Skip to main content
Skip table of contents

Inhoud kenset grondwatermonitoring (GM) in samenhang

1. Inhoudsopgave

2. Toepassing en gebruik

De kenset GM in samenhang bevat de samenvattende/karakteristieke gegevens van registratieobjecten in het grondwatermonitoring domein, inclusief onderlinge relaties tussen deze registratieobjecten. Deze kenset GM in samenhang bevat dus niet de volledige inhoud van de registratieobjecten. Voor het opvragen van de volledige inhoud over de registratieobjecten, zie de Producten en Diensten pagina van de Basisregistratie Ondergrond, en in het bijzonder ook: Handreiking Afname BRO Gegevens

De kenset GM in samenhang bestaat uit verschillende tabellen die onderling relaties met elkaar hebben. Deze kenset GM in samenhang zal worden gebruikt diverse uitgifte kanalen. Zo zal deze bijvoorbeeld worden gebruikt voor het uitgifteloket en de uitgifte webservices van de BRO, als ook diverse uitgifte web services via PDOK.

Merk op: De implementatie van de kenset GM in samenhang, en bijbehorende services is nog in ontwikkeling. Wanneer deze gereed zijn zal dat in deze documentatie bijgewerkt worden.

Per variant kan er sprake zijn van kleine nuances voor wat betreft de inhoud van de services. De variant die hier beschreven is, heeft betrekking op de inhoud voor de uitgifte webservices die via PDOK beschikbaar zullen worden gesteld. Deze bevat bijvoorbeeld ook doorverwijzingen naar BRO uitgifteservices (REST APIs) waarmee de volledige object informatie opgevraagd kan worden (uitgiftedocument in BRO IMBRO XML formaat), of nadere object informatie opgevraagd kan worden (bijv CSV van een GLD reeks). Deze doorverwijzingen zullen mogelijk niet worden opgenomen in de andere uitgifte services.

Via PDOK zal de GM kenset in samenhang middels de volgende OGC Webservices worden aangeboden;

2.1. Onderlinge relaties

Iedere tabel in de kenset GM in samenhang zal worden opgenomen in bovenstaande services. Het gaat om ofwel aparte lagen per tabel (WMS), aparte feature types per tabel (API-Features) of als aparte tabel in de GeoPackage (ATOM).

Om de gegevens in samenhang te bevragen dient gebruik gemaakt te worden van de samenhang tussen de tabellen. Deze samenhang is opgenomen via refererende sleutels (foreign keys) in de tabellen, welke worden gekenmerkt door de suffix '_fk'. Deze verwijzen naar de primaire sleutel (primary key) van een andere tabel. Dit vereist een getrapte bevraging aan de webservice, danwel het opstellen van een geschikte (Inner) Join bij het bevragen a.d.h.v. de kenset.

3. Schematisering van onderlinge relaties

4. Overzicht per tabel

4.1. gm_gmw

Attribuut naam (EN)

Attribuut naam (NL)

generiek/specifiek

Toelichting

gm_gmw_pk

gm_gmw_pk

specifiek

Primaire sleutel van gm_gmw tabel

bro_id

BRO-ID

generiek

delivery_accountable_party

bronhouder

generiek

quality_regime

kwaliteitsregime

generiek

object_registration_time

tijdstip registratie object

generiek

latest_addition_time

tijdstip laatste aanvulling

generiek

registration_completion_time

tijdstip voltooiing registratie

generiek

latest_correction_time

tijdstip laatste correctie

generiek

under_review_time

in onderzoek sinds

generiek

deregistration_time

tijdstip uit registratie genomen

generiek

Alleen van toepassing voor gerelateerde objecten

number_of_monitoring_tubes

aantal monitoringbuizen

specifiek

nitg_code

nitg code

specifiek

well_code

put code

specifiek

owner

eigenaar

specifiek

well_construction_date

inrichtingsdatum put

specifiek

well_removal_date

opruimingsdatum put

specifiek

construction_standard

kwaliteitsnorm inrichting

specifiek

initial_function

initiële functie

specifiek

well_head_protector

beschermconstructie

specifiek

local_vertical_reference_point

lokaal verticaal referentiepunt

specifiek

ground_level_position

maaiveldpositie

specifiek

imbro_xml_url

IMBRO XML URL

specifiek

Link naar object inhoud GMW

delivered_location

Aangeleverde locatie

specifiek

Geometrie encoding (GML v3.2.1) van Aangeleverde locatie.

standardized_location

Gestandaardiseerde locatie

generiek

Geometrie van feature in ETRS89 (EPSG:4258)

4.2. gm_gmw_monitoringtube

Attribuut naam (EN)

Attribuut naam (NL)

generiek/specifiek

Toelichting

gm_gmw_monitoringtube_pk

gm_gmw_monitoringtube_pk

specifiek

Primaire sleutel van gm_gmw_monitoringtube tabel

gm_gmw_fk

gm_gmw_fk

specifiek

Refererende sleutel naar gm_gmw tabel

tube_number

buisnummer

specifiek

tube_status

buisstatus

specifiek

tube_in_use

buis in gebruik

specifiek

tube_top_diameter

diameter bovenkant buis

specifiek

screen_top_position

positie bovenkant filter

specifiek

screen_bottom_position

positie onderkant filter

specifiek

electrode_top_position

positie bovenste elektrode

specifiek

electrode_bottom_position

positie onderste elektrode

specifiek

standardized_location

Gestandaardiseerde locatie

generiek

Gestandaardiseerde locatie van bijbehorende feature uit gm_gmw tabel.

4.3. gm_gmn

Attribuut naam (EN)

Attribuut naam (NL)

generiek/specifiek

Toelichting

gm_gmn_pk

gm_gmn_pk

specifiek

Primaire sleutel van gm_gmn tabel

bro_id

BRO-ID

generiek

delivery_accountable_party

bronhouder

generiek

quality_regime

kwaliteitsregime

generiek

object_registration_time

tijdstip registratie object

generiek

latest_addition_time

tijdstip laatste aanvulling

generiek

registration_completion_time

tijdstip voltooiing registratie

generiek

latest_correction_time

tijdstip laatste correctie

generiek

under_review_time

in onderzoek sinds

generiek

deregistration_time

tijdstip uit registratie genomen

generiek

Alleen van toepassing voor gerelateerde objecten

name

naam

specifiek

delivery_context

kader aanlevering

specifiek

monitoring_purpose

monitoringdoel

specifiek

groundwater_aspect

grondwateraspect

specifiek

start_date_monitoring

begindatum monitoring

specifiek

end_date_monitoring

einddatum monitoring

specifiek

imbro_xml_url

IMBRO XML URL

specifiek

Link naar object inhoud GMN

standardized_location

Gestandaardiseerde locatie

specifiek

Gestandaardiseerde locatie van bijbehorende features uit gm_gmw tabel, geaggregeerd tot MultiPoint.

4.4. gm_gmn_measuringpoint

Attribuut naam (EN)

Attribuut naam (NL)

generiek/specifiek

Toelichting

gm_gmn_measuringpoint_pk

gm_gmn_measuringpoint_pk

specifiek

Primaire sleutel van gm_gmn_measuringpoint tabel

gm_gmn_fk

gm_gmn_fk

specifiek

Refererende sleutel naar gm_gmn tabel

gm_gmw_monitoringtube_fk

gm_gmw_monitoringtube_fk

specifiek

Refererende sleutel naar gm_gmw_monitoringtube tabel

measuring_point_code

meetpuntcode

specifiek

standardized_location

Gestandaardiseerde locatie

generiek

Gestandaardiseerde locatie van bijbehorende feature uit gm_gmw tabel.

4.5. gm_gmn_reference

Attribuut naam (EN)

Attribuut naam (NL)

generiek/specifiek

Toelichting

gm_gmn_reference_pk

gm_gmn_reference_pk

specifiek

Primaire sleutel van gm_gmn_reference tabel

gm_gmn_fk

gm_gmn_fk

specifiek

Refererende sleutel naar gm_gmn tabel

gm_gld_fk

gm_gld_fk

specifiek

Refererende sleutel naar gm_gld tabel

gm_gar_fk

gm_gar_fk

specifiek

Refererende sleutel naar gm_gar tabel

standardized_location

Gestandaardiseerde locatie

generiek

Gestandaardiseerde locatie van bijbehorende features uit gm_gmw tabel, geaggregeerd tot MultiPoint.

4.6. gm_gld

Attribuut naam (EN)

Attribuut naam (NL)

generiek/specifiek

Toelichting

gm_gld_pk

gm_gld_pk

specifiek

Primaire sleutel van gm_gld tabel

gm_gmw_monitoringtube_fk

gm_gmw_monitoringtube_fk

specifiek

Refererende sleutel naar gm_gmw_monitoringtube tabel

bro_id

BRO-ID

generiek

delivery_accountable_party

bronhouder

generiek

quality_regime

kwaliteitsregime

generiek

object_registration_time

tijdstip registratie object

generiek

latest_addition_time

tijdstip laatste aanvulling

generiek

registration_completion_time

tijdstip voltooiing registratie

generiek

latest_correction_time

tijdstip laatste correctie

generiek

under_review_time

in onderzoek sinds

generiek

number_of_observations

aantal observaties

specifiek

research_first_date

datum eerste meting

specifiek

research_last_date

datum laatste meting

specifiek

imbro_xml_url

IMBRO XML URL

specifiek

Link naar object inhoud GLD

series_unknown_csv_url

reeks onbekend CSV URL

specifiek

Link naar CSV van tijd-meetwaarde reeks van ‘mate beoordeling’ = ‘onbekend’

series_preliminary_csv_url

reeks voorlopig CSV URL

specifiek

Link naar CSV van tijd-meetwaarde reeks van ‘mate beoordeling’ = ‘voorlopig’

series_fully_assessed_csv_url

reeks volledigBeoordeeld CSV URL

specifiek

Link naar CSV van tijd-meetwaarde reeks van ‘mate beoordeling’ = ‘volledigBeoordeeld’

standardized_location

Gestandaardiseerde locatie

specifiek

Gestandaardiseerde locatie van bijbehorende feature uit gm_gmw tabel.

4.7. gm_gar

Attribuut naam (EN)

Attribuut naam (NL)

generiek/specifiek

Toelichting

gm_gar_pk

gm_gar_pk

specifiek

Primaire sleutel van gm_gar tabel

gm_gmw_monitoringtube_fk

gm_gmw_monitoringtube_fk

specifiek

Refererende sleutel naar gm_gmw_monitoringtube tabel

bro_id

BRO-ID

generiek

delivery_accountable_party

bronhouder

generiek

quality_regime

kwaliteitsregime

generiek

object_registration_time

tijdstip registratie object

generiek

latest_addition_time

tijdstip laatste aanvulling

generiek

registration_completion_time

tijdstip voltooiing registratie

generiek

latest_correction_time

tijdstip laatste correctie

generiek

under_review_time

in onderzoek sinds

generiek

sampling_date_time

tijdstip veldonderzoek

specifiek

imbro_xml_url

IMBRO XML URL

specifiek

Link naar object inhoud GAR

standardized_location

Gestandaardiseerde locatie

specifiek

Gestandaardiseerde locatie van bijbehorende feature uit gm_gmw tabel.

5. Voorbeeld; gegeven een GLD, de bijbehorende GMW gegevens zoeken

Stel dat men graag wil zoeken op één grondwaterstandsdossier (GLD), en daarbij tevens de gegevens van de bijbehorende grondwatermonitoringput (GMW) wil weten.

In dat geval start de gebruiker bij de gm_gld tabel. Stel dat men geïnteresseerd is in het GLD dossier met bro_id = ‘GLD000000000001';

gm_gld

gm_gld_pk

gm_gmw_monitoringtube_fk

bro_id

<overige attributen>

9650

26081

GLD000000000001

9651

26080

GLD000000000002

Zoals te zien bevat de bijbehorende feature in deze tabel het attribuut ‘gm_gmw_monitoringtube_fk’ met waarde ‘26081'. Daarmee wordt verwezen naar de monitoringbuis in de gm_gmw_monitoringtube tabel met ‘gm_gmw_monitoringtube_pk’ = '26081’;


gm_gmw_monitoringtube

gm_gmw_monitoringtube_pk

gm_gmw_fk

tube_number

<overige attributen>

26081

20209

1

26080

20208

1

In deze gm_gmw_monitoringtube tabel is te zien dat de betreffende feature in deze tabel (met ‘gm_gmw_monitoringtube_pk’ = ‘26081'), een attribuut ‘gm_gmw_fk' heeft met waarde '20209’. Daarmee wordt verwezen naar de grondwatermonitoringput in de gm_gmw tabel met ‘gm_gmw_pk’ = '26081’;

gm_gmw

gm_gmw_pk

bro_id

<overige attributen>

20209

GMW000000027931

20208

GMW000000027930

Tot slot kan in de gm_gmw tabel de betreffende feature inderdaad voorkomt (feature met ‘gm_gmw_pk’ = ‘20209'). Daarmee kunnen dan ook de gerelateerde gegevens uit de tabel worden afgelezen. Bijvoorbeeld dat de bro_id van deze gerelateerde put gelijk is aan 'GMW000000027931'.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.