2022

Vragen over aanlever- en validatietokens

Deltares

Tokens en wat er mee samenhangt worden opnieuw onder de loep genomen vanwege security-issues

130

Vragen over delete en replace GLD

Veldapps

Verwijzen naar de Productomgeving ook voor vragen van gebruikers over validatieregels

131

3-2-2022

Vraag over informeren bij storingen

Fugro

Wordt in principe bijgehouden op de BRO-site: https://basisregistratieondergrond.nl/service-contact/
Ook op de Productsite is info te vinden waar gepoogd wordt wat meer details van de storing weer te geven: https://www.bro-productomgeving.nl/bpo/latest/informatie-voor-bro-gebruikers/sprintreleases-landelijke-voorziening-en-bronhouderportaal
We gaan onderzoeken of we de informatie over storingen kunnen verbeteren via bv een constructie als bij Atlassian (thanks Raoul)

132

Karel informeert naar status van zijn aanleveringen (liggen bij SD). 

Veldapps

LV-team is hier nog mee bezig. E.e.a. is nog afhankelijk van nieuw te implementeren oplossing: Graag even geduld met aanleveren grote aantallen GLD tot einde volgende sprint

133

Er wordt geïnformeerd naar toekomstige ontwikkelingen o.a. n.a.v. de wens om bv meerdere buizen in één put gemakkelijk te kunnen vergelijken

Levellog

In Beheerplan is hier het e.e.a. over opgenomen: https://basisregistratieondergrond.nl/actueel/nieuws/nieuws/2022/januari/beheer-bro-overgedragen-tno-geonovum/ .
Ook is de Roadmap beschikbaar om de grote lijnen te kunnen volgen: https://www.bro-productomgeving.nl/bpo/latest/informatie-voor-bro-gebruikers/bro-beheer-roadmap.
En dan is ook nog info te vinden op de Productsite over aangeleverde wijzigingsverzoeken: BRO wijzigingsbeheer

134

Karel heeft vragen over wijzigen/verwijderen GLD's

Veldapps

SD heeft hierover contact met LV-team. M.n. over reference-id zou er documentatie moeten komen.

135

Er is gesproken over de business rules en of er een gemakkelijke manier kan worden gevonden om m.n. de ontwikkelaar hier snel een weg in te kunnen laten vinden.

Veldapps

Is en blijft een punt van aandacht. In de catalogus is alle info te vinden maar er is veel info en dus wordt e.e.a. groot en onoverzichtelijker. In de toekomst zal hier op worden teruggekomen als er meer inzet kan worden gestoken in het beter bereikbaar laten worden van allerlei informatie

136

17-2-2022

ik lever aan aan het demoportaal. De levering valideert, echter bij het uploaden geeft ie een validatiefout en levering blokkeert.

Laurens Beerepoot

Dit zit wrs op token ID .  Mogelijk verschil en door elkaar halen van validatie en aanlevertoken. Een optie is het 'opruimen' van tokens, en nieuwe set aanmaken.
Megan neemt contact op met Laurens om mee te kijken bij het aanmaken van de tokens.

137

Is het en goed idee om de softwareleveranciers te laten demonstreren hoe ze hun taken aanpakken?

TAUW

Zeker wel. We gaan kijken of we dat op een BRO-event terug kunnen laten komen.

138

eenvoudige upload voor grondwaterstanden gaat er komen, is geopperd in een BRO'tje. Hoe en waneer?

Veldapps

is niet direct te relateren. Karel loopt het nog na. 

139

Hoe staat het met het aanleveren van GLD's grote bestanden. (Wachtrij-oplossing voor leveringen van zelfde Bronhouder)

Veldapps

Is in progress in deze sprint, het werk zal wel doorlopen tot in de volgende sprint 

140

Zijn replacerequests voor GLD nu dan nog niet helemaal operationeel?

TAUW

ja, ze zijn bruikbaar. Let op: zijn alleen niet bedoeld voor de normale procesgang.

141

BRO monitor , inhoud verschilt van de werkelijke inhoud van de BRO. Leveringen worden niet weergegeven.

Veldapps

kijken we na, komen volgende keer op terug.

Het klopt: dit komt doordat er geen doorleveringen vanuit de LV plaatsvinden. 

142

3-3-2022

mbt start reports bma en bmb (BHR-GT)

end report bmb, er volgt geen bma. Moet je dan afsluiten. Kan ik een endreport inleveren zonder dat er bma wordt aangeleverd?

Fugro

Je kunt een verzoek alleen maar corrigeren met een soortgelijk verzoek. Dus:

 • Start mag door start worden vervangen

 • End mag door end worden vervangen

 • Complete mag door complete worden vervangen.

An JW de Pater verzocht evt een wv in te dienen om ook een leeg end-verzoek toe te staan

143

We hebben op de demo omgeving alleen machtiging voor controle of voor leveren. Kan ik op de demo omgeving meer rechten krijgen?

Fugro

SD neemt contact op met Fugro. Overigens hoeft verwijderen van eerder aangeleverde zaken niet per se nodig: ook dubbelen kunnen gewoon worden verwerkt

144

API voor koppeling GMN en GLD aan GMW zijn aangepast. Op basis van een kaart (gebied) wil ik alle meetnetten weten. Daar is nu geen functionaliteit voor. Alleen voor aanwezigheid van putten. Nu kun je alleen op het BRO loket zien of er ook een GMN aan vast zit. De algemene wens is om geografisch meer objecten op te vragen (ontsluiting in samenhang) Een ID is genoeg. Bijv. Ik wil niet alleen een put, 

TAUW

zoeken we uit. Evt irt die wens van gezamenlijke uitgifte, is beschreven in: BM21 11 00443. Ticket is gesloten: issue is opgenomen op backlog om uit te gaan voeren.

145

Tender uitvraag RWS, tav BRO, beschrijft RWS dat er vanuit het BHP exportmogelijkheden zijn. Thijs kent alleen mogelijkheid om leveringen te downloaden. 

Wat kan is het opvragen van een leveringen-lijst. Die kun je als csv downloaden. SD zal dit laten zien: leverancier kan twee lijsten opvragen: brondocumentenlijst en machtigingenlijst (onderaan menubalk van BHP)

146

oproep TAUW : laten zien van functionaliteit . 

Welke presentatie? vanuit programmeur of vanuit functionele gebruiker. Thijs: vanuit funct. gebruiker.  

volgende keer: pitch van 2 softwareontwikkelaars. Veldapps en TAUW 

Daarna wellicht twee andere partijen, Munisense en mogelijk Waterlabs

Mogelijk dat hieruit input en wens ontstaat om de stap naar de ketendemo, dus grote brede gebruikersgroep, te maken.

we

147

Op https://basisregistratieondergrond.nl/ staat nieuws over de acties rondom GLD van de laatste tijd. Ook is er een oplevering geweest op de Demo-omgeving met de nieuwe wachtrijfunctionaliteit. 

Graag uitproberen op de demo-omgeving en graag doorgeven wat de ervaringen hier mee zijn

148

17-3-2022

Presentaties Tauw en Veldapps

149

31-3-2022

Veel vragen over GLD-reeksen en observaties

Divers

Nogmaals e.e.a. uitgelegd door Erik en Sjaak. Nadere info is te vinden op de productsite

150

Is het mogelijk om in 1 keer meerdere observaties te corrigeren?

Divers

Dit is nu niet mogelijk. De wens zal aan de servicedesk worden gestuurd met redelijk hoge prio

151

We zien verschillende statussen (geldig, valide) en weten niet wat ze betekenen

Fugro

Als de XML van het bericht leesbaar is in zoverre dat je er een samenvatting van kunt maken verschijnt de status Geldig. Als de schemavalidatie conform XSD correct is en ook de businessregels correct zijn behandeld, verschijnt Valide en kunnen de gegevens in de LV worden opgenomen. Meer info is te vinden op https://www.bronhouderportaal-bro.nl/doc/api.html en https://www.bro-productomgeving.nl/bpo/latest/bronhouderportaal-bro-handleiding

152

14-4-2022

Presentatie Waterlabs

153

28-4-2022

Presentatie Nelen en Schuurman

154

Op de site (URL's publieke REST services) worden alleen de productiezaken getoond. kunnen ook de andere omgevingen hier worden meegenomen

Voorbeeld toegevoegd aan productomgeving

154

9-5-2022

Agenda:

 • 20 min. Situatie GLD. 

 • 10 min. Uitgifte GM in samenhang: Sjaak

 • 15 min. Notificaties: Frank

 • 15 min. Vragen van dataleveranciers

 • Afsluiten met aankondigingen van de komende presentaties: Wilfried

155

21-7-2022

Is het mogelijk om Topdeskmeldingen met collega's te delen?

Veldapps

Anton gaat na

Nee: aangeraden wordt algemeen mail-account te maken

156

Er zijn dubbele levering-id's ontstaan (wsch door performanceproblemen) zelfs nadat er een time-out was gegeven. Is het mogelijk om bv een meter voor dataverkeer weer te geven?

Of is het mogelijk om het overzicht voor het aanleveren van m.n. archiefzaken te communiceren zodat dataleveranciers zelf kunnen zien wanneer het beste moment is om aan te leveren?

Meerdere

Anton gaat na. 

Ovz is gemaakt.

157

4-8-2022

Valideren REST-api's werkt niet goed op DEMO (BHR-gt): de eerste wel en de rest timed out. Wsch een oplevering op Demo geweest.

Inpijn-Blokpoel

Kan er een ovz komen van de opleveringen op de omgevingen die voor leveranciers beschikbaar zijn? Dus ook Demo.

18-8: Mechanisme is in place (Zie Sprintreleases Landelijke voorziening en Bronhouderportaal). Zal weer worden bijgewerkt

158

18-8-2022

BHP traag. 

Veldapps

Gisteravond is een software-update geweest: even aankijken

159

BRO-monitor. Validatiemodule werkt niet meer

Tijdelijke tool. Wordt wellicht weer ter beschikking gesteld (bij voldoende capaciteit)

160

GLD-formaat aanpassen?

WML is toegepast om aan te sluiten bij de OGC-standaard. levert echter wel problemen op. Moet er terug gegaan worden naar de tekentafel (BRO zal er nog wel even zijn...). Ook: moet  een RO als GLD wel via BHP?. Maar ook: waarom kan Gelderland wel zonder moeite en heel snel de archieven in de BRO krijgen: toch kenniskwestie?

TNO zou hier het initiatief voor kunnen nemen.

161

15-9-2022

Sjaak geeft toelichting op a.s. wijzigingen in de autorisatie/authenticatie (tokens en wat er mee samenhangt). E.e.a. zal nog worden uitgewerkt. Momenteel nog uit te zoeken:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.