Skip to main content
Skip table of contents

GMN BCI Brondocumenten

Brondocumenten

Een brondocument bevat de gegevens die geregistreerd worden in de LV BRO. Voor elk registratieobject staat in de bijbehorende gegevenscatalogus waaraan die gegevens moeten voldoen.

Een brondocument is de eenheid waarin een verzameling gegevens worden geregistreerd, aangevuld of gecorrigeerd.  De gegevens in het brondocument zijn gedefinieerd in de gegevenscatalogus . De gegevenscatalogus definieert ook  gegevens die door het BRO-systeem worden gegenereerd of afgeleid; deze gegevens hoeven niet worden opgenomen in een brondocument.

Een brondocument wordt verpakt in een 'request'.  Vervolgens wordt het geheel als een bestand in IMBRO/XML-formaat in de vorm van een BRO-verzoek aangeboden in het Bronhouderportaal.

GMN is een registratieobject met materiële geschiedenis. De gegevens waarover geschiedenis wordt opgebouwd zijn:

 • De lijst met meetpunten: er kunnen in de loop van de tijd meetpunten bijkomen en meetpunten af gaan;
 • De buisverwijzing (de relatie naar een grondwatermonitoringbuis) van een meetpunt: in de loop van de tijd kan een meetpunt verwijzen naar een andere grondwatermonitoringbuis en/of put. Bijvoorbeeld als de eerst put kapot is gegaan of als een filter verstopt is geraakt.

Het registreren van de gegevens van een object is een doorlopend proces, waarvoor de volgende vijf brondocumenten beschikbaar zijn:

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Leidt tot registratiestatus

Omschrijving

GMN_StartRegistration

GMN-StartRegistratie

Geregistreerd

Dit brondocument wordt aangeboden wanneer een (nieuw) grondwatermonitoringnet wordt gestart.

GMN_MeasuringPoint

GMN-Meetpunt

Aangevuld

Dit brondocument wordt aangeboden wanneer een meetpunt wordt toegevoegd aan het grondwatermonitoringnet.

GMN_TubeReference

GMN-Buisverwijzing

Aangevuld

Dit brondocument wordt aangeboden wanneer de actuele buisverwijzing van een meetpunt wordt vervangen door een andere buisverwijzing.

GMN_MeasuringPointEndDate

GMN-EinddatumMeetpunt

Aangevuld

Dit brondocument wordt aangeboden wanneer een meetpunt niet meer wordt gebruikt in het grondwatermonitoringnet,

GMN_Closure

GMN-EindeRegistratie

Voltooid

Dit brondocument wordt aangeboden wanneer de registratie van het grondwatermonitoringnet wordt beëindigd. Aanvullen is hierna niet meer mogelijk.


Onderstaande tabel geeft per type brondocument weer in welke types BRO-verzoeken het brondocument aangeboden mag worden.

De grijs gemarkeerde combinaties van een type brondocument en een type BRO-verzoek zijn momenteel out-of-scope. Zie ook de grijs gemarkeerde teksten verderop in deze pagina.


Brondocument

Registreren

Corrigeren


VervangenInvoegenVerplaatsenVerwijderen

GMN_StartRegistration

 √GMN_MeasuringPoint

 


GMN_TubeReference

 

GMN_MeasuringPointEndDate

 GMN_Closure

 
GMN_StartRegistration

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de inhoud van het brondocument.

 


TIP: Start met 1 meetpunt als de datum niet volledig bekend is.

De startDateMonitoring (begindatum monitoring) in het brondocument is tevens de startDate (startdatum meetpunt) voor elk measuringPoint (meetpunt) in het brondocumentAls meerdere meetpunten op dezelfde datum in gebruik zijn genomen, dan kunnen al deze meetpunten in 1 GMN_StartRegistration brondocument worden angeboden.

Dit is echter niet aan te raden voor historische monitoringnetten, met name als de startDateMonitoring niet volledig bekend is, bijvoorbeeld alleen de maand van een jaar, of alleen een jaartal. Biedt in dat geval een GMN_StartRegistration brondocument aan met één meetpunt, namelijk het meetpunt met de oudste startDate (startdatum meetpunt). Lever de andere meetpunten één voor één aan met GMN_MeasuringPoint brondocumenten, gesorteerd op startDate (startdatum meetpunt), de oudste datum eerst. Dan is het achteraf corrigeren van de startDateMonitoring bij individuele meetpunten gemakkelijker. Want het corrigeren van de startDateMonitoring  in een GMN_StartRegistration brondocument heeft gevolgen voor alle meetpunten die zijn aangeboden met dat brondocument.

Als van meerdere meetpunten de startDate (startdatum meetpunt) onbekend is, lever die wel in één keer aan met een GMN_StartRegistration brondocument, want bij een GMN_MeasuringPoint brondocument mag de eventDate (datum gebeurtenis) niet de waarde 'onbekend' hebben.


De gegevens zijn volledig gedefinieerd in de gegevenscatalogus. Het brondocument bevat alle gegevens uit de gegevenscatalogus met uitzondering van de volgende gegevens:

 • Attribuut broId (BRO-ID). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in het BRO-verzoek, behalve bij het registrationRequest (registratieverzoek) want dan genereert de BRO een waarde voor dit gegeven.
 • Attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in het BRO-verzoek.
 • Attribuut deliveryResponsibleParty (dataleverancier). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in de SOAP header van het bericht.
 • Attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in het BRO-verzoek.
 • Entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis), wordt afgeleid door de BRO.
 • Attribuut endDateMonitoring (einddatum monitoring) in entiteit MonitoringNetHistory (Monitoringnetgeschiedenis), krijgt pas een waarde als het grondwatermonitoringnet wordt afgesloten/beëindigd.
 • Entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis), wordt afgeleid door de BRO als er een aanvulling wordt geregistreerd.

Het brondocument kan met de onderstaande BRO-verzoeken worden aangeboden voor de onderstaande gebruiksdoelen:

requestGebruiksdoel
registrationRequestStarten van de registratie van een grondwatermonitoringnet, door de initiële inrichting van het monitoringnet aan te bieden, inclusief een of meerdere meetpunten en per meetpunt de initiële verwijzing naar een monitoringbuis in een grondwatermonitoringput.
replaceRequest Een fout herstellen in de geregistreerde inhoud van de initiële inrichting. Bijvoorbeeld wanneer bij het starten van de registratie een foute waarde voor het monitoringPurpose (monitoringdoel) is opgegeven.
insertRequest Niet van toepassing.
Het starten van de registratie is een noodzakelijke eerste gebeurtenis, die per registratieobject maar één keer kan en moet plaatsvinden.
moveRequest Een verplaatsing op de tijdlijn: Wanneer een onjuiste waarde voor de startDateMonitoring (begindatum monitoring) is geregistreerd.
deleteRequest

Niet van toepassing.
Het starten van de registratie is een noodzakelijke eerste gebeurtenis.
Het verwijderen van een registratie kan alleen door het registratieobject uit registratie te nemen. Neem hiervoor contact op met de BRO Servicedesk via een mail naar support@broservicedesk.nl.


GMN_StartRegistration in een registrationRequest

Met een GMN_StartRegistration brondocument in een registrationRequest (registratieverzoek) worden de gegevens in het aangeboden brondocument toegevoegd aan de BRO en wordt de registratie van een nieuw registratieobject gestart.


Voor nadere informatie over de inhoud van een GMN_StartRegistration brondocument zie GMN BCI Brondocumenten#GMN_StartRegistration.

Voor nadere informatie over de inhoud van een registrationRequest (registratieverzoek) zie GMN BCI BRO-Verzoeken#RegistrationRequest.

Voor een algemene inleiding tot de aanvullende regels, die tijdens het verwerken van een BRO-verzoek met een GMN brondocument worden gevalideerd, zie GMN BCI Levensloop.

De aanvullende regels voor deze combinatie van brondocument en BRO-verzoek staan in onderstaande tabel:

Aanvullende regels: GMN_StartRegistration in registrationRequest
 • Voor elke monitoringTube (monitoringbuis) in het brondocument:
  •  Een buis mag niet tegelijkertijd gebruikt worden in meerdere meetpunten binnen één grondwatermonitoringnet:
   • De combinatie van broId (BRO-ID) en tubeNumber (buisnummer) moet uniek zijn binnen het brondocument.
  • De periode van een buisverwijzing moet samenvallen of liggen binnen de periode van de grondwatermonitoringput waarnaar de buisverwijzing verwijst:
   • In de BRO moet een GMW GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput) aanwezig zijn met een broId (BRO-ID) gelijk aan de waarde van de broId (BRO-ID) van de monitoringTube (monitoringbuis) in het brondocument.
   • De startDateMonitoring (begindatum monitoring) in het brondocument mag niet liggen voor de wellConstructionDate (inrichtingsdatum) van de entiteit WellHistory (Putgeschiedenis) van de betreffende grondwatermonitoringput.
   • De startDateMonitoring (begindatum monitoring) in het brondocument moet liggen voor de wellRemovalDate (opruimingsdatum put) van de entiteit WellHistory (Putgeschiedenis) van de betreffende grondwatermonitoringput.
   • In de betreffende grondwatermonitoringput moet een MonitoringTube (Monitoringbuis) aanwezig zijn met als tubeNumber (buisnummer) het tubeNumber (buisnummer) van de monitoringTube (monitoringbuis) in het brondocument.
  • Ode startDateMonitoring (begindatum monitoring) in het brondocument moet het gegeven tubeStatus (buisstatus) van de betreffende MonitoringTube (Monitoringbuis) van de betreffende GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput) de waarde 'gebruiksklaar' moet hebben.
 • Verder gelden de aanvullende regels zoals beschreven bij het registrationRequest (registratieverzoek); zie GMN BCI BRO-Verzoeken#RegistrationRequest.
 • Verder gelden de regels zoals beschreven in de GMN gegevenscatalogus.
 • De volgende gegevens worden afgeleid:
  • De startDateMonitoring (begindatum monitoring) van de entiteit MonitoringNetHistory (Monitoringnetgeschiedenis) wordt afgeleid van de startDateMonitoring (begindatum monitoring) in het brondocument.
  • Voor elk measuringPoint (meetpunt) in het brondocument wordt de startDate (startdatum meetpunt) afgeleid van de startDateMonitoring (begindatum monitoring) in het brondocument.
  • Voor elke monitoringTube (monitoringbuis) in het brondocument wordt de startDate (startdatum buisverwijzing) afgeleid van de startDateMonitoring (begindatum monitoring) in het brondocument.
  • Voor elke monitoringTube (monitoringbuis) in het brondocument krijgt het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de MonitoringTube (Monitoringbuis) van de GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput), waarnaar verwezen wordt door de monitoringTube (monitoringbuis) in het brondocument, de waarde ‘ja’.


GMN_StartRegistration in een replaceRequest

Met een GMN_StartRegistration brondocument in een replaceRequest (vervangverzoek) wordt het geregistreerde brondocument vervangen door het aangeboden brondocument.


Voor nadere informatie over de inhoud van een GMN_StartRegistration brondocument zie 26405875.

Voor nadere informatie over de inhoud van een replaceRequest (vervangverzoek) zie GMN BCI BRO-Verzoeken#ReplaceRequest.

Een van de attributen in het replaceRequest (vervangverzoek) is correctionReason (correctie reden). Dit attribuut geeft aan waarom het registratieobject wordt vervangen. Afhankelijk van de waarde van het atribuut correctionReason (correctie reden) gelden er bepaalde aanvullende regels voor deze combinatie van brondocument en BRO-verzoek naast de regels in de gegevenscatalogus en de regels voor het replaceRequest (vervangverzoek):

Aanvullende regels: GMN_StartRegistration in replaceRequest 

 • De waarde van het attribuut startDateMonitoring (begindatum monitoring) in het brondocument moet gelijk zijn aan de actuele waarde.
 • Verder gelden de regels zoals beschreven in de GMN gegevenscatalogus.
 • Verder gelden de aanvullende regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop.
 • Verder gelden de aanvullende regels zoals beschreven bij het replaceRequest (vervangverzoek) in GMN BCI BRO-Verzoeken.
 • Verder gelden de aanvullende regels zoals beschreven in CorrectionReason (Correctiereden)
 • Voor het afleiden van gegevens gelden de regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop.


Als de waarde van het attribuut correctionReason (correctie reden) gelijk is aan eigenCorrectie of inOnderzoek, mag het aangeboden brondocument meer, minder of andere MeasuringPoints (meetpunten) bevatten dan het geregistreerde brondocument. Daarbij gelden echter wel de algemene aanvullende regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop#Aanvullende regels. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg:

 • Het GMN_StartRegistration brondocument mag niet een measuringPointCode (meetpuntcode) bevatten als die voorkomt in een geregistreerd GMN_MeasuringPoint brondocument (een meetpunt met een bestaande meetpuntcode kan niet worden toegevoegd).
 • Het GMN_StartRegistration brondocument moet een measuringPointCode (meetpuntcode) bevatten als die voorkomt in een geregistreerd GMN_MeasuringPointEndDate brondocument (alleen een bestaand meetpunt kan worden beëindigen).
 • Het GMN_StartRegistration brondocument moet een measuringPointCode (meetpuntcode) bevatten als die voorkomt in een geregistreerd GMN_TubeReference brondocument (een monitoringbuis kan alleen worden vervangen in een bestaand meetpunt).
 • Het GMN_StartRegistration brondocument mag niet een monitoringTube (monitoringbuis) bevatten als dat voorkomt in een geregistreerd GMN_MeasuringPoint brondocument (een monitoringbuis mag niet tegelijkertijd gebruikt worden in meerdere meetpunten binnen hetzelfde grondwatermonitoringnet).
 • Het GMN_StartRegistration brondocument mag niet een monitoringTube (monitoringbuis) bevatten als die voorkomt in het eerst volgende, geregistreerde GMN_TubeReference brondocument met dezelfde measuringPointCode (meetpuntcode) (een vervangende monitoringbuis moet afwijken van zijn voorgaande buisverwijzing).

De aanvullende regels en het opnieuw afleiden van gegevens wordt voor enkele praktische scnario's toegelicht in Scenario's voor GMN_StartRegistration correctieverzoeken.

GMN_StartRegistration in een moveRequest

Met een GMN_StartRegistration brondocument in een moveRequest (verplaatsverzoek) wordt het geregistreerde brondocument verplaatst op de tijdlijn.


Voor nadere informatie over de inhoud van een GMN_StartRegistration brondocument zie 26405875.

Voor nadere informatie over de inhoud van een moveRequest (verplaatsverzoek) zie GMN BCI BRO-Verzoeken.

Voor een algemene inleiding tot de aanvullende regels, die tijdens het verwerken van een BRO-verzoek met een GMN brondocument worden gevalideerd, zie GMN BCI Levensloop.

De aanvullende regels voor deze combinatie van brondocument en BRO-verzoek staan in onderstaande tabel:

Aanvullende regels: GMN_StartRegistration in moveRequest 
 • De waarde van het attribuut startdateMonitoring (begindatum monitoring) in het brondocument:
  • mag niet gelijk zijn aan de actuele waarde van startdateMonitoring (begindatum monitoring) in de BRO.
  • moet liggen voor de eventDate (datum gebeurtenis) van de eerste IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis) als er ten minste één IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis) is.
  • moet liggen voor de endDateMonitoring (einddatum monitoring) in de BRO als de endDateMonitoring (einddatum monitoring) aanwezig is in de BRO.
 • De waarde van dateToBeCorrected (te corrigeren datum) in het moveRequest (verplaatsverzoek) moet gelijk zijn aan de actuele waarde van startdateMonitoring (begindatum monitoring) in de BRO.
 • Alle overige gegevens in het brondocument moeten overeenkomen met de gegevens in het geregistreerde brondocument.
 • Verder gelden de aanvullende regels zoals beschreven bij het moveRequest (verplaatsverzoek); zie GMN BCI BRO-Verzoeken.
 • Verder gelden de aanvullende regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop.
 • Verder gelden de regels zoals beschreven in de GMN gegevenscatalogus.
 • Voor het afleiden van gegevens gelden de regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop.


GMN_MeasuringPoint

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de inhoud van het brondocument.


De eventDate (datum gebeurtenis) is de begindatum vanaf wanneer het meetpunt in gebruik is genomen. De overige gegevens zijn volledig gedefinieerd in de gegevenscatalogus.

Het brondocument kan met de onderstaande BRO-verzoeken aangeboden worden voor de onderstaande gebruiksdoelen:

requestGebruiksdoel
registrationRequestEen meetpunt toevoegen aan een grondwatermonitoringnet.
replaceRequest Niet van toepassing. De measuringPointCode (meetpuntcode) is een identificerend gegeven. Dat mag niet vervangen worden. In plaats daarvan moet bij een foutief aangeleverde waarde de geregistreerde buisverwijzing verwijderd worden en een nieuwe buisverwijzing met de juiste meetpuntcode worden toegevoegd (registrationRequest) of ingevoegd (insertRequest).
insertRequest Invoegen van een meetpunt op de tijdlijn vóór de meest recente gebeurtenis. Bijvoorbeeld wanneer de laatste geregistreerde gebeurtenis heeft plaatsgevonden in september, en dat daarvoor, in bijvoorbeeld augustus een nieuw meetpunt in gebruik was genomen.
moveRequest Verplaatsen van een meetpunt op de tijdlijn. Bijvoorbeeld als een onjuiste datum is geregistreerd waarop het meetpunt is toegevoegd aan het grondwatermonitoringnet.
deleteRequest Verwijderen van een meetpunt. Bijvoorbeeld als een meetpunt is toegevoegd wat niet toegevoegd had moeten worden.


Onderstaande tabel geeft de aanvullende regels (zie ook de GMN gegevenscatalogus en de GMN berichtencatalogus uitgiftewebservice):

BRO-verzoekAanvullende regels
registrationRequest
 • De waarde van eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument:
  • mag niet liggen voor de startDateMonitoring (begindatum monitoring) van de entiteit MonitoringNetHistory (Monitoringnetgeschiedenis).
  • mag niet liggen voor de eventDate (datum gebeurtenis) van de jongste IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis).
 • Voor de monitoringTube (monitoringbuis) in het brondocument:
  • moet er in de BRO een entiteit GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput) aanwezig zijn met een broId (BRO-ID) gelijk aan de broId (BRO-ID) van de monitoringTube (monitoringbuis) in het brondocument.
   • met daarin en entiteit MonitoringTube (Monitoringbuis) met een tubeNumber (buisnummer) gelijk aan de tubeNumber (buisnummer) van de monitoringTube (monitoringbuis) in het brondocument.
    • waarvan ode eventDate (datum gebeurtenis) het gegeven tubeStatus (buisstatus) de waarde 'gebruiksklaar' moet hebben.
   • waarbij de eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument moet liggen na of op de wellConstructionDate (inrichtingsdatum) van de entiteit WellHistory (Putgeschiedenis) van de betreffende grondwatermonitoringput.
   • waarbij de eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument moet liggen voor de wellRemovalDate (opruimingsdatum put) van de entiteit WellHistory (Putgeschiedenis) van de betreffende grondwatermonitoringput.
 • Na verwerking van het verzoek krijgt voor de MonitoringTube (Monitoringbuis) in het brondocument het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de betreffende, in de BRO geregistreerde MonitoringTube (Monitoringbuis) van de betreffende GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput) de waarde ‘ja’ .
 • De volgende gegevens worden afgeleid:
  • De eventDate (datum gebeurtenis) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis), wordt afgeleid van de eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument.
  • De eventName (naam gebeurtenis) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis) krijgt de waarde 'meetpuntToevoegen' uit de codelijst EventName (NaamGebeurtenis).
  • De measuringPointCode (meetpuntcode) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis), wordt afgeleid van de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument.
  • Voor het measuringPoint (meetpunt) in het brondocument wordt de startDate (startdatum meetpunt) afgeleid van de eventDate in het brondocument.
  • Voor de monitoringTube (monitoringbuis) in het brondocument wordt de startDate (startdatum buisverwijzing) afgeleid van de eventDate in het brondocument.
insertRequest
 • De waarde van eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument:
  • mag niet liggen voor de startDateMonitoring (begindatum monitoring) van de entiteit MonitoringNetHistory.
 • Voor elk MeasuringPoint (Meetpunt) in het brondocument:
  • mag het betreffende GroundwaterMonitoringNet (Grondwatermonitoringnet) niet een MeasuringPoint (Meetpunt) hebben waarvan de measuringPointCode (meetpuntcode) gelijk is aan de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument.
  • mag er in het betreffende GroundwaterMonitoringNet (Grondwatermonitoringnet) geen GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) zijn:
   • waarvan de combinatie van broId (BRO-ID) en tubeNumber (buisnummer) gelijk is aan de combinatie van waarden van de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) van het MeasuringPoint (Meetpunt) in het brondocument
   • en waarvoor de eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument ligt op of na de startDate (startdatum buisverwijzing)
   • en waarvoor de eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument ligt voor of op de endDate (einddatum buisverwijzing).
  • moet er in de BRO een GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput) aanwezig zijn met een broId (BRO-ID) gelijk aan de broId (BRO-ID) van de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument.
   • met daarin een GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) met een tubeNumber (buisnummer) gelijk aan de tubeNumber (buisnummer) van de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument.
    • waarvan ode eventDate (datum gebeurtenis) het gegeven tubeStatus (buisstatus) de waarde 'gebruiksklaar' moet hebben.
   • waarvan de wellConstructionDate (inrichtingsdatum) moet liggen voor of op de eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument.
 • Na verwerking van het verzoek krijgt voor elke MonitoringTube (Monitoringbuis) in het brondocument het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de betreffende, in de BRO geregistreerde MonitoringTube (Monitoringbuis) van de betreffende GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput) de waarde ‘ja’ .
 • De volgende attributen worden afgeleid:
  • De eventName (naam gebeurtenis) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurten is) krijgt de waarde 'meetpuntToevoegen' uit de codelijst EventName(NaamGebeurtenis).
  • De eventDate (datum gebeurtenis) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis), wordt afgeleid van de eventDate in het brondocument.
  • Voor alle measuringPoints (meetpunten) in het brondocument wordt de startDate (startdatum meetpunt) afgeleid van de eventDate in het brondocument.
  • Voor alle monitoringTubes (monitoringbuizen) in het brondocument wordt de startDate (startdatum buisverwijzing) afgeleid van de eventDate in het brondocument.
moveRequest
 • De waarde van eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument:
  • mag niet liggen voor de startDateMonitoring (begindatum monitoring) van de entiteit MonitoringNetHistory (Monitoringnetgeschiedenis).
  • moet liggen voor of op de endDateMonitoring (einddatum monitoring) van de entiteit MonitoringNetHistory (Monitoringnetgeschiedenis) als het gegeven endDateMonitoring (einddatum monitoring) aanwezig is.
 • Voor elk MeasuringPoint (Meetpunt) in het brondocument:
  • moet het betreffende GroundwaterMonitoringNet (Grondwatermonitoringnet) een MeasuringPoint (Meetpunt) hebben waarvan de measuringPointCode (meetpuntcode) gelijk is aan de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument.
   • moet de dateToBeCorrected (te corrigeren datum) in het brondocument gelijk zijn aan de startDate (startdatum meetpunt).
   • moet de eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument ongelijk zijn aan de startDate (startdatum meetpunt) van het MeasuringPoint (Meetpunt).
   • moet de eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument liggen voor of op de endDate (einddatum meetpunt) van het MeasuringPoint (Meetpunt), als het een endDate (einddatum meetpunt) heeft.
   • moet de eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument liggen voor of op de endDate (einddatum buisverwijzing) van de eerste GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in de lijst met buisverwijzingen van het MeasuringPoint (Meetpunt).
 • De volgende attributen worden afgeleid:
  • De eventDate (datum gebeurtenis) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis), wordt opnieuw afgeleid van de eventDate in het brondocument.
  • Voor alle measuringPoints (meetpunten) in het brondocument:
   • wordt voor het betreffende, in de BRO geregistreerde MeasuringPoint (Meetpunt) de startDate (startdatum meetpunt) opnieuw afgeleid van de eventDate in het brondocument.
    • voor de eerste monitoringTube (monitoringbuis) in de lijst met buisverwijzingen van het betreffende MeasuringPoint (Meetpunt) de startDate (startdatum buisverwijzing) opnieuw afgeleid van de eventDate in het brondocument.
deleteRequest
 • Voor elk MeasuringPoint (Meetpunt) in het brondocument:
  • moet het betreffende GroundwaterMonitoringNet (Grondwatermonitoringnet) een MeasuringPoint (Meetpunt) hebben waarvan de measuringPointCode (meetpuntcode) gelijk is aan de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument.
  • moet de broId (BRO-ID) van de actuele GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) van het MeasuringPoint (Meetpunt) overeenkomen met de broId (BRO-ID) van de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument.
  • moet de tubeNumber (buisnummer) van de actuele GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) van het MeasuringPoint (Meetpunt) overeenkomen met tubeNumber (buisnummer) van de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument.
 • Na verwerking van het verzoek krijgt voor elke MonitoringTube (Monitoringbuis) in het brondocument het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de betreffende, in de BRO geregistreerde MonitoringTube (Monitoringbuis) van de betreffende GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput) de waarde ‘nee’tenzij de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) nog in gebruik is bij een ander grondwatermonitoringnet .

GMN_TubeReference

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de inhoud van het brondocument.


Toelichting bij de gegevens in het brondocument:

 • De eventDate (datum gebeurtenis) is de datum waarop de huidige (actuele) buisverwijzing van het meetpunt in het brondocument wordt vervangen door de buisverwijzingen in het brondocument. Onder het kwaliteitsregime IMBRO/A mag het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) een onvolledige datum zijn. De waarde 'onbekend' is niet toegestaan.
 • De measuringPointCode (meetpuntcode) is de unieke identificatie van het meetpunt waarvan de buisverwijzing wordt vervangen.
 • De vervangende monitoringTube (monitoringbuis) bestaat uit:
  • De broId (BRO-ID) van de grondwatermonitoringput.
  • Het tubeNumber (buisnummer) van een buis in die put.

Het brondocument kan met de onderstaande BRO-verzoeken aangeboden worden voor de onderstaande gebruiksdoelen: 

requestGebruiksdoel
registrationRequestVervangen van de huidige buisverwijzing door een andere buisverwijzing (eventueel een monitoringbuis in een andere grondwatermonitoringput).
replaceRequest Herstellen van een fout in een geregistreerde buisverwijzing. Bijvoorbeeld wanneer het verkeerde buisnummer is geregistreerd.
insertRequest Invoegen van een buisverwijzing op de tijdlijn. Bijvoorbeeld wanneer is geregistreerd dat in oktober het meetpunt wordt gevormd door buis 2 van put X maar dat vergeten is dat daarvoor sinds augustus het meetpunt werd gevormd door buis 3 van put Y.
moveRequest Verplaatsen van een buisverwijzing op de tijdlijn. Bijvoorbeeld wanneer een onjuiste startdatum is geregistreerd bij een buisverwijzing.
deleteRequest Verwijderen van een buisverwijzing van de tijdlijn. Bijvoorbeeld wanneer een meetpunt niet gedurende een bepaalde periode werd gevormd door een bepaalde buis van een grondwatermonitoringput. De buisverwijzing wordt hiermee ongedaan gemaakt.


Onderstaande tabel geeft de aanvullende regels (zie ook de GMN gegevenscatalogus en de GMN berichtencatalogus uitgiftewebservice):

BRO-verzoekAanvullende regels
registrationRequest
 • De waarde van het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) mag niet geljk zijn aan 'onbekend'.
 • Een registratieobject met de opgegeven broId  (BRO-ID) moet aanwezig zijn in de BRO.
 • Een MeasuringPoint (Meetpunt) met de opgegeven combinatie van broId  (BRO-ID) en measuringPointCode (meetpuntcode) moet aanwezig zijn in de BRO.
 • Het MeasuringPoint (Meetpunt) in de BRO moet actueel zijn (het attribuut endDate (einddatum meetpunt) ontbreekt).
 • De eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument moet liggen na of op de startDate (startdatum buisverwijzing) van het de actuele buisverwijzing van het MeasuringPoint (Meetpunt) in de BRO (de buisverwijzing waarvan het attribuut endDate (einddatum buisverwijzing) afwezig is).
 • De buisverwijzing (combinatie van broId (BRO-ID) en tubeNumber (buisnummer)) in het brondocument moet verschillen van de actuele buisverwijzing van het MeasuringPoint (Meetpunt) in de BRO.
 • Een GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput) met een broId (BRO-ID) gelijk aan de broId (BRO-ID) van de buisverwijzing in het brondocument moet aanwezig zijn in de BRO.
 • De eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument moet liggen na of op de wellConstructionDate (inrichtingsdatum) van de entiteit WellHistory (Putgeschiedenis) van de betreffende grondwatermonitoringput.
 • De eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument moet liggen voor de wellRemovalDate (opruimingsdatum put) van de entiteit WellHistory (Putgeschiedenis) van de betreffende grondwatermonitoringput.
 • Een GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) met een combinatie van broId (BRO-ID) en tubeNumber (buisnummer) gelijk aan de buisverwijzing in het brondocument moet aanwezig zijn in de BRO.
 • Op de eventDate (datum gebeurtenis) moet het attribuut tubeStatus (buisstatus) van deze buisverwijzing de waarde 'gebruiksklaar' hebben.
 • De eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument mag niet liggen op of na de startDate (start datum buisverwijzing) en voor de endDate (einddatum buisverwijzing) van enige buisverwijzing in de BRO gelijk aan de buisverwijzing in het brondocument.

Na verwerking van het verzoek krijgt:

 • voor de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis), die vervangen werd door een GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuisin het brondocument, het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de betreffende, in de BRO geregistreerde GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) van de betreffende GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput) de waarde ‘nee’, tenzij de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuisnog in gebruik is bij een ander grondwatermonitoringnet .
 • voor de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de betreffende, in de BRO geregistreerde GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) van de betreffende GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput) de waarde ‘ja’ .

De volgende attributen worden afgeleid:

 • Het attribuut eventName (naam gebeurtenis) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis) krijgt de waarde 'monitoringbuisVervangen' uit de codelijst EventName (NaamGebeurtenis).
 • Het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis) krijgt de waarde van het attribuut eventDate in het brondocument.
 • Het attribuut measuringPointCode (meetpuntcode) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis) krijgt de waarde van het attribuut measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument.
 • Het attribuut endDate (einddatum buisverwijzing) van de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis), die is vervangen door de aangeleverde GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis), krijgt de waarde van het attribuut eventDate in het brondocument.
 • Het attribuut startDate (startdatum buisverwijzing) van de aangeleverde GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) krijgt de waarde van het attribuut eventDate in het brondocument.
replaceRequest
 • Voor elk MeasuringPoint (Meetpunt) in het brondocument:
  • moet het betreffende GroundwaterMonitoringNet (Grondwatermonitoringnet) een MeasuringPoint (Meetpunt) hebben waarvan de measuringPointCode (meetpuntcode) gelijk is aan de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument.
   • waarvan de lijst met buisverwijzingen een GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) moet hebben waarvan de startDate (startdatum buisverwijzing) gelijk is aan de eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument.
    • waarvan de combinatie van broId (BRO-ID) en tubeNumber (buisnummer) ongelijk is aan de combinatie van waarden van de betreffende GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument.
    • waarbij de combinatie van broId (BRO-ID) en tubeNumber (buisnummer) van de voorafgaande GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) ongelijk is aan de combinatie van waarden van de betreffende GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument, voor zover de lijst met buisverwijzing zo'n voorafgaande buisverwijzing bevat.
    • waarbij de combinatie van broId (BRO-ID) en tubeNumber (buisnummer) van de eropvolgende GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) ongelijk is aan de combinatie van waarden van de betreffende GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument, voor zover de lijst met buisverwijzing zo'n eropvolgende buisverwijzing bevat.
   • er in de BRO een entiteit GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput) aanwezig zijn met een broId (BRO-ID) gelijk aan de broId (BRO-ID) van de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument.
    • met daarin en entiteit GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) met een tubeNumber (buisnummer) gelijk aan de tubeNumber (buisnummer) van de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument.
     • waarvan ode eventDate (datum gebeurtenis) het gegeven tubeStatus (buisstatus) de waarde 'gebruiksklaar' moet hebben.
    • waarvan de wellConstructionDate (inrichtingsdatum) moet liggen voor of op de waarde van eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument.
 • Na verwerking van het verzoek krijgt:
  • voor elke GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis), die vervangen werd door een GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument, het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de betreffende, in de BRO geregistreerde GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) van de betreffende GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput) de waarde ‘nee’, tenzij de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) nog in gebruik is bij een ander grondwatermonitoringnet .
  • voor elke GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de betreffende, in de BRO geregistreerde GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) van de betreffende GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput) de waarde ‘ja’ .
insertRequest
 • Voor elk MeasuringPoint (Meetpunt) in het brondocument:
  • moet het betreffende GroundwaterMonitoringNet (Grondwatermonitoringnet) een MeasuringPoint (Meetpunt) hebben waarvan de measuringPointCode (meetpuntcode) gelijk is aan de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument.
   • moet de eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument liggen na de startDate (startdatum meetpunt).
   • moet de eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument liggen voor de startDate (startdatum buisverwijzing) van de actuele GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis).
   • mag de lijst met buisverwijzingen niet een GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) hebben waarvan de startDate (startdatum buisverwijzing) gelijk is aan de eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument.
   • moet de combinatie van broId (BRO-ID) en tubeNumber (buisnummer) van de betreffende GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument ongelijk zijn aan de de combinatie van broId (BRO-ID) en tubeNumber (buisnummer) van de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in de lijst met buisverwijzingen van het betreffende meetpunt met de grootste waarde voor startDate (startdatum buisverwijzing) die ligt voor de eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument, voor zover de lijst met buisverwizing zo'n buisverwijzing bevat.
   • moet de combinatie van broId (BRO-ID) en tubeNumber (buisnummer) van de betreffende GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument ongelijk zijn aan de de combinatie van broId (BRO-ID) en tubeNumber (buisnummer) van de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in de lijst met buisverwijzingen van het betreffende meetpunt met de kleinste waarde voor startDate (startdatum buisverwijzing) die ligt na de eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument, voor zover de lijst met buisverwizing zo'n buisverwijzing bevat.
  • moet er in de BRO een GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput) aanwezig zijn met een broId (BRO-ID) gelijk aan de broId (BRO-ID) van de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument.
   • met daarin een GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) met een tubeNumber (buisnummer) gelijk aan de tubeNumber (buisnummer) van de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument.
    • waarvan ode eventDate (datum gebeurtenis) het gegeven tubeStatus (buisstatus) de waarde 'gebruiksklaar' moet hebben.
   • waarvan de wellConstructionDate (inrichtingsdatum) moet liggen voor of op de eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument.
  • mag er in het betreffende GroundwaterMonitoringNet (Grondwatermonitoringnet) geen GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) zijn waarvan de combinatie van broId (BRO-ID) en tubeNumber (buisnummer) gelijk is aan de combinatie van waarden van de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) van het MeasuringPoint (Meetpunt) in het brondocument en waarvoor de eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument ligt op of na de startDate (startdatum buisverwijzing) en voor de endDate (einddatum buisverwijzing).
 • Na verwerking van het verzoek krijgt:
 • De volgende attributen worden afgeleid:
  • De eventName (naam gebeurtenis) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis) krijgt de waarde 'monitoringbuisVervangen' uit de codelijst EventName (NaamGebeurtenis).
  • De eventDate (datum gebeurtenis) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis), wordt afgeleid van de eventDate in het brondocument.
  • Voor alle actuele GroundwaterMonitoringTubes (GMW-monitoringbuizen) die vervangen zijn door de aangeleverde GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) wordt de endDate (einddatum buisverwijzing) afgeleid van de eventDate in het brondocument.
  • Voor alle aangeleverde GroundwaterMonitoringTubes (GMW-monitoringbuizen) wordt de startDate (startdatum buisverwijzing) afgeleid van de eventDate in het brondocument.
moveRequest
 • De aangeleverde eventDate (datum gebeurtenis) moet liggen na of op de startDateMonitoring (begindatum monitoring) van het betreffende GroundwaterMonitoringNet (Grondwatermonitoringnet).
 • De aangeleverde eventDate (datum gebeurtenis) moet liggen voor of op de endDateMonitoring (einddatum monitoring) van het betreffende GroundwaterMonitoringNet (Grondwatermonitoringnet) als het een endDateMonitoring (einddatum monitoring) heeft.
 • Voor elk MeasuringPoint (Meetpunt) in het brondocument:
  • moet het betreffende GroundwaterMonitoringNet (Grondwatermonitoringnet) een MeasuringPoint (Meetpunt) hebben waarvan de measuringPointCode (meetpuntcode) gelijk is aan de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument.
   • moet de eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument liggen na of op de startDate (startdatum meetpunt).
   • moet de eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument liggen voor of op de endDate (einddatum meetpunt) als het een endDate (einddatum meetpunt) heeft.
   • moet de lijst met buisverwijzingen een GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) hebben waarvan de combinatie van broId (BRO-ID) en tubeNumber (buisnummer) gelijk is aan de combinatie van waarden van de betreffende GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument en de startDate (startdatum buisverwijzing) gelijk is aan de dateToBeCorrected (te corrigeren datum) in het brondocument.
    • moet de eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument ongelijk zijn aan de startDate (startdatum buisverwijzing).
 • Na verwerking van het verzoek is de startDate (startdatum buisverwijzing) gelijk aan de eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument oor de betreffende buisverwijzingen.
deleteRequest
 • Voor elk MeasuringPoint (Meetpunt) in het brondocument:
  • moet het betreffende GroundwaterMonitoringNet (Grondwatermonitoringnet) een MeasuringPoint (Meetpunt) hebben waarvan de measuringPointCode (meetpuntcode) gelijk is aan de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument.
   • moet de lijst met buisverwijzingen een GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) hebben waarvan de startDate (startdatum buisverwijzing) gelijk is aan de eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument en de combinatie van broId (BRO-ID) en tubeNumber (buisnummer) gelijk is aan de combinatie van waarden van de betreffende GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument.
 • Na verwerking van het verzoek krijgt:
  • als van een actief MeasuringPoint (Meetpunt) de actuele GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) is verwijderd:
   • het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) de waarde ‘nee’ van de in de BRO geregistreerde GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) van de GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput) conform de voormalig actuele GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis), tenzij de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) nog in gebruik is bij een ander grondwatermonitoringnet .
   • wordt het gegeven endDate (einddatum buisverwijzing) verwijderd bij de momenteel actuele GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis).
   • het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) de waarde ‘ja’ van de in de BRO geregistreerde GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) van de GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput), conform de momenteel actuele GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis).


Als een huidige buisverwijzing wordt vervangen door een andere buisverwijzing, dan wordt bij de betreffende monitoringbuizen in de GMW grondwatermonitoringput(ten) de waarde van het gegeven 'buis in gebruik' aangepast zoals beschreven in de bovenstaande aanvullende regels, ook als een betreffende GMW grondwatermonitoringput al is opgeruimd.

GMN_MeasuringPointEndDate

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de inhoud van het brondocument.


Toelichting bij de gegevens in het brondocument:

 • De eventDate (datum gebeurtenis) is de datum waarop het aangeleverde meetpunt wordt beëindigd (niet meer wordt gebruikt binnen het kader van dit grondwatermonitoringnet).
 • De measuringPointCode (meetpuntcode) is de unieke identificatie van het meetpunt dat wordt beëindigd.

Het brondocument kan met de onderstaande BRO-verzoeken aangeboden worden voor de onderstaande gebruiksdoelen:

requestGebruiksdoel
registrationRequestEen meetpunt in een grondwatermonitoringnet buiten gebruik stellen.
replaceRequest Niet van toepassing. Bij het buiten gebruik stellen van een meetpunt wordt alleen de gebeurtenis datum geregistreerd. Het corrigeren daarvan valt onder verplaatsen.
insertRequest Niet van toepassing. Een meetpunt kan maar één keer buiten gebruik gesteld worden. Het ongedaan maken daarvan valt onder verwijderen.
moveRequest Verplaatsen van de einddatum geldigheid van een of meerdere meetpunten op de tijdlijn.
deleteRequest Verwijderen van de einddatum geldigheid bij een of meerdere meetpunten. Bijvoorbeeld wanneer een meetpunt ten onrechte buiten gebruik is gesteld. De buiten gebruik stelling wordt hiermee ongedaan gemaakt en het meetpunt is daarna weer actief.


Onderstaande tabel geeft de aanvullende regels (zie ook de GMN gegevenscatalogus en de GMN berichtencatalogus uitgiftewebservice):

BRO-verzoekAanvullende regels
registrationRequest
 • Voor de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument:
  • moet het betreffende GroundwaterMonitoringNet (Grondwatermonitoringnet) een MeasuringPoint (Meetpunt) hebben waarvan de measuringPointCode (meetpuntcode) gelijk is aan de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument.
   • waarvan de startDate (startdatum meetpunt) moet liggen voor of op de eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument.
   • waarvan het gegeven endDate (einddatum meetpunt) ontbreekt.
 • Na verwerking van het verzoek krijgt voor de actuele monitoringTube (monitoringbuis) van het buiten gebruik gestelde measuringPoint (meetpunt) het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de betreffende, in de BRO geregistreerde MonitoringTube (Monitoringbuis) van de betreffende GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput) de waarde ‘nee’, tenzij de MonitoringTube (Monitoringbuis) nog in gebruik is bij een ander grondwatermonitoringnet .
 • De volgende attributen worden afgeleid:

  • De eventName (naam gebeurtenis) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis) krijgt de waarde 'meetpuntBeeindigen' uit de codelijst EventName (NaamGebeurtenis).
  • De eventDate (datum gebeurtenis) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis), wordt afgeleid van de eventDate in het brondocument.
  • De measuringPointCode (meetpuntcode) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis), wordt afgeleid van de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument.
  • Voor het aangeleverde measuringPoint (meetpunt) wordt de endDate (einddatum meetpunt) afgeleid van de eventDate in het brondocument.
moveRequest
 • De waarde van eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument:
  • mag niet liggen voor de startDateMonitoring (begindatum monitoring) van het betreffende grondwatermonitoringnet.
  • mag niet liggen na de endDateMonitoring (einddatum monitoring) van het betreffende grondwatermonitoringnet.
 • Voor elke measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument:
  • moet het betreffende GroundwaterMonitoringNet (Grondwatermonitoringnet) een MeasuringPoint (Meetpunt) hebben waarvan de measuringPointCode (meetpuntcode) gelijk is aan de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument.
   • waarvan de endDate (einddatum meetpunt) gelijk is aan de dateToBeCorrected (te wijzigen datum) in het brondocument.
   • waarvan de startDate (startdatum meetpunt) ligt voor of op de eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument.
   • waarvan de startDate (startdatum buisverwijzing) van de actuele monitoringTube (buisverwijzing) ligt voor of op de eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument.
 • Het volgende attribuut wordt opnieuw afgeleid:

  • De eventDate (datum gebeurtenis) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis), waarvan de waarde van het gegeven eventName (naam gebeurtenis) gelijk is aan 'meetpuntBeeindigen' en de waarde van het gegeven eventDate (datum gebeurtenis) gelijk is aan de waarde van het gegeven dateToBeCorrected (te wijzigen datum) in het brondocument, wordt opnieuwe afgeleid van de waarde van het gegeven eventDate in het brondocument.
deleteRequest
 • Voor elke measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument:
  • moet het betreffende GroundwaterMonitoringNet (Grondwatermonitoringnet) een MeasuringPoint (Meetpunt) hebben waarvan de measuringPointCode (meetpuntcode) gelijk is aan de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument.
   • waarvan de endDate (einddatum meetpunt) gelijk is aan de eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument.
   • moet er in de BRO een entiteit GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput) aanwezig zijn met een broId (BRO-ID) gelijk aan de broId (BRO-ID) van de actuele monitoringTube (monitoringbuis).
    • met daarin en entiteit MonitoringTube (Monitoringbuis) met een tubeNumber (buisnummer) gelijk aan de tubeNumber (buisnummer) van de actuele monitoringTube (monitoringbuis).
     • waarvan ode eventDate (datum gebeurtenis) het gegeven tubeStatus (buisstatus) de waarde 'gebruiksklaar' moet hebben.
    • waarvan de wellConstructionDate (inrichtingsdatum) moet liggen voor of op de waarde van eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument.
 • Na verwerking van het verzoek krijgt voor de actuele monitoringTube (monitoringbuis) van elke niet meer buiten gebruik gesteld measuringPoint (meetpunt) het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de betreffende, in de BRO geregistreerde MonitoringTube (Monitoringbuis) van de betreffende GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput) de waarde ‘ja’ .
 • De entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis), waarvan de waarde van het gegeven eventName (naam gebeurtenis) gelijk is aan 'meetpuntBeeindigen' en de waarde van het gegeven eventDate (datum gebeurtenis) gelijk is aan de waarde van het gegeven eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument, wordt verwijderd uit de lijst met intermediateEvents (tussentijdse gebeurtenissen).


Als een meetpunt in een grondwatermonitoringnet buiten gebruik wordt gesteld (het krijgt een waarde voor het gegeven einddatum meetpunt), dan wordt de op dat moment actuele buisverwijzing NIET beëindigd; er wordt op dat moment geen einddatum afgeleid voor de buisverwijzing. We hebben hier bewust voor gekozen zodat de bronhouder op een later moment makkelijk de laatste stand van zaken van het grondwatermonitoringnet kan achterhalen voordat het meetpunt buiten gebruik werd gesteld.

Wel moet bij het buiten gebruik stellen van een meetpunt voor de actuele buisverwijzing bij de betreffende monitoringbuis van de GMW grondwatermonitoringput de waarde van het gegeven 'buis in gebruik' op 'nee' worden gezet, tenzij de monitoringbuis nog in gebruik is bij een ander grondwatermonitoringnet. Dit wordt ook gedaan als de betreffende GMW grondwatermonitoringput al is opgeruimd.

GMN_Closure

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de inhoud van het brondocument.


Toelichting bij de gegevens in het brondocument:

 • De endDateMonitoring (einddatum monitoring) is de datum waarop de registratie van het grondwatermonitoringnet wordt beëindigd.

Het brondocument kan met de onderstaande BRO-verzoeken aangeboden worden voor de onderstaande gebruiksdoelen:

requestGebruiksdoel
registrationRequestHet beëindigen van de registratie van een grondwatermonitoringnet (niet meer gebruiken in een grondwaterstandsonderzoek noch een grondwatersamenstellingsonderzoek).
replaceRequest Niet van toepassing. Bij het beëindigen van een registratie wordt alleen de einddatum monitoring geregistreerd. Het corrigeren daarvan valt onder verplaatsen.
insertRequest Niet van toepassing. Een registratie kan maar één keer beëindigd worden. Het ongedaan maken van een beëindiging valt onder verwijderen.
moveRequest Verplaatsen van de afsluiting op de tijdlijn. Bijvoorbeeld wanneer een onjuiste einddatum monitoring is geregistreerd.
deleteRequest Verwijderen van de einddatum monitoring. Bijvoorbeeld wanneer de registratie van een grondwatermonitoringnet niet beëindigd had moeten worden. De beëindiging wordt ongedaan gemaakt en het grondwatermonitoringnet is daarna weer actief.


Onderstaande tabel geeft de aanvullende regels (zie ook de GMN gegevenscatalogus en de GMN berichtencatalogus uitgiftewebservice):

BRO-verzoekAanvullende regels
registrationRequest
 • De aangeleverde endDateMonitoring (einddatum monitoring) moet liggen na de startDateMonitoring (begindatum monitoring).
 • De aangeleverde endDateMonitoring (einddatum monitoring) moet liggen na de eventDate (datum gebeurtenis) van alle IntermediateEvents (Tussentijdse gebeurtenissen).
 • De endDateMonitoring (einddatum monitoring) van de entiteit MonitoringNetHistory (Monitoringnetgeschiedenis) wordt afgeleid van de endDateMonitoring (einddatum monitoring) in het brondocument.
 • Na verwerking van het verzoek krijgt voor de actuele monitoringTube (monitoringbuis) van het actieve measuringPoint (meetpunt) in het grondwatermonitoringnet het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de betreffende, in de BRO geregistreerde MonitoringTube (Monitoringbuis) van de betreffende GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput) de waarde ‘nee’, tenzij de MonitoringTube (Monitoringbuis) nog in gebruik is bij een ander grondwatermonitoringnet.
moveRequest
 • De aangeleverde dateToBeCorrected (te corrigeren datum) moet gelijk zijn aan de geregistreerde waarde voor endDateMonitoring (einddatum monitoring).
 • De aangeleverde endDateMonitoring (einddatum monitoring) moet liggen na de endDate (einddatum meetpunt) van elk historisch measuringPoint (meetpunt).
 • De aangeleverde endDateMonitoring (einddatum monitoring) moet liggen na de startDate (startdatum buisverwijzing) van de actuele buisverwijzing van elk actief measuringPoint (meetpunt).
 • De endDateMonitoring (einddatum monitoring) van de entiteit MonitoringNetHistory (Monitoringnetgeschiedenis) wordt opnieuw afgeleid van de endDateMonitoring (einddatum monitoring) in het brondocument.
deleteRequest
 • De aangeleverde endDateMonitoring (einddatum monitoring) moet gelijk zijn aan de geregistreerde waarde voor endDateMonitoring (einddatum monitoring).
 • Na verwerking van het verzoek ontbreekt het gegeven endDateMonitoring (einddatum monitoring) van de entiteit MonitoringNetHistory (Monitoringnetgeschiedenis).
 • Na verwerking van het verzoek krijgt voor elke actuele monitoringTube (monitoringbuis) van de actieve measuringPoints (meetpunten) in het grondwatermonitoringnet het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de betreffende, in de BRO geregistreerde MonitoringTube (Monitoringbuis) van de betreffende GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput) de waarde ‘ja’.


Als een grondwatermonitoringnet wordt beëindigd, dan worden de op dat moment actieve meetpunten en buisverwijzingen NIET beëindigd; er wordt op dat moment geen einddatum afgeleid voor het meetpunt en de buisverwijzing. We hebben hier bewust voor gekozen zodat de bronhouder op een later moment makkelijk de laatste stand van zaken van het grondwatermonitoringnet kan achterhalen voordat het grondwatermonitoringnet werd beëindigd.

Wel moet bij het beëindigen van een grondwatermonitoringnet voor de actuele buisverwijzing van de actieve meetpunten bij de betreffende monitoringbuis van de GMW grondwatermonitoringput de waarde van het gegeven 'buis in gebruik' op 'nee' worden gezet, tenzij de monitoringbuis nog in gebruik is bij een ander grondwatermonitoringnet. Dit wordt ook gedaan als de betreffende GMW grondwatermonitoringput al is opgeruimd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.