Skip to main content
Skip table of contents

Release Notes BHP - tot maart 2021

Medio februari 2021 is het Bronhouderportaal overgedragen van ICTU naar het team LV BRO. Onderstaande releasenotes zijn van de periode tot maart 2021. De releasenotes van het Bronhouderportaal zijn vanaf die datum onderdeel van de sprintreleases LV BRO en Bronhouderportaal .

WIJZIGINGEN IN 2021

19 februari 2021 | v2.23.24

Aanpassing getoonde gegevens in samenvatting brondocument

 • 4611 Voor alle registratieobjecten is de gegevensindeling op het tabblad Samenvatting van een brondocument aangepast om deze geschikter maken voor brondocumenten die een correctie- en aanvullingsverzoek bevatten.
 • 4666 Bij BHR-GT zijn de volgende afgeleide gegevens toegevoegd:
  • Maaiveldhoogte
  • Gemiddeld hoogste grondwaterstand
  • Gemiddeld laagste grondwaterstand.
 • 4587 Bij GMW wordt worden tussentijdse gebeurtenissen in nu chronologische volgorde afgebeeld.

Aanpassing getoonde gegevens in Correctievergelijk

 • 4576 Voor alle brondocumenten waar dit van toepassing is worden voor de duidelijkheid nu ook afgeleide gegevens getoond.
 • 4791 Voor GMW zijn de volgende afgeleide gegevens toegevoegd:
  • Buis in gebruik
  • Positie bovenkant filter
  • Positie onderkant filter
  • Buis ingeplaatst.
 • 4415 Voor startregistraties van GLD wordt in Correctievergelijk duidelijker weergegeven welke gegevens zijn te corrigeren.

Verbetering van fouten

 • 4805 Bij GMW wordt het tabblad Tijdlijn niet langer ten onrechte getoond als er geen visualisatie beschikbaar of van toepassing is.

5 februari 2021 | v2.23.13

Aanpassing van Rapporten

 • 4305 Het rapport Brondocumentenlijst voor bronhouders is uitgebreid met veld Object-ID Bronhouder.

Verbetering van fouten

In visualisaties:

 • 4483 De melding dat een tijdlijn-visualisatie aan het laden is verdwijnt nu als het laden is afgerond.
 • 4530 Bij de weergave van waterstanden worden de waarden met het juiste aantal decimalen getoond.

In Correctievergelijk:

 • 4556 Engelse termen worden vertaald naar het Nederlands.
 • 4464 Diakrieten zoals accenten en trema’s worden goed afgebeeld.
 • 4512 Te vergelijken kolommen worden in logische volgorde naast elkaar afgebeeld.
 • 4528 Bij CPT’s wordt de startijd op de juist manier vergeleken.
 • 4585 Bij CPT’s wordt een extra toegevoegde verwijderde laag nu ook herkend.
 • 4588 Bij GMW’s wordt een extra toegevoegde buis als zodanig herkend.
 • 4562 De terminologie is aangepast aan recente wijzigingen in de IMBRO-standaard.

In de weergave van gegevens in tabblad Samenvatting een brondocument:

 • 4545 Het tabblad Samenvatting waarin metagegevens van een brondocument worden getoond bevat nu ook gegevens die voorheen ontbraken.

In de weergave van foutmeldingen:

 • 4546 Als een brondocument een KvK-nummer bevat van een niet bij de BRO aangemelde organisatie wordt daar nu een specifieke en begrijpelijke foutmelding getoond.

14 januari 2021 | v2.23.7

Toevoeging van visualisatie- en validatiemogelijkheden

Voor Grondwatermonitoringputten (GMW) zijn nu de volgende grafische weergave- en validatiemogelijkheden beschikbaar:

 • Het tonen en valideren van de tijdlijn voor:

  • GMW-Inrichten
  • GMW-Inrichten met Geschiedenis
  • GMW-aanvullingen (alle typen aanvullingen).
 • Als voorbereiding op toevoeging van nieuwe controlemogelijkheden:

  • Correctie-vergelijkservice voor GMW-Vervanging Inrichting
  • Valideren en tonen van de tijdlijn van correcties op GMW-Inrichten
  • Valideren en tonen van de tijdlijn van correcties op overige GMW-aanvullingen:
   • GMW-Vervangen
   • GMW-Verplaatsen
   • GMW-Invoegen
   • GMW-Verwijderen.
  • Valideren en tonen van de tijdlijn van correcties op GMW-Opruimen:
   • GMW-Verplaatsen
   • GMW-Verwijderen.

Voor Grondwaterstandsonderzoek (GLD) is de volgende visualisatie beschikbaar:

 • Waterstanden bij GLD-Aanvullen.

Voor respectievelijk Geotechnisch Sondeeronderzoek (CPT) en Bodemkundig Boormonsteronderzoek (BHR-P) zijn als nieuwe controlemogelijkheden beschikbaar:

 • Correctie-vergelijkservice voor CPT-Correctie
 • Correctie-vergelijkservice voor BHR-P-Correctie.

Merk op dat dit voorlopige invullingen zijn van deze nieuwe mogelijkheden. Ze zullen de komende tijd nog worden verfijnd.

Vervallen

Het grondwatermonitoringputschema onder tabblad Grafiek is vervallen. Met de introductie van de tijdlijn-service is deze weergave niet meer nodig.

1 januari 2021 | v2.22.0

Toevoeging ondersteuning van nieuwe registratieobjecten

In verband met de livegang van Tranche 3 van de Wet bro is het nu mogelijk om verzoeken in te dienen voor:

 • Grondwatermonitoringnet:
  • GMN-startregistraties
  • GMN-aanvullingen
 • Grondwatersamenstellingsonderzoek:
  • GAR-registraties
  • GAR-correcties
 • Grondwaterstandsonderzoek:
  • GLD-startregistraties
  • GLD-aanvullingen
  • GLD-correctie op starregistratie (vervangen)
  • GLD-correctie op aanvullen (verwijderen)
  • GLD-correctie op eindregistratie (verwijderen).

WIJZIGINGEN IN 2020

11 december 2020 | v2.21.0

Toevoeging mogelijkheid Archiefoverdracht

De BRO Servicedesk kan nu het archief van een bronhouder overzetten naar een andere bronhouder. Dat is bijvoorbeeld nodig bij een bestuurlijke herindeling waar bij een latende bronhouder het bronhouderschap overdraagt naar een ontvangende bronhouder. Op deze wijze kan de ontvangende bronhouder bij terugmeldingen beschikken over gearchiveerde procesverslagen van leveringen die nog zijn afgehandeld door de voorganger. De ontvangende bronhouder kan nu een archiefoverdracht bij de BRO Servicedesk aanvragen.

04 december 2020 | v2.20.0

Toevoeging berichtcode aan notificaties

Onder aan notificatieberichten die de gebruiker via e-mail ontvangt bij statuswijzigingen in een levering is nu een berichtcode toegevoegd voor snellere afhandeling van eventuele vragen over deze notificaties.

Dit is ook aangepast in andere mailberichten die het Bronhouderportaal uitstuurt.

26 november 2020 | v2.19.0

Tonen extra gegevens bij geotechnische boormonsterbeschrijvingen

Voor BHR-GT worden attributen die onderdeel zijn van de Boormonsterbeschrijving en de Boormonsteranalyse voor de duidelijkheid nu gegroepeerd in deze attribuutgroepen weergegeven. Aan de attribuutgroep Boormonsterbeschrijving is het attribuut Beschrijfprocedure toegevoegd.

Verbetering van fouten

Bij de afwikkeling van succesvol in de BRO geregistreerde brondocumenten werd het procesverslag met de beschrijving van de gevolgde werkstroom in vijfvoud gearchiveerd, zoals te zien aan overbodig veel treffers bij een zoekopdracht in het archief. De procesverslagen worden nu weer éénmalig gearchiveerd.

13 november 2020 | v2.18.2

Verbetering zoekfuncties

De zoekfunctie om gearchiveerde leveringen te kunnen terugzoeken in het archief is verbeterd. Het is nu mogelijk om met één zoektekst te zoeken naar verschillende kenmerken. En het is voldoende als de opgegeven tekst ergens in deze kenmerken voorkomt. Het hoeft geen exacte match meer te zijn.

Verbetering projectenoverzicht

Het is nu mogelijk om te kiezen om gesloten projecten wel of niet te tonen in het projectenoverzicht.

Verbetering machtigingsoverzicht

Het sorteren van machtigingen op basis van omschrijving is niet meer gevoelig voor het gebruik van hoofd- en kleine letters.

Verbetering getoonde machtigingsinformatie

De gegevens van een machtiging zijn nu voorzien van duidelijke labels om de betekenis van de getoonde gegevens te verduidelijken.

De naam van het project waaronder de machtiging is uitgegeven wordt nu ook aan de leverancier getoond. Voorheen was die naam alleen voor de bronhouder te zien. Deze aanpassing vereenvoudigt de communicatie tussen bronhouder en leverancier.

Aanpassing bedrijfslogica

Bij de controle van een correctie- en aanvullingsbericht wordt nu gecontroleerd of de hoofdleverancier gerechtigd is dit verzoek in te dienen bij de bronhouder. Voorheen werd gecontroleerd of de leverancier die de daadwerkelijk de aanlevering deed daartoe gerechtigd was, ook als die leverancier dat deed in opdracht van een hoofdleverancier, op basis een gedelegeerde machtiging. Het delegeren van een machtiging blijft mogelijk. Maar voor de bronhouder is de hoofdleverancier de eindverantwoordelijke en te controleren partij.

30 oktober 2020 | v2.17.0

Tonen extra gegevens bij observaties grondwaterstanden

Bij de weergave van observatiegegevens van grondwaterstanden (GLD) worden nu ook getoond:

 • Mate beoordeling (is dit een voorlopige of definitieve beoordeling?)
 • Observatietype (bijvoorbeeld: ‘reguliere meting’)

Verbetering van fouten

Bij instelling van automatisch goedkeuren en automatisch accorderen wordt de voortgangsbalk die de automatische afhandeling van verschillende stappen in een levering aan de gebruiker laat zien nu op de juiste wijze getoond.

16 oktober 2020 | v2.16.6

Verbeteringen in de gebruikersinterface

De volgende aanpassingen zijn uitgevoerd om de begrijpelijkheid en consistentie van de gebruikersinterface te verbeteren:

 • Het Hoofdmenu is beter herkenbaar gemaakt met een lichtblauwe achtergrondkleur.
 • De menu-optie Rechten beheren is aangepast tot Autorisaties beheren.
 • De paginatitel Organisatie gegevens is aangepast tot Organisatievoorkeuren.
 • De paginatitel Profiel is aangepast tot Gebruikersvoorkeuren.

Verhoging maximaal toegestane bestandsgrootte

De maximumgrootte van brondocumenten is vergroot 5 naar 20 MB. De maximumgrootte van leveringen is vergroot van 10 naar 20 MB.

Verbetering van fouten

Machtigingen in het Machtigingsoverzicht zijn weer naar wens te sorteren.

27 juli 2020 | v2.13.28

Verbetering van fouten

Een onterechte foutmelding na het succesvol instellen van een nieuw wachtwoord is verwijderd.

In het Overzicht leveringen is een sorteringsfout verbeterd bij sortering op: Laatst gewijzigd door.

20 juli 2020 | v2.13.25

Uitbreiding detailgegevens registratieverzoeken

De weergave van details van een registratieverzoek voor een Grondwatermonitoringput is uitgebreid met Inrichtingsdatum.Verder is de volgende Geo-ohmkabel-informatie toegevoegd: kabelnummer, elektrodenummer, elektrodemateriaal, elektrodestatus en elektrodepositie.

5 juni 2020 | v2.13.21

Inperking ondersteunde browsers

De ondersteuning van de verouderde Internet Explorer versie 11 is gestaakt. Deze browser ondersteunt niet de technische aanpassingen die nodig zijn voor het steeds intensievere gebruik van het Bronhouderportaal. Het niet ondersteunen van verouderde browsers is in lijn met het beleid van de rijksoverheid. Het Bronhouderportaal ondersteunt nu recente versies van Google Chrome (of Chromium), Microsoft Edge, Mozilla Firefox en Apple Safari.

29 mei 2020 | v2.11.1

Aanpassing lay-out overzichten

De pagina Overzicht leveringen is voorzien van paginering. Dit betekent dat langere lijsten met leveringen nu verdeeld worden over meerdere pagina’s worden getoond. Dat is nodig om te voorkomen dat browsers overbelast raken en een foutmelding geven. Het blijft mogelijk om de hele leveringslijst te sorteren of met behulp van een filter uit de hele lijst een bepaalde selectie te laten tonen.

Uitbreiding detailgegevens registratieverzoeken

De weergave van details van het aanvullingsverzoek GMW-opruimen is uitgebreid met: Opruimingsdatum.

20 mei 2020 | v2.10.3

Uitbreiding Colofon

In het Colofon onder aan elke webpagina is de verwijzing Kwetsbaarheid melden opgenomen. Hiermee conformeert het Bronhouderportaal zich aan de richtlijnen van de rijksoverheid.

Uitbreiding controle e-mailadressen

Als bij invoer of aanpassing van een e-mailadres per abuis spaties of andere niet zichtbare tekens worden toegevoegd die het adres ongeldig maken worden die nu bij afhandeling van de wijziging automatisch verwijderd.

Verbetering van fouten

Bij het doorbladeren van gegevens van registratieobjecten in de Kaart-weergave versprong de weergave tussen de Grafiekweergave en Brondocumentweergave. Dit is verbeterd. Bij het bladeren tussen brondocumenten in een levering wordt nu consequent dezelfde weergave getoond.

Wanneer voor een Geotechnisch Booronderzoek (BHR-GT) de Grafiekweergave geopend wordt geen foutmelding meer getoond maar de meer accurate melding dat voor dit object momenteel nog geen grafiek beschikbaar is.

15 mei 2020 | v2.10.0

Uitbreiding beschikbare rapporten

De voor leveranciers beschikbare Rapporten zijn uitgebreid met Machtigingenlijst voor leveranciers. Dit rapport geeft de leveranciers een overzicht van alle ontvangen en gedelegeerde machtigingen.

Aanpassing naamgeving rapporten

In naamgeving van voorheen gelijknamige rapporten is de gebruikersrol in de rapportnaam toegevoegd. Gebruikers met meerdere rollen kunnen het juiste rapport kiezen. Want de inhoud van een gelijknamig rapport kan per rol verschillen.

Uitbreiding beschikbare grafieken

Voor een Correctieverzoek voor een Geotechnisch sondeeronderzoek is nu ook een sondeergrafiek beschikbaar.

Uitbreiding Colofon

Het Colofon onder aan elke webpagina is uitgebreid met een verwijzing naar een overzicht van de beschikbaarheid van alle systeemcomponenten van in BRO-keten die het Bronhouderportaal nodig heeft om goed te functioneren. Dit betreft zowel de actuele beschikbaarheid als de historie van eventuele verstoringen in de afgelopen zeven dagen.

11 mei 2020 | v2.9.6

Verbetering laadtijd rapporten

Rapporten die bij het opvragen een lange laadtijd vergden en daardoor in browsers voor time-out-storingen kunnen zorgen worden nu elke nacht vooraf gegenereerd zodat ze snel laden. Deze rapporten zijn dan bijgewerkt tot en met de voorgaande nacht.

01 mei 2020 | v2.9.2

Aanpassingen rapporten

In de rapporten Leveringenlijst en Brondocumentenlijst voor bronhouders worden niet-valide leveringen van externe leveranciers niet meer opgenomen. Het rapport komt nu inhoudelijk overeen met de leveringen die getoond worden in de pagina Overzicht leveringen.

De naam van het rapport Projecten met rollen dat beschikbaar is voor bepaalde gebruikersrollen bij bronhouderorganisaties is hernoemd tot Autorisatielijst.

Aanpassing E-mailnotificaties

De wekelijkse versturing van e-mailnotificaties met het Overzicht lang openstaande leveringen is vereenvoudigd om te voorkomen dat op het moment dat een levering voor het eerst de 25-dagentermijn overschrijdt een dubbele notificatie wordt verstuurd.

24 apr 2020 | v2.8.0

Aanpassing lay-out Handleiding

De pagina’s in de handleiding zijn nu elk voorzien van een datumstempel en een korte omschrijving van de laatste wijziging.

Uitbreiding aanleverbare registratieverzoeken

Voor het nieuwe registratieobject Grondwatermonitoringnet (GMN) kunnen nu registratieverzoeken worden ingediend via het Bronhouderportaal. De volgende verzoeken worden ondersteund:

 • GMN-StartRegistratie
 • GMN-MeetPunt
 • GMN-BuisVerwijzing
 • GMN-EinddatumMeetpunt
 • GMN-EindeRegistratie.

17 apr 2020 | v2.7.1

Uitbreiding detailgegevens registratieverzoeken

Bij weergave van details van een registratieverzoek voor een Grondwatermonitoringput wordt nu ook de Maaiveldpositie (groundLevelPosition) getoond.

Aanpassing sorteermogelijkheden Brondocumentenlijst

De Brondocumentenlijst in een levering kan nu gesorteerd worden op: bestandsnaam, bestandsgrootte, datum laatste wijziging en BRO-ID.

Verbetering van fouten

De weergave van het onderwerp in e-mailnotificatieberichten is verbeterd, zodat nu ook bijzondere tekens zoals diakrieten juist worden weergegeven.

 • De toetsing of e-mailadressen horen bij het maildomein van de organisatie is niet langer gevoelig voor gebruik van hoofd- en kleine letters.

 • Op de Inlogpagina wordt de menuoptie Inloggen met e-mailadres niet meer als reeds gemaakte keuze geopend afgebeeld als de gebruiker deze keuze nog niet heeft gemaakt.

03 apr 2020 | v2.6.3

Uitbreiding projectgegevens

Projectgegevens zijn uitgebreid met een Omschrijving-veld waarin informatie en notities over een project kunnen worden opgenomen.

Uitbreiding rapporten

Voor leveranciers is nu de Brondocumentenlijst voor leveranciers beschikbaar.

Uitbreiding beschikbare e-mailnotificatieberichten

Er zijn nu e-mailnotificaties beschikbaar voor het melden van het goed- of afkeuren van een levering.

Uitbreiding E-mailnotificatiebeheer

Gebruikers kunnen in hun Profielpagina voor alle e-mailnotificaties die betrekking hebben op statuswijzigingen in leveringen zelf instellen of zij die wel of niet wensen te ontvangen.

Verbeterde fout

In de afhandeling van grotere leveringen met bijvoorbeeld meer dan 2.000 bestanden is een aanpassing gemaakt om een time-out in het afhandelproces te voorkomen.

27 mrt 2020 | v2.4.8

Uitbreiding rapporten

Voor bronhouderorganisaties zijn voor gebruikers met de gebruikersrol van Coördinator nu de volgende rapporten beschikbaar:

 • Gebruikerslijst
 • Brondocumentenlijst
 • Leveringenlijst
 • Projectenlijst.

Voor leveranciers is voor alle gebruikers nu het volgende rapport beschikbaar:

 • Brondocumentenlijst

06 mrt 2020 | v2.4.1

Uitbreiding controle Dubbele registratieverzeoken

Bij elk aangeleverd registratieverzoek wordt nu gecontroleerd of een bestand met exact dezelfde inhoud al eerder in de BRO was geregistreerd. Dergelijke duplicaten kunnen niet meer verwerkt worden.

Aanpassing detailgegevens Registratieobject uit de BRO

De weergave van namen van detailgegevens van een eerder in de BRO geregistreerd registratieobject worden nu vertaald naar het Nederlands, ook al zijn ze in de BRO in het Engels opgeslagen.

Aanpassing detailgegevens Geotechnisch Sondeeronderzoek

Bij de documentdetails van een registratieverzoek voor een Geotechnisch sondeeronderzoek worden Datum Uitvoering, Starttijd en Rapportagedatum duidelijker van elkaar onderscheiden.

Uitbreiding verwijdermogelijkheden Leveringen

Als bronhouder is het nu mogelijk om zelf een afgekeurde levering te verwijderen.

Uitbreiding Sitemap Handleiding

De sitemap van de handleiding bevat nu een chronologisch overzicht van welke pagina’s het laatst gewijzigd zijn en wat voor elke pagina de laatste wijziging was.

28 feb 2020 | v2.3.10

Aanpassing rapporten

Aan rapport Alle gebruikers is een extra kolom: Organisatienaam toegevoegd.

De juiste weergave van bijzondere tekens zoals diakrieten worden nu ook in alle rapporten ondersteund.

21 feb 2020 | v2.3

Vernieuwing Handleiding

Het Bronhouderportaal beschikt nu over een online handleiding die de oude PDF-versie vervangt.

Aanpassing lay-out Profielpagina

De Profielpagina voor het beheer van eigen voorkeursinstellingen van gebruikers is nu voorzien van een nieuw menu als voorbereiding op komende uitbreidingen.

Uitbreiding Inlogmogelijkheden

Gebruikers die voor een bronhouderorganisatie werken kunnen nu tweefactorauthenticatie instellen als zij inloggen met hun e-mailadres.

Uitbreiding detailgegevens registratieverzoeken

Bij detailgegevens een registratieverzoek voor een Geotechnische sondeeronderzoek wordt nu ook de Maaiveldhoogte getoond.

07 feb 2020 | v2.2

Uitbreiding rapporten

Voor gebruikers bij bronhouderorganisaties met de rol van Coördinator zijn de volgende rapporten nu beschikbaar:

 • Brondocumenten met actuele status
 • Projecten met projectrollen.

31 jan 2020 | v2.1

Uitbreiding beschikbare e-mailnotificatieberichten

Gebruikers in een bronhouderorganisatie met de rol van Bronhouder en Coördinator ontvangen nu wekelijks een herinnering bij leveringen die in het Bronhouderportaal langer dan 25 werkdagen in behandeling zijn.

Uitbreiding instelmogelijkheden Profielpagina

Gebruikers kunnen in hun eigen Profielagina hun voorkeur instellen voor het wel of niet ontvangen van e-mailntoficaties over statuswijzigingen in de afhandeling van leveringen.

Verbetering van fouten

Bij het printen vanuit de Firefox-browser wordt de Brondocumentenlijst in een levering nu altijd volledig afgedrukt.

De automatische vernieuwing van pagina’s is aangepast zodat ook de Firefox-browser hier goed mee omgaat.

De afhandeling in te laden bestanden is aangepast zodat bij grote aantallen bestanden die in meerdere deelleveringen worden verwerkt geen time-out optreedt.

In automatische communicatie met het Bronhouderportaal via een API worden nu ook berichten terug aan de aanvrager volgens voorschrift versleuteld.

Voor de Internet Explorer 11-browser die moderne technieken niet goed ondersteund is een maatwerk-afhandeling gemaakt om de Grafiekweergave van een brondocument goed te tonen.

Inperking printmogelijkheden

Het printen van de landkaarten vanuit de browser wordt vanwege technische beperkingen niet langer ondersteund. Kaarten zijn uit te printen door er een schermafbeelding van te maken (bijvoorbeeld met printscreen) en door dan deze schermafdruk als afbeelding uit te printen.

WIJZIGINGEN IN 2019

06 dec 2019 | v2.0

Aanpassing lay-out Inlogpagina

De Inlogpagina is aangepast in kleur en in tekst om een duidelijker onderscheid te maken tussen de Demo-omgeving en de productieomgeving.

Mededelingen op de Inlogpagina zijn na lezing weg te klikken.

Aanpassing teksten E-mailnotificatieberichten

E-mailnotificatieberichten zijn aangepast om duidelijker te tonen of ze afkomstig zijn van de Demo-omgeving of de productieomgeving.

Uitbreiding filtermogelijkheden Leveringsoverzichten

Leveringen kunnen worden voorzien van een label om in het Leveringsoverzicht leveringen te kunnen filteren op basis van hun label(s).

Uitbreiding overzichtspagina’s Machtigingenoverzicht

Het overzicht van ontvangen machtigingen is uitgebreid met een extra tabblad met een alternatief Machtigingenoverzicht dat beter geschikt is voor grote lijsten.

Uitbreiding kruimelpad Ontvangen machtiging

Bij een ontvangen machtiging wordt bin het kruimelpad van de webpagina nu ook de verstrekker van de machtiging getoond.

Verbetering afhandeling diakrieten _Brondocumenten

Brondocumenten die diakrieten bevatten worden nu ook ongewijzigd mét deze diakrieten naar de BRO doorgestuurd voor registratie.

Inperking automatiseringsmogelijkheden Werkstroom

Het toestaan van automatisch accorderen en/of goedkeuren voor machtigingen kan door bronhouderorganisaties niet meer op projectniveau maar alleen nog op organisatieniveau ingesteld worden.

Uitbreiding controlemogelijkheden Brondocumenten

De API-service waarmee leveranciers via het Bronhouderportaal de validatieservice aanspreken om zelf registratieverzoeken te kunnen testen controleert nu ook of de in het brondocument benoemde bronhouder overeenstemt met de bronhouder voor wie het brondocument volgens eigen opgave bestemd is.

Uitbreiding beschikbare e-mailnotificatieberichten

Een gebruiker bij een bronhouderorganisatie die Beheerder wil worden krijgt na afhandeling van de aanvraag nu een e-mailnotificatie om deze autorisatie te kunnen activeren.

Een gebruiker bij een leveranciersorganisatie kan nu een e-mailnotificatie ontvangen bij:

 • het ontvangen van een nieuwe machtiging om aan te leveren
 • succesvolle afhandeling van een levering en registratie in de BRO.

Uitbreiding rapporten

Bronhouders kunnen nu rapportages als CSV-bestand downloaden. Dergelijke bestanden zijn te openen in een spreadsheet-applicatie zoals Excel en kunnen daarin naar eigen inzicht verder verwerkt worden.

De inrichting is aangepast om makkelijker nieuwe rapporten toe te kunnen voegen als daar behoefte aan ontstaat.

Uitbreiding autorisatiemogelijkheden Projectautorisaties

Gebruikers van bronhoudersorganisaties met de rol van Beheerder kunnen in een bestaand project nu zelf een gebruiker autoriseren in de rol van Bronhouder voor dat project.

Uitbreiding inlogmogelijkheden Inlogpagina

Gebruikers die inloggen met eHerkenning kunnen ditzelfde account nu ook gebruiken om in te loggen op de Demo-omgeving. De instellingen in de Profielpagina zijn dan per omgeving door de gebruiker zelf nader in te stellen.

Uitbreiding ondersteunde Registratieverzoeken

De volgende registratieverzoeken kunnen via het Bronhouderportaal aangeleverd worden:

 • Wandonderzoek (SFR)
 • Bodemkundige boormonsterbeschrijving - Correctie (BHR-P)
 • Geotechnische boormonsterbeschrijving (BHR-GT BMB)
 • Geotechnische boormonsteranalyse (BHR-GT BMA)
 • Grondwatermonitoringput - Positie Inmeten (GMW)
 • Grondwatermonitoringput - Maaiveld Inmeten (GMW).

Aanpassing API’s

De url’s die toegang geven tot de API-services zijn versimpeld: ‘../bpbro-frontend/external’ is nu ‘../api’. Zie ook de API-documentatie.

07 aug 2019 | v1.34.30

Aanpassing Leveringsoverzicht

De responstijd voor het tonen van brondocumenten is verkort.

Uitbreiding detailgegevens registratieverzoeken

Bij de weergave van detailgegevens van een registratieverzoek voor een Geotechnisch Sondeeronderzoek wordt nu ook de Datum uitvoering getoond.

Uitbreiding Grafiekweergave

Bij een Aanvullingsverzoek voor een Grondwatermonitorput is het nu mogelijk om de beoogde aanvulling te vergelijken met de op dat moment nog actuele situatie in de BRO.

Uitbreiding detailgegevens Leveringdetails

Wanneer een registratieverzoek in een levering een fout bevat, wordt deze nu ook op de pagina Leveringdetails getoond.

Uitbreiding instelmogelijkheden Profielpagina

Een gebruiker kan het mailadres voor e-mailnotificaties bij statuswijzigingen in leveringen nu zelf instellen.

Uitbreiding detailgegevens Landkaartweergave

Bij het plaatsen van de muis boven het icoontje dat een registratieverzoek op de landkaart vertegenwoordigt wordt nu ook de bestandsnaam en de aard van het registratieverzoek getoond.

Voor registratieverzoeken in levering wordt een duidelijker zichtbaar icoon getoond met een groene kleur, voor een duidelijker onderscheid met registratieobjecten die in hetzelfde gebied worden getoond die al in de BRO geregistreerd zijn en bedoeld zijn als context.

Uitbreiding detailgegevens Geotechnisch boormonsterprofiel

Bij de weergave van details van registratieverzoeken voor Geotechnische Boormonsterprofielen worden nu meer gegevensvelden getoond.

Verbetering afhandeling Brondocumenten

De capaciteit om grotere hoeveelheden bestanden in één keer te kunnen verwerken is uitgebreid.

Verbeterde fout

In de API-service voor het downloaden van bestanden voor geautomatiseerde externe controle is een verbetering doorgevoerd om beschikbaarheid van de service op peil te brengen.

07 jun 2019 | v1.34.23

Vernieuwing documentatie API-services

De API-documentatie voor geautomatiseerde aanlevering en verrijking van brondocumenten is vernieuwd om aan te sluiten bij de verplichte Open API-standaard.

Uitbreiding mogelijkheden API-services

De API-service is uitgebreid met de mogelijkheid om eerdere aanleveringen op te vragen.

Uitbreiding Ontvangen machtiging-pagina

De pagina toont nu of de verstrekker van de machtiging de levering handmatig of automatisch zal goedkeuren en/of accorderen.

Verbetering van fouten

Een op verzoek van een gebruiker gegenereerde API-token dat nodig zijn om een API-service te configureren worden nu in alle ondersteunde browsers goed getoond.

Een Informatiemeldingen die hoort bij de bevestiging van een gebruikersactie wordt nadien niet meer onnodig herhaald.

17 mei 2019 | v1.34.20

Uitbreiding detailgegevens registratieverzoeken

Bij de details van een registratieverzoek voor een Ggrondwatermonitoringput met meerdere peilbuizen zijn de technische details per pijlbuis in te zien.

Bij de details van een registratieverzoek voor een Ggrondwatermonitoringput met een historie aan wijzigingen wordt de reeks van opeenvolgende wijzigingen altijd in chronologische volgorde getoond ook al is de volgorde in het registratieverzoek zelf niet chronologisch geordend.

De weergave van hiërarchisch gestructureerde details van een registratieverzoek voor een Grondwatermonitoringput is nu in- en uitklapbaar.

12 apr 2019 | v1.34.12

Uitbreiding mogelijkheden API-services

Bij geautomatiseerde aanlevering via de API-service zijn nu meerdere brondocumenten tegelijk in één levering gebundeld aan te leveren.

De automatische bevestiging van leveringdetails terug aan leveranciers die via de API-service automatisch hebben aangeleverd is uitgebreid met Transactie-ID.

Uitbreiding filtermogelijkheden Machtigingenoverzicht

Het is mogelijk om in het Machtigingenoverzicht machtigingen te filteren op verstrekker.

Uitbreiding ondersteunde Registratieverzoeken

Het registratieverzoek voor een Grondwatermonitoringput met een historie aan wijzigingen kan nu in één registratieverzoek aangeleverd worden waarin al deze wijzigingen gecombineerd zijn opgenomen.

Verbetering van fouten

De Machtiging-aanmaak-pagina wordt nu tussentijds geschoond bij het aanmaken van meerdere machtigingen na elkaar.

De aanlevering van meer dan duizend brondocumenten in één upload leidt niet meer tot een storing.

29 mrt 2019 | v1.34.11

Toevoeging Landkaartweergave

Bij het inzoomen op de landkaart om registratieverzoeken in een levering te bekijken schakelt de weergave nu automatisch tussen grootschalig topografische weergave en gedetailleerde topografische weergave.

Op de landkaart zijn alle registratieverzoeken in een levering terug te zien.

Bij selectie van een registratieverzoek op de landkaart worden inhoudelijke details getoond.

Bij de weergave van inhoudelijke details is het mogelijk te schakelen tussen tekstuele details en - indien beschikbaar - een grafiek of diagram van constructie- of meetgegevens.

Met vorige/volgende-navigatieknoppen is het mogelijk om snel door de details van alle brondocumenten in de levering te bladeren.

In de landkaart worden de al in de BRO aanwezige registratieobjecten getoond als context.

De inhoudelijke details van al in de BRO opgenomen registratieobjecten zijn in te zien om ze te kunnen vergelijken met de gegevens uit de registratieverzoeken in de levering.

Inperking verwijdermogelijkheden Leveringenoverzicht

Een leverancier kan een succesvolle aanlevering niet zelf meer verwijderen. Deze levering wordt geacht al in behandeling te zijn bij de ontvanger.

Verbetering van fouten

Voor de Internet Explorer 11-browser is een maatwerkaanpassing gemaakt om ook in deze browser in het Leveringoverzicht alle leveringen in één keer te kunnen selecteren voor goedkeuring.

Voor de Internet Explorer 11-browser in combinatie met Windows 10 is een maatwerkaanpassing gemaakt om te voorkomen dat in sommige webpagina’s lege schermen worden getoond.

15 mrt 2019 | v1.34.10

Uitbreiding sorteer- en filter-mogelijkheden in Leveringsoverzicht

In het Leveringsoverzicht kan er nu op elke gegevenskolom gesorteerd en gefilterd worden.

In het Projectenoverzicht kunnen projecten open- en dichtgeklapt worden waarbij per project meer of minder informatie getoond wordt.

Met een bedieningsknop kunnen alle projecten tegelijk open- of dichtgeklapt worden.

Vernieuwing E-mailnotificatievberichten

E-mailnotificatieberichten zijn voorzien van HTML-lay-out.

E-mailnotificatieberichten zijn voorzien van aanklikbare hyperlinks naar de juiste plek in het Bronhouderportaal.

Actualisering API-documentatie

De documentatie is bijgewerkt en actueel gemaakt.

08 mrt 2019 | v1.34.8

Uitbreiding download-mogelijkheden Leveringoverzicht

Het is nu mogelijk om meerdere leveringen tegelijk te selecteren om in één keer te downloaden.

Uitbreiding verwijdermogelijkheden Leveringen

Wanneer een levering succesvol is gearchiveerd, kan deze verwijderd worden uit een nog actief project. Na archivering zijn de details van een levering dan alleen nog via de archiefknop in het Bronhouderportaal op te vragen.

15 feb 2019 | v1.34.4

Uitbreiding afhandelmogelijkheden Leveringoverzicht

Het is nu mogelijk om meerdere leveringen tegelijk goed te keuren of te accorderen.

Filtermogelijkheden zijn uitgebreid om te kunnen filteren op status: Overleg gewenst.

Uitbreiding beschikbare grafieken

Voor een registratieverzoek voor een Geotechnische sondeeronderzoek zijn zeven nieuwe grafiektypen beschikbaar om uit te kiezen.

Uitbreiding mogelijkheden Profielpagina

Gebruikers kunnen zich afmelden voor het ontvangen van mailnotificaties.

Uitbreiding detailgegevens Ontvangen machtiging

In een ontvangen machtiging wordt naast de naam van de verstrekker ook zijn KvK-nummer getoond.

Aanpassing sortering Machtigingenoverzicht

Ontvangen machtigingen worden nu alfabetisch gesorteerd op organisatienaam en omschrijving.

10 feb 2019 | v1.34.0

Toevoeging Archivering

Leveringen worden na succesvolle registratie in de BRO in een apart archief gearchiveerd. Dit als voorbereiding op naleving van de richtlijnen van de rijksoverheid.

In het leveringsoverzicht zijn gearchiveerde leveringen herkenbaar aan het archiefsymbool links in de kantlijn. Dit symbool is ook elders in de applicatie terug te zien als het gearchiveerde informatie betreft.

Alle eerder al succesvol afgewikkelde leveringen zijn met terugwerkende kracht ook gearchiveerd.

In een archiefviewer kunnen alle gearchiveerde documenten via een zoekscherm opgevraagd worden.

De details van een gearchiveerde levering zijn te downloaden.

De registratieverzoeken zelf worden niet gearchiveerd in het Bronhouderportaal. Die zijn terug te vinden in de BRO.

25 jan 2019 | v1.33.2

Uitbreiding filtermogelijkheden Leveringoverzicht

Het is nu mogelijk om in het leveringenoverzicht leveringen te selecteren die dezelfde status hebben.

Per status geeft een telling aan hoeveel leveringen die status hebben.

WIJZIGINGEN IN 2018

14 dec 2018 | v1.32.3

Uitbreiding beschikbare grafieken

Voor een registratieverzoek voor een Grondwatermonitoringput is nu een grafiek beschikbaar waarin per put peilbuizen, filter en zandvang getoond worden.

Uitbreiding API-services Het is het mogelijk om een eigen geautomatiseerd kwaliteitssysteem met het Bronhouderportaal te verbinden:

 • Het eigen kwaliteitsysteem kan controleren of er leveringen klaar staan in het Bronhouderportaal.
 • Leveringen kunnen automatisch gedownload worden en door het eigen kwaliteitssysteem automatisch gecontroleerd.
 • Het resultaat van de controle kan als notitie automatisch in het Bronhouderportaal worden toegevoegd.
 • Een kwaliteitscontroleur krijgt op de webpagina melding als er notities aanwezig zijn en kan die gegevens meenemen in de beoordeling.

Uitbreiding controle Juiste bronhouderorganisatie

Bij het aanleveren van registratieverzoeken is de beperking toegevoegd dat brondocumenten alleen nog kunnen worden aangeleverd bij de bronhouder voor wie ze volgens informatie in het registratieverzoek zijn bestemd. In de Demo-omgeving geldt deze beperking niet.

26 okt 2018 | v1.30.2

Toevoeging Grafiekweergave

Een sondeergrafiek is nu beschikbaar waarin het verloop van de gemeten weerstand en de wrijving grafisch getoond worden.

Uitbreiding API-services

De automatische bevestiging van leveringdetails terug aan leveranciers die via de API-service automatisch hebben aangeleverd is uitgebreid met bestandsnaam en andere referenties.

Uitbreiding inlogmogelijkheden Inlogpagina

Wanneer bij een bronhouderorganisatie een inlogaccount van een gebruiker is geblokkeerd, dan kan een Beheerder van die organisatie dit account zelf deblokkeren. Dit betreft gebruikersaccounts die zijn gebaseerd op het e-mailadres.

05 okt 2018 | v1.29

Uitbreiding API-services

Bronhouderorganisaties kunnen per project nu ook zelf een token aanmaken waarmee zij geautomatiseerd kunnen aanleveren, net zoals leveranciers dat kunnen.

Zowel voor bronhouders als leveranciers is het mogelijk om via een API-service automatisch te testen of een registratieverzoek technisch valide is zonder dit brondocument daadwerkelijk aan te leveren.

Bij het geautomatiseerd aanleveren van een registratieverzoek via een API-service kan ook de bestandsnaam van het brondocument meegegeven worden.

21 sep 2018 | v1.28

Uitbreiding detailgegevens Documentenoverzicht

Ook van niet-valide registratieverzoeken worden in het Documentenoverzicht nu inhoudelijke details getoond, voor zover mogelijk, ook al kunnen leveringen die dergelijke brondocumenten bevatten niet verder verwerkt worden.

Verbetering gebruikersinterface

De tabbladen-indeling in de verschillende schermen is geuniformeerd.

De sortering in het autorisatiescherm voor beheerders is aangepast. Voortaan staan de verschillende rollen per gebruiker per rol bij elkaar.

Bij het aanmaken van een nieuwe organisatie wordt nu ook aangegeven welk maildomein deze organisatie gebruikt.

De automatisch aanvullen-optie is uitgezet bij invoervelden waar deze aanvulling niet logisch is.

Verbeterde fout

Het is nu mogelijk om grotere aantallen bestanden te valideren en later door te leveren aan de BRO zonder dat dit leidt tot een foutmelding.

10 sep 2018 | v1.27

Verbetering benaming detailgegevens

Twee cryptische benamingen van detailgegevens zijn nu vervangen door respectievelijk de benaming: Referentie leverancier en Objectidentificatie Bronhouder.

Uitbreiding weergavemogelijkheden voor de Coördinator

Bij bronhouderorganisaties kan een gebruiker met de rol van Coördinator nu alle rollen binnen elk project inzien.

Verbetering van fouten

Diverse kleine cosmetische foutjes in de gebruikersinterface zijn hersteld.

27 aug 2018 | v1.26.2

Uitbreiding aanlevermogelijkheden

Een leverancier kan nu een onbeperkt aantal registratieverzoeken in één keer tegelijk aanbieden aan het Bronhouderportaal.

Indien een levering daardoor te groot wordt kan de aanlevering tijdens het aanleveren worden opgesplitst in meerdere deel-leveringen tot alle aangeboden registratieverzoeken zijn verwerkt.

Uitbreiding Gebruikersrollen

Er is een nieuwe gebruikersrol Opdrachtgever toegevoegd voor speciale rapportages voor de bronhouderorganisatie die tevens eigenaar en opdrachtgever is voor de BRO.

Uitbreiding rapporten

Voor een gebruiker met de rol van Opdrachtgever zijn nieuwe rapporten toegevoegd.

Verbetering van fouten

Diverse kleine cosmetische foutjes in de gebruikersinterface zijn hersteld.

02 aug 2018 | v1.26.0

Uitbreiding beheermogelijkheden voor Beheerders

Een gebruiker met de rol van Beheerder in een bronhouderorganisatie kan nu zelf op het e-mailadres gebaseerde gebruikersaccounts voor collega’s aanmaken en verwijderen.

Verbetering beschikbaarheidsmelding API-services van derden

Een gebruiker krijgt een melding als de externe validatieservice die wordt gebruikt om registratieverzoeken te valideren niet beschikbaar is.

De gebruiker kan aangeleverde registratieverzoeken alsnog laten valideren als de validatieservice weer beschikbaar is.

Verbetering detailgegevens Levering

De omschrijvingen die de status van afhandeling van een levering aangeven zijn verbeterd.

De omschrijvingen die de status van afhandeling van een registratieverzoek in een levering aangeven zijn verbeterd.

De voortschrijding van een doorlevering die soms even kan duren is nu ‘live’ te volgen met een voortgangsbalk.

In de detailgegevens van een levering wordt de status van afhandeling en de volgende uit te voeren stap getoond.

Uitbreiding detailgegevens

In de weergave van detailgegevens van een registratieverzoek worden nu ook de geografische locatiegegevens getoond.

Vernieuwing huisstijl

De weergave van letters, lijnen, iconen en het gebruik van kleuren is aangepast aan de meest recente versie van de Rijkshuisstijl.

01 jun 2018 | v1.22.1

Inperking Inlogmogelijkheden

Inlog met eHerkenning is nu voor bronhouderorganisaties de voorwaarde voor het verkrijgen van de rol van Beheerder.

Uitbreiding detailgegevens

Bij documentdetails wordt nu ook in het registratieverzoek beschreven IMBRO-Kwaliteitsregime en een uniek document-ID getoond.

Uitbreiding inlogmogelijkheden

Bij inlog via e-mailadres is het nu mogelijk zelf het wachtwoord te herstellen.

Uitbreiding projectbeheermogelijkheden

In projecten kunnen daarin aanwezige machtiging worden gesloten en heropend.

Uitbreiding zoekmogelijkheden

Brondocumenten zijn nu terug te zoeken op basis van het Levering-ID en BRO-ID.

Uitbreiding downloadmogelijkheden rapporten

Het is nu mogelijk om een rapport als CSV-bestand te downloaden.

Verbetering voortgangsgegevens Levering

De voortschrijding van een validatie van een aanlevering die soms even kan duren is nu ‘live’te volgen met een voortgangsbalk.

Inperking inlogmogelijkheden Profielpagina

Voor activering van een nieuw gebruikersaccount is het nu noodzakelijk dat een gebruiker akkoord gaat met gebruiksvoorwaarden.

26 apr 2018 | v1.21.2

Toevoeging API-services van derden

Het Bronhouderportaal maakt nu gebruik van een nieuwe centraal beschikbaar gestelde bestandsvalidatieservice.

Toevoeging mogelijkheden API-services

Het is mogelijk om geautomatiseerd registratieverzoeken aan te leveren vanuit een eigen applicatie.

Ook is het mogelijk om geautomatiseerd vooraf te testen of een registratieverzoek technisch valide is.

Uitbreiding Gebruikersrollen

Voor gebruikers bij bronhouderorganisaties is de nieuwe rol van Coördinator toegevoegd.

Uitbreiding automatiseringsmogelijkheden Werkstroom

Bronhouderorganisaties kunnen het goedkeuren en/of accorderen van leveringen nu instellen op ‘automatisch’.

Toevoeging e-mailnotificaties

Het is nu mogelijk een e-mailadres op te geven voor e-mailnotificatieberichten.

Voor gebruikers die inloggen met hun e-mailadres hoeft het e-mailnotificatiemailadres niet hetzelfde te zijn als dat adres.

Bij een nieuwe aanlevering krijgen gebruikers met de rol van Bronhouder in een bronhouderorganisatie een e-mailnotificatie.

Vernieuwing Inlogpagina

De inlogpagina is gebruiksvriendelijker gemaakt.

02 mrt 2018 | v1.18.4

Verbetering upload-mogelijkheden

Het is nu mogelijk om meerdere brondocumenten logisch te bundelen in één levering.

De afhandeling van grotere leveringen is storingsbestendiger gemaakt;

Verbetering download-mogelijkheden

Meerdere bestanden zijn tegelijk te selecteren voor download ten behoeve van controles.

Uitbreiding annotatiemogelijkheden Werkstroom

Bij elke stap in afhandeling van een levering is een toelichting toe te voegen.

Uitbreiding detailgegevens Levering

Alle stappen in een levering zijn terug te zien, met doorlooptijden.

Details van een levering zijn geschikt om te printen (naar papier of pdf);

Verbetering beheermogelijkheden Algemene autorisaties

Het keuzemenu voor toekenning van rollen aan gebruikers bij bronhouderorganisaties is duidelijker gemaakt.

Toevoeging verwijzingen Colofon

In het Colofon op de inlogpagina zijn verwijzingen naar helpinformatie toegevoegd.

02 jan 2018 | v1.16.4

Go-live Bronhouderportaal

Het Bronhouderportaal is nu met alle daarvoor minimaal noodzakelijke functionaliteit beschikbaar voor de afhandeling van registratieverzoeken voor de initiële registratie, aanvulling of correctie van ondergrondgegevens in de BRO.

De aanlevering van registgratieverzoeken is te ordenen in projecten.

Registratieverzoeken kunnen via handmatige upload worden aangeleverd.

Te controleren registratieverzoeken kunnen handmatig worden gedownload.

Per project is de taakverdeling in het leveringsproces te organiseren.

De technische kwaliteit van aangeleverde gegevens is te borgen.

De inhoudelijke kwaliteit van aangeleverde gegevens is te borgen.

Het is mogelijk om zicht te houden op de status van leveringen die in behandeling zijn.

Ondergrondgegevens zijn in het Bronhouderportaal formeel vast te stellen en als authentiek gegeven aan te bieden aan de BRO.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.