Skip to main content
Skip table of contents

GMN BCI Scenario's - correctieverzoeken

Scenario's voor GMN_StartRegistration correctieverzoeken

Aan de hand van diverse scenario's wordt besproken welke aanvullende regels van toepassing zijn bij het verwerken van een GMN_StartRegistration brondocument, aangeboden in een correctieverzoek.

Ieder scenario beschrijft:

 • de gebeurtenissen die hebben opgetreden voordat het correctieverzoek wordt aangeboden;
 • de daaruit voortvloeiende actuele toestand van het registratieobject;
 • de tijdlijn van het registratieobject in relatie tot de tijdlijnen van belendende registratieobjecten;
 • de uit het voorgaande voortvloeiende, aanvullende regels;
 • welke gegevens opnieuw afgeleid moeten worden.

Scenario 1 replaceRequest voordat materiële geschiedenis is opgebouwd

In dit scenario is de verwerking van een GMN_StartRegistration brondocument in een replaceRequest identiek met de verwerking ervan in een registratie-verzoek; er is immers nog geen materiële geschiedenis opgebouwd in het GMN registratieobject.

Stel dat er alleen een GMN_StartRegistration brondocument is aangeboden in een registrationRequest voor een monitoringnet met 3 meetpunten:


Het hiermee ontstane grondwatermonitoringnet heeft een simpele tijdlijn. Ieder van de buisverwijzingen A1, B1 en C1 is gerelateerd aan een betreffende grondwatermonitoringput respectievelijk A, B en C. Deze hebben ieder hun eigen tijdlijn. Er gelden bepaalde regels voor de tijdlijnen van een buisverwijzing en de tijdlijn van de put waarnaar deze verwijst:

 • De periode van een buisverwijzing mag niet liggen buiten de periode van de grondwatermonitoringput waarnaar deze verwijst.
 • Op de startDate (begindatum buisverwijzing) moet het gegeven tubeStatus (buisstatus) de waarde 'gebruiksklaar' hebben.

Deze twee regels worden toegelicht in de onderstaande figuur. De figuur geeft ook aan dat het (tijdelijk) bestaan van een buisverwijzing invloed heeft op de waarde van het attribuut tubeInUse (buis in gebruik) van de monitoringbuis.


Dit leidt tot de volgende aanvullende regels voor de buisverwijzingen in het GMN_StartRegistration brondocument als dit wordt aangeboden met een registrationRequest (registratieverzoek):

Aanvullende regels
 • Voor elke monitoringTube (monitoringbuis) in het brondocument:
  •  Een buis mag niet tegelijkertijd gebruikt worden in meerdere meetpunten binnen één grondwatermonitoringnet:
   • De combinatie van broId (BRO-ID) en tubeNumber (buisnummer) moet uniek zijn binnen het grondwatermonitoringnet.
  • De periode van een buisverwijzing moet samenvallen of liggen binnen de periode van de grondwatermonitoringput waarnaar de buisverwijzing verwijst:
   • In de BRO moet een GMW GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput) aanwezig zijn met een broId (BRO-ID) gelijk aan de waarde van de broId (BRO-ID) van de monitoringTube (monitoringbuis) in het brondocument.
   • De startDateMonitoring (begindatum monitoring) in het brondocument mag niet liggen voor de wellConstructionDate (inrichtingsdatum) van de entiteit WellHistory (Putgeschiedenis) van de betreffende grondwatermonitoringput.
   • De startDateMonitoring (begindatum monitoring) in het brondocument moet liggen voor de wellRemovalDate (opruimingsdatum put) van de entiteit WellHistory (Putgeschiedenis) van de betreffende grondwatermonitoringput.
   • In de betreffende grondwatermonitoringput moet een MonitoringTube (Monitoringbuis) aanwezig zijn met als tubeNumber (buisnummer) het tubeNumber (buisnummer) van de monitoringTube (monitoringbuis) in het brondocument.
  • Ode startDateMonitoring (begindatum monitoring) in het brondocument moet het gegeven tubeStatus (buisstatus) van de betreffende MonitoringTube (Monitoringbuis) van de betreffende GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput) de waarde 'gebruiksklaar' moet hebben.


In het replaceRequest (vervangverzoek) moet hetzelfde GMN_StartRegistration brondocument worden aangeboden als dat in het registrationRequest (registratieverzoek) is aangeboden. Daarbij moet het atribuut startDateMonitoring (begindatum monitoring) gelijk zijn aan de actuele waarde. De waarde van dit attribuut kan alleen gewijzigd worden met een moveRequest (verplaatsverzoek).

Afhankelijk van de waarde van het atribuut correctionReason (correctie reden) gelden er bepaalde regels voor het replaceRequest (vervangverzoek), naast de regels in de gegevenscatalogus en de aanvullende regels voor het registrationRequest (registratieverzoek) in de berichtencatalogus:

correctionReasonAanvullende regels voor het replaceRequest (vervangverzoek)
bronhouder
 • De waarde van het attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder) moet afwijken van de actuele waarde.
 • De waarde van het attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime) moet gelijk zijn aan de actuele waarde.
 • Alle overige gegevens in het brondocument moeten overeenkomen met de gegevens in het geregistreerde brondocument.
eigenCorrectie
 • De actuele waarde van het attribuut underReview (inOnderzoek) van de entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis) moet gelijk zijn aan 'nee'.
 • Het attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder) mag niet aanwezig zijn als de dataleverancier tevens bronhouder is.
 • Het attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder) moet aanwezig zijn en de waarde moet gelijk zijn aan de actuele waarde als de dataleverancier niet de bronhouder is.
 • De waarde van het attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime) moet gelijk zijn aan de actuele waarde.
 • De waarde van het attribuut startDateMonitoring (begindatum monitoring) moet gelijk zijn aan de actuele waarde.
 • Ten minste één attribuut in het aangeboden brondocument moet een andere waarde hebben, ontbreken of toegevoegd zijn in vergelijking met het geregistreerde brondocument.
  Toelichting: het aangeboden brondocument mag meer maar ook minder MeasuringPoints (meetpunten) bevatten dan het geregistreerde brondocument. Ieder MeasuringPoint (meetpunt) in het aangeboden brondocument mag een andere GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) bevatten dan in het geregistreerde brondocument. 
inOnderzoek
 • De actuele waarde van het attribuut underReview (inOnderzoek) van de entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis) moet gelijk zijn aan 'ja'.
 • Het attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder) mag niet aanwezig zijn als de dataleverancier tevens bronhouder is.
 • Het attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder) moet aanwezig zijn en de waarde moet gelijk zijn aan de actuele waarde als de dataleverancier niet de bronhouder is.
 • De waarde van het attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime) moet gelijk zijn aan de actuele waarde.
 • De waarde van het attribuut startDateMonitoring (begindatum monitoring) moet gelijk zijn aan de actuele waarde.
kwaliteitsRegime
 • Het attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder) mag niet aanwezig zijn als de dataleverancier tevens bronhouder is.
 • Het attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder) moet aanwezig zijn en de waarde moet gelijk zijn aan de actuele waarde als de dataleverancier niet de bronhouder is.
 • De waarde van het attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime) moet afwijken van de actuele waarde.
 • Alle overige gegevens in het brondocument moeten overeenkomen met de gegevens in het geregistreerde brondocument.


Bijwerken van afgeleide gegevens

Voor elk MeasuringPoint (Meetpunt) in het brondocument wordt de waarde van startDate (startdatum meetpunt) opnieuw afgeleid van het attribuut startDateMonitoring (begindatum monitoring) in het brondocument.

Voor elke GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument als eerste buisverwijzing van het betreffende MeasuringPoint (Meetpunt) wordt de waarde van startDate (startdatum buisverwijzing) opnieuw afgeleid van het attribuut startDateMonitoring (begindatum monitoring) in het brondocument.


Scenario 2 replaceRequest na GMN_MeasuringPoint

Stel dat na het GMN_StartRegistration brondocument uit scenario 1 er een vierde meetpunt wordt toegevoegd met een GMN_MeasuringPoint brondocument:


De actuele situatie als een objectdiagram:


Vanaf T2 wordt het monitoringnet uitgebreid met meetpunt 4, wat een buisverwijzing heeft naar monitoringbuis 1 in grondwatermonitoringput D.

De tijdlijnen in onderlinge samenhang:


Welke regels gelden er voor het GMN_StartRegistration brondocument dat vervolgens wordt aangeboden in een replaceRequest (vervangverzoek)?

Dat zijn de onderstaande regels, naast de regels in de gegevenscatalogus, de regels voor het registrationRequest (registratieverzoek) in de berichtencatalogus en de regels die al in scenario 1 zijn vastgesteld en dan met name wanneer het atribuut correctionReason (correctie reden) de waarde 'eigenCorrectie' of 'inOnderzoek' heeft:

Aanvullende regels

Het GMN_StartRegistration brondocument mag niet een meetpunt bevatten waarvan de waarde van het attribuut measuringPointCode (meetpuntcode) gelijk is aan die in het GMN_MeasuringPoint brondocument.

Het GMN_StartRegistration brondocument mag niet een GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) bevatten waarvan de combinatie van broId (BRO-ID) en tubeNumber (buisnummer) gelijk is aan die in het GMN_MeasuringPoint brondocument.


Bijwerken van afgeleide gegevens

Voor elk MeasuringPoint (Meetpunt) in het brondocument wordt de waarde van startDate (startdatum meetpunt) opnieuw afgeleid van het attribuut startDateMonitoring (begindatum monitoring) in het brondocument.

Voor elke GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument als eerste buisverwijzing van het betreffende MeasuringPoint (Meetpunt) wordt de waarde van startDate (startdatum buisverwijzing) opnieuw afgeleid van het attribuut startDateMonitoring (begindatum monitoring) in het brondocument.


Scenario 3 replaceRequest na GMN_TubeReference

Stel dat na het GMN_StartRegistration brondocument uit scenario 1 de buisverwijzing van het eerste meetpunt wordt vervangen door een andere buisverwijzing:


De actuele situatie als een objectdiagram:


Vanaf T2 vervangt de buisverwijzing A2 de buisverwijzing A1 binnen meetpunt 1. Buisverwijzing A1 was geldig vanaf T1 tot T2 en is nu een historische buisverwijzing. Buisverwijzing A2 is vanaf T2 de actuele buisverwijzing van dit meetpunt.

De tijdlijnen in onderlinge samenhang:


Welke regels gelden er voor het GMN_StartRegistration brondocument dat vervolgens wordt aangeboden in een replaceRequest (vervangverzoek)?

Dat zijn de onderstaande regels, naast de regels in de gegevenscatalogus, de regels voor het registrationRequest (registratieverzoek) in de berichtencatalogus en de regels die al in scenario 1 zijn vastgesteld en dan met name wanneer het atribuut correctionReason (correctie reden) de waarde 'eigenCorrectie' of 'inOnderzoek' heeft:

Aanvullende regels

Het GMN_StartRegistration brondocument moet een meetpunt bevatten waarvan de waarde van het attribuut measuringPointCode (meetpuntcode) gelijk is aan die in het GMN_TubeReference brondocument.

Het GMN_StartRegistration brondocument mag niet een GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) bevatten waarvan de combinatie van broId (BRO-ID) en tubeNumber (buisnummer) gelijk is aan die in het GMN_TubeReference brondocument.


Bijwerken van afgeleide gegevens

Voor elk MeasuringPoint (Meetpunt) in het brondocument wordt de waarde van startDate (startdatum meetpunt) opnieuw afgeleid van het attribuut startDateMonitoring (begindatum monitoring) in het brondocument.

Voor elke GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument als eerste buisverwijzing van het betreffende MeasuringPoint (Meetpunt) wordt de waarde van startDate (startdatum buisverwijzing) opnieuw afgeleid van het attribuut startDateMonitoring (begindatum monitoring) in het brondocument.

Voor de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument, die vervangen wordt door de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis in het GMN_TubeReference brondocument, wordt de waarde voor het attribuut endDate (einddatum buisverwijzing) opnieuw afgeleid van de eventDate in het GMN_TubeReference brondocument.


Scenario 4 replaceRequest na GMN_MeasuringPointEndDate

Stel dat na het GMN_StartRegistration brondocument uit scenario 1 het tweede meetpunt wordt beëindigd met een GMN_MeasuringPointEndDate brondocument:


De actuele situatie als een objectdiagram:


Meetpunt 2 was geldig vanaf T1 tot T2. Het meetpunt is na T2 een historische buisverwijzing. De buisverwijzing B1 wordt niet beëindigd, zoals beschreven en uitgelegd in de berichtencatalogus.

De tijdlijnen in onderlinge samenhang:

Welke regels gelden er voor het GMN_StartRegistration brondocument dat vervolgens wordt aangeboden in een replaceRequest (vervangverzoek)?

Dat is de onderstaande regel, naast de regels in de gegevenscatalogus, de regels voor het registrationRequest (registratieverzoek) in de berichtencatalogus en de regels die al in scenario 1 zijn vastgesteld en dan met name wanneer het atribuut correctionReason (correctie reden) de waarde 'eigenCorrectie' of 'inOnderzoek' heeft:

Aanvullende regels

Het GMN_StartRegistration brondocument moet een meetpunt bevatten waarvan de waarde van het attribuut measuringPointCode (meetpuntcode) gelijk is aan die in het GMN_MeasuringPointEndDate brondocument.


Bijwerken van afgeleide gegevens

Voor elk MeasuringPoint (Meetpunt) in het brondocument wordt de waarde van startDate (startdatum meetpunt) opnieuw afgeleid van het attribuut startDateMonitoring (begindatum monitoring) in het brondocument.

Voor elke GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument als eerste buisverwijzing van het betreffende MeasuringPoint (Meetpunt) wordt de waarde van startDate (startdatum buisverwijzing) opnieuw afgeleid van het attribuut startDateMonitoring (begindatum monitoring) in het brondocument.

Voor het MeasuringPoint (Meetpunt) in het brondocument, dat wordt beëindigd door het GMN_MeasuringPointEndDate brondocument, wordt de waarde voor het attribuut endDate (einddatum meeetpunt) opnieuw afgeleid van de eventDate in het GMN_MeasuringPointEndDate brondocument.


moveRequest

Stel dat achtereenvolgens de volgende brondocumenten in registratieverzoeken worden aangeboden:

 1. GMN_StartRegistration, om de registratie te starten met 3 meetpunten.
 2. GMN_MeasuringPoint om een vierde meetpunt toe te voegen.
 3. GMN_TubeReference om bij meetpunt 1 over te stappen op een andere buisverwijzing.
 4. GMN_TubeReference om bij meetpunt 2 over te stappen op een andere buisverwijzing.
 5. GMN_MeasuringPointEndDate om meetpunt 2 te beëindigen.
 6. GMN_MeasuringPointEndDate om meetpunt 4 te beëindigen.
 7. GMN_Closure om het monitoringnet te beëindigen.

De onderstaande figuur geeft de opeenvolgende gebeurtenissen weer in de vorm van een tijdlijn. Daarbij worden de datums T1 .. T7 als volgt opgeslagen in het gegevensmodel:

 • T1 als startDateMonitoring (begindatum monitoring) in de entiteit MonitoringNetHistory (Monitoringnetgeschiedenis).
 • T2 .. T6 als eventDate (datum gebeurtenis) in een entiteit intermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis).
 • T7 als endDateMonitoring (einddatum monitoring) in de entiteit MonitoringNetHistory (Monitoringnetgeschiedenis).


De actuele situatie als een objectdiagram:


Voordat we een correctieverzoek indienen voor het GMN_StartRegistration brondocument moeten we volledigheidshalve een aantal gebeurtenissen in beschouwing met betrekking tot de GMW grondwatermonitoringputten, waarvan de monitoringbuizen A1, B1 en C1 een deel uitmaken.

 • De startDateMonitoring (begindatum monitoring) van het GMN monitoringnet moet liggen na of op de wellConstructionDate (inrichtingsdatum) van de entiteit WellHistory (Putgeschiedenis) van de betreffende grondwatermonitoringput. In de onderstaande figuur met de tijdlijnen van de diverse registratieobjecten vallen de diverse wellConstructionDates (inrichtingsdatum put) samen. Feitelijk moet gelden T1 >= Tc,a en T1 >= Tc,b en T1 >= Tc,c.
 • De startDateMonitoring (begindatum monitoring) van het GMN monitoringnet moet liggen voor de wellRemovalDate (opruimingsdatum put) van de entiteit WellHistory (Putgeschiedenis) van de betreffende grondwatermonitoringput. In de onderstaande figuur met de tijdlijnen van de diverse registratieobjecten vallen de diverse wellRemovalDates (opruimingsdatum put) Tr,a, Tr,b en Tr,c samen met de GMN gebeurtenissen op T3, T4 en T7 respectievelijk. De endDateMonitoring (einddatum monitoring) van een GMN monitoringnet moet liggen na de startDateMonitoring (begindatum monitoring). Voor de startDateMonitoring (begindatum monitoring) moet dus gelden T1 < Tr,a en T1 < Tr,b en T1 < Tr,c.
 • Op de startdatum van het GMN monitoringnet moet het attribuut GMW_TubeStatus (buisstatus) de waarde 'gebruiksklaar' hebben voor de betreffende monitoringbuizen in de betreffende grondwatermonitoringputten.


Vervolgens wordt er een GMN_StartRegistration brondocument aangeboden in een moveRequest. De waarde van het attribuut startDateMonitoring (begindatum monitoring) wordt gewijzigd van T1 in T1`.

 • T1` mag niet te ver naar links (in het verleden) schuiven, want:
  • volgens de gegevenscatalogus heeft dit atttribuut als waardebereik 1-1-1800 tot heden;
  • het mag niet voorbij Tc,a liggen, want dan zou buisverwijzing A1 ontstaan voordat de betreffende grondwatermonitoringput is ingericht;
  • het mag niet voorbij Tc,b liggen, want dan zou buisverwijzing B1 ontstaan voordat de betreffende grondwatermonitoringput is ingericht;
  • het mag niet voorbij Tc,c liggen, want dan zou buisverwijzing C1 ontstaan voordat de betreffende grondwatermonitoringput is ingericht.
 • T1' mag niet te ver naar rechts schuiven, want:
  • volgens de gegevenscatalogus heeft dit atttribuut als waardebereik 1-1-1800 tot heden;
  • het mag niet voorbij T2 liggen, want dan zou een meetpunt worden toegevoegd voordat het monitoringnet bestaat;
  • het mag niet voorbij T3 of T4 liggen, want dan zou een meetpunt een andere buisverwijzing krijgen voordat het meetpunt is opgevoerd;
  • het mag niet voorbij T5 of T6 liggen, want dan zou een meetpunt worden beëindigd krijgen voordat het meetpunt is opgevoerd;
  • het mag niet voorbij T7 liggen, want dan zou het monitoringnet worden beëindigd voordat het meetpunt is opgevoerd;
  • het mag niet voorbij Tr,a liggen, want dan zou buisverwijzing A1 bestaan nadat de betreffende grondwatermonitoringput is opgeruimd;
  • het mag niet voorbij Tr,b liggen, want dan zou buisverwijzing B1 betstaan nadat de betreffende grondwatermonitoringput is opgeruimd;
  • het mag niet voorbij Tr,c liggen, want dan zou buisverwijzing C1 betstaan nadat de betreffende grondwatermonitoringput is opgeruimd.


Bedrijfsregels met betrekking tot de waarde van het attribuut startDateMonitoring (begindatum monitoring) in het aangeboden brondocument:

Aanvullende regels m.b.t. de waarde van het attribuut startDateMonitoring (begindatum monitoring) in het aangeboden brondocument

De waarde mag niet liggen voor 01-01-1800 (zie gegevenscatalogus).

De waarde mag niet in de toekomst liggen (zie gegevenscatalogus).

De waarde mag niet gelijk zijn aan de actuele waarde van startdateMonitoring (begindatum monitoring).

De waarde moet liggen voor de eventDate (datum gebeurtenis) van de eerste IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis) als er ten minste één IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis) is.

De waarde moet liggen voor de endDateMonitoring (einddatum monitoring) als de endDateMonitoring (einddatum monitoring) in de BRO aanwezig is.

De waarde van het attribuut startdateMonitoring (begindatum monitoring) moet voor elke GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument liggen op of na de wellConstructionDate (inrichtingsdatum) van de entiteit WellHistory (Putgeschiedenis) van de betreffende GMW grondwatermonitoringput.

De waarde van het attribuut startdateMonitoring (begindatum monitoring) moet voor elke GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument liggen voor de wellRemovalDate (opruimingsdatum put) van de entiteit WellHistory (Putgeschiedenis) van de betreffende GMW grondwatermonitoringput.

Op de startDateMonitoring (begindatum monitoring) moet voor elke GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument het attribuut GMW_TubeStatus (buisstatus) van de betreffende monitoringbuis van de betreffende GMW grondwatermonitoringput de waarde 'gebruiksklaar' hebben.


Overige aanvullende regels

De waarde van het attribuut dateToBeCorrected (te corrigeren datum) in het brondocument moet gelijk zijn aan de actuele waarde van startdateMonitoring (begindatum monitoring) in de BRO.

Alle overige gegevens in het brondocument moeten overeenkomen met de gegevens in het geregistreerde brondocument.


Bijwerken van afgeleide gegevens

De startDateMonitoring (begindatum monitoring) van de entiteit MonitoringNetHistory (Monitoringnetgeschiedenis) wordt opnieuw afgeleid van het attribuut startDateMonitoring (begindatum monitoring) in het brondocument.

Voor elk MeasuringPoint (Meetpunt) in het brondocument wordt de startDate (startdatum meetpunt) opnieuw afgeleid van het attribuut startDateMonitoring (begindatum monitoring) in het brondocument.

Voor elke GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument als eerste buisverwijzing van het betreffende MeasuringPoint (Meetpunt) wordt de startDate (startdatum buisverwijzing) opnieuw afgeleid van het attribuut startDateMonitoring (begindatum monitoring) in het brondocument.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.