Skip to main content
Skip table of contents

Berichtencatalogus uitgiftewebservice SFR

Inleiding

Dit document beschrijft hoe een afnemer van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) de gegevens over een wandonderzoek (SFR) kan opvragen.

Het document veronderstelt dat de lezer bekend is met de SFR catalogus. Nadere informatie is te vinden op www.basisregistratieondergrond.nl.

Het document veronderstelt dat de lezer beschikt over de kennis en vaardigheid om een XML-bestand te lezen en te schrijven.

De focus van het document ligt op het beschrijven van de structuur van de mogelijke berichten aan de hand van enkele voorbeelden. Andere zaken zoals definitie, kardinaliteit, domein en bedrijfsregels met betrekking tot de gegevensinhoud van de berichten staan in de catalogus.

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de algemene werking van de SFR uitgiftewebservice.

Hoofdstuk 3 bevat een toelichting op enkele voorbeeldberichten.

Hoofdstuk 4 bevat de toegestane waarden van de enumeraties (niet-beheerde lijsten met toegestane waarden).

Hoofdstuk 5 bevat verwijzingen (URN's en URL's) naar de codelijsten (beheerde lijsten met toegestane waarden).

Hoofdstuk 6 bevat een vertaaltabel, aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een entiteit of een attribuut, de Nederlandse naam in de catalogus kan worden opgezocht.

Versiehistorie

Versie

Datum

Omschrijving

1.0.020-08-2020Eerste versie.
1.0.101-10-20203.2.10 schemalocation van het XML-bestand in het resultaat van een bepaling gecorrigeerd.
1.0.204-12-2020Hoofdstuk 5: URN en link aangepast voor TertiaryConstituent
1.0.311-03-2021URL in de tabel met codelijsten aangepast.
1.0.429-03-2021Verwijzing naar pagina met generieke beschrijving van het gebruik van een codelijst.
2.0.0

 

Bijgewekt conform werkafspraak "Aanleveren SFR en BHR-P, tranche 3" d.d. 25-02-2020.


Contactinformatie

Algemene informatie, documentatie en voorbeeld XML-berichten kunt u vinden op www.basisregistratieondergrond.nl.

Heeft u een vraag over de BRO? Wij staan voor u klaar om u te helpen.

Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt contact opnemen met de BRO Servicedesk via een mail naar support@broservicedesk.nl .

Of bel ons op telefoonnummer 088 - 8664 999. Wij zijn op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

Algemene werking van de SFR uitgiftewebservice

Dit hoofdstuk beschrijft de algemene werking van de SFR uitgiftewebservice.

Paragraaf 2.1 beschrijft de operaties die de SFR uitgiftewebservice ondersteunt.

Paragraaf 2.2 beschrijft de BRO-berichten die een rol spelen bij die operaties.

Paragraaf 2.3 beschrijft de verschillende uitgiftedocumenten die in een BRO-bericht uitgegeven kunnen worden. 

Operaties

De SFR uitgiftewebservice wordt gerealiseerd als een SOAP-webservice. De SFR uitgiftewebservice ondersteunt twee soap operaties: dispatchCharacteristics (uitgifte van kengegevens) en dispatchData (uitgifte van objectgegevens).


De wsdl kan worden gedowload van https://schema.broservices.nl/dssfr-v2.0.wsdl

Een soap operatie heeft een request en een response:

 • Het DispatchCharacteristicsRequest (verzoek tot uitgifte van kengegevens) en de DispatchCharacteristics Response (bericht van verzending van kengegevens).
 • Het DispatchDataRequest (verzoek tot uitgifte van objectgegevens) en de DispatchDataResponse (bericht van verzending van objectgegevens).

Naast een bericht van verzending kan ieder verzoek ook leiden tot een foutmelding:

 • SOAP:Fault (Systeemfout): als er tijdens de verwerking van het uitgifteverzoek een onverwachte fout optreedt in het BRO-systeem, dan leidt dit tot een SOAP:Fault.
 • ParseFault (Validatiefout): als de SFR uitgiftewebservice constateert dat een uitgifteverzoek niet een welgevormd XML-bericht is of dat het niet voldoet aan de schema validatie, dan leidt dit tot een ParseFault.

BRO-berichten

Deze paragraaf beschrijft de vier verschillende BRO-berichten die een rol spelen in de SFR uitgiftewebservice.

DispatchCharacteristicsRequest

Het BRO-bericht DispatchCharacteristicsRequest bevat het uitgifteverzoek tot het leveren van de in het BRO-register opgenomen kengegevens van de SFR registratieobjecten die voldoen aan bepaalde kenmerken. Het DispatchCharacteristicsRequest (Verzoek tot uitgifte van kengegevens) van de SFR uitgiftewebservice is een specialisatie van AbstractDispatchCharacteristicsRequest in de package brocommon, waaraan het het attribuut criteria (kenmerken) met de SFR specifieke kenmerken toevoegt.


De definities van de transactiegegevens staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

requestReferenceverzoekkenmerkCharacterString1..1Een voor de afnemer unieke aanduiding van het uitgifteverzoek.
criteria kenmerkenSFR_CriteriaSet1..1

De afzonderlijke kenmerken waaraan de registratieobjecten moeten voldoen.

Toelichting:
Bijna alle kenmerken worden in de gegevenscatalogus gedefinieerd als attribuut, met als enige verschil dat alle kenmerken een kardinaliteit 0..1 hebben, omdat de gebruiker de keuzevrijheid heeft welke attributen optreden als kenmerk.


De criteria worden gedefinieerd door SFR_CriteriaSet van de SFR uitgiftewebservice, een specialisatie van CriteriaSet uit package brommon, waaraan het een aantal optionele attributen toevoegt.


De definities van de attributen van de CriteriaSet uit brocommon staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

deliveryAccountablePartybronhouder

CharacterString

0..1Het KvK-nummer van de maatschappelijke activiteit van de publiekrechtelijke rechtspersoon die bronhouder is van de gegevens in de basisregistratie ondergrond.
qualityRegimekwaliteitsregimeEnumeration0..1De aanduiding van de kwaliteitseis waaraan de gegevens van het wandonderzoek moeten voldoen.
registrationPeriodperiode van registrerenDatePeriod0..1

Het datuminterval waarbinnen de datum van het tijdstip registratie van het wandonderzoek moet liggen.


correctionPeriodperiode van corrigerenDatePeriod0..1Het datuminterval waarbinnen het laatste correctietijdstip van het wandonderzoek moet liggen.
underReviewin onderzoekIndicationYesNo0..1De aanduiding die aangeeft of het wandonderzoek door de registerbeheerder in onderzoek moet zijn genomen of niet.
areabegrenzingCharacterString1De begrenzing van een geografisch gebied aan het aardoppervlak, in de vorm van een rechthoek of een cirkel, waarbinnen het wandonderzoek moet liggen.


De definities van de attributen, die SFR_CriteriaSet van de SFR uitgiftewebservice toevoegt aan CriteriaSet uit brocommon, staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

disciplinevakgebiedDiscipline0..1Het vakgebied waarbinnen het wandonderzoek is uitgevoerd.
fieldworkPeriodperiode van veldwerkDatePeriod0..1Periode waarbinnen het veldwerk is voltooid.
descriptionReportPeriodperiode van rapportage beschrijvingDatePeriod0..1Periode waarbinnen de uitvoerder van de beschrijving alle gegevens van de wandbeschrijving aan de bronhouder heeft overgedragen, of in het geval van historische gegevens de datum waarop alle gegevens zijn vastgesteld.
depthIntervaldiepteintervalVerticalPositionRange0..1Het bereik waarbinnen de einddiepte van de wand ligt.
descriptionQualitybeschrijfkwaliteitDescriptionQuality0..1De gewenste mate van detail waarin de opbouw van de ondergrond is beschreven.
fractionDistributionDeterminedfractieverdeling bepaaldIndictionYesNoUnknown0..1Aanduiding of de onderlinge verhouding van de fracties waaruit de grond is samengesteld consequent is beschreven.
litterLayerInvestigatedstrooisellaag onderzochtIndictionYesNo0..1Aanduiding of in het onderzoek de laag strooisel die op het maaiveld kan liggen is onderzocht.
outcropTypetype ontsluitingOutcropType0..1De omschrijving van de wijze waarop de ondergrond is ontsloten.
stopCriterionstopcriteriumStopCriterionField0..1De reden waarom de uitvoerder van het onderzoek is opgehouden met graven.
pitRefilledkuil dichtgemaaktIndictionYesNoUnknown0..1Aanduiding of een profielkuil als onderdeel van het veldwerk is opgevuld tot het niveau van voor het graven.
analysisReportPeriodperiode waarin analyse gerappeerd isDatePeriod
0..1Periode waarbinnen de uitvoerder van de analyse alle gegevens van de wandmonsteranalyse aan de bronhouder heeft overgedragen, of in het geval van historische gegevens de datum waarop alle gegevens zijn vastgesteld.
analysisTypetype analyseAnalysisType0..1De aanduiding die aangeeft tot welke categorie de analyse hoort.
characteristicModelledkarakteristiek gemodelleerdIndictionYesNo0..1Aanduiding of ook het modelleren van eigenschappen is uitgevoerd.

DispatchDataRequest

Het BRO-bericht DispatchDataRequest bevat het uitgifteverzoek tot het leveren van de in het BRO-register opgenomen gegevens van een bepaald registratieobject. Daarbij wordt het registratieobject geïdentificeerd door zijn BRO-ID.


Dit BRO-bericht bestaat uit twee transactiegegevens. De definities van de transactiegegevens staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

requestReferenceverzoekkenmerkCharacterString1..1Een voor de afnemer unieke aanduiding van het uitgifteverzoek.
broIdBRO-IDRegistrationObjectCode1..1

De unieke aanduiding van het registratieobject in de Basisregistratie Ondergrond.

Toelichting:
De registratieobjectcode van een bodemkundig wandonderzoek bestaat uit de drie hoofdletters SFR, gevolgd door een code van 12 cijfers inclusief eventuele voorloopnullen. Voorbeeld: SFR000000123456.


SOAP:Fault

Tijdens de uitvoering van een operatie kan er een onverwachte fout optreden in het BRO-systeem. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn, zoals het falen van bepaalde software of hardware. Deze onverwachte fouten worden beschouwd als een technische fout veroorzaakt door het BRO-systeem. De BRO stuurt dan een bericht in de vorm van een generieke SOAP:Fault (Systeemfout).


Een SOAP:Fault (Systeemfout) bestaat uit twee verplichte gegevens en één optioneel gegeven. De definities van deze gegevens staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

faultcodefoutcodeCharacterString1..1

Aanduiding waar de fout is opgetreden.

Toelichting:
Vaste waarde “soap:Server”.

faultstringfouttekstCharacterString1..1

Summiere beschrijving van de fout.

Toelichting:
Vaste waarde “Er is een fout in het BRO-systeem geconstateerd”.

detaildetailsAnyType0..1

Aanvullende informatie over de opgetreden fout en de vermoedelijke oorzaak.

Toelichting:
Het gegeven kan een simpele waarde (b.v. tekst) hebben of een samengestelde waarde (b.v. ParseFault).


ParseFault

Als er fouten in het uitgifteverzoek worden gevonden tijdens de technische controle van een uitgifteverzoek, bijvoorbeeld het uitgifteverzoek is niet een welgevormd XML-bericht of het uitgifteverzoek voldoet niet aan de schemavalidatie, dan worden deze beschouwd als een softwarefout in het systeem van de data-afnemer. Het BRO-systeem stuurt dan een bericht in de vorm van een ParseFault (Validatiefout).

Het BRO-bericht ParseFault (Validatiefout) is in feite een gemodelleerde vorm van de algemene SOAP:Fault (Systeemfout), waarbij op de plek van het detail de gegevens van de ParseFault (Validatiefout) worden opgenomen. In de ParseFault (Validatiefout) zit een lijst met abortReasons (Redenen afbreken).


Dit BRO-bericht begint met een SOAP:Fault (Systeemfout), bestaande uit drie gegevens. De definities van deze gegevens staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

faultcodefoutcodeCharacterString1..1

Aanduiding waar de fout is opgetreden.

Toelichting:
Vaste waarde “soap:Client”.

faultstringfouttekstCharacterString1..1

Summiere beschrijving van de fout.

Toelichting:
Vaste waarde “Het verzoek voldoet niet aan het schema”.

detaildetailsParseFault0..1

Aanvullende informatie over de opgetreden fout en de vermoedelijke oorzaak.

Regel:
Het gegeven is aanwezig bij een softwarefout. Het type van het gegeven is ParseFault (Validatiefout).


De ParseFault (Validatiefout) bestaat uit drie gegevens en een lijst met abortReasons. De definities van de gegevens van ParseFault (Validatiefout) staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

requestReferenceverzoekkenmerkCharacterString0..1

Een voor de dataleverancier unieke aanduiding van het uitgifteverzoek.

Toelichting:
Waarde overgenomen uit het request. Dit gegeven is optioneel omdat de softwarefout geconstateerd kan worden voordat het BRO-systeem het uitgifteverzoek heeft kunnen lezen.

transactionIdtransactiecodeCharacterString0..1

Een voor het BRO-systeem unieke aanduiding voor de verwerking van een innameverzoek of uitgifteverzoek.

Toelichting:
Waarde toegekend door het transactieregister. Dit gegeven is optioneel omdat de softwarefout geconstateerd kan worden voordat het BRO-systeem een transactie heeft kunnen aanmaken.

abortTimemoment van afbrekenDateTime1..1Tijdstip, toegekend door de webservice, waarop de verwerking van het uitgifteverzoek is afgebroken.
abortReasonreden afbrekenAbortReason1..*

Lijst met redenen waarom de verwerking van het uitgifteverzoek is afgebroken.

Toelichting:
Om praktische redenen wordt de lijst beperkt tot maximaal 99 redenen.


De lijst met abortReasons (redenen afbreken) bestaat uit minimaal 1 en maximaal 99 voorkomens van een AbortReason (Reden afbreken). Iedere AbortReason (Reden afbreken) bestaat uit twee gegevens. De definities staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

sequenceNumbervolgnummerInteger1..1

Een binnen deze lijst van abortReasons (redenen afbreken) uniek nummer.

Toelichting:
Numerieke waarde bedoelt om de lijst met foutmeldingen te kunnen sorteren.

specificationfoutmeldingCharacterString1..1Omschrijving van de validatie fout.

DispatchCharacteristicsResponse

Onder normale omstandigheden bestaat het antwoord op een DispatchCharacteristicsRequest (verzoek tot uitgifte van kengegevens) uit een DispatchCharacteriscticsResponse (bericht van verzending van kengegevens). Het antwoord dispatchCharacteristicsResponse is gedefinieerd in het XSD-bestand dssfr-messages.xsd. Het is een specialisatie van DispatchResponse zoals gedefinieerd in brocommon.xsd. Het voegt daaraan toe het attribuut numberOfDocuments (aantal documenten) en een lijst met dispatchDocuments (uitgiftedocumenten).


Onderstaande tabel bevat de definities van de gegevens van de DispatchResponse:

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

responseTypetype antwoordResponseType1..1

Aanduiding van de betekenis van het antwoord.

Regels:
Als het BRO-systeem een semantische fout heeft geconstateerd in één of meer waarden van de attributen van de criteria (kenmerken) in het uitgifteverzoek, dan heeft het attribuut de waarde rejection.
Als het BRO-systeem het uitgifteverzoek succesvol heeft verwerkt, dan heeft het attribuutde waarde dispatch.

requestReferenceverzoekkenmerkCharacterString1..1

Een voor de afnemer unieke aanduiding van het uitgifteverzoek.

Toelichting:
Waarde overgenomen uit het request.

rejectionTime tijdstip van afwijzingDateTime0..1

Tijdstip, toegekend door de webservice, waarop het uitgifteverzoek is afgewezen.

Regels:
Dit gegeven is alleen aanwezig als het gegeven responseType de waarde 'rejection' heeft.

dispatchTime tijdstip van uitgifteDateTime0..1

Tijdstip, toegekend door de webservice, waarop de opgevraagde gegevens zijn verzonden.

Regels:
Dit gegeven is alleen aanwezig als het gegeven responseType de waarde 'dispatch' heeft.

rejectionReason reden afwijzingCharacterString0..1

De reden waarom het uitgifteverzoek is afgewezen.

Regels:
Dit gegeven is alleen aanwezig als het gegeven responseType de waarde 'rejection' heeft.
Als dit antwoord wordt gegeven naar aanleiding van een DispatchCharacteristicsRequest (verzoek tot uitgifte van kengegevens) en de uitgiftewebservice heeft een of meer fouten geconstateerd in het uitgifteverzoek, dan heeft dit gegeven de vaste waarde "Er zijn 1 of meer fouten geconstateerd in de kenmerken".
Als dit antwoord wordt gegeven naar aanleiding van een DispatchDataRequest (verzoek tot uitgifte van objectgegevens) en de uitgiftewebservice heeft geen registratieobject gevonden met de broId in het uitgifteverzoek, dan heeft dit gegeven de vaste waarde "Dit registratieobject bestaat niet".

criterionError kenmerkfoutCriterionError 0..*

Lijst met foutmeldingen met betrekking tot een geconstateerde fout in de kenmerken van een uitgifteverzoek, bestaande uit een volgnummer en een omschrijving.

Regels:
Deze lijst is niet aanwezig als het gegeven responseType de waarde 'dispatch' heeft.

Toelichting:
Om praktische redenen is de lijst beperkt tot maximaal 99 elementen.


Onderstaande tabel bevat de definities van de gegevens die DispatchCharacteristicsResponse toevoegt aan DispatchResponse uit brocommon:

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

numberOfDocumentsaantal uitgiftedocumentenInteger0..1

Het aantal registratieobjecten dat voldoet aan de criteria (kenmerken) in het uitgifteverzoek.

Regels:
Dit gegeven is alleen aanwezig als het gegeven responseType de waarde 'dispatch' heeft.

dispatchDocumentuitgiftedocumentAbstractRegistrationObject0..*

Deze lijst van elementen bevat de kengegevens van de registratieobjecten die voldoen aan de criteria (kenmerken) in het uitgifteverzoek.

Regels:
Deze lijst is alleen aanwezig als het gegeven responseType de waarde 'dispatch' heeft.

Het uitgiftedocument is van het type BRO_DO als het registratieobject uit registratie is genomen. 

Het uitgiftedocument is van het type SFR_C als het registratieobject niet uit registratie is genomen. 

Toelichting:
Om praktische redenen is de lijst beperkt tot maximaal 2000 elementen.


Als er geen registratieobjecten zijn gevonden die voldoen aan de criteria, dan heeft het attribuut numberOfDocuments de waarde 0 en is de lijst met dispatchDocuments leeg.

Als er meer dan 2000 registratieobjecten zijn gevonden die voldoen aan de criteria, dan heeft het attribuut numberOfDocuments de waarde 2000 en is de lijst met dispatchDocuments beperkt tot dat aantal.

DispatchDataResponse

Onder normale omstandigheden bestaat het antwoord op een DispatchDataRequest (verzoek tot uitgifte van objectgegevens) uit een DispatchDataResponse (bericht van verzending van objectgegevens). Het antwoord dispatchDataResponse is gedefinieerd in het XSD-bestand dssfr-messages.xsd. Het is een specialisatie van DispatchResponse zoals gedefinieerd in brocommon.xsd. Het voegt daaraan toe één optioneel dispatchDocument.


Het BRO-bericht DispatchDataResponse (Antwoord) kan twee betekenissen hebben:

 • Een bericht van afwijzing.
 • Een bericht van verzending van objectgegevens.

Onderstaande tabel geeft weer welke gegevens onder welke omstandigheden in het BRO-bericht opgenomen zullen worden. De lijst met criterionErrors (kenmerkfouten) speelt alleen een rol bij de uitgifte van kenmerken en dus niet bij de uitgifte van objectgegevens.

GegevenAfwijzingVerzending
responseType
requestReference
rejectionTime
dispatchTime
rejectionReason
criterionError
dispatchDocument


Zie de voorgaande paragraaf voor de definities van de gegevens van de DispatchResponse uit brocommon.

Onderstaande tabel bevat de definities van de gegevens die DispatchDataResponse toevoegt aan DispatchResponse uit brocommon:

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

dispatchDocumentuitgiftedocumentAbstractRegistrationObject0..1

Dit element bevat de gegevens van het opgevraagde registratieobject, die in het BRO-systeem geregistreerd zijn.

Regels:
Dit gegeven is alleen aanwezig als het gegeven responseType de waarde 'dispatch' heeft.

Uitgiftedocumenten

Een uitgiftedocument bevat gegevens van een registratieobject, die in het BRO-systeem zijn geregistreerd. In de catalogus van het registratieobject staat de definitie van de beschikbare gegevens.

De SFR uitgiftewebservice kent vier types uitgiftedocumenten. Welk type voor een gegeven uitgiftedocument wordt gebruikt, hangt af van het uitgifteverzoek, het feit of de afnemer tevens bronhouder en/of dataleverancier is van het opgevraagde registratieobject en of het registratieobject uit registratie is genomen of niet.

Paragraaf 2.3.1 beschrijft de uitgiftedocumenten die kunnen worden opgenomen in een DispatchCharacteristics Response (Bericht van verzending van kengegevens).

Paragraaf 2.3.2 beschrijft de uitgiftedocumenten die kunnen worden opgenomen in een DispatchDataResponse (Bericht van verzending van objectgegevens).

Kengegevens

Het bericht dispatchCharacteristicsResponse (Bericht van verzending van kengegevens) bevat een lijst met uitgiftedocumenten, met daarin de kengegevens van de registratieobjecten die voldoen aan de criteria in het uitgifteverzoek. Per registratieobject/verzameling kengegevens kan het daarbij gaan om een van de twee types uitgiftedocumenten in onderstaande tabel. Welke verschijningsvorm wordt aangenomen, hangt af van het feit of het registratieobject uit registratie is genomen of niet:

Uitgiftedocument

Registratieobject

BRO_DOUit registratie genomen.
SFR_CNiet uit registratie genomen.


Zoals in onderstaande figuur wordt aangegeven, zijn beide uitgiftedocumenten een specialisatie van AbstractRegistrationObject, wat gedefinieerd is in brocommon.xsd. Omdat dit de eerste gemeenschappelijke vader is van die twee uitgiftedocumenten, treedt dit FeatureType op als datatype van de reeks dispatchDocuments in het antwoord DispatchCharacteristicsResponse.


BRO_DO

Het uitgiftedocument van het type BRO_DO is een specialisatie van AbstractRegistrationObject in de package brocommon. Dit uitgiftedocument bestaat uit de onderstaande gegevens. Alle gegevens zijn volledig gedefinieerd in de BHR-P catalogus.

 • broId (BRO-ID).
 • deregistered (uit registratie genomen).
 • deregistrationTime (tijdstip uit registratie genomen).

SFR_C

Het uitgiftedocument van het type SFR_C is een specialisatie van AbstractCharacteristics in de package brocommon, wat op zijn beurt een specialisatie is van AbstractRegistrationObject in de package brocommon. Dit uitgiftedocument bestaat uit de gegevens:

 • broId (BRO-ID).
 • deregistered (uit registratie genomen).
 • deliveryAccountableParty (bronhouder)
 • qualityRegime (kwaliteitsregime)
 • objectRegistrationTime (tijdstip registratie object)
 • latestCorrectionTime (tijdstip laatste correctie)
 • underReview (in onderzoek)
 • standardizedLocation (gestandaardiseerde locatie)
 • deliveredLocation (aangeleverde locatie)
 • surveyPurpose (kader inwinning)
 • discipline (vakgebied)
 • researchReportDate (rapportagedatum onderzoek)
 • fieldworkDate (veldwerkdatum)
 • litterLayerInvestigated (strooisellaag onderzocht)
 • fractionDistributionDetermined (fracteverdeling bepaald)
 • localVerticalReferencePoint (lokaal verticaal referentiepunt)
 • offset (verschuiving)
 • verticalDatum (verticaal referentievlak)
 • outcropType (type ontsluiting)
 • endDepthSoilFace (einddiepte wand)
 • stopCriterion (stopcriterium)
 • descriptionReportDate (rapportagedatum beschrijving)
 • descriptionProcedure (beschrijfprocedure)
 • descriptionQuality (beschrijfkwaliteit)
 • sequenceDisturbed (opbouw verstoord)
 • analysisReportDate (rapportagedatum analyse)
 • analysisType (soort analyse)
 • characteristicModelled (karakteristiek gemodelleerd)

Objectgegevens

De SFR uitgiftewebservice kent drie types uitgiftedocumenten die kunnen worden opgenomen in een DispatchDataResponse (Bericht van verzending van objectgegevens). Zie onderstaande tabel. Welke verschijningsvorm wordt aangenomen, hangt af van de identiteit van de afnemer en het feit of het registratieobject uit registratie is genomen of niet.

UitgiftedocumentWordt uitgeleverd als:

AfnemerRegistratieobjectcomplexType
BRO_DOIs niet de bronhouder en/of dataleverancier.Uit registratie genomen.brocom:BRO_DOType
SFR_OIs niet de bronhouder en/of dataleverancier.Niet uit registratie genomen.dssfr:SFR_OType
SFR_O_DPIs tevens de bronhouder en/of dataleverancier.Ongeacht.dssfr:SFR_O_DPType


Onderstaande figuur geeft de uitgiftedocumenten weer inclusief de mogelijke inhoud:


Attributen met een minteken voor hun naam (in plaats van een plusteken) worden alleen uitgeleverd als de afnemer tevens bronhouder en/of dataleverancier is van het opgevraagde registratieobject. Met andere woorden, deze gegevens worden alleen opgenomen in het dispatchDocument (uitgiftedocument) SFR_O_DP.

Attributen met een deelteken voor hun naam worden niet aangeboden in een brondocument bij de innamewebservice. In plaats daarvan wordt een waarde voor deze gegevens afgeleid door het BRO-systeem.

Attributen met de tekst 'id' tussen accolades achter de naam zijn gegevens die een object (een voorkomen van het FeatureType (Objecttype)) uniek identificeren.

BRO_DO

Het uitgiftedocument van het type BRO_DO is een specialisatie van AbstractRegistrationObject in de package brocommon. Dit uitgiftedocument bestaat uit de gegevens:

 • broId (BRO-ID).
 • deregistered (uit registratie genomen).
 • deregistrationTime (tijdstip uit registratie genomen).

SFR_O_DP

Het uitgiftedocument van het type SFR_O_DP is een specialisatie van SFR_O. Dit uitgiftedocument bevat alle gegevens uit de SFR catalogus.

SFR_O

Het uitgiftedocument van het type SFR_O is een specialisatie van RegistrationObject, wat op zijn beurt een specialisatie is van AbstractRegistrationObject in de package brocommon. Dit uitgiftedocument bevat dezelfde gegevens als uitgiftedocument SFR_O_DP, met uitzondering van de volgende gegevens (die ontbreken in SFR_O):

 • objectIdAccountableParty (object-ID bronhouder) in RegistrationObject (Wandonderzoek)
 • deliveryResponsibleParty (dataleverancier) in RegistrationObject (Wandonderzoek)
 • researchOperator (uitvoerder onderzoek) in SFR_O (Wandonderzoek)
 • horizontalPositioningOperator (uitvoerder locatiebepaling) in DeliveredLocation (Aangeleverde locatie)
 • verticalPositioningOperator (uitvoerder verticale positiebepaling) in DeliveredVerticalPosition (Aangeleverde verticale positie)
 • descriptionOperator (uitvoerder beschrijving) in SoilFaceDescription (Wandbeschrijving)
 • analysisOperator (uitvoerder analyse) in SoilFaceSampleAnalysis (Wandmonsteranalyse)

Voorbeeldberichten

Dit hoofdstuk bevat enkele voorbeeldberichten en van diverse onderdelen van de berichten een uitgebreide toelichting.

Paragraaf 3.1 bevat een opsomming van beschikbare voorbeeldberichten, hun intentie en een summiere beschrijving van de inhoud.

Paragraaf 3.2 bevat een gedetailleerde beschrijving van kleine, bijzondere stukken uit de voorbeeldberichten.

Integrale voorbeeldberichten

De integrale voorbeeldberichten zijn te vinden op Uitgifte voorbeeldberichten SFRDe onderstaande tabel bevat een opsomming van beschikbare voorbeeldberichten, hun intentie en een summiere beschrijving van de inhoud.

Naam

Doel en inhoud

DC_Request_Cirkel.xmlUitgifteverzoek tot het leveren van de in het BRO-register opgenomen kengegevens van bodemkundig wandonderzoeken die zijn uitgevoerd binnen een bepaald gebied aangeduid door een cirkel.
DC_ResponseLevering.xmlBericht van verzending van kengegevens met daarin de kengegevens van twee registratieobjecten.
DO_Request.xmlUitgifteverzoek tot het leveren van de in het BRO-register opgenomen gegevens van een bepaald registratieobject.

DO_Response_BRO_DO.xml

Bericht van verzending van objectgegevens met daarin de gegevens van een bodemkundig wandonderzoek dat uit registratie is genomen, opgevraagd door een afnemer die niet tevens bronhouder en/of dataleverancier is van het opgevraagde registratieobject.
DO_Response_Rejection.xmlBericht van afwijzing met daarin de foutmelding dat een registratieobject met het opgevraagde BRO-ID niet bestaat.
DO_ResponseSFR_O_DP.xml

Bericht van verzending van objectgegevens met daarin alle geregistreerde gegevens van een bodemkundig wandonderzoek dat niet uit registratie is genomen, opgevraagd door een afnemer die tevens bronhouder en/of dataleverancier is van het opgevraagde registratieobject.

 • Algemene gegevens.
 • DeliveredLocation (Aangeleverde locatie).
 • DeliveredVerticalPosition (Aangeleverde vertical positie).
 • StandardizedLocation (Gestandaardiseerde locatie).
 • SiteCharacteristic (Terreintoestand).
 • SoilUncovering (Wandontsluiting).
 • SoilFaceDescription (Wandbeschrijving).
 • SoilFaceSampleAnalysis (WandmonsterAnalyse).


Code snippets.

Deze paragraaf bevat voor een aantal kleine, bijzondere stukken XML-code uit de voorbeeldberichten een gedetailleerde beschrijving.

Kop van een BRO-bericht

De eerste regel van een BRO-bericht bevat de XML-proloog. Merk op dat de tekens volgens UTF-8 zijn gecodeerd. Eén teken kan daardoor uit meerdere bytes bestaan. Dit is met name van belang voor speciale tekens, zoals à, á, ï.

Regel 2 bevat de opening tag van het type BRO-bericht als root XML-element. Dat kan zijn:

 • Een dispatchDataRequest (verzoek tot uitgifte van objectgegevens).
 • Een dispatchCharacteristicsRequest (verzoek tot uitgifte van kengegevens).
 • Een dispatchDataResponse (bericht van verzending van objectgegevens).
 • Of een DispatchCharacteriscticsResponse (bericht van verzending van kengegevens).

Regel 3 t/m 9 bevatten de namespaces van de gebruikte XML-schemadefinities (XSD's) als XML-attributen van het root XML_element. Het aantal namespaces is afhankelijk van de inhoud van het BRO-bericht.

De laatste twee XML-attributen (xmlns:xsi en xsi:schemaLocation) maken het mogelijk om het BRO-bericht te valideren tegen de XSD-bestanden van de SFR uitgiftewebservice. Deze twee attributen mogen weggelaten worden.

Regel 13 t/m 15 bevatten een disclaimer.

Na de disclaimer volgen de gegevens van het BRO-bericht. Die zijn uiteraard afhankelijk van het type BRO-bericht. Zie hoofdstuk 2 van de berichtencatalogus en de gegevenscatalogus voor nadere informatie.

Het BRO-bericht wordt afgesloten met een closing tag van het type BRO-bericht; zie regel 2.

CODE
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dispatchDataResponse
  xmlns="http://www.broservices.nl/xsd/dssfr/2.0"
  xmlns:sfrcom="http://www.broservices.nl/xsd/sfrcommon/2.0"
  xmlns:srcom="http://www.broservices.nl/xsd/srcommon/1.0"
  xmlns:brocom="http://www.broservices.nl/xsd/brocommon/3.0"
  xmlns:swe="http://www.opengis.net/swe/2.0" 
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.broservices.nl/xsd/dssfr/2.0 https://schema.broservices.nl/xsd/dssfr/2.0/dssfr-messages.xsd"
 >
 <!-- Disclaimer: dit voorbeeldbericht valideert tegen de XSD van de uitgifteservice.
    Het is niet gevalideert door de uitgifteservice en is vaktechnisch/inhoudelijk niet voorbeeldig.
 -->
 <brocom:responseType>dispatch</brocom:responseType>
 <brocom:requestReference>uitgifte-38</brocom:requestReference>
 <brocom:dispatchTime>2019-04-16T09:01:52+01:00</brocom:dispatchTime>
 <dispatchDocument>
    ...
  </dispatchDocument>
</dispatchDataResponse>


Area

Een area (gebied) is een verplicht onderdeel van de criteria (kenmerken) van een dispatchCharacteristicsRequest (verzoek tot uitgifte van kengegevens). Een area (gebied) geeft de begrenzing aan van een geografisch gebied aan het aardoppervlak, in de vorm van een cirkel of een rechthoek.

Een cirkel wordt gedefinieerd door het middelpunt en de straal. Het middelpunt is een coördinatenpaar uitgedrukt in een referentiestelsel. De straal is een meetwaarde, waarbij het XML-attribuut uom (eenheid) aangeeeft dat de straal wordt uitgedrukt in kilometers.

De rechthoek wordt aangeduid door twee coördinatenparen, van de hoek linksonder en de hoek rechtsboven, beiden uitgedrukt in hetzelfde referentiestelsel.

Voor alle coördinatenparen van een area (gebied) geldt dat het XML-attribuut srsName (referentiestelsel) de waarde urn:ogc:def:crs:EPSG::4258 (ETRS89) moet hebben. Daarbij bestaat een coördinatenpaar uit de latitude en de longitude, in die volgorde, gescheiden door een spatie en met een punt als decimaal scheidingsteken. Zie onderstaande voorbeelden. Het XML-attribuut srsDimension (aantal dimensies) geeft aan uit hoeveel ordinaten een coördinaat is opgebouwd. Dit XML-attribuut is optioneel en moet indien aanwezig de waarde 2 hebben.

CODE
...
<brocom:area>
    <brocom:enclosingCircle srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::4258">
        <brocom:center>52.287820209 5.090415499</brocom:center>
        <brocom:radius uom="km">10</brocom:radius>
    </brocom:enclosingCircle>
</brocom:area>
...
<brocom:area>
    <brocom:boundingBox srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::4258" srsDimension="2">
        <gml:lowerCorner>52.1 5.0</gml:lowerCorner>
        <gml:upperCorner>52.3 5.2</gml:upperCorner>
    </brocom:boundingBox>
</brocom:area>
...


Codelist

Zie Codelist (Codelijst) voor een algemene beschrijving van het gebruik van codelijsten in de BRO.

Date en DateTime

De waarde van een XML-element met als type een xs:Date (Datum) wordt gecodeeerd volgens de ISO-8601 standaard: yyyy-mm-dd. Bijvoorbeeld:

<brocom:date>2020-11-10</brocom:date>


De waarde van een XML-element met als type een xs:DateTime (Datum) wordt ook gecodeeerd volgens de ISO-8601 standaard: yyyy-mm-ddThh:mm:ss+hh:mm. Bijvoorbeeld:

<brocom:dispatchTime>2020-11-10T09:09:43+01:00</brocom:dispatchTime>


De uren en minuten na het plus teken is de tijdzone ten opzichte van UTC (aka GMT). In theorie kan dit ook een min teken zijn (tijdzones ten westen van Greenwich), maar voor Nederland is de tijdzone + 1 uur (wintertijd) of + 2 uur (zomertijd).

dispatchdocument

Een dispatchResponse (bericht van verzending) bevat 0, 1 of meerdere uitgiftedocumenten; zie de paragrafen 2.2. Zoals beschreven in paragraaf 2.3 kent de SFR uitgiftewebservice 4 types uitgiftedocumenten. De UML-diagrammen geven aan dat alle uitgiftedocumenten direct of indirect een specialisatie zijn van AbstractRegistrationObject en daarmee een FeatureType zijn. Welke types uitgiftedocumenten uitgegeven kunnen worden hangt af van het type dispatchResponse:

 • dispatchCharacteristicsResponse (bericht van verzending van kengegevens)
  • brocom: BRO_DO: gegevens van een registratieobject dat uit registratie is genomen.
  • dsbhr: SFR_C: kengegevens van een registratieobject dat niet uit registratie is genomen.
 • dispatchDataResponse (bericht van verzending van objectgegevens)
  • brocom: BRO_DO: gegevens van een registratieobject dat uit registratie is genomen.
  • dsbhr: SFR_O: objectgegevens van een bodemkundig wandonderzoek dat niet uit registratie is genomen, opgevraagd door een afnemer die niet bronhouder noch dataleverancier is van het opgevraagde registratieobject.
  • dsbhr: SFR_O_DP: objectgegevens van een bodemkundig wandonderzoek dat niet uit registratie is genomen, opgevraagd door een afnemer die tevens bronhouder en/of dataleverancier is van het opgevraagde registratieobject.

Conform de GML XML encoding rules wordt het property type pattern toegepast bij het omzetten van de gegevensdefinitie in UML naar de berichtdefinities in XML (Zie property type pattern)Onderstaande voorbeeld van een stukje XML laat zien hoe dat uitpakt. Na de opening tag dispatchDocument (uitgiftedocument) volgt een regel met, bijvoorbeeld, brocom:BRO_DO. Deze regel geeft aan dat het uitgiftedocument van dit type is. Het element BRO_DO is als root element gedefinieerd in het XSD-bestand brocommon.xsd. De andere types uitgiftedocumenten zijn gedefinieerd in het XSD-bestand dssfr-messages.xsd van de SFR uitgiftewebservice. Na deze regel komt het eerste XML-element van het betreffende type uitgiftedocument, in het voorbeeld brocom:broID.

CODE
...
<dispatchDocument>
  <SFR_O_DP gml:id="id_0001">
    <brocom:broId>SFR123456789012</brocom:broId>
    ...
  </SFR_O_DP>
</dispatchDocument>
...

gml:id

Zie gml:id voor een algemene beschrijving van het gebruik van gml:id in de BRO.

gml:Measure

De gegevenscatalogus definieert een aantal gegevens als een meetwaarde. Deze bestaan uit een getalswaarde en een eenheid.

In de XSD-bestanden hebben de betreffende XML-element een type gml:Measure. Conform de GML XML encoding rules wordt de eenheid opgeslagen in het XML-attribuut uom (unit of measure; eenheid). Als een gegeven van het type meetwaarde geen waarde heeft, dan wordt er een XML-attribuut xsi:Nil="true" opgenomen en heeft het XML-element geen waarde, maar wordt het XML attribuut uom (eenheid) wel opgenomen. Zie onderstaande voorbeelden voor een offset (verschuiving) met en zonder een waarde.

CODE
...
<sfrcom:offset uom="m">-1.38</sfrcom:offset>
...
<sfrcom:offset uom="m" xsi:nil="true"/>
...


Merk op dat in de gegevenscatalogus (in de meeste gevallen) naast de afkorting ook tussen haakjes de voluitgeschreven naam van de eenheid is opgenomen, bijvoorbeeld: Eenheid: m (meter) . Alleen de afkorting volgens de UCUM lijst moet worden opgenomen in het BRO-bericht.

gml:Point

De gegevenscatalogus definieert voor de StandardizedLocation (Gestandaardiseerde locatie) en de DeliveredLocation (Aangeleverde locatie) onder andere de volgende twee attributen:

 • Coördinaten: De coördinaten die zijn aangeleverd.
 • Referentiestelsel: Het referentiestelsel van de aangeleverde coördinaten.

Conform de GML XML encoding van NEN3610 worden deze twee attributen omgezet in een gml:Point, Die bestaat op zijn beurt uit:

 • XML-element gml:pos - het coördinatenpaar
 • XML-attribuut srsName - een verwijzing naar het referentiestelsel waarin het coördinatenpaar is uitgedrukt.
 • XML-attribuut gml:id - een unieke identificatie van het object

Het bereik en de betekenis van de coördinaten is afhankelijk van het gebruikte referentiestelsel. Onderstaande tabel geeft per referentiestelsel de waarde voor het XML-attribuut srsName en de betekenis, toepassingsgebied, eenheid en volgorde van de ordinaten.

Referentiestelsel

srsName

Betekenis

Eenheid

Toepassingsgebied

ETRS89urn:ogc:def:crs:EPSG:4258Latitude, LongitudeDecimale gradenLand en zee
RDurn:ogc:def:crs:EPSG:28992X, YMeterLand


Voorbeeld van de XML-encoding voor dezelfde locatie in RD en in ETRS89:

CODE
...
<location gml:id="BRO_0001" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
 <gml:pos>139794.52 455443.35</gml:pos>
</location>
...
<location gml:id="BRO_0001" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::4258">
 <gml:pos>52.0870447 5.1653503</gml:pos>
</location>
...


Meetreeks

Zie Meetreeks voor een algemene beschrijving van het gebruik van een meetreeks in de BRO.

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de meetreeksen en karakteristieken in de SFR gegevenscatalogus waar dit patroon is toegepast, de XML-elementen die dientengevolge het datatype swe:DataArray hebben gekregen en de bijbehorende XML-bestanden waarin de definities van de swe:DataRecords zijn opgenomen.

Meetreeks/karakteristiek

XML-element met als type swe:DataArray

swe:DataRecord met de parameterwaardes

KrimpverloopshrinkageShrinkageState.xml
WaterdoorlatendheidsverloophydraulicConductivityChangeHydraulicConductivityStateType.xml
WaterretentiewaterretentionWaterretentionValue.xml
Watergehalte en doorlatendheid bij een veranderende bodemvochtpotentiaalwaterContentAndConductivityUnderDecreasingSoilWaterPotentialWaterContentAndConductivityAtSpecificSoilWaterPotential.xml
Waterretentie verdampingwaterretentionEvaporationWaterretentionValueEvaporation.xml
WaterretentiekarakteristiekretentionCurveShapeRetentionCurve.xml
WaterdoorlatendheidskarakteristiekhydraulicConductivityCurveShapeHydraulicConductivyCurve.xml


Organization

De SFR gegevenscatalogus definieert een aantal uitvoerders. Deze hebben een Organization (Organisatie) als gegevenstype. Bijvoorbeeld:

 • researchOperator (uitvoerder onderzoek)
 • horizontalPositioningOperator (uitvoerder locatiebepaling)
 • verticalPositioningOperator (uitvoerder verticale positiebepaling)
 • descriptionOperator (uitvoerder beschrijving)
 • analysisOperator (uitvoerder analyse)

Het complexType Organization (Organisatie) biedt de keuze tussen een chamberOfCommerceNumber (kamer van koophandelnummer) of een europeanCompanyRegistrationNumber (Europees handelsnummer). Hieronder twee voorbeelden:

CODE
...
<researchOperator>
  <brocom:chamberOfCommerceNumber>27376655</brocom:chamberOfCommerceNumber>
</researchOperator>
...
<analysisOperator>
  <brocom:europeanCompanyRegistrationNumber>DER2507_R2</brocom:europeanCompanyRegistrationNumber>
</analysisOperator>
...


PartialDate

In de SFR gegevenscatalogus hebben diverse gegevens een Datum onder kwaliteitsregime IMBRO en een OnvolledigeDatum onder IMBRO/A. In de XSD-bestanden is de OnvolledigeDatum gerealiseerd in het complexType PartialDateType. Deze ondersteunt 4 mogelijkheden met afnemende nauwkeurigheid:

 • date (volledige datum).
 • yearMonth (datum en jaartal).
 • year (jaartal).
 • voidReason (de vaste waarde 'onbekend').

Onderstaande voorbeelden geven mogelijk waarden met afnemende nauwkeurigheid.

CODE
<researchReportDate>
  <!--You have a CHOICE of the next 4 items at this level
    <brocom:date>2020-08-31</brocom:date>
    <brocom:yearMonth>2020-08</brocom:yearMonth>
    <brocom:year>2020</brocom:year>
    <brocom:voidReason>onbekend</brocom:voidReason>
  -->
  <brocom:date>2020-08-31</brocom:date>
</researchReportDate>


Bij een PartialDate (OnvolledigeDatum) geldt dat binnen hetzelfde jaar (of jaar en maand) een minder volledige datum voorafgaat aan een meer volledige datum:

 • het jaartal 2015 gaat voor de maand en het jaartal juli 2015
 • de maand en het jaartal juli 2015 gaat voor de volledige datum 17 juli 2015.

In het algemeen kan een datum met de waarde 'onbekend' niet worden vergeleken met een andere datum. Daarom wordt bij het toepassen van een regel, waarin twee datums met elkaar worden vergeleken waarvan één (of beide) de waarde 'onbekend' heeft, de bedrijfsregel genegeerd.

Uitzondering is het sorteren van gebeurtenissen op een tijdlijn. Daarbij wordt op basis van de betekenis van de gebeurtenis een begin/inrichten/start gebeurtenis altijd vooraan in de lijst met gebeurtenissen geplaatst, ook als de datum van de gebeurtenis de waarde 'onbekend' heeft. En wordt een eind/opruimen/voltooien gebeurtenis altijd achteraan in de lijst met gebeurtenissen geplaatst, ook als de datum van de gebeurtenis de waarde 'onbekend' heeft. Opdat een lijst met gebeurtenissen eenduidig kan worden gesorteerd, mag bij andere gebeurtenissen de datum van de gebeurtenis niet de waarde 'onbekend' hebben. Dit wordt expliciet als aanvullende regel vermeld bij de betreffende brondocumenten.

Enumeraties

Dit hoofdstuk bevat de toegestane waarden van de enumeraties (niet-beheerde waardenlijsten).

In de BRO wordt een onderscheid gemaakt tussen beheerde waardenlijsten en niet-beheerde waardenlijsten. In de gegevenscatalogus en de XSD-bestanden noemen we een niet-beheerde waardenlijst een enumeratie. Bij een enumeratie staat de lijst met toegestane waarden vast en kan de lijst met toegestane waarden niet veranderd worden zonder aanpassingen in de gegevenscatalogus, de berichtdefinities (XSD-bestanden) en de software (voor het maken of verwerken van een bericht).

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de enumeraties die van belang zijn bij het maken van een BRO-verzoek over een bodemkundig wandonderzoek. De eerste kolom bevat de Engelstalige naam van de enumeratie, zoals deze voorkomt in de XSD-bestanden. De tweede kolom bevat de Nederlandstalige naam, zoals die voorkomt in de gegevenscatalogus. De derde kolom bevat de toegestane waarden, die gebruikt mogen worden in een BRO-verzoek.

Type

Naam

Waarde

Omschrijving

IndicationYesNoIndicatieJaNeeja


nee
IndicationYesNoUnknownIndicatieJaNeeOnbekendja


nee


onbekendHet is niet bekend of het gegeven een waarde ja of nee heeft.
QualityRegimeKwaliteitsregimeIMBROKwaliteitsregime waarbij de innamewebservice tijdens het verwerken van een innameverzoek de normale (strikte) regels hanteert, zoals gedefinieerd in de gegevenscatalogus.


IMBRO/AKwaliteitsregime waarbij de innamewebservice tijdens het verwerken van een innameverzoek andere (minder strenge) bedrijfsregels, toegestane waarden van codelijsten en/of domeinen van gegevens toepast dan onder het (normale) IMBRO kwaliteitsregime.


Codelijsten

Dit hoofdstuk bevat verwijzingen (URN's en URL's) naar de codelijsten (beheerde waardenlijsten).

In de BRO wordt een onderscheid gemaakt tussen beheerde waardenlijsten en niet-beheerde waardenlijsten. In de gegevenscatalogus en de XSD-bestanden noemen we een beheerde waardenlijst een codelijst. Bij een codelijst kan de lijst met toegestane waarden worden aangepast zonder dat aanpassingen nodig zijn in de berichtdefinities (XSD-bestanden) en/of de software (voor het maken of verwerken van een bericht). De gegevenscatalogus bevat per codelijst de toegestane waarden, zoals gedefinieerd op het moment dat de gegevenscatalogus werd vastgesteld.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de codelijsten die van belang zijn bij het maken van een BRO-verzoek over een bodemkundig wandonderzoek.

 • De eerste kolom bevat de Engelstalige naam van de codelijst, zoals deze voorkomt in de XSD-bestanden.
 • De tweede kolom bevat de Nederlandstalige naam, zoals die voorkomt in de gegevenscatalogus.
 • De derde kolom bevat de URI, die in een BRO-verzoek gebruikt moet worden bij het XML-attribuut codeSpace of het XML-attribuut href. Bij een XML-attribuut codeSpace wordt de gekozen waarde uit de codelijst opgenomen als waarde van het XML-element. Bij een XML-attribuut href wordt de gekozen waarde uit de codelijst samen met de URI geplaatst in het XML-attribuut. Zie de voorbeeldberichten voor nadere informatie.
 • De vierde kolom bevat een link naar de website waar de actuele lijst is te raadplegen met toegestane waarden die in een BRO-verzoek gebruikt mogen worden als waarde voor een XML-element.
TypeNaamURNLink
AggregateAngularityHoekigheidAggregaaturn:bro:sfr:AggregateAngularityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:AggregateAngularity
AggregateLengthClassLengteklasseAggregaaturn:bro:sfr:AggregateLengthClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:AggregateLengthClass
AggregateShapeVormAggregaaturn:bro:sfr:AggregateShapehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:AggregateShape
AnalysisTypeSoortAnalyseurn:bro:sfr:AnalysisTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:AnalysisType
AnomalousGroundwaterRegimeAfwijkendGrondwaterRegimeurn:bro:sfr:AnomalousGroundwaterRegimehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:AnomalousGroundwaterRegime
ArtificialDrainageKunstmatigeDrainageurn:bro:sfr:ArtificialDrainagehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:ArtificialDrainage
BoundaryPositioningMethodGrensbepalingurn:bro:sfr:BoundaryPositioningMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:BoundaryPositioningMethod
BoundaryShapeVormGrensurn:bro:sfr:BoundaryShapehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:BoundaryShape
CarbonateContentClassKalkgehalteklasseurn:bro:sfr:CarbonateContentClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:CarbonateContentClass
CarbonateProfileKalkverloopklasseurn:bro:sfr:CarbonateProfilehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:CarbonateProfile
ChunkBrokjeurn:bro:sfr:Chunkhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:Chunk
CodeGroupCodegroepurn:bro:sfr:CodeGrouphttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:CodeGroup
ColourKleururn:bro:sfr:Colourhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:Colour
CorrectionReasonReden voor correctieurn:bro:sfr:CorrectionReasonhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:CorrectionReason
CurrentProcesActueelProcesurn:bro:sfr:CurrentProceshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:CurrentProces
DeliveryContextKaderAanleveringurn:bro:sfr:DeliveryContexthttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:DeliveryContext
DepositionalCharacteristicAfzettingskarakteristiekurn:bro:sfr:DepositionalCharacteristichttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:DepositionalCharacteristic
DescriptionProcedureBeschrijfprocedureurn:bro:sfr:DescriptionProcedurehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:DescriptionProcedure
DescriptionQualityBeschrijfkwaliteiturn:bro:sfr:DescriptionQualityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:DescriptionQuality
DeterminationMethodBepalingsmethodeurn:bro:sr:DeterminationMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sr:DeterminationMethod
DeterminationMethodVolumetricWaterContentBepalingsmethodeVolumetrischWatergehalteurn:bro:sr:DeterminationMethodVolumetricWaterContenthttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sr:DeterminationMethodVolumetricWaterContent
DeterminationProcedureBepalingsprocedureurn:bro:sr:DeterminationProcedurehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sr:DeterminationProcedure
DisciplineVakgebiedurn:bro:sfr:Disciplinehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:Discipline
DispersionMethodDispersiemethodeurn:bro:sr:DispersionMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sr:DispersionMethod
DisruptionVerstoringurn:bro:sfr:Disruptionhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:Disruption
DryingPeriodDroogtijdurn:bro:sr:DryingPeriodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sr:DryingPeriod
DryingTemperatureDroogtemperatuururn:bro:sr:DryingTemperaturehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sr:DryingTemperature
EventNameNaamGebeurtenisurn:bro:sfr:EventNamehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:EventName
FractionDistributionLabFractieverdelingLaburn:bro:sr:FractionDistributionLabhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sr:FractionDistributionLab
GravelContentClassGrindgehalteklasseurn:bro:sfr:GravelContentClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:GravelContentClass
GroundwaterTableClassGrondwatertrapurn:bro:sfr:GroundwaterTableClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:GroundwaterTableClass
HorizonCodeHorizontcodeurn:bro:sfr:HorizonCodehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:HorizonCode
HorizontalPositioningMethodMethodeLocatiebepalingurn:bro:sfr:HorizontalPositioningMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:HorizontalPositioningMethod
HydrologicalSettingHydrologischeOmstandigheidurn:bro:sfr:HydrologicalSettinghttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:HydrologicalSetting
InterbeddingGelaagdeInhomogeniteiturn:bro:sfr:Interbeddinghttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:Interbedding
LandscapeElementLandschapselementurn:bro:sfr:LandscapeElementhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:LandscapeElement
LitterTypeSoortStrooiselurn:bro:sfr:LitterTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:LitterType
LocalPhenomenonPlaatselijkFenomeenurn:bro:sfr:LocalPhenomenonhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:LocalPhenomenon
LocalVerticalReferencePointLokaalVerticaalReferentiepunturn:bro:sfr:LocalVerticalReferencePointhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:LocalVerticalReferencePoint
LowerBoundarySandFractionOndergrensZandfractieurn:bro:sfr:LowerBoundarySandFractionhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:LowerBoundarySandFraction
MaterialIrregularityBijzonderheidMateriaalurn:bro:sr:MaterialIrregularityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sr:MaterialIrregularity
ModellingMethodModelleringsmethodeurn:bro:sr:ModellingMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sr:ModellingMethod
ModellingProcedureModelleringsprocedureurn:bro:sr:ModellingProcedurehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sr:ModellingProcedure
MoistnessVochtigheidstoestandurn:bro:sfr:Moistnesshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:Moistness
MottlingDensityBedekkingsgraadVlekurn:bro:sfr:MottlingDensityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:MottlingDensity
MunsellChromaMunsellZuiverheidurn:bro:sfr:MunsellChromahttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:MunsellChroma
MunsellHueMunsellHoofdkleururn:bro:sfr:MunsellHuehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:MunsellHue
MunsellValueMunsellWitheidurn:bro:sfr:MunsellValuehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:MunsellValue
OrganicMatterContentClassNEN5104OrganischestofgehalteklasseNEN5104urn:bro:sfr:OrganicMatterContentClassNEN5104https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:OrganicMatterContentClassNEN5104
OutcropTypeTypeOntsluitingurn:bro:sfr:OutcropTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:OutcropType
PeatClassVeenklasseurn:bro:sfr:PeatClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:PeatClass
PeatTypeSoortVeenurn:bro:sfr:PeatTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:PeatType
PedologicalSoilNameBodemkundigeGrondsoorturn:bro:sfr:PedologicalSoilNamehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:PedologicalSoilName
PerformanceIrregularityBijzonderheidUitvoeringurn:bro:sr:PerformanceIrregularityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sr:PerformanceIrregularity
PoreAbundanceClassHoeveelheidsklassePorienurn:bro:sfr:PoreAbundanceClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:PoreAbundanceClass
PositionOnGroundBodyLiggingOpGrondlichaamurn:bro:sfr:PositionOnGroundBodyhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:PositionOnGroundBody
ReworkingClassVergravingsklasseurn:bro:sfr:ReworkingClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:ReworkingClass
RipeningClassRijpingsklasseurn:bro:sfr:RipeningClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:RipeningClass
RockTypeSoortGesteenteurn:bro:sfr:RockTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:RockType
RootAbundanceClassHoeveelheidsklasseWortelsurn:bro:sfr:RootAbundanceClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:RootAbundanceClass
RoughnessRuwheidurn:bro:sfr:Roughnesshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:Roughness
SaltCorrectionMethodZoutcorrectiemethodeurn:bro:sr:SaltCorrectionMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sr:SaltCorrectionMethod
SandCementationZandverkittingurn:bro:sfr:SandCementationhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:SandCementation
ShellMatterContentClassSchelpmateriaalgehalteklasseurn:bro:sfr:ShellMatterContentClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:ShellMatterContentClass
SoilClassBodemklasseurn:bro:sfr:SoilClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:SoilClass
SoilLifeBodemlevenurn:bro:sfr:SoilLifehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:SoilLife
SoilNameNEN5104GrondsoortNEN5104urn:bro:sfr:SoilNameNEN5104https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:SoilNameNEN5104
SoilUseBodemgebruikurn:bro:sfr:SoilUsehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:SoilUse
SpecialFeatureBijzonderheidurn:bro:sfr:SpecialFeaturehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:SpecialFeature
SpecialFeatureSiteBijzonderheidLocatieurn:bro:sfr:SpecialFeatureSitehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:SpecialFeatureSite
SpecialFeatureTopBijzonderheidBoveninurn:bro:sfr:SpecialFeatureTophttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:SpecialFeatureTop
SpecialMaterialBijzonderMateriaalurn:bro:sfr:SpecialMaterialhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:SpecialMaterial
StainColourVlekkleururn:bro:sfr:StainColourhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:StainColour
StopCriterionFieldStopcriteriumVeldurn:bro:sfr:StopCriterionFieldhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:StopCriterionField
StructureTypeStructuurtypeurn:bro:sfr:StructureTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:StructureType
SubsoilDuinVagueSoilOndergrondDuinvaaggrondurn:bro:sfr:SubsoilDuinVagueSoilhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:SubsoilDuinVagueSoil
SubsoilPeatOndergrondVeenurn:bro:sfr:SubsoilPeathttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:SubsoilPeat
SurfaceLevelShiftedMaaiveldVerlegdurn:bro:sfr:SurfaceLevelShiftedhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:SurfaceLevelShifted
SurveyPurposeKaderInwinningurn:bro:sfr:SurveyPurposehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:SurveyPurpose
TertiaryConstituentSoortBijzonderBestanddeelurn:bro:sfr:TertiaryConstituenthttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:TertiaryConstituent
TextureClassTextuurklasseurn:bro:sfr:TextureClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:TextureClass
TextureProfileProfielverloopurn:bro:sfr:TextureProfilehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:TextureProfile
UsedMediumGebruiktMediumurn:bro:sr:UsedMediumhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sr:UsedMedium
VegetationTypeSoortVegetatieurn:bro:sfr:VegetationTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:VegetationType
VerticalDatumVerticaalReferentievlakurn:bro:sfr:VerticalDatumhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:VerticalDatum
VerticalPositioningMethodMethodeVerticalePositiebepalingurn:bro:sfr:VerticalPositioningMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:sfr:VerticalPositioningMethod


Vertaallijst

Dit hoofdstuk bevat een vertaaltabel, aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een complexType of element of een attribuut in de XSD-bestanden, de Nederlandse naam in de gegevenscatalogus kan worden opgezocht.

De onderstaande tabel is gesorteerd op alfabetische volgorde van de Engelstalige naam van het complexType/element. Tussen haakjes staat het type modelelement van de entiteit. Binnen een entiteit zijn de attributen gesorteerd op Engelstalige naam.

Complextype (stereotype)
element
Entiteit
attribuut
AbortReason (AttributeGroupType)Reden afbreken
sequenceNumbervolgnummer
specificationfoutmelding
AbstractCharacteristics (FeatureType)Abstracte kengegevens
deliveredLocationaangeleverde locatie
deliveryAccountablePartybronhouder
deregistereduit registratie genomen
latestCorrectionTimetijdstip laatste correctie
objectRegistrationTimetijdstip registratie object
qualityRegimekwaliteitsregime
standardizedLocationgestandaardiseerde locatie
underReviewin onderzoek
AbstractDispatchCharacteristicsRequest (FeatureType)Abstract verzoek tot uitgifte van kengegevens
requestReferenceverzoekkenmerk
AbstractRegistrationObject (FeatureType)Abstract Registratieobject
broIdBRO-ID
Area (Choice)Begrenzing
boundingBoxRechthoek
enclosingCircleCirkel
BasicDistributionFractionSmaller50um (AttributeGroupType)Minimale verdeling fractie kleiner50um
fraction0to2umfractie 0tot2um
fraction2to50umfractie 2tot50um
BasicParticleSizeDistribution (AttributeGroupType)Basis korrelgrootteverdeling
basicDistributionFractionSmaller50umminimale verdeling fractie kleiner50um
detailedDistributionFraction63to2000umuitgebreide verdeling fractie 63tot2000um
detailedDistributionFractionSmaller50umuitgebreide verdeling fractie kleiner50um
fraction50to63umfractie 50tot63um
fraction63to2000umfractie 63tot2000um
fractionSmaller50umfractie kleiner50um
standardDistributionFraction63to2000umstandaard verdeling fractie 63tot2000um
standardDistributionFractionSmaller50umstandaard verdeling fractie kleiner50um
BRO_DO (FeatureType)Uit registratie genomen registratieobject
deregistereduit registratie genomen
deregistrationTimetijdstip uit registratie genomen
Circle (AttributeGroupType)Cirkel
centermiddelpunt
radiusstraal
srsNamereferentiestelsel
CompactedInterval (FeatureType)Verdicht interval
beginDepthbegindiepte
endDeptheinddiepte
CorrectionRequest (FeatureType)Correctieverzoek
broIdBRO-ID
correctionReasonReden voor correctie
deliveryAccountablePartybronhouder
qualityRegimekwaliteitsregime
requestReferenceverzoekkenmerk
sourceDocumentBrondocument
underPrivilegeonder voorrecht
CriteriaSet (AttributeGroupType)Kenmerkenverzameling
areabegrenzing
correctionPeriodperiode van corrigeren
deliveryAccountablePartybronhouder
qualityRegimekwaliteitsregime
registrationPeriodperiode van registreren
underReviewin onderzoek
CriterionError (AttributeGroupType)Kenmerkfout
sequenceNumbervolgnummer
specificationfoutmelding
DatePeriod (AttributeGroupType)Datumperiode
beginDatebegindatum
endDateeinddatum
DeliveredLocation (AttributeGroupType)Aangeleverde locatie
horizontalPositioningDatedatum locatiebepaling
horizontalPositioningMethodmethode locatiebepaling
horizontalPositioningOperatoruitvoerder locatiebepaling
locationcoördinaten
DeliveredVerticalPosition (AttributeGroupType)Aangeleverde verticale positie
localVerticalReferencePointlokaal verticaal referentiepunt
offsetverschuiving
verticalDatumverticaal referentievlak
verticalPositioningDatedatum verticale positiebepaling
verticalPositioningMethod methode verticale positiebepaling
verticalPositioningOperatoruitvoerder verticale positiebepaling
DetailedDistributionFraction63to2000um (AttributeGroupType)Uitgebreide verdeling fractie 63tot2000um
fraction105to210umfractie 105ot210um
fraction1200to1700umfractie 1200tot1700um
fraction1700to2000umfractie 1700tot2000um
fraction210to300umfractie 210tot300um
fraction300to420umfractie 300tot420um
fraction420to600umfractie 420tot600um
fraction600to850umfractie 600tot850um
fraction63to105umfractie 63tot105um
fraction850to1200umfractie 850tot1200um
DetailedDistributionFractionSmaller50um (AttributeGroupType)Uitgebreide verdeling fractie kleiner50um
fraction0to2umfractie 0tot2um
fraction16to25umfractie 16tot25um
fraction25to35umfractie 25tot35um
fraction2to4umfractie 2tot4um
fraction35to50umfractie 35tot50um
fraction4to8umfractie 4tot8um
fraction8to16umfractie 8tot16um
DispatchCharacteristicsRequest (FeatureType)Verzoek tot levering kengegevens
criteriakenmerkenverzameling
DispatchCharacteristicsResponse (FeatureType)Bericht van verzending gegevens
dispatchDocumentDe gegevens
numberOfDocumentsAantal documenten
DispatchDataRequest (FeatureType)Verzoek tot uitgifte van objectgegevens
broIdBRO-ID
requestReferenceverzoekkenmerk
DispatchDataResponse (FeatureType)Bericht van verzending gegevens
dispatchDocumentuitgiftedocument
DispatchResponse (FeatureType)Verzoek tot uitgifte van objectgegevens
criterionErrorkenmerkfout
dispatchTimetijdstip van uitgifte
rejectionReasonreden afwijzing
rejectionTimetijdstip van afwijzing
requestReferenceverzoekkenmerk
responseTypetype antwoord
DisturbedInterval (FeatureType)Verstoord interval
beginDepthbegindiepte
disturbanceverstoring
endDeptheinddiepte
endDepthReachedeinddiepte bereikt
DryBulkDensityDetermination (FeatureType)Bepaling droge bulkdichtheid
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
dryBulkDensitydroge bulkdichtheid
dryingTemperaturedroogtemperatuur
materialIrregularitybijzonderheid materiaal
ringDiameterringdiameter
ringHeightringhoogte
volumeWaterSaturatedvolume waterverzadigd
FineFractionDistribution (AttributeGroupType)Verdeling fijne fractie
estimatedClayContentgeschat lutumgehalte
estimatedSandContentgeschat zandgehalte
estimatedSiltContentgeschat siltgehalte
FractionDistribution (AttributeGroupType)Fractieverdeling
estimatedFineFractionContentgeschat gehalte fijne fractie
estimatedGravelContentgeschat grindgehalte
estimatedOrganicMatterContentgeschat organischestofgehalte
estimatedShellMatterContentgeschat schelpmateriaalgehalte
fineFractionDistributionverdeling fijne fractie
HomogeneousMaterial (AttributeGroupType)Homogeen materiaal
depositionalCharacteristicafzettingskarakteristiek
estimatedSaturatedPermeabilitygeschatte verzadigde doorlatendheid
horizonCodehorizontcode
rockTypegesteentesoort
soilgrond
specialMaterialbijzonder materiaal
HydraulicConductivityCharacteristic (AttributeGroupType)Waterdoorlatendheidskarakteristiek
hydraulicConductivityCurvedoorlatendheidscurve
modelledSaturatedHydraulicConductivitygemodelleerde verzadigde waterdoorlatendheid
simpleCurvecurve enkelvoudig
HydraulicConductivityDetermination (FeatureType)Bepaling waterdoorlatendheid
determinationIdbepalingsID
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
flowDownwardsstroming neerwaarts
hydraulicConductivityChangewaterdoorlatendheidsverloop
materialIrregularitybijzonderheid materiaal
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
ringDiameterringdiameter
ringHeightringhoogte
saturatedHydraulicConductivityverzadigde waterdoorlatendheid
temperaturetemperatuur
usedMediumgebruikt medium
verticallySampledverticaal bemonsterd
waterDegassedwater ontgast
HydraulicConductivityState (DataRecord)Waterdoorlatendheidstoestand
hydraulicConductivitywaterdoorlatendheid
soilWaterPotentialbodemvochtpotentiaal
volumetricWaterContentvolumetrisch watergehalte
HydrophysicalCharacteristicsModelling (FeatureType)Modellering van hydrofysische karakteristieken
determinationIdbepalingsID
hydraulicConductivityCharacteristicwaterdoorlatendheidskarakteristiek
modellingMethodmodelleringsmethode
modellingProceduremodelleringsprocedure
waterretentionCharacteristicwaterretentiekarakteristiek
IncompleteFractionSpecification (AttributeGroupType)Onvolledige fractiespecificatie
estimatedClayContentgeschat lutumgehalte
estimatedOrganicMatterContentgeschat organischestofgehalte
estimatedSandContentgeschat zandgehalte
estimatedSiltContentgeschat siltgehalte
IntakeResponse (FeatureType)Bericht van registratie
acceptanceTimetijdstip van acceptatie
broIdBRO-ID
completionTimetijdstip van verwerking
objectIdAccountablePartyobject-ID bronhouder
rejectionReasonreden afwijzing
rejectionTimetijdstip van afwijzing
requestReferenceverzoekkenmerk
responseTypetype antwoord
sourceDocumentErrorfoutenoverzicht
transactionIdtransactie-ID
IntermediateEvent (AttributeGroupType)Tussentijdse gebeurtenis
eventDatedatum gebeurtenis
eventNamenaam gebeurtenis
InvestigatedInterval (FeatureType)Onderzocht interval
beginDepthbegindiepte
characteristicModelledkarakteristiek gemodelleerd
endDeptheinddiepte
horizonCodehorizontcode
LayerComponent (AttributeGroupType)Laagcomponent
depositionalCharacteristicbodemkundige afzettingskarakteristiek
estimatedSaturatedPermeabilitygeschatte verzadigde doorlatendheid
horizonCodehorizontcode
layerProportiongeschat volumepercentage
soilgrond
LitterLayer (FeatureType)Strooisellaag
estimatedOrganicMatterContentgeschat organischestofgehalte
horizonCodehorizontcode
layerDiscontinuouslaag discontinu
litterTypestrooiselsoort
lowerBoundaryondergrens
lowerBoundaryDeterminationbepaling ondergrens
lowerBoundaryShapevorm ondergrens
pHLitterLayerbepaalde ph
upperBoundarybovengrens
upperBoundaryDeterminationbepaling bovengrens
MunsellColour (AttributeGroupType)Munsellkleur
munsellChromamunsell zuiverheid
munsellHuemunsell hoofdkleur
munsellValuemunsell witheid
NonStandardisedFraction (AttributeGroupType)Niet gestandaardiseerde fractie
lowerBoundaryondergrens
proportionaandeel
upperBoundarybovengrens
OrganicCarbonContentDetermination (FeatureType)Bepaling organisch koolstofgehalte
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
organicCarbonContentorganisch koolstofgehalte
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
reportingLimitrapportagegrens
OrganicMatterContentDetermination (FeatureType)Bepaling organischestofgehalte
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
freeIronCorrectionAppliedvrij ijzercorrectie toegepast
lutumCorrectionAppliedlutumcorrectie toegepast
organicMatterContentorganischestofgehalte
reportingLimitrapportagegrens
Organization (Choice)Organisatie
chamberOfCommerceNumberkamer van koophandelnummer
europeanCompanyRegistrationNumberEuropees handelsnummer
OverviewTensiometerCharacteristics (AttributeGroupType)Overzicht tensiometergegevens
depth1diepte 1
depth2diepte 2
depth3diepte 3
depth4diepte 4
diameterdiameter
lengthlengte
numberaantal
ParseFault (FeatureType)Validatiefout
abortReasonreden afbreken
abortTimemoment van afbreken
requestReferenceverzoekkenmerk
transactionIdtransactiecode
PartialDate (Choice)OnvolledigeDatum
datevolledige datum
voidReasonreden geen waarde
yearjaartal
yearMonthdatum en jaartal
ParticleSizeDistributionDetermination (FeatureType)Bepaling korrelgrootteverdeling
basicParticleSizeDistributionbasis korrelgrootteverdeling
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
dispersionMethoddispersiemethode
fractionDistributionfractieverdeling
nonStandardisedFractionniet gestandaardiseerde korrelverdeling
particleSizeDistributionStandardisedkorrelgrootteverdeling gestandaardiseerd
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
PHDetermination (FeatureType)Bepaling zuurgraad
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
pHpH
pHLitterLayer (AttributeGroupType)Zuurgraad strooisellaag
depthdiepte
pHpH
pHSoilLayer (AttributeGroupType)Zuurgraad bodemlaag
depthdiepte
pHpH
RegistrationHistory (AttributeGroupType)Registratiegeschiedenis
correctedgecorrigeerd
deregistereduit registratie genomen
deregistrationTimetijdstip uit registratie genomen
latestAdditionTimetijdstip laatste aanvulling
latestCorrectionTimetijdstip laatste correctie
objectRegistrationTimetijdstip registratie object
registrationCompletionTimetijdstip voltooiing registratie
registrationStatusregistratiestatus
reregisteredweer in registratie genomen
reregistrationTimetijdstip weer in registratie genomen
underReviewin onderzoek
underReviewTimein onderzoek sinds
RegistrationObject (FeatureType)Registratieobject
deliveryAccountablePartybronhouder
deliveryResponsiblePartydataleverancier
objectIdAccountablePartyobject-ID bronhouder
qualityRegimekwaliteitsregime
RegistrationRequest (FeatureType)Registratieverzoek
broIdBRO-ID
deliveryAccountablePartybronhouder
qualityRegimekwaliteitsregime
requestReferenceverzoekkenmerk
sourceDocumentbrondocument
underPrivilegeonder voorrecht
ReportHistory (AttributeGroupType)Rapportagegeschiedenis
intermediateEventtussentijdse gebeurtenis
reportEndDateeinddatum rapportage
reportStartDatestartdatum rapportage
ResearchArea (Choice)Aangeboden deelonderzoek
SoilFaceDescriptionwandbeschrijving
SoilFaceSampleAnalysiswandmonsteranalyse
SFR_AbstractReport (FeatureType)Abstract deelonderzoek
deliveredLocationaangeleverde locatie
deliveredVerticalPositionaangeleverde verticale positie
deliveryContextkader aanlevering
disciplinevakgebied
fieldworkDateveldwerkdatum
litterLayerInvestigatedstrooisellaag onderzocht
objectIdAccountablePartyobject-ID bronhouder
researchOperatoruitvoerder onderzoek
surveyPurposekader inwinning
SFR_C (FeatureType)SFR-kengegevens
analysisReportDaterapportagedatum analyse
analysisTypesoort analyse
characteristicModelledkarakteristiek gemodelleerd
descriptionProcedurebeschrijfprocedure
descriptionQualitybeschrijfkwaliteit
descriptionReportDaterapportagedatum beschrijving
disciplinevakgebied
endDepthSoilFaceeinddiepte wand
fieldworkDateveldwerkdatum
fractionDistributionDeterminedfractieverdeling bepaald
litterLayerInvestigatedstrooisellaag onderzocht
localVerticalReferencePointlokaal verticaal referentiepunt
offsetverschuiving
outcropTypetype ontsluiting
researchReportDaterapportagedatum onderzoek
sequenceDisturbedopbouw verstoord
stopCriterionstopcriterium
surveyPurposekader inwinning
verticalDatumverticaal referentievlak
SFR_CompleteReport_V1 (FeatureType)SFR-compleetRapport-v1
researchReportDaterapportagedatum onderzoek
soilFaceDescriptionwandbeschrijving
soilFaceSampleAnalysiswandmonsteranalyse
SFR_CriteriaSet (AttributeGroupType)Kenmerkenverzameling SFR
analysisReportPeriodPeriode waarin analyse gerapporteerd is
analysisTypeType analyse
characteristicModelledKarakterstiek gemodelleerd
depthIntervaldiepteinterval
descriptionQualitybeschrijfkwaliteit
descriptionReportPeriodperiode van rapportage beschrijving
disciplinevakgebied
fieldworkPeriodperiode van veldwerk
fractionDistributionDeterminedfractieverdeling bepaald
litterLayerInvestigatedstrooisellaag onderzocht
outcropTypetype ontsluiting
pitRefilledkuil dichtgemaakt
stopCriterionstopcriterium
SFR_EndReport_V1 (FeatureType)SFR-endRapport-v1
researchAreaAangeboden deelonderzoek
researchReportDaterapportage datum onderzoek
SFR_O (FeatureType)Wandonderzoek
deliveredLocationaangeleverde locatie
deliveredVerticalPositionaangeleverde verticale positie
deliveryContextkader aanlevering
disciplinevakgebied
fieldworkDateveldwerkdatum
litterLayerInvestigatedstrooisellaag onderzocht
registrationHistoryregistratiegeschiedenis
reportHistoryrapportagegeschiedenis
researchOperatoruitvoerder onderzoek
researchReportDaterapportagedatum onderzoek
standardizedLocationgestandaardiseerde locatie
surveyPurposekader inwinning
SFR_O_DP (FeatureType)SFR_O_DP
SFR_StartReport_V1 (FeatureType)SFR-startRapport-v2
researchAreaAangeboden deelonderzoek
ShapeHydraulicConductivyCurve (DataRecord)Vorm doorlatendheidscurve
shapefactorAlphavormfactor alfa
shapefactorLambdavormfactor lambda
shapefactorMvormfactor m
shapefactorNvormfactor n
weightfactorwegingsfactor
ShapeRetentionCurve (DataRecord)Vorm retentiecurve
shapefactorAlphavormfactor alfa
shapefactorMvormfactor m
shapefactorNvormfactor n
weightfactorwegingsfactor
ShrinkageDetermination (FeatureType)Bepaling krimpverloop
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
disturbedverstoord
materialIrregularitybijzonderheid materiaal
shrinkagekrimpverloop
temperaturetemperatuur
ShrinkageState (DataRecord)Krimptoestand
diameterdiameter
heighthoogte
massmassa
volumevolume
SiteCharacteristic (FeatureType)Terreintoestand
artificialDrainagekunstmatige drainage
currentProcesactueel proces
hydrologicalSettinghydrologische omstandigheid
landscapeElementlandschapselement
meanHighestGroundwaterTablegemiddeld hoogste grondwaterspiegel
meanLowestGroundwaterTablegemiddeld laagste grondwaterspiegel
positionOnGroundBodyligging op grondlichaam
soilUsebodemgebruik
surfaceLevelShiftedmaaiveld verlegd
tracesOfChurningPresentwroetsporen aanwezig
vegetationTypevegetatietype
Soil (AttributeGroupType)Grond
carbonateContentClasskalkgehalteklasse
chunkbrokje
classificationLoamBasedclassificatie volgens leemdriehoek
colourkleur
containsGravelgrindhoudend
containsShellMatterschelpmateriaalhoudend
estimatedDensitygeschatte dichtheid
estimatedSandMediangeschatte zandmediaan
fractionDistributionfractieverdeling
gravelContentClassgrindgehalteklasse
incompleteFractionSpecificationonvolledige fractiespecificatie
interbeddinggelaagde inhomogeniteit
moistnessvochtigheidstoestand
mottledgevlekt
munsellColourmunsellkleur
organicMatterContentClassNEN5104organischestofgehalteklasseNEN5104
peatTypeveensoort
pedologicalSoilNamebodemkundige grondsoort
ripeningClassrijpingsklasse
sandCementationzandverkitting
shellMatterContentClassschelpmateriaalgehalteklasse
soilAggregatebodemaggregaat
soilNameNEN5104grondsoort NEN5104
stainvlek
structureTypestructuurtype
tertiaryConstituentbijzonder bestanddeel
verticknip
SoilAggregate (AttributeGroupType)Bodemaggregaat
aggregateLengthClassaggregaatlengteklasse
aggregateShapeaggregaatvorm
angularityhoekigheid
disintegratinguiteenvallend
horizontallyAlignedhorizontaal gerangschikt
poreAbundanceClasshoeveelheidsklasse porien
roughnessruwheid
SoilClassification (FeatureType)Bodemclassificatie
anomalousGroundwaterRegimeafwijkend grondwaterregime
carbonateProfilekalkverloopklasse
classificationCodestandaardpuntencode
codeGroupcodegroep
groundwaterTableClassgrondwatertrap
lowerBoundaryPeatveenondergrens
peatClassveenklasse
reworkingClassvergravingsklasse
soilClassbodemklasse
specialFeatureBottombijzonderheid onderin
specialFeatureSitebijzonderheid locatie
specialFeatureTopbijzonderheid bovenin
subsoilDuinVagueSoilondergrond duinvaaggrond
subsoilPeatondergrond veen
textureClasstextuurklasse
textureProfileprofielverloop
SoilFaceDescription (FeatureType)Wandbeschrijving
artificiallyHumidifiedkunstmatig bevochtigd
describedWidthbeschreven breedte
descriptionOperatoruitvoerder beschrijving
descriptionProcedurebeschrijfprocedure
descriptionReportDaterapportagedatum beschrijving
fractionDistributionDeterminedfractieverdeling bepaald
lowerBoundarySandFractionondergrens zandfractie
SoilFaceSampleAnalysis (FeatureType)Wandmonsteranalyse
analysisOperatoruitvoerder analyse
analysisReportDaterapportagedatum analyse
analysisTypesoort analyse
SoilLayer (FeatureType)Bodemlaag
anthropogenicantropogeen
homogeneousMaterialhomogeen materiaal
invertedgekeerd
layerComponentlaagcomponent
layerDiscontinuouslaag discontinu
lowerBoundaryondergrens
lowerBoundaryDeterminationbepaling ondergrens
lowerBoundaryShapevorm ondergren
mixedgemengd
pHSoilLayerph bodemlaag
rootAbundanceClasshoeveelheidsklasse wortels
rootedbeworteld
rootsEvenlyDistributedwortels gelijkmatig verdeeld
slantscheefstaand
soilLifebodemleven
upperBoundarybovengrens
upperBoundaryDeterminationbepaling bovengrens
SoilProfile (FeatureType)Wandprofiel
compactionPresentverdichting aanwezig
descriptionQualitybeschrijfkwaliteit
horizonRepetitionrepeterende horizonten
localPhenomenonplaatselijk fenomeen
meanHighestGroundwaterLevelgemiddeld hoogste grondwaterstand
meanHighestGroundwaterLevelReachedgemiddeld hoogste grondwaterstand bereikt
meanLowestGroundwaterLevelgemiddeld laagste grondwaterstand
rootableDepthbewortelbare diepte
rootableDepthReachedbewortelbare diepte bereikt
sequenceDisturbedopbouw verstoord
upperBoundaryShapevorm bovengrens
SoilUncovering (FeatureType)Wandontsluiting
endDepthSoilFaceeinddiepte wand
outcropTypetype ontsluiting
pitRefilledkuil dichtgemaakt
soilFaceOrientationwandorientatie
stopCriterionstopcriterium
SourceDocument (Choice)Brondocument
SFR_CompleteReport_V1SFR-compleetRapport-v1
SFR_EndReport_V1SFR-endRapport-v1
SFR_StartReport_V1SFR-startRapport-v2
SourceDocumentError (AttributeGroupType)Foutenoverzicht
sequenceNumbervolgnummer
specificationfoutmelding
SpecialFeatureBottom (AttributeGroupType)Bijzonderheid onderin
beginDepthbegindiepte
specialFeaturebijzonderheid
Stain (AttributeGroupType)Vlek
evenlyMottledgelijkmatig verdeeld
mottlingDensitybedekkingsgraad
stainColourvlekkleur
StandardDistributionFraction63to2000um (AttributeGroupType)Standaard verdeling fractie 63tot2000um
fraction105to210umfractie 105ot210um
fraction210to420umfractie 210tot420um
fraction420to2000umfractie 420tot2000um
fraction63to105umfractie 63tot105um
StandardDistributionFractionSmaller50um (AttributeGroupType)Standaard verdeling fractie kleiner50um
fraction0to2umfractie 0tot2um
fraction16to50umfractie 16tot50um
fraction2to16umfractie 2tot16um
StandardizedLocation (AttributeGroupType)Gestandaardiseerde locatie
coordinateTransformationcoördinaattransformatie
locationcoördinaten
VerticalPositionRange (AttributeGroupType)  Diepte interval
endDeptheinddiepte
startDepthbegindiep
WaterContentAndConductivityAtSpecificSoilWaterPotential (DataRecord)Watergehalte en doorlatendheid bij bepaalde bodemvochtpotentiaal
hydraulicConductivitywaterdoorlatendheid
soilWaterPotentialbodemvochtpotentiaal
volumetricWaterContentvolumetrisch watergehalte
WaterContentAndConductivityUnderDecreasingSoilWaterPotentialDetermination (FeatureType)Bepaling watergehalte en doorlatendheid bij veranderende bodemvochtpotentiaal
determinationIdbepalingsID
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
dryBulkDensitydroge bulkdichtheid
filmUsedfolie gebruikt
materialIrregularitybijzonderheid materiaal
overviewTensiometerCharacteristicsoverzicht tensiometergegevens
relativeHumidityrelatieve luchtvochtigheid
ringDiameterringdiameter
ringHeightringhoogte
temperaturetemperatuur
verticallySampledverticaal bemonsterd
waterContentAndConductivityUnderDecreasingSoilWaterPotentialwatergehalte en doorlatendheid bij een veranderende bodemvochtpotentiaal
waterretentionEvaporationwaterretentie verdamping
WaterretentionCharacteristic (AttributeGroupType)Waterretentiekarakteristiek
residualVolumetricWaterContentresidueel volumetrisch watergehalte
retentionCurveretentiecurve
simpleCurvecurve enkelvoudig
volumetricWaterContentAtSaturationverzadigd volumetrisch watergehalte
WaterretentionDeterminationStepwise (FeatureType)Bepaling waterretentie stapsgewijs
adsorptivevernattend
determinationIdbepalingsID
determinationMethodbepalingsmethode
determinationMethodVolumetricWaterContentbepalingsmethode volumetrisch watergehalte
determinationProcedurebepalingsprocedure
dryBulkDensitydroge bulkdichtheid
dryingPerioddroogtijd
dryingTemperaturedroogtemperatuur
materialIrregularitybijzonderheid materiaal
relativeHumidityrelatieve luchtvochtigheid
ringDiameterringdiameter
ringHeightringhoogte
ringSampleUsedringmonster gebruikt
saltCorrectionMethodzoutcorrectiemethode
temperaturetemperatuur
waterretentionwaterretentie
WaterretentionValue (DataRecord)Waterretentiewaarde
massWaterContentmassa watergehalte
soilWaterPotentialbodemvochtpotentiaal
volumetricWaterContentvolumetrisch watergehalte
WaterretentionValueEvaporation (DataRecord)Waterretentiewaarde verdamping
elapsedTimeverlopen tijd
soilWaterPotentialDepth1bodemvochtpotentiaal diepte 1
soilWaterPotentialDepth2bodemvochtpotentiaal diepte 2
soilWaterPotentialDepth3bodemvochtpotentiaal diepte 3
soilWaterPotentialDepth4bodemvochtpotentiaal diepte 4
volumetricWaterContentvolumetrisch watergehalte
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.