Skip to main content
Skip table of contents

EPC Vertaaltabel

Dit document beschrijft het aanleveren van gegevens van een mijnbouwconstructie (EPC). De inhoud zal definitief gemaakt worden nadat de EPC innameservices zijn gerealiseerd. De releasedatum volgt..


Deze pagina evat een vertaaltabel, aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een complexType of element of een attribuut in de XSD-bestanden, de Nederlandse naam in de gegevenscatalogus kan worden opgezocht.

De onderstaande tabel is gesorteerd op alfabetische volgorde van de Engelstalige naam van het complexType/element. Tussen haakjes staat het type modelelement van de entiteit. Binnen een entiteit zijn de attributen gesorteerd op Engelstalige naam.

Complextype (stereotype)
element

Entiteit
attribuut/relatie

AbstractMiningConstruction (FeatureType)Mijnbouwconstructie  
deliveryContextkader aanlevering (attribuut)
legalStatuswettelijke status (attribuut)
objectIdAccountablePartyobject-ID bronhouder (attribuut)
ownereigenaar (attribuut)
sourceReferencebronverwijzing (attribuut)
Borehole (FeatureType)Boorgat  
deliveredVerticalPositionaangeleverde verticale positie (attribuut)
horizontalPositioninglocatiebepaling (attribuut)
locationlocatie (attribuut)
boreholeSegmentgerelateerd boortraject (relatie)
explorationProductionLicencegerelateerde mijnbouwwetvergunning (relatie)
BoreholeSegment (FeatureType)Boortraject  
boreholeSegmentCategorycategorie (attribuut)
boreholeSegmentCodeboortrajectcode (attribuut)
boreholeSegmentLocationboortraject locatie (attribuut)
boreholeSegmentNamenaam (attribuut)
dateOfDisclosuredatum openbaarmaking (attribuut)
drillingEndDateeinddatum aanleg (attribuut)
drillingStartDatestartdatum aanleg (attribuut)
purposeboringdoel (attribuut)
BoreholeSegmentIdentification (FeatureType)Boortraject identificatie  
boreholeSegmentCodeboortrajectcode (attribuut)
broIdBRO-ID (attribuut)
BoreholeSegmentLocation (AttributeGroupType)Boortraject locatie  
geometrygeometrie (attribuut)
totalLengthtotale lengte (attribuut)
trueVerticalDepthwerkelijke verticale einddiepte (attribuut)
DeleteRequest (FeatureType)Verwijderverzoek  
correctionReasoncorrectiereden (attribuut)
sourceDocumentbrondocument (attribuut)
DeliveredVerticalPosition (AttributeGroupType)Aangeleverde verticale positie  
localVerticalReferencePointlokaal verticaal referentiepunt (attribuut)
offsetverschuiving (attribuut)
originalOffsetoorspronkelijke verschuiving (attribuut)
originalVerticalReferencePointoorspronkelijk verticaal referentiepunt (attribuut)
verticalDatumverticaal referentievlak (attribuut)
verticalPositioningDatedatum verticale positiebepaling (attribuut)
EPC_AddBoreholeSegment (FeatureType)EPC-BoortrajectToegevoegd  
existingBoreholeSegmentbestaand boortraject (attribuut)
newBoreholeSegmentnieuw boortraject (relatie)
EPC_EndRegistration (FeatureType)EPC-MijnbouwconstructieBeeindigd  
eventDatedatum gebeurtenis (attribuut)
excavatedafgegraven (attribuut)
EPC_LegalStatusChanged (FeatureType)EPC-WettelijkeStatusGewijzigd  
eventDatedatum gebeurtenis (attribuut)
legalStatuswettelijke status (attribuut)
EPC_MiningSystemChanged (FeatureType)Mijnbouwconstructie  
eventDatedatum gebeurtenis (attribuut)
horizontalPositioningMiningAreabepaling gemijnd gebied (attribuut)
miningAreagemijnd gebied (attribuut)
entrancetoegang (relatie)
exploitationZoneontginningszone (relatie)
transportationZonegerelateerde transportzone (relatie)
EPC_MiningSystemExtended (FeatureType)Mijnbouwconstructie  
eventDatedatum gebeurtenis (attribuut)
horizontalPositioningMiningAreabepaling gemijnd gebied (attribuut)
miningAreagemijnd gebied (attribuut)
entrancetoegang (relatie)
exploitationZoneontginningszone (relatie)
transportationZonegerelateerde transportzone (relatie)
EPC_OwnerChanged (FeatureType)EPC-EigenaarChanged  
eventDatedatum gebeurtenis (attribuut)
ownereigenaar (attribuut)
EPC_StartRegistrationBorehole (FeatureType)EPC-StartRegistratieBoorgat  
boreholebestaat uit (relatie)
EPC_StartRegistrationMiningSystem (FeatureType)Mijnbouwconstructie  
eventDatedatum gebeurtenis (attribuut)
miningsystembestaat uit (relatie)
EPC_StartRegistrationSaltCavern (FeatureType)EPC-StartRegistratieZoutcaverne  
eventDatedatum gebeurtenis (attribuut)
saltCavernbestaat uit (relatie)
Entrance (FeatureType)Toegang  
alternativeNamealternatieve naam (attribuut)
entranceIDtoegangsID (attribuut)
entranceKindsoort toegang (attribuut)
excavatedafgegraven (attribuut)
horizontalPositioningEntrancebepaling locatie (attribuut)
locationlocatie (attribuut)
namenaam (attribuut)
EntranceChanged (FeatureType)Toegang  
entranceIDtoegangsID (attribuut)
excavatedafgegraven (attribuut)
ExistingBoreholeSegment (AttributeGroupType)Bestaand boortraject  
boreholeSegmentCodeboortrajectcode (attribuut)
geometrygeometrie (attribuut)
ExploitationZone (FeatureType)Ontginningszone  
areagebied (attribuut)
excavatedafgegraven (attribuut)
exploitationZoneIDontginningszoneID (attribuut)
horizontalPositioningAreabepaling gebied (attribuut)
inExploitationin ontginning (attribuut)
namenaam (attribuut)
publiclyAvailableopenbaar raadpleegbaar (attribuut)
ExploitationZoneChanged (FeatureType)Ontginningszone  
areagebied (attribuut)
excavatedafgegraven (attribuut)
exploitationZoneIDontginningszoneID (attribuut)
horizontalPositioningAreabepaling gebied (attribuut)
inExploitationin ontginning (attribuut)
ExplorationProductionLicence (FeatureType)Mijnbouwwetvergunning  
broIdBRO-ID (attribuut)
HorizontalPositioning (AttributeGroupType)Locatiebepaling  
horizontalPositioningDatedatum locatiebepaling (attribuut)
horizontalPositioningMethodmethode locatiebepaling (attribuut)
horizontalPositioningOperatoruitvoerder locatiebepaling (attribuut)
InsertRequest (FeatureType)Invoegverzoek  
correctionReasoncorrectiereden (attribuut)
sourceDocumentbrondocument (attribuut)
Lifespan (AttributeGroupType)Levensduur  
endDateeinddatum (attribuut)
startDatebegindatum (attribuut)
MiningMap (FeatureType)Mijnkaart  
coalSeamsteenkoollaag (attribuut)
floorverdieping (attribuut)
mapExtentkaartbereik (attribuut)
mapSerieskaartserie (attribuut)
mapSheetkaartblad (attribuut)
mapVersionkaartversie (attribuut)
miningMapCodemijnkaartcode (attribuut)
miningMapKindsoort mijnkaart (attribuut)
MiningSystem (FeatureType)Mijnstelsel  
alternativeNamealternatieve naam (attribuut)
codecode (attribuut)
excavatedafgegraven (attribuut)
horizontalPositioningMiningAreabepaling gemijnd gebied (attribuut)
miningAreagemijnd gebied (attribuut)
miningSystemKindsoort mijnstelsel (attribuut)
namenaam (attribuut)
entrancegerelateerde toegang (relatie)
exploitationZonegerelateerde ontginningszone (relatie)
explorationProductionLicencegerelateerde mijnbouwwetvergunning (relatie)
miningMapgerelateerde mijnkaart (relatie)
transportationZonegerelateerde transportzone (relatie)
MoveRequest (FeatureType)Verplaatsverzoek  
correctionReasoncorrectiereden (attribuut)
sourceDocumentbrondocument (attribuut)
RegistrationRequest (FeatureType)Innameverzoek  
sourceDocumentbrondocument (attribuut)
ReplaceRequest (FeatureType)Vervangverzoek  
correctionReasoncorrectiereden (attribuut)
sourceDocumentbrondocument (attribuut)
SaltCavern (FeatureType)Zoutcaverne  
cavernContourholruimtecontour (attribuut)
cavernMeasurementCodecavernemetingcode (attribuut)
horizontalPositioningCavernContourbepaling holruimtecontour (attribuut)
publiclyAvailableopenbaar raadpleegbaar (attribuut)
relatedBoreholeSegmentgerelateerd boortraject (relatie)
TransportationZone (FeatureType)Transportzone  
areagebied (attribuut)
excavatedafgegraven (attribuut)
horizontalPositioningAreabepaling gebied (attribuut)
namenaam (attribuut)
publiclyAvailableopenbaar raadpleegbaar (attribuut)
transportationZoneIDtransportzoneID (attribuut)
TransportationZoneChanged (FeatureType)Transportzone  
areagebied (attribuut)
excavatedafgegraven (attribuut)
horizontalPositioningAreabepaling gebied (attribuut)
transportationZoneIDtransportzoneID (attribuut)
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.