Skip to main content
Skip table of contents

BHR-G Berichtencatalogus innamewebservice


1.1.1. DISCLAIMER

Dit document is nog in progress. 


Disclaimer - De voorbeeldberichten zijn bedoeld voor ontwikkeling van eigen software om aan te sluiten op de BRO. Onderstaande berichten zijn getest op de BRO-services waarbij attribuutvelden waarden hebben meegekregen. Deze berichten zijn niet bedoeld als template om uiteindelijke brondocumenten te genereren.

2. Inleiding

Dit document beschrijft hoe een bronhouder en/of dataleverancier de gegevens over een geologisch booronderzoek (BHR-G) kan opnemen in een verzoek voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Het document veronderstelt dat de lezer bekend is met de BHR-G catalogus en het Bronhouderportaal. Nadere informatie is te vinden op www.basisregistratieondergrond.nl.

Het document veronderstelt dat de lezer beschikt over de kennis en vaardigheid om een XML-bestand te lezen en te schrijven.

De focus van het document ligt op het beschrijven van de structuur van de mogelijke berichten aan de hand van enkele voorbeelden. Andere zaken zoals definitie, kardinaliteit, domein en bedrijfsregels met betrekking tot de gegevensinhoud van de berichten staan in de catalogus. Vervolgstappen, zoals het valideren (testen), aanbieden en verwerken van een BRO-verzoek, staan beschreven in het Bronhouderportaal (zie www.basisregistratieondergrond.nl).

2.1. Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de algemene opbouw van een BRO-verzoek.

Hoofdstuk 3 bevat een toelichting op enkele voorbeeldberichten.

Hoofdstuk 4 bevat de toegestane waarden van de enumeraties (niet-beheerde waardenlijsten).

Hoofdstuk 5 bevat verwijzingen (URL's) naar de websites met toegestane waarden van de codelijsten (beheerde waardenlijsten).

Hoofdstuk 6 bevat een vertaaltabel, aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een entiteit of een attribuut, de Nederlandse naam in de catalogus kan worden opgezocht.

2.2. Versiehistorie

Versie

Datum

Omschrijving

1.9.0

06-08-2020

Tweede versie op basis van de 1.99 catalogus/gegevensdefinitie inclusief boormonsteranalyses.

3.1.0

25-09-2023

Derde versie op basis van de 3.1 catalogus/gegegevensdefinitie inclusief boormonsteranalyses.2.3. Contactinformatie

Algemene informatie, documentatie en voorbeeld XML-berichten kunt u vinden op www.basisregistratieondergrond.nl.

Heeft u een vraag over de BRO? Wij staan voor u klaar om u te helpen.

Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt contact opnemen met de BRO Servicedesk via een mail naar support@broservicedesk.nl.

Of bel ons op telefoonnummer 088 - 8664 999. Wij zijn op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

3. BRO-Verzoek

Dit hoofdstuk beschrijft de algemene opbouw van een BRO-verzoek. Een BRO-verzoek bestaat uit een brondocument verpakt in een 'request'. Paragraaf 2.1 beschrijft de verschillende requests van de BHR-G innamewebservice. Paragraaf 2.2 beschrijft het verband tussen de deelonderzoeken, waaruit een geologisch booronderzoek kan bestaan, en de wijze van aanleveren. Paragraaf 2.3 beschrijft de verschillende brondocumenten die in een request opgenomen kunnen worden. 

3.1. Requests

Om gegevens te registreren of te corrigeren in de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO) moet u deze aanleveren bij het Bronhouderportaal in de vorm van een BRO-verzoek (zie basisregistratieondergrond.nl).

Vervolgens is het BRO-verzoek het bestand in IMBRO/XML-formaat dat het BRO-brondocument bevat en als verzoek wordt aangeboden in het Bronhouderportaal.

De BHR-G innamewebservice ondersteunt op dit moment het registrationRequest (innameverzoek) en het correctionRequest (correctieverzoek). Zie onderstaande tabel.

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Omschrijving

registrationRequest

innameverzoek

Met dit verzoek kan een bronhouder en/of dataleverancier nieuwe gegevens overdragen aan de BRO (registreren).

correctionRequest

correctieverzoek

Met dit verzoek kan een bronhouder en/of dataleverancier in de BRO opgenomen gegevens vervangen (corrigeren).


Paragraaf 2.1.1 beschrijft in detail de opbouw van een registrationRequest, paragraaf 2.1.2 het correctionRequest.

3.1.1. RegistrationRequest

Met een registrationRequest (innameverzoek) wordt een nieuw registratieobject toegevoegd aan de BRO, of wordt een in de BRO aanwezig registratieobject aangevuld.

Een registrationRequest (innameverzoek) bestaat uit enkele transactiegegevens en een brondocument. De definities van de transactiegegevens staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

requestReference 

verzoekkenmerk

CharacterString

1..1

Een voor de dataleverancier unieke aanduiding van het innameverzoek.

deliveryAccountableParty 

bronhouder

ChamberOfCommerceNumber

0..1

Het KvK-nummer van de bronhouder.

Regels:
Dit element mag niet aanwezig zijn als de dataleverancier tevens bronhouder is.
Dit element moet aanwezig zijn als de dataleverancier niet de bronhouder is.

broId 

BRO-ID

RegistrationObjectCode

0..1

De unieke aanduiding van een registratieobject, dat is opgenomen in de BRO.

Regels:
Dit element mag niet aanwezig zijn bij de initiële registratie van een registratieobject.

qualityRegime 

kwaliteitsregime

QualityRegime

1..1

De aanduiding van het kwaliteitsregime waaraan de gegevens in het brondocument voldoen.

Regels:
Toegestane waarde binnen de huidige scope is IMBRO (anders zou het ook IMBRO/A zijn). 


IMBRO/A

Een paar elementen en attributen anticiperen al op IMBRO/A. Daar waar dat het geval is wordt dat met een Note bericht aangegeven

Toelichting:
De catalogus geeft aan wat de gevolgen van een waarde voor het kwaliteitsregime zijn op de kardinaliteit, het domein en de bedrijfsregels van de gegevensinhoud van een brondocument.

sourceDocument

brondocument

SourceDocument

1..1

Dit element bevat één van de gedefineerde brondocumenten.

Regels:
Binnen de huidige scope is het brondocument een van de volgende documenten BHR_G_StartReport of een BHR_G_CompleteReport

Toelichting:
Het brondocument bevat de gegevens die in de BRO opgenomen moeten worden.
De gegevens in het brondocument zijn gespecificeerd in de catalogus.
Zie paragraaf 2.3 voor nadere informatie.

3.1.2. CorrectieRequest

Met een correctionRequest (correctieverzoek) kan de dataleverancier een registratieobject in één keer corrigeren. Het is niet mogelijk de waarde van een individueel attribuut te corrigeren; correcties kunnen alleen uitgevoerd worden door één van de gedefinieerde brondocumenten aan te bieden.

Een correctionRequest (correctieverzoek) bestaat uit enkele transactiegegevens en vooral een brondocument. De definities van de transactiegegevens staan in onderstaande tabel:


Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

requestReference 

verzoekkenmerk

CharacterString

1..1

Een voor de dataleverancier unieke aanduiding van het innameverzoek.

deliveryAccountableParty 

bronhouder

ChamberOfCommerceNumber

0..1

Het KvK-nummer van de bronhouder.

Regels:
Dit element mag niet aanwezig zijn als de dataleverancier tevens bronhouder is.
Dit element moet aanwezig zijn als de dataleverancier niet de bronhouder is.

broId 

BRO-ID

RegistrationObjectCode

1..1

De unieke aanduiding van een registratieobject, dat is opgenomen in de BRO.

Regels:
Dit element moet aanwezig zijn bij een correctie op een registratieobject. Binnen de huidige scope is het brondocument een BHR_G_CompleteReport of een BHR_G_EndReport.

qualityRegime 

kwaliteitsregime

QualityRegime

1..1

De aanduiding van het kwaliteitsregime waaraan de gegevens in het brondocument voldoen.

Regels:
Toegestane waarde binnen de huidige scope is IMBRO (anders zou het ook IMBRO/A zijn). 


IMBRO/A

Een paar elementen en attributen anticiperen al op IMBRO/A. Daar waar dat het geval is wordt dat met een Note bericht aangegeven

Toelichting:
De catalogus geeft aan wat de gevolgen van een waarde voor het kwaliteitsregime zijn op de kardinaliteit, het domein en de bedrijfsregels van de gegevensinhoud van een brondocument.

correctionReason

correctiereen

CorrectionReason

1..1

Aanduiding voor de reden waarom het registratieobject wordt vervangen/gecorrigeerd.

sourceDocument

brondocument

SourceDocument

1..1

Dit element bevat één van de gedefineerde brondocumenten.

Regels:
Binnen de huidige scope is het brondocument een van de volgende documenten BHR_G_CompleteReport of een BHR_G_EndReport.

Toelichting:
Het brondocument bevat de gegevens waar de al aanwezige gegevens in de BRO door vervangen moeten worden.
De gegevens in het brondocument zijn gespecificeerd in de catalogus.
Zie paragraaf 2.3 voor nadere informatie.

Het attribuut correctionReason (correctiereden) geeft aan waarom (een deel van) het registratieobject wordt vervangen/gecorrigeerd. De mogelijke waarden voor coorectionReason zijn online beschikbaar via https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhr:CorrectionReason

3.2. Deelonderzoeken

De volledige omvang van BHR-G bestaat uit vier onderdelen:

 • Boormonsterbeschrijving.

 • Boormonsteranalyse.

 • Boormonsterfotografie.

 • Boorgatlogging.

De resultaten van een booronderzoek worden in delen of in hun geheel gerapporteerd. Wanneer de resultaten in delen worden gerapporteerd worden deze per deelonderzoek geregistreerd. Dat betekent in transactietermen dat het booronderzoek aangevuld moet kunnen worden en dat het daarmee een materiële geschiedenis opbouwt. Voor objecten met geschiedenis is het registreren een proces met een zekere duur. Het proces heeft een begin en een eind en daartussen kan zich de noodzaak voordoen nieuwe gegevens over te dragen.

BHR-G wordt gefaseerd gerealiseerd en daarmee ontstaat een tijdelijke situatie waarin het booronderzoek nog niet volledig is gedefinieerd en slechts een deel van de gegevens van het registratieobject aangeboden kan en mag worden. De registratie wordt voltooid op basis van de juridische verplichting en dat betekent dat de gegevens in de registratie niet meer mogen worden aangevuld.

3.3. Brondocumenten

Een brondocument is de eenheid waarin een verzameling gegevens worden geregistreerd, aangevuld of gecorrigeerd. De gegevens in het brondocument zijn gedefinieerd in de catalogus. De catalogus definieert ook gegevens die door het BRO-systeem worden gegenereerd of afgeleid; deze gegevens hoeven niet worden opgenomen in een brondocument.

Een brondocument wordt verpakt in een 'request'. Vervolgens wordt het geheel als een bestand in IMBRO/XML-formaat in de vorm van een BRO-verzoek aangeboden in het Bronhouderportaal.

Het brondocument BHR-G-volledigRapport wordt gebruikt wanneer de resultaten van een booronderzoek in hun geheel worden gerapporteerd. Vanaf versie 1.99 van de catalogus bestaat het geologisch booronderzoek uit meer dan 1 deelonderzoek en kunnen de resultaten van een booronderzoek ook in delen worden gerapporteerd. In dat geval start de registratie met het BHR-G-startrapport.
Beide brondocumenten beschrijven een deel van BHR-G en dat is de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse. Later worden boormonsterfotografie en boorgatlogging toegevoegd (termijn nog onbekend). Pas dan is BHR-G volledig gedefinieerd.

3.3.1. BHR_G_CompleteReport

Het brondocument wordt aangeboden wanneer de rapportage van het geologisch booronderzoek in een keer volledig wordt gerapporteerd. De registratie is met dit brondocument direct voltooid.

In deze versie omvat het onderzoek 1 of 2 deelonderzoeken en dat is de boormonsterbeschrijving en/of de boormonsteranalyse. Het brondocument beschrijft het algemene deel (veldwerk), de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse en dat zijn de bepalingen korrelgrootteverdeling, kalkgehalte, organischestofgehalte, organisch koolstofgehalte, zwavelgehalte, verzadigde waterdoorlatendheid, watergehalte, volumieke massa, droge volumieke massa en volumieke massa vaste delen.

Onderstaande tabel definieert dit brondocument, inclusief de inhoud als deelverzameling van de gegevensdefinitie in de catalogus en de regels aanvullend op de bedrijfsregels in de catalogus.


Naam in XML-bestand

BHR_G_CompleteReport

Nederlandse naam

BHR-G-volledigRapport

Doel

Het brondocument wordt aangeboden wanneer de rapportage van het geologisch booronderzoek in een keer volledig wordt gerapporteerd. De registratie is met dit brondocument direct voltooid.

Toelichting

In deze versie omvat het onderzoek 1 of 2 deelonderzoeken en dat is de boormonsterbeschrijving en/of de boormonsteranalyse.
Het brondocument beschrijft het algemene deel (veldwerk), de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse en dat zijn de bepalingen korrelgrootteverdeling, kalkgehalte, organischestofgehalte, organisch koolstofgehalte, zwavelgehalte, verzadigde waterdoorlatendheid, watergehalte, volumieke massa, droge volumieke massa en volumieke massa vaste delen.

Inhoud

Het brondocument bevat alle gegevens uit de catalogus met uitzondering van de volgende gegevens.

 • Entiteiten:

  • RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis).

  • ReportHistory (Rapportagegeschiedenis).

  • Event (Gebeurtenis).

  • StandardizedLocation (Gestandaardiseerde locatie).

 • Attributen van entiteit RegistrationObject (Booronderzoek):

  • attribuut broId (BRO-ID).

  • attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder).

  • attribuut deliveryResponsibleParty (dataleverancier).

  • attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime).

Aanvullende regels

 • Attribuut researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) moet aanwezig zijn.

 • Het deelonderzoek (Boormonsterbeschrijving) moet aanwezig zijn.

 • Ten minste een van de volgende deelonderzoeken (entiteiten) moet aanwezig zijn: BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) of BoreholeSampleAnalysis (Boormonsteranalyse).

 • De descriptionReportDate (rapportagedatum beschrijving) mag niet liggen na de researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) van de entiteit BoreholeResearch (Booronderzoek).

 • De analysisReportDate (rapportagedatum analyse) mag niet liggen na de researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) van de entiteit BoreholeResearch (Booronderzoek).

Afgeleide gegevens

 • Bij een registratieverzoek genereert de BRO een unieke waarde voor het attribuut broId (BRO-ID), bij een correctieverzoek moet de broId (BRO-ID) meegeleverd worden in het correctieverzoek.

 • De BRO leidt een waarde af voor het attribuut objectRegistrationTime (tijdstip registratie object) van de entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis).

 • De BRO kent waarden toe aan de overige verplichte attributen van de entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis)

 • Zie verder 2.4 Rapportagegeschiedenis

 • De BRO leidt de StandardizedLocation (Gestandaardiseerde locatie) af van de DeliveredLocation (Aangeleverde locatie).


3.3.2. BHR_G_StartReport

De inhoud van BHR-G-startrapport is nagenoeg gelijk aan de inhoud van BHR-G-volledigRapport. Het enige verschil is dat de rapportagedatum onderzoek ontbreekt. Een BHR-G-startrapport kan alleen worden aangeboden via een registratieverzoek.

Naam in XML-bestand

BHR_G_StartReport

Nederlandse naam

BHR-G-startrapport

Doel

Het brondocument wordt aangeboden wanneer de rapportage van het geologisch booronderzoek in delen wordt gerapporteerd. De registratie is met dit brondocument gestart.
In deze versie omvat het startrapport 1 deelonderzoek en dat is de boormonsterbeschrijving of de boormonsteranalyse.


Toelichting

Het brondocument beschrijft het algemene deel (veldwerk), de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse en dat zijn de bepalingen korrelgrootteverdeling, kalkgehalte, organischestofgehalte, organisch koolstofgehalte, zwavelgehalte, verzadigde waterdoorlatendheid, watergehalte, volumieke massa, droge volumieke massa en volumieke massa vaste delen.

Inhoud

Het brondocument bevat alle gegevens uit de catalogus met uitzondering van de volgende gegevens.

 • Entiteiten:

  • RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis), attributegroup van BoreholeResearch

  • ReportHistory (Rapportagegeschiedenis), attributegroup van BoreholeResearch

  • Event (Gebeurtenis), attributegroup van reportHistory

  • StandardizedLocation (Gestandaardiseerde locatie), attributegroup van BoreholeResearch

 • Attributen van entiteit RegistrationObject (Booronderzoek):

  • attribuut broId (BRO-ID).

  • attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder).

  • attribuut deliveryResponsibleParty (dataleverancier).

  • attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime)

Aanvullende regels

 • Een van de volgende deelonderzoeken moet aanwezig zijn: BoreholeSampleDescription of BoreholeSampleAnalysis

 • Het attribuut researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) ontbreekt.

 • De descriptionReportDate (rapportagedatum beschrijving) mag niet liggen na de researchReportDate (rapportagedatum onderzoek).

 • Zie verder 2.4 Rapportagegeschiedenis 

Afgeleide gegevens

 • De BRO genereert een unieke waarde voor het attribuut broId (BRO-ID).

 • De BRO leidt een waarde af voor het attribuut objectRegistrationTime (tijdstip registratie object) van de entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis).

 • De BRO kent de waarde 'voltooid' toe aan het attribuut registrationStatus (registratiestatus) van de entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis).

 • De BRO kent waarden toe aan de overige verplichte attributen van de entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis).

 • Zie verder 2.4 Rapportagegeschiedenis 

 • De BRO leidt de StandardizedLocation (Gestandaardiseerde locatie) af van de DeliveredLocation (Aangeleverde locatie).

3.3.3.  BHR_G_Endreport

Naam in XML-bestand

BHR_G_EndReport

Nederlandse naam

BHR-G-eindrapport

Doel

Het brondocument wordt aangeboden wanneer de rapportage van het geologisch booronderzoek in delen wordt gerapporteerd. De registratie is met dit brondocument voltooit.
In deze versie omvat het endrapport 1 deelonderzoek en dat is de boormonsterbeschrijving of de boormonsteranalyse.

Toelichting

Het brondocument beschrijft de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse. De registratie is met dit brondocument voltooid.

Inhoud

Brondocument BHR_G_EndReport beschrijft de volgende gegevens:

 • Entiteit BoreholeResearch (Booronderzoek): attribuut researchReportDate (rapportagedatum onderzoek).

 • Entiteit BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving): alle attributen en sub-entiteiten.

 • Entiteit BoreholeSampleAnalysis (Boormonsteranalyse): alle attributen en sub-entiteiten.

Aanvullende regels

 • Attribuut researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) moet aanwezig zijn.

 • De innamewebservice legt researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) vast in de BRO als reportEndDate (einddatum rapportage) in de entiteit ReportHistory (Rapportagegeschiedenis).

 • Een van de deelonderzoeken BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) of BoreholeSampleAnalysis (Boormonsteranalyse) moet aanwezig zijn in het brondocument.

 • Bij aanlevering van een BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) mag de BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) niet aanwezig zijn in de BRO.

 • Bij aanlevering van een BoreholeSampleAnalysis (Boormonsteranalyse) mag de BoreholeSampleAnalysis  (Boormonsteranalyse) niet aanwezig zijn in de BRO.

3.4. Rapportagegeschiedenis

De gegevens van de rapportagegeschiedenis staan niet in het brondocument, maar worden door de basisregistratie ondergrond afgeleid en vastgelegd als Gebeurtenis in de registratie ondergrond.

Bij brondocument BHR_G_CompleteReport:

 • name (naam), attribuut van Event (Gebeurtenis), krijgt bij de aanlevering van het brondocument de waarde volledigGerapporteerd.

 • date (datum), attribuut van Event (Gebeurtenis), wordt bij de aanlevering van het brondocument afgeleid van de rapportagedatum onderzoek van de entiteit BoreholeResearch Booronderzoek.

Bij brondocument BHR_G_StartReport:

 • name (naam), attribuut van Event (Gebeurtenis), krijgt bij de aanlevering van het brondocument de waarde startGerapporteerd.

 • date (datum)attribuut van Event (Gebeurtenis), wordt bij de aanlevering van het brondocument afgeleid van de descriptionReportDate (rapportagedatum beschrijving) van de entiteit BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) of van de analysisReportDate(rapportagedatum analyse) van de entiteit BoreholeSampleAnalysis (Boormonsteranalyse).

Bij brondocument BHR_G_EndReport:

 • name (naam), attribuut van Event (Gebeurtenis), krijgt bij de aanlevering van het brondocument de waarde ?Gerapporteerd.

 • date (datum)attribuut van Event (Gebeurtenis), wordt bij de aanlevering van het brondocument afgeleid van de descriptionReportDate (rapportagedatum beschrijving) van de entiteit BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) of van de analysisReportDate(rapportagedatum analyse) van de entiteit BoreholeSampleAnalysis (Boormonsteranalyse).

4. Voorbeeldberichten

Dit hoofdstuk geeft een toelichting bij enkele voorbeeldberichten.

Paragraaf 3.1 bevat een opsomming van beschikbare voorbeeldberichten, hun intentie en een summiere beschrijving van de inhoud.

Paragraaf 3.2 bevat een gedetailleerde beschrijving van kleine, bijzondere stukken uit de voorbeeldberichten.

4.1. Integrale voorbeeldberichten

De onderstaande tabel bevat een opsomming van de beschikbare voorbeeldberichten, hun intentie en een summiere beschrijving van de inhoud.

Naam

Doel en inhoud

BHR_G_CompleteReport.xml

Alle gegevens van een geologisch booronderzoek in één keer aanbieden. Inhoud:

 • Algemene gegevens

 • DeliveredLocation (Aangeleverde locatie)

 • DeliveredVerticalPosition  (Aangeleverde vertical positie)

 • SiteCharacteristic (Terreintoestand)

 • BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) met:

  • DescriptiveBoreholeLog (Boorprofiel) met:

   • DescriptionQuality (beschrijfkwaliteit)= geologischStandaardGeroerd

   • Layer (Laag) 0.00-0.35: antropogeen, gecontroleerdAangebrachte Soil (grond) zand.

  • DescriptiveBoreholeLog (Boorprofiel) met:

   • DescriptionQuality (beschrijfkwaliteit)= geologischStandaardOngeroerd

   • 2 * postSedimentaryDiscontinuity (post-sedimentaire discontinuïteit)

   • 2 * notDescribedInterval (niet beschreven interval)

   • Layer (Laag) 0.35-0.85: bestaande uit specialMaterial (Bijzonder materiaal) plantenrestenNietHoutig

   • Layer (Laag) 0.85-3.50: bestaande uit 2 * een layerComponent (laagdeel)

   • Layer (Laag) 3.50-6.80: bestaande uit 3 * een thinStratum (laagje)

 • Boring (boring)

  • 3 * een sampledInterval (bemonsterd interval)

  • 2 * een completedInterval (afgewerkt interval)

  • 1 * een contaminatedInterval (verontreinigd interval)

  • 3 * een boredInterval (geboord interval)

  • 2 * een excavatedLayer (weggegraven laag)

 • FluidMudLayer (Sliblaag)

4.2. Code snippets.

Deze paragraaf bevat voor een aantal kleine, bijzondere stukken XML-code uit de voorbeeldberichten een gedetailleerde beschrijving.

4.2.1. De kop van een registrationRequest

De eerste regel van het voorbeeldbericht bevat de XML-proloog. Merk op dat de tekens volgens UTF-8 gecodeerd moeten worden. Dit is met name van belang voor speciale tekens, zoals à, á, ï.

Regel 2 t/m 8 bevatten de opening tag van het registrationRequest (registratieverzoek) als root XML-element en de namespaces van de gebruikte XML-schemadefinities (XSD's). De laatste twee XML-attributen (xmlns:xsi en xsi:schemaLocation) maken het mogelijk om het BRO-verzoek te valideren tegen de XSD-bestanden van de BHR-G innameservice. Deze twee attributen mogen weggelaten worden. In het voorbeeldbericht heeft de URL van de schemalocation de waarde ../../XSD/isbhr-g-messages.xsd. Dit is een relatief pad naar een lokaal bestand, met een mappenstructuur alsof de GitHub repo is gecloned naar een lokale repo. Deze waarde is met name bedoeld in de projectfase voordat de BHR-G innameservice beschikbaar is. De laatste regel van de disclaimer bevat de waarde voor de schemalocation zoals die in de productiefase opgenomen zal worden. Vanaf dat moment kunnen de XSD-bestanden vanaf die URL gedownload worden.

Na de disclaimer in regel 9 t/m 12 volgen vier transactiegegevens: requestReference (verzoekkenmerk), deliveryAccountableParty (bronhouder) en qualityRegime (kwaliteitsregime). Het element broId (BRO-ID) wordt niet opgenomen als het sourceDocument een BHR_G_CompleteReport is, Zie hoofdstuk 2 voor nadere informatie.

Na de transactiegegevens volgt de opening tag van het sourceDocument (brondocument). Daarbinnen volgt het aan te bieden brondocument.

Het BRO-verzoek wordt afgesloten met de closing tags van het sourceDocument (brondocument) en het registrationRequest (registratieverzoek).

CODE
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<registrationRequest
  xmlns="http://www.broservices.nl/xsd/isbhrg/3.1"
  xmlns:bhrgcommon="http://www.broservices.nl/xsd/bhrgcommon3.1"
  xmlns:brocom="http://www.broservices.nl/xsd/brocommon/3.0"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.broservices.nl/xsd/isbhrg/3.1 ../../XSD/isbhr-g-messages.xsd">
 <!--Disclaimer: dit voorbeeldbericht valideert tegen de XSD van de innameservice.
   Het is niet gevalideert door de innameservice en is vaktechnisch/inhoudelijk niet voorbeeldig.
  xsi:schemaLocation="http://www.broservices.nl/xsd/isbhrg/3.1 https://schema.broservices.nl/xsd/isbhrg/3.1/isbhr-g-messages.xsd">
 -->
 <brocom:requestReference>BRO-BHR-G-1596</brocom:requestReference>
 <!-- Optional: -->
 <brocom:deliveryAccountableParty>27376655</brocom:deliveryAccountableParty>
 <!--Optional: not allowed in combination with sourceDocument BHR_G_CompleteReport.
 <brocom:broId>?</brocom:broId>
 -->
 <brocom:qualityRegime>IMBRO</brocom:qualityRegime>
 <sourceDocument>
  ...
 </sourceDocument>
</registrationRequest>


4.2.2. Brondocument

Een BRO-verzoek bevat een brondocument, wat de eenheid van aanleveren is. Zoals beschreven in paragraaf 2.3 kent versie 1.0 van de BHR-G innamewebservice 1 type brondocument. De UML-diagrammen geven aan dat het stereotype  van het brondocument FeatureType is. Conform de GML XML encoding rules wordt het property type pattern toegepast bij het omzetten van de gegevensdefinitie in UML naar de berichtdefinities in XML. Onderstaand stukje XML van een voorbeeldbericht laat zien hoe dat uitpakt. Na de opening tag sourceDocument van het brondocument volgt een regel met BHR_G_CompleteReport. Deze regel geeft aan dat in dit bericht dit type brondocument wordt aangeleverd. Na deze regel komt het eerste XML element van het BHR_G_CompleteReport brondocument.

CODE
...
<sourceDocument>
 <BHR_G_CompleteReport gml:id="id_0001">
  <objectIdAccountableParty>myIdForThisBoreholeResearch</objectIdAccountableParty>
  ...
 </GLD_StartRegistration>
</sourceDocument>
...

4.2.3. gml:id

De BHR-G gegevensdefinitie maakt een onderscheid tussen objecttypes en gegevensgroeptypes. Bij het opstellen van de berichtdefinities worden deze stereotypes vertaald naar FeatureType en AttributeGroupType. Twee van de verschillen zijn dat een FeatureType identificeerbaar is en dat een AttributeGroupType alleen bestaat bij de gratie van een FeatureType waarvan het, direct of indirect, een onderdeel is.

Conform de GML XML encoding rules leidt ieder FeatureType in de XSD-bestanden tot:

 • Een complex type, wat de inhoud van het FeatureType definieert en direct of indirect een specialisatie is van gml:AbstractFeatureType.

 • Een root element, zodat objecten van het ComplexType geïnstantieerd kunnen worden.

 • Een property type ComplexType, wat in de XSD-bestanden gebruikt wordt als het type van een element dat fungeert als realisatie van de associatie relatie naar het FeatureType.

Als gevolg van de eerste bullet krijgt in een XML-bericht ieder betreffend XML-element een XML-attribuut gml:id. De waarde van deze gml:id moet uniek zijn binnen het BRO-verzoek. In de voorbeeldberichten is dit gedaan met een waarde die begint met 'id_', gevolgd door een volgnummer. Het BRO-systeem slaat de waarden van deze gml:id niet op.

Enkele voorbeelden:

CODE
...
<BHR_G_CompleteReport gml:id="id_0001">
...
<gml:Point gml:id="id_0002" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
...
<bhrgcommon:BoreholeSampleDescription gml:id="id_0003">
...
<bhrgcommon:DescriptiveBoreholeLog gml:id="id_0004">
...


4.2.4. Waarde uit een codelijst

In de BRO wordt een onderscheid gemaakt tussen beheerde waardenlijsten en niet-beheerde waardenlijsten. In de gegevenscatalogus en de XSD-bestanden noemen we een beheerde waardenlijst een codelijst. Bij een codelijst is de lijst met toegestane waarden niet opgenomen in de XSD-bestanden.

Voor codelijsten volgt de BRO de GML XML encoding rules voor een CodeTypeDit is een algemeen patroon. Het voegt een XML-attribuut codeSpace toe aan een XML-element, waarvan de waarde verwijst naar een catalogus, thesaurus, classificatie schema of autoriteit voor de codelijst. Als conventie bestaat de waarde van het XML-attribuut uit een URN, bv.: urn:bro:bhrg:SurveyPurpose. Hoofdstuk 5 bevat een overzicht van de codelijsten en hun URN waarde. De gegevenscatalogus bevat per codelijst de toegestane waarden, zoals gedefinieerd op het moment dat de gegevenscatalogus werd vastgesteld.

Onderstaand een voorbeeld van een XML-element, waarvan de waarde gebiedsmodelOrdeningOndergrond een waarde uit een codelijst is:

CODE
<surveyPurpose codeSpace="urn:bro:bhrg:SurveyPurpose">gebiedsmodelOrdeningOndergrond</surveyPurpose>


4.2.5. Datum

De waarde van een XML-element met als type een xs:Date (Datum) wordt gecodeeerd volgens de ISO-8601 standaard: yyyy-mm-dd. Bijvoorbeeld:

CODE
<researchReportDate>2020-08-01</researchReportDate>


4.2.6. Organisatie

De BHR-G gegevenscatalogus definieert een aantal uitvoerders. Deze hebben een Organization (Organisatie) als gegevenstype. Bijvoorbeeld:

 • researchOperator (uitvoerder onderzoek)

 • horizontalPositioningOperator (uitvoerder locatiebepaling)

 • verticalPositioningOperator (uitvoerder verticale positiebepaling)

 • descriptionOperator (uitvoerder beschrijving)

 • boringOperator (uitvoerder boring)

Het gegevenstype Organization (Organisatie) biedt de keuze tussen een kamer van koophandelnummer of een Europees handelsnummer. Hieonder twee voorbeelden van beide gevallen:


CODE
...
<researchOperator>
 <brocom:chamberOfCommerceNumber>52754834</brocom:chamberOfCommerceNumber>
</researchOperator>
...
<bhrgcommon:boringOperator>
 <brocom:europeanCompanyRegistrationNumber>DEB8537.HRB66039</brocom:europeanCompanyRegistrationNumber>
</bhrgcommon:boringOperator>
...


4.2.7. Locatie

De BHR-G gegevenscatalogus definieert voor de DeliveredLocation (Aangeleverde locatie) onder andere de volgende twee attributen:

 • Coördinaten: De coördinaten die zijn aangeleverd.

 • Referentiestelsel: Het referentiestelsel van de aangeleverde coördinaten.

Conform de GML encoding van NEN3610 worden deze twee attributen uitgewisseld met een gml:Point, bestaande uit:

 • XML-element gml:pos - het coördinatenpaar

 • XML-attribuut srsName - een verwijzing naar het referentiestelsel waarin het coördinatenpaar is uitgedrukt.

 • XML-attribuut gml:id - een unieke identificatie van het object

Het bereik en de betekenis van het coördinatenpaar is afhankelijk van het gebruikte referentiestelsel. Onderstaande tabel geeft per referentiestelsel de waarde voor het XML-attribuut srsName en de betekenis, eenheid en volgorde van de ordinaten in het coördinatenpaar.

Referentiestelsel

srsName

Betekenis

Eenheid

Toepassing

RD

urn:ogc:def:crs:EPSG:28992

X, Y

Meter

Land

WGS84

urn:ogc:def:crs:EPSG:4326

Latitude, Longitude

Decimale graden

Zee

ETRS89

urn:ogc:def:crs:EPSG:4258

Latitude, Longitude

Decimale graden

Land of Zee


Voorbeeld van de XML-encoding voor dezelfde locatie in RD en in ETRS89:

CODE
...
<location gml:id="BRO_0001" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
 <gml:pos>139794.52 455443.35</gml:pos>
</location>
...
<location gml:id="BRO_0001" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::4258">
 <gml:pos>52.0870447 5.1653503</gml:pos>
</location>
...


4.2.8. Meetwaarde

De BHR-G gegevenscatalogus definieert een aantal gegevens als een meetwaarde. Deze bestaan uit een getalswaarde en een eenheid.

In de XSD-bestanden hebben de betreffende XML-element een type gml:Measure. Conform de GML XML encoding rules wordt de eenheid opgeslagen in het XML-attribuut uom (unit of measure; eenheid). Bijvoorbeeld een offset (verschuiving) van 1,38 meter onder NAP voor de deliveredVerticalPosition (Aangeleverde verticale positie) wordt:

CODE
...
<bhrgcommon:offset uom="m">-1.38</bhrgcommon:offset>
...


Merk op dat in de gegevenscatalogus (in de meeste gevallen) naast de afkorting ook tussen haakjes de voluitgeschreven naam van de eenheid is opgenomen, bijvoorbeeld: Eenheid: m (meter) . Alleen de afkorting volgens de UCUM lijst moet worden opgenomen in het BRO-verzoek. Deze afkorting van de eenheid staat genoemd in de XSD. 

5. Enumeraties

Dit hoofdstuk bevat de toegestane waarden van de enumeraties. In de gegevenscatalogus worden deze niet-beheerde waardenlijsten genoemd.

Bij een enumeratie staat de lijst met toegestane waarden vast en kan de lijst met toegestane waarden niet veranderd worden zonder aanpassingen in de gegevenscatalogus, de berichtdefinities (XSD-bestanden) en de software (voor het maken of verwerken van een bericht).

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de enumeraties die van belang zijn bij het maken van een BRO-verzoek over een geologisch booronderzoek. De eerste kolom bevat de Engelstalige naam van de enumeratie, zoals deze voorkomt in de XSD-bestanden. De tweede kolom bevat de Nederlandstalige naam, zoals die voorkomt in de gegevenscatalogus. De derde kolom bevat de toegestane waarden, die gebruikt mogen worden in een BRO-verzoek.

Type

Naam

Waarde

IndicationYesNo

IndicatieJaNee

janee

IndicationYesNoUnknown

IndicatieJaNeeOnbekend

janeeonbekend

QualityRegime

Kwaliteitsregime

IMBROIMBRO/A


6. Codelijsten

Dit hoofdstuk bevat verwijzingen (URN's en URL's) van de codelijsten. In de gegevenscatalogus worden deze beheerde waardenlijsten genoemd.

Bij een codelijst kan de lijst met toegestane waarden worden aangepast zonder dat aanpassingen nodig zijn in de berichtdefinities (XSD-bestanden) en/of de software (voor het maken of verwerken van een bericht). De gegevenscatalogus bevat per codelijst de toegestane waarden, zoals gedefinieerd op het moment dat de gegevenscatalogus werd vastgesteld.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de codelijsten die van belang zijn bij het maken van een BRO-verzoek over een geologisch booronderzoek.

 • De eerste kolom bevat de Engelstalige naam van de codelijst, zoals deze voorkomt in de XSD-bestanden.

 • De tweede kolom bevat de Nederlandstalige naam, zoals die voorkomt in de gegevenscatalogus.

 • De derde kolom bevat de URI (URN or URL), die in een BRO-verzoek gebruikt moet worden bij het XML-attribuut codeSpace. Zie de voorbeeldberichten voor nadere informatie.

 • De vierde kolom bevat een link naar de website waar de actuele lijst met toegestane waarden is te raadplegen.

Overzicht met BHR-G codelijsten:

Type

Naam

URI (URN of URL)

Link

ActivityType

TypeIngreep

urn:bro:bhrg:ActivityType

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:ActivityType&version=latest

AnalysisProcedure

Analyseprocedure

urn:bro:bhrg:AnalysisProcedure

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:AnalysisProcedure&version=latest

Angularity

Hoekigheid

urn:bro:bhrg:Angularity

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:Angularity&version=latest

AnimalFossilType

SoortDierfossiel

urn:bro:bhrg:AnimalFossilType

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:AnimalFossilType&version=latest

AppliedOpticalModel

ToegepastOptischModel

urn:bro:bhrg:AppliedOpticalModel

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:AppliedOpticalModel&version=latest

ArcheologicalConstituentType

SoortArcheologischBestanddeel

urn:bro:bhrg:ArcheologicalConstituentType

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:ArcheologicalConstituentType&version=latest

ArchiveClass

Archiefklasse

urn:bro:bhrg:ArchiveClass

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:ArchiveClass&version=latest

BackfillMaterial

Aanvulmateriaal

urn:bro:bhrg:BackfillMaterial

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:BackfillMaterial&version=latest

BoringProcedure

Boorprocedure

urn:bro:bhrg:BoringProcedure

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:BoringProcedure&version=latest

BoringTechnique

Boortechniek

urn:bro:bhrg:BoringTechnique

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:BoringTechnique&version=latest

BoundaryPositioningMethod

Grensbepaling

urn:bro:bhrg:BoundaryPositioningMethod

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:BoundaryPositioningMethod&version=latest

CalculationValueOrigin

HerkomstRekenwaarde

urn:bro:bhrg:CalculationValueOrigin

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:CalculationValueOrigin&version=latest

CarbonateContentClass

Kalkgehalteklasse

urn:bro:bhrg:CarbonateContentClass

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:CarbonateContentClass&version=latest

CasingMaterial

Buismateriaal

urn:bro:bhrg:CasingMaterial

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:CasingMaterial&version=latest

ChunkSizeClass

LengteklasseBrokje

urn:bro:bhrg:ChunkSizeClass

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:ChunkSizeClass&version=latest

Colour

Kleur

urn:bro:bhrg:Colour

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:Colour&version=latest

CurrentProces

ActueelProces

urn:bro:bhrg:CurrentProces

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:CurrentProces&version=latest

DeliveryContext

KaderAanlevering

urn:bro:bhrg:DeliveryContext

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:DeliveryContext&version=latest

DeterminedHydrophysicalProperties

BepaaldeHydrofysischeEigenschappen

urn:bro:bhrg:DeterminedHydrophysicalProperties

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:bhrg:DeterminedHydrophysicalProperties

DeterminedCompositionProperties

BepaaldeSamenstellingseigenschappen

urn:bro:bhrg:DeterminedCompositionProperties

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:bhrg:DeterminedCompositionProperties

:DeterminationMethod

Bepalingsmethode

urn:bro:bhrg:DeterminationMethod

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:bhrg:DeterminationMethod

DeterminationProcedure

Bepalingsprocedure

urn:bro:bhrg:DeterminationProcedure

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:bhrg:DeterminationProcedure

DescribedMaterial

BeschrevenMateriaal

urn:bro:bhrg:DescribedMaterial

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:DescribedMaterial&version=latest

DescribedSamplesQualityType

Kwaliteit beschreven monsters

urn:bro:bhrg:DescribedSamplesQuality

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?version=latest&domain=urn:bro:bhrg:DescribedSamplesQuality

DescriptionLocation

Beschrijflocatie

urn:bro:bhrg:DescriptionLocation

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:DescriptionLocation&version=latest

DescriptionProcedure

Beschrijfprocedure

urn:bro:bhrg:DescriptionProcedure

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:DescriptionProcedure&version=latest

DescriptionQuality

Beschrijfkwaliteit

urn:bro:bhrg:DescriptionQuality

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:DescriptionQuality&version=latest

Discipline

Vakgebied

urn:bro:bhrg:Discipline

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:Discipline&version=latest

DispersionMethod

Dispersiemethode

urn:bro:bhrg:DispersionMethod

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:DispersionMethod&version=latest

DryingTemperature

Droogtemperatuur

urn:bro:bhrg:DryingTemperature

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:DryingTemperature&version=latest

DiscontinuityType

TypeDiscontinuïteit

urn:bro:bhrg:DiscontinuityType

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:DiscontinuityType&version=latest

DryingPeriod

Droogtijd

urn:bro:bhrg:DryingPeriod

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:DryingPeriod&version=latest

EventName

NaamGebeurtenis

urn:bro:bhrg:EventName

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:EventName&version=latest

ExcavatedMaterial

WeggegravenMateriaal

urn:bro:bhrg:ExcavatedMaterial

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:ExcavatedMaterial&version=latest

FineSoilConsistency

ConsistentieFijneGrond

urn:bro:bhrg:FineSoilConsistency

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:FineSoilConsistency&version=latest

FluidMudLayerPositioningMethod

MethodePositiebepalingSliblaag

urn:bro:bhrg:FluidMudLayerPositioningMethod

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:FluidMudLayerPositioningMethod&version=latest

FlushingAdditive

Spoelingtoeslag

urn:bro:bhrg:FlushingAdditive

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:FlushingAdditive&version=latest

FractionDistributionLab

FractieverdelingLab

urn:bro:bhrg:FractionDistributionLab

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:FractionDistributionLab&version=latest

GeologicalOrigin

GenetischeTypering

urn:bro:bhrg:GeologicalOrigin

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:GeologicalOrigin&version=latest

GeologicalSoilName

GeologischeGrondsoort

https://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/BHR-G/gh-pages/lists/GeologischeGrondsoort.xml

https://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/BHR-G/gh-pages/lists/GeologischeGrondsoort.xml

GeotechnicalSoilName

GeotechnischeGrondsoort

urn:bro:bhrg:GeotechnicalSoilName

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:GeotechnicalSoilName&version=latest

GrainColour

Korrelkleur

urn:bro:bhrg:GrainColour

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:GrainColour&version=latest

GravelContentClass

Grindgehalteklasse

urn:bro:bhrg:GravelContentClass

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:GravelContentClass&version=latest

GravelMedianClass

Grindmediaanklasse

urn:bro:bhrg:GravelMedianClass

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:GravelMedianClass&version=latest

GravelProvenance

Grindherkomst

urn:bro:bhrg:GravelProvenance

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:GravelProvenance&version=latest

GravelType

SoortGrind

urn:bro:bhrg:GravelType

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:GravelType&version=latest

HorizonCode

Horizontcode

urn:bro:bhrg:HorizonCode

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:HorizonCode&version=latest

HorizontalPositioningMethod

MethodeLocatiebepaling

urn:bro:bhrg:HorizontalPositioningMethod

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:HorizontalPositioningMethod&version=latest

HumanMark

MenselijkSpoor

urn:bro:bhrg:HumanMark

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:HumanMark&version=latest

HumanTrace

MenselijkSpoor

urn:bro:bhrg:HumanTrace

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:HumanTrace&version=latest

HydrologicalSetting

HydrologischeOmstandigheid

urn:bro:bhrg:HydrologicalSetting

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:HydrologicalSetting&version=latest

LandscapeElement

Landschapselement

urn:bro:bhrg:LandscapeElement

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:LandscapeElement&version=latest

LayerProportionClass

Laagaandeelklasse

urn:bro:bhrg:LayerProportionClass

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:LayerProportionClass&version=latest

LocalVerticalReferencePoint

LokaalVerticaalReferentiepunt

urn:bro:bhrg:LocalVerticalReferencePoint

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:LocalVerticalReferencePoint&version=latest

MassPercentageClass

MassaPercentageklasse

urn:bro:bhrg:MassPercentageClass

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:MassPercentageClass&version=latest

MaterialShape

VormVoorkomen

urn:bro:bhrg:MaterialShape

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:MaterialShape&version=latest

MaterialIrregularity

BijzonderheidMateriaal

urn:bro:bhrg:MaterialIrregularity

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:MaterialIrregularity&version=latest

MicaContentClass

Glimmergehalteklasse

urn:bro:bhrg:MicaContentClass

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:MicaContentClass&version=latest

MottlingDensity

BedekkingsgraadVlek

urn:bro:bhrg:MottlingDensity

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:MottlingDensity&version=latest

MunsellChroma

MunsellZuiverheid

urn:bro:bhrg:MunsellChroma

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:MunsellChroma&version=latest

MunsellHue

MunsellHoofdkleur

urn:bro:bhrg:MunsellHue

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:MunsellHue&version=latest

MunsellValue

MunsellWitheid

urn:bro:bhrg:MunsellValue

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:MunsellValue&version=latest

NoDescriptionReason

RedenNietBeschreven

urn:bro:bhrg:NoDescriptionReason

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:NoDescriptionReason&version=latest

OrganicMatterContentClass

Organischestofgehalteklasse

urn:bro:bhrg:OrganicMatterContentClass

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:OrganicMatterContentClass&version=latest

OrganicMatterContentClassNEN5104

OrganischestofgehalteklasseNEN5104

urn:bro:bhrg:OrganicMatterContentClassNEN5104

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:OrganicMatterContentClassNEN5104&version=latest

OrganicSoilConsistency

ConsistentieOrganischeGrond

urn:bro:bhrg:OrganicSoilConsistency

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:OrganicSoilConsistency&version=latest

OrganicSoilTexture

TextuurOrganischeGrond

urn:bro:bhrg:OrganicSoilTexture

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:OrganicSoilTexture&version=latest

ParticularConstituentType

SoortBijzonderBestanddeel

urn:bro:bhrg:ParticularConstituentType

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:ParticularConstituentType&version=latest

PeatType

SoortVeen

urn:bro:bhrg:PeatType

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:PeatType&version=latest

PerformanceIrregularity

BijzonderheidUitvoering

urn:bro:bhrg:PerformanceIrregularity

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:PerformanceIrregularity&version=latest

PlantRemainType

SoortPlantenrest

urn:bro:bhrg:PlantRemainType

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:PlantRemainType&version=latest

PositionOnGroundBody

LiggingOpGrondlichaam

urn:bro:bhrg:PositionOnGroundBody

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:PositionOnGroundBody&version=latest

Preparation

Voorbereiding

urn:bro:bhrg:Preparation

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:Preparation&version=latest

PreTreatment

Voorbehandeling

urn:bro:bhrg:PreTreatment

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:PreTreatment&version=latest

RelativeAbundanceClass

Associatieaandeelklasse

urn:bro:bhrg:RelativeAbundanceClass

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:RelativeAbundanceClass&version=latest

RemovalMethodCarbonate

VerwijderingsmethodeKalk

urn:bro:bhrg:RemovalMethodCarbonate

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:RemovalMethodCarbonate&version=latest

RemovalMethodOrganicMatter

VerwijderingsmethodeOrganischeStof

urn:bro:bhrg:RemovalMethodOrganicMatter

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:RemovalMethodOrganicMatter&version=latest

RemovedMaterial

VerwijderdMateriaal

urn:bro:bhrg:RemovedMaterial

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:RemovedMaterial&version=latest

RockType

SoortGesteente

urn:bro:bhrg:RockType

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:RockType&version=latest

SaltCorrectionMethod

Zoutcorrectiemethode

urn:bro:bhrg:SaltCorrectionMethod

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:SaltCorrectionMethod&version=latest

SampleContainerVolume

InhoudMonsterhouder

urn:bro:bhrg:SampleContainerVolume

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:SampleContainerVolume&version=latest

SampleMoistness

Monstervochtigheid

urn:bro:bhrg:SampleMoistness

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:SampleMoistness&version=latest

SamplerType

Apparaattype

urn:bro:bhrg:SamplerType

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:SamplerType&version=latest

SampleQuality

Monsterkwaliteit

urn:bro:bhrg:SampleQuality

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:SampleQuality&version=latest

SamplingMethod

Bemonsteringsmethode

urn:bro:bhrg:SamplingMethod

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:SamplingMethod&version=latest

SamplingProcedure

Bemonsteringsprocedure

urn:bro:bhrg:SamplingProcedure

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:SamplingProcedure&version=latest

SamplingQuality

Bemonsteringskwaliteit

urn:bro:bhrg:SamplingQuality

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:SamplingQuality&version=latest

SandMedianClass

Zandmediaanklasse

urn:bro:bhrg:SandMedianClass

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:SandMedianClass&version=latest

SandSorting

Zandspreiding

urn:bro:bhrg:SandSorting

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:SandSorting&version=latest

SaturationMethod

Verzadigingsmethode

urn:bro:bhrg:SaturationMethod

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:SaturationMethod&version=latest

SedimentaryPhenomenon

SedimentairFenomeen

urn:bro:bhrg:SedimentaryPhenomenon

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:SedimentaryPhenomenon&version=latest

ShellTaxon

SoortSchelp

urn:bro:bhrg:ShellTaxon

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:ShellTaxon&version=latest

SoilType

SoortGrond

urn:bro:bhrg:SoilType

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:SoilType&version=latest

SoilUse

Bodemgebruik

urn:bro:bhrg:SoilUse

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:SoilUse&version=latest

SpecialMaterial

BijzonderMateriaal

urn:bro:bhrg:SpecialMaterial

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:SpecialMaterial&version=latest

Sphericity

Sfericiteit

urn:bro:bhrg:Sphericity

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:Sphericity&version=latest

StainColour

Vlekkleur

urn:bro:bhrg:StainColour

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:StainColour&version=latest

StopCriterionField

StopcriteriumVeld

urn:bro:bhrg:StopCriterionField

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:StopCriterionField&version=latest

StratumThicknessClass

Laagdikteklasse

urn:bro:bhrg:StratumThicknessClass

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:StratumThicknessClass&version=latest

Structure

Structuur

urn:bro:bhrg:Structure

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:Structure&version=latest

SurveyProcedure

KaderstellendeProcedure

urn:bro:bhrg:SurveyProcedure

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:SurveyProcedure&version=latest

SurveyPurpose

KaderInwinning

urn:bro:bhrg:SurveyPurpose

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:SurveyPurpose&version=latest

TemporaryChange

TijdelijkeVerandering

urn:bro:bhrg:TemporaryChange

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:TemporaryChange&version=latest

UsedMedium

GebruiktMedium

urn:bro:bhrg:UsedMedium

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:UsedMedium&version=latest

Utensil

Hulpmiddel

urn:bro:bhrg:Utensil

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:Utensil&version=latest

Variegation

Bontheid

urn:bro:bhrg:Variegation

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:Variegation&version=latest

VerticalDatum

VerticaalReferentievlak

urn:bro:bhrg:VerticalDatum

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:VerticalDatum&version=latest

VerticalPositioningMethod

MethodeVerticalePositiebepaling

urn:bro:bhrg:VerticalPositioningMethod

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:VerticalPositioningMethod&version=latest

VerticalTrend

VerticaleTrend

urn:bro:bhrg:VerticalTrend

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:VerticalTrend&version=latest

VeryCoarseFractionContentClass

ZeerGroveFractieGehalteklasse

urn:bro:bhrg:VeryCoarseFractionContentClass

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:VeryCoarseFractionContentClass&version=latest

VolumePercentageClass

VolumePercentageklasse

urn:bro:bhrg:VolumePercentageClass

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:VolumePercentageClass&version=latest

WheateringDegree

MateVerwering

urn:bro:bhrg:WheateringDegree

https://publiek.broservices.nl/bro/refcodes/v1/codes?domain=urn:bro:bhrg:WheateringDegree&version=latest

7. Vertaallijst

Dit hoofdstuk bevat een vertaaltabel aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een complexType/element in de XSD-bestanden, de Nederlandse naam van de entiteit en het attribuut in de gegevenscatalogus kan worden opgezocht.

De onderstaande tabel is gesorteerd op alfabetische volgorde van de Engelstalige naam van het complexType/element. Tussen haakjes staat het type modelelement van de entiteit. Binnen een entiteit zijn de attributen gesorteerd op Engelstalige naam.

Complextype (stereotype)
element
Entiteit
attribuut
AbstractRegistrationObject (FeatureType)Abstract Registratieobject  
broId  BRO-ID  
AnimalFossil (AttributeGroupType)Dierlijk fossiel  
animalFossilType  soort dierfossiel  
archiveClass  archiefklasse  
percentageClass  percentageklasse  
AnomalousLayer (AttributeGroupType)Afwijkend laagje  
cemented  verkit  
colour  kleur  
geologicalOrigin  genetische typering  
layerProportion  laagaandeel  
layerProportionClass  laagaandeelklasse  
layerProportionClassArchive  laagaandeelklasse archief  
rockType  soort gesteente  
soilType  soort grond  
stratumThicknessClass  laagdikteklasse  
AnomalousMaterial (AttributeGroupType)Afwijkend materiaal  
materialShape  vorm voorkomen  
percentageClass  percentageklasse  
rockType  soort gesteente  
soilType  soort grond  
ArcheologicalConstituent (AttributeGroupType)Archeologisch bestanddeel  
archiveClass  archiefklasse  
constituentType  soort bestanddeel  
percentageClass  percentageklasse  
BasicParticleSizeDistribution (AttributeGroupType)Basis korrelgrootteverdeling  
fraction63umTo2mm  fractie 63umTot2mm  
fractionLarger2mm  fractie groter2mm  
fractionSmaller63um  fractie kleiner63um  
limitedDistributionFraction63umTo2mm  beperkte verdeling fractie 63umtot2mm  
minimalDistributionFraction63umTo2mm  minimale verdeling fractie 63umtot2mm  
minimalDistributionFractionSmaller63um  minimale verdeling fractie kleiner63um  
standardDistributionFraction63umTo2mm  standaardverdeling fractie 63umtot2mm  
standardDistributionFractionLarger2mm  standaardverdeling fractie groter2mm  
standardDistributionFractionSmaller63um  standaardverdeling fractie kleiner63um  
BHR_G_CompleteReport (FeatureType)BHRG-Volledig  
researchReportDate  rapportagedatum onderzoek  
BHR_G_EndReport (FeatureType)BHRG-Eindrapport  
boreholeSampleAnalysisboormonsteranalyse
boreholeSampleDescriptionboormonsterBeschrijving
researchReportDate  rapportagedatum onderzoek  
BHR_G_StartReport (FeatureType)BHRG-StartRegistratie  
boreholeSampleAnalysisboormonsteranalyse
boreholeSampleDescriptionboormonsterBeschrijving
boringboring
deliveredLocation  aangeleverde locatie  
deliveredVerticalPosition  aangeleverde verticale positie  
deliveryContext  kader aanlevering  
discipline  vakgebied  
fluidMudLayersliblaag  
NITGCode  NITG-Code  
objectIdAccountableParty  object-ID bronhouder  
researchOperator  uitvoerder onderzoek  
siteCharacteristic  terreintoestand  
siteCharacteristicDetermined  terreintoestand bepaald  
surveyProcedure  kaderstellende procedure  
surveyPurpose  kader inwinning  
BoredInterval (FeatureType)Geboord interval  
beginDepth  begindiepte  
boredDiameter  geboorde diameter  
boringTechnique  boortechniek  
endDepth  einddiepte  
BoreholeSampleAnalysis (FeatureType)Boormonsteranalyse  
analysisOperator  uitvoerder analyse  
analysisProcedure  analyseprocedure  
analysisReportDate  rapportagedatum analyse  
investigatedInterval  onderzocht interval
BoreholeSampleDescription (FeatureType)boreholeSampleDescription  
descriptiveBoreholeLog  boorprofiel  
descriptionOperator  uitvoerder beschrijving  
descriptionProcedure  beschrijfprocedure  
descriptionReportDate  rapportagedatum beschrijving  
utensil  hulpmiddel  
Boring (FeatureType)Boring  
boreholeCompleted  gat afgewerkt  
boredInterval  geboord interval  
boringEndDate  einddatum boring  
boringOperator  uitvoerder boring  
boringProcedure  boorprocedure  
boringStartDate  startdatum boring  
completedInterval  afgewerkt interval  
contaminatedInterval  veronteinigd interval  
excavatedLayer  Weggegraven interval  
finalDepthBoring  einddiepte boren  
finalDepthExcavation  einddiepte graven  
finalDepthPreparation  einddiepte voorbereiding  
finalDepthSampling  einddiepte bemonstering  
finalDepthTemporaryCasing  einddiepte tijdelijke verbuizing  
flushingAdditive  spoelingtoeslag  
flushingAdditiveUsed  spoelingtoeslag gebruikt  
groundwaterLevel  grondwaterstand  
preparation  voorbereiding  
rockReached  gesteente aangeboord  
sampledInterval  bemondsterd interval  
samplingProcedure  bemonsteringsprocedure  
stopCriterion  stopcriterium  
subsurfaceContaminated  ondergrond verontreinigd  
temporaryCasingUsed  tijdelijke verbuizing aangebracht  
trajectoryExcavated  traject weggegraven  
CarbonateContentDetermination (FeatureType)Bepaling kalkgehalte  
carbonateContent  kalkgehalte  
determinationMethod  bepalingsmethode  
determinationProcedure  bepalingsprocedure  
dryingPeriod  droogtijd  
massLossCarbonateContent  massaverlies kalkgehalte  
materialIrregularity  bijzonderheid materiaal  
performanceIrregularity  bijzonderheid uitvoering  
Chunk (AttributeGroupType)Brokje  
archiveClass  archiefklasse  
cemented  verkit  
colour  kleur  
geologicalOrigin  genetische typering  
percentageClass  percentageklasse  
sizeClass  grootteklasse  
soilType  soort grond  
CompletedInterval (FeatureType)Afgewerkt interval  
backfillMaterial  aanvulmateriaal  
backfillMaterialCertified  aanvulmateriaal met certificaat  
backfillMaterialWashed  aanvulmateriaal gewassen  
beginDepth  begindiepte  
diameterPermanentCasing  diameter permanente verbuizing  
endDepth  einddiepte  
materialPermanentCasing  materiaal permanente verbuizing  
permanentCasingPresent  permanente verbuizing aanwezig  
ContaminatedInterval (FeatureType)Verontreinigd interval  
beginDepth  begindiepte  
endDepth  einddiepte  
CorrectionRequest (FeatureType)Correctieverzoek  
correctionReason  correctiereden  
sourceDocument  brondocument  
DeliveredLocation (AttributeGroupType)Aangeleverde locatie  
horizontalPositioningDate  datum locatiebepaling  
horizontalPositioningMethod  methode locatiebepaling  
horizontalPositioningOperator  uitvoerder locatiebepaling  
location  coördinaten  
DeliveredVerticalPosition (AttributeGroupType)Aangeleverde verticale positie  
localVerticalReferencePoint  lokaal verticaal referentiepunt  
offset  verschuiving  
verticalDatum  verticaal referentievlak  
verticalPositioningDate  datum verticale positiebepaling  
verticalPositioningMethod  methode verticale positiebepaling  
verticalPositioningOperator  uitvoerder verticale positiebepaling  
waterDepth  waterdiepte  
DescriptiveBoreholeLog (FeatureType)Boorprofiel  
continuouslySampled  continu bemonsterd  
describedMaterial  beschreven materiaal  
describedSamplesQuality  kwaliteit beschreven monster  
descriptionLocation  beschrijflocatie  
descriptionQuality  beschrijfkwaliteit  
layer  laag  
meanHighestGroundwaterLevel  gemiddeld hoogste grondwaterstand  
meanLowestGroundwaterLevel  gemiddeld laagste grondwaterstand  
notdescribedInterval  niet beschreven interval  
postSedimentaryDiscontinuity  post-sedimentaire discontinuïteit  
sampleMoistness  monstervochtigheid  
Event (AttributeGroupType)Gebeurtenis  
date  datum  
name  naam  
ExcavatedLayer (FeatureType)Weggegraven laag  
excavatedMaterial  weggegraven materiaal  
lowerBoundary  ondergrens  
upperBoundary  bovengrens  
FineFractionDistributionGravellyMineralSoil (AttributeGroupType)Verdeling fijne fractie grindrijke minerale grond  
estimatedMassProportionLutum  geschat massa-aandeel lutum  
estimatedMassProportionSand  geschat massa-aandeel zand  
estimatedMassProportionSilt  geschat massa-aandeel silt  
FineFractionDistributionNonGravellyMineralSoil (AttributeGroupType)Verdeling fijne fractie grindarme minerale grond  
estimatedMassProportionLutum  geschat massa-aandeel lutum  
estimatedMassProportionSand  geschat massa-aandeel zand  
estimatedMassProportionSilt  geschat massa-aandeel silt  
FineFractionDistributionOrganicSoil (AttributeGroupType)Verdeling fijne fractie organische grond  
estimatedMassProportionLutum  geschat massa-aandeel lutum  
estimatedMassProportionSand  geschat massa-aandeel zand  
estimatedMassProportionSilt  geschat massa-aandeel silt  
FineFractionDistributionShellySoil (AttributeGroupType)Verdeling fijne fractie schelprijke grond  
estimatedVolumeProportionLutum  geschat volumeaandeel lutum  
estimatedVolumeProportionSand  geschat volumeaandeel zand  
estimatedVolumeProportionSilt  geschat volumeaandeel silt  
FineFractionDistributionShellySoilArchive (AttributeGroupType)Verdeling fijne fractie grindrijke minerale grond  
estimatedMassProportionLutum  geschat massa-aandeel lutum  
estimatedMassProportionSand  geschat massa-aandeel zand  
estimatedMassProportionSilt  geschat massa-aandeel silt  
FluidMudLayer (FeatureType)Sliblaag  
colour  kleur  
lowerBoundaryPositioningMethod  methode positiebepaling onderkant  
thickness  dikte  
upperBoundaryPositioningMethod  methode positiebepaling bovenkant  
FractionDistribution (AttributeGroupType)Fractieverdeling  
estimatedMassProportionGravel  geschat massa-aandeel grind  
estimatedMassProportionOrganicMatter  geschat massa-aandeel organische stof  
estimatedMassProportionShell  geschat massa-aandeel schelpen  
estimatedMassProportionShellMatter  geschat massa-aandeel schelpmateriaal  
estimatedVolumeProportionGravel  geschat volumeaandeel grind  
estimatedVolumeProportionShellMatter  geschat volumeaandeel schelpmateriaal  
fineFractionDistributionGravellyMineralSoil  verdeling fijne fractie grindrijke minerale grond  
fineFractionDistributionNonGravellyMineralSoil  verdeling fijne fractie grindarme minerale grond  
fineFractionDistributionOrganicSoil  verdeling fijne fractie organische grond  
fineFractionDistributionShellySoil  verdeling fijne fractie schelprijke grond  
fineFractionDistributionShellySoilArchive  verdeling fijne fractie schelprijke grond archief  
fractionDistributionComplete  fractieverdeling volledig  
GravelConstituent (AttributeGroupType)Grindbestanddeel  
archiveClass  fractieaandeel archief  
fractionProportion  fractieaandeel  
gravelType  soort grind  
GravelFraction (AttributeGroupType)Grindfractie  
angularity  hoekigheid  
estimatedMedian  geschatte mediaan  
fineGravelContentClass  fijn grind gehalteklasse  
gravelConstituent  grindbestanddeel  
gravelMedianClass  grindmediaanklasse  
gravelProvenance  grindherkomst  
mediumCoarseGravelContentClass  matig grof grind gehalteklasse  
sphericity  sfericiteit  
variegation  bontheid  
ventifactPresent  windkanters aanwezig  
veryCoarseGravelContentClass  zeer grof grind gehalteklasse  
Inclusion (AttributeGroupType)Insluitsel  
archiveClass  archiefklasse  
colour  kleur  
geologicalOrigin  genetische typering  
percentageClass  percentageklasse  
soilType  soort grond  
InvestigatedInterval (FeatureType)Onderzocht interval  
beginDepth  begindiepte  
carbonContentDetermination bepaling kalkgehalte 
described  beschreven  
determinedCompositionProperties  bepaalde samenstellingseigenschappen  
determinedHydrophysicalProperties  bepaalde hydrofysische eigenschappen  
endDepth  einddiepte  
investigatedMaterial  onderzocht materiaal  
organicCarbonContentDetermination bepaling organisch koolstofgehalte  
organicMatterContentDetermination bepaling organischestofgehalte  
particleSizeDetermination bepaling korrelgrootteverdeling  
sampleQuality  monsterkwaliteit  
saturatedPermeabilityDetermination bepaling verzadigde waterdoorlatendheid  
sulfurContentDetermination bepaling zwavelgehalte  
volumetricMassDensityDetermined  volumieke massa bepaald  
waterContentDetermination bepaling watergehalte  
volumetricMassDensityDetermination bepaling volumieke massa  
volumetricMassDensitySolidsDetermination bepaling volumieke massa vaste delen  
volumetricMassDryDensityDetermination bepaling droge volumieke massa  
waterContentDetermined  watergehalte bepaald  
InvestigatedMaterial (AttributeGroupType)Onderzocht materiaal  
anomalousMaterial  afwijkend materiaal  
carbonateContentClass  kalkgehalteklasse  
geologicalSoilName  geologische grondsoort  
geotechnicalSoilName  geotechnische grondsoort  
gravelContentClass  grindgehalteklasse  
organicMatterContentClass  organischestofgehalteklasse  
organicMatterContentClassNEN5104  organischestofgehalteklasse NEN5104  
particularConstituent  bijzonder bestanddeel  
sandMedianClass  zandmediaanklasse  
shellFragmentContentClass  gehalteklasse schelpfragmenten  
shellGritContentClass  gehalteklasse schelpgruis  
shellMatterContentClass  schelpmateriaalgehalteklasse  
specialMaterial  bijzonder materiaal  
wholeShellContentClass  gehalteklasse schelpen heel  
Layer (FeatureType)Laag  
activityType  type ingreep  
anthropogenic  antropogeen  
archeologicalConstituent  archeologisch bestanddeel  
bioturbated  gebioturbeerd  
geologicalOrigin  genetische typering  
horizonCode  horizontcode  
humanTrace  menselijk spoor  
internalStructureIntact  interne structuur intact  
layerComponent  laagdeel  
lowerBoundary  ondergrens  
lowerBoundaryDetermination  bepaling ondergrens  
postSedimentary  post-sedimentair  
rooted  beworteld  
slant  scheefstaand  
soil  grond  
specialMaterial  bijzonder materiaal  
structure  structuur  
thinStratum  laagje  
upperBoundary  bovengrens  
upperBoundaryDetermination  bepaling bovengrens  
verticalTrend  verticale trend  
LayerComponent (AttributeGroupType)Laagdeel  
layerProportion  laagaandeel  
soil  grond  
LimitedDistributionFraction63umTo2mm (AttributeGroupType)Beperkte verdeling fractie 63umtot2mm  
fraction1000to1200um  fractie 1000tot1200um  
fraction1200to1400um  fractie 1200tot1400um  
fraction1400umTo2mm  fractie 1400umtot2mm  
fraction300to420um  fractie 300tot420um  
fraction420to600um  fractie 420tot600um  
fraction600to630um  fractie 600tot630um  
fraction630to1000um  fractie 630tot1000um  
fraction63to300um  fractie 63tot300um  
MassLossCarbonateContent (AttributeGroupType)Massaverlies kalkgehalte  
mass1000DegreesCelsius  massa1000gradenCelsius  
mass105DegreesCelsius  massa105gradenCelsius  
mass800DegreesCelsius  massa800gradenCelsius  
MassLossOrganicMatterContent (AttributeGroupType)Massaverlies organischestofgehalte  
mass105DegreesCelsius  massa105gradenCelsius  
mass450DegreesCelsius  massa450gradenCelsius  
mass550DegreesCelsius  massa550gradenCelsius  
MinimalDistributionFraction63umTo2mm (AttributeGroupType)Minimale verdeling fractie 63umtot2mm  
fraction1000to1400um  fractie 1000tot1400um  
fraction105to125um  fractie 105tot125um  
fraction125to150um  fractie 125tot150um  
fraction1400umTo2mm  fractie 1400umtot2mm  
fraction150to180um  fractie 150tot180um  
fraction180to200um  fractie 180tot200um  
fraction200to210um  fractie 200tot210um  
fraction210to250um  fractie 210tot250um  
fraction250to300um  fractie 250tot300um  
fraction300to355um  fractie 300tot355um  
fraction355to420um  fractie 355tot420um  
fraction420to500um  fractie 420tot500um  
fraction500to600um  fractie 500tot600um  
fraction600to630um  fractie 600tot630um  
fraction630to710um  fractie 630tot710um  
fraction63to90um  fractie 63tot90um  
fraction710to1000um  fractie 710tot1000um  
fraction90to105um  fractie 90tot105um  
MinimalDistributionFractionSmaller63um (AttributeGroupType)Minimale verdeling fractie kleiner63um  
fraction0to2um  fractie 0tot2um  
fraction16to32um  fractie 16tot32um  
fraction2to4um  fractie 2tot4um  
fraction32to50um  fractie 32tot50um  
fraction4to8um  fractie 4tot8um  
fraction50to63um  fractie 50tot63um  
fraction8to16um  fractie 8tot16um  
Mottle (AttributeGroupType)Vlek  
colour  kleur  
density  bedekkingsgraad  
inBands  in banden  
MunsellColour (AttributeGroupType)Munsellkleur  
munsellChroma  munsell zuiverheid  
munsellHue  munsell hoofdkleur  
munsellValue  munsell witheid  
NotDescribedInterval (FeatureType)Niet beschreven interval  
beginDepth  begindiepte  
endDepth  einddiepte  
noDescriptionReason  reden niet beschreven  
OrganicCarbonContentDetermination (FeatureType)Bepaling organisch koolstofgehalte  
detectionLimit  detectielimiet  
determinationMethod  bepalingsmethode  
determinationProcedure  bepalingsprocedure  
materialIrregularity  bijzonderheid materiaal  
organicCarbonContent  organisch koolstofgehalte  
performanceIrregularity  bijzonderheid uitvoering  
OrganicMatterContentDetermination (FeatureType)Bepaling organischestofgehalte  
determinationMethod  bepalingsmethode  
determinationProcedure  bepalingsprocedure  
dryingPeriod  droogtijd  
freeIronContent  vrij ijzer gehalte  
freeIronCorrectionApplied  vrij ijzer correctie toegepast  
lutumCorrectionApplied  lutumcorrectie toegepast  
massLossOrganicMatterContent  massaverlies organischestofgehalte  
materialIrregularity  bijzonderheid materiaal  
organicMatterContent  organischestofgehalte  
performanceIrregularity  bijzonderheid uitvoering  
ParticleSizeDistributionDetermination (FeatureType)Bepaling korrelgrootteverdeling  
appliedOpticalModel  toegepast optisch model  
basicParticleSizeDistribution  basis korrelgrotteverderling  
calculationValueOrigin  herkomst rekenwaarde  
calculationValueParticleDensity  rekenwaarde volumieke massa korrels  
determinationMethod  bepalingsmethode  
determinationProcedure  bepalingsprocedure  
dispersionMethod  dispersiemethode  
fractionDistribution  fractieverdeling  
massDryMaterial  massa droog materiaal  
materialIrregularity  bijzonderheid materiaal  
performanceIrregularity  bijzonderheid uitvoering  
removalMethodCarbonate  verwijderingsmethode kalk  
removalMethodOrganicMatter  verwijderingsmethode organische stof  
removedMaterial  verwijderd materiaal  
ParticularConstituent (AttributeGroupType)Bijzonder bestanddeel  
archiveClass  archiefklasse  
constituentType  soort bestanddeel  
percentageClass  percentageklasse  
PeatConstituent (AttributeGroupType)Veenbestanddeel  
percentageClass  percentageklasse  
plantRemainType  soort plantenrest  
PeatFraction (AttributeGroupType)Organische fractie  
peatConstituent  organisch bestanddeel  
peatType  soort veen  
PostSedimentaryDiscontinuity (FeatureType)Post-sedimentaire discontinuïteit  
beginDepth  begindiepte  
discontinuityType  type discontinuïteit  
endDepth  einddiepte  
RegistrationHistory (AttributeGroupType)Registratiegeschiedenis  
corrected  gecorrigeerd  
deregistered  uit registratie genomen  
deregistrationTime  tijdstip uit registratie genomen  
latestAdditionTime  tijdstip laatste aanvulling  
latestCorrectionTime  tijdstip laatste correctie  
objectRegistrationTime  tijdstip registratie object  
registrationCompletionTime  tijdstip voltooiing registratie  
registrationStatus  registratiestatus  
reregistered  weer in registratie genomen  
reregistrationTime  tijdstip weer in registratie genomen  
underReview  in onderzoek  
underReviewTime  in onderzoek sinds  
RegistrationObject (FeatureType)Registratieobject  
deliveryAccountableParty  bronhouder  
deliveryResponsibleParty  dataleverancier  
objectIdAccountableParty  object-ID bronhouder  
qualityRegime  kwaliteitsregime  
RegistrationRequest (FeatureType)Registratieverzoek  
sourceDocument  brondocument  
ReportHistory (AttributeGroupType)Rapportagegeschiedenis  
event  gebeurtenis  
SampledInterval (FeatureType)Bemonsterd interval  
beginDepth  begindiepte  
endDepth  einddiepte  
orientatedSampled  georienteerd gestoken  
preTreatment  voorbehandeling  
sampler  bemonsteringsapparaat  
samplingMethod  bemonsteringsmethode  
samplingQuality  bemonsteringskwaliteit  
Sampler (AttributeGroupType)Bemonsteringsapparaat  
coreCatcherPresent  voorzien van vanger  
cuttingShoeInsideDiameter  doorgangsdiameter  
cuttingShoeOutsideDiameter  steekmonddiameter  
lubricationFluidUsed  steunvloeistof gebruikt  
pistonPresent  voorzien van zuiger  
rightAngledCuttingShoe  haakse steekmond  
sampleContainerDiameter  containerdiameter  
sampleContainerLength  containerlengte  
samplerType  apparaattype  
stockingUsed  kous gebruikt  
taperAngle  steekmondapex  
SandFraction (AttributeGroupType)Zandfractie  
angularity  hoekigheid  
anomalouslyCoarseContentClass  gehalteklasse afwijkend grof  
anomalouslyCoarseContentClassArchive  gehalteklasse afwijkend grof archief  
darkGrainContentClass  donkere mineralen gehalteklasse  
darkGrainContentClassArchive  donkere mineralen gehalteklasse archief  
estimatedMedian  geschatte mediaan  
granuleContentClass  granuulgehalteklasse  
granuleContentClassArchive  granuulgehalteklasse archief  
sandConstituent  zandbestanddeel  
sandMedianClass  zandmediaanklasse  
sandSorting  zandspreiding  
variegation  bontheid  
SaturatedPermeabilityAtSpecificLoad (AttributeGroupType)Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde belasting  
load  belasting  
saturatedPermeability  verzadigde waterdoorlatendheid  
SaturatedPermeabilityDetermination (FeatureType)Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid  
currentDownwards  stroming neerwaarts  
determinationMethod  bepalingsmethode  
determinationProcedure  bepalingsprocedure  
materialIrregularity  bijzonderheid materiaal  
maximumGradient  maximale gradiënt  
performanceIrregularity  bijzonderheid uitvoering  
porousDiscWet  poreuze stenen nat  
ringWaterRepellent  ring waterafstotend  
saturatedPermeabilityAtSpecificLoad  verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde belasting  
saturationMethod  verzadigingsmethode  
swellObserved  zwel geconstateerd  
temperature  temperatuur  
usedMedium  gebruikt medium  
verticallyDetermined  verticaal bepaald  
verticalStrain  verticale rek  
volumetricMassDensityWater  volumieke massa water  
waterContentAfterwards  watergehalte na afloop  
waterDegassed  water ontgast  
SedimentLens (AttributeGroupType)Sedimentlens  
archiveClass  archiefklasse  
colour  kleur  
geologicalOrigin  genetische typering  
percentageClass  percentageklasse  
soilType  soort grond  
ShellConstituent (AttributeGroupType)Schelpenbestanddeel  
relativeAbundance  associatieaandeel  
relativeAbundanceClass  associatieaandeelklasse  
relativeAbundanceClassArchive  associatieaandeelklasse archief  
shellTaxon  soort schelp  
ShellFraction (AttributeGroupType)Schelpenfractie  
doublets  doubletten  
fragmentContentClass  gehalteklasse fragmenten  
gritContentClass  gehalteklasse gruis  
inSitu  in-situ  
remainsContentClasss  gehalteklasse resten  
shellConstituent  schelpenbestanddeel  
thickWalledContentClass  gehalteklasse dikwandig  
thinWalledContentClass  gehalteklasse dunwandig  
weatheringDegree  mate van verwering  
wholeContentClasss  gehalteklasse heel  
ShellFractionArchive (AttributeGroupType)Schelpenfractie archief  
doublets  doubletten  
fragmentContentClass  gehalteklasse fragmenten  
gritContentClass  gehalteklasse gruis  
remainsContentClasss  gehalteklasse resten  
shellConstituent  schelpenbestanddeel  
thickWalledContentClass  gehalteklasse dikwandig  
thinWalledContentClass  gehalteklasse dunwandig  
weatheringDegree  mate van verwering  
wholeContentClasss  gehalteklasse heel  
SiteCharacteristic (AttributeGroupType)Terreintoestand  
currentProcess  actueel proces  
hydrologicalSetting  hydrologische omstandigheid  
landscapeElement  landschapselement  
positionOnGroundBody  ligging op grondlichaam  
soilUse  bodemgebruik  
temporaryChange  tijdelijke verandering  
Soil (AttributeGroupType)Grond  
animalFossil  dierlijk fossiel  
anomalousLayer  afwijkend laagje  
carbonateContentClass  kalkgehalteklasse  
chunk  brokje  
colour  kleur  
fineSoilConsistency  consistentie fijne grond  
fractionDistribution  fractieverdeling  
geologicalSoilName  geologische grondsoort  
geotechnicalSoilName  geotechnische grondsoort  
glauconiteContentClass  glauconietgehalteklasse  
glauconiteContentClassArchive  glauconietgehalteklasse archief  
gravelContentClass  grindgehalteklasse  
gravelFraction  grindfractie  
inclusion  insluitsel  
micaContentClass  glimmergehalteklasse  
micaContentClassArchive  glimmergehalteklasse archief  
mottle  vlek  
mottled  gevlekt  
munsellColour  munsellkleur  
organicMatterContentClass  organischestofgehalteklasse  
organicMatterContentClassNEN5104  organischestofgehalteklasse NEN5104  
organicSoilConsistency  consistentie organische grond  
organicSoilTexture  textuur organische grond  
particularConstituent  bijzonder bestanddeel  
peatFraction  organische fractie  
sandFraction  zandfractie  
sedimentaryPhenomenon  sedimentair fenomeen  
sedimentLens  sedimentlens  
shellFraction  schelpenfractie  
shellFractionArchive  schelpenfractie archief  
shellMatterContentClass  schelpmateriaalgehalteklasse  
shellMatterContentClassArchive  schelpmateriaalgehalteklasse archief  
soilNameNEN5104  grondsoort NEN5104  
veryCoarseFractionContentClass  zeer grove fractie gehalteklasse  
veryCoarseFractionContentClassArchive  zeer grove fractie gehalteklasse archief  
StandardDistributionFraction63umTo2mm (AttributeGroupType)Standaardverdeling fractie 63umtot2mm  
fraction1000to1200um  fractie 1000tot1200um  
fraction105to125um  fractie 105tot125um  
fraction1200to1400um  fractie 1200tot1400um  
fraction125to150um  fractie 125tot150um  
fraction1400to1700um  fractie 1400tot1700um  
fraction150to180um  fractie 150tot180um  
fraction1700umTo2mm  fractie 1700umtot2mm  
fraction180to200um  fractie 180tot200um  
fraction200to210um  fractie 200tot210um  
fraction210to250um  fractie 210tot250um  
fraction250to300um  fractie 250tot300um  
fraction300to355um  fractie 300tot355um  
fraction355to420um  fractie 355tot420um  
fraction420to500um  fractie 420tot500um  
fraction500to600um  fractie 500tot600um  
fraction600to630um  fractie 600tot630um  
fraction630to710um  fractie 630tot710um  
fraction63to75um  fractie 63tot75um  
fraction710to850um  fractie 710tot850um  
fraction75to90um  fractie 75tot90um  
fraction850to1000um  fractie 850tot1000um  
fraction90to105um  fractie 90tot105um  
StandardDistributionFractionLarger2mm (AttributeGroupType)Standaardverdeling fractie groter2mm  
fraction10to16mm  fractie 10tot16mm  
fraction16to20mm  fractie 16tot20mm  
fraction20to37.5mm  fractie 20tot37.5mm  
fraction2to5.6mm  fractie 2tot5.6mm  
fraction37.5to63mm  fractie 37.5tot63mm  
fraction5.6to6.3mm  fractie 5.6tot6.3mm  
fraction6.3to10mm  fractie 6.3tot10mm  
fractionLarger63mm  fractie groter63mm  
StandardDistributionFractionSmaller63um (AttributeGroupType)Standaardverdeling fractie kleiner63um  
fraction0.2to0.5um  fractie 0.2tot0.5um  
fraction0.5to1um  fractie 0.5tot1um  
fraction0to0.2um  fractie 0tot0.2um  
fraction16to25um  fractie 16tot25um  
fraction1to2um  fractie 1tot2um  
fraction25to32um  fractie 25tot32um  
fraction2to4um  fractie 2tot4um  
fraction32to50um  fractie 32tot50um  
fraction4to8um  fractie 4tot8um  
fraction50to63um  fractie 50tot63um  
fraction8to16um  fractie 8tot16um  
StandardizedLocation (AttributeGroupType)Gestandaardiseerde locatie  
coordinateTransformation  coördinaattransformatie  
location  coördinaten  
SulfurContentDetermination (FeatureType)Bepaling zwavelgehalte  
detectionLimit  detectielimiet  
determinationMethod  bepalingsmethode  
determinationProcedure  bepalingsprocedure  
materialIrregularity  bijzonderheid materiaal  
performanceIrregularity  bijzonderheid uitvoering  
sulfurContent  zwavelgehalte  
ThinStratum (AttributeGroupType)Laagje  
geologicalOrigin  genetische typering  
layerProportion  laagaandeel  
layerProportionClass  laagaandeelklasse  
layerProportionClassArchive  laagaandeelklasse archief  
soil  grond  
stratumThicknessClass  laagdikteklasse  
VolumetricMassDensityDetermination (FeatureType)Bepaling volumieke massa  
determinationMethod  bepalingsmethode  
determinationProcedure  bepalingsprocedure  
materialIrregularity  bijzonderheid materiaal  
performanceIrregularity  bijzonderheid uitvoering  
sampleMoistness  monstervochtigheid  
saturated  waterverzadigd  
specimenVolume  volume proefstuk  
swellObserved  zwel geconstateerd  
underLoad  onder belasting  
verticalStrain  verticale rek  
volumetricMassDensity  volumieke massa  
VolumetricMassDensitySolidsDetermination (FeatureType)Bepaling volumieke massa vaste delen  
determinationMethod  bepalingsmethode  
determinationProcedure  bepalingsprocedure  
materialIrregularity  bijzonderheid materiaal  
performanceIrregularity  bijzonderheid uitvoering  
removedMaterial  verwijderd materiaal  
sampleContainerVolume  inhoud monsterhouder  
usedMedium  gebruikt medium  
volumetricMassDensitySolids  volumieke massa vaste delen  
VolumetricMassDryDensityDetermination (FeatureType)Bepaling droge volumieke massa  
determinationMethod  bepalingsmethode  
determinationProcedure  bepalingsprocedure  
dryingPeriod  droogtijd  
dryingTemperature  droogtemperatuur  
materialIrregularity  bijzonderheid materiaal  
performanceIrregularity  bijzonderheid uitvoering  
saltCorrectionMethod  zoutcorrectiemethode  
sampleMoistness  monstervochtigheid  
saturated  waterverzadigd  
specimenVolume  volume proefstuk  
swellObserved  zwel geconstateerd  
underLoad  onder belasting  
verticalStrain  verticale rek  
volumetricMassDryDensity  droge volumieke massa  
WaterContentDetermination (FeatureType)Bepaling watergehalte  
determinationMethod  bepalingsmethode  
determinationProcedure  bepalingsprocedure  
dryingPeriod  droogtijd  
dryingTemperature  droogtemperatuur  
materialIrregularity  bijzonderheid materiaal  
performanceIrregularity  bijzonderheid uitvoering  
removedMaterial  verwijderd materiaal  
saltCorrectionMethod  zoutcorrectiemethode  
sampleMoistness  monstervochtigheid  

waterContent  

watergehalte  

BHR_G_CompleteReport_vb1.xml BHR_G_EndReport_vb1.xml BHR_G_StartReport_vb1.xmlJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.