Skip to main content
Skip table of contents

Berichtencatalogus Innamewebservice BHR-GT

Deze versie is onderdeel van de documentatie voor versie 2.1 BHR-GT 

1. Inleiding

Dit document beschrijft hoe een bronhouder en/of dataleverancier de gegevens over een geotechnisch booronderzoek (BHR-GT) kan opnemen in een verzoek voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Het document veronderstelt dat de lezer bekend is met de BHR-GT catalogus en het Bronhouderportaal. Nadere informatie is te vinden op www.basisregistratieondergrond.nl.

Het document veronderstelt dat de lezer beschikt over de kennis en vaardigheid om een XML-bestand te lezen en te schrijven.

De focus van het document ligt op het beschrijven van de structuur van de mogelijke berichten aan de hand van enkele voorbeelden. Andere zaken zoals definitie, kardinaliteit, domein en bedrijfsregels met betrekking tot de gegevensinhoud van de berichten staan in de catalogus. Vervolgstappen, zoals het valideren (testen), aanbieden en verwerken van een BRO-verzoek, staan beschreven in het Bronhouderportaal (zie www.basisregistratieondergrond.nl).

1.1. Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de algemene opbouw van een BRO-verzoek.

Hoofdstuk 3 bevat een toelichting op enkele voorbeeldberichten.

Hoofdstuk 4 bevat de toegestane waarden van de gebruikte enumeraties (niet-beheerde waardenlijsten).

Hoofdstuk 5 bevat verwijzingen (URL's) naar de websites met toegestane waarden van de codelijsten (beheerde waardenlijsten).

Hoofdstuk 6 bevat een vertaaltabel, aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een entiteit of een attribuut, de Nederlandse naam in de catalogus kan worden opgezocht.

1.2. Versiehistorie

Versie

Datum

Omschrijving

1.0

31-12-2019

Eerste versie.

1.1

09-03-2021

Analyses uitgebreid

1.1.1

12-03-2021

Beschrijving van aanleveren van het gegeven dataleverancier aangepast.

1.1.2

24-03-2021

Omschrijving bij Partialdate uitgebreid.

1.1.3

26-03-2021

Verwijzing naar pagina met generieke beschrijving van de codelijst CorrectionReason.

1.1.4

26-03-2021

Verwijzing naar pagina met generieke beschrijving van het gebruik van een codelijst.

1.1.5

31-03-2022

Afhandeling correctiereden "typeBrondocument" toegevoegd.

1.3. Contactinformatie

Algemene informatie, documentatie en voorbeeld XML-berichten kunt u vinden op  www.basisregistratieondergrond.nl.

Heeft u een vraag over de BRO? Wij staan voor u klaar om u te helpen.

Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt contact opnemen met de BRO Servicedesk via een mail naar support@broservicedesk.nl .

Of bel ons op telefoonnummer 088 - 8664 999. Wij zijn op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

2. 2 BRO-Verzoek

Dit hoofdstuk beschrijft de algemene opbouw van een BRO-verzoek. Een BRO-verzoek bestaat uit een brondocument verpakt in een 'request'. Paragraaf 2.1 beschrijft de verschillende requests van de BHR-GT inname webservice. Paragraaf 2.2 beschrijft de verschillende brondocumenten die in een request opgenomen kunnen worden. Paragraaf 2.3 beschrijft het verband tussen de deelonderzoeken, waaruit een geotechnisch booronderzoek kan bestaan, de gefaseerde oplevering en de wijze van aanleveren.

2.1. 2.1 Requests

Om gegevens te registreren in de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO) moet u deze aanleveren bij het Bronhouderportaal in de vorm van een BRO-verzoek (zie  basisregistratieondergrond.nl).

Vervolgens is het BRO-verzoek het bestand in IMBRO/XML-formaat dat het BRO-brondocument bevat en als verzoek wordt aangeboden in het Bronhouderportaal.

De BHR-GT innamewebservice ondersteunt twee soorten requests.  Zie onderstaande tabel.

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Omschrijving

registrationRequest

innameverzoek

Met dit verzoek kan een bronhouder en/of dataleverancier nieuwe gegevens overdragen aan de BRO (registreren).

correctionRequest

correctieverzoek

Met dit verzoek kan een bronhouder en/of dataleverancier in de BRO opgenomen gegevens vervangen (corrigeren).

Paragraaf 2.1.1 beschrijft in detail de opbouw van een  registrationRequest . Paragraaf 2.1.2 beschrijft op dezelfde manier een  correctionRequest .

2.1.1. 2.1.1 RegistrationRequest

Met een registrationRequest (innameverzoek) wordt een nieuw registratieobject toegevoegd aan de BRO , of wordt een in de BRO aanwezig registratieobject aangevuld.

Een registrationRequest (innameverzoek) bestaat uit enkele transactiegegevens en een brondocument. De definities van de transactiegegevens staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

requestReference 

verzoekkenmerk

CharacterString

1..1

Een voor de dataleverancier unieke aanduiding van het innameverzoek.

deliveryAccountableParty 

bronhouder

ChamberOfCommerceNumber

0..1

Het KvK-nummer van de bronhouder.

Regels:
Dit element mag niet aanwezig zijn als de dataleverancier tevens bronhouder is.
Dit element moet aanwezig zijn als de dataleverancier niet de bronhouder is.

broId 

BRO-ID

RegistrationObjectCode

0..1

De unieke aanduiding van een registratieobject, dat is opgenomen in de BRO.

Regels:
Dit element mag niet aanwezig zijn bij de initiële registratie van een registratieobject, met andere woorden in combinatie met een brondocument BHR_GT_CompleteReport_V1 of BHR_GT_StartReport_V1.
Dit element moet aanwezig zijn bij het aanvullen van een registratieobject, met andere woorden in combinatie met het brondocument BHR_GT_EndReport_V1.

qualityRegime 

kwaliteitsregime

QualityRegime

1..1

De aanduiding van het kwaliteitsregime waaraan de gegevens in het brondocument voldoen.

Regels:
Toegestane waarden zijn IMBRO en IMBRO/A.

Toelichting:
De catalogus geeft aan wat de gevolgen van een waarde voor het kwaliteitsregime zijn op de kardinaliteit, het domein en de bedrijfsregels van de gegevensinhoud van een brondocument.

sourceDocument

brondocument

SourceDocument

1..1

Dit element bevat één van de gedefineerde brondocumenten.

Toelichting:
Het brondocument bevat de gegevens die in de BRO opgenomen moeten worden.
De gegevens in het brondocument zijn gespecificeerd in de catalogus.
Zie paragraaf 2.2 voor nadere informatie.

2.1.2. 2.1.2 CorrectionRequest

Met een correctionRequest (correctieverzoek) kan de dataleverancier een registratieobject in één keer corrigeren. Het is niet mogelijk de waarde van een individueel attribuut te corrigeren; correcties kunnen alleen uitgevoerd worden door één van de gedefinieerde brondocumenten aan te bieden.

Een correctionRequest (correctieverzoek) bestaat uit enkele transactiegegevens en vooral een brondocument. De definities van de transactiegegevens staan in onderstaande tabel :

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

requestReference 

verzoekkenmerk

CharacterString

1..1

Een voor de dataleverancier unieke aanduiding van het innameverzoek.

deliveryAccountableParty 

bronhouder

ChamberOfCommerceNumber

0..1

Het KvK-nummer van de bronhouder.

Regels:
Dit element mag niet aanwezig zijn als de dataleverancier tevens bronhouder is.
Dit element moet aanwezig zijn als de dataleverancier niet de bronhouder is.

broId 

BRO-ID

RegistrationObjectCode

1..1

De unieke aanduiding van een registratieobject, dat is opgenomen in de BRO, waarvan de gegevens vervangen/gecorrigeerd moet worden.

Regels:
Een registratieobject met de opgegeven  broId  (BRO-ID) moet aanwezig zijn in de BRO.

qualityRegime 

kwaliteitsregime

QualityRegime 

1..1

De aanduiding van het kwaliteitsregime waaraan de gegevens in het brondocument voldoen.

Regels:
Toegestane waarden zijn IMBRO en IMBRO/A.

Toelichting:
De catalogus geeft aan wat de gevolgen van een waarde voor het kwaliteitsregime zijn op de kardinaliteit, het domein en de bedrijfsregels van de gegevensinhoud van een brondocument.

correctionReason

correctiereden

CorrectionReason

1..1

Aanduiding voor de reden waarom het registratieobject wordt vervangen/gecorrigeerd.

Regels:
Zie CorrectionReason (Correctiereden) voor de lijst met toegestane waarden, hun betekenis en de aanvullende regels.

Aanvullend is er voor dit registratie object de Correctiereden: "typeBrondocument". Hiermee kan men een BHR_GT_StartReport_V1 wijzigen in een BHR_GT_CompleteReport_V1 door het BHR_GT_CompleteReport_V1 aan te bieden met deze correctie reden in het correctie verzoek. De gegevens worden opgeslagen en de registratiegeschiedenis wordt hierna bijgewerkt. De registratie is na deze correctie voltooid.

sourceDocument

brondocument

SourceDocument

1..1

Dit element bevat één van de gedefineerde brondocumenten.

Toelichting:
Het brondocument bevat de gegevens die de huidige gegevens in de BRO zullen vervanging.
De gegevens in het brondocument zijn gespecificeerd in de catalogus.
Zie paragraaf 2.2 voor nadere informatie.


2.2. 2.2 Brondocumenten

Een brondocument bevat de gegevens die geregistreerd worden in de LV BRO. Voor elk registratieobject staat in de bijbehorende catalogus waaraan die gegevens moeten voldoen.

Een brondocument is de eenheid waarin een verzameling gegevens worden geregistreerd, aangevuld of gecorrigeerd.  De gegevens in het brondocument zijn gedefinieerd in de catalogus. De catalogus definieert ook  gegevens die door het BRO-systeem worden gegenereerd of afgeleid; deze gegevens hoeven niet worden opgenomen in een brondocument.

Een brondocument wordt verpakt in een 'request'.  Vervolgens wordt het geheel als een bestand in IMBRO/XML-formaat in de vorm van een BRO-verzoek aangeboden in het Bronhouderportaal.

Het feit, dat de resultaten van een geotechnisch booronderzoek per deelonderzoek geregistreerd moeten kunnen worden en dat het geotechnisch booronderzoek gefaseerd gerealiseerd wordt, leidt ertoe dat momenteel de volgende drie brondocumenten zijn gedefinieerd:

Onderstaande tabel geeft per brondocument de belangrijkste onderdelen weer.

Brondocument

Algemene gegevens

BMB

BMA

Rapportagedatum

BHR_GT_CompleteReport_V1

+

+

BHR_GT_StartReport_V1

+

+


BHR_GT_EndReport_V1


+

+

De betekenis van de tekens in de laatste 4 kolommen is als volgt:

 • Een √ geeft aan dat het onderdeel aanwezig moet zijn in het brondocument.

 • Een + geeft aan dat het onderdeel aanwezig mag zijn in het brondocument.

 • Een leeg veld geeft aan dat het onderdeel niet aanwezig mag zijn in het brondocument.

In de huidige fase van de definitie van het geotechnisch booronderzoek bestaat de boormonsteranalyse (BMA) uit de bepalingen:

 1. SettlementCharacteristicsDetermination (Bepaling zettingseigenschappen).

 2. MaximumUndrainedShearStrengthDetermination (Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte).

 3. ParticleSizeDistributionDetermination (Bepaling korrelgrootteverdeling).

 4. ShearStressChangeDuringLoadingDetermination (Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting).

 5. ShearStressChangeDuringHorizontalDeformationDetermination (Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming).

 6. ConsistencyLimitsDetermination (Bepaling consistentiegrenzen).

 7. SaturatedPermeabilityDetermination (Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid).

 8. WaterContentDetermination (Bepaling watergehalte).

 9. OrganicMatterContentDetermination (Bepaling organischestofgehalte).

 10. CarbonateContentDetermination (Bepaling kalkgehalte).

 11. VolumetricMassDensityDetermination (Bepaling volumieke massa).

 12. VolumetricMassDensitySolidsDetermination (Bepaling volumieke massa vaste delen).

Onderstaande tabel geeft voor de eerste 7 bepalingen weer of deze moeten (√), mogen (+) of niet mogen (blanco) worden aangeboden, afhankelijk van de waarde van het attribuut analysisType (type analyse) van de entiteit InvestigatedInterval (Onderzocht interval). De aanwezigheid van de andere bepalingen wordt daarnaast mede bepaald door de waarde van de attributen waterContentDetermined (watergehalte bepaald), organicMatterContentDetermined (organischestofgehalte bepaald), carbonateContentDetermined (kalkgehalte bepaald), volumetricMassDensityDetermined (volumieke massa bepaald), volumetricMassDensitySolidsDetermined (volumieke massa vaste delen bepaald) van de entiteit InvestigatedInterval (Onderzocht interval) en de attributen specialMaterial (bijzonder materiaal) en geotechnicalSoilName (geotechnische grondsoort) van de entiteit InvestigatedMaterial (Onderzocht materiaal).

analysisType (type analyse)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

basisparameter
+

+

+

+

+

consistentie+

+

+

+

consistentieKorrelverdeling


+

+

+

+

korrelverdeling+

+

+

+

schuifspanningsverloopBelasting
?+

+

+

+

+

schuifspanningsverloopBelastingPlus+

?

+


+

+

+

+

schuifspanningsverloopHorVervorming
?+

?

+

+

+

schuifspanningsverloopHorVervormingPlus+

?


?

+

+

+

schuifsterkte+

+

+schuifsterktePlus


++


+

+

+

+

waterdoorlatendheid+

+

+

+

+

waterdoorlatendheidPlus

?

+

+

+

+

zetting+

+

+

zettingWaterdoorlatendheid


+

+

+

2.2.1. BHR_GT_CompleteReport_V1

Onderstaande tabel definieert dit brondocument, inclusief de inhoud als deelverzameling van de gegevensdefinitie in de catalogus en de regels aanvullend op de bedrijfsregels in de catalogus.

Naam in XML-bestand

BHR_GT_CompleteReport_V1

Nederlandse naam

BHR-GT-volledigRapport-v1

Doel

Het brondocument wordt aangeboden wanneer de rapportage van het geotechnisch booronderzoek in een keer volledig wordt gerapporteerd. De registratie is met dit brondocument direct voltooid.

Toelichting

In deze versie bestaat het volledig rapport uit één of twee deelonderzoeken en dat zijn een boormonsterbeschrijving en/of een boormonsteranalyse.
Het brondocument beschrijft het algemene deel (veldwerk), de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse.

Inhoud

Brondocument BHR_GT_CompleteReport_V1 beschrijft alle gegevens uit de catalogus met uitzondering van de volgende gegevens:

 • Attribuut broId (BRO-ID). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in het BRO-verzoek, behalve bij het registrationRequest (registratieverzoek) want dan genereert de BRO een waarde voor dit gegeven.

 • Attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in het BRO-verzoek.

 • Attribuut deliveryResponsibleParty (dataleverancier). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in de SOAP header van het bericht.

 • Attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in het BRO-verzoek.

 • Entiteit StandardizedLocation (Gestandaardiseerde locatie), wordt afgeleid door de BRO.

 • Entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis), wordt afgeleid door de BRO.

 • Entiteit ReportHistory (Rapportagegeschiedenis), wordt afgeleid door de BRO.

 • Entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis), wordt afgeleid door de BRO als er een aanvulling wordt geregistreerd.

Aanvullende regels

 • Attribuut researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) moet aanwezig zijn.

 • De innamewebservice legt researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) vast in de BRO als reportStartDate (startdatum rapportage) in de entiteit ReportHistory (Rapportagegeschiedenis).

 • De innamewebservice legt researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) vast in de BRO als reportEndDate (einddatum rapportage) in de entiteit ReportHistory (Rapportagegeschiedenis).

 • Ten minste een van de volgende deelonderzoeken BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) of BoreholeSampleAnalysis (Boormonsteranalyse) moet aanwezig zijn.

 • De descriptionReportDate (rapportagedatum beschrijving) mag niet liggen na de researchReportDate (rapportagedatum onderzoek).

 • De analysisReportDate (rapportagedatum analyse) mag niet liggen na de researchReportDate (rapportagedatum onderzoek).

2.2.2. BHR_GT_StartReport_V1

Onderstaande tabel definieert dit brondocument, inclusief de inhoud als deelverzameling van de gegevensdefinitie in de catalogus en de regels aanvullend op de bedrijfsregels in de catalogus.

Naam in XML-bestand

BHR_GT_StartReport_V1

Nederlandse naam

BHR-GT-startrapport-v1

Doel

Het brondocument wordt aangeboden wanneer de rapportage van het geotechnisch booronderzoek in delen wordt gerapporteerd. De registratie is met dit brondocument gestart.

Toelichting

In deze versie bestaat het startrapport uit één deelonderzoek en dat is óf een boormonsterbeschrijving óf een boormonsteranalyse.

Het brondocument beschrijft het algemene deel (veldwerk), de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse.

De inhoud van BHR_GT_StartReport_V1 is nagenoeg gelijk aan de inhoud van BHR_GT_CompleteReport_V1. Het enige verschil is dat researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) ontbreekt.

Inhoud

Brondocument BHR_GT_StartReport_V1 beschrijft alle gegevens uit de catalogus met uitzondering van de volgende gegevens:

 • Attribuut broId (BRO-ID). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in het BRO-verzoek, behalve bij het registrationRequest (registratieverzoek) want dan genereert de BRO een waarde voor dit gegeven.

 • Attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in het BRO-verzoek.

 • Attribuut deliveryResponsibleParty (dataleverancier). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in de SOAP header van het bericht.

 • Attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in het BRO-verzoek.

 • Attribuut researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) van entiteit BoreholeResearch (Booronderzoek), wordt afgeleid door de BRO wanneer het BHR_GT_EndReport_V1 (BHR-GT-eindrapport-v1) wordt aangeboden.

 • Entiteit StandardizedLocation (Gestandaardiseerde locatie), wordt afgeleid door de BRO.

 • Entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis), wordt afgeleid door de BRO.

 • Entiteit ReportHistory (Rapportagegeschiedenis), wordt afgeleid door de BRO.

 • Entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis), wordt afgeleid door de BRO als er een aanvulling wordt geregistreerd.

Aanvullende regels

 • Een van de volgende deelonderzoeken (entiteiten) moet aanwezig zijn, of BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) of  BoreholeSampleAnalysis  (Boormonsteranalyse).

 • De innamewebservice legt descriptionReportDate (rapportagedatum beschrijving) vast in de BRO als reportStartDate (startdatum rapportage) in de entiteit ReportHistory (Rapportagegeschiedenis).

 • De innamewebservice legt analysisReportDate (rapportagedatum analyse) vast in de BRO als reportStartDate (startdatum rapportage) in de entiteit ReportHistory (Rapportagegeschiedenis).

2.2.3. BHR_GT_EndReport_V1

Onderstaande tabel definieert dit brondocument, inclusief de inhoud als deelverzameling van de gegevensdefinitie in de catalogus en de regels aanvullend op de bedrijfsregels in de catalogus.

Naam in XML-bestand

BHR_GT_EndReport_V1

Nederlandse naam

BHR-GT-eindrapport-v1

Doel

Het brondocument wordt aangeboden wanneer het geotechnisch booronderzoek wordt aangevuld met de laatste rapportage en daarmee volledig is gerapporteerd. De registratie is met dit brondocument voltooid.

Toelichting

In deze versie bestaat het eindrapport uit één deelonderzoek en dat is óf een boormonsterbeschrijving óf een boormonsteranalyse.

Het brondocument beschrijft de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse. De registratie is met dit brondocument voltooid.

Inhoud

Brondocument BHR_GT_EndReport_V1 beschrijft de volgende gegevens:

 • Entiteit BoreholeResearch (Booronderzoek): attribuut researchReportDate (rapportagedatum onderzoek).

 • Entiteit BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving): alle attributen en sub-entiteiten.

 • Entiteit BoreholeSampleAnalysis (Boormonsteranalyse): alle attributen en sub-entiteiten.

Aanvullende regels

 • Attribuut researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) moet aanwezig zijn.

 • De innamewebservice legt researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) vast in de BRO als reportEndDate (einddatum rapportage) in de entiteit ReportHistory (Rapportagegeschiedenis).

 • Een van de deelonderzoeken BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) of BoreholeSampleAnalysis (Boormonsteranalyse) moet aanwezig zijn in het brondocument.

 • Bij aanlevering van een BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) mag de BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) niet aanwezig zijn in de BRO.

 • Bij aanlevering van een BoreholeSampleAnalysis (Boormonsteranalyse) mag de BoreholeSampleAnalysis  (Boormonsteranalyse) niet aanwezig zijn in de BRO.

2.3. Deelonderzoeken en gefaseerde oplevering

BHR-GT bestaat uit vier deelonderzoeken:

 • Boormonsterbeschrijving.

 • Boormonsteranalyse.

 • Boormonsterfotografie.

 • Boorgatlogging.

De resultaten van een geotechnisch booronderzoek worden in hun geheel of in delen gerapporteerd. Wanneer de resultaten in delen worden gerapporteerd, dan worden deze per deelonderzoek geregistreerd. Daarmee is het registreren een proces met een zekere duur. Het proces heeft een begin en een eind en daartussen kan zich de noodzaak voordoen nieuwe gegevens over te dragen.

2.3.1. Alles in 1 keer aanleveren

Voorbeeld 1: stel een geotechnisch booronderzoek omvat een boormonsterbeschrijving en een boormonsteranalyse. Stel dat de gegevens van deze 2 deelonderzoeken min of meer tegelijkertijd beschikbaar komen. In dit geval kunnen de resultaten in hun geheel aangeboden worden. Zie onderstaande figuur.


2.3.2. Per deelonderzoek aanleveren

Voorbeeld 2: stel een geotechnisch booronderzoek omvat een boormonsterbeschrijving en een boormonsteranalyse. Stel dat er een zekere tijd zit tussen de tijdstippen waarop de gegevens van deze 2 deelonderzoeken beschikbaar komen. Een brondocument moet binnen 20 werkdagen worden aangeboden (zie de Wet basisregistratie ondergrond, d.d. 30 september 2015). In dat geval wordt de registratie van een BHR-GT registratieobject gestart met het eerste deelonderzoek en daarna aangevuld en beëindigd met het tweede deelonderzoek. Afhankelijk van de volgorde waarin de gegevens beschikbaar komen, wordt eerst de boormonstebeschrijving aangeboden en daarna de boormonsteranalyse, of omgekeerd. Zie onderstaande figuur.BHR-GT wordt gefaseerd gerealiseerd en daarmee ontstaat een tijdelijke situatie waarin BHR-GT nog niet volledig is gedefinieerd en slechts een deel van de gegevens aangeboden kan worden. De huidige brondocumenten beschrijven een deel van BHR-GT en dat is de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse. Later worden boormonsterfotografie en boorgatlogging toegevoegd (termijn nog onbekend). Pas dan is BHR-GT volledig gedefinieerd. Raadpleeg voor meer informatie de planning op www.basisregistratieondergrond.nl

2.3.3. Boormonsterfotografie en boorgatlogging

Voorbeeld 3: stel een geotechnisch booronderzoek omvat een boormonsterbeschrijving, een boormonsteranalyse, boormonsterfotografie en een boorgatlogging. Op dit moment kunnen alleen de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse worden aangeboden. Dat kan zoals beschreven in de bovenstaande voorbeelden 1 of 2. De resultaten van de boormonsterfotografie en/of de boorgatlogging kunnen later door middel van correctieverzoeken worden aangeboden.De gefaseerde realisatie houdt ook in dat er per 1-1-2020 een versie 1.0 van de innamewebservice in productie is en dat er per 1-7-2021 een versie 2.1 in productie genomen zal worden. De onderstaande tabel geeft weer welke versie welke bepalingen van de boormonsteranalyse ondersteunt. 

Bepaling

Versie 1.0

Versie 2.1

CarbonateContentDetermination (Bepaling kalkgehalte).

MaximumUndrainedShearStrengthDetermination (Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte).

OrganicMatterContentDetermination (Bepaling organischestofgehalte).

ParticleSizeDistributionDetermination (Bepaling korrelgrootteverdeling).

VolumetricMassDensityDetermination (Bepaling volumieke massa).

VolumetricMassDensitySolidsDetermination (Bepaling volumieke massa vaste delen).

WaterContentDetermination (Bepaling watergehalte).

ConsistencyLimitsDetermination (Bepaling consistentiegrenzen).


SaturatedPermeabilityDetermination (Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid).


SettlementCharacteristicsDetermination (Bepaling zettingseigenschappen).


ShearStressChangeDuringHorizontalDeformationDetermination (Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming).


ShearStressChangeDuringLoadingDetermination (Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting).Als via versie 1.0 van de innamewebservice de destijds ondersteunde bepalingen zijn aangeboden, maar er waren ook resultaten van andere bepalingen beschikbaar welke nu via versie 2.1 kunnen worden aangeboden, dan kan dit door middel van een correctiebericht.

2.3.4. Aanvullende analyses aanleveren

Voorbeeld 4: stel een geotechnisch booronderzoek omvat een boormonsterbeschrijving (BMB) en een boormonsteranalyse (BMA), bestaande uit bepalingen van de korrelgrootteverdeling, watergehalte en consistentiegrenzen. Voor 1-7-2021 zijn de BMB en de bepaling van de korrelgrootteverdeling en de bepaling van de watergehalte van de BMA aangeboden. Vanaf 1-7-2021 kan ook de bepaling van de consistentiegrenzen van de BMA worden aangeboden door (een van de) het oorspronkelijke bericht(en) te corrigeren. Zie onderstaande figuur.

3. 3 Voorbeeldberichten

Dit hoofdstuk bevat enkele voorbeeldberichten en van diverse onderdelen van de berichten een uitgebreide toelichting.

3.1. Integrale voorbeeldberichten

De integrale voorbeeldberichten zijn te vinden op BHR-GT voorbeeldberichtenDe onderstaande tabel bevat een opsomming van beschikbare voorbeeldberichten, hun intentie en een summiere beschrijving van de inhoud.

Naam

Doel en ihoud

BHR_GT_1.0_StartReport_V1_BMB.xml

Starten van de registratie van een geotechnisch booronderzoek via versie 1.0 van de innamewebservice.

Inhoud:

 • Algemene gegevens.

 • Veldwerk (aangeleverde locatie, aangeleverde verticale positie, boring, terreintoestand, sliblaag).

 • Boormonsterbeschrijving.

BHR_GT_1.0_EndReport_V1_BMA_consistency.xml

Beëindigen van de registratie van een geotechnisch booronderzoek via versie 1.0 van de innamewebservice.

Inhoud:

 • Boormonsteranalyse:

  • Bepaling korrelgrootteverdeling.

  • Bepaling watergehalte.

 • Einddatum rapportage.

BHR_GT_2.1_CorrectionRequest.xml

Correctieverzoek van het voorgaande bericht, aangeboden via versie 2.1 van de innamewebservice, waarmee de nieuwe bepaling consistentiegrenzen wordt toegevoegd.

Inhoud:

 • Boormonsteranalyse:

  • Bepaling korrelgrootteverdeling.

  • Bepaling watergehalte.

  • Bepaling consistentiegrenzen.

 • Einddatum rapportage.

BHR_GT_2.1_CompleteReport_V1.xml

Alle beschikbare gegevens van een geotechnisch booronderzoek in één keer aanleveren via versie 2.1 van de innamewebservice.

Inhoud:

 • Algemene gegevens.

 • Veldwerk (aangeleverde locatie, aangeleverde verticale positie, boring, terreintoestand, sliblaag).

 • Boormonsterbeschrijving.

 • Boormonsteranalyse:

  • Bepaling korrelgrootteverdeling.

  • Bepaling watergehalte.

  • Bepaling consistentiegrenzen.

 • Einddatum rapportage.

BHR_GT_2.1_StartReport_V1_BMB.xml

Starten van de registratie van een geotechnisch booronderzoek via versie 2.1 van de innamewebservice.

Inhoud:

 • Algemene gegevens.

 • Veldwerk (aangeleverde locatie, aangeleverde verticale positie, boring, terreintoestand, sliblaag).

 • Boormonsterbeschrijving.

BHR_GT_2.1_EndReport_V1_BMA_consistency.xml

Beëindigen van de registratie van een geotechnisch booronderzoek via versie 2.1 van de innamewebservice.

Inhoud:

 • Boormonsteranalyse:

  • Bepaling korrelgrootteverdeling.

  • Bepaling watergehalte.

  • Bepaling consistentiegrenzen.

 • Einddatum rapportage.

BHR_GT_2.1_EndReport_V1_BMA_settlement.xml

Beëindigen van de registratie van een geotechnisch booronderzoek via versie 2.1 van de innamewebservice.

Inhoud:

 • Boormonsteranalyse:

  • Bepaling zettingseigenschappen.

  • Bepaling watergehalte.

  • Bepaling volumieke massa.

 • Einddatum rapportage.

3.2. Code snippets.

Deze paragraaf bevat voor een aantal kleine, bijzondere stukken XML-code uit de voorbeeldberichten een gedetailleerde beschrijving.

3.2.1. De kop van een registrationRequest

De eerste regel van het voorbeeldbericht bevat de XML-proloog. Merk op dat de tekens volgens UTF-8 gecodeerd moeten worden. Dit is met name van belang voor speciale tekens, zoals à, á, ï.

Regel 2 t/m 8 bevatten de opening tag van het registrationRequest (registratieverzoek) als root XML-element en de namespaces van de gebruikte XML-schemadefinities (XSD's). De laatste twee XML-attributen (xmlns:xsi en xsi:schemaLocation) maken het mogelijk om het BRO-verzoek te valideren tegen de XSD-bestanden van de innamewebservice. Deze twee attributen mogen weggelaten worden. Regel 2 mag ook de opening tag van een correctionRequest (correctieverzoek) zijn.

Na de disclaimer volgen vier transactiegegevens: requestReference (verzoekkenmerk), deliveryAccountableParty (bronhouder), broId (BRO-ID) en qualityRegime (kwaliteitsregime). Zie hoofdstuk 2 voor nadere informatie. Het attribut broID (BRO-ID) is bij een registrationRequest (registratieverzoek) alleen toegestaan als het sourceDocument (brondocument) een BHR_GT_EndReport_V1 is. Bij een correctionRequest (correctieverzoek) is dit attribuut verplicht.

Na de transactiegegevens volgt de opening tag van het sourceDocument (brondocument). Daarbinnen volgt het aan te bieden brondocument.

Het BRO-verzoek wordt afgesloten met de closing tags van het sourceDocument (brondocument) en het registrationRequest (registratieverzoek) c.q. het correctionRequest (correctieverzoek).


CODE
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<registrationRequest 
    xmlns="http://www.broservices.nl/xsd/isbhr-gt/2.1"
    xmlns:bhrgtcom="http://www.broservices.nl/xsd/bhrgtcommon/2.1"
    xmlns:brocom="http://www.broservices.nl/xsd/brocommon/3.0"
    xmlns:swe="http://www.opengis.net/swe/2.0"
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
    xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.broservices.nl/xsd/isbhr-gt/2.1 https://schema.broservices.nl/xsd/isbhr-gt/2.1/isbhr-gt-messages.xsd">
  <!-- Disclaimer: dit voorbeeldbericht valideert tegen de validatieservice van de acceptatie omgeving van het bronhouderportaal, maar de gegevens zijn fictief en waarschijnlijk niet correct.-->
  <brocom:requestReference>verzoek_2</brocom:requestReference>
  <!--Optional:-->
  <brocom:deliveryAccountableParty>27376655</brocom:deliveryAccountableParty>
  <!--Optional:-->
  <brocom:broId>BHR000000342106</brocom:broId>
  <brocom:qualityRegime>IMBRO</brocom:qualityRegime>
  <sourceDocument>
    ...
  </sourceDocument>
</registrationRequest>3.2.2. Brondocument

Een BRO-verzoek bevat een brondocument. Een brondocument is de eenheid van aanleveren. De BHR-GT innamewebservice kent meerdere types brondocumenten, die allen het FeatureType als stereotype hebben.

Conform de GML XML encoding rules wordt het property type pattern toegepast bij het omzetten van de gegevensdefinitie in UML naar de berichtdefinities in XML. Onderstaand stukje XML van een voorbeeldbericht laat zien hoe dat uitpakt. Na de opening tag sourceDocument van het brondocument volgt een regel als tag de naam van het type brondocument, bijvoorbeeld BHR_GT_CompleteReport_V1. Deze regel geeft aan dat in dit bericht dat type brondocument is opgenomen. Het element BHR_GT_CompleteReport_V1 is als root element gedefinieerd in het XSD-bestand isbhr-gt-messages.xsd van de BHR-GT innamewebservice. Na deze regel komt het eerste XML element van het brondocument.

CODE
  ...
  <sourceDocument>
    <BHR_GT_CompleteReport_V1 gml:id="id_0001">
      ...
    </BHR_GT_CompleteReport_V1>
  </sourceDocument>
  ...


3.2.3. gml:id

De BHR-GT gegevensdefinitie maakt een onderscheid tussen objecttypes en gegevensgroeptypes. Bij de opstellen van de berichtdefinities worden deze stereotypes vertaald naar FeatureType en AttributeGroupType. Beide kunnen in software omgezet worden naar classes. Beide hebben attributen (attributes), gegevensgroepen (attributeGroups) of associations (relaties) naar andere Featuretypes als onderdelen. De verschillen zijn onder meer dat een Feature identificeerbaar is en dat een AttributeGroup alleen bestaat bij de gratie van het Feature waarvan het, direct of indirect, een onderdeel is.

Conform de GML XML encoding rules leidt ieder FeatureType in een XSD-bestand tot:

 • Een ComplexType, wat de inhoud van het FeatureType definieert en een specialisatie is van gml:AbstractFeatureType.

 • Een root element, zodat objecten van dit ComplexType geïnstantieerd kunnen worden.

 • Een propertyType ComplexType, zodat in een XML-document een association (relatie) naar dit FeatureType gelegd kan worden vanuit een ander FeatureType of AttributeGroupType.

Als gevolg van de eerste bullet krijgt ieder betreffend XML-element een XML-attribuut gml:id. De waarde van deze gml:id moet uniek zijn binnen het BRO-verzoek. In de voorbeeldberichten is dit gedaan met een waarde die begint met 'id_', gevolgd door een volgnummer. Het BRO-systeem slaat de waarden van deze gml:id niet op.

3.2.4. Waarde uit een codelijst

Zie Codelist (Codelijst) voor een algemene beschrijving van het gebruik van codelijsten in de BRO.

3.2.5. Datum en DatumTijd

De waarde van een XML-element met als type een  xs:Date  (Datum) wordt gecodeeerd volgens de ISO-8601 standaard: yyyy-mm-dd. Bijvoorbeeld:

CODE
<brocom:date>2019-03-18</brocom:date>


De waarde van een XML-element met als type een  xs:DateTime  (Datum) wordt ook gecodeeerd volgens de ISO-8601 standaard: yyyy-mm-ddThh:mm:ss+hh:mm. Daarbij is de tijdzone (+hh:mm) verplicht. Bijvoorbeeld:

CODE
<brocom:dispatchTime>2019-04-16T09:01:52+01:00</brocom:dispatchTime>


De uren en minuten na het plus teken is de tijdzone ten opzichte van UTC (aka GMT). In theorie kan dit ook een min teken zijn (tijdzones ten westen van Greenwich), maar voor Nederland is de tijdzone + 1 uur (wintertijd) of + 2 uur (zomertijd). In het voorbeeld is de lokale tijd 09:01:52, terwijl het 'in Londen' 08:01:52 is. 

3.2.6. PartialDate

In de gegevenscatalogus hebben diverse gegevens een Datum onder kwaliteitsregime IMBRO en een OnvolledigeDatum onder IMBRO/A. In de XSD-bestanden is de OnvolledigeDatum gerealiseerd door het complexType PartialDateType. Deze ondersteunt 4 mogelijkheden met afnemende nauwkeurigheid:

 • date (volledige datum)

 • yearMonth (datum en jaartal)

 • year (jaartal)

 • voidReason (de vaste waarde 'onbekend').

Bijvoorbeeld:

CODE
<bhrgtcom:descriptionReportDate>
  <!--You have a CHOICE of the next 4 items at this level
  <brocom:date>2018-09-23</brocom:date>
  <brocom:yearMonth>2018-09</brocom:yearMonth>
  <brocom:year>2018</brocom:year>
  <brocom:voidReason>onbekend</brocom:voidReason>
  -->
  <brocom:date>2018-09-23</brocom:date>
</bhrgtcom:descriptionReportDate>


Bij een PartialDate (OnvolledigeDatum) geldt dat binnen hetzelfde jaar (of jaar en maand) een minder volledige datum voorafgaat aan een meer volledige datum:

 • het jaartal 2015 voor de datum en jaartal juli 2015

 • de datum en jaartal juli 2015  gaat voor de volledige datum 17 juli 2015.

In het algemeen kan een datum met de waarde 'onbekend' niet worden vergeleken met een andere datum. Daarom wordt bij het toepassen van een regel, waarin twee datums met elkaar worden vergeleken waarvan één (of beide) de waarde 'onbekend' heeft, de bedrijfsregel genegeerd.

Uitzondering is het sorteren van gebeurtenissen op een tijdlijn. Daarbij wordt op basis van de betekenis van de gebeurtenis een begin/inrichten/start gebeurtenis altijd vooraan in de lijst met gebeurtenissen geplaatst, ook als de datum van de gebeurtenis de waarde 'onbekend' heeft. En wordt een eind/opruimen/voltooien gebeurtenis altijd achteraan in de lijst met gebeurtenissen geplaatst, ook als de datum van de gebeurtenis de waarde 'onbekend' heeft. Opdat een lijst met gebeurtenissen eenduidig kan worden gesorteerd, mag bij andere gebeurtenissen de datum van de gebeurtenis niet de waarde 'onbekend' hebben. Dit wordt expliciet als aanvullende regel vermeld bij de betreffende brondocumenten.

3.2.7. Organisatie

De gegevenscatalogus definieert een aantal uitvoerders. Deze hebben een  Organization  (Organisatie) als gegevenstype. Bijvoorbeeld:

 • descriptionOperator  (uitvoerder beschrijving)

 • analysisOperator  (uitvoerder analyse)

 • researchOperator (uitvoerder onderzoek)

 • horizontalPositioningOperator  (uitvoerder locatiebepaling)

 • verticalPositioningOperator  (uitvoerder verticale positiebepaling)

 • boringOperator (uitvoerder boring)

Het gegevenstype  Organization  (Organisatie) biedt de keuze tussen een kamer van koophandel nummer of een Europees handelsnummer. Hieronder twee voorbeelden:

CODE
...
<bhrgtcom:descriptionOperator>
  <brocom:chamberOfCommerceNumber>09098104</brocom:chamberOfCommerceNumber>
</bhrgtcom:descriptionOperator>
...
<bhrgtcom:descriptionOperator>
  <brocom:europeanCompanyRegistrationNumber>DER2507_R2</brocom:europeanCompanyRegistrationNumber>
</bhrgtcom:descriptionOperator>
...


3.2.8. Locatie

De gegevenscatalogus definieert voor de  DeliveredLocation  (Aangeleverde locatie) en StandardizedLocation  (Gestandaardiseerde locatie) onder andere de volgende twee attributen:

 • Coördinaten: De coördinaten die zijn aangeleverd.

 • Referentiestelsel: Het referentiestelsel van de aangeleverde coördinaten.

Conform de GML encoding rules van NEN3610 worden deze twee attributen omgezet in een gml:Point. Die bestaat op zijn beurt uit:

 • XML-element gml:pos - de coördinaten

 • XML-attribuut srsName - een verwijzing naar het referentiestelsel waarin de coördinaten zijn uitgedrukt.

 • XML-attribuut gml:id - een unieke identificatie van het object

Het bereik en de betekenis van de coördinaten is afhankelijk van het gebruikte referentiestelsel. Onderstaande tabel geeft per referentiestelsel de waarde voor het XML-attribuut srsName en de betekenis, toepassingsgebied, eenheid en volgorde van de ordinaten.

Referentiestelsel

srsName

Betekenis

Eenheid

Toepassingsgebied

RD

urn:ogc:def:crs:EPSG::28992

X, Y

Meter

Land

WGS94

urn:ogc:def:crs:EPSG::4326

Latitude, Longitude (φ,λ)

Graden, decimaal

Zee

ETRS89

urn:ogc:def:crs:EPSG::4258

Latitude, Longitude (φ,λ)

Graden, decimaal

Land en zee


Voorbeeld van de XML-encoding voor dezelfde locatie in RD en in ETRS89:

CODE
...
<bhrgtcom:location>
  <gml:Point gml:id="id_0003" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
     <gml:pos>134750.000 477800.000</gml:pos>
  </gml:Point>
</bhrgtcom:location>
...
<bhrgtcom:location>
  <gml:Point gml:id="id_0003" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::4258">
     <gml:pos>52.28782, 5.09042</gml:pos>
  </gml:Point>
</bhrgtcom:location>
...


3.2.9. Meetwaarde

De gegevenscatalogus definieert een aantal gegevens als een meetwaarde. Deze bestaan uit een getalswaarde en een eenheid.

In de XSD-bestanden hebben de betreffende XML-element een type gml:Measure. Conform de  GML XML encoding rules wordt de eenheid opgeslagen in het XML-attribuut uom (unit of measure; eenheid). Als een gegeven van het type meetwaarde geen waarde heeft, dan wordt er een XML-attribuut xsi:Nil="true" opgenomen en heeft het XML-element geen waarde, maar wordt het XML attribuut uom (eenheid) wel opgenomen. Zie onderstaande voorbeelden voor een offset (verschuiving) met en zonder een waarde.

CODE
...
<bhrgtcom:offset uom="m">123.321</bhrgtcom:offset>
...
<bhrgtcom:offset uom="m" xsi:nil="true"/>
...


Merk op dat in de gegevenscatalogus (in de meeste gevallen) naast de afkorting ook tussen haakjes de voluitgeschreven naam van de eenheid is opgenomen, bijvoorbeeld: Eenheid: m (meter) . Alleen de afkorting volgens de UCUM lijst moet worden opgenomen in het BRO-verzoek.

3.2.10. Meetreeks

De gegevenscatalogus definieert voor een aantal bepalingen een meetreeks als resultaat. Daarbij wordt op gezette tijden (of bij bepaalde waarden van een andere onafhankelijke grootheid) steeds een aantal grootheden bepaald. Concreet gaat het om:

 • Zettingsverloop als onderdeel van de Bepaling zettingseigenschappen.

 • Spanningsverloop bij zetting als onderdeel van de bepaling zettingseigenschappen.

 • Volumeverloop bij consolidatie) als onderdeel van de bepaling schuifspanningsverloop bij belasting.

 • Schuifspanningsverloop bij belasting) als onderdeel van de bepaling schuifspanningsverloop bij belasting.

 • Hoogteverloop bij consolidatie) als onderdeel van de bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming.

 • Schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming) als onderdeel van de bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming.

Omdat het in deze situaties potentieel om een groot aantal waarden kan gaan, worden de waarden van de grootheden niet uitgeleverd als XML-elementen, maar wordt er gebruikt gemaakt van een compacte codering volgens de SWE standaard (Sensor Web Enablement) van het OGC (Open Geospatial Consortium). De meetreeks is daarbij gemodelleerd als een swe:DataArray. De gemeten of bepaalde waarden van de grootheden worden gemodelleerd als een swe: DataRecord.

Een swe:DataArray bestaat uit vier XML-elementen:

 • elementCount: het aantal meetpunten in de meetreeks.

 • elementType: beschrijving van een meetpunt als onafhankelijke en afhankelijke grootheden in een swe:DataRecord.

 • encoding: aanduiding voor de codering van:

  • Een decimalSeparator (decimaalscheidingsteken) voor de waarden van een grootheid in een meetpunt.

  • Een tokenSeparator (tokenscheidingsteken) om de waarden van de grootheden binnen een meetpunt te scheiden.

  • Een blockSeparator (recordscheidingsteken) om de  meetpunten binnen de meetreeks te scheiden.

 • values: de 'CSV'-gecodeerde reeks van waarden van de grootheden van de meetpunten van de meetreeks.

Het DataRecord met de beschrijving van de onafhankelijke en afhankelijke grootheden kan in-line worden opgenomen of externe gedefinieerd worden. Bij de BRO is ervoor gekozen om de definitie van de swe:DataRecords niet in-line op te nemen, maar om deze centraal vast te leggen. In een DataArray wordt dan een verwijzing (xlink:href) opgenomen naar het bestand met daarin een DataRecord. De bestanden met de DataRecords kunnen gedownload worden vanaf dezelfde locatie als de XSD-bestanden (zie bijvoorbeeld https://schema.broservices.nl/xsd/bhrgtcommon/2.1/).

Voor iedere grootheid moet een waarde opgenomen worden in de values met meetpunten van de meetreeks. Het DataRecord geeft aan hoe het ontbreken van een waarde moet worden weergegeven door middel van een nilValue.

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de meetreeksen in de gegevenscatalogus waar dit SWE patroon is toegepast, de XML-elementen die dientengevolge het datatype swe:DataArray hebben gekregen en de bijbehorende XML-bestanden waarin de definities van de swe:DataRecords zijn opgenomen.

Meetreeks/karakteristiek

XML-element met als type DataArray

DataRecord met de parameterwaarde

Zettingsverloop

heightChangeDuringSettlement

HeightAtSpecificState.xml

Spanningsverloop bij zetting

stressChangeDuringSettlement

StressAtSpecificSettlement.xml

Volumeverloop bij consolidatie

volumeChangeDuringConsolidation

VolumeAtSpecificConsolidation.xml

Schuifspanningsverloop bij belasting

shearStressChangeDuringLoading

ShearStressAtSpecificLoad.xml

Hoogteverloop bij consolidatie

heightChangeDuringConsolidation

HeightAfterSpecificConsolidationTime.xml

Schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming

shearStressChangeDuringHorizontalDeformation

ShearStressAtSpecificDeformation.xml


Hieronder een voorbeeld van een meetreeks voor de volumeverloop bij consolidatie bestaande uit 2 dataRecords:, waarbij de waaarde voor de vierde grootheid (horizontalStress) in het tweede dataRecord ontbreekt:

CODE
<bhrgtcom:volumeChangeDuringConsolidation>
  <swe:elementCount>
    <swe:Count>
      <swe:value>2</swe:value>
    </swe:Count>
  </swe:elementCount>
  <swe:elementType name="VolumeAtSpecificConsolidation" xlink:href="https://schema.broservices.nl/xsd/bhrgtcommon/2.1/VolumeAtSpecificConsolidation.xml"/>
  <swe:encoding>
    <swe:TextEncoding collapseWhiteSpaces="false" decimalSeparator="." tokenSeparator="," blockSeparator=";"/>
  </swe:encoding>
  <bhrgtcom:values>1,?,200,180.12;2,?,400,NaN</bhrgtcom:values>
</bhrgtcom:volumeChangeDuringConsolidation>


Als we als blockSeparator (recordscheidingsteken) een spatie gebruiken in plaats van een punt-komma en voor collapseWhiteSpaces de waarde true invullen (we mogen spaties toevoegen voor en na iedere tokenseparator en blockseparator), dan ontstaat het volgende voorbeeld, met een betere human-readability:

CODE
<bhrgtcom:volumeChangeDuringConsolidation>
  <swe:elementCount>
    <swe:Count>
      <swe:value>2</swe:value>
    </swe:Count>
  </swe:elementCount>
  <swe:elementType name="VolumeAtSpecificConsolidation" xlink:href="https://schema.broservices.nl/xsd/bhrgtcommon/2.1/VolumeAtSpecificConsolidation.xml"/>
  <swe:encoding>
    <swe:TextEncoding collapseWhiteSpaces="true" decimalSeparator="." tokenSeparator="," blockSeparator=" "/>
  </swe:encoding>
  <bhrgtcom:values>
    120, 2, 400, 180.12
    240, 8, 8000, NaN
  </bhrgtcom:values>
</bhrgtcom:volumeChangeDuringConsolidation>


4. 4 Enumeraties

Dit hoofdstuk bevat de toegestane waarden van de enumeraties (niet-beheerde waardenlijsten).

In de BRO wordt een onderscheid gemaakt tussen beheerde waardenlijsten en niet-beheerde waardenlijsten. In de catalogus en de XSD-bestanden noemen we een niet-beheerde waardenlijst een enumeratie. Bij een enumeratie staat de lijst met toegestane waarden vast en kan de lijst met toegestane waarden niet veranderd worden zonder aanpassingen in de catalogus, de berichtdefinities (XSD-bestanden) en de software (voor het maken of verwerken van een bericht).

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de enumeraties die van belang zijn bij het maken van een BRO-verzoek over een geotechnisch booronderzoek. De eerste kolom bevat de Engelstalige naam van de enumeratie, zoals deze voorkomt in de XSD-bestanden. De tweede kolom bevat de Nederlandstalige naam, zoals die voorkomt in de catalogus. De derde kolom bevat de toegestane waarden, die gebruikt mogen worden in een BRO-verzoek.

Type

Naam

Waarde

IndicationYesNo

IndicatieJaNee

janee

IndicationYesNoUnknown

IndicatieJaNeeOnbekend

janeeonbekend

QualityRegime

Kwaliteitsregime

IMBROIMBRO/A

5. 5 Codelijsten

Dit hoofdstuk bevat verwijzingen (URN's en URL's) naar de codelijsten (beheerde waardenlijsten).

In de BRO wordt een onderscheid gemaakt tussen beheerde waardenlijsten en niet-beheerde waardenlijsten. In de catalogus en de XSD-bestanden noemen we een beheerde waardenlijst een codelijst. Bij een codelijst kan de lijst met toegestane waarden worden aangepast zonder dat aanpassingen nodig zijn in de berichtdefinities (XSD-bestanden) en/of de software (voor het maken of verwerken van een bericht). De catalogus bevat per codelijst de toegestane waarden, zoals gedefinieerd op het moment dat de catalogus werd vastgesteld.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de codelijsten die van belang zijn bij het maken van een BRO-verzoek over een geotechnisch booronderzoek. De eerste kolom bevat de Engelstalige naam van de codelijst, zoals deze voorkomt in de XSD-bestanden. De tweede kolom bevat de Nederlandstalige naam, zoals die voorkomt in de catalogus. De derde kolom bevat de URN, die in  een BRO-verzoek gebruikt moet worden als waarde voor het XML-attribuut  codeSpace. De vierde kolom bevat een link naar de website waar de actuele lijst is te raadplegen met toegestane waarden die in een BRO-verzoek gebruikt mogen worden als waarde voor een XML-element.

Type

Naam

URN

Link

ActivityType

TypeIngreep

urn:bro:bhrgt:ActivityType

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:ActivityType

AnalysisProcedure

Analyseprocedure

urn:bro:bhrgt:AnalysisProcedure

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:AnalysisProcedure

AnalysisType

TypeAnalyse

urn:bro:bhrgt:AnalysisType

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:AnalysisType

Angularity

Hoekigheid

urn:bro:bhrgt:Angularity

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Angularity

ApertureClass

Breedteklasse

urn:bro:bhrgt:ApertureClass

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:ApertureClass

BackfillMaterial

Aanvulmateriaal

urn:bro:bhrgt:BackfillMaterial

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:BackfillMaterial

Bedding

Gelaagdheid

urn:bro:bhrgt:Bedding

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Bedding

BoringProcedure

Boorprocedure

urn:bro:bhrgt:BoringProcedure

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:BoringProcedure

BoringTechnique

Boortechniek

urn:bro:bhrgt:BoringTechnique

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:BoringTechnique

BoundaryPositioningMethod

Grensbepaling

urn:bro:bhrgt:BoundaryPositioningMethod

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:BoundaryPositioningMethod

CarbonateContentClass

Kalkgehalteklasse

urn:bro:bhrgt:CarbonateContentClass

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:CarbonateContentClass

CasingMaterial

Buismateriaal

urn:bro:bhrgt:CasingMaterial

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:CasingMaterial

CementType

Cementsoort

urn:bro:bhrgt:CementType

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:CementType

Colour

Kleur

urn:bro:bhrgt:Colour

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Colour

ConsolidationMethod

Consolidatiemethode

urn:bro:bhrgt:ConsolidationMethod

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:ConsolidationMethod

ConusType

Conustype

urn:bro:bhrgt:ConusType

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:ConusType

CorrectionMethod

Correctiemethode

urn:bro:bhrgt:CorrectionMethod

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:CorrectionMethod

Decomposition

Omzetting

urn:bro:bhrgt:Decomposition

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Decomposition

DeliveryContext

KaderAanlevering

urn:bro:bhrgt:DeliveryContext

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DeliveryContext

DepositionalAge

OuderdomAfzetting

urn:bro:bhrgt:DepositionalAge

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DepositionalAge

DescribedMaterial

BeschrevenMateriaal

urn:bro:bhrgt:DescribedMaterial

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DescribedMaterial

DescriptionLocation

Beschrijflocatie

urn:bro:bhrgt:DescriptionLocation

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DescriptionLocation

DescriptionProcedure

Beschrijfprocedure

urn:bro:bhrgt:DescriptionProcedure

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DescriptionProcedure

DescriptionQuality

Beschrijfkwaliteit

urn:bro:bhrgt:DescriptionQuality

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DescriptionQuality

DeterminationDiameter

Bepalingsdiameter

urn:bro:bhrgt:DeterminationDiameter

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DeterminationDiameter

DeterminationMethod

Bepalingsmethode

urn:bro:bhrgt:DeterminationMethod

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DeterminationMethod

DeterminationProcedure

Bepalingsprocedure

urn:bro:bhrgt:DeterminationProcedure

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DeterminationProcedure

Discipline

Vakgebied

urn:bro:bhrgt:Discipline

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Discipline

Discolouration

Verkleuring

urn:bro:bhrgt:Discolouration

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Discolouration

DiscontinuityType

TypeDiscontinuïteit

urn:bro:bhrgt:DiscontinuityType

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DiscontinuityType

Disintegration

Desintegratie

urn:bro:bhrgt:Disintegration

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Disintegration

DispersedInhomogeneity

DisperseInhomogeniteit

urn:bro:bhrgt:DispersedInhomogeneity

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DispersedInhomogeneity

DispersionMethod

Dispersiemethode

urn:bro:bhrgt:DispersionMethod

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DispersionMethod

DrainageStripCoverage

BedekkingsgraadDrainagestrook

urn:bro:bhrgt:DrainageStripCoverage

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DrainageStripCoverage

DrainageStripOrientation

PlaatsingDrainagestrook

urn:bro:bhrgt:DrainageStripOrientation

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DrainageStripOrientation

DryingPeriod

Droogtijd

urn:bro:bhrgt:DryingPeriod

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DryingPeriod

DryingTemperature

Droogtemperatuur

urn:bro:bhrgt:DryingTemperature

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DryingTemperature

EquivalentMassDeterminationMethod

BepalingsmethodeEquivalenteMassa

urn:bro:bhrgt:EquivalentMassDeterminationMethod

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:EquivalentMassDeterminationMethod

EventName

NaamGebeurtenis

urn:bro:bhrgt:EventName

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:EventName

ExcavatedMaterial

WeggegravenMateriaal

urn:bro:bhrgt:ExcavatedMaterial

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:ExcavatedMaterial

FineGravelContentClass

FijnGrindGehalteklasse

urn:bro:bhrgt:FineGravelContentClass

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:FineGravelContentClass

FineSoilConsistency

ConsistentieFijneGrond

urn:bro:bhrgt:FineSoilConsistency

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:FineSoilConsistency

FluidMudLayerPositioningMethod

MethodePositiebepalingSliblaag

urn:bro:bhrgt:FluidMudLayerPositioningMethod

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:FluidMudLayerPositioningMethod

FlushingAdditive

Spoelingtoeslag

urn:bro:bhrgt:FlushingAdditive

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:FlushingAdditive

FractionDistribution

Fractieverdeling

urn:bro:bhrgt:FractionDistribution

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:FractionDistribution

GeotechnicalDepositionalCharacteristic

GeotechnischeAfzettingskarakteristiek

urn:bro:bhrgt:GeotechnicalDepositionalCharacteristic

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:GeotechnicalDepositionalCharacteristic

GeotechnicalSoilName

GeotechnischeGrondsoort

urn:bro:bhrgt:GeotechnicalSoilName

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:GeotechnicalSoilName

GravelContentClassNEN5104

GrindgehalteklasseNEN5104

urn:bro:bhrgt:GravelContentClassNEN5104

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:GravelContentClassNEN5104

GravelMedianClass

Grindmediaanklasse

urn:bro:bhrgt:GravelMedianClass

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:GravelMedianClass

HorizontalPositioningMethod

MethodeLocatiebepaling

urn:bro:bhrgt:HorizontalPositioningMethod

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:HorizontalPositioningMethod

InfillMaterial

Opvulmateriaal

urn:bro:bhrgt:InfillMaterial

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:InfillMaterial

Interbedding

GelaagdeInhomogeniteit

urn:bro:bhrgt:Interbedding

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Interbedding

LateralSupport

ZijdelingseOndersteuning

urn:bro:bhrgt:LateralSupport

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:LateralSupport

LocalVerticalReferencePoint

LokaalVerticaalReferentiepunt

urn:bro:bhrgt:LocalVerticalReferencePoint

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:LocalVerticalReferencePoint

MakingMethod

Maakmethode

urn:bro:bhrgt:MakingMethod

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:MakingMethod

MaterialIrregularity

BijzonderheidMateriaal

urn:bro:bhrgt:MaterialIrregularity

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:MaterialIrregularity

MediumCoarseGravelContentClass

MatigGrofGrindGehalteklasse

urn:bro:bhrgt:MediumCoarseGravelContentClass

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:MediumCoarseGravelContentClass

MixingType

TypeVermenging

urn:bro:bhrgt:MixingType

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:MixingType

NoDescriptionReason

RedenNietBeschreven

urn:bro:bhrgt:NoDescriptionReason

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:NoDescriptionReason

OrganicMatterContentClass

Organischestofgehalteklasse

urn:bro:bhrgt:OrganicMatterContentClass

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:OrganicMatterContentClass

OrganicMatterContentClassNEN5104

OrganischestofgehalteklasseNEN5104

urn:bro:bhrgt:OrganicMatterContentClassNEN5104

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:OrganicMatterContentClassNEN5104

OrganicSoilConsistency

ConsistentieOrganischeGrond

urn:bro:bhrgt:OrganicSoilConsistency

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:OrganicSoilConsistency

OrganicSoilTexture

TextuurOrganischeGrond

urn:bro:bhrgt:OrganicSoilTexture

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:OrganicSoilTexture

PeatTensileStrength

TreksterkteVeen

urn:bro:bhrgt:PeatTensileStrength

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:PeatTensileStrength

PeatType

Veensoort

urn:bro:bhrgt:PeatType

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:PeatType

PerformanceIrregularity

BijzonderheidUitvoering

urn:bro:bhrgt:PerformanceIrregularity

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:PerformanceIrregularity

PositionOnGroundBody

LiggingOpGrondlichaam

urn:bro:bhrgt:PositionOnGroundBody

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:PositionOnGroundBody

PreTreatment

Voorbehandeling

urn:bro:bhrgt:PreTreatment

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:PreTreatment

Preparation

Voorbereiding

urn:bro:bhrgt:Preparation

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Preparation

RemovedMaterial

VerwijderdMateriaal

urn:bro:bhrgt:RemovedMaterial

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:RemovedMaterial

RockType

Gesteentesoort

urn:bro:bhrgt:RockType

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:RockType

Roughness

Ruwheid

urn:bro:bhrgt:Roughness

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Roughness

SaltCorrectionMethod

Zoutcorrectiemethode

urn:bro:bhrgt:SaltCorrectionMethod

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SaltCorrectionMethod

SampleContainerVolume

InhoudMonsterhouder

urn:bro:bhrgt:SampleContainerVolume

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SampleContainerVolume

SampleMoistness

Monstervochtigheid

urn:bro:bhrgt:SampleMoistness

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SampleMoistness

SampleQuality

Monsterkwaliteit

urn:bro:bhrgt:SampleQuality

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SampleQuality

SamplerType

Apparaattype

urn:bro:bhrgt:SamplerType

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SamplerType

SamplingMethod

Bemonsteringsmethode

urn:bro:bhrgt:SamplingMethod

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SamplingMethod

SamplingProcedure

Bemonsteringsprocedure

urn:bro:bhrgt:SamplingProcedure

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SamplingProcedure

SamplingQuality

Bemonsteringskwaliteit

urn:bro:bhrgt:SamplingQuality

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SamplingQuality

SandMedianClass

Zandmediaanklasse

urn:bro:bhrgt:SandMedianClass

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SandMedianClass

SandSortingNEN5104

ZandspreidingNEN5104

urn:bro:bhrgt:SandSortingNEN5104

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SandSortingNEN5104

SizeFraction

Groottefractie

urn:bro:bhrgt:SizeFraction

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SizeFraction

SoilNameNEN5104

GrondsoortNEN5104

urn:bro:bhrgt:SoilNameNEN5104

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SoilNameNEN5104

SoilUse

Bodemgebruik

urn:bro:bhrgt:SoilUse

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SoilUse

SpecialMaterial

BijzonderMateriaal

urn:bro:bhrgt:SpecialMaterial

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SpecialMaterial

SpecimenShape

VormProefstuk

urn:bro:bhrgt:SpecimenShape

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SpecimenShape

Sphericity

Sfericiteit

urn:bro:bhrgt:Sphericity

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Sphericity

Stability

Stabiliteit

urn:bro:bhrgt:Stability

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Stability

StepType

Staptype

urn:bro:bhrgt:StepType

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:StepType

StiffnessClassMembrane

StijfheidsklasseMembraan

urn:bro:bhrgt:StiffnessClassMembrane

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:StiffnessClassMembrane

StopCriterion

Stopcriterium

urn:bro:bhrgt:StopCriterion

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:StopCriterion

StopCriterionDetermination

StopcriteriumBepaling

urn:bro:bhrgt:StopCriterionField

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:StopCriterionField

StrengthClass

Sterkteklasse

urn:bro:bhrgt:StrengthClass

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:StrengthClass

SurveyProcedure

KaderstellendeProcedure

urn:bro:bhrgt:SurveyProcedure

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SurveyProcedure

SurveyPurpose

KaderInwinning

urn:bro:bhrgt:SurveyPurpose

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SurveyPurpose

TemporaryChange

TijdelijkeVerandering

urn:bro:bhrgt:TemporaryChange

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:TemporaryChange

TertiaryConstituent

BijzonderBestanddeel

urn:bro:bhrgt:TertiaryConstituent

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:TertiaryConstituent

TertiaryRockConstituent

BijzonderGesteentebestanddeel

urn:bro:bhrgt:TertiaryRockConstituent

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:TertiaryRockConstituent

UsedMedium

GebruiktMedium

urn:bro:bhrgt:UsedMedium

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:UsedMedium

UsedOpticalModel

ToegepastOptischModel

urn:bro:bhrgt:UsedOpticalModel

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:UsedOpticalModel

VerticalDatum

VerticaalReferentievlak

urn:bro:bhrgt:VerticalDatum

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:VerticalDatum

VerticalPositioningMethod

MethodeVerticalePositiebepaling

urn:bro:bhrgt:VerticalPositioningMethod

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:VerticalPositioningMethod

VeryCoarseGravelContentClass

ZeerGrofGrindGehalteklasse

urn:bro:bhrgt:VeryCoarseGravelContentClass

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:VeryCoarseGravelContentClass

VoidDistribution

Holteverdeling

urn:bro:bhrgt:VoidDistribution

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:VoidDistribution

WallFrictionCorrectionMethod

Wandwrijvingcorrectiemethode

urn:bro:bhrgt:WallFrictionCorrectionMethod

https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:WallFrictionCorrectionMethod


6. 6 Vertaaltabel

Dit hoofdstuk bevat een vertaaltabel, aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een entiteit of een attribuut, de Nederlandse naam  in de catalogus  kan worden opgezocht.

De onderstaande tabel is gesorteerd op alfabetische volgorde van de Engelstalige naam van de entiteit. Tussen haakjes staat het type modelelement van de entiteit. Binnen een entiteit zijn de attributen gesorteerd op Engelstalige naam.

Entiteit (type)
attribuut

Naam
naam

BasicParticleSizeDistribution (AttributeGroupType)

Basis korrelgrootteverdeling

detailedDistributionFractionLarger63um

uitgebreide verdeling fractie groter63um

detailedDistributionFractionSmaller63um

uitgebreide verdeling fractie kleiner63um

fractionLarger63um

fractie groter63um

fractionSmaller63um

fractie kleiner63um

standardDistributionFractionLarger63um

standaardverdeling fractie groter63um

standardDistributionFractionSmaller63um

standaardverdeling fractie kleiner63um

BHR_GT_CompleteReport_V1 (FeatureType)

BHR-GT-volledigRapport-v1

researchReportDate

rapportagedatum onderzoek

BHR_GT_EndReport_V1 (FeatureType)

BHR-GT-eindrapport-v1

researchReportDate

rapportagedatum onderzoek

BHR_GT_StartReport_V1 (FeatureType)

BHR-GT-startrapport-v1

boring

boring

deliveredLocation

aangeleverde locatie

deliveredVerticalPosition

aangeleverde verticale positie

deliveryContext

kader aanlevering

discipline

vakgebied

fluidMudLayer

sliblaag

objectIdAccountableParty

object-ID bronhouder

researchOperator

uitvoerder onderzoek

siteCharacteristic

terreintoestand

siteCharacteristicDetermined

terreintoestand bepaald

surveyProcedure

kaderstellende procedure

surveyPurpose

kader inwinning

BoredInterval (AttributeGroupType)

Geboord interval

beginDepth

begindiepte

boredDiameter

geboorde diameter

boringTechnique

boortechniek

endDepth

einddiepte

BoreholeSampleAnalysis (AttributeGroupType)

Boormonsteranalyse

analysisOperator

uitvoerder analyse

analysisProcedure

analyseprocedure

analysisReportDate

rapportagedatum analyse

investigatedInterval

onderzocht interval

BoreholeSampleDescription (AttributeGroupType)

Boormonsterbeschrijving

descriptionOperator

uitvoerder beschrijving

descriptionProcedure

beschrijfprocedure

descriptionReportDate

rapportagedatum beschrijving

descriptiveBoreholeLog

boorprofiel

Boring (AttributeGroupType)

Boring

boredInterval

geboord interval

boreholeCompleted

gat afgewerkt

boringEndDate

einddatum boring

boringOperator

uitvoerder boring

boringProcedure

boorprocedure

boringStartDate

startdatum boring

boringVelocity

boorsnelheid

completedInterval

afgewerkt interval

contaminatedInterval

verontreinigd interval

excavatedLayer

weggegraven laag

finalDepthBoring

einddiepte boren

finalDepthExcavation

einddiepte graven

finalDepthPreparation

einddiepte voorbereiding

finalDepthSampling

einddiepte bemonstering

finalDepthTemporaryCasing

einddiepte tijdelijke verbuizing

flushingAdditive

spoelingtoeslag

flushingMediumUsed

spoeling gebruikt

groundwaterLevel

grondwaterstand

preparation

voorbereiding

rockReached

gesteente aangeboord

sampledInterval

bemonsterd interval

samplingProcedure

bemonsteringsprocedure

stopCriterion

stopcriterium

subsurfaceContaminated

ondergrond verontreinigd

temporaryCasingUsed

tijdelijke verbuizing aangebracht

trajectoryExcavated

traject weggegraven

BoringVelocity (AttributeGroupType)

Boorsnelheid

depth

diepte

elapsedTime

verlopen tijd

CarbonateContentDetermination (AttributeGroupType)

Bepaling kalkgehalte

carbonateContent

kalkgehalte

determinationMethod

bepalingsmethode

determinationProcedure

bepalingsprocedure

performanceIrregularity

bijzonderheid uitvoering

removedMaterial

verwijderd materiaal

ChamberOfCommerceNumber (PrimitiveDatatype)

KvK-nummer

CompletedInterval (AttributeGroupType)

Afgewerkt interval

backfillMaterial

aanvulmateriaal

backfillMaterialCertified

aanvulmateriaal met certificaat

backfillMaterialWashed

aanvulmateriaal gewassen

beginDepth

begindiepte

diameterPermanentCasing

diameter permanente verbuizing

endDepth

einddiepte

materialPermanentCasing

materiaal permanente verbuizing

permanentCasingPresent

permanente verbuizing aanwezig

ConsolidationStageAtHorizontalDeformation (AttributeGroupType)

Consolidatiefase bij horizontaal vervormen

pedestalFixed

voetstuk vast

ConsolidationStageAtLoading (AttributeGroupType)

Consolidatiefase bij belasten

consolidationMethod

consolidatiemethode

drainageTwoSided

afstroming tweezijdig

horizontalConsolidationStress

horizontale consolidatiespanning

lateralEarthPressureCoefficient

neutrale gronddrukcoëfficient

verticalConsolidationStress

verticale consolidatiespanning

verticalStrain

verticale rek

volumeChangeDuringConsolidation

volumeverloop bij consolidatie

ConsolidationStep (AttributeGroupType)

Consolidatiestap

heightChangeDuringConsolidation

hoogteverloop bij consolidatie

stepNumber

stapnummer

verticalStress

verticale spanning

ConsistencyLimitsDetermination (FeatureType)

Bepaling consistentiegrenzen

conusType

conustype

determinationMethod

bepalingsmethode

determinationProcedure

bepalingsprocedure

fractionLarger500um

fractie groter500um

liquidLimit

vloeigrens

performanceIrregularity

bijzonderheid uitvoering

plasticityIndex

plasticiteitsindex

plasticLimit

uitrolgrens

usedMedium

gebruikt medium

ContaminatedInterval (AttributeGroupType)

Verontreinigd interval

beginDepth

begindiepte

endDepth

einddiepte

CoreRecovery (AttributeGroupType)

Kernopbrengst

fieldDetermined

in het veld vastgesteld

rockQualityDesignation

gesteentekwaliteitsindex

solidCoreRecovery

intacte opbrengst

totalCoreRecovery

totale opbrengst

CorrectionRequest (FeatureType)

Correctieverzoek

correctionReason

correctiereden

sourceDocument

brondocument

Date (PrimitiveDatatype)

Datum

DateTime (PrimitiveDatatype)

DatumTijd

DeliveredLocation (AttributeGroupType)

Aangeleverde locatie

horizontalPositioningDate

datum locatiebepaling

horizontalPositioningMethod

methode locatiebepaling

horizontalPositioningOperator

uitvoerder locatiebepaling

location

coördinaten

DeliveredVerticalPosition (AttributeGroupType)

Aangeleverde verticale positie

localVerticalReferencePoint

lokaal verticaal referentiepunt

offset

verschuiving

verticalDatum

verticaal referentievlak

verticalPositioningDate

datum verticale positiebepaling

verticalPositioningMethod

methode verticale positiebepaling

verticalPositioningOperator

uitvoerder verticale positiebepaling

waterDepth

waterdiepte

DescriptiveBoreholeLog (AttributeGroupType)

Boorprofiel

boreholeLogChecked

profiel gecontroleerd

continuouslySampled

continu bemonsterd

describedMaterial

beschreven materiaal

descriptionLocation

beschrijflocatie

descriptionQuality

beschrijfkwaliteit

layer

laag

meanHighestGroundwaterLevel

gemiddeld hoogste grondwaterstand

meanLowestGroundwaterLevel

gemiddeld laagste grondwaterstand

notDescribedInterval

niet beschreven interval

postSedimentaryDiscontinuity

post-sedimentaire discontinuïteit

sampleMoistness

monstervochtigheid

DetailedDistributionFractionLarger63um (AttributeGroupType)

Uitgebreide verdeling fractie groter63um

fraction1000to1400um

fractie 1000tot1400um

fraction106to125um

fractie 106tot125um

fraction11_2to16mm

fractie 11.2tot16mm

fraction125to150um

fractie 125tot150um

fraction125to180um

fractie 125tot180um

fraction1400umto2mm

fractie 1400umtot2mm

fraction150to180um

fractie 150tot180um

fraction16to31_5mm

fractie 16tot31.5mm

fraction180to212um

fractie 180tot212um

fraction180to250um

fractie 180tot250um

fraction212to250um

fractie 212tot250um

fraction250to355um

fractie 250tot355um

fraction2to4mm

fractie 2tot4mm

fraction31_5to63mm

fractie 31.5tot63mm

fraction355to500um

fractie 355tot500um

fraction4to5_6mm

fractie 4tot5.6mm

fraction4to8mm

fractie 4tot8mm

fraction500to710um

fractie 500tot710um

fraction5_6to8mm

fractie 5.6tot8mm

fraction63to75um

fractie 63tot75um

fraction63to90um

fractie 63tot90um

fraction710to1000um

fractie 710tot1000um

fraction75to90um

fractie 75tot90um

fraction8to11_2mm

fractie 8tot11.2mm

fraction8to16mm

fractie 8tot16mm

fraction90to106um

fractie 90tot106um

fraction90to125um

fractie 90tot125um

fractionLarger63mm

fractie groter63mm

DetailedDistributionFractionSmaller63um (AttributeGroupType)

Uitgebreide verdeling fractie kleiner63um

fraction0to2um

fractie 0tot2um

fraction16to32um

fractie 16tot32um

fraction2to4um

fractie 2tot4um

fraction32to50um

fractie 32tot50um

fraction4to8um

fractie 4tot8um

fraction50to63um

fractie 50tot63um

fraction8to16um

fractie 8tot16um

DeterminationResult (AttributeGroupType)

Resultaat bepaling

dryingPeriod

droogtijd

dryingTemperature

droogtemperatuur

saltCorrectionMethod

zoutcorrectiemethode

waterContent

watergehalte

DeterminationStep (AttributeGroupType)

Bepalingsstap

deformationRate

vervormingssnelheid

heightChangeDuringSettlement

zettingsverloop

stepNumber

stapnummer

stepType

staptype

strainPoint24Hours

24uurspunt

stressChangeDuringSettlement

spanningsverloop bij zetting

swellObserved

zwel geconstateerd

verticalStress

verticale spanning

wetPerformed

nat uitgevoerd

DrainageStripCorrection (AttributeGroupType)

Drainagestrookcorrectie

correctionMethod

correctiemethode

coverage

bedekkingsgraad

orientation

plaatsing

ExcavatedLayer (AttributeGroupType)

Weggegraven laag

excavatedMaterial

weggegraven materiaal

lowerBoundary

ondergrens

upperBoundary

bovengrens

FluidMudLayer (AttributeGroupType)

Sliblaag

colour

kleur

lowerBoundaryPositioningMethod

methode positiebepaling onderkant

thickness

dikte

upperBoundaryPositioningMethod

methode positiebepaling bovenkant

Grainshape (AttributeGroupType)

Korrelvorm

angularity

hoekigheid

roughness

ruwheid

sizeFraction

groottefractie

sphericity

sfericiteit

HeightAfterSpecificConsolidationTime (DataRecord)

Hoogte na bepaalde consolidatietijd

elapsedTime

verlopen tijd

verticalStrain

verticale rek

HeightAtSpecificState (DataRecord)

Zettingstoestand

elapsedTime

verlopen tijd

verticalStrain

verticale rek

InvestigatedInterval (AttributeGroupType)

Onderzocht interval

analysisType

type analyse

beginDepth

begindiepte

carbonateContentDetermination

bepaling kalkgehalte

carbonateContentDetermined

kalkgehalte bepaald

described

beschreven

endDepth

einddiepte

investigatedMaterial

onderzocht materiaal

maximumUndrainedShearStrengthDetermination

bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte

organicMatterContentDetermination

bepaling organischestofgehalte

organicMatterContentDetermined

organischestofgehalte bepaald

particleSizeDistributionDetermination

bepaling korrelgrootteverdeling

sampleQuality

monsterkwaliteit

verticalDeformationDetermination

bepaling verticale vervorming

volumetricMassDensityDetermination

bepaling volumieke massa

volumetricMassDensityDetermined

volumieke massa bepaald

volumetricMassDensitySolidsDetermination

bepaling volumieke massa vaste delen

volumetricMassDensitySolidsDetermined

volumieke massa vaste delen bepaald

waterContentDetermination

bepaling watergehalte

waterContentDetermined

watergehalte bepaald

InvestigatedMaterial (AttributeGroupType)

Onderzocht materiaal

carbonateContentClass

kalkgehalteklasse

colour

kleur

geotechnicalSoilName

geotechnische grondsoort

gravelMedianClass

grindmediaanklasse

organicMatterContentClass

organischestofgehalteklasse

rooted

beworteld

sandMedianClass

zandmediaanklasse

specialMaterial

bijzonder materiaal

tertiaryConstituent

bijzonder bestanddeel

Layer (AttributeGroupType)

Laag

activityType

type ingreep

anthropogenic

antropogeen

bedded

gelaagd

bedding

gelaagdheid

compositeLayer

samengestelde laag

internalStructureIntact

interne structuur intact

lowerBoundary

ondergrens

lowerBoundaryDetermination

bepaling ondergrens

rock

gesteente

slant

scheefstaand

soil

grond

specialMaterial

bijzonder materiaal

upperBoundary

bovengrens

upperBoundaryDetermination

bepaling bovengrens

LoadStage (AttributeGroupType)

Belastingfase

deformationRate

vervormingssnelheid

shearStressChangeDuringLoading

schuifspanningsverloop bij belasting

specimenShape

vorm proefstuk

MadeSpecimenForHorizontalDeformation (AttributeGroupType)

Gemaakt proefstuk voor horizontaal vervormen

makingMethod

maakmethode

volumetricMassDensity

volumieke massa

waterContent

watergehalte

MadeSpecimenForLoading (AttributeGroupType)

Gemaakt proefstuk voor belasten

dryVolumetricMassDensity

droge volumieke massa

makingMethod

maakmethode

volumetricMassDensity

volumieke massa

waterContent

watergehalte

MaximumUndrainedShearStrengthDetermination (AttributeGroupType)

Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte

determinationDiameter

bepalingsdiameter

determinationMethod

bepalingsmethode

determinationProcedure

bepalingsprocedure

highestMaximumUndrainedShearStrength

hoogste maximale ongedraineerde schuifsterkte

lowestMaximumUndrainedShearStrength

laagste maximale ongedraineerde schuifsterkte

maximumUndrainedShearStrength

maximale ongedraineerde schuifsterkte

sampleMoistness

monstervochtigheid

verticallyDetermined

verticaal bepaald

MeasuredValue (PrimitiveDatatype)

Meetwaarde

MembraneCorrection (AttributeGroupType)

Membraancorrectie

correctionMethod

correctiemethode

stiffnessClass

stijfheidsklasse

thickness

dikte

NotDescribedInterval (AttributeGroupType)

Niet beschreven interval

beginDepth

begindiepte

endDepth

einddiepte

noDescriptionReason

reden niet beschreven

Number (PrimitiveDatatype)

Aantal

OrganicMatterContentDetermination (AttributeGroupType)

Bepaling organischestofgehalte

determinationMethod

bepalingsmethode

determinationProcedure

bepalingsprocedure

lutumCorrectionApplied

lutumcorrectie toegepast

organicMatterContent

organischestofgehalte

performanceIrregularity

bijzonderheid uitvoering

removedMaterial

verwijderd materiaal

Organization (Union)

Organisatie

ChamberOfCommerceNumber

KvK-nummer

EuropeanCompanyRegistrationNumber

Europees handelsnummer

PartialDate (Union)

Onvolledige datum

date

volledige datum

voidReason

onbekend

year

jaartal

yearMonth

jaar en maand

ParticleSizeDistributionDetermination (AttributeGroupType)

Bepaling korrelgrootteverdeling

basicParticleSizeDistribution

basis korrelgrotteverderling

determinationMethod

bepalingsmethode

determinationProcedure

bepalingsprocedure

dispersionMethod

dispersiemethode

equivalentMass

equivalente massa

equivalentMassDeterminationMethod

bepalingsmethode equivalente massa

fractionDistribution

fractieverdeling

materialIrregularity

bijzonderheid materiaal

performanceIrregularity

bijzonderheid uitvoering

removedMaterial

verwijderd materiaal

usedOpticalModel

toegepast optisch model

PlasticityAtSpecificWaterContent (AttributeGroupType)

Plasiticiteit bij bepaald watergehalte

numberOfFalls

aantal vallen

penetrationDepth

indringingsdiepte

waterContent

watergehalte

PostSedimentaryDiscontinuity (AttributeGroupType)

Post-sedimentaire discontinuïteit

apertureClass

breedteklasse

beginDepth

begindiepte

compositeDiscontinuity

samengestelde discontinuïteit

discontinuityType

type discontinuïteit

endDepth

einddiepte

inRock

in gesteente

infillMaterial

opvulmateriaal

smooth

glad

spacing

onderlinge afstand

RegistrationObject (FeatureType)

Registratieobject

deliveryAccountableParty

bronhouder

deliveryResponsibleParty

dataleverancier

objectIdAccountableParty

object-ID bronhouder

qualityRegime

kwaliteitsregime

RegistrationObjectCode (PrimitiveDatatype)

Registratieobjectcode

RegistrationRequest (FeatureType)

Registratieverzoek

sourceDocument

brondocument

Rock (AttributeGroupType)

Gesteente

carbonateContentClass

kalkgehalteklasse

cementType

cementsoort

colour

kleur

crossBedding

scheve gradering

dispersedInhomogeneity

disperse inhomogeniteit

gradedBedding

verticale gradering

interbedding

gelaagde inhomogeniteit

rockType

gesteentesoort

stability

stabiliteit

strengthClass

sterkteklasse

tertiaryRockConstituent

bijzonder gesteentebestanddeel

voidDistribution

holteverdeling

voidsPresent

holtes aanwezig

weathered

verweerd

weatheringDegree

verweringsgraad

SampledInterval (AttributeGroupType)

Bemonsterd interval

beginDepth

begindiepte

coreRecovery

kernopbrengst

endDepth

einddiept

orientatedSampled

georienteerd gestoken

preTreatment

voorbehandeling

sampler

bemonsteringsapparaat

samplingMethod

bemonsteringsmethode

samplingQuality

bemonsteringskwaliteit

Sampler (AttributeGroupType)

Bemonsteringsapparaat

coreCatcherPresent

voorzien van vanger

cuttingShoeInsideDiameter

doorgangsdiameter

cuttingShoeOutsideDiameter

steekmonddiameter

lubricationFluidUsed

steunvloeistof gebruikt

pistonPresent

voorzien van zuiger

rightAngledCuttingShoe

haakse steekmond

sampleContainerDiameter

containerdiameter

sampleContainerLength

containerlengte

samplerType

apparaattype

stockingUsed

kous gebruikt

taperAngle

steekmondapex

SamplingQualityOverview (AttributeGroupType)

Bemonsteringskwaliteitenoverzicht

samplingQuality

bemonsteringskwaliteit

SaturatedPermeabilityAtSpecificDensity (AttributeGroupType)

Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde droge volumieke massa

dryVolumetricMassDensity

droge volumieke massa

saturatedPermeability

verzadigde waterdoorlatendheid

SaturatedPermeabilityAtSpecificLoad (AttributeGroupType)

Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde belasting

load

belasting

saturatedPermeability

verzadigde waterdoorlatendheid

SaturatedPermeabilityDetermination (FeatureType)

Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid

currentDownwards

stroming neerwaarts

determinationMethod

bepalingsmethode

determinationProcedure

bepalingsprocedure

makingMethod

maakmethode

materialIrregularity

bijzonderheid materiaal

maximumGradient

maximale gradient

performanceIrregularity

bijzonderheid uitvoering

porousDiscWet

poreuze stenen nat

ringWaterRepellent

ring waterafstotend

saturatedWithCO2

verzadigd met CO2

specimenMade

proefstuk gemaakt

swellObserved

zwel geconstateerd

temperature

temperatuur

usedMedium

gebruikt medium

verticallyDetermined

verticaal bepaald

waterContentAfterwards

watergehalte na afloop

waterDegassed

water ontgast

SaturationStageAtCompression (AttributeGroupType)

Verzadigingsfase bij samendrukken

backPressure

verzadigingsdruk

constantHeight

constante hoogte

disturbanceInduced

verstoring opgetreden

maximumStrain

maximale rek

maximumStressDifference

maximaal spanningsverschil

porousDiscWet

poreuze stenen nat

specimenHeightAfterwards

proefstukhoogte na afloop

usedMedium

gebruikt medium

SaturationStageAtLoading (AttributeGroupType)

Verzadigingsfase bij belasten

backPressure

verzadigingsdruk

cellPressureAutomaticallyControlled

celdruk automatisch gestuurd

constantHeight

constante hoogte

disturbanceInduced

verstoring opgetreden

effectivePressure

effectieve druk

porousDiscRough

poreuze stenen ruw

porousDiscWet

poreuze stenen nat

skemptonB_Coefficient

Skempton B coëfficient

stressDifference

spanningsverschil

usedMedium

gebruikt medium

verticalStrain

verticale rek

SequenceNumber (PrimitiveDatatype)

Nummer

SettlementCharacteristicsDetermination (FeatureType)

Bepaling zettingseigenschappen

apparatusDeformationApplied

apparaatrekcorrectie toegepast

bearingFrictionCorrectionApplied

lagerwrijvingcorrectie toegepast

determinationMethod

bepalingsmethode

determinationProcedure

bepalingsprocedure

filterPaperUsed

filterpapier gebruikt

irregularResult

bijzonder resultaat

materialIrregularity

bijzonderheid materiaal

performanceIrregularity

bijzonderheid uitvoering

ringDiameter

ringdiameter

sampleMoistness

monstervochtigheid

temperature

temperatuur

wallFrictionCorrectionMethod

wandwrijvingcorrectiemethode

ShearStage (AttributeGroupType)

Schuiffase

activeHeightControl

actieve hoogtesturing

deformationRate

vervormingssnelheid

shearStressChangeDuringHorizontalDeformation

schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming

ShearStressAtSpecificDeformation (DataRecord)

Schuifspanning bij bepaalde horizontale vervorming

elapsedTime

verlopen tijd

shearStrain

schuifrek

shearStress

schuifspanning

verticalStress

verticale spanning

ShearStressAtSpecificLoad (DataRecord)

Schuifspanning bij bepaalde belasting

elapsedTime

verlopen tijd

poreWaterPressureDifference

verschilwaterspanning

shearStress

schuifspanning

verticalStrain

verticale rek

verticalStress

verticale spanning

volumetricChange

volumeverandering

ShearStressChangeDuringHorizontalDeformationDetermination (FeatureType)

Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming

apparatusDeformationApplied

apparaatrekcorrectie toegepast

bearingFrictionCorrectionApplied

lagerwrijvingcorrectie toegepast

beginDiameter

begindiameter

beginHeight

beginhoogte

determinationMethod

bepalingsmethode

determinationProcedure

bepalingsprocedure

drained

gedraineerd

lateralSupport

zijdelingse ondersteuning

materialIrregularity

bijzonderheid materiaal

membraneCorrectionApplied

membraancorrectie toegepast

performanceIrregularity

bijzonderheid uitvoering

porousDiscWet

poreuze stenen nat

sampleMoistness

monstervochtigheid

specimenDisturbed

proefstuk gemaakt

specimenWaterSaturated

proefstuk waterverzadigd

stopCriterion

stopcriterium

ShearStressChangeDuringLoadingDetermination (FeatureType)

Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting

apparatusDeformationApplied

apparaatrekcorrectie toegepast

beginDiameter

begindiameter

beginHeight

beginhoogte

cellDeformationApplied

celrekcorrectie toegepast

determinationMethod

bepalingsmethode

determinationProcedure

bepalingsprocedure

drainageStripsUsed

drainagestroken gebruikt

filterPaperUsed

filterpapier gebruikt

materialIrregularity

bijzonderheid materiaal

membraneSaturatedBefore

membraan vooraf verzadigd

performanceIrregularity

bijzonderheid uitvoering

sampleMoistness

monstervochtigheid

specimenDisturbed

proefstuk gemaakt

specimenTrimmed

proefstuk getrimd

stopCriterion

stopcriterium

topCapTiltable

drukplaat kantelbaar

SiteCharacteristic (AttributeGroupType)

Terreintoestand

positionOnGroundBody

ligging op grondlichaam

soilUse

bodemgebruik

temporaryChange

tijdelijke verandering

Soil (AttributeGroupType)

Grond

carbonateContentClass

kalkgehalteklasse

colour

kleur

crossBedding

scheve gradering

depositionalAge

ouderdom afzetting

dispersedInhomogeneity

disperse inhomogeniteit

fineGravelContentClass

fijn grind gehalteklasse

fineSoilConsistency

consistentie fijne grond

geotechnicalDepositionalCharacteristic

geotechnische afzettingskarakteristiek

geotechnicalSoilName

geotechnische grondsoort

gradedBedding

verticale gradering

grainshape

korrelvorm

gravelContentClassNEN5104

grindgehalteklasse NEN5104

gravelMedianClass

grindmediaanklasse

interbedding

gelaagde inhomogeniteit

mediumCoarseGravelContentClass

matig grof grind gehalteklasse

mixed

vermengd

mixingType

type vermenging

mottled

gevlekt

organicMatterContentClass

organischestofgehalteklasse

organicMatterContentClassNEN5104

organischestofgehalteklasse NEN5104

organicSoilConsistency

consistentie organische grond

organicSoilTexture

textuur organische grond

peatTensileStrength

treksterkte veen

peatType

veensoort

rooted

beworteld

sandMedianClass

zandmediaanklasse

sandSortingNEN5104

zandspreiding NEN5104

soilNameNEN5104

grondsoort NEN5104

tertiaryConstituent

bijzonder bestanddeel

veryCoarseGravelContentClass

zeer grof grind gehalteklasse

SourceDocument (Union)

Brondocument

BHR_GT_CompleteReport_V1

Volledigrapport-v1

BHR_GT_EndReport_V1

Eindrapport-v1

BHR_GT_StartReport_V1

Startrapport-v1

StandardDistributionFractionLarger63um (AttributeGroupType)

Standaardverdeling fractie groter63um

fraction1000to1400um

fractie 1000tot1400um

fraction125to180um

fractie 125tot180um

fraction1400umto2mm

fractie 1400umtot2mm

fraction16to31_5mm

fractie 16tot31.5mm

fraction180to250um

fractie 180tot250um

fraction250to355um

fractie 250tot355um

fraction2to4mm

fractie 2tot4mm

fraction31_5to63mm

fractie 31.5tot63mm

fraction355to500um

fractie 355tot500um

fraction4to8mm

fractie 4tot8mm

fraction500to710um

fractie 500tot710um

fraction63to90um

fractie 63tot90um

fraction710to1000um

fractie 710tot1000um

fraction8to16mm

fractie 8tot16mm

fraction90to125um

fractie 90tot125um

fractionLarger63mm

fractie groter63mm

StandardDistributionFractionSmaller63um (AttributeGroupType)

Standaardverdeling fractie kleiner63um

fraction0to2um

fractie 0tot2um

fraction2to32um

fractie 2tot32um

fraction32to50um

fractie 32tot50um

fraction50to63um

fractie 50tot63um

StressAtSpecificSettlement (DataRecord)

Spanning bij bepaalde zetting

elapsedTime

verlopen tijd

excessPoreWaterPressure

verschilwaterspanning

horizontalEffectiveStress

horizontale korrelspanning

verticalEffectiveStress

verticale korrelspanning

verticalStrain

verticale rek

Text (PrimitiveDatatype)

Tekst

VerticalDeformation (AttributeGroupType)

Verticale vervorming

elapsedTime

verlopen tijd

verticalStrain

verticale rek

VerticalDeformationDetermination (AttributeGroupType)

Bepaling verticale vervorming

apparatusDeformationApplied

apparaatrekcorrectie toegepast

bearingFrictionCorrectionApplied

lagerwrijvingcorrectie toegepast

determinationMethod

bepalingsmethode

determinationProcedure

bepalingsprocedure

determinationStep

bepalingsstap

filterPaperUsed

filterpapier gebruikt

materialIrregularity

bijzonderheid materiaal

performanceIrregularity

bijzonderheid uitvoering

resultIrregularity

bijzonderheid resultaat

ringDiameter

ringdiameter

temperature

temperatuur

wallFrictionCorrectionMethod

wandwrijvingcorrectiemethode

VerticalPositionRange (AttributeGroupType)

Diepteinterval

endDepth

einddiepte

startDepth

begindiepte

VolumeAtSpecificConsolidation (DataRecord)

Volume bij bepaalde consolidatie

elapsedTime

verlopen tijd

horizontalStress

horizontale spanning

verticalStress

verticale spanning

volumetricChange

volumeverandering

VolumetricMassDensityDetermination (AttributeGroupType)

Bepaling volumieke massa

determinationMethod

bepalingsmethode

determinationProcedure

bepalingsprocedure

performanceIrregularity

bijzonderheid uitvoering

sampleMoistness

monstervochtigheid

volumetricMassDensity

volumieke massa

VolumetricMassDensitySolidsDetermination (AttributeGroupType)

Bepaling volumieke massa vaste delen

determinationMethod

bepalingsmethode

determinationProcedure

bepalingsprocedure

performanceIrregularity

bijzonderheid uitvoering

removedMaterial

verwijderd materiaal

sampleContainerVolume

inhoud monsterhouder

usedMedium

gebruikt medium

volumetricMassDensitySolids

volumieke massa vaste delen

WaterContentDetermination (AttributeGroupType)

Bepaling watergehalte

determinationMethod

bepalingsmethode

determinationProcedure

bepalingsprocedure

determinationResult

resultaat bepaling

performanceIrregularity

bijzonderheid uitvoering

removedMaterial

verwijderd materiaal

sampleMoistness

monstervochtigheid

WeatheringDegree (AttributeGroupType)

Verweringsgraad

decomposition

omzetting

discolouration

verkleuring

disintegration

desintegratie


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.