Skip to main content
Skip table of contents

Werkafspraak Grondwatergebruiksysteem (GUF) “Alternatieve oplossing optionele gegevens”

Titel

Deze werkafspraak beschrijft een aantal gegevensinhoudelijke aanpassingen die al zijn  doorgevoerd in de LV BRO naar aanleiding van geconstateerde onvolkomenheden tijdens de  zgn. Bouwfase van de LV BRO.

Behorende bij

Basisregistratie Ondergrond Catalogus Grondwatergebruiksysteem (GUF): Geonovum Informatiemodel, Versie ter vaststelling 23 juni 2021

Doelgroep

Softwareontwikkelaars die GUF software producten van de Landelijke voorziening BRO  gaan implementeren.

Aanleiding en samenvatting

Tijdens de bouwfase van de LV BRO zijn de volgende onvolkomenheden vastgesteld

 1. Een aantal elementen waren zowel optioneel/conditioneel (‘Kardinaliteit’ = ‘0..X’), als ‘nillable’ (‘Mogelijk geen waarde’ = ‘Ja’). ‘Nillable’ betekent dat een element mogelijkerwijs geen c.q. een lege (Null) waarde krijgt. Voor deze elementen was daardoor wat ambiguïteit voor wat betreft optionele waarden. Het gaat om de elementen:
  1. Gegevensgroep energiekenmerken van Entiteit Ontwerpinstallatie
  2. Attribuut eindGeldigheid van Entiteit TijdvakGeldigheid (i) en Attribuut eindtijd van Entiteit Tijdvaklevensduur (ii)
 2. De associatie relatie ‘gerelateerd aan’ naar de Entiteit Verkenning, vanuit zowel de Entiteit Gerealiseerde bodemlus (i) als de Entiteit Gerealiseerde put (ii) had de kardinaliteit 0..*, terwijl ook het Attribuut BRO-ID (iii) van de Entiteit Verkenning (iv) de kardinaliteit 0..* had. De optionaliteit én de onbegrensdheid waren in deze dus ambigu gemodelleerd.
 3. Het Attribuut geometrie van zowel Entiteit Ontwerpbodemlus (i) als van Entiteit Gerealiseerde Bodemlus (ii) is ‘nillable’ (‘Mogelijk geen waarde’ = ‘Ja’).
  De optie ‘Mogelijk geen waarde’ voor een geometrie was nog niet eerder voorgekomen in de BRO. Het implementeren hiervan bleek lastig, waarna is uitgeweken naar een alternatieve modelleerconstructie.
 4. De toelichting van het Attribuut eindGeldigheid van Entiteit TijdvakGeldigheid (i) en het Attribuut eindtijd van Entiteit Tijdvaklevensduur (ii) zijn per ongeluk verwisseld.

In deze werkafspraak zijn de gebouwde alternatieve oplossingen en tekstuele verbeteringen beschreven.

Ingangsdatum en afloopdatum

Met ingang van de inwerkingtreding van de 1.0 versie van de catalogus GUF per 1-7-2022 is deze van kracht tot de volgende versie van de catalogus in werking treedt (datum nog niet gepland).

Werkafspraak

Deze lichte variant van een werkafspraak komt met een verwijzing naar de gebruiksvriendelijke versie van de GUF catalogus: https://broprogramma.github.io/GUF/ waarin de werkafspraak is verwerkt. Huidige catalogus ter vaststelling is aangeboden en staat op https://docs.geostandaarden.nl/bro/guf/.

De gekozen oplossing, na overleg met team LVBRO/BHP en standaardisatie, is als afgesproken:

Gegevensgroep energiekenmerken van Entiteit Ontwerpinstallatie

Wijzigingen

 • Mogelijk geen waarde
  • Was: ‘Ja’
  • Wordt: Vervalt
 • Reden geen waarde
  • Was: ‘Voor IMBRO/A-gegevens mag de waarde ontbreken.’
  • Wordt: Vervalt
 • Regels IMBRO/A:
  • Was: Niet aanwezig
  • Wordt: ‘Voor IMBRO/A gegevens mag de gegevensgroep ontbreken wanneer de waarde van het attribuut installatiefunctie gelijk is aan openBodemenergiesysteem of geslotenBodemenergiesysteem.’

Was

Wordt

Attribuut eindGeldigheid van Entiteit TijdvakGeldigheid (i) en Attribuut eindtijd van Entiteit Tijdvaklevensduur (ii)

Let op, onderstaande wijzigingen hebben zowel betrekking op item 1b als item 4 van de genoemde punten in de sectie 'Aanleiding en samenvatting'   

Wijzigingen (i)

 • Mogelijk geen waarde
  • Was: ‘Ja’
  • Wordt: ‘Nee’ (deze default waarde wordt niet getoond in de tabel)
 • Definitie
  • Was: ‘Einde van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de werkelijkheid. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig.’
  • Wordt: ‘Einde van de periode waarop deze instantie van het object geldig is in de werkelijkheid. De instantie is nog geldig als het attribuut niet aanwezig is.’
 • Toelichting
  • Was: Niet aanwezig
  • Wordt: ‘Het gegeven staat niet in een brondocument maar wordt automatisch door de basisregistratie ondergrond gegenereerd.’

Wijzigingen (ii)

 • Mogelijk geen waarde
  • Was: ‘Ja’
  • Wordt: ‘Nee’ (deze default waarde wordt niet getoond in de tabel)
 • Definitie
  • Was: ‘Tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.’
  • Wordt: ‘Tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is. Het object is nog geldig als het attribuut niet aanwezig is.’
 • Toelichting
  • Was: ‘Het gegeven staat niet in een brondocument maar wordt automatisch door de basisregistratie ondergrond gegenereerd.’
  • Wordt: Niet aanwezig

Was (i)

Wordt (i)

Was (ii)

Wordt (ii)

De associatie relatie naar de Entiteit Verkenning, vanuit zowel de Entiteit Gerealiseerde bodemlus (i) als de Entiteit Gerealiseerde put (ii)

Wijzigingen (i) én (ii)

 • Kardinaliteit
  • Was: ‘0..*’
  • Wordt: ‘0..1’

Was (i) én (ii)

Wordt (i) én (ii)

Merk op: Behalve de gewijzigde kardinaliteit van de associatie relatie 'gerelateerd aan' naar de Entiteit Verkenning, is in het diagram ook de wijziging van de kardinaliteit van het Attribuut BRO-ID van de Entiteit Verkenning terug te zien, alsmede de wijziging van de kardinaliteit van het Attribuut geometrie van de Entiteit Gerealiseerde bodemlus.

Attribuut BRO-ID (i) van de Entiteit Verkenning (ii)

Wijzigingen (i)

 • Kardinaliteit
  • Was: ‘0..*’
  • Wordt: ‘1..*’

Wijzigingen (ii)

 • Definitie
  • Was: ‘Het kenmerk van de verkenning die is uitgevoerd voorafgaand aan de plaatsing van de constructie.’
  • Wordt: ‘De verkenning(en) die is/zijn uitgevoerd voorafgaand aan de plaatsing van de constructie.’
 • Toelichting
  • Was: ‘Er kunnen meerdere verkenningen zijn uitgevoerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om een booronderzoek met een boormonsterbeschrijving maar ook bijvoorbeeld een boormonsteranalyse, een boorgatmeting of een sondering. Elke gerelateerde verkenning wordt geregistreerd.’
  • Wordt: ‘Er kunnen meerdere verkenningen zijn uitgevoerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om een booronderzoek met een boormonsterbeschrijving maar ook bijvoorbeeld een boormonsteranalyse, een boorgatmeting of een sondering. Van elke uitgevoerde verkenning wordt de identificatie geregistreerd.’

Was (i) én (ii)

Wordt (i) én (ii)

Het Attribuut geometrie van zowel Entiteit Ontwerpbodemlus (i) als van Entiteit Gerealiseerde Bodemlus (ii)

Wijzigingen (i) én (ii)

 • Kardinaliteit
  • Was: ‘1’
  • Wordt: ‘0..1’
 • Mogelijk geen waarde
  • Was: ‘Ja’
  • Wordt: ‘Nee’ (deze default waarde wordt niet getoond in de tabel)
 • Reden geen waarde
  • Was: ‘Voor IMBRO/A-gegevens mag de waarde ontbreken.’
  • Wordt: Vervalt
 • Regels
  • Was: ‘Het datatype moet gelijk zijn aan punt wanneer de waarde van het attribuut bodemlustype gelijk is aan verticaal of korf.’
  • Wordt: ‘Het datatype moet gelijk zijn aan punt wanneer de waarde van het attribuut bodemlustype gelijk is aan verticaal of korf. Voor IMBRO gegevens moet het attribuut aanwezig zijn.’
 • Regels IMBRO/A:
  • Was: Niet aanwezig
  • Wordt: ‘Voor IMBRO/A gegevens mag het attribuut afwezig zijn.’

Was (i)

Wordt (i)

Was (ii)

Wordt (ii)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.