Skip to main content
Skip table of contents

GMN BCI Vertaaltabel

Vertaaltabel

Dit hoofdstuk bevat een vertaaltabel, aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een entiteit of een attribuut, de Nederlandse naam in de gegevenscatalogus kan worden opgezocht.

De onderstaande tabel is gesorteerd op alfabetische volgorde van de Engelstalige naam van de entiteit. Tussen haakjes staat het type modelelement van de entiteit. Binnen een entiteit zijn de attributen gesorteerd op Engelstalige naam.

Entiteit (type)
attribuut

Naam
naam

ChamberOfCommerceNumber (PrimitiveDatatype)KvK-nummer
CorrectionRequest (FeatureType)Correctieverzoek
correctionReasoncorrectie reden
sourceDocumentbrondocument
Date (PrimitiveDatatype)Datum
GMN_Closure (FeatureType)GMN-EindeRegistratie
endDateMonitoringeinddatum monitoring
GMN_MeasuringPoint (FeatureType)GMN-Meetpunt
eventDatedatum gebeurtenis
GMN_MeasuringPointEndDate (FeatureType)GMN-EinddatumMeetpunt
eventDatedatum gebeurtenis
measuringPointCodemeetpuntcode
GMN_StartRegistration (FeatureType)GMN-StartRegistratie
deliveryContextkader aanlevering
groundwaterAspectgrondwateraspect
monitoringPurposemonitoringdoel
namenaam
objectIdAccountablePartyobject-ID bronhouder
startDateMonitoringbegindatum monitoring
GMN_TubeReference (FeatureType)GMN-Buisverwijzing
eventDatedatum gebeurtenis
GMN_WithHistoryGMN-MetGeschiedenis
startRegistrationstart registratie
intermediateEventtussentijdse gebeurtenis
closureeinde registratie
GroundwaterMonitoringTube (FeatureType)GMW-monitoringbuis
broIdBRO-ID
endDateeinddatum buisverwijzing
startDatestartdatum buisverwijzing
tubeNumberbuisnummer
IntermediateEvent (AttributeGroupType)Tussentijdse gebeurtenis
eventDatedatum gebeurtenis
eventNamenaam gebeurtenis
IntermediateEvent (Union)Tussentijdse gebeurtenis
GMN_MeasuringPointGMN-Meetpunt
GMN_MeasuringPointEndDateGMN-EinddatumMeetpunt
GMN_TubeReferenceGMN-Buisverwijzing
MeasuringPoint (FeatureType)Meetpunt
endDateeinddatum meetpunt
measuringPointCodemeetpuntcode
startDatestartdatum meetpunt
MonitoringNetHistory (AttributeGroupType)Monitoringnetgeschiedenis
endDateMonitoringeinddatum monitoring
intermediateEventtussentijdse gebeurtenis
startDateMonitoringbegindatum monitoring
MoveRequest (FeatureType)Verplaatsverzoek
dateToBeCorrectedte corrigeren datum
Number4 (PrimitiveDatatype)Aantal4
Organization (Union)Organisatie
chamberOfCommerceNumberKvK-nummer
europeanCompanyRegistrationNumberEuropees handelsnummer
PartialDate (Union)OnvolledigeDatum
yearMonthjaar en maand
yearjaartal
voidReasononbekend
datevolledige datum
RegistrationHistory (AttributeGroupType)Registratiegeschiedenis
correctedgecorrigeerd
deregistereduit registratie genomen
deregistrationTimetijdstip uit registratie genomen
latestAdditionTimetijdstip laatste aanvulling
latestCorrectionTimetijdstip laatste correctie
objectRegistrationTimetijdstip registratie object
registrationCompletionTimetijdstip voltooiing registratie
registrationStatusregistratiestatus
reregisteredweer in registratie genomen
reregistrationTimetijdstip weer in registratie genomen
underReviewin onderzoek
underReviewTimein onderzoek sinds
RegistrationObjectCode (PrimitiveDatatype)Registratieobjectcode
RegistrationRequest (FeatureType)Registratieverzoek
sourceDocumentbrondocument
SourceDocument (Union)Brondocument
GMN_ClosureGMN-EindeRegistratie
GMN_MeasuringPointGMN-Meetpunt
GMN_MeasuringPointEndDateGMN-EinddatumMeetpunt
GMN_StartRegistrationGMN-StartRegistratie
GMN_TubeReferenceGMN-Buisverwijzing
Text40 (PrimitiveDatatype)Tekst40
Text7 (PrimitiveDatatype)Tekst7


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.