Skip to main content
Skip table of contents

Proces generieke werkafspraken bestaande BRO codelijsten

Onderstaande proces is op 5 april 2022 vastgesteld en zal worden gebruikt om generieke werkafspraken mbt codelijsten te effectueren. Het proces zal tzt in de Change Advisory Board worden geëvalueerd en zonodig bijgesteld.


Aansluitend op de generieke werkafspraak GAR stoffenlijst, welke betrekking heeft op een extern beheerde waardelijst.

Deze werkafspraak heeft betrekking op BRO waardelijsten, welke intern worden beheerd.


Generieke werkafspraak per registratieobject volgens onderstaande uitgangspunt en proces.

Uitgangspunten:

 • het gaat om een aanpassing van een bestaande door BRO beheerde codelijst (waardelijst).
 • Het gaat om wijzigingen van de categorie y- of z. 
 • De wijziging is backwards-compatible met de vigerende versie van de standaard (gegevenscatalogus);
 • De wijziging is via een wijzigingsverzoek door de Change Advisory Board van de BRO geaccepteerd;
 • De wijziging is geen separate reden om de gegevenscatalogus aan te passen en publiekelijk te consulteren. Aanpassing van catalogus en consultatie kan 'gebundeld' met een jaarlijkse wrap up of nieuwe major version.

Te denken valt aan uitbreiding van een codelijst met een stof of een aanpassing van waardebereiken. Deze kunnen een oorsprong hebben in gewijzigde technieken of meetmethoden in de praktijk. 

Wat valt niet onder deze werkafspraken?:

 • toevoegen van nieuwe entiteiten en/of attributen aan de standaard;
 • naamsverandering van attributen/entiteiten,
 • verandering in kardinaliteit,
 • verandering in codelijsten/domeinwaarden (samenvoegen/splitsen van waarden en bereiken).


Proces:

Indienen van een wijzigingsverzoek bij de BRO servicedesk

- Conform bestaand proces en doorlooptijd volgt uitsluitsel of wijzigingsverzoek wordt gehonoreerd,

- Indien gewenst door de Change Advisory Board zal er eerst een inhoudelijke beoordeling door team standaardisatie gevraagd worden om de legitimiteit van het verzoek vast te stellen,
- Bij positief besluit wordt het verzoek:

 • op basis van prioriteit geïmplementeerd
 • afhankelijk van de aard van de aanpassing gereleased:
  ▪ op einde sprint
  ▪ of op meest nabij gelegen kwartaal release van de BRO keten
 • de uitwerking van het verzoek wordt gedocumenteerd door het team standaardisatie
 • de wijziging wordt door de Wijzigingscoördinator BZK bekrachtigd
 • het wijzigingsverzoek wordt op basis van prioriteit geïmplementeerd in de BRO
 • de documentatie is na ingang publiekelijk beschikbaar via de BRO productomgeving middels addendum op de gegevenscatalogus.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.