Skip to main content
Skip table of contents

GUF Berichtencatalogus uitgiftewebservice

Inleiding

Voorwoord

Betrouwbare en toegankelijke informatie over de samenstelling en opbouw van de ondergrond is van groot belang voor een dichtbevolkt land als het onze. Het helpt overheden, bedrijven en burgers om op feiten gebaseerde beslissingen te nemen over het gebruik van de ondergrond, bijvoorbeeld in verband met bereikbaarheid, waterveiligheid, warmte- en koudeopslag, aardgasproductie en de winning van aardwarmte. Ook voorkomen we zo dat informatie dubbel moet worden ingewonnen omdat het niet centraal is geregistreerd.

Het verzamelen, beschikbaar stellen, en gebruiken van al deze informatie is sinds september 2015 wettelijk vastgelegd in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Op 1 januari 2018 is het eerste deel van de Wet BRO in werking getreden, op 1 januari 2020 het tweede deel en op 1 januari c.q. 1 juli 2021 het derde deel.

Omdat de BRO een onderdeel is van het Stelsel van Basisregistraties, zijn verplichtingen met betrekking tot aanlevering, gebruik, terugmelding en onderzoek in de werkprocessen van overheidsorganisaties opgenomen in de Wet BRO. De BRO-gegevens worden centraal geregistreerd in de Landelijke Voorziening BRO (LV-BRO).

Doelstelling

Het document Handreiking Afname BRO Gegevens beschrijft via welke uitgiftekanalen BRO-gegevens geraadpleegd of gedownload kunnen worden en welke functionele en technische mogelijkheden deze kanalen bieden. Onder de noemer 'BRO uitgifte API' vallen dan in het bijzonder de 'REST uitgifteservice' en de 'SOAP webservice'.  Functioneel gezien lijken deze twee uitgifteservices veel op elkaar.

 • De REST service is met name handig om als software ontwikkelaar 'incidenteel even snel en alleen publieke gegevens' op te halen uit de LV-BRO, zonder dat je je eerst moet aanmelden en zonder dat een PKIoverheid certificaat nodig is.
 • De SOAP webservice is met name geschikt om frequent en volledig geautomatiseerd in een machine-to-machine omgeving toegang te hebben tot alle beschikbare gegevens. Hiervoor moet je je aanmelden en heb je een PKIoverheid certificaat nodig.

Blijft over de vraag: hoe zien de uitgifteverzoeken en hun antwoorden er uit en wat is de structuur van de diverse uitgiftedocumenten?

Doelgroepen

Doelgroepen voor dit document zijn organisaties en personen die aan de afnamekant van de BRO opereren, waaronder bestuursorganen (bestuurders, beleidsmakers, BRO-coördinatoren) en bedrijven (ingenieurs, software-leveranciers).

Samenhang met andere documentatie

De informatievoorziening over de afname van BRO-gegevens vindt plaats op 3 niveaus.

 1. Het startpunt met algemene informatie over de diverse uitgiftekanalen is het document Handreiking Afname BRO Gegevens. Dit document verwijst door naar het volgende niveau.
 2. Het tweede niveau bevat algemene informatie per uitgiftekanaal (zie https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-bro/aanleveren-opvragen/gegevens-opvragen/):
  1. De handleiding van de REST uitgifteservice is te vinden op https://www.bro-productomgeving.nl/bpo/latest/informatie-voor-softwareleveranciers/url-s-publieke-rest-services
  2. Algemene informatie over de SOAP webservice is te vinden op https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-bro/aanleveren-opvragen/instructies/gegevens-opvragen-via-soap-webservices/
   De handleiding voor het inrichten van SoapUI in het bijzonder is te vinden op https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-bro/aanleveren-opvragen/instructies/gegevens-opvragen-via-soap-webservices/aansluiten-demo-omgeving-soapui/
 3. Het derde niveau is de BRO Productomgeving. Hier vindt u specifieke informatie per domein/registratieobjecttype zoals scopedocument, gegevenscatalogus en werkafspraken, storymap, berichtencatalogi voor inname en uitgifte, voorbeeldberichten voor inname en uitgifte.

Het verdient aanbeveling dat u zich eerst bekend maakt met de aangeven informatie uit de eerste 2 niveau's.

Daarna kunt u zich verdiepen in de GUF-specifieke informatie in de BRO productomgeving, waaronder de GUF gegevenscatalogus en eventuele werkafspraken en in het bijzonder dit document, de GUF berichtencatalogus uitgiftewebserevice.

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de algemene werking van de GUF uitgiftewebservice.

Hoofdstuk 3 beschrijft de structuur van de diverse uitgiftedocumenten.

Hoofdstuk 4  bevat een toelichting op enkele voorbeeldberichten.

Hoofdstuk 5 bevat de toegestane waarden van de enumeraties (niet-beheerde lijsten met toegestane waarden).

Hoofdstuk 6 bevat verwijzingen (URN's en URL's) naar de codelijsten (beheerde lijsten met toegestane waarden).

Hoofdstuk 7 bevat een vertaaltabel, aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een entiteit of een attribuut, de Nederlandse naam in de catalogus kan worden opgezocht.

Versiehistorie

Versie

Datum

Omschrijving

1.027-08-2021Eerste versie.
1.123-08-2022GUF_EndLicense vervangen dor GUF_EndLicence

Contactinformatie

Algemene informatie en documentatie over de BRO kunt u vinden op  https://basisregistratieondergrond.nl/.

Heeft u een vraag over de BRO? Wij staan voor u klaar om u te helpen.  Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt contact opnemen met de BRO Servicedesk via een mail naar support@broservicedesk.nl.

Of bel ons op telefoonnummer 088 - 8664 999. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

Algemene werking van de GUF uitgiftewebservice

Dit hoofdstuk beschrijft de algemene werking van de GUF uitgiftewebservice.

Paragraaf 2.1  beschrijft de operaties die de GUF uitgiftewebservice ondersteunt.

Paragraaf 2.2 beschrijft de BRO-berichten (request en response) die een rol spelen bij die operaties.

Operaties

De GUF uitgiftewebservice wordt gerealiseerd als een SOAP-webservice.


De wsdl kan worden gedowload van  https://schema.broservices.nl/dsguf-v1.0.wsdl

De GUF uitgiftewebservice ondersteunt twee soap operaties:

 • dispatchCharacteristics (uitgifte van kengegevens).
 • dispatchData (uitgifte van objectgegevens).

Een soap operatie heeft een request en een response:

 • Het DispatchCharacteristicsRequest   (Verzoek tot uitgifte van kengegevens) en de DispatchCharacteristics Response  (Bericht van verzending van kengegevens).
 • Het DispatchDataRequest   (Verzoek tot uitgifte van objectgegevens) en de DispatchDataResponse  (Bericht van verzending van objectgegevens).

Naast een functioneel antwoord (een bericht van verzending) kan ieder verzoek ook leiden tot een foutmelding:

 • SOAP:Fault  (Systeemfout): als er tijdens de verwerking van het uitgifteverzoek een onverwachte fout optreedt in het BRO-systeem, dan leidt dit tot een  SOAP:Fault.
 • ParseFault  (Validatiefout): als de uitgiftewebservice constateert dat een uitgifteverzoek niet een welgevormd XML-bericht is of dat het niet voldoet aan de XSD-schemavalidatie, dan leidt dit tot een ParseFault.

BRO-berichten

Deze paragraaf beschrijft de vier verschillende BRO-berichten (requests en responses) die een rol spelen in de GUF uitgiftewebservice.

DispatchCharacteristicsRequest

Het BRO-bericht DispatchCharacteristicsRequest  bevat het uitgifteverzoek tot het leveren van de in het BRO-register opgenomen kengegevens van de GUF registratieobjecten die voldoen aan bepaalde kenmerken.  Het DispatchCharacteristicsRequest (Verzoek tot uitgifte van kengegevens) van de GUF uitgiftewebservice is een specialisatie van  AbstractDispatchCharacteristicsRequest in de package brocommon, waaraan het het attribuut  criteria  (kenmerken) toevoegt met de GUF specifieke kenmerken.


De definities van de  transactiegegevens  staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

requestReferenceverzoekkenmerkCharacterString1..1Een voor de afnemer unieke aanduiding van het uitgifteverzoek.
criteria kenmerkenGUF_CriteriaSet1..1

De afzonderlijke kenmerken waaraan de registratieobjecten moeten voldoen.

Toelichting:
Bijna alle kenmerken worden in de gegevenscatalogus gedefinieerd als attribuut, met als enige verschil dat meeste kenmerken een kardinaliteit 0..1 hebben, zodat de gebruiker de keuzevrijheid heeft welke attributen optreden als kenmerk.


De  criteria  (kenmerken) worden gedefinieerd door het type  GUF_CriteriaSet van de GUF uitgiftewebservice. De GUF_CriteriaSet (kenmerkenverzameling) is een specialisatie van  CriteriaSet  uit package brommon,  waaraan het een aantal optionele attributen toevoegt .De definities van de attributen  van de CriteriaSet uit brocommon  staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

deliveryAccountablePartybronhouder

CharacterString

0..1Het KvK-nummer van de maatschappelijke activiteit van de publiekrechtelijke rechtspersoon die bronhouder is van de gegevens in de basisregistratie ondergrond.
qualityRegimekwaliteitsregimeEnumeration0..1De aanduiding van de kwaliteitseis waaraan de gegevens van het registratieobject moeten voldoen.
registrationPeriodperiode van registrerenDatePeriod0..1

Het datuminterval waarbinnen de datum van het tijdstip registratie van het registratieobject moet liggen.


correctionPeriodperiode van corrigerenDatePeriod0..1Het datuminterval waarbinnen het laatste correctietijdstip van het registratieobject moet liggen.
underReviewin onderzoekIndicationYesNo0..1De aanduiding die aangeeft of het registratieobject door de registerbeheerder in onderzoek moet zijn genomen of niet.
areabegrenzingCharacterString1De begrenzing van een geografisch gebied aan het aardoppervlak, in de vorm van een rechthoek of een cirkel, waarbinnen het registratieobject moet liggen.


De definities van de attributen, die  GUF_CriteriaSet uit dsguf-messages.xsd toevoegt aan CriteriaSet uit brocommon,  staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

startPeriodperiode van starten GUFDatePeriod0..1De periode waarbinnen de starttijd van de levensduur van een Grondwatergebruiksysteem valt.
endPeriodperiode van einde GUFDatePeriod0..1De periode waarbinnen de eindtijd van de levensduur van een Grondwatergebruiksysteem valt.
identificationLicenceidentificatie beschikking-meldingCharacterString0..1De identificatie beschikking-melding van het Recht grondwatergebruik van het Grondwatergebruiksysteem.
legalTyperechtstypeLegalType0..1Het rechtstype van het Recht grondwatergebruik van het Grondwatergebruiksysteem.
primaryUsageTypeprimair gebruiksdoelUsageType0..*Lijst met gebruiksdoelen waarvan het primair gebruiksdoel van het Gebruiksdoel systeem van het Recht grondwatergebruik van het Grondwatergebruiksysteem er één moet zijn.
designInstallationFunctioninstallatiefunctie van OntwerpinstallatieInstallationType0..1De installatiefunctie van de Ontwerpinstallatie van het Recht grondwatergebruik van het Grondwatergebruiksysteem.
realisedInstallationFunctionnstallatiefunctie van Gerealiseerde installatieInstallationType0..1De installatiefunctie van de Gerealiseerde installatie van het Grondwatergebruiksysteem.


DispatchDataRequest

Het BRO-bericht DispatchDataRequest  bevat het uitgifteverzoek tot het leveren van de in het BRO-register opgenomen gegevens van een bepaald registratieobject. Daarbij wordt het registratieobject geïdentificeerd door zijn BRO-ID.  Het DispatchDataRequest (Verzoek tot uitgifte van objectgegevens) van de GUF uitgiftewebservice is een specialisatie van  DispatchDataRequest in de package brocommon, waaraan het het attribuut  dataToBeDelivered  (te leveren gegevens) toevoegt.


De definities van de drie  transactiegegevens (uit brocommon en uit dsguf)  staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

requestReferenceverzoekkenmerkCharacterString1..1Een voor de afnemer unieke aanduiding van het uitgifteverzoek.
broIdBRO-IDRegistrationObjectCode1..1

De unieke aanduiding van het registratieobject in de Basisregistratie Ondergrond.

Toelichting:
De registratieobjectcode van een grondwatergebruiksysteem bestaat uit de drie hoofdletters GUF, gevolgd door een code van 12 cijfers inclusief eventuele voorloopnullen. Voorbeeld: GUF000000123456.

dataToBeDelivered te leveren gegevens DataToBeDelivered 1Aanduiding welke gegevens over het registratieobject worden opgevraagd: alleen de actuele gegevens of de volledige materiële geschiedenis.


Het gegeven  dataToBeDelivered   (te leveren gegevens) geeft aan welke gegevens over het registratieobject worden opgevraagd. Zie onderstaande tabel voor de lijst met toegestane waarden en hun betekenis:

Waarde

Omschrijving

actueelAlleen de actuele gegevens (present object data) worden opgevraagd.
actueelHistorischDe actuele en historische gegevens (past and present object data) worden opgevraagd.


SOAP:Fault

Tijdens de uitvoering van een operatie kan er een onverwachte fout optreden in het BRO-systeem. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn, zoals het falen van bepaalde software of hardware. Deze onverwachte fouten worden beschouwd als een technische fout veroorzaakt door het BRO-systeem. De BRO stuurt dan een bericht in de vorm van een generieke  SOAP:Fault (Systeemfout).

Een SOAP:Fault (Systeemfout) bestaat uit twee verplichte gegevens en één optioneel gegeven.  De definities van deze gegevens staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

faultcodefoutcodeCharacterString1..1

Aanduiding waar de fout is opgetreden.

Toelichting:
Vaste waarde “soap:Server”.

faultstringfouttekstCharacterString1..1

Summiere beschrijving van de fout.

Toelichting:
Vaste waarde “Er is een fout in het BRO-systeem geconstateerd”.

detaildetailsAnyType0..1

Aanvullende informatie over de opgetreden fout en de vermoedelijke oorzaak.

Toelichting:
Het gegeven kan een simpele waarde hebben, b.v. tekst, of een samengestelde waarde.


ParseFault

Als er fouten in het uitgifteverzoek worden gevonden tijdens de technische controle van een uitgifteverzoek, bijvoorbeeld het uitgifteverzoek is niet een welgevormd XML-bericht of het uitgifteverzoek voldoet niet aan de schemavalidatie, dan worden deze beschouwd als een softwarefout in het systeem van de data-afnemer. Het BRO-systeem stuurt dan een bericht in de vorm van een  ParseFault  (Validatiefout).

Het BRO-bericht  ParseFault (Validatiefout) is in feite een gemodelleerde vorm van de algemene  SOAP:Fault (Systeemfout), waarbij op de plek van het  detail de gegevens van de ParseFault (Validatiefout) worden opgenomen. In de  ParseFault (Validatiefout) zit een lijst met  abortReasons  (Redenen afbreken).


Dit BRO-bericht begint met een SOAP:Fault (Systeemfout), bestaande uit drie gegevens, waarin het attribuut detail het specifieke type ParseFault (Validatiefout) heeft.  De definities van deze  gegevens  staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

faultcodefoutcodeCharacterString1..1

Aanduiding waar de fout is opgetreden.

Toelichting:
Vaste waarde “soap:Client”.

faultstringfouttekstCharacterString1..1

Summiere beschrijving van de fout.

Toelichting:
Vaste waarde “Het verzoek voldoet niet aan het schema”.

detaildetailsParseFault0..1

Aanvullende informatie over de opgetreden fout en de vermoedelijke oorzaak.

Regel:
Het gegeven is aanwezig bij een softwarefout. Het type van het gegeven is ParseFault (Validatiefout).


De  ParseFault  (Validatiefout) bestaat uit drie gegevens en een lijst met abortReasons.  De definities van de  gegevens van ParseFault (Validatiefout)  staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

requestReferenceverzoekkenmerkCharacterString0..1

Een voor de dataleverancier unieke aanduiding van het uitgifteverzoek.

Toelichting:
Waarde overgenomen uit het request. Dit gegeven is optioneel omdat de softwarefout geconstateerd kan worden voordat het BRO-systeem het uitgifteverzoek heeft kunnen lezen.

transactionIdtransactiecodeCharacterString0..1

Een voor het BRO-systeem unieke aanduiding voor de verwerking van een innameverzoek of uitgifteverzoek.

Toelichting:
Waarde toegekend door het transactieregister. Dit gegeven is optioneel omdat de softwarefout geconstateerd kan worden voordat het BRO-systeem een transactie heeft kunnen aanmaken.

abortTimemoment van afbrekenDateTime1..1Tijdstip, toegekend door de webservice, waarop de verwerking van het uitgifteverzoek is afgebroken.
abortReasonreden afbrekenAbortReason1..*

Lijst met redenen waarom de verwerking van het uitgifteverzoek is afgebroken.

Toelichting:
Om praktische redenen wordt de lijst beperkt tot maximaal 99 redenen.


Iedere AbortReason  (Reden afbreken) bestaat uit twee gegevens. De definities staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

sequenceNumbervolgnummerInteger1..1

Een binnen deze lijst van  abortReasons  (redenen afbreken) uniek nummer.

Toelichting:
Numerieke waarde bedoelt om de lijst met foutmeldingen te kunnen sorteren.

specificationfoutmeldingCharacterString1..1Omschrijving van de validatie fout.


DispatchCharacteristicsResponse

Onder normale omstandigheden bestaat het antwoord op een DispatchCharacteristicsRequest (Verzoek tot uitgifte van kengegevens) uit een  DispatchCharacteriscticsResponse (Bericht van verzending van kengegevens).  Het antwoord  dispatchCharacteristicsResponse   is gedefinieerd in het XSD-bestand dsguf-messages.xsd. Het is een specialisatie van DispatchResponse zoals gedefinieerd in brocommon.xsd. Het voegt daaraan toe het attribuut  numberOfDocuments (aantal documenten) en een lijst met  dispatchDocuments  (uitgiftedocumenten).


Het BRO-bericht dispatchCharacteristicsResponse   kan twee betekenissen hebben:

 • Een bericht van afwijzing.
 • Een bericht van verzending van kengegevens.

Onderstaande tabel geeft weer welke gegevens onder welke omstandigheden in het BRO-bericht opgenomen zullen worden. De lijst met criterionErrors (kenmerkfouten) speelt alleen een rol bij de uitgifte van kenmerken.

Gegeven

Afwijzing

Verzending

responseType
requestReference
rejectionTime
dispatchTime
rejectionReason
criterionError
dispatchDocument


Onderstaande tabel bevat de  definities van de  gegevens van  de  DispatchResponse :

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

responseTypetype antwoordResponseType1..1

Aanduiding van de betekenis van het antwoord.

Regels:
Als het BRO-systeem een semantische fout heeft geconstateerd in één of meer waarden van de attributen van de  criteria (kenmerken) in het uitgifteverzoek, dan heeft het attribuut de waarde  rejection.

Als het BRO-systeem het uitgifteverzoek succesvol heeft verwerkt, dan heeft het attribuutde waarde  dispatch.

requestReferenceverzoekkenmerkCharacterString1..1

Een voor de afnemer unieke aanduiding van het uitgifteverzoek.

Toelichting:
Waarde overgenomen uit het request.

rejectionTime tijdstip van afwijzingDateTime0..1

Tijdstip, toegekend door de webservice, waarop het uitgifteverzoek is afgewezen.

Regels:
Dit gegeven is alleen aanwezig als het gegeven responseType  de waarde 'rejection' heeft.

dispatchTime tijdstip van uitgifteDateTime0..1

Tijdstip, toegekend door de webservice, waarop de opgevraagde gegevens zijn verzonden.

Regels:
Dit gegeven is alleen aanwezig als het gegeven responseType  de waarde 'dispatch' heeft.

rejectionReason reden afwijzingCharacterString0..1

De reden waarom het uitgifteverzoek is afgewezen.

Regels:
Dit gegeven is alleen aanwezig als het gegeven responseType  de waarde 'rejection' heeft.

Als dit antwoord wordt gegeven naar aanleiding van een  dispatchCharacteristicsRequest  (verzoek tot uitgifte van kengegevens) en de uitgiftewebservice heeft een of meer fouten geconstateerd in het uitgifteverzoek, dan heeft dit gegeven de vaste waarde "Er zijn 1 of meer fouten geconstateerd in de kenmerken".

Als dit antwoord wordt gegeven naar aanleiding van een  dispatchDataRequest  (verzoek tot uitgifte van objectgegevens) en de uitgiftewebservice heeft geen registratieobject gevonden met de  broId  in het uitgifteverzoek, dan heeft dit gegeven de vaste waarde "Dit registratieobject bestaat niet".

criterionError kenmerkfoutCriterionError 0..*

Lijst met foutmeldingen met betrekking tot een geconstateerde fout in de kenmerken van een uitgifteverzoek, bestaande uit een volgnummer en een omschrijving.

Regels:
Deze lijst is niet aanwezig als het gegeven responseType  de waarde 'dispatch' heeft.

Toelichting:
Om praktische redenen is de lijst beperkt tot maximaal 99 elementen.


Onderstaande tabel bevat de  definities van de  gegevens die  DispatchCharacteristicsResponse  uit dsguf-messages.xsd  toevoegt aan DispatchResponse uit brocommon:

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

numberOfDocumentsaantal uitgiftedocumentenInteger0..1

Het aantal registratieobjecten dat voldoet aan de  criteria  (kenmerken) in het uitgifteverzoek.

Regels:
Dit gegeven is alleen aanwezig als het gegeven responseType  de waarde 'dispatch' heeft.

dispatchDocumentuitgiftedocumentAbstractRegistrationObject0..*

Deze lijst van uitgiftedocumenten bevat de kengegevens van de registratieobjecten die voldoen aan de  criteria  (kenmerken) in het uitgifteverzoek.

Regels:
Deze lijst is alleen aanwezig als het gegeven responseType  de waarde 'dispatch' heeft.

Een uitgiftedocument in de lijst is van het type BRO_DO als het betreffende registratieobject uit registratie is genomen. 

Een uitgiftedocument in de lijst is van het type GUF_C als het betreffende registratieobject niet uit registratie is genomen. 

Toelichting:
Om praktische redenen is de lijst beperkt tot maximaal 2000 uitgiftedocumenten.


De lijst met  dispatchDocument s (uitgiftedocumenten) is leeg als er geen registratieobjecten zijn gevonden die voldoen aan de criteria (kenmerken) in het dispatchCharacteristicsRequest (verzoek tot levering kengegevens).

Als er geen registratieobjecten zijn gevonden die voldoen aan de kenmerken, dan heeft het attribuut numberOfDocuments de waarde 0 en is de lijst met dispatchDocuments leeg.

Als er meer dan 2000 registratieobjecten zijn gevonden die voldoen aan de kenmerken, dan heeft het attribuut numberOfDocuments de waarde 2000 en is de lijst met dispatchDocuments beperkt tot dat aantal.

Ieder dispatchDocument (uitgiftedocument) is:

 • óf van het type dsguf:GUF_C, met daarin de kengegevens van grondwatergebruiksysteem dat niet uit registratie is genomen,
 • óf van het type brocom:BRO_DO, met daarin de kengegevens van een registratieobject dat uit registratie is genomen.


Het type  uitgiftedocument  BRO_DO is een specialisatie van AbstractRegistrationObject in de package brocommon. Dit type uitgiftedocument bestaat uit de gegevens:

 • broId (BRO-ID).
 • deregistered   (uit registratie genomen).
 • deregistrationTime  (tijdstip uit registratie genomen)

Het type  uitgiftedocument  SFR_C is een specialisatie van AbstractCharacteristics in de package brocommon, wat op zijn beurt een specialisatie is van AbstractRegistrationObject. Dit type uitgiftedocument bestaat uit de gegevens:

 • GroundwaterUsageFacility (Grondwatergebruiksysteem):
  • broId (BRO-ID).
  • deregistered   (uit registratie genomen).
  • deliveryAccountableParty  (bronhouder)
  • qualityRegime  (kwaliteitsregime)
  • objectRegistrationTime  (tijdstip registratie object)
  • latestCorrectionTime  (tijdstip laatste correctie)
  • underReview  (in onderzoek)
  • standardizedLocation  (gestandaardiseerde locatie)
  • deliveredLocation  (aangeleverde locatie)
 • LicenceGroundwaterUsage (Recht grondwatergebruik):
  • identificationLicence (identificatie beschikking-melding)
  • legalType (rechtstype)
  • usageTypeFacility (gebruiksdoel systeem)
   • primaryUsageType (primair gebruiksdoel)
   • humanConsumption (menselijke consumptie)
  • licensedQuantity (maximale waterverplaatsing)
   • licensedInOut  ( verplaatsingsrichting)
   • maximumPerYear  ( maximaal per jaar)
 • DesignInstallation (Ontwerpinstallatie):
  • installationFunction (installatiefunctie)
  • geometry (geometrie)
  • energyCharacteristics (energiekenmerken)
   • energyCold (energie koude per jaar)
   • energyWarm (energie warmte per jaar)
 • DesignLoop (Ontwerpbodemlus):
  • geometry (geometrie)
 • DesignSurfaceInfiltration (Ontwerpoppervlakteinflitratie):
  • geometry (geometrie), indien geometryPubliclyAvailable (openbaar raadpleegbaar) gelijk is aan 'Ja'.
 • DesignWell (Ontwerpput):
  • geometry (geometrie), indien geometryP ubliclyAvailable (openbaar raadpleegbaar) gelijk is aan 'Ja'.
 • RealisedInstallation (Gerealiseerde installatie):
  • installationFunction (installatiefunctie)
  • geometry (geometrie)
 •  RealisedLoop (Gerealiseerde bodemlus):
  • geometry (geometrie)
 • RealisedSurfaceInfiltration (Gerealiseerde oppervlakteinflitratie):
  • geometry (geometrie), indien geometryP ubliclyAvailable (geometrie openbaar raadpleegbaar) gelijk is aan 'Ja'.
 • RealisedWell (Gerealiseerde put):
  • geometry (geometrie), indien geometryP ubliclyAvailable (geometrie openbaar raadpleegbaar) gelijk is aan 'Ja'.
 • RealisedScreen (Gerealiseerde filter):
 • geometry (geometrie), indien geometryP ubliclyAvailable (geometrie openbaar raadpleegbaar) gelijk is aan 'Ja'.
 • topScreenDepth (diepte bovenkant filter), indien topScreenDepthPubliclyAvailable (diepte bovenkant filter openbaar raadpleegbaar) gelijk is aan 'Ja'

DispatchDataResponse

Onder normale omstandigheden bestaat het antwoord op een dispatchDataRequest (verzoek tot uitgifte van objectgegevens) uit een  dispatchDataResponse (bericht van verzending van objectgegevens).  Het antwoord  DispatchDataResponse   is gedefinieerd in het XSD-bestand dsguf-messages.xsd. Het is een specialisatie van DispatchResponse zoals gedefinieerd in brocommon.xsd. Het voegt daaraan toe één optionele lijst met dispatchDocuments.


Het BRO-bericht dispatchDataResponse  kan twee betekenissen hebben:

 • Een bericht van afwijzing.
 • Een bericht van verzending van objectgegevens.

Onderstaande tabel geeft weer welke gegevens onder welke omstandigheden in het BRO-bericht opgenomen zullen worden. De lijst met criterionErrors (kenmerkfouten) speelt alleen een rol bij de uitgifte van kenmerken en dus niet bij de uitgifte van objectgegevens.

Gegeven

Afwijzing

Verzending

responseType
requestReference
rejectionTime
dispatchTime
rejectionReason
criterionError

dispatchDocument


Zie de voorgaande paragraaf voor de  definities van de  gegevens van  de  DispatchResponse uit brocommon.

Onderstaande tabel bevat de  definities van de  gegevens die  DispatchDataResponse  uit dsguf-messages.xsd  toevoegt aan DispatchResponse uit brocommon:

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

dispatchDocumentuitgiftedocumentAbstractRegistrationObject0..*

Het element dispatchDocument bevat de gegevens van een grondwatergebruiksysteem registratieobject.

Regels:
Het element dispatchDocument is alleen aanwezig als het gegeven responseType  de waarde 'dispatch' heeft.

Het element dispatchDocument is afwezig als de BRO geen registratieobject bevat met het opgegegeven broId.

Het element dispatchDocument is van het type GUF_PO_DP of van het type GUF_PO als in het betreffende dispatchDataRequest het attribuut dataToBeDelivered de waarde 'actueel' heeft.

Het element dispatchDocument is van het type GUF_PPO_DP of van het type GUF_PPO als in het betreffende dispatchDataRequest het attribuut dataToBeDelivered de waarde 'actueelHistorisch' heeft.

Toelichting:
Vanwege het polymorfe karakter is het type óf een BRO_DO uit de package brocom, óf een GUF_PO_DP, óf een GUF_PO, óf een GUF_PPO_DP, óf een GUF_PPO uit de package dsguf. Deze vijf types hebben allen als gemeenschappelijke vader het type AbstractRegistrationObject uit de package brocom.


Uitgiftedocumenten

Een uitgiftedocument bevat de gegevens van het opgevraagde registratieobject, die in het BRO-systeem geregistreerd zijn. De beschikbare gegevens zijn gedefinieerd in de catalogus.

De GUF uitgiftewebservice kent vijf types uitgiftedocumenten; zie onderstaande tabel. Welke type wordt uitgeleverd hangt af van de opgevraagde gegevens (zie het gegeven  dataToBeDelivered  (te leveren gegevens) in het  DispatchDataRequest), de identiteit van de afnemer en de registratiestatus van het registratieobject.

Uitgiftedocument

Wordt uitgeleverd als:


AfnemerRegistratieobjectdataToBeDelivered
BRO_DOIs niet de bronhouder en/of dataleverancier.Uit registratie genomen.Ongeacht
GUF_POIs niet de bronhouder en/of dataleverancier.Niet uit registratie genomen.actueel
GUF_PPOIs niet de bronhouder en/of dataleverancier.Niet uit registratie genomen.actueelHistorisch
GUF_PO_DPIs tevens de bronhouder en/of dataleverancier.Ongeacht.actueel
GUF_PPO_DPIs tevens de bronhouder en/of dataleverancier.Ongeacht.actueelHistorisch


Onderstaande figuur geeft de uitgiftedocumenten (blauwe achtergrond) weer inclusief de mogelijke inhoud:

De featuretypes (objecttypes) LicenceGroundwaterUsage (Recht grondwatergebruik) en RealisedInstallation (Gerealiseerde installatie) en hun gerelateerde featuretypes zijn volledig gedefinieerd in de GUF gegevenscatalogus.

De attributen/gegevensgroepen met een schuine streep voor hun naam worden afgeleid door de GUF innamewebservice; deze gegevens worden niet aangeleverd via een brondocument.

De attributen met een min-teken voor hun naam worden alleen uitgeleverd in de GUF_PO_DP en GUF_PPO_DP varianten van de uitgiftedocumenten.

Een aantal geometry (geometrie) attributen wordt alleen uitgeleverd in de GUF_PO en GUF_PPO varianten als de waarde van het bijbehorende attribuut publiclyAvailable (openbaar raadpleegbaar) gelijk is aan 'ja'. Deze geometriën worden altijd uitgeleverd in de GUF_PO_DP en GUF_PPO_DP varianten.

Inhoud GUF_PO_DP

Uitgiftedocument GUF_PO_DP bevat:

 • De actuele gegevens van een grondwatergebruiksysteem conform de GUF gegevenscatalogus,
  • aangevuld met de ObjectHistory (Objectgeschiedenis), die is afgeleid van de aangeleverde brondocumenten,
  • met daarin de lijst met Events (Gebeurtenissen), 
   • waarvan de date (gebeurtenisdatum) is afgeleid van een aangeleverde datum in het brondocument (begintijd, eindtijd of beginGeldigheid, afhankelijk van het betreffende brondocument)
   • en de name (gebeurtenisnaam) is afgeleid van de naam van het brondocument,
   • maar niet het sourceDocument (brondocument) bij een  Event (Gebeurtenis) .

In de LV-BRO kunnen features (objecten) zitten met een endValidity (eindGeldigheid) en/of een endTime (eindtijd). Het GUF_PO_DP uitgiftedocument bevat alleen de actuele gegevens, met ander woorden:

 • een feature, anders dan het feature  GroundwaterUsageFacility (Grondwatergebruiksysteem), wordt alleen uitgegeven als het attribuut endValidity (eindGeldigheid) en het attribuut  endTime (eindtijd) beiden afwezig zijn in het feature .
 • een feature LicenceGroundwaterUsage (Recht grondwatergebruik) met al zijn gerelateerde ontwerp installaties en onderdelen wordt alleen uitgegeven  als bij het feature  GroundwaterUsageFacility (Grondwatergebruiksysteem) het attribuut endTime (eindtijd) afwezig is.
 • een feature  RealisedInstallation (Gerealiseerde installaties) met al zijn gerelateerde gerealiseerde installaties en onderdelen wordt alleen uitgegeven als bij het feature  GroundwaterUsageFacility (Grondwatergebruiksysteem) het attribuut endTime (eindtijd) afwezig is.

Inhoud GUF_PO

Uitgiftedocument GUF_PO bevat dezelfde gegevens als uitgiftedocument GUF_PO_DP, met uitzondering van de volgende gegevens (die ontbreken in GUF_PO):

 • de attributen met een min-teken voor hun naam:
  • objectIdAccountableParty (object-ID bronhouder).
  • deliveryResponsibleParty (dataleverancier).
 • de geometrie attributen als de waarde van het bijbehorende attribuut maximumWellDepthPubliclyAvailable (openbaar raadpleegbaar) gelijk is aan 'nee':
  • geometry (geometrie) van DesignSurfaceInfiltration (Ontwerpoppervalkteinfiltratie).
  • geometry (geometrie) van DesignWell (Ontwerpput).
  • geometry (geometrie) van RealisedSurfaceInfiltration (Gerealiseerde oppervalkteinfiltratie).
  • geometry (geometrie) van RealisedWell (Gerealiseerde put).
  • geometry (geometrie) van RealisedScreen (Gerealiseerd filter).
 • de maximumWellDepth (Maximale putdiepte) van DesignWell ( Ontwerpput) als de waarde van het bijbehorende attribuut geometryPubliclyAvailable (maximale putdiepte openbaar raadpleegbaar   ) gelijk is aan 'nee'
 • designScreen (Filtertraject) van DesignWell ( Ontwerpput) als de waarde van het bijbehorende attribuut designScreenPubliclyAvailable   (filtertraject openbaar raadpleegbaar) gelijk is aan 'nee'
 • wellDepth (Putdiepte) van RealisedWell (Gerealiseerde put) als de waarde van het bijbehorende attribuut wellDepthPubliclyAvailable  (putdiepte openbaar raadpleegbaar) gelijk is aan 'nee'
 • topScreenDepthPubliclyAvailable  (Diepte bovenkant Filter) van RealisedScreen ( Gerealiseerde filter) als de waarde van het bijbehorende attribuut topScreenDepthPubliclyAvailable (diepte bovenkant filter openbaar raadpleegbaar ) gelijk is aan 'nee'

Inhoud GUF_PPO_DP

Uitgiftedocument GUF_PPO_DP bevat:

 • De gegevens van een grondwatergebruiksysteem conform de GUF gegevenscatalogus, zoals aangeleverd in een GUF_StartRegistration brondocument en aangepast conform eventuele verwerkte correctieverzoeken voor het dit brondocument,
  • aangevuld met de ObjectHistory (Objectgeschiedenis), die is afgeleid van de aangeleverde brondocumenten,
  • met daarin de lijst met Events (Gebeurtenissen), 
   • waarvan de date (gebeurtenisdatum) is afgeleid van een aangeleverde datum in het brondocument (begintijd, eindtijd of beginGeldigheid, afhankelijk van het betreffende brondocument)
   • en de name (gebeurtenisnaam) is afgeleid van de naam van het brondocument
   • en het sourceDocument (brondocument) met daarin het bij deze gebeurtenis aangeleverde brondocument .

Inhoud GUF_PPO

Uitgiftedocument GUF_PPO bevat dezelfde gegevens als uitgiftedocument GUF_PPO_DP, met uitzondering van de volgende gegevens (die ontbreken in GUF_PPO):

 • de attributen met een min-teken voor hun naam:
  • objectIdAccountableParty (object-ID bronhouder).
  • deliveryResponsibleParty (dataleverancier).
 • de geometrie attributen als de waarde van het bijbehorende attribuut publiclyAvailable (openbaar raadpleegbaar) gelijk is aan 'nee':
  • geometry (geometrie) van DesignSurfaceInfiltration (Ontwerpoppervalkteinfiltratie).
  • geometry (geometrie) van DesignWell (Ontwerpput).
  • geometry (geometrie) van RealisedSurfaceInfiltration (Gerealiseerde oppervalkteinfiltratie).
  • geometry (geometrie) van RealisedWell (Gerealiseerde put).
  • geometry (geometrie) van RealisedScreen (Gerealiseerd filter).
 • de maximumWellDepth (Maximale putdiepte) van DesignWell ( Ontwerpput) als de waarde van het bijbehorende attribuut geometryPubliclyAvailable (maximale putdiepte openbaar raadpleegbaar   ) gelijk is aan 'nee'
 • designScreen (Filtertraject) van DesignWell ( Ontwerpput) als de waarde van het bijbehorende attribuut designScreenPubliclyAvailable   (filtertraject openbaar raadpleegbaar) gelijk is aan 'nee'
 • wellDepth (Putdiepte) van RealisedWell (Gerealiseerde put) als de waarde van het bijbehorende attribuut wellDepthPubliclyAvailable  (putdiepte openbaar raadpleegbaar) gelijk is aan 'nee'
 • topScreenDepthPubliclyAvailable  (Diepte bovenkant Filter) van RealisedScreen ( Gerealiseerde filter) als de waarde van het bijbehorende attribuut topScreenDepthPubliclyAvailable (diepte bovenkant filter openbaar raadpleegbaar ) gelijk is aan 'nee'

Voorbeeldberichten

Integrale XML-voorbeeldberichten

Integrale voorbeeldberichten zijn te vinden via deze link: GUF Voorbeeldberichten uitgiftewebservice.

XML-code snippets

Voorbeelden van een aantal algemene stukken XML-code (code snippets) zijn te vinden in de  Handreiking Afname BRO Gegevens.

Enumeraties

In de BRO wordt een onderscheid gemaakt tussen  beheerde waardenlijsten  en  niet-beheerde waardenlijsten.

In de gegevenscatalogus en de XSD-bestanden noemen we een niet-beheerde waardenlijst een enumeratie. Bij een enumeratie staat de lijst met toegestane waarden vast en kan de lijst met toegestane waarden niet veranderd worden zonder aanpassingen in de gegevenscatalogus, de berichtdefinities (XSD-bestanden) en de software (voor het maken of verwerken van een bericht).

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de GUF-specifieke enumeraties.

 • De eerste kolom bevat de Engelstalige naam van de enumeratie, zoals deze voorkomt in de XSD-bestanden.
 • De tweede kolom bevat de Nederlandstalige naam, zoals die voorkomt in de gegevenscatalogus.
 • De derde kolom bevat de toegestane waarden, die gebruikt mogen worden in een BRO-verzoek.
 • De vierde kolom bevat een omschrijving van de toegestane waarde.

Type

Naam

Waarde

Omschrijving

DataToBeDeliveredTe leveren gegevensactueelAlleen de actuele gegevens (present object data) worden opgevraagd.


actueelHistorischDe actuele en historische gegevens (past and present object data) worden opgevraagd.
DispatchResponseTypeberichttype bevestiging van verzendingdispatchAanduiding dat het antwoord de opgevraagde gegevens bevat.


rejectionAanduiding dat het betreffende uitgifteverzoek is afgewezen.
IndicationYesNoIndicatieJaNeeja


nee
IndicationYesNoUnknownIndicatieJaNeeOnbekendja


nee


onbekendHet is niet bekend of het gegeven een waarde ja of nee heeft.
QualityRegimeKwaliteitsregimeIMBROKwaliteitsregime waarbij de innamewebservice tijdens het verwerken van een innameverzoek de normale (strikte) regels hanteert, zoals gedefinieerd in de gegevenscatalogus.


IMBRO/AKwaliteitsregime waarbij de innamewebservice tijdens het verwerken van een innameverzoek andere (minder strenge) bedrijfsregels, toegestane waarden van codelijsten en/of domeinen van gegevens toepast dan onder het (normale) IMBRO kwaliteitsregime.


Codelijsten

In de BRO wordt een onderscheid gemaakt tussen  beheerde waardenlijsten  en  niet-beheerde waardenlijsten.

In de gegevenscatalogus en de XSD-bestanden noemen we een  beheerde waardenlijst  een codelijst. Het domein van een  codelijst  is een uitbreidbare opsomming van toegestane waarden.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de GUF-specifieke codelijsten.

 • De eerste kolom bevat de Engelstalige naam van de codelijst, zoals deze voorkomt in de XSD-bestanden.
 • De tweede kolom bevat de Nederlandstalige naam, zoals die voorkomt in de gegevenscatalogus.
 • De derde kolom bevat de URN, die in een BRO-verzoek gebruikt moet worden bij het XML-attribuut codeSpace . Zie Codelist (Codelijst) en de voorbeeldberichten voor nadere informatie.
 • De vierde kolom bevat een link naar de website waar de actuele lijst met de toegestane waarden is te raadplegen, die in een BRO-verzoek gebruikt mogen worden als waarde voor een XML-element.

Type

Naam

URN

Link

CorrectionReasonCorrectieredenurn:bro:guf:CorrectionReasonhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:guf:CorrectionReason
DeliveryContextKaderAanleveringurn:bro:guf:DeliveryContexthttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:guf:DeliveryContext
EventNameGebeurtenisnaamurn:bro:guf:EventNamehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:guf:EventName
InstallationTypeInstallatiefunctieurn:bro:guf:InstallationTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:guf:InstallationType
LegalTypeRechtstypeurn:bro:guf:LegalTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:guf:LegalType
LicensedInOutVerplaatsingsrichtingurn:bro:guf:LicensedInOuthttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:guf:LicensedInOut
LoopTypeBodemlustypeurn:bro:guf:LoopTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:guf:LoopType
RelativeTemperatureRelatieveTemperatuururn:bro:guf:RelativeTemperaturehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:guf:RelativeTemperature
ScreenTypeFiltertypeurn:bro:guf:ScreenTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:guf:ScreenType
UsageTypeGebruiksdoelurn:bro:guf:UsageTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:guf:UsageType
WellFunctionPutfunctieurn:bro:guf:WellFunctionhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:guf:WellFunction


Vertaaltabel

Dit hoofdstuk bevat een vertaaltabel, aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een complexType of element of een attribuut in de XSD-bestanden, de Nederlandse naam in de gegevenscatalogus kan worden opgezocht.

De onderstaande tabel is gesorteerd op alfabetische volgorde van de Engelstalige naam van het complexType/element. Tussen haakjes staat het type modelelement van de entiteit. Binnen een entiteit zijn de attributen gesorteerd op Engelstalige naam.

Complextype (stereotype)
element
Entiteit
attribuut
AbstractRegistrationObject (FeatureType)Abstract Registratieobject  
broId  BRO-ID  
BRO_DO (FeatureType)Object uit registratie  
deregistered  uit registratie genomen  
deregistrationTime  tijdstip uit registratie genomen  
DesignInstallation (FeatureType)Ontwerpinstallatie  
energyCharacteristics  energiekenmerken  
geometry  geometrie  
installationFunction  installatiefunctie  
DesignInstallation (FeatureType)Ontwerpinstallatie  
designInstallationId  ontwerpinstallatie ID  
energyCharacteristics  energiekenmerken  
geometry  geometrie  
installationFunction  installatiefunctie  
licensedQuantity  maximale waterverplaatsing  
lifespan  levensduur  
DesignLoop (FeatureType)Ontwerpbodemlus  
geometry  geometrie  
DesignLoop (FeatureType)Ontwerpbodemlus  
designLoopId  ontwerpbodemlus ID  
geometry  geometrie  
lifespan  levensduur  
loopType  bodemlustype  
DesignScreen (AttributeGroupType)Filtertraject  
designScreenBottom  diepte onderkant filtertraject  
designScreenTop  diepte bovenkant filtertraject  
screenType  filtertype  
DesignSurfaceInfiltration (FeatureType)Ontwerpoppervlakteinfiltratie  
geometry  geometrie  
DesignSurfaceInfiltration (FeatureType)Ontwerpoppervlakteinfiltratie  
geometry  geometrie  
infiltrationBasinId  ontwerpoppervlakteinfiltratie ID  
lifespan  levensduur  
publiclyAvailable  openbaar raadpleegbaar  
DesignWell (FeatureType)Ontwerpput  
geometry  geometrie  
DesignWell (FeatureType)Ontwerpput  
designScreen  filtertraject  
designWellId  ontwerpput ID  
geometry  geometrie  
height  maaiveldhoogte  
lifespan  levensduur  
maximumWellCapacity  maximale putcapaciteit  
maximumWellDepth  maximale putdiepte  
publiclyAvailable  openbaar raadpleegbaar  
relativeTemperature  relatieve temperatuur  
wellFunction  putfunctie  
DispatchCharacteristicsRequest (FeatureType)Verzoek tot levering kengegevens  
criteria  kenmerkenverzameling  
DispatchCharacteristicsResponse (FeatureType)Bericht van verzending kengegevens  
dispatchDocument  uitgiftedocument  
numberOfDocuments  aantal documenten  
DispatchDataRequest (FeatureType)Verzoek tot uitgifte van objectgegevens.  
dataToBeDelivered  te leveren gegevens  
DispatchDataResponse (FeatureType)Bericht van verzending gegevens.  
dispatchDocument  uitgiftedocument  
EnergyCharacteristics (AttributeGroupType)Energiekenmerken  
energyCold  energie koude per jaar  
energyWarm  energie warmte per jaar  
EnergyCharacteristics (AttributeGroupType)Energiekenmerken  
averageColdWater  gemiddeld jaarvolume koud  
averageInfiltrationTemperatureCold  jaargemiddelde infiltratietemperatuur koud  
averageInfiltrationTemperatureWarm  jaargemiddelde infiltratietemperatuur warm  
averageWarmWater  gemiddeld jaarvolume warm  
energyCold  energie koude per jaar  
energyWarm  energie warmte per jaar  
maximumInfiltrationTemperatureWarm  maximale infiltratietemperatuur warm  
maximumYearQuantityCold  maximaal jaarvolume koud  
maximumYearQuantityWarm  maximaal jaarvolume warm  
power  bodemzijdig vermogen  
powerCold  bodemzijdig vermogen koud  
powerWarm  bodemzijdig vermogen warm  
Event (AttributeGroupType)Gebeurtenis  
date  datum  
identifier  identificatie  
name  naam  
sourceDocument  brondocument  
GUF_AddRealisedInstallation (FeatureType)GUF-ToevoegingGerealiseerdeInstallatie  
geometry  geometrie  
installationFunction  installatiefunctie  
realisedInstallationId  gerealiseerde installatie ID  
startTime  begintijd  
GUF_C (FeatureType)GUF-Kengegevens  
endTime  eindtijd  
startTime  begintijd  
GUF_Closure (FeatureType)GUF-Beeindiging  
endTime  eindtijd  
GUF_ClosureRealisedPart (FeatureType)GUF-BeeindigingGerealiseerdOnderdeel  
GUF_CriteriaSet (AttributeGroupType)GUF-Kenmerken  
designInstallationFunction  installatiefunctie van Ontwerpinstallatie  
endPeriod  periode van einde GUF  
identificationLicence  identificatie beschikking-melding  
legalType  rechtstype  
primaryUsageType  primair gebruiksdoel  
realisedInstallationFunction  installatiefunctie van Gerealiseerde installatie  
startPeriod  periode van starten GUF  
GUF_EndLicence (FeatureType)GUF-BeeindigingRecht  
endTime  eindtijd  
identificationLicence  identificatie beschikking-melding  
GUF_ExpandRealisedInstallation (FeatureType)GUF-UitbreidingGerealiseerdeInstallatie  
geometry  geometrie  
installationFunction  installatiefunctie  
realisedInstallationId  gerealiseerde installatie ID  
startValidity  beginGeldigheid  
GUF_GeometryRealisedSurfaceInfiltration (FeatureType)GUF-GeometrieOppervlakteinfiltratie  
geometry  geometrie  
infiltrationBasinId  gerealiseerde oppervlakteinfiltratie ID  
startTime  begintijd  
GUF_Height (FeatureType)GUF-Maaiveldhoogte  
height  maaiveldhoogte  
realisedWellId  gerealiseerde put ID  
startValidity  beginGeldigheid  
wellDepth  putdiepte  
GUF_NewLicence (FeatureType)GUF-NieuwRecht  
identificationLicence  identificatie beschikking-melding  
legalType  rechtstype  
licensedQuantity  maximale waterverplaatsing  
startTime  begintijd  
usageTypeFacility  gebruiksdoel systeem  
GUF_PO (FeatureType)GUF-PO  
GUF_PO_DP (FeatureType)GUF-PO-DP  
deliveryContext  kader aanlevering  
lifespan  levensduur  
objectHistory  objectgeschiedenis  
registrationHistory  registratiegeschiedenis  
standardizedLocation  gestandaardiseerde locatie  
validity  geldigheidsduur  
GUF_PPO (FeatureType)GUF-PPO  
GUF_PPO_DP (FeatureType)GUF-PPO-DP  
GUF_StartRegistration (FeatureType)GUF-StartRegistratie  
deliveryContext  kader aanlevering  
lifespan  levensduur  
objectIdAccountableParty  object-ID bronhouder  
GUF_WellFunction (FeatureType)GUF-Putfunctie  
realisedWellId  gerealiseerde put ID  
relativeTemperature  relatieve temperatuur  
startValidity  beginGeldigheid  
wellFunction  putfunctie  
LicenceGroundwaterUsage (FeatureType)Recht grondwatergebruik  
identificationLicence  identificatie beschikking-melding  
legalType  rechtstype  
licensedQuantity  maximale waterverplaatsing  
lifespan  levensduur  
usageTypeFacility  gebruiksdoel systeem  
LicenceGroundwaterUsage (FeatureType)Recht grondwatergebruik  
identificationLicence  identificatie beschikking-melding  
legalType  rechtstype  
licensedQuantity  maximale waterverplaatsing  
lifespan  levensduur  
usageTypeFacility  gebruiksdoel systeem  
LicensedQuantity (AttributeGroupType)Maximale waterverplaatsing  
licensedInOut  verplaatsingsrichting  
maximumPerYear  maximaal per jaar  
LicensedQuantity (AttributeGroupType)Maximale waterverplaatsing  
licensedInOut  verplaatsingsrichting  
maximumPerDay  maximaal per etmaal  
maximumPerHour  maximaal per uur  
maximumPerMonth  maximaal per maand  
maximumPerQuarter  maximaal per kwartaal  
maximumPerYear  maximaal per jaar  
Lifespan (AttributeGroupType)TijdvakLevensduur  
endTime  eindtijd  
startTime  begintijd  
ObjectHistory (AttributeGroupType)Objectgeschiedenis  
event  gebeurtenis  
RealisedInstallation (FeatureType)Gerealiseerde installatie  
geometry  geometrie  
installationFunction  installatiefunctie  
RealisedInstallation (FeatureType)Gerealiseerde installatie  
geometry  geometrie  
installationFunction  installatiefunctie  
lifespan  levensduur  
realisedInstallationId  gerealiseerde installatie ID  
validity  geldigheidsduur  
RealisedInstallationClosurePart (FeatureType)Gerealiseerde installatie onderdeel beeindigd  
geometry  geometrie  
installationFunction  installatiefunctie  
realisedInstallationId  gerealiseerde installatie ID  
RealisedInstallationFunction (FeatureType)Gerealiseerde installatiefunctie  
installationFunction  installatiefunctie  
realisedInstallationId  gerealiseerde installatie ID  
RealisedLoop (FeatureType)Gerealiseerde bodemlus  
geometry  geometrie  
RealisedLoop (FeatureType)Gerealiseerde bodemlus  
geometry  geometrie  
groupOfLoops  groep lussen  
lifespan  levensduur  
loopDepth  einddiepte  
loopType  bodemlustype  
realisedLoopId  gerealiseerde bodemlus ID  
RealisedLoopClosurePart (FeatureType)Gerealiseerde bodemlus onderdeel beeindigd  
endTime  eindtijd  
realisedLoopId  gerealiseerde bodemlus ID  
RealisedScreen (FeatureType)Gerealiseerde filter  
geometry  geometrie  
topScreenDepth  diepte bovenkant filter  
RealisedScreen (FeatureType)Gerealiseerde filter  
geometry  geometrie  
length  lengte  
lifespan  levensduur  
publiclyAvailable  openbaar raadpleegbaar  
realisedScreenId  gerealiseerde filter ID  
screenType  filtertype  
topScreenDepth  diepte bovenkant filter  
validity  geldigheidsduur  
RealisedScreenChanges (FeatureType)Veranderingen gerealiseerde filter  
realisedScreenId  gerealiseerde filter ID  
topScreenDepth  diepte bovenkant filter  
RealisedSurfaceInfiltration (FeatureType)Gerealiseerde oppervlakteinfiltratie  
geometry  geometrie  
RealisedSurfaceInfiltration (FeatureType)Gerealiseerde oppervlakteinfiltratie  
geometry  geometrie  
infiltrationBasinId  gerealiseerde oppervlakteinfiltratie ID  
lifespan  levensduur  
publiclyAvailable  openbaar raadpleegbaar  
validity  geldigheidsduur  
RealisedSurfaceInfiltrationClosurePart (FeatureType)Gerealiseerde oppervlakteinfiltratie onderdeel beeindigd  
endTime  eindtijd  
infiltrationBasinId  gerealiseerde oppervlakteinfiltratie ID  
RealisedWell (FeatureType)Gerealiseerde put  
geometry  geometrie  
RealisedWell (FeatureType)Gerealiseerde put  
geometry  geometrie  
height  maaiveldhoogte  
lifespan  levensduur  
publiclyAvailable  openbaar raadpleegbaar  
realisedWellId  gerealiseerde put ID  
relativeTemperature  relatieve temperatuur  
validity  geldigheidsduur  
wellDepth  putdiepte  
wellFunction  putfunctie  
RealisedWellClosurePart (FeatureType)Gerealiseerde put onderdeel beeindigd  
endTime  eindtijd  
realisedWellId  gerealiseerde put ID  
RegistrationHistory (AttributeGroupType)Registratiegeschiedenis  
corrected  gecorrigeerd  
deregistered  uit registratie genomen  
deregistrationTime  tijdstip uit registratie genomen  
latestAdditionTime  tijdstip laatste aanvulling  
latestCorrectionTime  tijdstip laatste correctie  
objectRegistrationTime  tijdstip registratie object  
registrationCompletionTime  tijdstip voltooiing registratie  
registrationStatus  registratiestatus  
reregistered  weer in registratie genomen  
reregistrationTime  tijdstip weer in registratie genomen  
underReview  in onderzoek  
underReviewTime  in onderzoek sinds  
RegistrationObject (FeatureType)Registratieobject  
deliveryAccountableParty  bronhouder  
deliveryResponsibleParty  dataleverancier  
objectIdAccountableParty  object-ID bronhouder  
qualityRegime  kwaliteitsregime  
SoilResearch (FeatureType)Verkenning  
broId  BRO-ID  
StandardizedLocation (AttributeGroupType)Gestandaardiseerde locatie  
coordinateTransformation  coördinaattransformatie  
location  coördinaten  
UsageTypeFacility (AttributeGroupType)Gebruiksdoel systeem  
humanConsumption  menselijke consumptie  
primaryUsageType  primair gebruiksdoel  
UsageTypeFacility (AttributeGroupType)Gebruiksdoel systeem  
humanConsumption  menselijke consumptie  
primaryUsageType  primair gebruiksdoel  
secundaryUsageType  secundair gebruiksdoel  
ValidityPeriod (AttributeGroupType)TijdvakGeldigheid  
endValidity  eindGeldigheid  
startValidity  beginGeldigheid  
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.