Skip to main content
Skip table of contents

Systeemlimieten

Het Bronhouderportaal verwerkt dagelijks grote datastromen.

Houd er rekening mee dat er grenzen zijn aan het systeem. Daarom is er een maximaal acceptabele omvang van een levering vastgesteld.


Als je gegevens  geautomatiseerd aanlevert via de API van het Bronhouderportaal, dan geldt het volgende:

  • Er mogen maximaal 1000 brondocumenten in één levering zitten.
  • Maximaal 500 Mb in één levering.


Als je gegevens aanlevert via een upload in het Bronhouderportaal, den geldt het volgende:

  • Via de web interface geldt een uploadlimiet van 20 Mb per levering.
  • Er mogen maximaal 1000 brondocumenten in één levering zitten.


Voor grondwaterstanden geldt een extra beperking:

  • Een grondwatermeetreeks (GLD) mag maximaal 10.000 tijd–waarneming paren hebben. Er is hierbij geen beperking over de periode waarbinnen deze metingen zijn gedaan.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.