Skip to main content
Skip table of contents

GLD Inname voorbeeldberichten

Disclaimer - De voorbeeldberichten zijn bedoeld voor ontwikkeling van eigen software om aan te sluiten op de BRO. Onderstaande berichten zijn getest op de BRO-services waarbij attribuutvelden waarden hebben meegekregen. Deze berichten zijn niet bedoeld als template om uiteindelijke brondocumenten te genereren.

Samenhang

Een GLD grondwaterstandonderzoek wordt uitgevoerd in een zekere GMW monitoringbuis en binnen de context van een of meerdere GMN monitoringnetten. Deze GMW en GMN gegevens moeten aanwezig zijn in de LV-BRO voordat de gegevens van een GLD aangeboden kunnen worden.

De onderstaande tabel bevat 3 extra GMW en GMN voorbeeldberichten, zodat in deze onderlinge samenhang de GLD voorbeeldberichten gevalideerd kunnen worden:

  • 01_GMW_Construction.xml: registreert een grondwatermonitoringput (GMW), met daarin twee buizen met de buisnummers 1 en 2.
  • 05_GMN_StartRegistration.xml: registreert een grondwatermonitoringnet uitgevoerd in buis 1 van voornoemde grondwatermonitoringput met als kader aanlevering de Kaderrichtlijn Water en als monitoringdoel het Strategisch Beheer Kwantiteit Regionaal.
  • 06_GMN_StartRegistration.xml: registreert een grondwatermonitoringnet uitgevoerd in buis 1 van voornoemde grondwatermonitoringput met als kader aanlevering de Waterschapswet en als monitoringdoel het Strategisch Beheer Kwantiteit Regionaal.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.