Skip to main content
Skip table of contents

Werkafspraak EPL- wijzigingen op catalogus v2.0

Behorende bij

Gegevenscatalogus Mijnbouwwetvergunning (EPL) versie 2.0.

Doelgroep

Deze werkafspraken is, naast de gegevenscatalogus, relevant voor afnemers en bronhouders van de Mijnbouwwetvergunning. Met name relevant voor leveranciers van software waarmee op de aanlevervoorzieningen van de BRO kan worden aangesloten. De werkafspraken raken niet aan inhoudelijke processen van bronhouders of afnemers.

Korte samenvatting

Tijdens de realisatie van de software (services) zijn enkele issues gebleken die inconsistentie met overige registratieobjecten tot gevolg zou hebben en daarmee die een juiste implementatie in de weg zitten. Veelal gaat het om errata en verduidelijkingen, die niet raken aan fundamentele inhoudelijke zaken. De services van de Landelijke voorziening BRO en het Bronhouderportaal zijn conform deze werkafspraak gerealiseerd.

Ingangsdatum en afloopdatum

De ingangsdatum is 1 juli 2022, analoog aan de ingangsdatum van gegevenscatalogus 2.0. Bij een volgende (juridische) versie van de gegevenscatalogus worden deze werkafspraken verwerkt.

Aanleiding

Tijdens de realisatie van de software heeft het team Bronhouderportaal/Landelijke voorziening BRO de inconsistenties geconstateerd. De werkafspraken op versie 2.0 maken het mogelijk om deze inconsistenties weg te nemen zonder dat hiervoor eerst een juridische traject hoeft te worden doorlopen.

bouw kwam een aantal issues tegen bij de implementatie van EPL catalogus en bijbehorend technisch ontwerp.

Werkafspraken

Het gaat om onderstaande issues. Deze zijn besproken en geïmplementeerd door de teams in de BRO-keten en afgestemd met betreffende stakeholders via BRO ketenbijeenkomsten.


tabel met omschrijving van de werkafspraken

Datum toegevoegd

Plaats in gebruiksvriendelijke catalogus

Is

Moet worden

Aanleiding / Toelichting

17-05-2022

5.3.9.3 aangeleverde begrenzing

 • Regels: Het gebied moet liggen in Nederland of zijn Exclusieve Economische Zone.
  Het referentiestelsel moet gelijk zijn aan RD wanneer de waarde van het attribuut onshore van de entiteit Vergunninggebied gelijk is aan ja.
  Het referentiestelsel moet gelijk zijn aan ETRS89 wanneer de waarde van het attribuut onshore van de entiteit Vergunninggebied gelijk is aan nee.
 • Regels: Het gebied moet liggen in Nederland of zijn Exclusieve Economische Zone.
  Het referentiestelsel moet gelijk zijn aan RD wanneer de waarde van het attribuut onshore van de entiteit Mijnbouwwetvergunning gelijk is aan ja.
  Het referentiestelsel moet gelijk zijn aan ETRS89 wanneer de waarde van het attribuut onshore van de entiteit Mijnbouwwetvergunning gelijk is aan nee.
 • Gemeld door het team BHP/LV BRO 
 • Onshore is geen attribuut van Vergunninggebied maar een attribuut van Mijnbouwwetvergunning.

09-06-2022

 • 5.3.10.3 geologische bovengrens
 • 5.3.10.4 geologische ondergrens
 • Type gegeven: Attribuut van Dieptebereik
 • Domein naam: GeologischVlak
 • Type gegeven: Gegevensgroep van Dieptebereik
 •  Domein naam: Geologisch vlak

Geconstateerd door het team BRO standaardisatie.

GeologischVlak is als gestructureerd dataType opgenomen. Dit is niet juist en moet een gegevensgroeptype zijn.

Gevolgen van het typeren als gestructureerd datatype:

 • Het geologisch vlak is niet in de catalogus opgenomen (komt alleen in het entiteitplaatje bij Dieptebereik voor)
 • Het logisch model is niet automatisch afleidbaar
 • Met de aanpassing verandert er inhoudelijk niets.

Noot: de wijzigingen zijn eind 2022 al doorgevoerd in de werkversie van de gegevenscatalogus, om het logisch model en de xsd's te kunnen genereren.

GeologischVlak (niet in catalogus)

 • GeologischVlak
 • Gestructureerd dataType (niet in catalogus)
 • eenheid: data element van GeologischVlak (niet in catalogus)
 • grensvlak: data element van GeologischVlak (niet in catalogus)
 • Geologisch Vlak
 • Type gegeven: Entiteit (Gegevensgroeptype)
 • eenheid: Attribuut Geologisch vlak (attribuutsoort)
 • grensvlak: Attribuut Geologisch vlak (attribuutsoort)

16-06-2022

6.11 TypeWijziging (waardelijst)

 • gebiedswijziging
 • ·wijzigingGeldigheid
 • wijzigingVergunninghouder
 • gebiedswijziging
 • wijzigingGeldigheid
 • wijzigingVergunninghouder
 • wijzigingGeenGebiedGeldigheidHouder: Een ander gegeven dan het vergunninggebied, de geldigheidsduur of de vergunninghouder van de vergunning is gewijzigd.

Geconstateerd door het team BRO standaardisatie.

Type wijziging ontbreekt wanneer het gaat om wijzigingen die gegevens betreffen die niet in de BRO zijn vastgelegd (bijv. uitvoerder). De wijziging wordt wel geregistreerd in de BRO (zonder inhoud) zodat een volledig overzicht van besluitnummers beschikbaar is.

Nu is het onduidelijk voor de gebruiker wat het ontbreken van type wijziging betekent, en voor de aanleverende partij of een wijziging (anders dan gebied, geldigheid of houder) wordt geregistreerd in de BRO. Daarom wordt een waarde toegevoegd aan TypeWijziging, zodat deze casus expliciet is vastgelegd.

Noot: de wijzigingen zijn eind 2022 al doorgevoerd in de werkversie van de gegevenscatalogus, om het logisch model en de xsd's te kunnen genereren.

25-01-20235.3.14 Te wijzigen gegevensEen wijziging van de vergunninghouder, d.w.z. een wijziging in de lijst met een of meerdere organisaties die deel uitmaken van de vergunninghouder, is in de entiteit Te wijzigen gegevens gemodelleerd als een of meer vertrekkende en/of een of meer toetredende organisaties.

Een wijziging van de vergunninghouder, d.w.z. een wijziging in de lijst met een of meerdere organisaties die deel uitmaken van de vergunninghouder, is in de entiteit Te wijzigen gegevens gemodelleerd als een lijst met alle organisaties (een of meer) die na wijziging deel uitmaken van de vergunninghouder.

De attributen 'vertrekkende organisatie' (par. 5.3.14.3) en 'toetredende organisatie' (par. 5.3.14.4) vervallen. Nieuw is de gegevensgroep 'vergunninghouder'. Kenmerken bij de gegevensgroep 'vergunninghouder':

 • Naam: vergunninghouder
 • Type gegeven: Attribuut van Te wijzigen gegevens
 • Definitie: De nieuwe partij die het vergunde recht heeft.
 • Juridische status: Authentiek
 • Kardinaliteit: 0..1
 • Gegevensgroeptype: Vergunninghouder
 • Materiële geschiedenis: Nee
 • Toelichting: Een wijziging van de vergunninghouder wordt geregistreerd als een lijst met een of meerdere organisaties waaruit de vergunninghouder na wijziging bestaat. Deze lijst wijkt af van de huidige geregistreerde vergunninghouder: vertrekkende organisaties zijn uit de lijst verwijderd en toetredende organisaties zijn eraan toegevoegd.

Overige wijzigingen

 • Toelichting op entiteit Te wijzigen gegevens: de zinsnede "de vertrekkende organisatie en" wordt verwijderd.

Gewenste wijziging is geconstateerd bij het maken van het ontwerp van de brondocumenten.

Noot: de wijzigingen zijn op 18 juli 2023 al doorgevoerd in de werkversie van de gegevenscatalogus, om het logisch model en de xsd's te kunnen genereren.

23-10-20235.3.1.12 ingangsdatum
 • Kardinaliteit 1

 • Mogelijk geen waarde: Ja

 • Reden geen waarde: Het kan voorkomen dat de ingangsdatum nog niet bepaald is, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

 • Kardinaliteit 0..1

 • Mogelijk geen waarde: Nee

 • Reden geen waarde: verwijderen

Bij het maken van het technisch ontwerp kwam naar voren dat de reden waarom er geen ingangsdatum bekend hoeft te zijn, het construct 'Reden geen waarde' niet rechtvaardigde. Correct is de kardinaliteit 0..1.
23-10-20235.3.1.13 vervaldatum
 • Kardinaliteit 1

 • Regels:

  • De datum moet liggen na de ingangsdatum.
 • Regels IMBRO/A: geen

 • Mogelijk geen waarde: Ja

 • Reden geen waarde:

  • De waarde mag niet aanwezig wanneer de waarde van het attribuut ingangsdatum ontbreekt.
  • Voor IMBRO/A-gegevens kan het voorkomen dat de vervaldatum niet bepaald is, in dat geval ontbreekt de waarde.
 • Kardinaliteit 0..1

 • Regels invoegen:

  • Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer het attribuut ingangsdatum aanwezig is.

  • Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer het attribuut ingangsdatum niet aanwezig is.

 • Regels IMBRO/A toevoegen:

  • Voor IMBRO/A-gegevens mag het attribuut ontbreken wanneer het attribuut ingangsdatum aanwezig is.

 • Mogelijk geen waarde: Nee

 • Reden geen waarde: verwijderen

 • Toelichting: “en heeft het gegeven geen waarde” vervangen door “en ontbreekt het gegeven”

Bij het maken van het technisch ontwerp kwam naar voren dat de reden waarom er geen vervaldatum bekend hoeft te zijn, het construct 'Reden geen waarde' niet rechtvaardigde. Correct is de kardinaliteit 0..1.
23-10-20235.3.11.1 begindatum
 • Kardinaliteit: 1

 • Regels:

  • De datum mag niet liggen voor de ingangsdatum van de entiteit Mijnbouwwetvergunning.

 • Mogelijk geen waarde: Ja

 • Reden geen waarde: Het kan voorkomen dat de ingangsdatum van de Mijnbouwwetvergunning nog niet bepaald is, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

 • Kardinaliteit: 0..1

 • Regels invoegen:

  • Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer het attribuut ingangsdatum van de entiteit Mijnbouwwetvergunning aanwezig is.

  • Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer het attribuut ingangsdatum van de entiteit Mijnbouwwetvergunning niet aanwezig is.

 • Mogelijk geen waarde: Nee

 • Reden geen waarde: verwijderen

Bij het maken van het technisch ontwerp kwam naar voren dat de reden waarom er geen begindatum bekend hoeft te zijn, het construct 'Reden geen waarde' niet rechtvaardigde. Correct is de kardinaliteit 0..1.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.