Skip to main content
Skip table of contents

Werkafspraak Geotechnisch booronderzoek tranche 3


Deze werkafspraak is vastgesteld in februari 2021. Per 1 juli, gelijktijdig met het in productie zetten van versie 2.1 BHR-GT, is een toevoeging gedaan op deze werkafspraak. Er is aan de werkafsprakenlijst (zie aan het eind van deze pagina) een tabblad toegevoegd met betrekking tot off shore boringen. Hier zijn een aantal waarden toegevoegd aan de waardelijsten.

Toelichting Werkafspraak BHR-GT Geotechnisch booronderzoek, versie 2.1, tranche3

De regelgeving voor de verplichte aanlevering van Geotechnisch Boormonsteronderzoek valt samen met aanpassingen in de nieuwe versie van de NEN-EN-ISO 14688 norm. Daardoor is het noodzakelijk gebleken de BRO-standaard aan te passen.

Op 1 juli 2021 treedt de regelgeving op basis van versie 2.0 van de catalogus voor geotechnisch booronderzoek (BHR-GT) in werking. Deze versie is echter niet backwards compatible met versie 1.1 (dit is feitelijk versie 1.0 + werkafspraak) uit tranche 2. Daarom is in overleg met het werkveld besloten om op basis van een nieuwe werkafspraak met de sector, een versie 2.1 te implementeren die wél backwards compatible is met versie 1.1 uit tranche 2.

Op basis van deze werkafspraak zullen vanaf 1 juli 2021 gegevens worden aangeleverd conform deze versie 2.1 van de catalogus.

Aanleiding

De Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB) heeft in een brief, gedateerd 1 september 2020, gericht aan het Programma Basisregistratie Ondergrond met een verzoek aan het BRO programma. Het verzoek van de VOTB aan het BRO programma om de invoering van BHR-GT v2.0, die is voorzien op 1 juli 2021, niet door te laten gaan. Het voorstel van de VOTB luidde als volgt:

 • een nieuwe versie van BHR-GT te maken die aansluit op de recente ontwikkelingen NEN-EN-ISO 14688 en NEN-EN-ISO 22475-1; en bij het standaardisatie traject tevens te streven naar

 • een opvolger van BHT-GT v1.1 die backwards compatible is.

Voorgestelde oplossingsrichting

Over het geotechnisch booronderzoek zijn nadere afspraken gemaakt met het werkveld en uitgewerkt in een werkafsprakenlijst voor de bouw van een backward compatibele versie voor tranche 3. Met een nieuwe werkafspraak voor het geotechnisch booronderzoek kan vanaf 1 juli 2021 gewerkt worden met een versie 2.1 van de catalogus, die ook backwards compatible is met versie 1.1 uit tranche 2.

Werkafspraak

Een werkafspraak is een versnelde implementatie van een gebruikerseis die zo dringend van aard is dat het legitimeert om af te wijken van het reguliere wijzigingenproces en loopt daarmee vooruit op de wijziging van de regelgeving BRO. Een overeengekomen werkafspraak heeft weliswaar geen wettelijke status, doch is wel een bindende afspraak voor de deelnemende partijen.

Voor de werkafspraak ‘Geotechnisch Booronderzoek - BHR-GT versie 2.1, tranche 3’ zijn met een groot aantal stakeholders van het werkveld de besproken en beklonken voor een gedragen invulling voor de release van 1 juli 2021.


De werkafspraak versie 2.1, met daarin opgenomen de wijzigingen op de catalogus, is rond 1 april 2021 beschikbaar. Daarover wordt het werkveld en belanghebbenden nog bericht via de nieuwsbrief. Het aanleveren van gegevens conform versie 2.1. kan vanaf 1 juli 2021.


Op 1 juli 2021 treedt de regelgeving op basis van versie 2.0 van de catalogus voor geotechnisch booronderzoek (BHR-GT) in werking. Deze versie is niet backwards compatible met versie 1.1 uit tranche 2. Daarom wordt op basis van een nieuwe werkafspraak met de sector, een versie 2.1 geïmplementeerd.


Vanaf 1 juli 2021 is het de bedoeling dat men overschakelt naar versie 2.1 en niet naar 2.0. Versie 2.0 zal in de praktijk niet worden toegepast. Op termijn zal de werkafspraak alsnog worden opgenomen in de formele regelgeving.

Concreet betekent dit dat het geotechnische booronderzoek (BHR-GT versie 2. 1, tranche 3) vanaf 1 juli 2021 aangeleverd kan worden in versie 2.1 en tijdelijk ook nog in versie 1.1.


Wat de werkafspraak precies inhoudt wordt hierna opgesomd met bijbehorende norm voor:

 • de aanpassingen van versie 1.0 vanuit de norm NEN-ISO 14688, met scope. Boormonsterbeschrijving (BMB) en 7 typen bepalingen in Boormonsteranalyse (BMA); en

 • versie 2.1 die backwards compatible is met versie 1.1 en alle 12 analyses in BMA ondersteund dus . type bepalingen met toevoeging van 4+1 (BMA) analyses.


De eerste subset van zeven type bepalingen binnen de boormonsteranalyses is het mogelijk om de te blijven aanleveren op basis van versie 1.1:

 • Versie 1.1 (in werking per 1 mei 2020): aanpassingen van versie 1.0 vanuit de norm NEN-ISO 14688, met scope: Boormonsterbeschrijving (BMB) en 7 type bepalingen in Boormonsteranalyse (BMA):

  1. Bepaling watergehalte ->NEN-EN-ISO 17892-1

  2. Bepaling organischestof gehalte -> NEN-EN-ISO 14688-2+NEN 8991

  3. Bepaling kalkgehalte -> NEN-EN-ISO 14688-2+NEN 8991

  4. Bepaling volumieke massa -> NEN-EN-ISO 17892-2

  5. Bepaling volumieke massa vaste delen -> NEN-EN- ISO 17892-3

  6. Bepaling korrelgrootteverdeling -> NEN-EN-ISO 17892-4, NEN-ISO 13317-3 en NEN-ISO 13320

  7. Bepaling ongedraineerde schuifsterkte -> NEN-EN-ISO 14688-2+NEN 8991


Echter, als men één of meerdere type bepalingen uit de aanvullende subset van vijf wil aanleveren, moet men wachten tot 1 juli 2021. Dat is het moment waarop versie 2.1 is geïmplementeerd. Deze versie is (1) backwards compatible met versie 1.1 en (2) ondersteunt alle 12 analyses in BMA:

 • Versie 2.1 (Werkafspraak per 1 juli 2021): toevoeging van 4+1 (BMA) analyses:

  1. Bepaling zettingseigenschappen, die al in versie 1.0 zat maar in versie 1.1 is uitgezet -> NEN-EN-ISO 17892-5 en ASTM-D4186

  2. Schuifspanningsverloop bij belasting -> NEN-EN-ISO 17892-8 en NEN-EN-ISO 17892-9

  3. Schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming -> ASTM-D6528

  4. Bepaling consistentiegrenzen -> NEN-EN-ISO 17892-12

  5. Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid -> NEN-EN-ISO 17892-11


De opbouw van geotechnische booronderzoek, BHR-GT) versie 2. 1 is in onderstaande afbeelding geïllustreerd.


Figuur 1 Opbouw BHR-GT versie 2.1


Bij de werkafspraak ‘Geotechnisch Booronderzoek - BHR-GT versie 2.1, tranche 3’ hoort een Excel bestand met de werkafsprakenlijst voor review van VOTB en andere stakeholders van het werkveld. De link naar de werkafspraak (tekst) en werkafsprakenlijst is te raadplegen via onderstaande link:

https://www.bro-productomgeving.nl/bpo/latest/bodem-en-grondonderzoek/booronderzoek-bhr/geotechnisch-booronderzoek-bhr-gt/bhr-gt-gegevenscatalogus/werkafspraak-geotechnisch-booronderzoek-tranche-3

Impact

Uitgangspunten voor bouw zijn dat:

 • alle aangedragen punten, die in de werkafsprakenlijst voor deze versie zijn toebedeeld, is er minimaal risico is voor het bouwen;

 • de nieuwe waardes (in de waardenlijsten) tijdelijk ook op de oude endpoint[1] kunnen worden aangeboden. Dit leidt tot eenvoudigere implementatie; Andersom geldt dat

 • waardes die worden uit gefaseerd niet meer kunnen worden aangeboden op de nieuwe endpoint.


[1] Een endpoint in eenvoudige bewoordingen is een webservice-eindpunt van een webadres (URL) waarop klanten van een specifieke service er toegang toe kunnen krijgen. Door naar die URL te verwijzen, kunnen clients toegang krijgen tot bewerkingen die door die service worden geleverd.


Werkafsprakenlijst BHR-GT 2-1

De deeplink naar de werkafsprakenlijst hieronder opgenomen:

BHR-GT werkafspraak tranche 3 Werkafsprakenlijst
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.