Skip to main content
Skip table of contents

BHR-G Berichtencatalogus uitgiftewebservice

In dit document zijn zowel de uitgifte van de boormonsterbeschrijving als de -analyses beschreven. Op 1 juli 2021 is de BHR-G Boormonsterbeschrijving in productie gegaan. Eind 2021 zijn de boormonsteranalyses toegevoegd.


Inleiding

Dit document beschrijft hoe een afnemer van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) de gegevens over een geologisch booronderzoek (BHR-G) kan opvragen.


Het document veronderstelt dat de lezer bekend is met de BHR-G catalogus. Nadere informatie is te vinden op www.basisregistratieondergrond.nl.

Het document veronderstelt dat de lezer beschikt over de kennis en vaardigheid om een XML-bestand te lezen en te schrijven.

De focus van het document ligt op het beschrijven van de structuur van de mogelijke berichten aan de hand van enkele voorbeelden. Andere zaken zoals definitie, kardinaliteit, domein en bedrijfsregels met betrekking tot de gegevensinhoud van de berichten staan in de catalogus.

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de algemene werking van de BHR-G uitgiftewebservice.

Hoofdstuk 3 bevat enkele voorbeeldberichten met regel voor regel een toelichting. Hoofdstuk 4 bevat de toegestane waarden van de enumeraties (niet-beheerde lijsten met toegestane waarden).

Hoofdstuk 5 bevat verwijzingen (URN's en URL's) naar de codelijsten (beheerde lijsten met toegestane waarden).

Hoofdstuk 6 bevat een vertaaltabel, aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een entiteit of een attribuut, de Nederlandse naam in de catalogus kan worden opgezocht.

Versiehistorie

VersieDatumOmschrijving
0.9

 

Berichtencatalogus uitgiftewebservice 1.99

Contactinformatie

Algemene informatie, documentatie en voorbeeld XML-berichten kunt u vinden op www.basisre gistratieondergrond.nl.

Heeft u een vraag over de BRO? Wij staan voor u klaar om u te helpen.

Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt contact opnemen met de BRO Servicedesk via een mail naar support@broservicedesk.nl.

Of bel ons op telefoonnummer 088 - 8664 999. Wij zijn op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

Algemene werking van de BHR-G uitgiftewebservice

Operaties

De BHR-G uitgiftewebservice wordt gerealiseerd als een SOAP-webservice. De BHR-G uitgiftewebservice ondersteunt twee soap operaties:

 1. dispatchCharacteristics (uitgifte van kengegevens).
 2. dispatchData (uitgifte van objectgegevens).

Een soap operatie heeft een request en een response:

 • Het DispatchCharacteristicsRequest (verzoek tot uitgifte van kengegevens) en de DispatchCharacteristicsResponse (bericht van verzending van kengegevens).
 • Het DispatchDataRequest (verzoek tot uitgifte van objectgegevens) en de DispatchDataResponse (bericht van verzending van objectgegevens).

Naast een bericht van verzending kan ieder verzoek ook leiden tot een foutmelding:

 • SOAP:Fault (Systeemfout): als er tijdens de verwerking van het uitgifteverzoek een onverwachte fout optreedt in het BRO-systeem, dan leidt dit tot een SOAP:Fault.
 • ParseFault (Validatiefout): als de BHR-G uitgiftewebservice constateert dat een uitgifteverzoek niet een welgevormd XML-bericht is of dat het niet voldoet aan de schema validatie, dan leidt dit tot een ParseFault.

Bovenstaande leidt tot het volgende interface ontwerp:

BRO-berichten

Deze paragraaf beschrijft de zes verschillende BRO-berichten die een rol spelen in de BHR-G uitgiftewebservice.

DispatchCharacteristicsRequest

Met een DispatchCharacteristicsRequest (verzoek tot uitgifte van kengegevens) kunnen de kengegevens van één of meer registratieobjecten worden opgevraagd, voor zover deze voldoen aan de kenmerken in het uitgifteverzoek. Het uitgifteverzoek is gedefinieerd in het XSD-bestand dsbhrg-messages.xsd. Het is een specialisatie van AbstractDispatchCharacteristicsRequest zoals gedefinieerd in brocommon.xsd. Het voegt de AttributeGroup (gegevensgroep) criteria (ke nmerkenverzameling) toe aan het AttributeType (attribuutsoort) requestReference (verzoekkenmerk) uit brocommon.

Toelichting

In deze versie omvat het booronderzoek het algemene deel (veldwerk) en 2 deelonderzoeken en dat is de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse.

Naam in XML-bestandNederlandse naamTypeKardinaliteitDefinitie
requestReferenceverzoekkenmerkCharacterString1..1Eeen voor de afnemer unieke aanduiding van het uitgifteverzoek
criteriakenmerkenverzamelingBHR_G_CriteriaSet1..1

Het geheel van kenmerken waaraan een geologisch booronderzoek dat de gebruiker opvraagt moet voldoen.

Toelichting:

Bijna alle gegevens die als kenmerk gebruiktworden zijn gedefinieerd in de gegevenscatalogus, met als enige verschil dat de kardinaliteit 0..1 is, omdat de gebruiker vrijheid van keuze heeft.

Het datatype BHR_G_CriteriaSet, (Kenmerkenverzameling) is een specialisatie van CritriaSet (Kenmerkenverzameling) uit brocommon.xsd, waaraan het een lijst met BHR-G specifieke attributen toevoegt. Alle attributen binnen BHR_G_CriteriaSet zijn optioneel. De meeste attributen hebben een scalair datatype, met uitzondering van de Attributegrouptypes DatePeriod (Datum interval) zoals gedefinieerd in brocommon.xsd en VerticalPositionRange (Diepte interval) zoals gedefinieerd in dsbhrg-messages.xsd.

Alle attributen van Criteriaset uit brocommon.xsd zijn optioneel, met uitzondering van het attribuut area (gebied). Ook hier hebben de meeste attributen een scalair datatype, met uitzondering van het Attributegrouptype DatePeriod (Datum interval) en de Union Area (gebied), beiden gedefinieerd in brocommon.xsd.

Het datatype Area geeft de begrenzing aan van een geografisch gebied aan het aardoppervlak, waarbinnen de registratieobjecten moeten liggen. Het datatype heeft een stereotype Union, wat aangeeft dat óf een enclosingCircle (omvattende cirkel) óf een boundingBox (omvattende rechthoek) moet worden opgenomen in het BRO-verzoek. In beide gevallen worden de coördinaten uitgedrukt in een referentiestelsel. Onderstaande tabel geeft de toegestane waarden binnen de BHR-G uitgiftewebservice.

Een enclosingCircle (omvattende cirkel) wordt gedefinieerd door het middelpunt (met als datatype gml:GM_Point) en de straal (met als datatype gml:Measure) uitgedrukt in kilometers. Voorbeeld van een cirkel met een middelpunt uitgedrukt in ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) en een straal van 10 km:


CODE
<brocom:enclosingCircle srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::4258">
    <brocom:center>52.287820209 5.090415499</brocom:center>
    <brocom:radius uom="km">10</brocom:radius>
</brocom:enclosingCircle>

Een boundingBox (omvattende rechthoek) wordt gedefinieerd door het attribuut lowerCorner (onderhoek), met als coördinaten de minimale waarden voor de twee dimensies binnen de rechthoek, en het attribuut upperCorner (bovenhoek), met als coördinaten de maximale waarden voor de twee dimensies binnen de rechthoek. Voorbeeld van een vierkant van 10 * 10 km, als boundingBox (omvattende rechthoek), waarvan de coördinaten zijn uitgedrukt in RD (Rijks Driehoeksmeting – Amersfoort RD New):

CODE
<brocom:boundingBox gml:id="BRO_0001" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
  <gml:lowerCorner>136000.0 472000.0</gml:lowerCorner>
  <gml:upperCorner>146000.0 482000.0</gml:upperCorner>
</brocom:boundingBox>

DispatchDataRequest

Met een DispatchDataRequest (verzoek tot uitgifte van objectgegevens) kunnen op basis van de broId (BRO-ID) alle geregistreerde gegevens van één registratieobject worden opgevraagd. Het uitgifteverzoek is volledig gedefinieerd in het XSD-bestand brocommon.xsd.

De definities van de transactiegegevens staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestandNederlandse naam TypeKardinaliteitDefinitie
broIdBRO-IDRegistratieObjectCode1..1

De unieke aanduiding van het registratieobject in de Basisregistratie Ondergrond

Toelichting: De registratieobjectcode van een geologisch booronderzoek bestaat uit drie (hoofd)letters BHR gevolgd door een code van 12 cijfers (dus inclusief eventuele voorloopnullen). Voorbeeld: BHR000000123456.

SOAP:Fault

Tijdens de uitvoering van een operatie kan er een onverwachte fout optreden in het BROsysteem. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn, zoals het falen van bepaalde software of hardware. Deze onverwachte fouten worden beschouwd als een technische fout veroorzaakt door het BRO-systeem. De BRO stuurt dan een bericht in de vorm van een generieke SOAP:Fault (Systeemfout).

Een SOAP:Fault (Systeemfout) bestaat uit twee verplichte gegevens en één optioneel gegeven. D e definities van deze gegevens staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestandNederlandse naamTypeKardinaliteitDefinitie
faultcodefoutcodeCharacterString1..1

Aanduiding waar de fout is opgetreden. 

Toelichting: Vaste waarde "soap:Server"

faultstring

fouttekstCharacterString1..1Sumiere beschrijving van de fout
detaildetailsAny1..1

Aanvullende informatie over de opgetreden fout en de vermoedelijke oorzaak.

Toelichting: Het gegeven kan een simpele waarde (bv tekst) hebben of een samengestelde waarde (bv. ParseFault).

ParseFault

Als er fouten in het uitgifteverzoek worden gevonden tijdens de technische controle van een uitgifteverzoek, bijvoorbeeld het uitgifteverzoek is niet een welgevormd XML-bericht of het uitgifteverzoek voldoet niet aan de schemavalidatie, dan worden deze beschouwd als een softwarefout in het systeem van de data-afnemer. Het BRO-systeem stuurt dan een bericht in de vorm van een ParseFault (Validatiefout).

Het BRO-bericht ParseFault (Validatiefout) is in feite een gemodelleerde vorm van de algemene SOAP:Fault (Systeemfout), waarbij op de plek van het detail de gegevens van de ParseFault (Validatiefout) worden opgenomen. In de ParseFault (Validatiefout) zit een lijst met abortReasons (redenen afbreken).

Dit bericht begint met een SOAP:Fault (Systeemfout), bestaande uit drie gegevens. De definities van deze gegevens staan in onderstaande tabel: 

Naam in XML-bestandNederlandse naamTypeKardinaliteitDefinitie
faultcode foutcodeCharacterString1..1

Aanduiding waar de fout is opgetreden.

Toelichting:
Vaste waarde “soap:Client”.

faultstringfouttekstCharacterString1..1

Summiere beschrijving van de fout.

Toelichting:
Vaste waarde “Het verzoek voldoet niet aan het schema”.

detaildetailsAny0..1

Aanvullende informatie over de opgetreden fout en de vermoedelijke oorzaak.

Regel:
Het gegeven is aanwezig bij een softwarefout. Het type van het gegeven is ParseFault (Validatiefout).

De ParseFault (Validatiefout) bestaat uit drie gegevens en een lijst met abortReasons. De definities van de gegevens van ParseFault (Validatiefout) staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestandNederlandse naamTypeKardinaliteitDefinitie
requestReferenceverzoekkenmerkCharacterString0..1

Een voor de dataleverancier unieke aanduiding van het uitgifteverzoek.

Toelichting:
Waarde overgenomen uit het request. Dit gegeven is optioneel omdat de softwarefout geconstateerd kan worden voordat het BRO-systeem het uitgifteverzoek heeft kunnen lezen.

transactionIdtransactiecodeCharacterString0..1

Een voor het BRO-systeem unieke aanduiding voor de verwerking van een innameverzoek of uitgifteverzoek.

Toelichting:
Waarde toegekend door het transactieregister. Dit gegeven is optioneel omdat de softwarefout geconstateerd kan worden voordat het BRO-systeem een transactie heeft kunnen aanmaken.

abortTimemoment van afbrekenDateTime1..1Tijdstip, toegekend door de webservice, waarop de verwerking van het uitgifteverzoek is afgebroken.
abortReasonreden afbrekenAbortReason1..*

Lijst met redenen waarom de verwerking van het uitgifteverzoek is afgebroken.

Toelichting:
Om praktische redenen wordt de lijst beperkt tot maximaal 99 redenen.

De lijst abortReasons (redenen afbreken) bestaat uit minimaal 1 en maximaal 99 voorkomens van een AbortReason (Reden afbreken). Iedere AbortReason (Reden afbreken) bestaat uit twee gegevens. De definities staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestandNederlandse naamTypeKardinaliteitDefinitie
sequenceNumbervolgnummerInteger1..1

Een binnen deze lijst van abortReasons (redenen afbreken) uniek nummer.

Toelichting:
Numerieke waarde bedoelt om de lijst met foutmeldingen te kunnen sorteren.

specificationfoutmeldingCharacterString1..1Omschrijving van de validatie fout.

DispatchCharacteristicsResponse

Onder normale omstandigheden bestaat het antwoord op een DispatchCharacteristicsRequest (verzoek tot uitgifte van kengegevens) uit een DispatchCharacteriscticsResponse (bericht van verzending van kengegevens). Het antwoord dispatchCharacteristicsResponse is gedefinieerd in het XSD-bestand dsbhr-g-messages.xsd. Het is een specialisatie van DispatchResponse zoals gedefinieerd in brocommon.xsd. Het voegt daaraan toe het attribuut numberOfDocuments (aantal documenten) en een lijst met dispatchDocuments (uitgiftedocumenten).

Als het BRO-systeem een semantische fout heeft geconstateerd in één of meer waarden van de attributen van de criteria (kenmerkenverzameling) in het uitgifteverzoek, dan:

 • Heeft het attribuut responseType de waarde rejection.
 • Is de waarde van het attribuut requestReference gelijk aan de waarde van het gelijkluidende attribuut in het uitgifteverzoek.
 • Geeft de waarde van het attribuut rejectionTime aan op welk moment het antwoord beschikbaar is gekomen.
 • Is het attribuut dispatchTime niet aanwezig.
 • Heeft het attribuut rejectionReason de vaste waarde "Er zijn 1 of meer fouten geconstateerd in de kenmerkenverzameling".
 • Bevat de lijst met criterionErrors maximaal 99 voorkomens van de AttributeGroup CriterionError.
 • Is het attribuut numberOfDocuments niet aanwezig.
 • Is er geen dispatchDocument aanwezig.

Als het uitgifteverzoek succesvol is verwerkt, dan:

 • Heeft het attribuut responseType de waarde dispatch.,
 • Is de waarde van het attribuut requestReference gelijk aan de waarde van het gelijkluidende attribuut in het uitgifteverzoek
 • Is het attribuut rejectionTime niet aanwezig.
 • Geeft de waarde van het attribuut dispatchTime aan op welk moment het antwoord beschikbaar is gekomen.
 • Is het attribuut rejectionReason niet aanwezig.
 • Is de lijst met criterionErrors niet aanwezig.
 • Geeft de waarde van het attribuut numberOfDocuments aan hoeveel registratieobjecten er zijn gevonden die voldoen aan de criteria.
 • Bevat de lijst met dispatchDocuments een reeks van uitgiftedocumenten zoals beschreven in de volgende paragraaf. Het type van het element dispatchDocument is gedefinieerd als AbstractRegistrationObject, zoals gedefinieerd in brocommon.xsd, omdat dit de eerste gemeenschappelijke vader is van de toegestane uitgiftedocumenten.

Als er geen registratieobjecten zijn gevonden die voldoen aan de criteria, dan heeft het attribuut numberOfDocuments de waarde 0 en is de lijst met dispatchDocuments leeg.

Als er meer dan 2000 registratieobjecten zijn gevonden die voldoen aan de criteria, dan heeft het attribuut numberOfDocuments de waarde 2000 en is de lijst met dispatchDocuments beperkt tot dat aantal.

DispatchDataResponse

Onder normale omstandigheden bestaat het antwoord op een DispatchDataRequest (verzoek tot uitgifte van objectgegevens) uit een DispatchDataResponse (bericht van verzending van objectgegevens). Het antwoord dispatchDataResponse is gedefinieerd in het XSD-bestand dsbhr-g-messages.xsd. Het is een specialisatie van DispatchResponse zoals gedefinieerd in brocommon.xsd. Het voegt daaraan toe één optioneel dispatchDocument.


Als er geen registratieobject is gevonden met de in het uitgifteverzoek opgegeven broId (BRO-ID), dan:

 • Heeft het attribuut responseType de waarde rejection.
 • Is de waarde van het attribuut requestReference gelijk aan de waarde van het gelijkluidende attribuut in het uitgifteverzoek.
 • Geeft de waarde van het attribuut rejectionTime aan op welk moment het antwoord beschikbaar is gekomen.
 • Is het attribuut dispatchTime niet aanwezig.
 • Heeft het attribuut rejectionReason de vaste waarde "Dit registratieobject bestaat niet".
 • Is de lijst met criterionErrors niet aanwezig.
 • Is er geen dispatchDocument aanwezig.

Als het uitgifteverzoek succesvol is verwerkt, dan:

 • Heeft het attribuut responseType de waarde dispatch.
 • Is de waarde van het attribuut requestReference gelijk aan de waarde van het gelijkluidende attribuut in het uitgifteverzoek.
 • Is het attribuut rejectionTime niet aanwezig.
 • Geeft de waarde van het attribuut dispatchTime aan op welk moment het antwoord beschikbaar is gekomen.
 • Is het attribuut rejectionReason niet aanwezig.
 • Is de lijst met criterionErrors niet aanwezig.
 • Bevat het dispatchDocument één van de uitgiftedocumenten zoals beschreven in de volgende paragraaf. Het type van het element dispatchDocument is gedefinieerd als AbstractRegistrationObject, zoals gedefinieerd in brocommon.xsd, omdat dit de eerste gemeenschappelijke vader is van de toegestane uitgiftedocumenten.

Uitgiftedocumenten

Een uitgiftedocument bevat de gegevens van een opgevraagd registratieobject, die in het BRO-systeem geregistreerd zijn. Voor elk registratieobject staat in de bijbehorende catalogus de definitie van de beschikbare gegevens. De BHR-G uitgiftewebservice kent vier types uitgiftedocumenten. Welke verschijningsvormen wordt aangenomen voor een gegeven registratieobject, hangt primair af van het bericht van verzending waarin het uitgiftedocument is opgenomen.

Paragraaf 2.3.1 beschrijft de uitgiftedocumenten die kunnen worden opgenomen in een DispatchCharacteristicsResponse (Bericht van verzending van kengegevens).

Paragraaf 2.3.2 beschrijft de uitgiftedocumenten die kunnen worden opgenomen in een DispatchDataResponse (Bericht van verzending van objectgegevens).

Kengegevens

De BHR-G uitgiftewebservice kent twee types uitgiftedocumenten die kunnen worden opgenomen in een dispatchCharacteristicsResponse (Bericht van verzending van kengegevens). Zie onderstaande tabel. Het bericht dispatchCharacteristicsResponse (Bericht van verzending van kengegevens) bevat een lijst met uitgiftedocumenten, met daarin de kengegevens van de registratieobjecten die voldoen aan de criteria in het uitgifteverzoek. Per registratieobject kan het daarbij gaan om de volgende uitgiftedocumenten:

Uitgiftedocument

Doel

BRO_DODe gegevens van een geotechnisch booronderzoek dat uit registratie is genomen.
BHR_G_CDe kengegevens van een geotechnisch booronderzoek dat niet uit registratie is genomen.


Zoals in onderstaande figuur wordt aangegeven, zijn beide uitgiftedocumenten een specialisatie van AbstractRegistrationObject, wat gedefinieerd is in brocommon.xsd. Omdat dit de eerste gemeenschappelijke vader is van die twee uitgiftedocumenten, treedt dit FeatureType op als datatype van de reeks dispatchDocuments in het antwoord DispatchCharacteristicsResponse.

In het geval van een BRO_DO uitgiftedocument bestaat het uitgiftedocument uit de volgende attributen (allen verplicht):

 • broId
 • deregistered
 • deregistrationTime

In het geval van een BHR_G_C uitgiftedocument bestaat het uitgiftedocument uit de volgende attributen (zie bovenstaande figuur voor de kardinaliteiten):

 • broId
 • deregistered
 • deliveryAccountableParty
 • qualityRegime
 • objectRegistrationTime
 • latestCorrectionTime
 • underReview
 • standardizedLocation
 • deliveredLocation
 • surveyPurpose
 • discipline
 • researchReportDate
 • localVerticalReferencePoint
 • offset
 • verticalDatum
 • boringStartDate
 • boringEndDate
 • rockReached
 • finalDepthBoring
 • descriptionReportDate
 • descriptionProcedure
 • descriptionQuality
 • analysisReportDate
 • samplingQualityOverview
  • samplingQuality
 • determinedPropertiesOverview
  • determinedProperties

Objectgegevens

De BHR-G uitgiftewebservice kent drie types uitgiftedocumenten die kunnen worden opgenomen in een DispatchDataResponse (Bericht van verzending van objectgegevens). Zie onderstaande tabel. Welke verschijningsvormen wordt aangenomen, hangt af van de identiteit van de afnemer en de registratiestatus van het registratieobject.

Uitgiftedocument

Wordt uitgeleverd als:

BRO_DODe afnemer niet de bronhouder en/of dataleverancier is en het registratieobject is uit registratie genomen.
BHR_G_ODe afnemer niet de bronhouder en/of dataleverancier is en het registratieobject is niet uit registratie genomen.
BHR_G_O_DPDe afnemer de bronhouder en/of dataleverancier is, ongeacht of het registratieobject uit registratie genomen is of niet.


Onderstaande figuur geeft de uitgiftedocumenten (blauwe achtergrond) weer:

Voorbeeldberichten

File Modified

XML File DC_Request_BoundingBox.xml

Sept 05, 2023

XML File DC_Request_Cirkel.xml

Sept 05, 2023

XML File DC_Request_Cirkel_error.xml

Sept 05, 2023

XML File DC_ResponseAfwijzing.xml

Sept 05, 2023

XML File DC_ResponseLevering.xml

Sept 05, 2023

XML File DC_ResponseParseFault.xml

Sept 05, 2023

XML File DC_ResponseSoapFault.xml

Sept 05, 2023

XML File DO_Request.xml

Sept 05, 2023

XML File DO_ResponseAfwijzing.xml

Sept 05, 2023

XML File DO_ResponseObjectUitRegistratie.xml

Sept 05, 2023

XML File DO_ResponseObjectInRegistratie.xml

Sept 05, 2023

Codelijsten

Dit hoofdstuk bevat verwijzingen (URN's en URL's) naar de codelijsten (beheerde waardenlijsten).


Type

Naam

URN

Link

ActivityTypeTypeIngreepurn:bro:bhrg:ActivityTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:ActivityType
AnalysisProcedureAnalyseprocedureurn:bro:bhrg:AnalysisProcedurehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:AnalysisProcedure
AngularityHoekigheidurn:bro:bhrg:Angularityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:Angularity
AnimalFossilTypeSoortDierfossielurn:bro:bhrg:AnimalFossilTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:AnimalFossilType
AppliedOpticalModelToegepastOptischModelurn:bro:bhrg:AppliedOpticalModelhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:AppliedOpticalModel
ArcheologicalConstituentTypeSoortArcheologischBestanddeelurn:bro:bhrg:ArcheologicalConstituentTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:ArcheologicalConstituentType
BackfillMaterialAanvulmateriaalurn:bro:bhrg:BackfillMaterialhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:BackfillMaterial
BoringProcedureBoorprocedureurn:bro:bhrg:BoringProcedurehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:BoringProcedure
BoringTechniqueBoortechniekurn:bro:bhrg:BoringTechniquehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:BoringTechnique
BoundaryPositioningMethodGrensbepalingurn:bro:bhrg:BoundaryPositioningMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:BoundaryPositioningMethod
CalculationValueOriginHerkomstRekenwaardeurn:bro:bhrg:CalculationValueOriginhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:CalculationValueOrigin
CarbonateContentClassKalkgehalteklasseurn:bro:bhrg:CarbonateContentClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:CarbonateContentClass
CasingMaterialBuismateriaalurn:bro:bhrg:CasingMaterialhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:CasingMaterial
ChunkSizeClassGrootteklasseBrokjeurn:bro:bhrg:ChunkSizeClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:ChunkSizeClass
ColourKleururn:bro:bhrg:Colourhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:Colour
CurrentProcesActueelProcesurn:bro:bhrg:CurrentProceshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:CurrentProces
DeliveryContextKaderAanleveringurn:bro:bhrg:DeliveryContexthttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:DeliveryContext
DescribedMaterialBeschrevenMateriaalurn:bro:bhrg:DescribedMaterialhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:DescribedMaterial
DescriptionLocationBeschrijflocatieurn:bro:bhrg:DescriptionLocationhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:DescriptionLocation
DescriptionProcedureBeschrijfprocedureurn:bro:bhrg:DescriptionProcedurehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:DescriptionProcedure
DescriptionQualityBeschrijfkwaliteiturn:bro:bhrg:DescriptionQualityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:DescriptionQuality
DeterminationMethodBepalingsmethodeurn:bro:bhrg:DeterminationMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:DeterminationMethod
DeterminationProcedureBepalingsprocedureurn:bro:bhrg:DeterminationProcedurehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:DeterminationProcedure
DeterminedCompositionPropertiesBepaaldeSamenstellingseigenschappenurn:bro:bhrg:DeterminedCompositionPropertieshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:DeterminedCompositionProperties
DeterminedHydrophysicalPropertiesBepaaldeHydrofysischeEigenschappenurn:bro:bhrg:DeterminedHydrophysicalPropertieshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:DeterminedHydrophysicalProperties
DisciplineVakgebiedurn:bro:bhrg:Disciplinehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:Discipline
DiscontinuityTypeTypeDiscontinuïteiturn:bro:bhrg:DiscontinuityTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:DiscontinuityType
DispersionMethodDispersiemethodeurn:bro:bhrg:DispersionMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:DispersionMethod
DryingPeriodDroogtijdurn:bro:bhrg:DryingPeriodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:DryingPeriod
DryingTemperatureDroogtemperatuururn:bro:bhrg:DryingTemperaturehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:DryingTemperature
EventNameNaamGebeurtenisurn:bro:bhrg:EventNamehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:EventName
ExcavatedMaterialWeggegravenMateriaalurn:bro:bhrg:ExcavatedMaterialhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:ExcavatedMaterial
FineSoilConsistencyConsistentieFijneGrondurn:bro:bhrg:FineSoilConsistencyhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:FineSoilConsistency
FluidMudLayerPositioningMethodMethodePositiebepalingSliblaagurn:bro:bhrg:FluidMudLayerPositioningMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:FluidMudLayerPositioningMethod
FlushingAdditiveSpoelingtoeslagurn:bro:bhrg:FlushingAdditivehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:FlushingAdditive
FractionDistributionLabFractieverdelingLaburn:bro:bhrg:FractionDistributionLabhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:FractionDistributionLab
GeologicalOriginGenetischeTyperingurn:bro:bhrg:GeologicalOriginhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:GeologicalOrigin
GeologicalSoilNameGeologischeGrondsoorthttps://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/BHR-G/gh-pages/lists/GeologischeGrondsoorthttps://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/BHR-G/gh-pages/lists/GeologischeGrondsoort
GeotechnicalSoilNameGeotechnischeGrondsoorturn:bro:bhrg:GeotechnicalSoilNamehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:GeotechnicalSoilName
GrainColourKorrelkleururn:bro:bhrg:GrainColourhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:GrainColour
GravelContentClassGrindgehalteklasseurn:bro:bhrg:GravelContentClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:GravelContentClass
GravelMedianClassGrindmediaanklasseurn:bro:bhrg:GravelMedianClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:GravelMedianClass
GravelProvenanceGrindherkomsturn:bro:bhrg:GravelProvenancehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:GravelProvenance
GravelTypeSoortGrindurn:bro:bhrg:GravelTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:GravelType
HorizonCodeHorizontcodeurn:bro:bhrg:HorizonCodehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:HorizonCode
HorizontalPositioningMethodMethodeLocatiebepalingurn:bro:bhrg:HorizontalPositioningMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:HorizontalPositioningMethod
HumanTraceMenselijkSpoorurn:bro:bhrg:HumanTracehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:HumanTrace
HydrologicalSettingHydrologischeOmstandigheidurn:bro:bhrg:HydrologicalSettinghttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:HydrologicalSetting
LandscapeElementLandschapselementurn:bro:bhrg:LandscapeElementhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:LandscapeElement
LayerProportionClassLaagaandeelklasseurn:bro:bhrg:LayerProportionClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:LayerProportionClass
LocalVerticalReferencePointLokaalVerticaalReferentiepunturn:bro:bhrg:LocalVerticalReferencePointhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:LocalVerticalReferencePoint
MassPercentageClassMassaPercentageklasseurn:bro:bhrg:MassPercentageClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:MassPercentageClass
MaterialIrregularityBijzonderheidMateriaalurn:bro:bhrg:MaterialIrregularityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:MaterialIrregularity
MaterialShapeVormVoorkomenurn:bro:bhrg:MaterialShapehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:MaterialShape
MicaContentClassGlimmergehalteklasseurn:bro:bhrg:MicaContentClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:MicaContentClass
MottlingDensityBedekkingsgraadVlekurn:bro:bhrg:MottlingDensityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:MottlingDensity
MunsellChromaMunsellZuiverheidurn:bro:bhrg:MunsellChromahttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:MunsellChroma
MunsellHueMunsellHoofdkleururn:bro:bhrg:MunsellHuehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:MunsellHue
MunsellValueMunsellWitheidurn:bro:bhrg:MunsellValuehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:MunsellValue
NoDescriptionReasonRedenNietBeschrevenurn:bro:bhrg:NoDescriptionReasonhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:NoDescriptionReason
OrganicMatterContentClassOrganischestofgehalteklasseurn:bro:bhrg:OrganicMatterContentClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:OrganicMatterContentClass
OrganicMatterContentClassNEN5104OrganischestofgehalteklasseNEN5104urn:bro:bhrg:OrganicMatterContentClassNEN5104https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:OrganicMatterContentClassNEN5104
OrganicSoilConsistencyConsistentieOrganischeGrondurn:bro:bhrg:OrganicSoilConsistencyhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:OrganicSoilConsistency
OrganicSoilTextureTextuurOrganischeGrondurn:bro:bhrg:OrganicSoilTexturehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:OrganicSoilTexture
ParticularConstituentTypeSoortBijzonderBestanddeelurn:bro:bhrg:ParticularConstituentTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:ParticularConstituentType
PeatTypeSoortVeenurn:bro:bhrg:PeatTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:PeatType
PerformanceIrregularityBijzonderheidUitvoeringurn:bro:bhrg:PerformanceIrregularityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:PerformanceIrregularity
PlantRemainTypeSoortPlantenresturn:bro:bhrg:PlantRemainTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:PlantRemainType
PositionOnGroundBodyLiggingOpGrondlichaamurn:bro:bhrg:PositionOnGroundBodyhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:PositionOnGroundBody
PreTreatmentVoorbehandelingurn:bro:bhrg:PreTreatmenthttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:PreTreatment
PreparationVoorbereidingurn:bro:bhrg:Preparationhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:Preparation
RelativeAbundanceClassAssociatieaandeelklasseurn:bro:bhrg:RelativeAbundanceClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:RelativeAbundanceClass
RemovalMethodCarbonateVerwijderingsmethodeKalkurn:bro:bhrg:RemovalMethodCarbonatehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:RemovalMethodCarbonate
RemovalMethodOrganicMatterVerwijderingsmethodeOrganischeStofurn:bro:bhrg:RemovalMethodOrganicMatterhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:RemovalMethodOrganicMatter
RemovedMaterialVerwijderdMateriaalurn:bro:bhrg:RemovedMaterialhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:RemovedMaterial
RockTypeSoortGesteenteurn:bro:bhrg:RockTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:RockType
SaltCorrectionMethodZoutcorrectiemethodeurn:bro:bhrg:SaltCorrectionMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SaltCorrectionMethod
SampleContainerVolumeInhoudMonsterhouderurn:bro:bhrg:SampleContainerVolumehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SampleContainerVolume
SampleMoistnessMonstervochtigheidurn:bro:bhrg:SampleMoistnesshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SampleMoistness
SampleQualityMonsterkwaliteiturn:bro:bhrg:SampleQualityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SampleQuality
SamplerTypeApparaattypeurn:bro:bhrg:SamplerTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SamplerType
SamplingMethodBemonsteringsmethodeurn:bro:bhrg:SamplingMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SamplingMethod
SamplingProcedureBemonsteringsprocedureurn:bro:bhrg:SamplingProcedurehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SamplingProcedure
SamplingQualityBemonsteringskwaliteiturn:bro:bhrg:SamplingQualityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SamplingQuality
SandMedianClassZandmediaanklasseurn:bro:bhrg:SandMedianClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SandMedianClass
SandSortingZandspreidingurn:bro:bhrg:SandSortinghttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SandSorting
SaturationMethodVerzadigingsmethodeurn:bro:bhrg:SaturationMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SaturationMethod
SedimentaryPhenomenonSedimentairFenomeenurn:bro:bhrg:SedimentaryPhenomenonhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SedimentaryPhenomenon
ShellTaxonSoortSchelpurn:bro:bhrg:ShellTaxonhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:ShellTaxon
SoilTypeSoortGrondurn:bro:bhrg:SoilTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SoilType
SoilUseBodemgebruikurn:bro:bhrg:SoilUsehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SoilUse
SpecialMaterialBijzonderMateriaalurn:bro:bhrg:SpecialMaterialhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SpecialMaterial
SphericitySfericiteiturn:bro:bhrg:Sphericityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:Sphericity
StainColourVlekkleururn:bro:bhrg:StainColourhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:StainColour
StopCriterionFieldStopcriteriumVeldurn:bro:bhrg:StopCriterionFieldhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:StopCriterionField
StratumThicknessClassLaagdikteklasseurn:bro:bhrg:StratumThicknessClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:StratumThicknessClass
StructureStructuururn:bro:bhrg:Structurehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:Structure
SurveyProcedureKaderstellendeProcedureurn:bro:bhrg:SurveyProcedurehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SurveyProcedure
SurveyPurposeKaderInwinningurn:bro:bhrg:SurveyPurposehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SurveyPurpose
TemporaryChangeTijdelijkeVeranderingurn:bro:bhrg:TemporaryChangehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:TemporaryChange
UsedMediumGebruiktMediumurn:bro:bhrg:UsedMediumhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:UsedMedium
UtensilHulpmiddelurn:bro:bhrg:Utensilhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:Utensil
VariegationBontheidurn:bro:bhrg:Variegationhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:Variegation
VerticalDatumVerticaalReferentievlakurn:bro:bhrg:VerticalDatumhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:VerticalDatum
VerticalPositioningMethodMethodeVerticalePositiebepalingurn:bro:bhrg:VerticalPositioningMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:VerticalPositioningMethod
VerticalTrendVerticaleTrendurn:bro:bhrg:VerticalTrendhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:VerticalTrend
VeryCoarseFractionContentClassZeerGroveFractieGehalteklasseurn:bro:bhrg:VeryCoarseFractionContentClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:VeryCoarseFractionContentClass
VolumePercentageClassVolumePercentageklasseurn:bro:bhrg:VolumePercentageClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:VolumePercentageClass
WeatheringDegreeMateVerweringurn:bro:bhrg:WeatheringDegreehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:WeatheringDegree

Vertaallijst

Dit hoofdstuk bevat een vertaaltabel, aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een entiteit of een attribuut, de Nederlandse naam in de gegevenscatalogus kan worden opgezocht.

De onderstaande tabel is gesorteerd op alfabetische volgorde van de Engelstalige naam van de entiteit. Tussen haakjes staat het type modelelement van de entiteit. Binnen een entiteit zijn de attributen gesorteerd op Engelstalige naam.

Entiteit (type)
attribuut

Naam
naam

AnimalFossil (Gegevensgroeptype)Dierlijk fossiel  
animalFossilType  soort dierfossiel  
percentageClass  percentageklasse  
AnomalousLayer (Gegevensgroeptype)Afwijkend laagje  
colour  kleur  
geologicalOrigin  genetische typering  
layerProportion  laagaandeel  
rockType  soort gesteente  
soilType  soort grond  
stratumThicknessClass  laagdikteklasse  
AnomalousMaterial (Gegevensgroeptype)Afwijkend materiaal  
materialShape  vorm voorkomen  
percentageClass  percentageklasse  
rockType  soort gesteente  
soilType  soort grond  
ArcheologicalConstituent (Gegevensgroeptype)Archeologisch bestanddeel  
constituentType  soort bestanddeel  
percentageClass  percentageklasse  
BasicParticleSizeDistribution (Gegevensgroeptype)Basis korrelgrootteverdeling  
fraction63umTo2mm  fractie 63umTot2mm  
fractionLarger2mm  fractie groter2mm  
fractionSmaller63um  fractie kleiner63um  
limitedDistributionFraction63umTo2mm  beperkte verdeling fractie 63umtot2mm  
minimalDistributionFraction63umTo2mm  minimale verdeling fractie 63umtot2mm  
minimalDistributionFractionSmaller63um  minimale verdeling fractie kleiner63um  
standardDistributionFraction63umTo2mm  standaardverdeling fractie 63umtot2mm  
standardDistributionFractionLarger2mm  standaardverdeling fractie groter2mm  
standardDistributionFractionSmaller63um  standaardverdeling fractie kleiner63um  
BoredInterval (Objecttype)Geboord interval  
beginDepth  begindiepte  
boredDiameter  geboorde diameter  
boringTechnique  boortechniek  
endDepth  einddiepte  
BoreholeResearch (Objecttype)Booronderzoek  
broId  BRO-ID  
deliveredLocation  aangeleverde locatie  
deliveredVerticalPosition  aangeleverde verticale positie  
deliveryAccountableParty  bronhouder  
deliveryContext  kader aanlevering  
deliveryResponsibleParty  dataleverancier  
discipline  vakgebied  
objectIdAccountableParty  object-ID bronhouder  
qualityRegime  kwaliteitsregime  
registrationHistory  registratiegeschiedenis  
reportHistory  rapportagegeschiedenis  
researchOperator  uitvoerder onderzoek  
researchReportDate  rapportagedatum onderzoek  
siteCharacteristic  terreintoestand  
siteCharacteristicDetermined  terreintoestand bepaald  
standardizedLocation  gestandaardiseerde locatie  
surveyProcedure  kaderstellende procedure  
surveyPurpose  kader inwinning  
BoreholeSampleAnalysis (Objecttype)Boormonsteranalyse  
analysisOperator  uitvoerder analyse  
analysisProcedure  analyseprocedure  
analysisReportDate  rapportagedatum analyse  
BoreholeSampleDescription (Objecttype)Boormonsterbeschrijving  
descriptionOperator  uitvoerder beschrijving  
descriptionProcedure  beschrijfprocedure  
descriptionReportDate  rapportagedatum beschrijving  
utensil  hulpmiddel  
Boring (Objecttype)Boring  
boreholeCompleted  gat afgewerkt  
boringEndDate  einddatum boring  
boringOperator  uitvoerder boring  
boringProcedure  boorprocedure  
boringStartDate  startdatum boring  
finalDepthBoring  einddiepte boren  
finalDepthExcavation  einddiepte graven  
finalDepthPreparation  einddiepte voorbereiding  
finalDepthSampling  einddiepte bemonstering  
finalDepthTemporaryCasing  einddiepte tijdelijke verbuizing  
flushingAdditive  spoelingtoeslag  
flushingAdditiveUsed  spoelingtoeslag gebruikt  
groundwaterLevel  grondwaterstand  
preparation  voorbereiding  
rockReached  gesteente aangeboord  
samplingProcedure  bemonsteringsprocedure  
stopCriterion  stopcriterium  
subsurfaceContaminated  ondergrond verontreinigd  
temporaryCasingUsed  tijdelijke verbuizing aangebracht  
trajectoryExcavated  traject weggegraven  
CarbonateContentDetermination (Objecttype)Bepaling kalkgehalte  
carbonateContent  kalkgehalte  
determinationMethod  bepalingsmethode  
determinationProcedure  bepalingsprocedure  
dryingPeriod  droogtijd  
massLossCarbonateContent  massaverlies kalkgehalte  
materialIrregularity  bijzonderheid materiaal  
performanceIrregularity  bijzonderheid uitvoering  
Chunk (Gegevensgroeptype)Brokje  
percentageClass  percentageklasse  
sizeClass  grootteklasse  
soilType  soort grond  
CompletedInterval (Objecttype)Afgewerkt interval  
backfillMaterial  aanvulmateriaal  
backfillMaterialCertified  aanvulmateriaal met certificaat  
backfillMaterialWashed  aanvulmateriaal gewassen  
beginDepth  begindiepte  
diameterPermanentCasing  diameter permanente verbuizing  
endDepth  einddiepte  
materialPermanentCasing  materiaal permanente verbuizing  
permanentCasingPresent  permanente verbuizing aanwezig  
ContaminatedInterval (Objecttype)Verontreinigd interval  
beginDepth  begindiepte  
endDepth  einddiepte  
DeliveredLocation (Gegevensgroeptype)Aangeleverde locatie  
CRS  referentiestelsel  
coordinates  coördinaten  
horizontalPositioningDate  datum locatiebepaling  
horizontalPositioningMethod  methode locatiebepaling  
horizontalPositioningOperator  uitvoerder locatiebepaling  
DeliveredVerticalPosition (Gegevensgroeptype)Aangeleverde verticale positie  
localVerticalReferencePoint  lokaal verticaal referentiepunt  
offset  verschuiving  
verticalDatum  verticaal referentievlak  
verticalPositioningDate  datum verticale positiebepaling  
verticalPositioningMethod  methode verticale positiebepaling  
verticalPositioningOperator  uitvoerder verticale positiebepaling  
waterDepth  waterdiepte  
DescriptiveBoreholeLog (Objecttype)Boorprofiel  
continuouslySampled  continu bemonsterd  
describedMaterial  beschreven materiaal  
descriptionLocation  beschrijflocatie  
descriptionQuality  beschrijfkwaliteit  
meanHighestGroundwaterLevel  gemiddeld hoogste grondwaterstand  
meanLowestGroundwaterLevel  gemiddeld laagste grondwaterstand  
sampleMoistness  monstervochtigheid  
Event (Gegevensgroeptype)Gebeurtenis  
date  datum  
name  naam  
ExcavatedLayer (Objecttype)Weggegraven laag  
excavatedMaterial  weggegraven materiaal  
lowerBoundary  ondergrens  
upperBoundary  bovengrens  
FineFractionDistributionGravellyMineralSoil (Gegevensgroeptype)Verdeling fijne fractie grindrijke minerale grond  
estimatedMassProportionLutum  geschat massa-aandeel lutum  
estimatedMassProportionSand  geschat massa-aandeel zand  
estimatedMassProportionSilt  geschat massa-aandeel silt  
FineFractionDistributionNonGravellyMineralSoil (Gegevensgroeptype)Verdeling fijne fractie grindarme minerale grond  
estimatedMassProportionLutum  geschat massa-aandeel lutum  
estimatedMassProportionSand  geschat massa-aandeel zand  
estimatedMassProportionSilt  geschat massa-aandeel silt  
FineFractionDistributionOrganicSoil (Gegevensgroeptype)Verdeling fijne fractie organische grond  
estimatedMassProportionLutum  geschat massa-aandeel lutum  
estimatedMassProportionSand  geschat massa-aandeel zand  
estimatedMassProportionSilt  geschat massa-aandeel silt  
FineFractionDistributionShellySoil (Gegevensgroeptype)Verdeling fijne fractie schelprijke grond  
estimatedVolumeProportionLutum  geschat volumeaandeel lutum  
estimatedVolumeProportionSand  geschat volumeaandeel zand  
estimatedVolumeProportionSilt  geschat volumeaandeel silt  
FluidMudLayer (Objecttype)Sliblaag  
colour  kleur  
lowerBoundaryPositioningMethod  methode positiebepaling onderkant  
thickness  dikte  
upperBoundaryPositioningMethod  methode positiebepaling bovenkant  
FractionDistribution (Gegevensgroeptype)Fractieverdeling  
estimatedMassProportionGravel  geschat massa-aandeel grind  
estimatedMassProportionOrganicMatter  geschat massa-aandeel organische stof  
estimatedMassProportionShellMatter  geschat massa-aandeel schelpmateriaal  
estimatedVolumeProportionGravel  geschat volumeaandeel grind  
estimatedVolumeProportionShellMatter  geschat volumeaandeel schelpmateriaal  
fineFractionDistributionGravellyMineralSoil  verdeling fijne fractie grindrijke minerale grond  
fineFractionDistributionNonGravellyMineralSoil  verdeling fijne fractie grindarme minerale grond  
fineFractionDistributionOrganicSoil  Verdeling fijne fractie organische grond  
fineFractionDistributionShellySoil  verdeling fijne fractie schelprijke grond  
GravelConstituent (Gegevensgroeptype)Grindbestanddeel  
fractionProportion  fractieaandeel  
gravelType  soort grind  
GravelFraction (Gegevensgroeptype)Grindfractie  
angularity  hoekigheid  
estimatedMedian  geschatte mediaan  
fineGravelContentClass  fijn grind gehalteklasse  
gravelConstituent  grindbestanddeel  
gravelMedianClass  grindmediaanklasse  
gravelProvenance  grindherkomst  
mediumCoarseGravelContentClass  matig grof grind gehalteklasse  
sphericity  sfericiteit  
variegation  bontheid  
ventifactPresent  windkanters aanwezig  
veryCoarseGravelContentClass  zeer grof grind gehalteklasse  
Inclusion (Gegevensgroeptype)Insluitsel  
percentageClass  percentageklasse  
soilType  soort grond  
InvestigatedInterval (Objecttype)Onderzocht interval  
beginDepth  begindiepte  
described  beschreven  
determinedCompositionProperties  bepaalde samenstellingseigenschappen  
determinedHydrophysicalProperties  bepaalde hydrofysische eigenschappen  
endDepth  einddiepte  
investigatedMaterial  onderzocht materiaal  
sampleQuality  monsterkwaliteit  
volumetricMassDensityDetermined  volumieke massa bepaald  
waterContentDetermined  watergehalte bepaald  
InvestigatedMaterial (Gegevensgroeptype)Onderzocht materiaal  
anomalousMaterial  afwijkend materiaal  
carbonateContentClass  kalkgehalteklasse  
geologicalSoilName  geologische grondsoort  
geotechnicalSoilName  geotechnische grondsoort  
gravelContentClass  grindgehalteklasse  
organicMatterContentClass  organischestofgehalteklasse  
organicMatterContentClassNEN5104  organischestofgehalteklasse NEN5104  
particularConstituent  bijzonder bestanddeel  
sandMedianClass  zandmediaanklasse  
shellFragmentContentClass  gehalteklasse schelpfragmenten  
shellGritContentClass  gehalteklasse schelpgruis  
shellMatterContentClass  schelpmateriaalgehalteklasse  
specialMaterial  bijzonder materiaal  
wholeShellContentClass  gehalteklasse schelpen heel  
Layer (Objecttype)Laag  
activityType  type ingreep  
anthropogenic  antropogeen  
archeologicalConstituent  archeologisch bestanddeel  
bioturbated  gebioturbeerd  
geologicalOrigin  genetische typering  
horizonCode  horizontcode  
humanTrace  menselijk spoor  
internalStructureIntact  interne structuur intact  
layerComponent  laagdeel  
lowerBoundary  ondergrens  
lowerBoundaryDetermination  bepaling ondergrens  
postSedimentary  post-sedimentair  
rooted  beworteld  
slant  scheefstaand  
soil  grond  
specialMaterial  bijzonder materiaal  
structure  structuur  
thinStratum  laagje  
upperBoundary  bovengrens  
upperBoundaryDetermination  bepaling bovengrens  
verticalTrend  verticale trend  
LayerComponent (Gegevensgroeptype)Laagdeel  
layerProportion  laagaandeel  
soil  grond  
LimitedDistributionFraction63umTo2mm (Gegevensgroeptype)Beperkte verdeling fractie 63umtot2mm  
fraction1000to1200um  fractie 1000tot1200um  
fraction1200to1400um  fractie 1200tot1400um  
fraction1400umTo2mm  fractie 1400umtot2mm  
fraction300to420um  fractie 300tot420um  
fraction420to600um  fractie 420tot600um  
fraction600to630um  fractie 600tot630um  
fraction630to1000um  fractie 630tot1000um  
fraction63to300um  fractie 63tot300um  
MassLossCarbonateContent (Gegevensgroeptype)Massaverlies kalkgehalte  
mass1000DegreesCelsius  massa1000gradenCelsius  
mass105DegreesCelsius  massa105gradenCelsius  
mass800DegreesCelsius  massa800gradenCelsius  
MassLossOrganicMatterContent (Gegevensgroeptype)Massaverlies organischestofgehalte  
mass105DegreesCelsius  massa105gradenCelsius  
mass450DegreesCelsius  massa450gradenCelsius  
mass550DegreesCelsius  massa550gradenCelsius  
MinimalDistributionFraction63umTo2mm (Gegevensgroeptype)Minimale verdeling fractie 63umtot2mm  
fraction1000to1400um  fractie 1000tot1400um  
fraction105to125um  fractie 105tot125um  
fraction125to150um  fractie 125tot150um  
fraction1400umTo2mm  fractie 1400umtot2mm  
fraction150to180um  fractie 150tot180um  
fraction180to200um  fractie 180tot200um  
fraction200to210um  fractie 200tot210um  
fraction210to250um  fractie 210tot250um  
fraction250to300um  fractie 250tot300um  
fraction300to355um  fractie 300tot355um  
fraction355to420um  fractie 355tot420um  
fraction420to500um  fractie 420tot500um  
fraction500to600um  fractie 500tot600um  
fraction600to630um  fractie 600tot630um  
fraction630to710um  fractie 630tot710um  
fraction63to90um  fractie 63tot90um  
fraction710to1000um  fractie 710tot1000um  
fraction90to105um  fractie 90tot105um  
MinimalDistributionFractionSmaller63um (Gegevensgroeptype)Minimale verdeling fractie kleiner63um  
fraction0to2um  fractie 0tot2um  
fraction16to32um  fractie 16tot32um  
fraction2to4um  fractie 2tot4um  
fraction32to50um  fractie 32tot50um  
fraction4to8um  fractie 4tot8um  
fraction50to63um  fractie 50tot63um  
fraction8to16um  fractie 8tot16um  
Mottle (Gegevensgroeptype)Vlek  
colour  kleur  
density  bedekkingsgraad  
MunsellColour (Gegevensgroeptype)Munsellkleur  
munsellChroma  munsell zuiverheid  
munsellHue  munsell hoofdkleur  
munsellValue  munsell witheid  
NotDescribedInterval (Objecttype)Niet beschreven interval  
beginDepth  begindiepte  
endDepth  einddiepte  
noDescriptionReason  reden niet beschreven  
OrganicCarbonContentDetermination (Objecttype)Bepaling organisch koolstofgehalte  
detectionLimit  detectielimiet  
determinationMethod  bepalingsmethode  
determinationProcedure  bepalingsprocedure  
materialIrregularity  bijzonderheid materiaal  
organicCarbonContent  organisch koolstofgehalte  
performanceIrregularity  bijzonderheid uitvoering  
OrganicMatterContentDetermination (Objecttype)Bepaling organischestofgehalte  
determinationMethod  bepalingsmethode  
determinationProcedure  bepalingsprocedure  
dryingPeriod  droogtijd  
freeIronContent  vrij ijzer gehalte  
freeIronCorrectionApplied  vrij ijzer correctie toegepast  
lutumCorrectionApplied  lutumcorrectie toegepast  
massLossOrganicMatterContent  massaverlies organischestofgehalte  
materialIrregularity  bijzonderheid materiaal  
organicMatterContent  organischestofgehalte  
performanceIrregularity  bijzonderheid uitvoering  
ParticleSizeDistributionDetermination (Objecttype)Bepaling korrelgrootteverdeling  
appliedOpticalModel  toegepast optisch model  
basicParticleSizeDistribution  basis korrelgrotteverderling  
calculationValueOrigin  herkomst rekenwaarde  
calculationValueParticleDensity  rekenwaarde volumieke massa korrels  
determinationMethod  bepalingsmethode  
determinationProcedure  bepalingsprocedure  
dispersionMethod  dispersiemethode  
fractionDistribution  fractieverdeling  
massDryMaterial  massa droog materiaal  
materialIrregularity  bijzonderheid materiaal  
performanceIrregularity  bijzonderheid uitvoering  
removalMethodCarbonate  verwijderingsmethode kalk  
removalMethodOrganicMatter  verwijderingsmethode organische stof  
removedMaterial  verwijderd materiaal  
ParticularConstituent (Gegevensgroeptype)Bijzonder bestanddeel  
constituentType  soort bestanddeel  
percentageClass  percentageklasse  
PeatConstituent (Gegevensgroeptype)Veenbestanddeel  
percentageClass  percentageklasse  
plantRemainType  soort plantenrest  
PeatFraction (Gegevensgroeptype)Veenfractie  
peatConstituent  veenbestanddeel  
peatType  soort veen  
PostSedimentaryDiscontinuity (Objecttype)Post-sedimentaire discontinuïteit  
beginDepth  begindiepte  
discontinuityType  type discontinuïteit  
endDepth  einddiepte  
RegistrationHistory (Gegevensgroeptype)Registratiegeschiedenis  
corrected  gecorrigeerd  
deregistered  uit registratie genomen  
deregistrationTime  tijdstip uit registratie genomen  
latestAdditionTime  tijdstip laatste aanvulling  
latestCorrectionTime  tijdstip laatste correctie  
objectRegistrationTime  tijdstip registratie object  
registrationCompletionTime  tijdstip voltooiing registratie  
registrationStatus  registratiestatus  
reregistered  weer in registratie genomen  
reregistrationTime  tijdstip weer in registratie genomen  
underReview  in onderzoek  
underReviewTime  in onderzoek sinds  
RegistrationObject (Objecttype)Registratieobject  
ReportHistory (Gegevensgroeptype)Rapportagegeschiedenis  
event  gebeurtenis  
SampledInterval (Objecttype)Bemonsterd interval  
beginDepth  begindiepte  
endDepth  einddiepte  
orientatedSampled  georienteerd gestoken  
preTreatment  voorbehandeling  
sampler  bemonsteringsapparaat  
samplingMethod  bemonsteringsmethode  
samplingQuality  bemonsteringskwaliteit  
Sampler (Gegevensgroeptype)Bemonsteringsapparaat  
coreCatcherPresent  voorzien van vanger  
cuttingShoeInsideDiameter  doorgangsdiameter  
cuttingShoeOutsideDiameter  steekmonddiameter  
lubricationFluidUsed  steunvloeistof gebruikt  
pistonPresent  voorzien van zuiger  
rightAngledCuttingShoe  haakse steekmond  
sampleContainerDiameter  containerdiameter  
sampleContainerLength  containerlengte  
samplerType  apparaattype  
stockingUsed  kous gebruikt  
taperAngle  steekmondapex  
SandConstituent (Gegevensgroeptype)Zandbestanddeel  
grainColour  korrelkleur  
percentageClass  percentageklasse  
SandFraction (Gegevensgroeptype)Zandfractie  
angularity  hoekigheid  
anomalouslyCoarseContentClass  gehalteklasse afwijkend grof  
darkGrainContentClass  donkere mineralen gehalteklasse  
estimatedMedian  geschatte mediaan  
sandConstituent  zandbestanddeel  
sandMedianClass  zandmediaanklasse  
sandSorting  zandspreiding  
variegation  bontheid  
SaturatedPermeabilityAtSpecificLoad (Gegevensgroeptype)Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde belasting  
load  belasting  
saturatedPermeability  verzadigde waterdoorlatendheid  
SaturatedPermeabilityDetermination (Objecttype)Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid  
currentDownwards  stroming neerwaarts  
determinationMethod  bepalingsmethode  
determinationProcedure  bepalingsprocedure  
materialIrregularity  bijzonderheid materiaal  
maximumGradient  maximale gradiënt  
performanceIrregularity  bijzonderheid uitvoering  
porousDiscWet  poreuze stenen nat  
ringWaterRepellent  ring waterafstotend  
saturatedPermeabilityAtSpecificLoad  verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde belasting  
saturationMethod  verzadigingsmethode  
swellObserved  zwel geconstateerd  
temperature  temperatuur  
usedMedium  gebruikt medium  
verticalStrain  verticale rek  
verticallyDetermined  verticaal bepaald  
volumetricMassDensityWater  volumieke massa water  
waterContentAfterwards  watergehalte na afloop  
waterDegassed  water ontgast  
SedimentLens (Gegevensgroeptype)Sedimentlens  
percentageClass  percentageklasse  
soilType  soort grond  
ShellConstituent (Gegevensgroeptype)Schelpenbestanddeel  
relativeAbundance  associatieaandeel  
relativeAbundanceClass  associatieaandeelklasse  
shellTaxon  soort schelp  
ShellFraction (Gegevensgroeptype)Schelpenfractie  
doublets  doubletten  
fragmentContentClass  gehalteklasse fragmenten  
gritContentClass  gehalteklasse gruis  
inSitu  in-situ  
shellConstituent  schelpenbestanddeel  
thickWalledContentClass  gehalteklasse dikwandig  
thinWalledContentClass  gehalteklasse dunwandig  
weatheringDegree  mate van verwering  
wholeContentClasss  gehalteklasse heel  
SiteCharacteristic (Gegevensgroeptype)Terreintoestand  
currentProces  actueel proces  
hydrologicalSetting  hydrologische omstandigheid  
landscapeElement  landschapselement  
positionOnGroundBody  ligging op grondlichaam  
soilUse  bodemgebruik  
temporaryChange  tijdelijke verandering  
Soil (Gegevensgroeptype)Grond  
animalFossil  dierlijk fossiel  
anomalousLayer  afwijkend laagje  
carbonateContentClass  kalkgehalteklasse  
chunk  brokje  
colour  kleur  
fineSoilConsistency  consistentie fijne grond  
fractionDistribution  fractieverdeling  
geologicalSoilName  geologische grondsoort  
geotechnicalSoilName  geotechnische grondsoort  
glauconiteContentClass  glauconietgehalteklasse  
gravelContentClass  grindgehalteklasse  
gravelFraction  grindfractie  
inclusion  insluitsel  
micaContentClass  glimmergehalteklasse  
mottle  vlek  
mottled  gevlekt  
munsellColour  munsellkleur  
organicMatterContentClass  organischestofgehalteklasse  
organicMatterContentClassNEN5104  organischestofgehalteklasse NEN5104  
organicSoilConsistency  consistentie organische grond  
organicSoilTexture  textuur organische grond  
particularConstituent  bijzonder bestanddeel  
peatFraction  veenfractie  
sandFraction  zandfractie  
sedimentLens  sedimentlens  
sedimentaryPhenomenon  sedimentair fenomeen  
shellFraction  schelpenfractie  
shellMatterContentClass  schelpmateriaalgehalteklasse  
veryCoarseFractionContentClass  zeer grove fractie gehalteklasse  
StandardDistributionFraction63umTo2mm (Gegevensgroeptype)Standaardverdeling fractie 63umtot2mm  
fraction1000to1200um  fractie 1000tot1200um  
fraction105to125um  fractie 105tot125um  
fraction1200to1400um  fractie 1200tot1400um  
fraction125to150um  fractie 125tot150um  
fraction1400to1700um  fractie 1400tot1700um  
fraction150to180um  fractie 150tot180um  
fraction1700umTo2mm  fractie 1700umtot2mm  
fraction180to200um  fractie 180tot200um  
fraction200to210um  fractie 200tot210um  
fraction210to250um  fractie 210tot250um  
fraction250to300um  fractie 250tot300um  
fraction300to355um  fractie 300tot355um  
fraction355to420um  fractie 355tot420um  
fraction420to500um  fractie 420tot500um  
fraction500to600um  fractie 500tot600um  
fraction600to630um  fractie 600tot630um  
fraction630to710um  fractie 630tot710um  
fraction63to75um  fractie 63tot75um  
fraction710to850um  fractie 710tot850um  
fraction75to90um  fractie 75tot90um  
fraction850to1000um  fractie 850tot1000um  
fraction90to105um  fractie 90tot105um  
StandardDistributionFractionLarger2mm (Gegevensgroeptype)Standaardverdeling fractie groter2mm  
fraction10to16mm  fractie 10tot16mm  
fraction16to20mm  fractie 16tot20mm  
fraction20to37.5mm  fractie 20tot37.5mm  
fraction2to5.6mm  fractie 2tot5.6mm  
fraction37.5to63mm  fractie 37.5tot63mm  
fraction5.6to6.3mm  fractie 5.6tot6.3mm  
fraction6.3to10mm  fractie 6.3tot10mm  
fractiongroter63mm  fractie groter63mm  
StandardDistributionFractionSmaller63um (Gegevensgroeptype)Standaardverdeling fractie kleiner63um  
fraction0.2to0.5um  fractie 0.2tot0.5um  
fraction0.5to1um  fractie 0.5tot1um  
fraction0to0.2um  fractie 0tot0.2um  
fraction16to25um  fractie 16tot25um  
fraction1to2um  fractie 1tot2um  
fraction25to32um  fractie 25tot32um  
fraction2to4um  fractie 2tot4um  
fraction32to50um  fractie 32tot50um  
fraction4to8um  fractie 4tot8um  
fraction50to63um  fractie 50tot63um  
fraction8to16um  fractie 8tot16um  
StandardizedLocation (Gegevensgroeptype)Gestandaardiseerde locatie  
CRS  referentiestelsel  
coordinateTransformation  coördinaattransformatie  
coordinates  coördinaten  
SulfurContentDetermination (Objecttype)Bepaling zwavelgehalte  
detectionLimit  detectielimiet  
determinationMethod  bepalingsmethode  
determinationProcedure  bepalingsprocedure  
materialIrregularity  bijzonderheid materiaal  
performanceIrregularity  bijzonderheid uitvoering  
sulfurContent  zwavelgehalte  
ThinStratum (Gegevensgroeptype)Laagje  
geologicalOrigin  genetische typering  
layerProportion  laagaandeel  
layerProportionClass  laagaandeelklasse  
soil  grond  
stratumThicknessClass  laagdikteklasse  
VolumetricMassDensityDetermination (Objecttype)Bepaling volumieke massa  
determinationMethod  bepalingsmethode  
determinationProcedure  bepalingsprocedure  
materialIrregularity  bijzonderheid materiaal  
performanceIrregularity  bijzonderheid uitvoering  
sampleMoistness  monstervochtigheid  
saturated  waterverzadigd  
specimenVolume  volume proefstuk  
swellObserved  zwel geconstateerd  
underLoad  onder belasting  
verticalStrain  verticale rek  
volumetricMassDensity  volumieke massa  
VolumetricMassDensitySolidsDetermination (Objecttype)Bepaling volumieke massa vaste delen  
determinationMethod  bepalingsmethode  
determinationProcedure  bepalingsprocedure  
materialIrregularity  bijzonderheid materiaal  
performanceIrregularity  bijzonderheid uitvoering  
removedMaterial  verwijderd materiaal  
sampleContainerVolume  inhoud monsterhouder  
usedMedium  gebruikt medium  
volumetricMassDensitySolids  volumieke massa vaste delen  
VolumetricMassDryDensityDetermination (Objecttype)Bepaling droge volumieke massa  
determinationMethod  bepalingsmethode  
determinationProcedure  bepalingsprocedure  
dryingPeriod  droogtijd  
dryingTemperature  droogtemperatuur  
materialIrregularity  bijzonderheid materiaal  
performanceIrregularity  bijzonderheid uitvoering  
saltCorrectionMethod  zoutcorrectiemethode  
sampleMoistness  monstervochtigheid  
saturated  waterverzadigd  
specimenVolume  volume proefstuk  
swellObserved  zwel geconstateerd  
underLoad  onder belasting  
verticalStrain  verticale rek  
volumetricMassDryDensity  droge volumieke massa  
WaterContentDetermination (Objecttype)Bepaling watergehalte  
determinationMethod  bepalingsmethode  
determinationProcedure  bepalingsprocedure  
dryingPeriod  droogtijd  
dryingTemperature  droogtemperatuur  
materialIrregularity  bijzonderheid materiaal  
performanceIrregularity  bijzonderheid uitvoering  
removedMaterial  verwijderd materiaal  
saltCorrectionMethod  zoutcorrectiemethode  
sampleMoistness  monstervochtigheid  
waterContent  watergehalte  
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.