Skip to main content
Skip table of contents

BHR-G Berichtencatalogus innamewebservice

In dit document zijn zowel de aanlevering van de boormonsterbeschrijving als de -analyses beschreven. Op 1 juli 2021 is de BHR-G Boormonsterbeschrijving in productie gegaan. De boormonsteranalyses zijn december 2021 toegevoegd.

Inleiding

Dit document beschrijft hoe een bronhouder en/of dataleverancier de gegevens over een geologisch booronderzoek (BHR-G) kan opnemen in een verzoek voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Het document veronderstelt dat de lezer bekend is met de BHR-G catalogus en het Bronhouderportaal. Nadere informatie is te vinden op www.basisregistratieondergrond.nl.

Het document veronderstelt dat de lezer beschikt over de kennis en vaardigheid om een XML-bestand te lezen en te schrijven.

De focus van het document ligt op het beschrijven van de structuur van de mogelijke berichten aan de hand van enkele voorbeelden. Andere zaken zoals definitie, kardinaliteit, domein en bedrijfsregels met betrekking tot de gegevensinhoud van de berichten staan in de catalogus. Vervolgstappen, zoals het valideren (testen), aanbieden en verwerken van een BRO-verzoek, staan beschreven in het Bronhouderportaal (zie www.basisregistratieondergrond.nl).

1. Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de algemene opbouw van een BRO-verzoek.

Hoofdstuk 3 bevat een toelichting op enkele voorbeeldberichten.

Hoofdstuk 4 bevat de toegestane waarden van de enumeraties (niet-beheerde waardenlijsten).

Hoofdstuk 5 bevat verwijzingen (URL's) naar de websites met toegestane waarden van de codelijsten (beheerde waardenlijsten).

Hoofdstuk 6 bevat een vertaaltabel, aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een entiteit of een attribuut, de Nederlandse naam in de catalogus kan worden opgezocht.

2. Versiehistorie

Versie

Datum

Omschrijving

1.9.0

06-08-2020

Tweede versie op basis van de 1.99 catalogus/gegevensdefinitie inclusief boormonsteranalyses.3. Contactinformatie

Algemene informatie, documentatie en voorbeeld XML-berichten kunt u vinden op www.basisregistratieondergrond.nl.

Heeft u een vraag over de BRO? Wij staan voor u klaar om u te helpen.

Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt contact opnemen met de BRO Servicedesk via een mail naar support@broservicedesk.nl.

Of bel ons op telefoonnummer 088 - 8664 999. Wij zijn op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

BRO-Verzoek

Dit hoofdstuk beschrijft de algemene opbouw van een BRO-verzoek. Een BRO-verzoek bestaat uit een brondocument verpakt in een 'request'. Paragraaf 2.1 beschrijft de verschillende requests van de BHR-G innamewebservice. Paragraaf 2.2 beschrijft het verband tussen de deelonderzoeken, waaruit een geologisch booronderzoek kan bestaan, en de wijze van aanleveren. Paragraaf 2.3 beschrijft de verschillende brondocumenten die in een request opgenomen kunnen worden. 

1. Requests

Om gegevens te registreren in de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO) moet u deze aanleveren bij het Bronhouderportaal in de vorm van een BRO-verzoek (zie basisregistratieondergrond.nl).

Vervolgens is het BRO-verzoek het bestand in IMBRO/XML-formaat dat het BRO-brondocument bevat en als verzoek wordt aangeboden in het Bronhouderportaal.

De BHR-G innamewebservice ondersteunt op dit moment alleen het registrationRequest (innameverzoek). Later wordt hieraan het correctionRequest (correctieverzoek) toegevoegd. Zie onderstaande tabel.

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Omschrijving

registrationRequest

innameverzoek

Met dit verzoek kan een bronhouder en/of dataleverancier nieuwe gegevens overdragen aan de BRO (registreren).

correctionRequest

correctieverzoek

Met dit verzoek kan een bronhouder en/of dataleverancier in de BRO opgenomen gegevens vervangen (corrigeren).


Paragraaf 2.1.1 beschrijft in detail de opbouw van een registrationRequest.

1.1. RegistrationRequest

Met een registrationRequest (innameverzoek) wordt een nieuw registratieobject toegevoegd aan de BRO, of wordt een in de BRO aanwezig registratieobject aangevuld.

Een registrationRequest (innameverzoek) bestaat uit enkele transactiegegevens en een brondocument. De definities van de transactiegegevens staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Type

Kardinaliteit

Definitie

requestReference 

verzoekkenmerk

CharacterString

1..1

Een voor de dataleverancier unieke aanduiding van het innameverzoek.

deliveryAccountableParty 

bronhouder

ChamberOfCommerceNumber

0..1

Het KvK-nummer van de bronhouder.

Regels:
Dit element mag niet aanwezig zijn als de dataleverancier tevens bronhouder is.
Dit element moet aanwezig zijn als de dataleverancier niet de bronhouder is.

broId 

BRO-ID

RegistrationObjectCode

0..1

De unieke aanduiding van een registratieobject, dat is opgenomen in de BRO.

Regels:
Dit element mag niet aanwezig zijn bij de initiële registratie van een registratieobject. Binnen de huidige scope is dat het brondocument BHR_G_CompleteReport (anders zou het ook bij het brondocument BHR_G_StartReport het geval zijn).

qualityRegime 

kwaliteitsregime

QualityRegime

1..1

De aanduiding van het kwaliteitsregime waaraan de gegevens in het brondocument voldoen.

Regels:
Toegestane waarde binnen de huidige scope is IMBRO (anders zou het ook IMBRO/A zijn). 


IMBRO/A

Een paar elementen en attributen anticiperen al op IMBRO/A. Daar waar dat het geval is wordt dat met een Note bericht aangegeven

Toelichting:
De catalogus geeft aan wat de gevolgen van een waarde voor het kwaliteitsregime zijn op de kardinaliteit, het domein en de bedrijfsregels van de gegevensinhoud van een brondocument.

sourceDocument

brondocument

SourceDocument

1..1

Dit element bevat één van de gedefineerde brondocumenten.

Regels:
Toegestane waarde binnen de huidige scope is BHR_G_CompleteReport (anders zou het ook BHR_G_StartReport en BHR_G_EndReport zijn).

Toelichting:
Het brondocument bevat de gegevens die in de BRO opgenomen moeten worden.
De gegevens in het brondocument zijn gespecificeerd in de catalogus.
Zie paragraaf 2.3 voor nadere informatie.


2. Deelonderzoeken

De volledige omvang van BHR-G bestaat uit vier onderdelen:

 • Boormonsterbeschrijving.

 • Boormonsteranalyse.

 • Boormonsterfotografie.

 • Boorgatlogging.

De resultaten van een booronderzoek worden in delen of in hun geheel gerapporteerd. Wanneer de resultaten in delen worden gerapporteerd worden deze per deelonderzoek geregistreerd. Dat betekent in transactietermen dat het booronderzoek aangevuld moet kunnen worden en dat het daarmee een materiële geschiedenis opbouwt. Voor objecten met geschiedenis is het registreren een proces met een zekere duur. Het proces heeft een begin en een eind en daartussen kan zich de noodzaak voordoen nieuwe gegevens over te dragen.

BHR-G wordt gefaseerd gerealiseerd en daarmee ontstaat een tijdelijke situatie waarin het booronderzoek nog niet volledig is gedefinieerd en slechts een deel van de gegevens van het registratieobject aangeboden kan en mag worden. De registratie wordt voltooid op basis van de juridische verplichting en dat betekent dat de gegevens in de registratie niet meer mogen worden aangevuld.

3. Brondocumenten

Een brondocument is de eenheid waarin een verzameling gegevens worden geregistreerd, aangevuld of gecorrigeerd. De gegevens in het brondocument zijn gedefinieerd in de catalogus. De catalogus definieert ook gegevens die door het BRO-systeem worden gegenereerd of afgeleid; deze gegevens hoeven niet worden opgenomen in een brondocument.

Een brondocument wordt verpakt in een 'request'. Vervolgens wordt het geheel als een bestand in IMBRO/XML-formaat in de vorm van een BRO-verzoek aangeboden in het Bronhouderportaal.

Het brondocument BHR-G-volledigRapport wordt gebruikt wanneer de resultaten van een booronderzoek in hun geheel worden gerapporteerd. Vanaf versie 1.99 van de catalogus bestaat het geologisch booronderzoek uit meer dan 1 deelonderzoek en kunnen de resultaten van een booronderzoek ook in delen worden gerapporteerd. In dat geval start de registratie met het BHR-G-startrapport.
Beide brondocumenten beschrijven een deel van BHR-G en dat is de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse. Later worden boormonsterfotografie en boorgatlogging toegevoegd (termijn nog onbekend). Pas dan is BHR-G volledig gedefinieerd.

3.1. BHR_G_CompleteReport

Het brondocument wordt aangeboden wanneer de rapportage van het geologisch booronderzoek in een keer volledig wordt gerapporteerd. De registratie is met dit brondocument direct voltooid.

In deze versie omvat het onderzoek 1 of 2 deelonderzoeken en dat is de boormonsterbeschrijving en/of de boormonsteranalyse. Het brondocument beschrijft het algemene deel (veldwerk), de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse en dat zijn de bepalingen korrelgrootteverdeling, kalkgehalte, organischestofgehalte, organisch koolstofgehalte, zwavelgehalte, verzadigde waterdoorlatendheid, watergehalte, volumieke massa, droge volumieke massa en volumieke massa vaste delen.

Onderstaande tabel definieert dit brondocument, inclusief de inhoud als deelverzameling van de gegevensdefinitie in de catalogus en de regels aanvullend op de bedrijfsregels in de catalogus.


Naam in XML-bestand

BHR_G_CompleteReport

Nederlandse naam

BHR-G-volledigRapport

Doel

Het brondocument wordt aangeboden wanneer de rapportage van het geologisch booronderzoek in een keer volledig wordt gerapporteerd. De registratie is met dit brondocument direct voltooid.

Toelichting

In deze versie omvat het onderzoek 1 of 2 deelonderzoeken en dat is de boormonsterbeschrijving en/of de boormonsteranalyse.
Het brondocument beschrijft het algemene deel (veldwerk), de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse en dat zijn de bepalingen korrelgrootteverdeling, kalkgehalte, organischestofgehalte, organisch koolstofgehalte, zwavelgehalte, verzadigde waterdoorlatendheid, watergehalte, volumieke massa, droge volumieke massa en volumieke massa vaste delen.

Inhoud

Het brondocument bevat alle gegevens uit de catalogus met uitzondering van de volgende gegevens.

 • Entiteiten:

  • RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis).

  • ReportHistory (Rapportagegeschiedenis).

  • Event (Gebeurtenis).

  • StandardizedLocation (Gestandaardiseerde locatie).

 • Attributen van entiteit RegistrationObject (Booronderzoek):

  • attribuut broId (BRO-ID).

  • attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder).

  • attribuut deliveryResponsibleParty (dataleverancier).

  • attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime).

Aanvullende regels

 • Attribuut researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) moet aanwezig zijn.

 • Het deelonderzoek (Boormonsterbeschrijving) moet aanwezig zijn.

 • Ten minste een van de volgende deelonderzoeken (entiteiten) moet aanwezig zijn: BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) of BoreholeSampleAnalysis (Boormonsteranalyse).

 • De descriptionReportDate (rapportagedatum beschrijving) mag niet liggen na de researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) van de entiteit BoreholeResearch (Booronderzoek).

 • De analysisReportDate (rapportagedatum analyse) mag niet liggen na de researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) van de entiteit BoreholeResearch (Booronderzoek).

Afgeleide gegevens

 • De BRO genereert een unieke waarde voor het attribuut broId (BRO-ID).

 • De BRO leidt een waarde af voor het attribuut objectRegistrationTime (tijdstip registratie object) van de entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis).

 • De BRO kent waarden toe aan de overige verplichte attributen van de entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis)

 • Zie verder 2.4 Rapportagegeschiedenis

 • De BRO leidt de StandardizedLocation (Gestandaardiseerde locatie) af van de DeliveredLocation (Aangeleverde locatie).


3.2. BHR_G_StartReport

De inhoud van BHR-G-startrapport is nagenoeg gelijk aan de inhoud van BHR-G-volledigRapport. Het enige verschil is dat de rapportagedatum onderzoek ontbreekt.

Naam in XML-bestand

BHR_G_StartReport

Nederlandse naam

BHR-G-startrapport

Doel

Het brondocument wordt aangeboden wanneer de rapportage van het geologisch booronderzoek in delen wordt gerapporteerd. De registratie is met dit brondocument gestart.
In deze versie omvat het startrapport 1 deelonderzoek en dat is de boormonsterbeschrijving of de boormonsteranalyse.


Toelichting

Het brondocument beschrijft het algemene deel (veldwerk), de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse en dat zijn de bepalingen korrelgrootteverdeling, kalkgehalte, organischestofgehalte, organisch koolstofgehalte, zwavelgehalte, verzadigde waterdoorlatendheid, watergehalte, volumieke massa, droge volumieke massa en volumieke massa vaste delen.

Inhoud

Het brondocument bevat alle gegevens uit de catalogus met uitzondering van de volgende gegevens.

 • Entiteiten:

  • RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis), attributegroup van BoreholeResearch

  • ReportHistory (Rapportagegeschiedenis), attributegroup van BoreholeResearch

  • Event (Gebeurtenis), attributegroup van reportHistory

  • StandardizedLocation (Gestandaardiseerde locatie), attributegroup van BoreholeResearch

 • Attributen van entiteit RegistrationObject (Booronderzoek):

  • attribuut broId (BRO-ID).

  • attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder).

  • attribuut deliveryResponsibleParty (dataleverancier).

  • attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime)

Aanvullende regels

 • Een van de volgende deelonderzoeken moet aanwezig zijn: BoreholeSampleDescription of BoreholeSampleAnalysis

 • Het attribuut researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) ontbreekt.

 • De descriptionReportDate (rapportagedatum beschrijving) mag niet liggen na de researchReportDate (rapportagedatum onderzoek).

 • Zie verder 2.4 Rapportagegeschiedenis 

Afgeleide gegevens

 • De BRO genereert een unieke waarde voor het attribuut broId (BRO-ID).

 • De BRO leidt een waarde af voor het attribuut objectRegistrationTime (tijdstip registratie object) van de entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis).

 • De BRO kent de waarde 'voltooid' toe aan het attribuut registrationStatus (registratiestatus) van de entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis).

 • De BRO kent waarden toe aan de overige verplichte attributen van de entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis).

 • Zie verder 2.4 Rapportagegeschiedenis 

 • De BRO leidt de StandardizedLocation (Gestandaardiseerde locatie) af van de DeliveredLocation (Aangeleverde locatie).

3.3.  BHR_G_Endreport

Naam in XML-bestand

BHR_G_EndReport

Nederlandse naam

BHR-G-eindrapport

Doel

Het brondocument wordt aangeboden wanneer de rapportage van het geologisch booronderzoek in delen wordt gerapporteerd. De registratie is met dit brondocument gestart.
In deze versie omvat het startrapport 1 deelonderzoek en dat is de boormonsterbeschrijving of de boormonsteranalyse.


Toelichting

Het brondocument beschrijft de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse. De registratie is met dit brondocument voltooid.

Inhoud

Brondocument BHR_G_EndReport beschrijft de volgende gegevens:

 • Entiteit BoreholeResearch (Booronderzoek): attribuut researchReportDate (rapportagedatum onderzoek).

 • Entiteit BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving): alle attributen en sub-entiteiten.

 • Entiteit BoreholeSampleAnalysis (Boormonsteranalyse): alle attributen en sub-entiteiten.

Aanvullende regels

 • Attribuut researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) moet aanwezig zijn.

 • De innamewebservice legt researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) vast in de BRO als reportEndDate (einddatum rapportage) in de entiteit ReportHistory (Rapportagegeschiedenis).

 • Een van de deelonderzoeken BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) of BoreholeSampleAnalysis (Boormonsteranalyse) moet aanwezig zijn in het brondocument.

 • Bij aanlevering van een BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) mag de BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) niet aanwezig zijn in de BRO.

 • Bij aanlevering van een BoreholeSampleAnalysis (Boormonsteranalyse) mag de BoreholeSampleAnalysis  (Boormonsteranalyse) niet aanwezig zijn in de BRO.

4. Rapportagegeschiedenis

De gegevens van de rapportagegeschiedenis staan niet in het brondocument, maar worden door de basisregistratie ondergrond afgeleid en vastgelegd als Gebeurtenis in de registratie ondergrond.

Bij brondocument BHR_G_CompleteReport:

 • name (naam), attribuut van Event (Gebeurtenis), krijgt bij de aanlevering van het brondocument de waarde volledigGerapporteerd.

 • date (datum), attribuut van Event (Gebeurtenis), wordt bij de aanlevering van het brondocument afgeleid van de rapportagedatum onderzoek van de entiteit BoreholeResearch Booronderzoek.

Bij brondocument BHR_G_StartReport:

 • name (naam), attribuut van Event (Gebeurtenis), krijgt bij de aanlevering van het brondocument de waarde startGerapporteerd.

 • date (datum)attribuut van Event (Gebeurtenis), wordt bij de aanlevering van het brondocument afgeleid van de descriptionReportDate (rapportagedatum beschrijving) van de entiteit BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) of van de analysisReportDate(rapportagedatum analyse) van de entiteit BoreholeSampleAnalysis (Boormonsteranalyse).

Voorbeeldberichten

Dit hoofdstuk geeft een toelichting bij enkele voorbeeldberichten.

Paragraaf 3.1 bevat een opsomming van beschikbare voorbeeldberichten, hun intentie en een summiere beschrijving van de inhoud.

Paragraaf 3.2 bevat een gedetailleerde beschrijving van kleine, bijzondere stukken uit de voorbeeldberichten.

1. Integrale voorbeeldberichten

De onderstaande tabel bevat een opsomming van de beschikbare voorbeeldberichten, hun intentie en een summiere beschrijving van de inhoud.

Naam

Doel en inhoud

BHR_G_CompleteReport.xml

Alle gegevens van een geologisch booronderzoek in één keer aanbieden. Inhoud:

 • Algemene gegevens

 • DeliveredLocation (Aangeleverde locatie)

 • DeliveredVerticalPosition  (Aangeleverde vertical positie)

 • SiteCharacteristic (Terreintoestand)

 • BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) met:

  • DescriptiveBoreholeLog (Boorprofiel) met:

   • DescriptionQuality (beschrijfkwaliteit)= geologischStandaardGeroerd

   • Layer (Laag) 0.00-0.35: antropogeen, gecontroleerdAangebrachte Soil (grond) zand.

  • DescriptiveBoreholeLog (Boorprofiel) met:

   • DescriptionQuality (beschrijfkwaliteit)= geologischStandaardOngeroerd

   • 2 * postSedimentaryDiscontinuity (post-sedimentaire discontinuïteit)

   • 2 * notDescribedInterval (niet beschreven interval)

   • Layer (Laag) 0.35-0.85: bestaande uit specialMaterial (Bijzonder materiaal) plantenrestenNietHoutig

   • Layer (Laag) 0.85-3.50: bestaande uit 2 * een layerComponent (laagdeel)

   • Layer (Laag) 3.50-6.80: bestaande uit 3 * een thinStratum (laagje)

 • Boring (boring)

  • 3 * een sampledInterval (bemonsterd interval)

  • 2 * een completedInterval (afgewerkt interval)

  • 1 * een contaminatedInterval (verontreinigd interval)

  • 3 * een boredInterval (geboord interval)

  • 2 * een excavatedLayer (weggegraven laag)

 • FluidMudLayer (Sliblaag)

2. Code snippets.

Deze paragraaf bevat voor een aantal kleine, bijzondere stukken XML-code uit de voorbeeldberichten een gedetailleerde beschrijving.

2.1. De kop van een registrationRequest

De eerste regel van het voorbeeldbericht bevat de XML-proloog. Merk op dat de tekens volgens UTF-8 gecodeerd moeten worden. Dit is met name van belang voor speciale tekens, zoals à, á, ï.

Regel 2 t/m 8 bevatten de opening tag van het registrationRequest (registratieverzoek) als root XML-element en de namespaces van de gebruikte XML-schemadefinities (XSD's). De laatste twee XML-attributen (xmlns:xsi en xsi:schemaLocation) maken het mogelijk om het BRO-verzoek te valideren tegen de XSD-bestanden van de BHR-G innameservice. Deze twee attributen mogen weggelaten worden. In het voorbeeldbericht heeft de URL van de schemalocation de waarde ../../XSD/isbhr-g-messages.xsd. Dit is een relatief pad naar een lokaal bestand, met een mappenstructuur alsof de GitHub repo is gecloned naar een lokale repo. Deze waarde is met name bedoeld in de projectfase voordat de BHR-G innameservice beschikbaar is. De laatste regel van de disclaimer bevat de waarde voor de schemalocation zoals die in de productiefase opgenomen zal worden. Vanaf dat moment kunnen de XSD-bestanden vanaf die URL gedownload worden.

Na de disclaimer in regel 9 t/m 12 volgen vier transactiegegevens: requestReference (verzoekkenmerk), deliveryAccountableParty (bronhouder) en qualityRegime (kwaliteitsregime). Het element broId (BRO-ID) wordt niet opgenomen als het sourceDocument een BHR_G_CompleteReport is, Zie hoofdstuk 2 voor nadere informatie.

Na de transactiegegevens volgt de opening tag van het sourceDocument (brondocument). Daarbinnen volgt het aan te bieden brondocument.

Het BRO-verzoek wordt afgesloten met de closing tags van het sourceDocument (brondocument) en het registrationRequest (registratieverzoek).

CODE
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<registrationRequest
  xmlns="http://www.broservices.nl/xsd/isbhrg/1.0"
  xmlns:bhrgcommon="http://www.broservices.nl/xsd/bhrgcommon/1.0"
  xmlns:brocom="http://www.broservices.nl/xsd/brocommon/3.0"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.broservices.nl/xsd/isbhrg/1.0 ../../XSD/isbhr-g-messages.xsd">
 <!--Disclaimer: dit voorbeeldbericht valideert tegen de XSD van de innameservice.
   Het is niet gevalideert door de innameservice en is vaktechnisch/inhoudelijk niet voorbeeldig.
  xsi:schemaLocation="http://www.broservices.nl/xsd/isbhrg/1.0 https://schema.broservices.nl/xsd/isbhrg/1.0/isbhr-g-messages.xsd">
 -->
 <brocom:requestReference>BRO-BHR-G-1596</brocom:requestReference>
 <!-- Optional: -->
 <brocom:deliveryAccountableParty>27376655</brocom:deliveryAccountableParty>
 <!--Optional: not allowed in combination with sourceDocument BHR_G_CompleteReport.
 <brocom:broId>?</brocom:broId>
 -->
 <brocom:qualityRegime>IMBRO</brocom:qualityRegime>
 <sourceDocument>
  ...
 </sourceDocument>
</registrationRequest>


2.2. Brondocument

Een BRO-verzoek bevat een brondocument, wat de eenheid van aanleveren is. Zoals beschreven in paragraaf 2.3 kent versie 1.0 van de BHR-G innamewebservice 1 type brondocument. De UML-diagrammen geven aan dat het stereotype  van het brondocument FeatureType is. Conform de GML XML encoding rules wordt het property type pattern toegepast bij het omzetten van de gegevensdefinitie in UML naar de berichtdefinities in XML. Onderstaand stukje XML van een voorbeeldbericht laat zien hoe dat uitpakt. Na de opening tag sourceDocument van het brondocument volgt een regel met BHR_G_CompleteReport. Deze regel geeft aan dat in dit bericht dit type brondocument wordt aangeleverd. Na deze regel komt het eerste XML element van het BHR_G_CompleteReport brondocument.

CODE
...
<sourceDocument>
 <BHR_G_CompleteReport gml:id="id_0001">
  <objectIdAccountableParty>myIdForThisBoreholeResearch</objectIdAccountableParty>
  ...
 </GLD_StartRegistration>
</sourceDocument>
...

2.3. gml:id

De BHR-G gegevensdefinitie maakt een onderscheid tussen objecttypes en gegevensgroeptypes. Bij het opstellen van de berichtdefinities worden deze stereotypes vertaald naar FeatureType en AttributeGroupType. Twee van de verschillen zijn dat een FeatureType identificeerbaar is en dat een AttributeGroupType alleen bestaat bij de gratie van een FeatureType waarvan het, direct of indirect, een onderdeel is.

Conform de GML XML encoding rules leidt ieder FeatureType in de XSD-bestanden tot:

 • Een complex type, wat de inhoud van het FeatureType definieert en direct of indirect een specialisatie is van gml:AbstractFeatureType.

 • Een root element, zodat objecten van het ComplexType geïnstantieerd kunnen worden.

 • Een property type ComplexType, wat in de XSD-bestanden gebruikt wordt als het type van een element dat fungeert als realisatie van de associatie relatie naar het FeatureType.

Als gevolg van de eerste bullet krijgt in een XML-bericht ieder betreffend XML-element een XML-attribuut gml:id. De waarde van deze gml:id moet uniek zijn binnen het BRO-verzoek. In de voorbeeldberichten is dit gedaan met een waarde die begint met 'id_', gevolgd door een volgnummer. Het BRO-systeem slaat de waarden van deze gml:id niet op.

Enkele voorbeelden:

CODE
...
<BHR_G_CompleteReport gml:id="id_0001">
...
<gml:Point gml:id="id_0002" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
...
<bhrgcommon:BoreholeSampleDescription gml:id="id_0003">
...
<bhrgcommon:DescriptiveBoreholeLog gml:id="id_0004">
...


2.4. Waarde uit een codelijst

In de BRO wordt een onderscheid gemaakt tussen beheerde waardenlijsten en niet-beheerde waardenlijsten. In de gegevenscatalogus en de XSD-bestanden noemen we een beheerde waardenlijst een codelijst. Bij een codelijst is de lijst met toegestane waarden niet opgenomen in de XSD-bestanden.

Voor codelijsten volgt de BRO de GML XML encoding rules voor een CodeTypeDit is een algemeen patroon. Het voegt een XML-attribuut codeSpace toe aan een XML-element, waarvan de waarde verwijst naar een catalogus, thesaurus, classificatie schema of autoriteit voor de codelijst. Als conventie bestaat de waarde van het XML-attribuut uit een URN, bv.: urn:bro:bhrg:SurveyPurpose. Hoofdstuk 5 bevat een overzicht van de codelijsten en hun URN waarde. De gegevenscatalogus bevat per codelijst de toegestane waarden, zoals gedefinieerd op het moment dat de gegevenscatalogus werd vastgesteld.

Onderstaand een voorbeeld van een XML-element, waarvan de waarde gebiedsmodelOrdeningOndergrond een waarde uit een codelijst is:

CODE
<surveyPurpose codeSpace="urn:bro:bhrg:SurveyPurpose">gebiedsmodelOrdeningOndergrond</surveyPurpose>


2.5. Datum

De waarde van een XML-element met als type een xs:Date (Datum) wordt gecodeeerd volgens de ISO-8601 standaard: yyyy-mm-dd. Bijvoorbeeld:

CODE
<researchReportDate>2020-08-01</researchReportDate>


2.6. Organisatie

De BHR-G gegevenscatalogus definieert een aantal uitvoerders. Deze hebben een Organization (Organisatie) als gegevenstype. Bijvoorbeeld:

 • researchOperator (uitvoerder onderzoek)

 • horizontalPositioningOperator (uitvoerder locatiebepaling)

 • verticalPositioningOperator (uitvoerder verticale positiebepaling)

 • descriptionOperator (uitvoerder beschrijving)

 • boringOperator (uitvoerder boring)

Het gegevenstype Organization (Organisatie) biedt de keuze tussen een kamer van koophandelnummer of een Europees handelsnummer. Hieonder twee voorbeelden van beide gevallen:


CODE
...
<researchOperator>
 <brocom:chamberOfCommerceNumber>52754834</brocom:chamberOfCommerceNumber>
</researchOperator>
...
<bhrgcommon:boringOperator>
 <brocom:europeanCompanyRegistrationNumber>DEB8537.HRB66039</brocom:europeanCompanyRegistrationNumber>
</bhrgcommon:boringOperator>
...


2.7. Locatie

De BHR-G gegevenscatalogus definieert voor de DeliveredLocation (Aangeleverde locatie) onder andere de volgende twee attributen:

 • Coördinaten: De coördinaten die zijn aangeleverd.

 • Referentiestelsel: Het referentiestelsel van de aangeleverde coördinaten.

Conform de GML encoding van NEN3610 worden deze twee attributen uitgewisseld met een gml:Point, bestaande uit:

 • XML-element gml:pos - het coördinatenpaar

 • XML-attribuut srsName - een verwijzing naar het referentiestelsel waarin het coördinatenpaar is uitgedrukt.

 • XML-attribuut gml:id - een unieke identificatie van het object

Het bereik en de betekenis van het coördinatenpaar is afhankelijk van het gebruikte referentiestelsel. Onderstaande tabel geeft per referentiestelsel de waarde voor het XML-attribuut srsName en de betekenis, eenheid en volgorde van de ordinaten in het coördinatenpaar.

Referentiestelsel

srsName

Betekenis

Eenheid

Toepassing

RD

urn:ogc:def:crs:EPSG:28992

X, Y

Meter

Land

WGS84

urn:ogc:def:crs:EPSG:4326

Latitude, Longitude

Decimale graden

Zee

ETRS89

urn:ogc:def:crs:EPSG:4258

Latitude, Longitude

Decimale graden

Land of Zee


Voorbeeld van de XML-encoding voor dezelfde locatie in RD en in ETRS89:

CODE
...
<location gml:id="BRO_0001" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
 <gml:pos>139794.52 455443.35</gml:pos>
</location>
...
<location gml:id="BRO_0001" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::4258">
 <gml:pos>52.0870447 5.1653503</gml:pos>
</location>
...


2.8. Meetwaarde

De BHR-G gegevenscatalogus definieert een aantal gegevens als een meetwaarde. Deze bestaan uit een getalswaarde en een eenheid.

In de XSD-bestanden hebben de betreffende XML-element een type gml:Measure. Conform de GML XML encoding rules wordt de eenheid opgeslagen in het XML-attribuut uom (unit of measure; eenheid). Bijvoorbeeld een offset (verschuiving) van 1,38 meter onder NAP voor de deliveredVerticalPosition (Aangeleverde verticale positie) wordt:

CODE
...
<bhrgcommon:offset uom="m">-1.38</bhrgcommon:offset>
...


Merk op dat in de gegevenscatalogus (in de meeste gevallen) naast de afkorting ook tussen haakjes de voluitgeschreven naam van de eenheid is opgenomen, bijvoorbeeld: Eenheid: m (meter) . Alleen de afkorting volgens de UCUM lijst moet worden opgenomen in het BRO-verzoek. Deze afkorting van de eenheid staat genoemd in de XSD. 

Enumeraties

Dit hoofdstuk bevat de toegestane waarden van de enumeraties. In de gegevenscatalogus worden deze niet-beheerde waardenlijsten genoemd.

Bij een enumeratie staat de lijst met toegestane waarden vast en kan de lijst met toegestane waarden niet veranderd worden zonder aanpassingen in de gegevenscatalogus, de berichtdefinities (XSD-bestanden) en de software (voor het maken of verwerken van een bericht).

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de enumeraties die van belang zijn bij het maken van een BRO-verzoek over een geologisch booronderzoek. De eerste kolom bevat de Engelstalige naam van de enumeratie, zoals deze voorkomt in de XSD-bestanden. De tweede kolom bevat de Nederlandstalige naam, zoals die voorkomt in de gegevenscatalogus. De derde kolom bevat de toegestane waarden, die gebruikt mogen worden in een BRO-verzoek.

Type

Naam

Waarde

IndicationYesNo

IndicatieJaNee

janee

IndicationYesNoUnknown

IndicatieJaNeeOnbekend

janeeonbekend

QualityRegime

Kwaliteitsregime

IMBROIMBRO/A


Codelijsten

Dit hoofdstuk bevat verwijzingen (URN's en URL's) van de codelijsten. In de gegevenscatalogus worden deze beheerde waardenlijsten genoemd.

Bij een codelijst kan de lijst met toegestane waarden worden aangepast zonder dat aanpassingen nodig zijn in de berichtdefinities (XSD-bestanden) en/of de software (voor het maken of verwerken van een bericht). De gegevenscatalogus bevat per codelijst de toegestane waarden, zoals gedefinieerd op het moment dat de gegevenscatalogus werd vastgesteld.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de codelijsten die van belang zijn bij het maken van een BRO-verzoek over een geologisch booronderzoek.

 • De eerste kolom bevat de Engelstalige naam van de codelijst, zoals deze voorkomt in de XSD-bestanden.

 • De tweede kolom bevat de Nederlandstalige naam, zoals die voorkomt in de gegevenscatalogus.

 • De derde kolom bevat de URI (URN or URL), die in een BRO-verzoek gebruikt moet worden bij het XML-attribuut codeSpace. Zie de voorbeeldberichten voor nadere informatie.

 • De vierde kolom bevat een link naar de website waar de actuele lijst met toegestane waarden is te raadplegen.

Overzicht met BHR-G codelijsten:

Type

Naam

URI (URN of URL)

Link

ActivityType

TypeIngreep

urn:bro:bhrg:ActivityType

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:ActivityType&version=latest

Angularity

Hoekigheid

urn:bro:bhrg:Angularity

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:Angularity&version=latest

AnimalFossilType

SoortDierfossiel

urn:bro:bhrg:AnimalFossilType

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:AnimalFossilType&version=latest

ArcheologicalConstituentType

SoortArcheologischBestanddeel

urn:bro:bhrg:ArcheologicalConstituentType

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:ArcheologicalConstituentType&version=latest

BackfillMaterial

Aanvulmateriaal

urn:bro:bhrg:BackfillMaterial

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:BackfillMaterial&version=latest

BoringProcedure

Boorprocedure

urn:bro:bhrg:BoringProcedure

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:BoringProcedure&version=latest

BoringTechnique

Boortechniek

urn:bro:bhrg:BoringTechnique

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:BoringTechnique&version=latest

BoundaryPositioningMethod

Grensbepaling

urn:bro:bhrg:BoundaryPositioningMethod

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:BoundaryPositioningMethod&version=latest

CarbonateContentClass

Kalkgehalteklasse

urn:bro:bhrg:CarbonateContentClass

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:CarbonateContentClass&version=latest

CasingMaterial

Buismateriaal

urn:bro:bhrg:CasingMaterial

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:CasingMaterial&version=latest

ChunkSizeClass

LengteklasseBrokje

urn:bro:bhrg:ChunkSizeClass

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:ChunkSizeClass&version=latest

Colour

Kleur

urn:bro:bhrg:Colour

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:Colour&version=latest

CurrentProces

ActueelProces

urn:bro:bhrg:CurrentProces

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:CurrentProces&version=latest

DeliveryContext

KaderAanlevering

urn:bro:bhrg:DeliveryContext

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:DeliveryContext&version=latest

DescribedMaterial

BeschrevenMateriaal

urn:bro:bhrg:DescribedMaterial

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:DescribedMaterial&version=latest

DescriptionLocation

Beschrijflocatie

urn:bro:bhrg:DescriptionLocation

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:DescriptionLocation&version=latest

DescriptionProcedure

Beschrijfprocedure

urn:bro:bhrg:DescriptionProcedure

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:DescriptionProcedure&version=latest

DescriptionQuality

Beschrijfkwaliteit

urn:bro:bhrg:DescriptionQuality

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:DescriptionQuality&version=latest

Discipline

Vakgebied

urn:bro:bhrg:Discipline

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:Discipline&version=latest

DiscontinuityType

TypeDiscontinuïteit

urn:bro:bhrg:DiscontinuityType

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:DiscontinuityType&version=latest

EventName

NaamGebeurtenis

urn:bro:bhrg:EventName

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:EventName&version=latest

ExcavatedMaterial

WeggegravenMateriaal

urn:bro:bhrg:ExcavatedMaterial

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:ExcavatedMaterial&version=latest

FineSoilConsistency

ConsistentieFijneGrond

urn:bro:bhrg:FineSoilConsistency

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:FineSoilConsistency&version=latest

FluidMudLayerPositioningMethod

MethodePositiebepalingSliblaag

urn:bro:bhrg:FluidMudLayerPositioningMethod

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:FluidMudLayerPositioningMethod&version=latest

FlushingAdditive

Spoelingtoeslag

urn:bro:bhrg:FlushingAdditive

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:FlushingAdditive&version=latest

GeologicalOrigin

GenetischeTypering

urn:bro:bhrg:GeologicalOrigin

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:GeologicalOrigin&version=latest

GeologicalSoilName

GeologischeGrondsoort

https://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/BHR-G/gh-pages/lists/GeologischeGrondsoort.xml

https://raw.githubusercontent.com/BROprogramma/BHR-G/gh-pages/lists/GeologischeGrondsoort.xml

GeotechnicalSoilName

GeotechnischeGrondsoort

urn:bro:bhrg:GeotechnicalSoilName

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:GeotechnicalSoilName&version=latest

GrainColour

Korrelkleur

urn:bro:bhrg:GrainColour

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:GrainColour&version=latest

GravelContentClass

Grindgehalteklasse

urn:bro:bhrg:GravelContentClass

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:GravelContentClass&version=latest

GravelMedianClass

Grindmediaanklasse

urn:bro:bhrg:GravelMedianClass

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:GravelMedianClass&version=latest

GravelProvenance

Grindherkomst

urn:bro:bhrg:GravelProvenance

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:GravelProvenance&version=latest

GravelType

SoortGrind

urn:bro:bhrg:GravelType

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:GravelType&version=latest

HorizonCode

Horizontcode

urn:bro:bhrg:HorizonCode

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:HorizonCode&version=latest

HorizontalPositioningMethod

MethodeLocatiebepaling

urn:bro:bhrg:HorizontalPositioningMethod

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:HorizontalPositioningMethod&version=latest

HumanMark

MenselijkSpoor

urn:bro:bhrg:HumanMark

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:HumanMark&version=latest

HydrologicalSetting

HydrologischeOmstandigheid

urn:bro:bhrg:HydrologicalSetting

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:HydrologicalSetting&version=latest

LandscapeElement

Landschapselement

urn:bro:bhrg:LandscapeElement

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:LandscapeElement&version=latest

LocalVerticalReferencePoint

LokaalVerticaalReferentiepunt

urn:bro:bhrg:LocalVerticalReferencePoint

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:LocalVerticalReferencePoint&version=latest

MassPercentageClass

MassaPercentageklasse

urn:bro:bhrg:MassPercentageClass

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:MassPercentageClass&version=latest

MicaContentClass

Glimmergehalteklasse

urn:bro:bhrg:MicaContentClass

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:MicaContentClass&version=latest

MottlingDensity

BedekkingsgraadVlek

urn:bro:bhrg:MottlingDensity

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:MottlingDensity&version=latest

MunsellChroma

MunsellZuiverheid

urn:bro:bhrg:MunsellChroma

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:MunsellChroma&version=latest

MunsellHue

MunsellHoofdkleur

urn:bro:bhrg:MunsellHue

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:MunsellHue&version=latest

MunsellValue

MunsellWitheid

urn:bro:bhrg:MunsellValue

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:MunsellValue&version=latest

NoDescriptionReason

RedenNietBeschreven

urn:bro:bhrg:NoDescriptionReason

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:NoDescriptionReason&version=latest

OrganicMatterContentClass

Organischestofgehalteklasse

urn:bro:bhrg:OrganicMatterContentClass

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:OrganicMatterContentClass&version=latest

OrganicMatterContentClassNEN5104

OrganischestofgehalteklasseNEN5104

urn:bro:bhrg:OrganicMatterContentClassNEN5104

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:OrganicMatterContentClassNEN5104&version=latest

OrganicSoilConsistency

ConsistentieOrganischeGrond

urn:bro:bhrg:OrganicSoilConsistency

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:OrganicSoilConsistency&version=latest

OrganicSoilTexture

TextuurOrganischeGrond

urn:bro:bhrg:OrganicSoilTexture

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:OrganicSoilTexture&version=latest

ParticularConstituentType

SoortBijzonderBestanddeel

urn:bro:bhrg:ParticularConstituentType

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:ParticularConstituentType&version=latest

PeatType

SoortVeen

urn:bro:bhrg:PeatType

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:PeatType&version=latest

PlantRemainType

SoortPlantenrest

urn:bro:bhrg:PlantRemainType

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:PlantRemainType&version=latest

PositionOnGroundBody

LiggingOpGrondlichaam

urn:bro:bhrg:PositionOnGroundBody

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:PositionOnGroundBody&version=latest

Preparation

Voorbereiding

urn:bro:bhrg:Preparation

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:Preparation&version=latest

PreTreatment

Voorbehandeling

urn:bro:bhrg:PreTreatment

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:PreTreatment&version=latest

RockType

SoortGesteente

urn:bro:bhrg:RockType

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:RockType&version=latest

SampleMoistness

Monstervochtigheid

urn:bro:bhrg:SampleMoistness

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SampleMoistness&version=latest

SamplerType

Apparaattype

urn:bro:bhrg:SamplerType

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SamplerType&version=latest

SamplingMethod

Bemonsteringsmethode

urn:bro:bhrg:SamplingMethod

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SamplingMethod&version=latest

SamplingProcedure

Bemonsteringsprocedure

urn:bro:bhrg:SamplingProcedure

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SamplingProcedure&version=latest

SamplingQuality

Bemonsteringskwaliteit

urn:bro:bhrg:SamplingQuality

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SamplingQuality&version=latest

SandMedianClass

Zandmediaanklasse

urn:bro:bhrg:SandMedianClass

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SandMedianClass&version=latest

SandSorting

Zandspreiding

urn:bro:bhrg:SandSorting

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SandSorting&version=latest

SedimentaryPhenomenon

SedimentairFenomeen

urn:bro:bhrg:SedimentaryPhenomenon

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SedimentaryPhenomenon&version=latest

ShellTaxon

SoortSchelp

urn:bro:bhrg:ShellTaxon

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:ShellTaxon&version=latest

SoilType

SoortGrond

urn:bro:bhrg:SoilType

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SoilType&version=latest

SoilUse

Bodemgebruik

urn:bro:bhrg:SoilUse

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SoilUse&version=latest

SpecialMaterial

BijzonderMateriaal

urn:bro:bhrg:SpecialMaterial

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SpecialMaterial&version=latest

Sphericity

Sfericiteit

urn:bro:bhrg:Sphericity

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:Sphericity&version=latest

StainColour

Vlekkleur

urn:bro:bhrg:StainColour

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:StainColour&version=latest

StopCriterionField

StopcriteriumVeld

urn:bro:bhrg:StopCriterionField

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:StopCriterionField&version=latest

StratumThicknessClass

Laagdikteklasse

urn:bro:bhrg:StratumThicknessClass

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:StratumThicknessClass&version=latest

Structure

Structuur

urn:bro:bhrg:Structure

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:Structure&version=latest

SurveyProcedure

KaderstellendeProcedure

urn:bro:bhrg:SurveyProcedure

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SurveyProcedure&version=latest

SurveyPurpose

KaderInwinning

urn:bro:bhrg:SurveyPurpose

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:SurveyPurpose&version=latest

TemporaryChange

TijdelijkeVerandering

urn:bro:bhrg:TemporaryChange

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:TemporaryChange&version=latest

Utensil

Hulpmiddel

urn:bro:bhrg:Utensil

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:Utensil&version=latest

Variegation

Bontheid

urn:bro:bhrg:Variegation

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:Variegation&version=latest

VerticalDatum

VerticaalReferentievlak

urn:bro:bhrg:VerticalDatum

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:VerticalDatum&version=latest

VerticalPositioningMethod

MethodeVerticalePositiebepaling

urn:bro:bhrg:VerticalPositioningMethod

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:VerticalPositioningMethod&version=latest

VerticalTrend

VerticaleTrend

urn:bro:bhrg:VerticalTrend

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:VerticalTrend&version=latest

VeryCoarseFractionContentClass

ZeerGroveFractieGehalteklasse

urn:bro:bhrg:VeryCoarseFractionContentClass

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:VeryCoarseFractionContentClass&version=latest

VolumePercentageClass

VolumePercentageklasse

urn:bro:bhrg:VolumePercentageClass

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:VolumePercentageClass&version=latest

WheateringDegree

MateVerwering

urn:bro:bhrg:WheateringDegree

https://www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrg:WheateringDegree&version=latest

Vertaallijst

Dit hoofdstuk bevat een vertaaltabel aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een complexType/element in de XSD-bestanden, de Nederlandse naam van de entiteit en het attribuut in de gegevenscatalogus kan worden opgezocht.

De onderstaande tabel is gesorteerd op alfabetische volgorde van de Engelstalige naam van het complexType/element. Tussen haakjes staat het type modelelement van de entiteit. Binnen een entiteit zijn de attributen gesorteerd op Engelstalige naam.

Complextype (stereotype)
element

Entiteit
attribuut

AnimalFossil (Gegevensgroeptype)

Dierlijk fossiel  

animalFossilType  

soort dierfossiel  

percentageClass  

percentageklasse  

AnomalousLayer (Gegevensgroeptype)

Afwijkend laagje  

colour  

kleur  

geologicalOrigin  

genetische typering  

layerProportion  

laagaandeel  

rockType  

soort gesteente  

soilType  

soort grond  

stratumThicknessClass  

laagdikteklasse  

ArcheologicalConstituent (Gegevensgroeptype)

Archeologisch bestanddeel  

constituentType  

soort bestanddeel  

percentageClass  

percentageklasse  

BoredInterval (Objecttype)

Geboord interval  

beginDepth  

begindiepte  

boredDiameter  

geboorde diameter  

boringTechnique  

boortechniek  

endDepth  

einddiepte  

BoreholeResearch (Objecttype)

Booronderzoek  

broId  

BRO-ID  

deliveredLocation  

aangeleverde locatie  

deliveredVerticalPosition  

aangeleverde verticale positie  

deliveryAccountableParty  

bronhouder  

deliveryContext  

kader aanlevering  

deliveryResponsibleParty  

dataleverancier  

discipline  

vakgebied  

objectIdAccountableParty  

object-ID bronhouder  

qualityRegime  

kwaliteitsregime  

registrationHistory  

registratiegeschiedenis  

reportHistory  

rapportagegeschiedenis  

researchOperator  

uitvoerder onderzoek  

researchReportDate  

rapportagedatum onderzoek  

siteCharacteristic  

terreintoestand  

siteCharacteristicDetermined  

terreintoestand bepaald  

standardizedLocation  

gestandaardiseerde locatie  

surveyProcedure  

kaderstellende procedure  

surveyPurpose  

kader inwinning  

BoreholeSampleDescription (Objecttype)

Boormonsterbeschrijving  

descriptionOperator  

uitvoerder beschrijving  

descriptionProcedure  

beschrijfprocedure  

descriptionReportDate  

rapportagedatum beschrijving  

utensil  

hulpmiddel  

Boring (Objecttype)

Boring  

boreholeCompleted  

gat afgewerkt  

boringEndDate  

einddatum boring  

boringOperator  

uitvoerder boring  

boringProcedure  

boorprocedure  

boringStartDate  

startdatum boring  

finalDepthBoring  

einddiepte boren  

finalDepthExcavation  

einddiepte graven  

finalDepthPreparation  

einddiepte voorbereiding  

finalDepthSampling  

einddiepte bemonstering  

finalDepthTemporaryCasing  

einddiepte tijdelijke verbuizing  

flushingAdditive  

spoelingtoeslag  

flushingMediumUsed  

spoeling gebruikt  

groundwaterLevel  

grondwaterstand  

preparation  

voorbereiding  

rockReached  

gesteente aangeboord  

samplingProcedure  

bemonsteringsprocedure  

stopCriterion  

stopcriterium  

subsurfaceContaminated  

ondergrond verontreinigd  

temporaryCasingUsed  

tijdelijke verbuizing aangebracht  

trajectoryExcavated  

traject weggegraven  

Chunk (Gegevensgroeptype)

Brokje  

percentageClass  

percentageklasse  

sizeClass  

lengteklasse  

soilType  

soort grond  

CompletedInterval (Objecttype)

Afgewerkt interval  

backfillMaterial  

aanvulmateriaal  

backfillMaterialCertified  

aanvulmateriaal met certificaat  

backfillMaterialWashed  

aanvulmateriaal gewassen  

beginDepth  

begindiepte  

diameterPermanentCasing  

diameter permanente verbuizing  

endDepth  

einddiepte  

materialPermanentCasing  

materiaal permanente verbuizing  

permanentCasingPresent  

permanente verbuizing aanwezig  

ContaminatedInterval (Objecttype)

Verontreinigd interval  

beginDepth  

begindiepte  

endDepth  

einddiepte  

DeliveredLocation (Gegevensgroeptype)

Aangeleverde locatie  

location.Point.pos

coördinaten  

location.Point.@srsName  

referentiestelsel  

horizontalPositioningDate  

datum locatiebepaling  

horizontalPositioningMethod  

methode locatiebepaling  

horizontalPositioningOperator  

uitvoerder locatiebepaling  

DeliveredVerticalPosition (Gegevensgroeptype)

Aangeleverde verticale positie  

localVerticalReferencePoint  

lokaal verticaal referentiepunt  

offset  

verschuiving  

verticalDatum  

verticaal referentievlak  

verticalPositioningDate  

datum verticale positiebepaling  

verticalPositioningMethod  

methode verticale positiebepaling  

verticalPositioningOperator  

uitvoerder verticale positiebepaling  

waterDepth  

waterdiepte  

DescriptiveBoreholeLog (Objecttype)

Boorprofiel  

continuouslySampled  

continu bemonsterd  

describedMaterial  

beschreven materiaal  

descriptionLocation  

beschrijflocatie  

descriptionQuality  

beschrijfkwaliteit  

meanHighestGroundwaterLevel  

gemiddeld hoogste grondwaterstand  

meanLowestGroundwaterLevel  

gemiddeld laagste grondwaterstand  

sampleMoistness  

monstervochtigheid  

ExcavatedLayer (Objecttype)

Weggegraven laag  

excavatedMaterial  

weggegraven materiaal  

lowerBoundary  

ondergrens  

upperBoundary  

bovengrens  

FineFractionDistributionGravellyMineralSoil (Gegevensgroeptype)

Verdeling fijne fractie grindrijke minerale grond  

estimatedMassProportionLutum  

geschat massa-aandeel lutum  

estimatedMassProportionSand  

geschat massa-aandeel zand  

estimatedMassProportionSilt  

geschat massa-aandeel silt  

FineFractionDistributionNonGravellyMineralSoil (Gegevensgroeptype)

Verdeling fijne fractie grindarme minerale grond  

estimatedMassProportionLutum  

geschat massa-aandeel lutum  

estimatedMassProportionSand  

geschat massa-aandeel zand  

estimatedMassProportionSilt  

geschat massa-aandeel silt  

FineFractionDistributionOrganicSoil (Gegevensgroeptype)

Verdeling fijne fractie organische grond  

estimatedMassProportionLutum  

geschat massa-aandeel lutum  

estimatedMassProportionSand  

geschat massa-aandeel zand  

estimatedMassProportionSilt  

geschat massa-aandeel silt  

FineFractionDistributionShellySoil (Gegevensgroeptype)

Verdeling fijne fractie schelprijke grond  

estimatedVolumeProportionLutum  

geschat volumeaandeel lutum  

estimatedVolumeProportionSand  

geschat volumeaandeel zand  

estimatedVolumeProportionSilt  

geschat volumeaandeel silt  

FluidMudLayer (Objecttype)

Sliblaag  

colour  

kleur  

lowerBoundaryPositioningMethod  

methode positiebepaling onderkant  

thickness  

dikte  

upperBoundaryPositioningMethod  

methode positiebepaling bovenkant  

FractionDistribution (Gegevensgroeptype)

Fractieverdeling  

estimatedMassProportionGravel  

geschat massa-aandeel grind  

estimatedMassProportionOrganicMatter  

geschat massa-aandeel organische stof  

estimatedMassProportionShellMatter  

geschat massa-aandeel schelpmateriaal  

estimatedVolumeProportionGravel  

geschat volumeaandeel grind  

estimatedVolumeProportionShellMatter  

geschat volumeaandeel schelpmateriaal  

fineFractionDistributionGravellyMineralSoil  

verdeling fijne fractie grindrijke minerale grond  

fineFractionDistributionNonGravellyMineralSoil  

verdeling fijne fractie grindarme minerale grond  

fineFractionDistributionOrganicSoil  

Verdeling fijne fractie organische grond  

fineFractionDistributionShellySoil  

verdeling fijne fractie schelprijke grond  

GravelConstituent (Gegevensgroeptype)

Grindbestanddeel  

fractionProportion  

fractieaandeel  

gravelType  

soort grind  

GravelFraction (Gegevensgroeptype)

Grindfractie  

angularity  

hoekigheid  

estimatedMedian  

geschatte mediaan  

fineGravelContentClass  

fijn grind gehalteklasse  

gravelConstituent  

grindbestanddeel  

gravelMedianClass  

grindmediaanklasse  

gravelProvenance  

grindherkomst  

mediumCoarseGravelContentClass  

matig grof grind gehalteklasse  

sphericity  

sfericiteit  

variegation  

bontheid  

ventifactPresent  

windkanters aanwezig  

veryCoarseGravelContentClass  

zeer grof grind gehalteklasse  

Inclusion (Gegevensgroeptype)

Insluitsel  

percentageClass  

percentageklasse  

soilType  

soort grond  

IntermediateEvent (Gegevensgroeptype)

Tussentijdse gebeurtenis  

eventDate  

datum gebeurtenis  

eventName  

naam gebeurtenis  

Layer (Objecttype)

Laag  

activityType  

type ingreep  

anthropogenic  

antropogeen  

archeologicalConstituent  

archeologisch bestanddeel  

bioturbated  

gebioturbeerd  

geologicalOrigin  

genetische typering  

horizonCode  

horizontcode  

humanMark  

menselijk spoor  

internalStructureIntact  

interne structuur intact  

layerComponent  

laagdeel  

lowerBoundary  

ondergrens  

lowerBoundaryDetermination  

bepaling ondergrens  

postSedimentary  

post-sedimentair  

rooted  

beworteld  

slant  

scheefstaand  

soil  

grond  

specialMaterial  

bijzonder materiaal  

structure  

structuur  

thinStratum  

laagje  

upperBoundary  

bovengrens  

upperBoundaryDetermination  

bepaling bovengrens  

verticalTrend  

verticale trend  

LayerComponent (Gegevensgroeptype)

Laagdeel  

layerProportion  

laagaandeel  

Mottle (Gegevensgroeptype)

Vlek  

colour  

kleur  

density  

bedekkingsgraad  

MunsellColour (Gegevensgroeptype)

Munsellkleur  

munsellChroma  

munsell zuiverheid  

munsellHue  

munsell hoofdkleur  

munsellValue  

munsell witheid  

NotDescribedInterval (Objecttype)

Niet beschreven interval  

beginDepth  

begindiepte  

endDepth  

einddiepte  

noDescriptionReason  

reden niet beschreven  

ParticularConstituent (Gegevensgroeptype)

Bijzonder bestanddeel  

constituentType  

soort bestanddeel  

percentageClass  

percentageklasse  

PeatConstituent (Gegevensgroeptype)

Veenbestanddeel  

percentageClass  

percentageklasse  

plantRemainType  

soort plantenrest  

PeatFraction (Gegevensgroeptype)

Veenfractie  

peatConstituent  

veenbestanddeel  

peatType  

soort veen  

PostSedimentaryDiscontinuity (Objecttype)

Post-sedimentaire discontinuïteit  

beginDepth  

begindiepte  

discontinuityType  

type discontinuïteit  

endDepth  

einddiepte  

RegistrationHistory (Gegevensgroeptype)

Registratiegeschiedenis  

corrected  

gecorrigeerd  

deregistered  

uit registratie genomen  

deregistrationTime  

tijdstip uit registratie genomen  

latestAdditionTime  

tijdstip laatste aanvulling  

latestCorrectionTime  

tijdstip laatste correctie  

objectRegistrationTime  

tijdstip registratie object  

registrationCompletionTime  

tijdstip voltooiing registratie  

registrationStatus  

registratiestatus  

reregistered  

weer in registratie genomen  

reregistrationTime  

tijdstip weer in registratie genomen  

underReview  

in onderzoek  

underReviewTime  

in onderzoek sinds  

ReportHistory (Gegevensgroeptype)

Rapportagegeschiedenis  

intermediateEvent  

tussentijdse gebeurtenis  

reportEndDate  

einddatum rapportage  

reportStartDate  

startdatum rapportage  

SampledInterval (Objecttype)

Bemonsterd interval  

beginDepth  

begindiepte  

endDepth  

einddiepte  

orientatedSampled  

georienteerd gestoken  

preTreatment  

voorbehandeling  

sampler  

bemonsteringsapparaat  

samplingMethod  

bemonsteringsmethode  

samplingQuality  

bemonsteringskwaliteit  

Sampler (Gegevensgroeptype)

Bemonsteringsapparaat  

coreCatcherPresent  

voorzien van vanger  

cuttingShoeInsideDiameter  

doorgangsdiameter  

cuttingShoeOutsideDiameter  

steekmonddiameter  

lubricationFluidUsed  

steunvloeistof gebruikt  

pistonPresent  

voorzien van zuiger  

rightAngledCuttingShoe  

haakse steekmond  

sampleContainerDiameter  

containerdiameter  

sampleContainerLength  

containerlengte  

samplerType  

apparaattype  

stockingUsed  

kous gebruikt  

taperAngle  

steekmondapex  

SandConstituent (Gegevensgroeptype)

Zandbestanddeel  

grainColour  

korrelkleur  

percentageClass  

percentageklasse  

SandFraction (Gegevensgroeptype)

Zandfractie  

angularity  

hoekigheid  

anomalouslyCoarseContentClass  

gehalteklasse afwijkend grof  

darkGrainContentClass  

donkere mineralen gehalteklasse  

estimatedMedian  

geschatte mediaan  

sandConstituent  

zandbestanddeel  

sandMedianClass  

zandmediaanklasse  

sandSorting  

zandspreiding  

variegation  

bontheid  

SedimentLens (Gegevensgroeptype)

Sedimentlens  

percentageClass  

percentageklasse  

soilType  

soort grond  

ShellConstituent (Gegevensgroeptype)

Schelpenbestanddeel  

relativeAbundance  

associatieaandeel  

shellTaxon  

soort schelp  

ShellFraction (Gegevensgroeptype)

Schelpenfractie  

doublets  

doubletten  

fragmentContentClass  

gehalteklasse fragmenten  

gritContentClass  

gehalteklasse gruis  

inSitu  

in-situ  

shellConstituent  

schelpenbestanddeel  

thickWalledContentClass  

gehalteklasse dikwandig  

thinWalledContentClass  

gehalteklasse dunwandig  

weatheringDegree  

mate van verwering  

wholeContentClasss  

gehalteklasse heel  

SiteCharacteristic (Gegevensgroeptype)

Terreintoestand  

currentProces  

actueel proces  

hydrologicalSetting  

hydrologische omstandigheid  

landscapeElement  

landschapselement  

positionOnGroundBody  

ligging op grondlichaam  

soilUse  

bodemgebruik  

temporaryChange  

tijdelijke verandering  

Soil (Gegevensgroeptype)

Grond  

animalFossil  

dierlijk fossiel  

anomalousLayer  

afwijkend laagje  

carbonateContentClass  

kalkgehalteklasse  

chunk  

brokje  

colour  

kleur  

fineSoilConsistency  

consistentie fijne grond  

fractionDistribution  

fractieverdeling  

geologicalSoilName  

geologische grondsoort  

geotechnicalSoilName  

geotechnische grondsoort  

glauconiteContentClass  

glauconietgehalteklasse  

gravelContentClass  

grindgehalteklasse  

gravelFraction  

grindfractie  

inclusion  

insluitsel  

micaContentClass  

glimmergehalteklasse  

mottle  

vlek  

mottled  

gevlekt  

munsellColour  

munsellkleur  

organicMatterContentClass  

organischestofgehalteklasse  

organicMatterContentClassNEN5104  

organischestofgehalteklasse NEN5104  

organicSoilConsistency  

consistentie organische grond  

organicSoilTexture  

textuur organische grond  

particularConstituent  

bijzonder bestanddeel  

peatFraction  

veenfractie  

sandFraction  

zandfractie  

sedimentaryPhenomenon  

sedimentair fenomeen  

sedimentLens  

sedimentlens  

shellFraction  

schelpenfractie  

shellMatterContentClass  

schelpmateriaalgehalteklasse  

veryCoarseFractionContentClass  

zeer grove fractie gehalteklasse  

StandardizedLocation (Gegevensgroeptype)

Gestandaardiseerde locatie  

location.pos

coördinaten  

coordinateTransformation  

coördinaattransformatie  

location.@srsName

referentiestelsel  

ThinStratum (Gegevensgroeptype)

Laagje  

geologicalOrigin  

genetische typering  

layerProportion  

laagaandeel  

stratumThicknessClass  

laagdikteklasse  


BHR_G_CompleteReport_vb1.xml BHR_G_EndReport_vb1.xml BHR_G_StartReport_vb1.xml


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.