Skip to main content
Skip table of contents

BHR-G Berichtencatalogus innamewebservice

In dit document zijn zowel de aanlevering van de boormonsterbeschrijving als de -analyses beschreven. Op 1 juli 2021 is de BHR-G Boormonsterbeschrijving in productie gegaan. De boormonsteranalyses zijn december 2021 toegevoegd.

Inleiding

Dit document beschrijft hoe een bronhouder en/of dataleverancier de gegevens over een geologisch booronderzoek (BHR-G) kan opnemen in een verzoek voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Het document veronderstelt dat de lezer bekend is met de BHR-G catalogus en het Bronhouderportaal. Nadere informatie is te vinden op www.basisregistratieondergrond.nl.

Het document veronderstelt dat de lezer beschikt over de kennis en vaardigheid om een XML-bestand te lezen en te schrijven.

De focus van het document ligt op het beschrijven van de structuur van de mogelijke berichten aan de hand van enkele voorbeelden. Andere zaken zoals definitie, kardinaliteit, domein en bedrijfsregels met betrekking tot de gegevensinhoud van de berichten staan in de catalogus. Vervolgstappen, zoals het valideren (testen), aanbieden en verwerken van een BRO-verzoek, staan beschreven in het Bronhouderportaal (zie www.basisregistratieondergrond.nl).

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de algemene opbouw van een BRO-verzoek.

Hoofdstuk 3 bevat een toelichting op enkele voorbeeldberichten.

Hoofdstuk 4 bevat de toegestane waarden van de enumeraties (niet-beheerde waardenlijsten).

Hoofdstuk 5 bevat verwijzingen (URL's) naar de websites met toegestane waarden van de codelijsten (beheerde waardenlijsten).

Hoofdstuk 6 bevat een vertaaltabel, aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een entiteit of een attribuut, de Nederlandse naam in de catalogus kan worden opgezocht.

Versiehistorie

Versie

Datum

Omschrijving

1.9.006-08-2020Tweede versie op basis van de 1.99 catalogus/gegevensdefinitie inclusief boormonsteranalyses.


Contactinformatie

Algemene informatie, documentatie en voorbeeld XML-berichten kunt u vinden op www.basisregistratieondergrond.nl.

Heeft u een vraag over de BRO? Wij staan voor u klaar om u te helpen.

Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt contact opnemen met de BRO Servicedesk via een mail naar support@broservicedesk.nl.

Of bel ons op telefoonnummer 088 - 8664 999. Wij zijn op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

BRO-Verzoek

Dit hoofdstuk beschrijft de algemene opbouw van een BRO-verzoek. Een BRO-verzoek bestaat uit een brondocument verpakt in een 'request'. Paragraaf 2.1 beschrijft de verschillende requests van de BHR-G innamewebservice. Paragraaf 2.2 beschrijft het verband tussen de deelonderzoeken, waaruit een geologisch booronderzoek kan bestaan, en de wijze van aanleveren. Paragraaf 2.3 beschrijft de verschillende brondocumenten die in een request opgenomen kunnen worden. 

Requests

Om gegevens te registreren in de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO) moet u deze aanleveren bij het Bronhouderportaal in de vorm van een BRO-verzoek (zie basisregistratieondergrond.nl).

Vervolgens is het BRO-verzoek het bestand in IMBRO/XML-formaat dat het BRO-brondocument bevat en als verzoek wordt aangeboden in het Bronhouderportaal.

De BHR-G innamewebservice ondersteunt op dit moment alleen het registrationRequest (innameverzoek). Later wordt hieraan het correctionRequest (correctieverzoek) toegevoegd. Zie onderstaande tabel.

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Omschrijving

registrationRequestinnameverzoekMet dit verzoek kan een bronhouder en/of dataleverancier nieuwe gegevens overdragen aan de BRO (registreren).
correctionRequestcorrectieverzoekMet dit verzoek kan een bronhouder en/of dataleverancier in de BRO opgenomen gegevens vervangen (corrigeren).


Paragraaf 2.1.1 beschrijft in detail de opbouw van een registrationRequest.

RegistrationRequest

Met een registrationRequest (innameverzoek) wordt een nieuw registratieobject toegevoegd aan de BRO, of wordt een in de BRO aanwezig registratieobject aangevuld.

Een registrationRequest (innameverzoek) bestaat uit enkele transactiegegevens en een brondocument. De definities van de transactiegegevens staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

requestReference verzoekkenmerkCharacterString1..1Een voor de dataleverancier unieke aanduiding van het innameverzoek.
deliveryAccountableParty bronhouderChamberOfCommerceNumber0..1

Het KvK-nummer van de bronhouder.

Regels:
Dit element mag niet aanwezig zijn als de dataleverancier tevens bronhouder is.
Dit element moet aanwezig zijn als de dataleverancier niet de bronhouder is.

broId BRO-IDRegistrationObjectCode0..1

De unieke aanduiding van een registratieobject, dat is opgenomen in de BRO.

Regels:
Dit element mag niet aanwezig zijn bij de initiële registratie van een registratieobject. Binnen de huidige scope is dat het brondocument BHR_G_CompleteReport (anders zou het ook bij het brondocument BHR_G_StartReport het geval zijn).

qualityRegime kwaliteitsregimeQualityRegime1..1

De aanduiding van het kwaliteitsregime waaraan de gegevens in het brondocument voldoen.

Regels:
Toegestane waarde binnen de huidige scope is IMBRO (anders zou het ook IMBRO/A zijn). 

IMBRO/A

Een paar elementen en attributen anticiperen al op IMBRO/A. Daar waar dat het geval is wordt dat met een Note bericht aangegeven

Toelichting:
De catalogus geeft aan wat de gevolgen van een waarde voor het kwaliteitsregime zijn op de kardinaliteit, het domein en de bedrijfsregels van de gegevensinhoud van een brondocument.

sourceDocumentbrondocumentSourceDocument1..1

Dit element bevat één van de gedefineerde brondocumenten.

Regels:
Toegestane waarde binnen de huidige scope is BHR_G_CompleteReport (anders zou het ook BHR_G_StartReport en BHR_G_EndReport zijn).

Toelichting:
Het brondocument bevat de gegevens die in de BRO opgenomen moeten worden.
De gegevens in het brondocument zijn gespecificeerd in de catalogus.
Zie paragraaf 2.3 voor nadere informatie.

Deelonderzoeken

De volledige omvang van BHR-G bestaat uit vier onderdelen:

 • Boormonsterbeschrijving.
 • Boormonsteranalyse.
 • Boormonsterfotografie.
 • Boorgatlogging.

De resultaten van een booronderzoek worden in delen of in hun geheel gerapporteerd. Wanneer de resultaten in delen worden gerapporteerd worden deze per deelonderzoek geregistreerd. Dat betekent in transactietermen dat het booronderzoek aangevuld moet kunnen worden en dat het daarmee een materiële geschiedenis opbouwt. Voor objecten met geschiedenis is het registreren een proces met een zekere duur. Het proces heeft een begin en een eind en daartussen kan zich de noodzaak voordoen nieuwe gegevens over te dragen.

BHR-G wordt gefaseerd gerealiseerd en daarmee ontstaat een tijdelijke situatie waarin het booronderzoek nog niet volledig is gedefinieerd en slechts een deel van de gegevens van het registratieobject aangeboden kan en mag worden. De registratie wordt voltooid op basis van de juridische verplichting en dat betekent dat de gegevens in de registratie niet meer mogen worden aangevuld.

Brondocumenten

Een brondocument is de eenheid waarin een verzameling gegevens worden geregistreerd, aangevuld of gecorrigeerd. De gegevens in het brondocument zijn gedefinieerd in de catalogus. De catalogus definieert ook gegevens die door het BRO-systeem worden gegenereerd of afgeleid; deze gegevens hoeven niet worden opgenomen in een brondocument.

Een brondocument wordt verpakt in een 'request'. Vervolgens wordt het geheel als een bestand in IMBRO/XML-formaat in de vorm van een BRO-verzoek aangeboden in het Bronhouderportaal.

Het brondocument BHR-G-volledigRapport wordt gebruikt wanneer de resultaten van een booronderzoek in hun geheel worden gerapporteerd. Vanaf versie 1.99 van de catalogus bestaat het geologisch booronderzoek uit meer dan 1 deelonderzoek en kunnen de resultaten van een booronderzoek ook in delen worden gerapporteerd. In dat geval start de registratie met het BHR-G-startrapport.
Beide brondocumenten beschrijven een deel van BHR-G en dat is de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse. Later worden boormonsterfotografie en boorgatlogging toegevoegd (termijn nog onbekend). Pas dan is BHR-G volledig gedefinieerd.

BHR_G_CompleteReport

Het brondocument wordt aangeboden wanneer de rapportage van het geologisch booronderzoek in een keer volledig wordt gerapporteerd. De registratie is met dit brondocument direct voltooid.

In deze versie omvat het onderzoek 1 of 2 deelonderzoeken en dat is de boormonsterbeschrijving en/of de boormonsteranalyse. Het brondocument beschrijft het algemene deel (veldwerk), de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse en dat zijn de bepalingen korrelgrootteverdeling, kalkgehalte, organischestofgehalte, organisch koolstofgehalte, zwavelgehalte, verzadigde waterdoorlatendheid, watergehalte, volumieke massa, droge volumieke massa en volumieke massa vaste delen.

Onderstaande tabel definieert dit brondocument, inclusief de inhoud als deelverzameling van de gegevensdefinitie in de catalogus en de regels aanvullend op de bedrijfsregels in de catalogus.


Naam in XML-bestandBHR_G_CompleteReport
Nederlandse naamBHR-G-volledigRapport
Doel

Het brondocument wordt aangeboden wanneer de rapportage van het geologisch booronderzoek in een keer volledig wordt gerapporteerd. De registratie is met dit brondocument direct voltooid.

ToelichtingIn deze versie omvat het onderzoek 1 of 2 deelonderzoeken en dat is de boormonsterbeschrijving en/of de boormonsteranalyse.
Het brondocument beschrijft het algemene deel (veldwerk), de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse en dat zijn de bepalingen korrelgrootteverdeling, kalkgehalte, organischestofgehalte, organisch koolstofgehalte, zwavelgehalte, verzadigde waterdoorlatendheid, watergehalte, volumieke massa, droge volumieke massa en volumieke massa vaste delen.
Inhoud

Het brondocument bevat alle gegevens uit de catalogus met uitzondering van de volgende gegevens.

 • Entiteiten:
  • RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis).
  • ReportHistory (Rapportagegeschiedenis).
  • Event (Gebeurtenis).
  • StandardizedLocation (Gestandaardiseerde locatie).
 • Attributen van entiteit RegistrationObject (Booronderzoek):
  • attribuut broId (BRO-ID).
  • attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder).
  • attribuut deliveryResponsibleParty (dataleverancier).
  • attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime).
Aanvullende regels
 • Attribuut researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) moet aanwezig zijn.
 • Het deelonderzoek (Boormonsterbeschrijving) moet aanwezig zijn.
 • Ten minste een van de volgende deelonderzoeken (entiteiten) moet aanwezig zijn: BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) of BoreholeSampleAnalysis (Boormonsteranalyse).
 • De descriptionReportDate (rapportagedatum beschrijving) mag niet liggen na de researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) van de entiteit BoreholeResearch (Booronderzoek).
 • De analysisReportDate (rapportagedatum analyse) mag niet liggen na de researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) van de entiteit BoreholeResearch (Booronderzoek).
Afgeleide gegevens
 • De BRO genereert een unieke waarde voor het attribuut broId (BRO-ID).
 • De BRO leidt een waarde af voor het attribuut objectRegistrationTime (tijdstip registratie object) van de entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis).
 • De BRO kent waarden toe aan de overige verplichte attributen van de entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis)
 • Zie verder 2.4 Rapportagegeschiedenis
 • De BRO leidt de StandardizedLocation (Gestandaardiseerde locatie) af van de DeliveredLocation (Aangeleverde locatie).


BHR_G_StartReport

De inhoud van BHR-G-startrapport is nagenoeg gelijk aan de inhoud van BHR-G-volledigRapport. Het enige verschil is dat de rapportagedatum onderzoek ontbreekt.

Naam in XML-bestandBHR_G_StartReport
Nederlandse naamBHR-G-startrapport
Doel

Het brondocument wordt aangeboden wanneer de rapportage van het geologisch booronderzoek in delen wordt gerapporteerd. De registratie is met dit brondocument gestart.
In deze versie omvat het startrapport 1 deelonderzoek en dat is de boormonsterbeschrijving of de boormonsteranalyse.


ToelichtingHet brondocument beschrijft het algemene deel (veldwerk), de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse en dat zijn de bepalingen korrelgrootteverdeling, kalkgehalte, organischestofgehalte, organisch koolstofgehalte, zwavelgehalte, verzadigde waterdoorlatendheid, watergehalte, volumieke massa, droge volumieke massa en volumieke massa vaste delen.
Inhoud

Het brondocument bevat alle gegevens uit de catalogus met uitzondering van de volgende gegevens.

 • Entiteiten:
  • RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis), attributegroup van BoreholeResearch
  • ReportHistory (Rapportagegeschiedenis), attributegroup van BoreholeResearch
  • Event (Gebeurtenis), attributegroup van reportHistory
  • StandardizedLocation (Gestandaardiseerde locatie), attributegroup van BoreholeResearch
 • Attributen van entiteit RegistrationObject (Booronderzoek):
  • attribuut broId (BRO-ID).
  • attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder).
  • attribuut deliveryResponsibleParty (dataleverancier).
  • attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime)
Aanvullende regels
 • Een van de volgende deelonderzoeken moet aanwezig zijn: BoreholeSampleDescription of BoreholeSampleAnalysis
 • Het attribuut researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) ontbreekt.
 • De descriptionReportDate (rapportagedatum beschrijving) mag niet liggen na de researchReportDate (rapportagedatum onderzoek).
 • Zie verder 2.4 Rapportagegeschiedenis 
Afgeleide gegevens
 • De BRO genereert een unieke waarde voor het attribuut broId (BRO-ID).
 • De BRO leidt een waarde af voor het attribuut objectRegistrationTime (tijdstip registratie object) van de entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis).
 • De BRO kent de waarde 'voltooid' toe aan het attribuut registrationStatus (registratiestatus) van de entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis).
 • De BRO kent waarden toe aan de overige verplichte attributen van de entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis).
 • Zie verder 2.4 Rapportagegeschiedenis 
 • De BRO leidt de StandardizedLocation (Gestandaardiseerde locatie) af van de DeliveredLocation (Aangeleverde locatie).

 BHR_G_Endreport

Naam in XML-bestandBHR_G_EndReport
Nederlandse naamBHR-G-eindrapport
Doel

Het brondocument wordt aangeboden wanneer de rapportage van het geologisch booronderzoek in delen wordt gerapporteerd. De registratie is met dit brondocument gestart.
In deze versie omvat het startrapport 1 deelonderzoek en dat is de boormonsterbeschrijving of de boormonsteranalyse.


ToelichtingHet brondocument beschrijft de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse. De registratie is met dit brondocument voltooid.
Inhoud

Brondocument BHR_G_EndReport beschrijft de volgende gegevens:

 • Entiteit BoreholeResearch (Booronderzoek): attribuut researchReportDate (rapportagedatum onderzoek).
 • Entiteit BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving): alle attributen en sub-entiteiten.
 • Entiteit BoreholeSampleAnalysis (Boormonsteranalyse): alle attributen en sub-entiteiten.
Aanvullende regels
 • Attribuut researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) moet aanwezig zijn.
 • De innamewebservice legt researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) vast in de BRO als reportEndDate (einddatum rapportage) in de entiteit ReportHistory (Rapportagegeschiedenis).
 • Een van de deelonderzoeken BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) of BoreholeSampleAnalysis (Boormonsteranalyse) moet aanwezig zijn in het brondocument.
 • Bij aanlevering van een BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) mag de BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) niet aanwezig zijn in de BRO.
 • Bij aanlevering van een BoreholeSampleAnalysis (Boormonsteranalyse) mag de BoreholeSampleAnalysis  (Boormonsteranalyse) niet aanwezig zijn in de BRO.

Rapportagegeschiedenis

De gegevens van de rapportagegeschiedenis staan niet in het brondocument, maar worden door de basisregistratie ondergrond afgeleid en vastgelegd als Gebeurtenis in de registratie ondergrond.

Bij brondocument BHR_G_CompleteReport:

 • name (naam), attribuut van Event (Gebeurtenis), krijgt bij de aanlevering van het brondocument de waarde volledigGerapporteerd.
 • date (datum), attribuut van Event (Gebeurtenis), wordt bij de aanlevering van het brondocument afgeleid van de rapportagedatum onderzoek van de entiteit BoreholeResearch Booronderzoek.

Bij brondocument BHR_G_StartReport:

 • name (naam), attribuut van Event (Gebeurtenis), krijgt bij de aanlevering van het brondocument de waarde startGerapporteerd.
 • date (datum)attribuut van Event (Gebeurtenis), wordt bij de aanlevering van het brondocument afgeleid van de descriptionReportDate (rapportagedatum beschrijving) van de entiteit BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) of van de analysisReportDate(rapportagedatum analyse) van de entiteit BoreholeSampleAnalysis (Boormonsteranalyse).

Voorbeeldberichten

Dit hoofdstuk geeft een toelichting bij enkele voorbeeldberichten.

Paragraaf 3.1 bevat een opsomming van beschikbare voorbeeldberichten, hun intentie en een summiere beschrijving van de inhoud.

Paragraaf 3.2 bevat een gedetailleerde beschrijving van kleine, bijzondere stukken uit de voorbeeldberichten.

Integrale voorbeeldberichten

De onderstaande tabel bevat een opsomming van de beschikbare voorbeeldberichten, hun intentie en een summiere beschrijving van de inhoud.

Naam

Doel en inhoud

BHR_G_CompleteReport.xml

Alle gegevens van een geologisch booronderzoek in één keer aanbieden. Inhoud:

 • Algemene gegevens
 • DeliveredLocation (Aangeleverde locatie)
 • DeliveredVerticalPosition  (Aangeleverde vertical positie)
 • SiteCharacteristic (Terreintoestand)
 • BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) met:
  • DescriptiveBoreholeLog (Boorprofiel) met:
   • DescriptionQuality (beschrijfkwaliteit)= geologischStandaardGeroerd
   • Layer (Laag) 0.00-0.35: antropogeen, gecontroleerdAangebrachte Soil (grond) zand.
  • DescriptiveBoreholeLog (Boorprofiel) met:
   • DescriptionQuality (beschrijfkwaliteit)= geologischStandaardOngeroerd
   • 2 * postSedimentaryDiscontinuity (post-sedimentaire discontinuïteit)
   • 2 * notDescribedInterval (niet beschreven interval)
   • Layer (Laag) 0.35-0.85: bestaande uit specialMaterial (Bijzonder materiaal) plantenrestenNietHoutig
   • Layer (Laag) 0.85-3.50: bestaande uit 2 * een layerComponent (laagdeel)
   • Layer (Laag) 3.50-6.80: bestaande uit 3 * een thinStratum (laagje)
 • Boring (boring)
  • 3 * een sampledInterval (bemonsterd interval)
  • 2 * een completedInterval (afgewerkt interval)
  • 1 * een contaminatedInterval (verontreinigd interval)
  • 3 * een boredInterval (geboord interval)
  • 2 * een excavatedLayer (weggegraven laag)
 • FluidMudLayer (Sliblaag)

Code snippets.

Deze paragraaf bevat voor een aantal kleine, bijzondere stukken XML-code uit de voorbeeldberichten een gedetailleerde beschrijving.

De kop van een registrationRequest

De eerste regel van het voorbeeldbericht bevat de XML-proloog. Merk op dat de tekens volgens UTF-8 gecodeerd moeten worden. Dit is met name van belang voor speciale tekens, zoals à, á, ï.

Regel 2 t/m 8 bevatten de opening tag van het registrationRequest (registratieverzoek) als root XML-element en de namespaces van de gebruikte XML-schemadefinities (XSD's). De laatste twee XML-attributen (xmlns:xsi en xsi:schemaLocation) maken het mogelijk om het BRO-verzoek te valideren tegen de XSD-bestanden van de BHR-G innameservice. Deze twee attributen mogen weggelaten worden. In het voorbeeldbericht heeft de URL van de schemalocation de waarde ../../XSD/isbhr-g-messages.xsd. Dit is een relatief pad naar een lokaal bestand, met een mappenstructuur alsof de GitHub repo is gecloned naar een lokale repo. Deze waarde is met name bedoeld in de projectfase voordat de BHR-G innameservice beschikbaar is. De laatste regel van de disclaimer bevat de waarde voor de schemalocation zoals die in de productiefase opgenomen zal worden. Vanaf dat moment kunnen de XSD-bestanden vanaf die URL gedownload worden.

Na de disclaimer in regel 9 t/m 12 volgen vier transactiegegevens: requestReference (verzoekkenmerk), deliveryAccountableParty (bronhouder) en qualityRegime (kwaliteitsregime). Het element broId (BRO-ID) wordt niet opgenomen als het sourceDocument een BHR_G_CompleteReport is, Zie hoofdstuk 2 voor nadere informatie.

Na de transactiegegevens volgt de opening tag van het sourceDocument (brondocument). Daarbinnen volgt het aan te bieden brondocument.

Het BRO-verzoek wordt afgesloten met de closing tags van het sourceDocument (brondocument) en het registrationRequest (registratieverzoek).

CODE
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<registrationRequest
  xmlns="http://www.broservices.nl/xsd/isbhrg/1.0"
  xmlns:bhrgcommon="http://www.broservices.nl/xsd/bhrgcommon/1.0"
  xmlns:brocom="http://www.broservices.nl/xsd/brocommon/3.0"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.broservices.nl/xsd/isbhrg/1.0 ../../XSD/isbhr-g-messages.xsd">
 <!--Disclaimer: dit voorbeeldbericht valideert tegen de XSD van de innameservice.
   Het is niet gevalideert door de innameservice en is vaktechnisch/inhoudelijk niet voorbeeldig.
  xsi:schemaLocation="http://www.broservices.nl/xsd/isbhrg/1.0 https://schema.broservices.nl/xsd/isbhrg/1.0/isbhr-g-messages.xsd">
 -->
 <brocom:requestReference>BRO-BHR-G-1596</brocom:requestReference>
 <!-- Optional: -->
 <brocom:deliveryAccountableParty>27376655</brocom:deliveryAccountableParty>
 <!--Optional: not allowed in combination with sourceDocument BHR_G_CompleteReport.
 <brocom:broId>?</brocom:broId>
 -->
 <brocom:qualityRegime>IMBRO</brocom:qualityRegime>
 <sourceDocument>
  ...
 </sourceDocument>
</registrationRequest>


Brondocument

Een BRO-verzoek bevat een brondocument, wat de eenheid van aanleveren is. Zoals beschreven in paragraaf 2.3 kent versie 1.0 van de BHR-G innamewebservice 1 type brondocument. De UML-diagrammen geven aan dat het stereotype  van het brondocument FeatureType is. Conform de GML XML encoding rules wordt het property type pattern toegepast bij het omzetten van de gegevensdefinitie in UML naar de berichtdefinities in XML. Onderstaand stukje XML van een voorbeeldbericht laat zien hoe dat uitpakt. Na de opening tag sourceDocument van het brondocument volgt een regel met BHR_G_CompleteReport. Deze regel geeft aan dat in dit bericht dit type brondocument wordt aangeleverd. Na deze regel komt het eerste XML element van het BHR_G_CompleteReport brondocument.

CODE
...
<sourceDocument>
 <BHR_G_CompleteReport gml:id="id_0001">
  <objectIdAccountableParty>myIdForThisBoreholeResearch</objectIdAccountableParty>
  ...
 </GLD_StartRegistration>
</sourceDocument>
...

gml:id

De BHR-G gegevensdefinitie maakt een onderscheid tussen objecttypes en gegevensgroeptypes. Bij het opstellen van de berichtdefinities worden deze stereotypes vertaald naar FeatureType en AttributeGroupType. Twee van de verschillen zijn dat een FeatureType identificeerbaar is en dat een AttributeGroupType alleen bestaat bij de gratie van een FeatureType waarvan het, direct of indirect, een onderdeel is.

Conform de GML XML encoding rules leidt ieder FeatureType in de XSD-bestanden tot:

 • Een complex type, wat de inhoud van het FeatureType definieert en direct of indirect een specialisatie is van gml:AbstractFeatureType.
 • Een root element, zodat objecten van het ComplexType geïnstantieerd kunnen worden.
 • Een property type ComplexType, wat in de XSD-bestanden gebruikt wordt als het type van een element dat fungeert als realisatie van de associatie relatie naar het FeatureType.

Als gevolg van de eerste bullet krijgt in een XML-bericht ieder betreffend XML-element een XML-attribuut gml:id. De waarde van deze gml:id moet uniek zijn binnen het BRO-verzoek. In de voorbeeldberichten is dit gedaan met een waarde die begint met 'id_', gevolgd door een volgnummer. Het BRO-systeem slaat de waarden van deze gml:id niet op.

Enkele voorbeelden:

CODE
...
<BHR_G_CompleteReport gml:id="id_0001">
...
<gml:Point gml:id="id_0002" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
...
<bhrgcommon:BoreholeSampleDescription gml:id="id_0003">
...
<bhrgcommon:DescriptiveBoreholeLog gml:id="id_0004">
...


Waarde uit een codelijst

In de BRO wordt een onderscheid gemaakt tussen beheerde waardenlijsten en niet-beheerde waardenlijsten. In de gegevenscatalogus en de XSD-bestanden noemen we een beheerde waardenlijst een codelijst. Bij een codelijst is de lijst met toegestane waarden niet opgenomen in de XSD-bestanden.

Voor codelijsten volgt de BRO de GML XML encoding rules voor een CodeTypeDit is een algemeen patroon. Het voegt een XML-attribuut codeSpace toe aan een XML-element, waarvan de waarde verwijst naar een catalogus, thesaurus, classificatie schema of autoriteit voor de codelijst. Als conventie bestaat de waarde van het XML-attribuut uit een URN, bv.: urn:bro:bhrg:SurveyPurpose. Hoofdstuk 5 bevat een overzicht van de codelijsten en hun URN waarde. De gegevenscatalogus bevat per codelijst de toegestane waarden, zoals gedefinieerd op het moment dat de gegevenscatalogus werd vastgesteld.

Onderstaand een voorbeeld van een XML-element, waarvan de waarde gebiedsmodelOrdeningOndergrond een waarde uit een codelijst is:

CODE
<surveyPurpose codeSpace="urn:bro:bhrg:SurveyPurpose">gebiedsmodelOrdeningOndergrond</surveyPurpose>


Datum

De waarde van een XML-element met als type een xs:Date (Datum) wordt gecodeeerd volgens de ISO-8601 standaard: yyyy-mm-dd. Bijvoorbeeld:

CODE
<researchReportDate>2020-08-01</researchReportDate>


Organisatie

De BHR-G gegevenscatalogus definieert een aantal uitvoerders. Deze hebben een Organization (Organisatie) als gegevenstype. Bijvoorbeeld:

 • researchOperator (uitvoerder onderzoek)
 • horizontalPositioningOperator (uitvoerder locatiebepaling)
 • verticalPositioningOperator (uitvoerder verticale positiebepaling)
 • descriptionOperator (uitvoerder beschrijving)
 • boringOperator (uitvoerder boring)

Het gegevenstype Organization (Organisatie) biedt de keuze tussen een kamer van koophandelnummer of een Europees handelsnummer. Hieonder twee voorbeelden van beide gevallen:

CODE
...
<researchOperator>
 <brocom:chamberOfCommerceNumber>52754834</brocom:chamberOfCommerceNumber>
</researchOperator>
...
<bhrgcommon:boringOperator>
 <brocom:europeanCompanyRegistrationNumber>DEB8537.HRB66039</brocom:europeanCompanyRegistrationNumber>
</bhrgcommon:boringOperator>
...


Locatie

De BHR-G gegevenscatalogus definieert voor de DeliveredLocation (Aangeleverde locatie) onder andere de volgende twee attributen:

 • Coördinaten: De coördinaten die zijn aangeleverd.
 • Referentiestelsel: Het referentiestelsel van de aangeleverde coördinaten.

Conform de GML encoding van NEN3610 worden deze twee attributen uitgewisseld met een gml:Point, bestaande uit:

 • XML-element gml:pos - het coördinatenpaar
 • XML-attribuut srsName - een verwijzing naar het referentiestelsel waarin het coördinatenpaar is uitgedrukt.
 • XML-attribuut gml:id - een unieke identificatie van het object

Het bereik en de betekenis van het coördinatenpaar is afhankelijk van het gebruikte referentiestelsel. Onderstaande tabel geeft per referentiestelsel de waarde voor het XML-attribuut srsName en de betekenis, eenheid en volgorde van de ordinaten in het coördinatenpaar.

ReferentiestelselsrsNameBetekenisEenheidToepassing
RDurn:ogc:def:crs:EPSG:28992X, YMeterLand
WGS84urn:ogc:def:crs:EPSG:4326Latitude, LongitudeDecimale gradenZee
ETRS89urn:ogc:def:crs:EPSG:4258Latitude, LongitudeDecimale gradenLand of Zee


Voorbeeld van de XML-encoding voor dezelfde locatie in RD en in ETRS89:

CODE
...
<location gml:id="BRO_0001" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
 <gml:pos>139794.52 455443.35</gml:pos>
</location>
...
<location gml:id="BRO_0001" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::4258">
 <gml:pos>52.0870447 5.1653503</gml:pos>
</location>
...


Meetwaarde

De BHR-G gegevenscatalogus definieert een aantal gegevens als een meetwaarde. Deze bestaan uit een getalswaarde en een eenheid.

In de XSD-bestanden hebben de betreffende XML-element een type gml:Measure. Conform de GML XML encoding rules wordt de eenheid opgeslagen in het XML-attribuut uom (unit of measure; eenheid). Bijvoorbeeld een offset (verschuiving) van 1,38 meter onder NAP voor de deliveredVerticalPosition (Aangeleverde verticale positie) wordt:

CODE
...
<bhrgcommon:offset uom="m">-1.38</bhrgcommon:offset>
...


Merk op dat in de gegevenscatalogus (in de meeste gevallen) naast de afkorting ook tussen haakjes de voluitgeschreven naam van de eenheid is opgenomen, bijvoorbeeld: Eenheid: m (meter) . Alleen de afkorting volgens de UCUM lijst moet worden opgenomen in het BRO-verzoek. Deze afkorting van de eenheid staat genoemd in de XSD. 

Enumeraties

Dit hoofdstuk bevat de toegestane waarden van de enumeraties. In de gegevenscatalogus worden deze niet-beheerde waardenlijsten genoemd.

Bij een enumeratie staat de lijst met toegestane waarden vast en kan de lijst met toegestane waarden niet veranderd worden zonder aanpassingen in de gegevenscatalogus, de berichtdefinities (XSD-bestanden) en de software (voor het maken of verwerken van een bericht).

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de enumeraties die van belang zijn bij het maken van een BRO-verzoek over een geologisch booronderzoek. De eerste kolom bevat de Engelstalige naam van de enumeratie, zoals deze voorkomt in de XSD-bestanden. De tweede kolom bevat de Nederlandstalige naam, zoals die voorkomt in de gegevenscatalogus. De derde kolom bevat de toegestane waarden, die gebruikt mogen worden in een BRO-verzoek.

Type

Naam

Waarde

IndicationYesNoIndicatieJaNeeja


nee
IndicationYesNoUnknownIndicatieJaNeeOnbekendja


nee


onbekend
QualityRegimeKwaliteitsregimeIMBRO


IMBRO/A


Codelijsten

Dit hoofdstuk bevat verwijzingen (URN's en URL's) van de codelijsten. In de gegevenscatalogus worden deze beheerde waardenlijsten genoemd.

Bij een codelijst kan de lijst met toegestane waarden worden aangepast zonder dat aanpassingen nodig zijn in de berichtdefinities (XSD-bestanden) en/of de software (voor het maken of verwerken van een bericht). De gegevenscatalogus bevat per codelijst de toegestane waarden, zoals gedefinieerd op het moment dat de gegevenscatalogus werd vastgesteld.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de codelijsten die van belang zijn bij het maken van een BRO-verzoek over een geologisch booronderzoek.

 • De eerste kolom bevat de Engelstalige naam van de codelijst, zoals deze voorkomt in de XSD-bestanden.
 • De tweede kolom bevat de Nederlandstalige naam, zoals die voorkomt in de gegevenscatalogus.
 • De derde kolom bevat de URI (URN or URL), die in een BRO-verzoek gebruikt moet worden bij het XML-attribuut codeSpace. Zie de voorbeeldberichten voor nadere informatie.
 • De vierde kolom bevat een link naar de website waar de actuele lijst met toegestane waarden is te raadplegen.

Overzicht met BHR-G codelijsten:

TypeNaamURI (URN of URL)Link
ActivityTypeTypeIngreepurn:bro:bhrg:ActivityTypehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:ActivityType&version=latest
AngularityHoekigheidurn:bro:bhrg:Angularityhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:Angularity&version=latest
AnimalFossilTypeSoortDierfossielurn:bro:bhrg:AnimalFossilTypehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:AnimalFossilType&version=latest
ArcheologicalConstituentTypeSoortArcheologischBestanddeelurn:bro:bhrg:ArcheologicalConstituentTypehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:ArcheologicalConstituentType&version=latest
BackfillMaterialAanvulmateriaalurn:bro:bhrg:BackfillMaterialhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:BackfillMaterial&version=latest
BoringProcedureBoorprocedureurn:bro:bhrg:BoringProcedurehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:BoringProcedure&version=latest
BoringTechniqueBoortechniekurn:bro:bhrg:BoringTechniquehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:BoringTechnique&version=latest
BoundaryPositioningMethodGrensbepalingurn:bro:bhrg:BoundaryPositioningMethodhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:BoundaryPositioningMethod&version=latest
CarbonateContentClassKalkgehalteklasseurn:bro:bhrg:CarbonateContentClasshttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:CarbonateContentClass&version=latest
CasingMaterialBuismateriaalurn:bro:bhrg:CasingMaterialhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:CasingMaterial&version=latest
ChunkSizeClassLengteklasseBrokjeurn:bro:bhrg:ChunkSizeClasshttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:ChunkSizeClass&version=latest
ColourKleururn:bro:bhrg:Colourhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:Colour&version=latest
CurrentProcesActueelProcesurn:bro:bhrg:CurrentProceshttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:CurrentProces&version=latest
DeliveryContextKaderAanleveringurn:bro:bhrg:DeliveryContexthttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:DeliveryContext&version=latest
DescribedMaterialBeschrevenMateriaalurn:bro:bhrg:DescribedMaterialhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:DescribedMaterial&version=latest
DescriptionLocationBeschrijflocatieurn:bro:bhrg:DescriptionLocationhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:DescriptionLocation&version=latest
DescriptionProcedureBeschrijfprocedureurn:bro:bhrg:DescriptionProcedurehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:DescriptionProcedure&version=latest
DescriptionQualityBeschrijfkwaliteiturn:bro:bhrg:DescriptionQualityhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:DescriptionQuality&version=latest
DisciplineVakgebiedurn:bro:bhrg:Disciplinehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:Discipline&version=latest
DiscontinuityTypeTypeDiscontinuïteiturn:bro:bhrg:DiscontinuityTypehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:DiscontinuityType&version=latest
EventNameNaamGebeurtenisurn:bro:bhrg:EventNamehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:EventName&version=latest
ExcavatedMaterialWeggegravenMateriaalurn:bro:bhrg:ExcavatedMaterialhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:ExcavatedMaterial&version=latest
FineSoilConsistencyConsistentieFijneGrondurn:bro:bhrg:FineSoilConsistencyhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:FineSoilConsistency&version=latest
FluidMudLayerPositioningMethodMethodePositiebepalingSliblaagurn:bro:bhrg:FluidMudLayerPositioningMethodhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:FluidMudLayerPositioningMethod&version=latest
FlushingAdditiveSpoelingtoeslagurn:bro:bhrg:FlushingAdditivehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:FlushingAdditive&version=latest
GeologicalOriginGenetischeTyperingurn:bro:bhrg:GeologicalOriginhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:GeologicalOrigin&version=latest
GeologicalSoilNameGeologischeGrondsoorthttps://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/BHR-G/gh-pages/lists/GeologischeGrondsoort.xmlhttps://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/BHR-G/gh-pages/lists/GeologischeGrondsoort.xml
GeotechnicalSoilNameGeotechnischeGrondsoorturn:bro:bhrg:GeotechnicalSoilNamehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:GeotechnicalSoilName&version=latest
GrainColourKorrelkleururn:bro:bhrg:GrainColourhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:GrainColour&version=latest
GravelContentClassGrindgehalteklasseurn:bro:bhrg:GravelContentClasshttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:GravelContentClass&version=latest
GravelMedianClassGrindmediaanklasseurn:bro:bhrg:GravelMedianClasshttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:GravelMedianClass&version=latest
GravelProvenanceGrindherkomsturn:bro:bhrg:GravelProvenancehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:GravelProvenance&version=latest
GravelTypeSoortGrindurn:bro:bhrg:GravelTypehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:GravelType&version=latest
HorizonCodeHorizontcodeurn:bro:bhrg:HorizonCodehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:HorizonCode&version=latest
HorizontalPositioningMethodMethodeLocatiebepalingurn:bro:bhrg:HorizontalPositioningMethodhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:HorizontalPositioningMethod&version=latest
HumanMarkMenselijkSpoorurn:bro:bhrg:HumanMarkhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:HumanMark&version=latest
HydrologicalSettingHydrologischeOmstandigheidurn:bro:bhrg:HydrologicalSettinghttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:HydrologicalSetting&version=latest
LandscapeElementLandschapselementurn:bro:bhrg:LandscapeElementhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:LandscapeElement&version=latest
LocalVerticalReferencePointLokaalVerticaalReferentiepunturn:bro:bhrg:LocalVerticalReferencePointhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:LocalVerticalReferencePoint&version=latest
MassPercentageClassMassaPercentageklasseurn:bro:bhrg:MassPercentageClasshttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:MassPercentageClass&version=latest
MicaContentClassGlimmergehalteklasseurn:bro:bhrg:MicaContentClasshttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:MicaContentClass&version=latest
MottlingDensityBedekkingsgraadVlekurn:bro:bhrg:MottlingDensityhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:MottlingDensity&version=latest
MunsellChromaMunsellZuiverheidurn:bro:bhrg:MunsellChromahttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:MunsellChroma&version=latest
MunsellHueMunsellHoofdkleururn:bro:bhrg:MunsellHuehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:MunsellHue&version=latest
MunsellValueMunsellWitheidurn:bro:bhrg:MunsellValuehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:MunsellValue&version=latest
NoDescriptionReasonRedenNietBeschrevenurn:bro:bhrg:NoDescriptionReasonhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:NoDescriptionReason&version=latest
OrganicMatterContentClassOrganischestofgehalteklasseurn:bro:bhrg:OrganicMatterContentClasshttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:OrganicMatterContentClass&version=latest
OrganicMatterContentClassNEN5104OrganischestofgehalteklasseNEN5104urn:bro:bhrg:OrganicMatterContentClassNEN5104https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:OrganicMatterContentClassNEN5104&version=latest
OrganicSoilConsistencyConsistentieOrganischeGrondurn:bro:bhrg:OrganicSoilConsistencyhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:OrganicSoilConsistency&version=latest
OrganicSoilTextureTextuurOrganischeGrondurn:bro:bhrg:OrganicSoilTexturehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:OrganicSoilTexture&version=latest
ParticularConstituentTypeSoortBijzonderBestanddeelurn:bro:bhrg:ParticularConstituentTypehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:ParticularConstituentType&version=latest
PeatTypeSoortVeenurn:bro:bhrg:PeatTypehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:PeatType&version=latest
PlantRemainTypeSoortPlantenresturn:bro:bhrg:PlantRemainTypehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:PlantRemainType&version=latest
PositionOnGroundBodyLiggingOpGrondlichaamurn:bro:bhrg:PositionOnGroundBodyhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:PositionOnGroundBody&version=latest
PreparationVoorbereidingurn:bro:bhrg:Preparationhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:Preparation&version=latest
PreTreatmentVoorbehandelingurn:bro:bhrg:PreTreatmenthttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:PreTreatment&version=latest
RockTypeSoortGesteenteurn:bro:bhrg:RockTypehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:RockType&version=latest
SampleMoistnessMonstervochtigheidurn:bro:bhrg:SampleMoistnesshttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SampleMoistness&version=latest
SamplerTypeApparaattypeurn:bro:bhrg:SamplerTypehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SamplerType&version=latest
SamplingMethodBemonsteringsmethodeurn:bro:bhrg:SamplingMethodhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SamplingMethod&version=latest
SamplingProcedureBemonsteringsprocedureurn:bro:bhrg:SamplingProcedurehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SamplingProcedure&version=latest
SamplingQualityBemonsteringskwaliteiturn:bro:bhrg:SamplingQualityhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SamplingQuality&version=latest
SandMedianClassZandmediaanklasseurn:bro:bhrg:SandMedianClasshttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SandMedianClass&version=latest
SandSortingZandspreidingurn:bro:bhrg:SandSortinghttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SandSorting&version=latest
SedimentaryPhenomenonSedimentairFenomeenurn:bro:bhrg:SedimentaryPhenomenonhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SedimentaryPhenomenon&version=latest
ShellTaxonSoortSchelpurn:bro:bhrg:ShellTaxonhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:ShellTaxon&version=latest
SoilTypeSoortGrondurn:bro:bhrg:SoilTypehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SoilType&version=latest
SoilUseBodemgebruikurn:bro:bhrg:SoilUsehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SoilUse&version=latest
SpecialMaterialBijzonderMateriaalurn:bro:bhrg:SpecialMaterialhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SpecialMaterial&version=latest
SphericitySfericiteiturn:bro:bhrg:Sphericityhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:Sphericity&version=latest
StainColourVlekkleururn:bro:bhrg:StainColourhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:StainColour&version=latest
StopCriterionFieldStopcriteriumVeldurn:bro:bhrg:StopCriterionFieldhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:StopCriterionField&version=latest
StratumThicknessClassLaagdikteklasseurn:bro:bhrg:StratumThicknessClasshttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:StratumThicknessClass&version=latest
StructureStructuururn:bro:bhrg:Structurehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:Structure&version=latest
SurveyProcedureKaderstellendeProcedureurn:bro:bhrg:SurveyProcedurehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SurveyProcedure&version=latest
SurveyPurposeKaderInwinningurn:bro:bhrg:SurveyPurposehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SurveyPurpose&version=latest
TemporaryChangeTijdelijkeVeranderingurn:bro:bhrg:TemporaryChangehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:TemporaryChange&version=latest
UtensilHulpmiddelurn:bro:bhrg:Utensilhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:Utensil&version=latest
VariegationBontheidurn:bro:bhrg:Variegationhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:Variegation&version=latest
VerticalDatumVerticaalReferentievlakurn:bro:bhrg:VerticalDatumhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:VerticalDatum&version=latest
VerticalPositioningMethodMethodeVerticalePositiebepalingurn:bro:bhrg:VerticalPositioningMethodhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:VerticalPositioningMethod&version=latest
VerticalTrendVerticaleTrendurn:bro:bhrg:VerticalTrendhttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:VerticalTrend&version=latest
VeryCoarseFractionContentClassZeerGroveFractieGehalteklasseurn:bro:bhrg:VeryCoarseFractionContentClasshttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:VeryCoarseFractionContentClass&version=latest
VolumePercentageClassVolumePercentageklasseurn:bro:bhrg:VolumePercentageClasshttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:VolumePercentageClass&version=latest
WheateringDegreeMateVerweringurn:bro:bhrg:WheateringDegreehttps://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:WheateringDegree&version=latest

Vertaallijst

Dit hoofdstuk bevat een vertaaltabel aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een complexType/element in de XSD-bestanden, de Nederlandse naam van de entiteit en het attribuut in de gegevenscatalogus kan worden opgezocht.

De onderstaande tabel is gesorteerd op alfabetische volgorde van de Engelstalige naam van het complexType/element. Tussen haakjes staat het type modelelement van de entiteit. Binnen een entiteit zijn de attributen gesorteerd op Engelstalige naam.

Complextype (stereotype)
element
Entiteit
attribuut
AnimalFossil (Gegevensgroeptype)Dierlijk fossiel  
animalFossilType  soort dierfossiel  
percentageClass  percentageklasse  
AnomalousLayer (Gegevensgroeptype)Afwijkend laagje  
colour  kleur  
geologicalOrigin  genetische typering  
layerProportion  laagaandeel  
rockType  soort gesteente  
soilType  soort grond  
stratumThicknessClass  laagdikteklasse  
ArcheologicalConstituent (Gegevensgroeptype)Archeologisch bestanddeel  
constituentType  soort bestanddeel  
percentageClass  percentageklasse  
BoredInterval (Objecttype)Geboord interval  
beginDepth  begindiepte  
boredDiameter  geboorde diameter  
boringTechnique  boortechniek  
endDepth  einddiepte  
BoreholeResearch (Objecttype)Booronderzoek  
broId  BRO-ID  
deliveredLocation  aangeleverde locatie  
deliveredVerticalPosition  aangeleverde verticale positie  
deliveryAccountableParty  bronhouder  
deliveryContext  kader aanlevering  
deliveryResponsibleParty  dataleverancier  
discipline  vakgebied  
objectIdAccountableParty  object-ID bronhouder  
qualityRegime  kwaliteitsregime  
registrationHistory  registratiegeschiedenis  
reportHistory  rapportagegeschiedenis  
researchOperator  uitvoerder onderzoek  
researchReportDate  rapportagedatum onderzoek  
siteCharacteristic  terreintoestand  
siteCharacteristicDetermined  terreintoestand bepaald  
standardizedLocation  gestandaardiseerde locatie  
surveyProcedure  kaderstellende procedure  
surveyPurpose  kader inwinning  
BoreholeSampleDescription (Objecttype)Boormonsterbeschrijving  
descriptionOperator  uitvoerder beschrijving  
descriptionProcedure  beschrijfprocedure  
descriptionReportDate  rapportagedatum beschrijving  
utensil  hulpmiddel  
Boring (Objecttype)Boring  
boreholeCompleted  gat afgewerkt  
boringEndDate  einddatum boring  
boringOperator  uitvoerder boring  
boringProcedure  boorprocedure  
boringStartDate  startdatum boring  
finalDepthBoring  einddiepte boren  
finalDepthExcavation  einddiepte graven  
finalDepthPreparation  einddiepte voorbereiding  
finalDepthSampling  einddiepte bemonstering  
finalDepthTemporaryCasing  einddiepte tijdelijke verbuizing  
flushingAdditive  spoelingtoeslag  
flushingMediumUsed  spoeling gebruikt  
groundwaterLevel  grondwaterstand  
preparation  voorbereiding  
rockReached  gesteente aangeboord  
samplingProcedure  bemonsteringsprocedure  
stopCriterion  stopcriterium  
subsurfaceContaminated  ondergrond verontreinigd  
temporaryCasingUsed  tijdelijke verbuizing aangebracht  
trajectoryExcavated  traject weggegraven  
Chunk (Gegevensgroeptype)Brokje  
percentageClass  percentageklasse  
sizeClass  lengteklasse  
soilType  soort grond  
CompletedInterval (Objecttype)Afgewerkt interval  
backfillMaterial  aanvulmateriaal  
backfillMaterialCertified  aanvulmateriaal met certificaat  
backfillMaterialWashed  aanvulmateriaal gewassen  
beginDepth  begindiepte  
diameterPermanentCasing  diameter permanente verbuizing  
endDepth  einddiepte  
materialPermanentCasing  materiaal permanente verbuizing  
permanentCasingPresent  permanente verbuizing aanwezig  
ContaminatedInterval (Objecttype)Verontreinigd interval  
beginDepth  begindiepte  
endDepth  einddiepte  
DeliveredLocation (Gegevensgroeptype)Aangeleverde locatie  
location.Point.poscoördinaten  
location.Point.@srsName  referentiestelsel  
horizontalPositioningDate  datum locatiebepaling  
horizontalPositioningMethod  methode locatiebepaling  
horizontalPositioningOperator  uitvoerder locatiebepaling  
DeliveredVerticalPosition (Gegevensgroeptype)Aangeleverde verticale positie  
localVerticalReferencePoint  lokaal verticaal referentiepunt  
offset  verschuiving  
verticalDatum  verticaal referentievlak  
verticalPositioningDate  datum verticale positiebepaling  
verticalPositioningMethod  methode verticale positiebepaling  
verticalPositioningOperator  uitvoerder verticale positiebepaling  
waterDepth  waterdiepte  
DescriptiveBoreholeLog (Objecttype)Boorprofiel  
continuouslySampled  continu bemonsterd  
describedMaterial  beschreven materiaal  
descriptionLocation  beschrijflocatie  
descriptionQuality  beschrijfkwaliteit  
meanHighestGroundwaterLevel  gemiddeld hoogste grondwaterstand  
meanLowestGroundwaterLevel  gemiddeld laagste grondwaterstand  
sampleMoistness  monstervochtigheid  
ExcavatedLayer (Objecttype)Weggegraven laag  
excavatedMaterial  weggegraven materiaal  
lowerBoundary  ondergrens  
upperBoundary  bovengrens  
FineFractionDistributionGravellyMineralSoil (Gegevensgroeptype)Verdeling fijne fractie grindrijke minerale grond  
estimatedMassProportionLutum  geschat massa-aandeel lutum  
estimatedMassProportionSand  geschat massa-aandeel zand  
estimatedMassProportionSilt  geschat massa-aandeel silt  
FineFractionDistributionNonGravellyMineralSoil (Gegevensgroeptype)Verdeling fijne fractie grindarme minerale grond  
estimatedMassProportionLutum  geschat massa-aandeel lutum  
estimatedMassProportionSand  geschat massa-aandeel zand  
estimatedMassProportionSilt  geschat massa-aandeel silt  
FineFractionDistributionOrganicSoil (Gegevensgroeptype)Verdeling fijne fractie organische grond  
estimatedMassProportionLutum  geschat massa-aandeel lutum  
estimatedMassProportionSand  geschat massa-aandeel zand  
estimatedMassProportionSilt  geschat massa-aandeel silt  
FineFractionDistributionShellySoil (Gegevensgroeptype)Verdeling fijne fractie schelprijke grond  
estimatedVolumeProportionLutum  geschat volumeaandeel lutum  
estimatedVolumeProportionSand  geschat volumeaandeel zand  
estimatedVolumeProportionSilt  geschat volumeaandeel silt  
FluidMudLayer (Objecttype)Sliblaag  
colour  kleur  
lowerBoundaryPositioningMethod  methode positiebepaling onderkant  
thickness  dikte  
upperBoundaryPositioningMethod  methode positiebepaling bovenkant  
FractionDistribution (Gegevensgroeptype)Fractieverdeling  
estimatedMassProportionGravel  geschat massa-aandeel grind  
estimatedMassProportionOrganicMatter  geschat massa-aandeel organische stof  
estimatedMassProportionShellMatter  geschat massa-aandeel schelpmateriaal  
estimatedVolumeProportionGravel  geschat volumeaandeel grind  
estimatedVolumeProportionShellMatter  geschat volumeaandeel schelpmateriaal  
fineFractionDistributionGravellyMineralSoil  verdeling fijne fractie grindrijke minerale grond  
fineFractionDistributionNonGravellyMineralSoil  verdeling fijne fractie grindarme minerale grond  
fineFractionDistributionOrganicSoil  Verdeling fijne fractie organische grond  
fineFractionDistributionShellySoil  verdeling fijne fractie schelprijke grond  
GravelConstituent (Gegevensgroeptype)Grindbestanddeel  
fractionProportion  fractieaandeel  
gravelType  soort grind  
GravelFraction (Gegevensgroeptype)Grindfractie  
angularity  hoekigheid  
estimatedMedian  geschatte mediaan  
fineGravelContentClass  fijn grind gehalteklasse  
gravelConstituent  grindbestanddeel  
gravelMedianClass  grindmediaanklasse  
gravelProvenance  grindherkomst  
mediumCoarseGravelContentClass  matig grof grind gehalteklasse  
sphericity  sfericiteit  
variegation  bontheid  
ventifactPresent  windkanters aanwezig  
veryCoarseGravelContentClass  zeer grof grind gehalteklasse  
Inclusion (Gegevensgroeptype)Insluitsel  
percentageClass  percentageklasse  
soilType  soort grond  
IntermediateEvent (Gegevensgroeptype)Tussentijdse gebeurtenis  
eventDate  datum gebeurtenis  
eventName  naam gebeurtenis  
Layer (Objecttype)Laag  
activityType  type ingreep  
anthropogenic  antropogeen  
archeologicalConstituent  archeologisch bestanddeel  
bioturbated  gebioturbeerd  
geologicalOrigin  genetische typering  
horizonCode  horizontcode  
humanMark  menselijk spoor  
internalStructureIntact  interne structuur intact  
layerComponent  laagdeel  
lowerBoundary  ondergrens  
lowerBoundaryDetermination  bepaling ondergrens  
postSedimentary  post-sedimentair  
rooted  beworteld  
slant  scheefstaand  
soil  grond  
specialMaterial  bijzonder materiaal  
structure  structuur  
thinStratum  laagje  
upperBoundary  bovengrens  
upperBoundaryDetermination  bepaling bovengrens  
verticalTrend  verticale trend  
LayerComponent (Gegevensgroeptype)Laagdeel  
layerProportion  laagaandeel  
Mottle (Gegevensgroeptype)Vlek  
colour  kleur  
density  bedekkingsgraad  
MunsellColour (Gegevensgroeptype)Munsellkleur  
munsellChroma  munsell zuiverheid  
munsellHue  munsell hoofdkleur  
munsellValue  munsell witheid  
NotDescribedInterval (Objecttype)Niet beschreven interval  
beginDepth  begindiepte  
endDepth  einddiepte  
noDescriptionReason  reden niet beschreven  
ParticularConstituent (Gegevensgroeptype)Bijzonder bestanddeel  
constituentType  soort bestanddeel  
percentageClass  percentageklasse  
PeatConstituent (Gegevensgroeptype)Veenbestanddeel  
percentageClass  percentageklasse  
plantRemainType  soort plantenrest  
PeatFraction (Gegevensgroeptype)Veenfractie  
peatConstituent  veenbestanddeel  
peatType  soort veen  
PostSedimentaryDiscontinuity (Objecttype)Post-sedimentaire discontinuïteit  
beginDepth  begindiepte  
discontinuityType  type discontinuïteit  
endDepth  einddiepte  
RegistrationHistory (Gegevensgroeptype)Registratiegeschiedenis  
corrected  gecorrigeerd  
deregistered  uit registratie genomen  
deregistrationTime  tijdstip uit registratie genomen  
latestAdditionTime  tijdstip laatste aanvulling  
latestCorrectionTime  tijdstip laatste correctie  
objectRegistrationTime  tijdstip registratie object  
registrationCompletionTime  tijdstip voltooiing registratie  
registrationStatus  registratiestatus  
reregistered  weer in registratie genomen  
reregistrationTime  tijdstip weer in registratie genomen  
underReview  in onderzoek  
underReviewTime  in onderzoek sinds  
ReportHistory (Gegevensgroeptype)Rapportagegeschiedenis  
intermediateEvent  tussentijdse gebeurtenis  
reportEndDate  einddatum rapportage  
reportStartDate  startdatum rapportage  
SampledInterval (Objecttype)Bemonsterd interval  
beginDepth  begindiepte  
endDepth  einddiepte  
orientatedSampled  georienteerd gestoken  
preTreatment  voorbehandeling  
sampler  bemonsteringsapparaat  
samplingMethod  bemonsteringsmethode  
samplingQuality  bemonsteringskwaliteit  
Sampler (Gegevensgroeptype)Bemonsteringsapparaat  
coreCatcherPresent  voorzien van vanger  
cuttingShoeInsideDiameter  doorgangsdiameter  
cuttingShoeOutsideDiameter  steekmonddiameter  
lubricationFluidUsed  steunvloeistof gebruikt  
pistonPresent  voorzien van zuiger  
rightAngledCuttingShoe  haakse steekmond  
sampleContainerDiameter  containerdiameter  
sampleContainerLength  containerlengte  
samplerType  apparaattype  
stockingUsed  kous gebruikt  
taperAngle  steekmondapex  
SandConstituent (Gegevensgroeptype)Zandbestanddeel  
grainColour  korrelkleur  
percentageClass  percentageklasse  
SandFraction (Gegevensgroeptype)Zandfractie  
angularity  hoekigheid  
anomalouslyCoarseContentClass  gehalteklasse afwijkend grof  
darkGrainContentClass  donkere mineralen gehalteklasse  
estimatedMedian  geschatte mediaan  
sandConstituent  zandbestanddeel  
sandMedianClass  zandmediaanklasse  
sandSorting  zandspreiding  
variegation  bontheid  
SedimentLens (Gegevensgroeptype)Sedimentlens  
percentageClass  percentageklasse  
soilType  soort grond  
ShellConstituent (Gegevensgroeptype)Schelpenbestanddeel  
relativeAbundance  associatieaandeel  
shellTaxon  soort schelp  
ShellFraction (Gegevensgroeptype)Schelpenfractie  
doublets  doubletten  
fragmentContentClass  gehalteklasse fragmenten  
gritContentClass  gehalteklasse gruis  
inSitu  in-situ  
shellConstituent  schelpenbestanddeel  
thickWalledContentClass  gehalteklasse dikwandig  
thinWalledContentClass  gehalteklasse dunwandig  
weatheringDegree  mate van verwering  
wholeContentClasss  gehalteklasse heel  
SiteCharacteristic (Gegevensgroeptype)Terreintoestand  
currentProces  actueel proces  
hydrologicalSetting  hydrologische omstandigheid  
landscapeElement  landschapselement  
positionOnGroundBody  ligging op grondlichaam  
soilUse  bodemgebruik  
temporaryChange  tijdelijke verandering  
Soil (Gegevensgroeptype)Grond  
animalFossil  dierlijk fossiel  
anomalousLayer  afwijkend laagje  
carbonateContentClass  kalkgehalteklasse  
chunk  brokje  
colour  kleur  
fineSoilConsistency  consistentie fijne grond  
fractionDistribution  fractieverdeling  
geologicalSoilName  geologische grondsoort  
geotechnicalSoilName  geotechnische grondsoort  
glauconiteContentClass  glauconietgehalteklasse  
gravelContentClass  grindgehalteklasse  
gravelFraction  grindfractie  
inclusion  insluitsel  
micaContentClass  glimmergehalteklasse  
mottle  vlek  
mottled  gevlekt  
munsellColour  munsellkleur  
organicMatterContentClass  organischestofgehalteklasse  
organicMatterContentClassNEN5104  organischestofgehalteklasse NEN5104  
organicSoilConsistency  consistentie organische grond  
organicSoilTexture  textuur organische grond  
particularConstituent  bijzonder bestanddeel  
peatFraction  veenfractie  
sandFraction  zandfractie  
sedimentaryPhenomenon  sedimentair fenomeen  
sedimentLens  sedimentlens  
shellFraction  schelpenfractie  
shellMatterContentClass  schelpmateriaalgehalteklasse  
veryCoarseFractionContentClass  zeer grove fractie gehalteklasse  
StandardizedLocation (Gegevensgroeptype)Gestandaardiseerde locatie  
location.poscoördinaten  
coordinateTransformation  coördinaattransformatie  
location.@srsNamereferentiestelsel  
ThinStratum (Gegevensgroeptype)Laagje  
geologicalOrigin  genetische typering  
layerProportion  laagaandeel  
stratumThicknessClass  laagdikteklasse  

BHR_G_CompleteReport_vb1.xml BHR_G_EndReport_vb1.xml BHR_G_StartReport_vb1.xml

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.