Skip to main content
Skip table of contents

Werkafspraak 'Mijnbouwconstructie (EPC) met technische wijzigingen bij implementatie van catalogus 0.99'

Behorende bij

Basisregistratie Ondergrond Catalogus Mijnbouwconstructie (EPC).

Doelgroep

De werkafspraak raakt met name software makers (zowel van de LV-BRO als en de rest van de keten). De LV-BRO heeft hem meteen geïmplementeerd. Overige stakeholders kunnen dit doen wanneer zij voor het eerst aansluiten. Naast voor software leveranciers zijn er twee punten (gerelateerde mijnbouwwetvergunning en Kaderaanlevering) waarvan het goed is als bronhouders hier ook van op de hoogte zijn.

Korte samenvatting

Het zijn issues die voor een goede implementatie opgelost moesten worden maar niet raken aan fundamentele inhoudelijke zaken. Het is het best te typeren als kleine errata en verduidelijkingen.

Ingangsdatum en afloopdatum

Ingangsdatum 1-7-2022 van vastgestelde EPC versie 1.0 tot de volgende versie van de catalogus.

Aanleiding

Team bouw kwam een aantal issues tegen bij de implementatie van EPC catalogus en technisch ontwerp.

Werkafspraak

Deze werkafspraak is besproken in het feature team van de BRO teams Bouw en Standaardisatie en waar nodig ook afgestemd met de betrokken stakeholder.

Bijlage: Omschrijving werkafspraken

Datum toegevoegd

Plaats in gebruiksvriendelijke catalogus

Is

Moet worden

Aanleiding / Toelichting

17-05-2022

6.3.13.12 gerelateerde mijnbouwwetvergunning

 • Kardinaliteit: 1..*
 • Regels: (niet aanwezig)
 • Regels IMBRO/A: Voor IMBRO/A-gegevens mag het objecttype Mijnbouwwetvergunning afwezig zijn als de waarde van het attribuut wettelijke status ‘buitenGebruikMijnbouw’ is.
 • Kardinaliteit: 0..*
 • Regels: Het gegeven moet aanwezig zijn.
 • Regels IMBRO/A: Voor IMBRO/A-gegevens mag het gegeven ontbreken wanneer de waarde van het attribuut wettelijke status gelijk is aan buitenGebruikMijnbouw.
 • Gemeld door het bouwteam op 10-05-2022.
 • Een mijnbouwwetvergunning mag onder voorwaarden ontbreken bij een mijnstelsel. Het is daarom niet juist dat de minimum kardinaliteit 1 is. Wijziging van de kardinaliteit heeft als gevolg dat een regel nodig is onder IMBRO en dat de IMBRO/A-regel aangepast moet worden.

17-05-2022

6.3.16.5 gebied

 • Regels:      
  Het gebied moet geheel binnen het gemijnd gebied van de entiteit Mijnstelsel liggen.
  Het referentiestelsel moet gelijk zijn aan ETRS89.
  De gebieden van transportzones die tot hetzelfde Mijnstelsel behoren en dezelfde verdieping hebben, mogen elkaar niet overlappen.
 • Regels:      
  Het gebied moet geheel binnen het gemijnd gebied van de entiteit Mijnstelsel liggen.
  Het referentiestelsel moet gelijk zijn aan ETRS89.
 • Gemeld door het bouwteam op 11-05-2022.
 • De laatste regel (bij dit attribuut van transportzone) is per ongeluk gehandhaafd toen bij het opstellen van de catalogus is besloten om het attribuut ‘verdieping’ bij een transportzone te laten vervallen. De regels dienen overeen te komen met die bij Ontginningszone.gebied.

20-05-2022

6.3.18.8 kaartbereik

 • Regels: (niet aanwezig)
 • Regels: Het referentiestelsel moet gelijk zijn aan ETRS89.
 • Gemeld door het bouwteam op 20-05-2022.
 • Als referentiestelsel hetzelfde als voor locatiegegevens van een mijnstelsel en z’n onderdelen.

08-06-2022

7.4 KaderAanlevering

Alleen waarde ‘MBW’ genoemd.

Toe te voegen: IMBRO/A-waarde ‘archiefoverdracht’ met omschrijving “De gegevens zijn aangeleverd in het kader van archiefoverdracht.”

 • Ontbrekende waarde ontdekt door standaardisatieteam op 03-06-2022.

01-07-2022

6.3 Entiteittypen en attributen

Regels zijn aanwezig t.a.v. uniciteit van namen en evt. alternatieve namen van Mijnstelsel, Toegang, Transportzone en Ontginningszone.

 • Regels dienen aangepast te worden ter verduidelijking, als volgt (in vet en met doorgestreept de mutaties):
 • Mijnstelsel.naam: De naam moet uniek zijn binnen de namen van Mijnstelsels binnen het registratieobjecttype Mijnbouwconstructie (EPC).
 • Mijnstelsel.alternatieve naam: De alternatieve naam moet uniek zijn binnen de alternatieve namen van   het Mijnstelsel.
 • Toegang.naam: De naam moet uniek zijn binnen de namen van Toegangen   het registratieobjecttype Mijnbouwconstructie (EPC).
 • Toegang.alternatieve naam: De alternatieve naam moet uniek zijn binnen de alternatieve namen van de Toegangen van het Mijnstelsel.
 • Transportzone.naam: De naam moet uniek zijn binnen de namen van de Transportzones van   het Mijnstelsel.
 • Ontginningszone.naam: De naam moet uniek zijn binnen de namen van de Ontginningszones van   het Mijnstelsel.
 • Toelichting dient toegevoegd te worden bij Toegang.naam: “In tegenstelling tot de namen van transportzones en ontginningszones dient de naam van een toegang niet alleen uniek te zijn binnen een mijnstelsel, maar ook over mijnstelsels heen.”
 • Vraag over de regels door het bouwteam gesteld op 29-06-2022.
 • Regels waren niet precies genoeg en moesten verder aangescherpt worden voor een geode implementatie met gegarandeerde uniciteit van namen.

8-7-2022

EPC bronverwijzing inzake informatieverstrekker


 • rol benoemd voor invulling van attribuut Mijnbouwconstructie.bronverwijzing (bijv. 'informatieverstrekker')

In afstemming met bouwteam is nadere verduidelijking van de bronverwijzing noodzakelijk gebleken.

Afspraak feature team 6-7-22: controle wordt door LV-BRO even 'gepauzeerd' tot de nieuwe rol is geïmplementeerd.

11-11-20226.3.12.1 werkelijke verticale einddiepteDomein - Naam = Meetwaarde N.2Domein - Naam = Meetwaarde 5.2Gemeld door het bouwteam op 11-11-2022 met als voorstel N.2 te wijzigen in 5.2. Door Jacob nagegaan in mailarchief en akkoord bevonden.
11-11-20226.3.12.2 totale lengteDomein - Naam = Meetwaarde N.2Domein - Naam = Meetwaarde 5.2Gemeld door het bouwteam op 11-11-2022 met als voorstel N.2 te wijzigen in 5.2. Door Jacob nagegaan in mailarchief en akkoord bevonden.
11-11-20226.3.9.2 verschuivingWaardebereik = 0 tot 500Verwijderen waardebereik.Gemeld door bouwteam op 11-11-2022 dat het waardebereik irrelevant is en voor verwarring kan zorgen omdat als regel geldt dat de verschuiving altijd 0 is. Besloten door Jacob om het waardebereik te verwijderen, wat i.i.g. consistent is met de gelijksoortige situatie in de GMW-catalogus.
11-11-20226.3.9.5 oorspronkelijke verschuivingWaardebereik = 0 tot 500Verwijderen waardebereik.Gevraagd door bouwteam op 11-11-2022 of de verschuiving ook kleiner dan 0 kan zijn. Dat is het geval. Er is geen bijzondere reden om de maximumwaarde op 500 te stellen. Er is ook geen aanwezig wat een relevante  negatieve minimumwaarde moet zijn. Daarom is door Jacob besloten om, analoog aan andere catalogi, geen waardebereik te hanteren. Aangezien de meetwaarde 3.0 is, is daarmee het bereik feitelijk -999 tot +999.
15-11-20227.7 NaamGebeurtenis

Omschrijving bij gebeurtenis 'mijnstelselGewijzigd':

Het mijnstelsel is gewijzigd door toevoeging of uitbreiding van toegangen, transportzones of ontginningszones, door (gedeeltelijke) afgraving ervan of door start of stopzetting van ontginningsactiviteiten. Volledige afgraving van een mijnstelsel is geen wijziging, maar beëindiging van een mijnstelsel.

Wijzigen omschrijving bij gebeurtenis 'mijnstelselGewijzigd':

Het mijnstelsel is gewijzigd door uitbouw van bestaande toegangen, transportzones of ontginningszones, door gedeeltelijke of volledige afgraving ervan of door start of stopzetting van ontginningsactiviteiten. Volledige afgraving van een mijnstelsel is geen wijziging, maar beëindiging van een mijnstelsel.

Gemeld door bouwteam op 11-11-2022. Het besluit tot opsplitsen van één naar twee brondocumenten (en daarmee van één naar twee gebeurtenissen) is genomen in het feature team correcties op 10 november 2021. De nieuwe omschrijving van de gebeurtenis is door Jacob opgesteld.
15-11-20227.7 NaamGebeurtenisUitbreiding van mijnstelsels met nieuwe toegangen, transportzones of ontginningszones is onderdeel van de gebeurtenis 'mijnstelselGewijzigd'.

Toevoegen gebeurtenis 'mijnstelselUitgebreid' met als omschrijving:

Het mijnstelsel is uitgebreid met nieuwe toegangen, transportzones of ontginningszones.

Gemeld door bouwteam op 11-11-2022. Het besluit tot opsplitsen van één naar twee brondocumenten (en daarmee van één naar twee gebeurtenissen) is genomen in het feature team correcties op 10 november 2021. De omschrijving van de gebeurtenis is door Jacob opgesteld.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.