Skip to main content
Skip table of contents

Berichtencatalogus Innamewebservice SFR


1. Inleiding

Dit document beschrijft hoe een bronhouder en/of dataleverancier de gegevens over een bodemkundig wandonderzoek (SFR) kan opnemen in een verzoek voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Het document veronderstelt dat de lezer bekend is met de SFR catalogus en het Bronhouderportaal. Nadere informatie is te vinden op www.basisregistratieondergrond.nl.

Het document veronderstelt dat de lezer beschikt over de kennis en vaardigheid om een XML-bestand te lezen en te schrijven.

De focus van het document ligt op het beschrijven van de structuur van de mogelijke berichten aan de hand van enkele voorbeelden. Andere zaken zoals definitie, kardinaliteit, domein en bedrijfsregels met betrekking tot de gegevensinhoud van de berichten staan in de catalogus. Vervolgstappen, zoals het valideren (testen), aanbieden en verwerken van een BRO-verzoek, staan beschreven in het Bronhouderportaal (zie www.basisregistratieondergrond.nl).

1.1. Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de algemene opbouw van een BRO-verzoek.

Hoofdstuk 3 bevat een toelichting op enkele voorbeeldberichten.

Hoofdstuk 4 bevat de toegestane waarden van de gebruikte enumeraties (niet-beheerde waardenlijsten).

Hoofdstuk 5 bevat verwijzingen (URL's) naar de websites met toegestane waarden van de codelijsten (beheerde waardenlijsten).

Hoofdstuk 6 bevat een vertaaltabel, aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een entiteit of een attribuut, de Nederlandse naam in de catalogus kan worden opgezocht.

1.2. Versiehistorie

Versie

Datum

Omschrijving

1.0

06-01-2020

Eerste versie.

1.0.1

11-03-2021

URL in de tabel met codelijsten aangepast.

1.0.2

12-03-2021

Beschrijving van aanleveren van het gegeven dataleverancier aangepast.

1.0.3

25-03-2021

Hfdstk 3: paragraaf met codesnippets toegevoegd.

1.0.4

26-03-2021

Verwijzing naar pagina met generieke beschrijving van de codelijst CorrectionReason.

1.0.5

29-03-2021

Verwijzing naar pagina met generieke beschrijving van het gebruik van een codelijst.

1.3. Contactinformatie

Algemene informatie, documentatie en voorbeeld XML-berichten kunt u vinden op  www.basisregistratieondergrond.nl.

Heeft u een vraag over de BRO? Wij staan voor u klaar om u te helpen.

Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt contact opnemen met de BRO Servicedesk via een mail naar support@broservicedesk.nl .

Als u toegang heeft tot de  BRO Selfservicedesk (alleen via desktop of laptop), kunt u daar inloggen en uw vraag stellen voor een extra snelle afhandeling.

Of bel ons op telefoonnummer 088 - 8664 999. Wij zijn op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

2. BRO-Verzoek

Dit hoofdstuk beschrijft de algemene opbouw van een BRO-verzoek. Een BRO-verzoek bestaat uit een brondocument verpakt in een 'request'. Paragraaf 2.1 beschrijft de verschillende requests van de SFR inname webservice. Paragraaf 2.2 beschrijft het verband tussen de deelonderzoeken, waaruit een bodemkundig wandonderzoek kan bestaan, en de wijze van aanleveren. Paragraaf 2.3 beschrijft de verschillende brondocumenten die in een request opgenomen kunnen worden. 

2.1. Requests

Om gegevens te registreren in de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO) moet u deze aanleveren bij het Bronhouderportaal in de vorm van een BRO-verzoek (zie  basisregistratieondergrond.nl).

Vervolgens is het BRO-verzoek het bestand in IMBRO/XML-formaat dat het BRO-brondocument bevat en als verzoek wordt aangeboden in het Bronhouderportaal.


De SFR innamewebservice ondersteunt twee BRO-verzoeken. Zie onderstaande tabel.

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Omschrijving

registrationRequest

innameverzoek

Met dit verzoek kan een bronhouder en/of dataleverancier nieuwe gegevens overdragen aan de BRO (registreren).

correctionRequest

correctieverzoek

Met dit verzoek kan een bronhouder en/of dataleverancier in de BRO opgenomen gegevens vervangen (corrigeren).


Paragraaf 2.1.1 beschrijft in detail de opbouw van een  registrationRequest . Paragraaf 2.1.2 beschrijft op dezelfde manier een  correctionRequest .

2.1.1. RegistrationRequest

Met een registrationRequest (innameverzoek) wordt een nieuw registratieobject toegevoegd aan de BRO .

Een registrationRequest (innameverzoek) bestaat uit enkele transactiegegevens en een brondocument. De definities van de transactiegegevens staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

requestReference 

verzoekkenmerk

CharacterString

1..1

Een voor de dataleverancier unieke aanduiding van het  innameverzoek.

deliveryAccountableParty 

bronhouder

ChamberOfCommerceNumber

0..1

Het KvK-nummer van de bronhouder.

Regels:
Dit element mag niet aanwezig zijn als de dataleverancier tevens bronhouder is.
Dit element moet aanwezig zijn als de dataleverancier niet de bronhouder is.

qualityRegime 

kwaliteitsregime

QualityRegime 

1..1

De aanduiding van het kwaliteitsregime waaraan de gegevens in het brondocument voldoen.

Regels:
Toegestane waarden zijn IMBRO en IMBRO/A.

Toelichting:
De catalogus geeft aan wat de gevolgen van een waarde voor het kwaliteitsregime zijn op de kardinaliteit, het domein en de bedrijfsregels van de gegevensinhoud van een brondocument.

sourceDocument

brondocument

SourceDocument

1..1

Dit element bevat één van de gedefineerde brondocumenten.

Toelichting:
Een brondocument bevat de gegevens die in de BRO opgenomen moeten worden.
De gegevens in het brondocument zijn gespecificeerd in de catalogus.
Zie paragraaf 2.3 voor nadere informatie.

2.1.2. correctionRequest

Met een correctionRequest (correctieverzoek) kan de dataleverancier een registratieobject in één keer corrigeren. Het is niet mogelijk de waarde van een individueel attribuut te corrigeren; correcties kunnen alleen uitgevoerd worden door één van de gedefinieerde brondocumenten aan te bieden.

Een correctionRequest (correctieverzoek) bestaat uit enkele transactiegegevens en vooral een brondocument. De definities van de transactiegegevens staan in onderstaande tabel :

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

requestReference 

verzoekkenmerk

CharacterString

1..1

Een voor de dataleverancier unieke aanduiding van het  innameverzoek.

deliveryAccountableParty 

bronhouder

ChamberOfCommerceNumber

0..1

Het KvK-nummer van de bronhouder.

Regels:
Dit element mag niet aanwezig zijn als de dataleverancier tevens bronhouder is.
Dit element moet aanwezig zijn als de dataleverancier niet de bronhouder is.

broId 

BRO-ID

RegistrationObjectCode

1..1

De unieke aanduiding van een registratieobject, dat is opgenomen in de BRO, waarvan de gegevens vervangen/gecorrigeerd moet worden.

Regels:
Een registratieobject met de opgegeven  broId  (BRO-ID) moet aanwezig zijn in de BRO.

qualityRegime 

kwaliteitsregime

QualityRegime 

1..1

De aanduiding van het kwaliteitsregime waaraan de gegevens in het brondocument voldoen.

Regels:
Toegestane waarden zijn IMBRO en IMBRO/A.

Toelichting:
De catalogus geeft aan wat de gevolgen van een waarde voor het kwaliteitsregime zijn op de kardinaliteit, het domein en de bedrijfsregels van de gegevensinhoud van een brondocument.

correctionReason

correctiereden

CorrectionReason

1..1

Aanduiding voor de reden waarom het registratieobject wordt vervangen/gecorrigeerd.

Regels:
Zie CorrectionReason (Correctiereden) voor de lijst met toegestane waarden, hun betekenis en de aanvullende regels.

sourceDocument

brondocument

SourceDocument

1..1

Dit element bevat één van de gedefineerde brondocumenten.

Toelichting:
Het brondocument bevat de gegevens die  de huidige gegevens in de BRO zullen vervanging.
De gegevens in het brondocument zijn gespecificeerd in de catalogus.
Zie paragraaf 2.3 voor nadere informatie.


2.2. Deelonderzoeken

SFR bestaat uit drie deelonderzoeken:

 • Wandbeschrijving.

 • Wandmonsteranalyse.

 • Wandfotografie.

De resultaten van een bodemkundig wandonderzoek worden in delen of in hun geheel gerapporteerd. Wanneer de resultaten in delen worden gerapporteerd worden deze per deelonderzoek geregistreerd en dat betekent in transactietermen dat een SFR registratieobject aangevuld moet kunnen worden en dat het daarmee een materiële geschiedenis opbouwt. Voor objecten met geschiedenis is het registreren een proces met een zekere duur. Het proces heeft een begin en een eind en daartussen kan zich de noodzaak voordoen nieuwe gegevens over te dragen.

SFR wordt gefaseerd gerealiseerd en daarmee ontstaat een tijdelijke situatie waarin SFR nog niet volledig is gedefinieerd en slechts een deel van de gegevens aangeboden kan worden. De huidige brondocumenten (zie paragraaf 2.3) beschrijven een deel van SFR en dat is de wandbeschrijving. In de volgende fase worden de wandmonsteranalyse toegevoegd en ontstaan nieuwe brondocumenten die de huidige brondocumenten vervangen. Later worden wandmonsterfotografie toegevoegd (termijn nog onbekend). Pas dan is SFR volledig gedefinieerd. Raadpleeg voor meer informatie de planning op  www.basisregistratieondergrond.nl.

2.3. Brondocumenten

Een brondocument bevat de gegevens die geregistreerd worden in de LV BRO. Voor elk registratieobject staat in de bijbehorende catalogus waaraan die gegevens moeten voldoen.

Een brondocument is de eenheid waarin een verzameling gegevens worden geregistreerd, aangevuld of gecorrigeerd.  De gegevens in het brondocument zijn gedefinieerd in de catalogus. De catalogus definieert ook  gegevens die door het BRO-systeem worden gegenereerd of afgeleid; deze gegevens hoeven niet worden opgenomen in een brondocument.

Een brondocument wordt verpakt in een 'request'.  Vervolgens wordt het geheel als een bestand in IMBRO/XML-formaat in de vorm van een BRO-verzoek aangeboden in het Bronhouderportaal.

Het feit, dat de resultaten van een bodemkundig wandonderzoek per deelonderzoek geregistreerd moeten kunnen worden en dat het bodemkundig wandonderzoek gefaseerd gerealiseerd wordt, leidt ertoe dat momenteel de volgende twee brondocumenten zijn gedefinieerd:

Onderstaande tabel geeft per brondocument de belangrijkste onderdelen weer.

Brondocument

Algemene gegevens

Wand-beschrijving

Wandmonster-analyse

Wand-fotografie

Rapportage-datum

SFR_CompleteReport_V1

X

XX

SFR_StartReport_V1

X

X
De betekenis van de tekens in de laatste 5 kolommen is als volgt:

 • Een √ geeft aan dat het onderdeel  aanwezig moet zijn  in het brondocument.

 • Een + geeft aan dat het onderdeel  aanwezig mag zijn in het brondocument.

 • Een leeg veld geeft aan dat het onderdeel  niet aanwezig mag zijn in het brondocument.

2.3.1. SFR_CompleteReport_V1

Onderstaande tabel definieert dit brondocument, inclusief de inhoud als deelverzameling van de gegevensdefinitie in de catalogus en de regels aanvullend op de bedrijfsregels in de catalogus.

Naam in XML-bestand

SFR_CompleteReport_V1

Nederlandse naam

SFR-volledigRapport-v1

Doel

Het brondocument wordt aangeboden wanneer het bodemkundig wandonderzoek uit 1 deelonderzoek bestaat en daarmee in een keer volledig wordt gerapporteerd. De registratie is met dit brondocument voltooid.

Toelichting

In deze versie bestaat het volledig rapport uit één deelonderzoek en dat is de wandbeschrijving.

Het brondocument beschrijft het algemene deel (veldwerk) en de wandbeschrijving.

Inhoud

Brondocument SFR_CompleteReport_V1  beschrijft alle gegevens uit de catalogus met uitzondering van de volgende gegevens:

 • Attribuut broId (BRO-ID). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in het BRO-verzoek, behalve bij het registrationRequest (registratieverzoek) want dan genereert de BRO een waarde voor dit gegeven.

 • Attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in het BRO-verzoek.

 • Attribuut deliveryResponsibleParty (dataleverancier). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in de SOAP header van het bericht.

 • Attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in het BRO-verzoek.

 • Entiteit StandardizedLocation (Gestandaardiseerde locatie), wordt afgeleid door de BRO.

 • Entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis), wordt afgeleid door de BRO.

 • Entiteit ReportHistory (Rapportagegeschiedenis), wordt afgeleid door de BRO.

 • Entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis), wordt afgeleid door de BRO als er een aanvulling wordt geregistreerd.

Aanvullende regels

 • Attribuut researchReportDate  (rapportagedatum onderzoek) moet aanwezig zijn.

 • De innamewebservice legt researchReportDate  (rapportagedatum onderzoek) vast in de BRO als  reportStartDate  (startdatum rapportage) in de entiteit  ReportHistory  (Rapportagegeschiedenis).

 • De innamewebservice legt researchReportDate  (r apportagedatum onderzoek) vast in de BRO als  reportEndDate  (einddatum rapportage) in de entiteit  ReportHistory  (Rapportagegeschiedenis).

 • Het deelonderzoek  SoilFaceDescription  (Wandbeschrijving) moet aanwezig zijn.

 • De  descriptionReportDate  (rapportagedatum beschrijving) mag niet liggen na de researchReportDate  (r apportagedatum onderzoek).

2.3.2. SFR_StartReport_V1

Onderstaande tabel definieert dit brondocument, inclusief de inhoud als deelverzameling van de gegevensdefinitie in de catalogus en de regels aanvullend op de bedrijfsregels in de catalogus.

Naam in XML-bestand

SFR_StartReport_V1

Nederlandse naam

SFR-startrapport-v1

Doel

Het brondocument wordt aangeboden wanneer het bodemkundig wandonderzoek uit meerdere deelonderzoeken bestaat en het eerste deelonderzoek wordt gerapporteerd. De registratie is met dit brondocument gestart.

Toelichting

In deze versie bestaat het startrapport uit één deelonderzoek en dat is de wandbeschrijving.

Het brondocument beschrijft het algemene deel (veldwerk) en de wandbeschrijving.

De inhoud van SFR_StartReport_V1  is nagenoeg gelijk aan de inhoud van  SFR_CompleteReport_V1. Het enige verschil is dat researchReportDate  (rapportagedatum onderzoek) ontbreekt.

Inhoud

Brondocument SFR_StartReport_V1 beschrijft alle gegevens uit de catalogus met uitzondering van de volgende gegevens:

 • Attribuut broId (BRO-ID). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in het BRO-verzoek, behalve bij het registrationRequest (registratieverzoek) want dan genereert de BRO een waarde voor dit gegeven.

 • Attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in het BRO-verzoek.

 • Attribuut deliveryResponsibleParty (dataleverancier). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in de SOAP header van het bericht.

 • Attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in het BRO-verzoek.

 • AttribuutresearchReportDate  (rapportagedatum onderzoek) van entiteit SoilFaceDescription (Wandbeschrijving), wordt afgeleid door de BRO wanneer het SFR_EndReport_V1 (SFR-eindrapport-v1) wordt aangeboden.

 • Entiteit StandardizedLocation (Gestandaardiseerde locatie), wordt afgeleid door de BRO.

 • Entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis), wordt afgeleid door de BRO.

 • Entiteit ReportHistory (Rapportagegeschiedenis), wordt afgeleid door de BRO.

 • Entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis), wordt afgeleid door de BRO als er een aanvulling wordt geregistreerd.

Aanvullende regels

 • Het deelonderzoek  SoilFaceDescription  (Wandbeschrijving) moet aanwezig zijn.

 • De innamewebservice legt descriptionReportDate  (rapportagedatum beschrijving) vast in de BRO als  reportStartDate  (startdatum rapportage) in de entiteit  ReportHistory  (Rapportagegeschiedenis).

3. Voorbeeldberichten

Dit hoofdstuk bevat enkele voorbeeldberichten en van diverse onderdelen van de berichten een uitgebreide toelichting.

3.1. Integrale voorbeeldberichten

Dit hoofdstuk bevat enkele voorbeeldberichten met regel voor regel een toelichting.  De integrale voorbeeldberichten zijn te vinden op Inname voorbeeldberichten SFR.

3.1.1. Wandbeschrijving en rapportage direct afronden

Dit voorbeeldbericht is van toepassing als alle gegevens van een bodemkundig wandonderzoek in één keer worden aangeleverd. Het uitgevoerde deelonderzoek is alleen een wandbeschrijving. Met dit BRO-verzoek worden de gegevens over het veldwerk en de wandbeschrijving gerapeerd en wordt aangegeven dat de registratie van het bodemkundig wandonderzoek meteen voltooid is.

In het voorbeeldbericht zijn de volgende keuzes gemaakt:

 • Het bodemkundig wandonderzoek bestaat uit alleen het veldwerk en een wandbeschrijving. Er  zijn geen wandmonsteranalyses uitgevoerd of wandfoto's gemaakt,

 • De dataleverancier is niet tevens bronhouder.

 • De bronhouder heeft aangegeven dat alle uitvoerende partijen vermeld moeten worden.

 • De wandbeschrijving is opgesteld conform de nieuwe standaard AlterraTD19A, versie 2020, en wordt in het kader van een publieke taak onder het kwaliteitsregime IMBRO aangeboden.

 • Het graven van de wandkuil is uitgevoerd op 1 januari 2018. Op dezelfde dag is de wandbeschrijving opgesteld en heeft de uitvoerder van het wandonderzoek alle gegevens van het bodemkundig wandonderzoek aangeboden bij het Bronhouderportaal en daarmee de rapportage afgerond.

 • De wandbeschrijving bestaat uit:

  • Een wandprofiel, bestaande uit.

   • Eén strooisellaag.

   • Twee bodemlagen:

    • De eerste bestaat uit drie laagcomponenten met horinzontcodes Ah, AB en Bt, inclusief grondsamenstelling, fractieverdeling en Munsell-kleur.

    • De tweede is homogeen met oer als bijzonder materiaal.

   • Eén verstoord interval.

   • Een verdicht interval.

  • Bodemclassificatie.

3.1.2. Wandmonsteranalyse aanbieden dmv correctieverzoek

Dit voorbeeldbericht borduurt verder op het voorgaande registratieverzoek. Omdat daarbij de wandmonsterbeschrijving werd aangeboden en meteen de registratie meteen werd voltooid, kan nu de registratie niet worden aangevuld met de wandmonsteranalyse. In plaats daarvan moet het eerdere aangeboden brondocument worden gecorrigeerd, waarbij alle voorgaande gegevens opnieuwe worden aangeboden, inclusief de wandmonsteranalyse:

 • Het bodemkundig wandonderzoek bestaat uit het veldwerk, de wandbeschrijving en de wandmonsteranalyses.

 • De dataleverancier is niet tevens bronhouder.

 • De bronhouder heeft aangegeven dat alle uitvoerende partijen vermeld moeten worden.

 • De gegevens worden in het kader van een publieke taak onder het kwaliteitsregime IMBRO/A aangeboden.

 • Het veldwerk is uitgevoerd ergens in 2018; de exacte datum is niet bekend.

 • De wandbeschrijving is opgesteld conform de nieuwe standaard AlterraTD19A, versie 1995.

 • De wandbeschrijving bestaat uit:

  • Een wandprofiel, bestaande uit.

   • Eén strooisellaag.

   • Eén bodemlaag.

   • Geen verstoord interval.

   • Geen verdicht interval.

  • Bodemclassificatie.

 • De wandmonsteranalyse:

  • Bestaat uit 2 onderzochte intervallen:

   • Eerste interval van 0 tot 10 meter.

   • De PH-waarde is bepaald.

   • De korrelgrootteverdeling is bepaald.

  • Tweede interval van 10 tot 20 meter:

   • Het krimpverloop is bepaald (als een meetreeks).

3.1.3. Rapportage starten met wandbeschrijving

Dit voorbeeldbericht is van toepassing als een bodemkundig wandonderzoek bestaat uit 2 of meer deelonderzoeken, waarbij met dit BRO-verzoek de gegevens over het veldwerk en de wandbeschrijving worden gerapporteerd. Op een later tijdstip zullen de andere deelonderzoeken gerapporteerd worden.

In het voorbeeldbericht zijn de volgende keuzes gemaakt:

 • Het bodemkundig wandonderzoek bestaat uit ten minste twee deelonderzoeken:

  • Met dit BRO-verzoek zullen de gegevens over de wandkuil en het overige veldwerk alsmede de wandbeschrijving worden aangeboden.

  • Op een later tijdstip zal het wandonderzoek worden aangevuld en gelijktijdig of later worden afgerond.

 • De dataleverancier is niet tevens bronhouder.

 • De bronhouder heeft aangegeven dat alle uitvoerende partijen vermeld moeten worden.

 • De wandbeschrijving is opgesteld conform AlterraTD19A, versie 1995 en wordt in het kader van archiefoverdracht onder het kwaliteitsregime IMBRO/A aangeboden.

 • Het werk is uitgevoerd en de rapportage opgesteld in het jaar 2018. Nadere duiding van de datum is niet bekend.

 • De wandbeschrijving bestaat uit:

  • Een wandprofiel, bestaande uit:

   • Eén strooisellaag.

   • Eén homogene bodemlaag met oer als bijzonder materiaal.

   • Geen verstoord interval.

   • Geen verdicht interval.

  • Bodemclassificatie.

3.1.4. Rapportage afronden met wandmonsteranalyse

Dit voorbeeldbericht is van toepassing als een bodemkundig wandonderzoek bestaat uit 2 of meer deelonderzoeken, waarbij op een eerder moment de registratie is gestart met de gegevens over het veldwerk en de wandbeschrijving  en nu de gegevens uit de wandmonsteranalyse gerapporteerd zullen worden. De wandmonsteranalyse bestaat uit 2 onderzochte intervallen:

 • Eerste interval van 0 tot 10 meter.

  • De PH-waarde is bepaald.

  • De korrelgrootteverdeling is bepaald.

 • Tweede interval van 10 tot 20 meter:

  • Het krimpverloop is bepaald (als een meetreeks).

3.2. Code snippets.

Deze paragraaf bevat voor een aantal kleine, bijzondere stukken XML-code uit de voorbeeldberichten een gedetailleerde beschrijving.

3.2.1. De kop van een registrationRequest

De eerste regel van het voorbeeldbericht bevat de XML-proloog. Merk op dat de tekens volgens UTF-8 moeten worden gecodeerd. Dit is met name van belang voor speciale tekens, zoals à, á, ï.

Regel 2 t/m 8 bevatten de opening tag van het registrationRequest (registratieverzoek) als root XML-element en de namespaces van de gebruikte XML-schemadefinities (XSD's). De laatste twee XML-attributen (xmlns:xsi en xsi:schemaLocation) maken het mogelijk om het BRO-verzoek te valideren tegen de XSD-bestanden van de innamewebservice. Deze twee attributen mogen worden weggelaten. Regel 2 mag ook de opening tag van een correctionRequest(correctieverzoek) zijn.

Na de disclaimer volgen vier transactiegegevens: requestReference (verzoekkenmerk), deliveryAccountableParty (bronhouder), broId (BRO-ID) en qualityRegime (kwaliteitsregime). Zie hoofdstuk 2 voor nadere informatie. Het attribuut broID (BRO-ID) is bij een registrationRequest (registratieverzoek) niet toegestaan als het sourceDocument (brondocument) een SFR_StartReport_V1 is. Bij de andere types brondocumenten en bij een correctionRequest(correctieverzoek) is dit attribuut verplicht.

Na de transactiegegevens volgt de opening tag van het sourceDocument (brondocument). Daarbinnen volgt het aan te bieden brondocument.

Het BRO-verzoek wordt afgesloten met de closing tags van het sourceDocument (brondocument) en het registrationRequest (registratieverzoek) c.q. het correctionRequest (correctieverzoek).

CODE
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<registrationRequest 
        xmlns="http://www.broservices.nl/xsd/issfr/2.0"
        xmlns:sfrcom="http://www.broservices.nl/xsd/sfrcommon/2.0"
        xmlns:brocom="http://www.broservices.nl/xsd/brocommon/3.0"
        xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://www.broservices.nl/xsd/issfr/2.0 https://schem.broservices.nl/xsd/issfr/2.0/issfr-messages.xsd">
    <!-- Disclaimer: dit voorbeeldbericht valideert tegen de XSD van de innameservice.
            Het is niet gevalideert door de innameservice en is vaktechnisch/inhoudelijk niet voorbeeldig.
    -->
    <brocom:requestReference>SFR-BRO-1596</brocom:requestReference>
    <!--Optional:-->
    <brocom:deliveryAccountableParty>27376655</brocom:deliveryAccountableParty>
    <!--Optional:-->
    <!--brocom:broId>SFR123456789012</brocom:broId-->
    <brocom:qualityRegime>IMBRO/A</brocom:qualityRegime>
    <sourceDocument>
        <SFR_StartReport_V1 gml:id="id_0001">
           ...
        </SFR_StartReport_V1>
    </sourceDocument>
</registrationRequest>


3.2.2. Brondocument

Een BRO-verzoek bevat een brondocument. Een brondocument is de eenheid van aanleveren. De SFR innamewebservice kent meerdere types brondocumenten. Alle brondocumenten hebben het stereotype FeatureType.

Conform de GML XML encoding rules wordt voor de brondocumenten het property type pattern toegepast. Zie ook de paragraaf Property type pattern.

Onderstaand stukje XML van een voorbeeldbericht laat zien hoe dat uitpakt. Na de opening tag sourceDocument van het brondocument volgt een regel als tag de naam van het type brondocument, bijvoorbeeld SFR_StartReport_V1. Deze regel geeft aan dat in dit bericht dat type brondocument is opgenomen. Het element SFR_StartReport_V1 is als root element gedefinieerd in het XSD-bestand issfr-messages.xsd van de SFR innamewebservice. Na deze regel komt het eerste XML element van het brondocument.

...
 <sourceDocument>
     <SFR_StartReport_V1 gml:id="id_0001">
         ...
     </SFR_StartReport_V1>
 </sourceDocument>
 ...


3.2.3. Codelijst

Zie Codelist (Codelijst) voor een algemene beschrijving van het gebruik van codelijsten in de BRO.

3.2.4. Datum en DatumTijd

De waarde van een XML-element met als type xs:Date (Datum) wordt gecodeeerd volgens de ISO-8601 standaard: yyyy-mm-dd. Bijvoorbeeld:

<brocom:date>2019-03-18</brocom:date>


De waarde van een XML-element met als type xs:DateTime (DatumTijd) wordt ook gecodeeerd volgens de ISO-8601 standaard: yyyy-mm-ddThh:mm:ss+hh:mm. Daarbij is de tijdzone (+hh:mm) verplicht. De uren en minuten na het plus teken is de tijdzone ten opzichte van UTC (aka GMT). In theorie kan dit ook een min teken zijn (tijdzones ten westen van Greenwich), maar voor Nederland is de tijdzone + 1 uur (wintertijd) of + 2 uur (zomertijd). In het voorbeeld is de lokale tijd 09:01:52, terwijl het 'in Londen' 08:01:52 is. Bijvoorbeeld:

<brocom:dispatchTime>2019-04-16T09:01:52+01:00</brocom:dispatchTime>


3.2.5. gml:id

Conform de GML XML encoding rules krijgt ieder ieder XML-element, waarvan het datatype een specialisatie is van gml:AbstractFeatureType, een XML-attribuut gml:id. Zie ook de paragraaf Property type pattern.

De waarde van deze gml:id moet uniek zijn binnen het BRO-verzoek. In de voorbeeldberichten is dit gedaan met een waarde die begint met 'id_', gevolgd door een volgnummer.

Het BRO-systeem negeert het XML-attribuut gml:id en slaat de waarde ervan niet op.

3.2.6. Locatie

De gegevenscatalogus definieert voor de DeliveredLocation (Aangeleverde locatie) en StandardizedLocation (Gestandaardiseerde locatie) onder andere de volgende twee attributen:

 • Coördinaten: de coördinaten die zijn aangeleverd.

 • Referentiestelsel: het referentiestelsel van de aangeleverde coördinaten.

Conform de GML encoding rules van NEN3610 worden deze twee attributen omgezet in een gml:Point. Die bestaat op zijn beurt uit:

 • XML-element gml:pos - de coördinaten

 • XML-attribuut srsName - een verwijzing naar het referentiestelsel waarin de coördinaten zijn uitgedrukt.

 • XML-attribuut gml:id - een unieke identificatie van het object

Het bereik en de betekenis van de coördinaten is afhankelijk van het gebruikte referentiestelsel. Onderstaande tabel geeft per referentiestelsel de waarde voor het XML-attribuut srsName en de betekenis, toepassingsgebied, eenheid en volgorde van de ordinaten.

Referentiestelsel

srsName

Betekenis

Eenheid

Toepassingsgebied

RD

urn:ogc:def:crs:EPSG:28992

X, Y

Meter

Land

WGS94

urn:ogc:def:crs:EPSG:4326

Latitude, Longitude (φ,λ)

Graden, decimaal

Zee

ETRS89

urn:ogc:def:crs:EPSG:4258

Latitude, Longitude (φ,λ)

Graden, decimaal

Land en zee


Voorbeeld van de XML-encoding voor dezelfde locatie in RD en in ETRS89:

...
<sfrcom:location>
    <gml:Point gml:id="id_0003" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
        <gml:pos>134750.000 477800.000</gml:pos>
    </gml:Point>
</sfrcom:location>
...
<sfrcom:location>
    <gml:Point gml:id="id_0003" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::4258">
        <gml:pos>52.28782, 5.09042</gml:pos>
    </gml:Point>
</sfrcom:location>
...


3.2.7. Meetreeks

De gegevenscatalogus definieert voor een aantal bepalingen een meetreeks als resultaat. Daarbij wordt op gezette tijden (of bij bepaalde waarden van een andere onafhankelijke grootheid) steeds de waarde van een aantal grootheden bepaald. Bij bijvoorbeeld ShrinkageState (Krimptoestand) wordt per keer van vier grootheden de waarde gemeten (massa, volume, hoogte en diameter), terwijl bij HydraulicConductivityState (waterdoorlatendheidstoestand) van drie grootheden de waarde wordt gemeten (bodemvochtpotentiaal, waterdoorlatendheid en volumetrisch watergehalte).

Bij een meetreeks wordt één of meer keren een meetronde uitgevoerd; dit leidt tot een reeks van verzamelingen met meetwaarden. Het aantal uitgevoerde meetronden is bekend. Iedere meetreeks heeft zijn eigen aantal uitgevoerde meetrondes. Bijvoorbeeld de Shrinkage (Krimpverloop) bestaat uit 2 tot 30 keer een ShrinkageState (Krimptoestand).

Je kunt een meetreeks ook zien als een tabel. Iedere meetreeks heeft zijn eigen tabel. De tabel heeft een aantal kolommen en een aantal regels. Iedere regel komt overeen met een meetronde. De kolommen komen overeen met de gemeten waarden van de onafhankelijke en afhankele grootheden. De tabel in zijn geheel kun je zien als een reeks van records.

Omdat het in deze situaties potentieel om een groot aantal waarden kan gaan, worden de waarden van de grootheden niet uitgeleverd als XML-elementen, maar wordt er gebruikt gemaakt van een compacte codering volgens de SWE standaard (Sensor Web Enablement) van het OGC (Open Geospatial Consortium). De meetreeks is daarbij gemodelleerd als een swe:DataArray. De gemeten of bepaalde waarden van de grootheden worden gemodelleerd als een swe: DataRecord.

Een swe:DataArray bestaat uit vier XML-elementen:

 • elementCount: het aantal meetpunten in de meetreeks.

 • elementType: beschrijving van een meetpunt als onafhankelijke en afhankelijke grootheden in een swe:DataRecord.

 • encoding: aanduiding voor de codering van:

  • Een decimalSeparator (decimaalscheidingsteken) voor de waarden van een grootheid in een meetpunt.

  • Een tokenSeparator (tokenscheidingsteken) om de waarden van de grootheden binnen een meetpunt te scheiden.

  • Een blockSeparator (recordscheidingsteken) om de  meetpunten binnen de meetreeks te scheiden.

 • values: de 'CSV'-gecodeerde reeks van waarden van de grootheden van de meetpunten van de meetreeks.

Het DataRecord met de beschrijving van de onafhankelijke en afhankelijke grootheden kan in-line worden opgenomen of externe gedefinieerd worden. Bij de BRO is ervoor gekozen om de definitie van de swe:DataRecords niet in-line op te nemen, maar om deze centraal vast te leggen. In een DataArray wordt dan een verwijzing (xlink:href) opgenomen naar het bestand met daarin een DataRecord. De bestanden met de DataRecords kunnen gedownload worden vanaf dezelfde locatie als de XSD-bestanden (zie bijvoorbeeld https://schema.broservices.nl/xsd/srcommon/1.0/).

Voor iedere grootheid moet een waarde opgenomen worden in de values met meetpunten van de meetreeks. Het DataRecord geeft aan hoe het ontbreken van een waarde moet worden weergegeven door middel van een nilValue.

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de meetreeksen in de gegevenscatalogus waar dit SWE patroon is toegepast, de XML-elementen die dientengevolge het datatype swe:DataArray hebben gekregen en de bijbehorende XML-bestanden waarin de definities van de swe:DataRecords zijn opgenomen.

Meetreeks/karakteristiek

XML-element met als type DataArray

DataRecord met de parameterwaarde

Waterdoorlatendheidsverloop

hydraulicConductivityChange

HydraulicConductivityState.xml

Vorm doorlatendheidscurve

hydraulicConductivityCurve

ShapeHydraulicConductivityCurve.xml

Vorm retentiecurve

retentionCurve

ShapeRetentionCurce.xml

Krimpverloop

shrinkage

ShrinkageState.xml

Watergehalte en doorlatendheid bij een veranderende bodemvochtpotentiaal

waterContentAndConductivityUnderDecreasingSoilWaterPotential

WaterContentAndConductivityAtSpecificSoilWaterPotential.xml

Waterretentie

waterretention

WaterretentionValue.xml

Waterretentie verdamping

waterretentionEvaporation

WaterretentionValueEvaporation.xml


Hieronder een voorbeeld van een meetreeks voor een shrinkage (krimpverloop) bestaande uit 5 dataRecords:, waarbij de waaarde voor de derde en vierde grootheid (hoogte en diameter) telkens ontbreekt:

CODE
  <srcom:shrinkage>
        <swe:DataArray id="wenr.sfr.PFB-936.29">
            <swe:identifier>shrinkage</swe:identifier>
            <swe:elementCount>
                <swe:Count>
                    <swe:value>5</swe:value>
                </swe:Count>
            </swe:elementCount>
            <swe:elementType name="krimptoestand" ns3:href="D:\projecten\sandbox\work\ea\sfr\xsd\meetreeksen\ShrinkageState.xml"/>
            <swe:encoding>
                <swe:TextEncoding collapseWhiteSpaces="false" decimalSeparator="." tokenSeparator="," blockSeparator=";"/>
            </swe:encoding>
             <swe:values>66.4,39.4,NaN,NaN;65.5,38.8,NaN,NaN;64.8,38.4,NaN,NaN;60.8,35.4,NaN,NaN;60.3,35.0,NaN,NaN</swe:values>
        </swe:DataArray>
    </srcom:shrinkage>


Als we als blockSeparator (recordscheidingsteken) een spatie gebruiken in plaats van een punt-komma en voor collapseWhiteSpaces de waarde true invullen (we mogen spaties toevoegen voor en na iedere tokenseparator en blockseparator), dan ontstaat het volgende voorbeeld, met een betere human-readability:

CODE
    <srcom:shrinkage>
        <swe:DataArray id="wenr.sfr.PFB-936.29">
            <swe:identifier>shrinkage</swe:identifier>
            <swe:elementCount>
                <swe:Count>
                    <swe:value>5</swe:value>
                </swe:Count>
            </swe:elementCount>
            <swe:elementType name="krimptoestand" ns3:href="D:\projecten\sandbox\work\ea\sfr\xsd\meetreeksen\ShrinkageState.xml"/>
            <swe:encoding>
                <swe:TextEncoding collapseWhiteSpaces="true" decimalSeparator="." tokenSeparator="," blockSeparator=" "/>
            </swe:encoding>
            <swe:values>
                66.4,39.4,NaN,NaN
                65.5,38.8,NaN,NaN
                64.8,38.4,NaN,NaN
                60.8,35.4,NaN,NaN
                60.3,35.0,NaN,NaN
            </swe:values>
        </swe:DataArray>
    </srcom:shrinkage>


3.2.8. Meetwaarde

De gegevenscatalogus definieert een aantal gegevens als een meetwaarde. Deze bestaan uit een getalswaarde en een eenheid.

In de XSD-bestanden hebben de betreffende XML-element een type gml:Measure. Conform de GML XML encoding rules wordt de eenheid opgeslagen in het XML-attribuut uom (unit of measure; eenheid). Als een gegeven van het type meetwaarde geen waarde heeft, dan wordt er een XML-attribuut xsi:Nil="true" opgenomen en heeft het XML-element geen waarde, maar wordt het XML attribuut uom (eenheid) wel opgenomen. Zie onderstaande voorbeelden voor een offset (verschuiving) met en zonder een waarde.

...
<sfrcom:offset uom="m">123.321</sfrcom:offset>
...
<sfrcom:offset uom="m" xsi:nil="true"/>
...


Merk op dat in de gegevenscatalogus (in de meeste gevallen) naast de afkorting ook tussen haakjes de voluitgeschreven naam van de eenheid is opgenomen, bijvoorbeeld: Eenheid: m (meter) . Alleen de afkorting volgens de UCUM lijst moet worden opgenomen in het BRO-verzoek.

3.2.9. Organisatie

De gegevenscatalogus definieert een aantal uitvoerders. Deze hebben een Organization (Organisatie) als gegevenstype.

Het gegevenstype Organization (Organisatie) biedt de keuze tussen een kamer van koophandel nummer of een Europees handelsnummer als identificatie van een organisatie. Hieronder twee voorbeelden:

...
<sfr:researchOperator>
    <brocom:chamberOfCommerceNumber>09098104</brocom:chamberOfCommerceNumber>
</sfr:researchOperator>
...
<sfr:researchOperator>
    <brocom:europeanCompanyRegistrationNumber>DER2507_R2</brocom:europeanCompanyRegistrationNumber>
</sfr:researchOperator>
...


3.2.10. PartialDate

In de gegevenscatalogus hebben diverse gegevens een Datum onder kwaliteitsregime IMBRO en een OnvolledigeDatum onder IMBRO/A. In de XSD-bestanden is de OnvolledigeDatum gerealiseerd door het complexType PartialDateType. Deze ondersteunt 4 mogelijkheden met afnemende nauwkeurigheid:

 • date (volledige datum)

 • yearMonth (datum en jaartal)

 • year (jaartal)

 • voidReason (de vaste waarde 'onbekend').

Bijvoorbeeld:

<sfr:fieldworkDate>
    <!--You have a CHOICE of the next 4 items at this level
    <brocom:date>1987-09-23</brocom:date>
    <brocom:yearMonth>1987-09</brocom:yearMonth>
    <brocom:year>1987</brocom:year>
    <brocom:voidReason>onbekend</brocom:voidReason>
    -->
    <brocom:yearMonth>1987-09</brocom:yearMonth>
</sfr:fieldworkDate>


Bij een PartialDate (OnvolledigeDatum) geldt dat binnen hetzelfde jaar (of jaar en maand) een minder volledige datum voorafgaat aan een meer volledige datum:

 • het jaartal 2015 gaat voor de datum en jaartal juli 2015

 • de datum en jaartal juli 2015 gaat voor de volledige datum 17 juli 2015.

In het algemeen kan een datum met de waarde 'onbekend' niet worden vergeleken met een andere datum. Daarom wordt bij het toepassen van een regel, waarin twee datums met elkaar worden vergeleken waarvan één (of beide) de waarde 'onbekend' heeft, de bedrijfsregel genegeerd.

Uitzondering is het sorteren van gebeurtenissen op een tijdlijn. Daarbij wordt op basis van de betekenis van de gebeurtenis een begin/inrichten/start gebeurtenis altijd vooraan in de lijst met gebeurtenissen geplaatst, ook als de datum van de gebeurtenis de waarde 'onbekend' heeft. En wordt een eind/opruimen/voltooien gebeurtenis altijd achteraan in de lijst met gebeurtenissen geplaatst, ook als de datum van de gebeurtenis de waarde 'onbekend' heeft. Opdat een lijst met gebeurtenissen eenduidig kan worden gesorteerd, mag bij andere gebeurtenissen de datum van de gebeurtenis niet de waarde 'onbekend' hebben. Dit wordt expliciet als aanvullende regel vermeld bij de betreffende brondocumenten.

3.2.11. Property type pattern

De SFR gegevenscatalogus maakt een onderscheid tussen objecttypes en gegevensgroeptypes. Bij de opstellen van de berichtdefinities worden deze stereotypes vertaald naar FeatureType en AttributeGroupType. Beide kunnen in software omgezet worden naar classes. Beide hebben attributen (attributes), gegevensgroepen (attributeGroups) of associations (relaties) naar andere Featuretypes als onderdelen. De verschillen zijn onder meer dat een Feature identificeerbaar is en dat een AttributeGroup alleen bestaat bij de gratie van het Feature waarvan het, direct of indirect, een onderdeel is.

Conform de GML XML encoding rules leidt ieder FeatureType in een XSD-bestand tot:

 • Een complex type, wat de inhoud van het FeatureType definieert en direct of indirect een specialisatie is van gml:AbstractFeatureType.

 • Een root element, zodat objecten van het ComplexType geïnstantieerd kunnen worden.

 • Een property type ComplexType, wat in de XSD-bestanden gebruikt wordt als het type van een element dat fungeert als realisatie van de associatie relatie naar het FeatureType.

Als gevolg van de eerste bullet krijgt in een XML-bericht ieder XML-element met zo'n complex type als datatype een XML-attribuut gml:id

In een XML bericht heeft dit tot gevolg dat, bij bijvoorbeeld het XML-element siteCharacteristic (terreintoestand), na de opening tag een tweede tag volgt, in dit geval SiteCharacteristic (Terreintoestand) met de naam van het type van het (gerelateerde) FeatureType (Objecttype) en een XML-attribuut gml:id. Daarna volgt de reeks van XML-elementen van het (gerelateerde) FeatureType (Objecttype), afgesloten met de closing tag van het (gerelateerde) FeatureType (Objecttype) en de closing tag van, in dit voorbeeld, het XML-element siteCharacteristic (terreintoestand). Daardoor is voor een ontvangend systeem eenduidige bekend is hoe de inhoud geparsed moet worden. Voorbeeld:

CODE
  <sfr:siteCharacteristic>
    <sfrcom:SiteCharacteristic ns2:id="PFB-936.002">
      <sfrcom:soilUse codeSpace="urn:bro:sfr:SoilUse">akkerGranen</sfrcom:soilUse>
      ...
    </sfrcom:SiteCharacteristic>
  </sfr:siteCharacteristic>


4. Enumeraties

Dit hoofdstuk bevat de toegestane waarden van de enumeraties (niet-beheerde waardenlijsten).

In de BRO wordt een onderscheid gemaakt tussen beheerde waardenlijsten en niet-beheerde waardenlijsten. In de catalogus en de XSD-bestanden noemen we een niet-beheerde waardenlijst een enumeratie. Bij een enumeratie staat de lijst met toegestane waarden vast en kan de lijst met toegestane waarden niet veranderd worden zonder aanpassingen in de catalogus, de berichtdefinities (XSD-bestanden) en de software (voor het maken of verwerken van een bericht).

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de enumeraties die van belang zijn bij het maken van een BRO-verzoek over een bodemkundig wandonderzoek. De eerste kolom bevat de Engelstalige naam van de enumeratie, zoals deze voorkomt in de XSD-bestanden. De tweede kolom bevat de Nederlandstalige naam, zoals die voorkomt in de catalogus. De derde kolom bevat de toegestane waarden, die gebruikt mogen worden in een BRO-verzoek.

Type

Naam

Waarde

IndicationYesNo

IndicatieJaNee

janee

IndicationYesNoUnknown

IndicatieJaNeeOnbekend

janeeonbekend

QualityRegime

Kwaliteitsregime

IMBROIMBRO/A

5. Codelijsten

Dit hoofdstuk bevat verwijzingen (URN's en URL's) naar de codelijsten (beheerde waardenlijsten).

In de BRO wordt een onderscheid gemaakt tussen beheerde waardenlijsten en niet-beheerde waardenlijsten. In de catalogus en de XSD-bestanden noemen we een beheerde waardenlijst een codelijst. Bij een codelijst kan de lijst met toegestane waarden worden aangepast zonder dat aanpassingen nodig zijn in de berichtdefinities (XSD-bestanden) en/of de software (voor het maken of verwerken van een bericht). De catalogus bevat per codelijst de toegestane waarden, zoals gedefinieerd op het moment dat de catalogus werd vastgesteld.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de codelijsten die van belang zijn bij het maken van een BRO-verzoek over een bodemkundig wandonderzoek. De eerste kolom bevat de Engelstalige naam van de codelijst, zoals deze voorkomt in de XSD-bestanden. De tweede kolom bevat de Nederlandstalige naam, zoals die voorkomt in de catalogus. De derde kolom bevat de URN, die  in  een BRO-verzoek gebruikt moet worden als waarde voor het XML-attribuut  codeSpace. De vierde kolom bevat een link naar de website waar de actuele lijst is te raadplegen met toegestane waarden die in een BRO-verzoek gebruikt mogen worden als waarde voor een XML-element.

Type

Naam

URN

Link

AggregateLengthClass

Aggregaatlengteklasse

urn:bro:sfr:AggregateLengthClass

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:AggregateLengthClass

AggregateShape

Aggregaatvorm

urn:bro:sfr:AggregateShape

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:AggregateShape

Angularity

Hoekigheid

urn:bro:sfr:Angularity

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:Angularity

AnomalousGroundwaterRegime

AfwijkendGrondwaterRegime

urn:bro:sfr:AnomalousGroundwaterRegime

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:AnomalousGroundwaterRegime

ArtificialDrainage

KunstmatigeDrainage

urn:bro:sfr:ArtificialDrainage

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:ArtificialDrainage

BoundaryPositioningMethod

Grensbepaling

urn:bro:sfr:BoundaryPositioningMethod

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:BoundaryPositioningMethod

BoundaryShape

VormGrens

urn:bro:sfr:BoundaryShape

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:BoundaryShape

CarbonateContentClass

Kalkgehalteklasse

urn:bro:sfr:CarbonateContentClass

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:CarbonateContentClass

CarbonateProfile

Kalkverloopklasse

urn:bro:sfr:CarbonateProfile

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:CarbonateProfile

Chunk

Brokje

urn:bro:sfr:Chunk

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:Chunk

CodeGroup

Codegroep

urn:bro:sfr:CodeGroup

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:CodeGroup

Colour

Kleur

urn:bro:sfr:Colour

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:Colour

CurrentProces

ActueelProces

urn:bro:sfr:CurrentProces

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:CurrentProces

DeliveryContext

KaderAanlevering

urn:bro:sfr:DeliveryContext

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:DeliveryContext

DescriptionProcedure

Beschrijfprocedure

urn:bro:sfr:DescriptionProcedure

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:DescriptionProcedure

DescriptionQuality

Beschrijfkwaliteit

urn:bro:sfr:DescriptionQuality

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:DescriptionQuality

Discipline

Vakgebied

urn:bro:sfr:Discipline

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:Discipline

Disruption

Verstoring

urn:bro:sfr:Disruption

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:Disruption

EventName

NaamGebeurtenis

urn:bro:sfr:EventName

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:EventName

GravelContentClass

Grindgehalteklasse

urn:bro:sfr:GravelContentClass

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:GravelContentClass

GroundwaterTableClass

Grondwatertrap

urn:bro:sfr:GroundwaterTableClass

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:GroundwaterTableClass

HorizonCode

Horizontcode

urn:bro:sfr:HorizonCode

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:HorizonCode

HorizontalPositioningMethod

MethodeLocatiebepaling

urn:bro:sfr:HorizontalPositioningMethod

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:HorizontalPositioningMethod

HydrologicalSetting

HydrologischeOmstandigheid

urn:bro:sfr:HydrologicalSetting

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:HydrologicalSetting

Interbedding

GelaagdeInhomogeniteit

urn:bro:sfr:Interbedding

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:Interbedding

LandscapeElement

Landschapselement

urn:bro:sfr:LandscapeElement

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:LandscapeElement

LitterType

Strooiselsoort

urn:bro:sfr:LitterType

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:LitterType

LocalPhenomenon

PlaatselijkFenomeen

urn:bro:sfr:LocalPhenomenon

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:LocalPhenomenon

LocalVerticalReferencePoint

LokaalVerticaalReferentiepunt

urn:bro:sfr:LocalVerticalReferencePoint

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:LocalVerticalReferencePoint

LowerBoundarySandFraction

OndergrensZandfractie

urn:bro:sfr:LowerBoundarySandFraction

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:LowerBoundarySandFraction

Moistness

Vochtigheidstoestand

urn:bro:sfr:Moistness

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:Moistness

MottlingDensity

Bedekkingsgraad

urn:bro:sfr:MottlingDensity

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:MottlingDensity

MunsellChroma

MunsellZuiverheid

urn:bro:sfr:MunsellChroma

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:MunsellChroma

MunsellHue

MunsellHoofdkleur

urn:bro:sfr:MunsellHue

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:MunsellHue

MunsellValue

MunsellWitheid

urn:bro:sfr:MunsellValue

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:MunsellValue

OrganicMatterContentClass

OrganischestofGehalteKlasse

urn:bro:sfr:OrganicMatterContentClass

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:OrganicMatterContentClass

OutcropType

TypeOntsluiting

urn:bro:sfr:OutcropType

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:OutcropType

PeatClass

Veenklasse

urn:bro:sfr:PeatClass

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:PeatClass

PeatType

Veensoort

urn:bro:sfr:PeatType

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:PeatType

PedologicalDepositionalCharacteristic

BodemkundigeAfzettingskarakteristiek

urn:bro:sfr:PedologicalDepositionalCharacteristic

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:PedologicalDepositionalCharacteristic

PedologicalSoilName

BodemkundigeGrondsoort

urn:bro:sfr:PedologicalSoilName

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:PedologicalSoilName

PoreAbundanceClass

HoeveelheidsklassePorien

urn:bro:sfr:PoreAbundanceClass

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:PoreAbundanceClass

PositionOnGroundBody

LiggingOpGrondlichaam

urn:bro:sfr:PositionOnGroundBody

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:PositionOnGroundBody

ReworkingClass

Vergravingsklasse

urn:bro:sfr:ReworkingClass

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:ReworkingClass

RipeningClass

Rijpingsklasse

urn:bro:sfr:RipeningClass

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:RipeningClass

RockType

Gesteentesoort

urn:bro:sfr:RockType

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:RockType

RootAbundanceClass

HoeveelheidsklasseWortels

urn:bro:sfr:RootAbundanceClass

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:RootAbundanceClass

Roughness

Ruwheid

urn:bro:sfr:Roughness

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:Roughness

SandCementation

Zandverkitting

urn:bro:sfr:SandCementation

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:SandCementation

ShellMatterContentClass

Schelpmateriaalgehalteklasse

urn:bro:sfr:ShellMatterContentClass

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:ShellMatterContentClass

SoilClass

Bodemklasse

urn:bro:sfr:SoilClass

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:SoilClass

SoilLife

Bodemleven

urn:bro:sfr:SoilLife

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:SoilLife

SoilNameNEN5104

GrondsoortNEN5104

urn:bro:sfr:SoilNameNEN5104

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:SoilNameNEN5104

SoilUse

Bodemgebruik

urn:bro:sfr:SoilUse

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:SoilUse

SpecialFeature

Bijzonderheid

urn:bro:sfr:SpecialFeature

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:SpecialFeature

SpecialFeatureSite

BijzonderheidLocatie

urn:bro:sfr:SpecialFeatureSite

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:SpecialFeatureSite

SpecialFeatureTop

BijzonderheidBovenin

urn:bro:sfr:SpecialFeatureTop

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:SpecialFeatureTop

SpecialMaterial

BijzonderMateriaal

urn:bro:sfr:SpecialMaterial

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:SpecialMaterial

StainColour

Vlekkleur

urn:bro:sfr:StainColour

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:StainColour

StopCriterion

Stopcriterium

urn:bro:sfr:StopCriterion

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:StopCriterion

StructureType

Structuurtype

urn:bro:sfr:StructureType

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:StructureType

SubsoilDuinVagueSoil

OndergrondDuinvaaggrond

urn:bro:sfr:SubsoilDuinVagueSoil

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:SubsoilDuinVagueSoil

SubsoilPeat

OndergrondVeen

urn:bro:sfr:SubsoilPeat

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:SubsoilPeat

SurfaceLevelShifted

MaaiveldVerlegd

urn:bro:sfr:SurfaceLevelShifted

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:SurfaceLevelShifted

SurveyPurpose

KaderInwinning

urn:bro:sfr:SurveyPurpose

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:SurveyPurpose

TertiaryConstituent

BijzonderBestanddeel

urn:bro:sfr:TertiaryConstituent

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:TertiaryConstituent

TextureClass

Textuurklasse

urn:bro:sfr:TextureClass

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:TextureClass

TextureProfile

Profielverloop

urn:bro:sfr:TextureProfile

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:TextureProfile

VegetationType

Vegetatietype

urn:bro:sfr:VegetationType

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:VegetationType

VerticalDatum

VerticaalReferentievlak

urn:bro:sfr:VerticalDatum

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:VerticalDatum

VerticalPositioningMethod

MethodeVerticalePositiebepaling

urn:bro:sfr:VerticalPositioningMethod

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:VerticalPositioningMethod

6. Vertaaltabel

Dit hoofdstuk bevat een vertaaltabel, aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een entiteit of een attribuut, de Nederlandse naam  in de catalogus  kan worden opgezocht.

De onderstaande tabel is gesorteerd op alfabetische volgorde van de Engelstalige naam van de entiteit. Tussen haakjes staat het type modelelement van de entiteit. Binnen een entiteit zijn de attributen gesorteerd op Engelstalige naam.

Entiteit (Type)
attribuut

Naam
naam

CompactedInterval

Verdicht interval

beginDepth

begindiepte

endDepth

einddiepte

DeliveredLocation

Aangeleverde locatie

coordinates

coördinaten

CRS

referentiestelsel

horizontalPositioningDate

datum locatiebepaling

horizontalPositioningMethod

methode locatiebepaling

horizontalPositioningOperator

uitvoerder locatiebepaling

DeliveredVerticalPosition

Aangeleverde verticale positie

localVerticalReferencePoint

lokaal verticaal referentiepunt

offset

verschuiving

verticalDatum

verticaal referentievlak

verticalPositioningDate

datum verticale positiebepaling

verticalPositioningMethod

methode verticale positiebepaling

verticalPositioningOperator

uitvoerder verticale positiebepaling

DisturbedInterval

Verstoord interval

beginDepth

begindiepte

disturbance

verstoring

endDepth

einddiepte

endDepthReached

einddiepte bereikt

FineFractionDistribution

Verdeling fijne fractie

estimatedClayContent

geschat lutumgehalte

estimatedSandContent

geschat zandgehalte

estimatedSiltContent

geschat siltgehalte

FractionDistribution

Fractieverdeling

estimatedFineFractionContent

geschat gehalte fijne fractie

estimatedGravelContent

geschat grindgehalte

estimatedOrganicMatterContent

geschat organischestofgehalte

estimatedShellMatterContent

geschat schelpmateriaalgehalte

fineFractionDistribution

verdeling fijne fractie

HomogeneousMaterial

Homogeen materiaal

estimatedSaturatedPermeability

geschatte verzadigde doorlatendheid

horizonCode

horizontcode

pedologicalDepositionalCharacteristic

bodemkundige afzettingskarakteristiek

rockType

gesteentesoort

soil

grond

specialMaterial

bijzonder materiaal

IncompleteFractionSpecification

Onvolledige fractiespecificatie

estimatedClayContent

geschat lutumgehalte

estimatedOrganicMatterContent

geschat organischestofgehalte

estimatedSandContent

geschat zandgehalte

estimatedSiltContent

geschat siltgehalte

IntermediateEvent

Tussentijdse gebeurtenis

eventDate

datum gebeurtenis

eventName

naam gebeurtenis

LayerComponent

Laagcomponent

estimatedSaturatedPermeability

geschatte verzadigde doorlatendheid

estimatedVolumePercentage

geschat volumepercentage

horizonCode

horizontcode

pedologicalDepositionalCharacteristic

bodemkundige afzettingskarakteristiek

soil

grond

LitterLayer

Strooisellaag

estimatedOrganicMatterContent

geschat organischestofgehalte

horizonCode

horizontcode

layerDiscontinuous

laag discontinu

litterType

strooiselsoort

lowerBoundary

ondergrens

lowerBoundaryDetermination

bepaling ondergrens

lowerBoundaryShape

vorm ondergrens

upperBoundary

bovengrens

upperBoundaryDetermination

bepaling bovengrens

MunsellColour

Munsellkleur

munsellChroma

munsell zuiverheid

munsellHue

munsell hoofdkleur

munsellValue

munsell witheid

RegistrationHistory

Registratiegeschiedenis

corrected

gecorrigeerd

deregistered

uit registratie genomen

deregistrationTime

tijdstip uit registratie genomen

latestAdditionTime

tijdstip laatste aanvulling

latestCorrectionTime

tijdstip laatste correctie

objectRegistrationTime

tijdstip registratie object

registrationCompletionTime

tijdstip voltooiing registratie

registrationStatus

registratiestatus

reregistered

weer in registratie genomen

reregistrationTime

tijdstip weer in registratie genomen

underReview

in onderzoek

underReviewTime

in onderzoek sinds

RegistrationObject

Registratieobject

broId

BRO-ID

deliveryAccountableParty

bronhouder

deliveryResponsibleParty

dataleverancier

objectIdAccountableParty

object-ID bronhouder

qualityRegime

kwaliteitsregime

ReportHistory

Rapportagegeschiedenis

intermediateEvent

tussentijdse gebeurtenis

reportEndDate

einddatum rapportage

reportStartDate

startdatum rapportage

SiteCharacteristic

Terreintoestand

artificialDrainage

kunstmatige drainage

currentProces

actueel proces

hydrologicalSetting

hydrologische omstandigheid

landscapeElement

landschapselement

meanHighestGroundwaterTable

gemiddeld hoogste grondwaterspiegel

meanLowestGroundwaterTable

gemiddeld laagste grondwaterspiegel

positionOnGroundBody

ligging op grondlichaam

soilUse

bodemgebruik

surfaceLevelShifted

maaiveld verlegd

tracesOfChurningPresent

wroetsporen aanwezig

vegetationType

vegetatietype

Soil

Grond

carbonateContentClass

kalkgehalteklasse

chunk

brokje

classificationLoamBased

classificatie volgens leemdriehoek

colour

kleur

containsGravel

grindhoudend

containsShellMatter

schelpmateriaalhoudend

estimatedDensity

geschatte dichtheid

estimatedSandMedian

geschatte zandmediaan

fractionDistribution

fractieverdeling

gravelContentClass

grindgehalteklasse

IncompleteFractionSpecification

onvolledige fractiespecificatie

interbedding

gelaagde inhomogeniteit

moistness

vochtigheidstoestand

mottled

gevlekt

munsellColour

munsellkleur

organicMatterContentClass

organischestofgehalteklasse

peatType

veensoort

pedologicalSoilName

bodemkundige grondsoort

ripeningClass

rijpingsklasse

sandCementation

zandverkitting

shellMatterContentClass

schelpmateriaalgehalteklasse

soilAggregate

bodemaggregaat

soilNameNEN5104

grondsoort NEN5104

stain

vlek

structureType

structuurtype

tertiaryConstituent

bijzonder bestanddeel

vertic

knip

SoilAggregate

Bodemaggregaat

aggregateLengthClass

aggregaatlengteklasse

aggregateShape

aggregaatvorm

angularity

hoekigheid

disintegrating

uiteenvallend

horizontallyAligned

horizontaal gerangschikt

poreAbundanceClass

hoeveelheidsklasse porien

roughness

ruwheid

SoilClassification

Bodemclassificatie

anomalousGroundwaterRegime

afwijkend grondwaterregime

carbonateProfile

kalkverloopklasse

classificationCode

standaardpuntencode

codeGroup

codegroep

groundwaterTableClass

grondwatertrap

lowerBoundaryPeat

veenondergrens

peatClass

veenklasse

reworkingClass

vergravingsklasse

soilClass

bodemklasse

specialFeatureBottom

bijzonderheid onderin

specialFeatureSite

bijzonderheid locatie

specialFeatureTop

bijzonderheid bovenin

subsoilDuinVagueSoil

ondergrond duinvaaggrond

subsoilPeat

ondergrond veen

textureClass

textuurklasse

textureProfile

profielverloop

SoilFaceDescription

Wandbeschrijving

artificiallyHumidified

kunstmatig bevochtigd

describedWidth

beschreven breedte

descriptionOperator

uitvoerder beschrijving

descriptionProcedure

beschrijfprocedure

descriptionReportDate

rapportagedatum beschrijving

fractionDistributionDetermined

fractieverdeling bepaald

lowerBoundarySandFraction

ondergrens zandfractie

SoilFaceResearch

Wandonderzoek

deliveredLocation

aangeleverde locatie

deliveredVerticalPosition

aangeleverde verticale positie

deliveryContext

kader aanlevering

discipline

vakgebied

fieldworkDate

veldwerkdatum

litterLayerInvestigated

strooisellaag onderzocht

registrationHistory

registratiegeschiedenis

reportHistory

rapportagegeschiedenis

researchOperator

uitvoerder onderzoek

researchReportDate

rapportagedatum onderzoek

standardizedLocation

gestandaardiseerde locatie

surveyPurpose

kader inwinning

SoilLayer

Bodemlaag

anthropogenic

antropogeen

homogeneousMaterial

homogeen materiaal

inverted

gekeerd

layerComponent

laagcomponent

layerDiscontinuous

laag discontinu

lowerBoundary

ondergrens

lowerBoundaryDetermination

bepaling ondergrens

lowerBoundaryShape

vorm ondergrens

mixed

gemengd

rootAbundanceClass

hoeveelheidsklasse wortels

rooted

beworteld

rootsEvenlyDistributed

wortels gelijkmatig verdeeld

slant

scheefstaand

soilLife

bodemleven

upperBoundary

bovengrens

upperBoundaryDetermination

bepaling bovengrens

SoilProfile

Wandprofiel

compactionPresent

verdichting aanwezig

descriptionQuality

beschrijfkwaliteit

horizonRepetition

repeterende horizonten

localPhenomenon

plaatselijk fenomeen

meanHighestGroundwaterLevel

gemiddeld hoogste grondwaterstand

meanHighestGroundwaterLevelReached

gemiddeld hoogste grondwaterstand bereikt

meanLowestGroundwaterLevel

gemiddeld laagste grondwaterstand

rootableDepth

bewortelbare diepte

rootableDepthReached

bewortelbare diepte bereikt

sequenceDisturbed

opbouw verstoord

upperBoundaryShape

vorm bovengrens

SoilUncovering

Wandontsluiting

endDepthSoilFace

einddiepte wand

outcropType

type ontsluiting

pitRefilled

kuil dichtgemaakt

soilFaceOrientation

wandorientatie

stopCriterion

stopcriterium

SpecialFeatureBottom

Bijzonderheid onderin

beginDepth

begindiepte

specialFeature

bijzonderheid

Stain

Vlek

evenlyMottled

gelijkmatig verdeeld

mottlingDensity

bedekkingsgraad

stainColour

vlekkleur

StandardizedLocation

Gestandaardiseerde locatie

coordinates

coördinaten

coordinateTransformation

coördinaattransformatie

CRS

referentiestelsel


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.