Skip to main content
Skip table of contents

Werkafspraak Grondwaterproductiedossier (GPD) levensduur

1. Titel

Deze werkafspraak beschrijft een aantal gegevensinhoudelijke aanpassingen die al zijn doorgevoerd in de LV BRO naar aanleiding van enkele bevindingen tijdens de zgn. Bouwfase van de LV BRO.

2. Behorende bij

Basisregistratie Ondergrond Catalogus Grondwaterproductiedossier (GPD): Geonovum Informatiemodel, Vastgestelde versie 13 januari 2022.

3. Doelgroep

Softwareontwikkelaars die GPD software producten van de Landelijke voorziening BRO gaan implementeren.

4. Aanleiding en samenvatting

Tijdens de bouwfase van de LV BRO zijn de volgende bevindingen vastgesteld;

 1. De gegevensgroep levensduur van de entiteit Grondwaterproductiedossier zou oorspronkelijk door de bronhouder/dataleverancier aangeleverd moeten worden. Het bleek logischer om dit gegeven door de BRO te laten afleiden. Ook bleek de oorspronkelijke Definitie van dit gegeven niet in lijn met de aangegeven Toelichting en Regels. Daarom zijn ook deze (en enkele gelieerde) eigenschappen aangepast. 

5. Ingangsdatum en afloopdatum

Met ingang van de inwerkingtreding van de 1.0 versie van de catalogus GPD per 1-7-2022 is deze van kracht tot de volgende versie van de catalogus in werking treedt (datum nog niet gepland).

6. Werkafspraak

Deze lichte variant van een werkafspraak komt met een verwijzing naar de gebruiksvriendelijke versie van de GPD catalogus: https://broprogramma.github.io/GPD/ waarin de werkafspraak is verwerkt. Huidige catalogus ter vaststelling is aangeboden en staat op https://docs.geostandaarden.nl/bro/gpd/.

De gekozen oplossing, na overleg met team LV BRO/BHP en standaardisatie, is als afgesproken:

6.1. Betekenis en afleiding van levensduur van Grondwaterproductiedossier

A) Gegevensgroep levensduur van Entiteit Grondwaterproductiedossier

Wijzigingen

 • Kardinaliteit
  • Was: “1”
  • Wordt: “0..1”
 •  Definitie
  • Was: “De periode, bestaande uit de datum waarop het grondwaterproductiedossier in de werkelijkheid ontstaat (begintijd) en de datum van de definitieve beëindiging van het grondwaterproductiedossier (eindtijd).”
  • Wordt: “De periode waarop het Grondwaterproductiedossier betrekking heeft. Deze periode wordt gevormd door de oudste datum van enige Volume reeks als begintijd en de jongste datum van enige Volume reeks als eindtijd.“
 • Toelichting
  • Was: “De begintijd is gelijk aan de datum waarop de oudste gerapporteerde periode start. De eindtijd is alleen aanwezig wanneer er geen aanvullende rapportages over het grondwatergebruik meer worden verwacht na deze datum. Deze datum is gelijk aan de datum waarop de meest recente rapportageperiode eindigt.
  • Wordt: “Het gegeven staat niet in een brondocument, maar wordt automatisch door de basisregistratie ondergrond afgeleid van de begindatum en de einddatum van de periode van de Volume reeks(en) in de aangeleverde Rapportage(s).
   Het gegeven is alleen aanwezig wanneer er ten minste één Rapportage is aangeleverd.
   De eindtijd van de gegevensgroep wordt pas vastgesteld op het moment dat het Grondwaterproductiedossier wordt beëindigd (omdat er geen Rapportage(s) meer worden verwacht).”
 • Regels
  • Was: “De eindtijd is gelijk aan de meest recente einddatum van rapportageperiode.
  • Wordt: Niet Aanwezig
   (vanwege de automatische afleiding van dit gegeven door de basisregistratie ondergrond hoeft een gebruiker geen rekening te houden met deze regel)

Was

Wordt

B) Attribuut begintijd van Gegevensgroeptype TijdvakLevensduur

Wijzigingen

 • Definitie
  • Was: “Tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan.”
  • Wordt: “De oudste begindatum van de periode van enige Volume reeks.“

Was

Wordt

C) Attribuut eindtijd van Gegevensgroeptype TijdvakLevensduur

Wijzigingen

 • Definitie
  • Was: “Tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.”
  • Wordt: “De jongste einddatum van de periode van enige Volume reeks.“
 • Toelichting
  • Was: Niet aanwezig
  • Wordt: "Het gegeven wordt automatisch door de basisregistratie ondergrond afgeleid op het moment dat het Grondwaterproductiedossier wordt beëindigd, omdat er geen Rapportage(s) meer worden verwacht."
 • Mogelijk geen waarde
  • Was: “Ja”
  • Wordt: “Nee” (deze default waarde wordt niet getoond in de tabel)
 • Regels
  • Was:  Niet aanwezig
  • Wordt: "Het gegeven is alleen aanwezig wanneer als het Grondwaterproductiedossier is beëindigd."

Was

Wordt

D) Attribuut periode van Entiteit Volume reeks

Wijzigingen

 • Regels
  • Was: “De begindatum mag niet liggen voor de begintijd van levensduur van Grondwatergebruiksysteem.
  • Wordt: “De einddatum mag niet liggen voor de begindatum.
   De begindatum mag niet liggen voor de begintijd van de levensduur van het Grondwatergebruiksysteem.
   De einddatum mag niet liggen na de eindtijd van de levensduur van het Grondwatergebruiksysteem.“

Was

Wordt

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.