Skip to main content
Skip table of contents

Beschrijving

Het Bronhouderportaal is een webapplicatie voor de aanlevering van ondergrondgegevens aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Het voorportaal voor de BRO

Het Bronhouderportaal is een zelfstandige webapplicatie met een automatische koppeling naar de BRO.

Ondergrondgegevens die nog in het portaal in behandeling zijn staan op dat moment nog niet in de BRO geregistreerd.

Dat gebeurt pas nadat de gegevens door de bronhouder in het Bronhouderportaal zijn vastgesteld.

Daarna worden de ondergrondgegevens doorgestuurd naar de BRO en daar als authentiek1 gegeven vastgelegd.

Een zaaksysteem

Het Bronhouderportaal is een implementatie van het zogeheten Zaakgericht Werken2.

In een zaaksysteem ligt de nadruk op het netjes inregelen van een werkstroom. Want met de juiste inrichting van het proces kan de kwaliteit van de output te worden geborgd.

Verder is van belang dat de gevolgde processtappen traceerbaar zijn. Achteraf dient altijd te herleiden te zijn hoe en door welke organisatie handelingen in de werkstroom zijn uitgevoerd. Daar mag naderhand geen onduidelijkheid over bestaan. De administratie daarover kan om die reden ook niet achteraf meer worden gewijzigd.

In een zaaksysteem worden aan de lopende band dossiers afgehandeld. Elk afzonderlijk dossier is een zaak en een bronhouderorganisatie is de behandelaar.

In het Bronhouderportaal is elke aanlevering van ondergrondgegevens een aparte zaak om af te handelen.

Per cluster van verwachte leveringen die logisch bij elkaar worden wordt vooraf de werkstroom ingericht.

Zo’n clustering heet in het Bronhouderportaal een project. Per project kan de werkstroom weer anders worden ingericht.

Gedurende de looptijd van een project kan de werkstroom worden gewijzigd, maar niet met terugwerkende kracht.

Een verwerker van XML-bestanden

Het Bronhouderportaal verwerkt dagelijks nieuwe aanleveringen.

Elke aanlevering bevat één of meer verzoeken om ondergrondgegevens in de BRO te registreren (of te wijzigen).

Elk verzoek is vastgelegd in een apart bestand. Zo’n bestand heet een brondocument. Zo’n bestand is altijd in IMBRO of IMBRO/A XML-formaat (een formaat specifiek voor de BRO).

Een aanlevering bestaat altijd uit een verzameling van één of meerdere XML-bestanden.

Een archief voor leveringsprocessen

Aanleveringen blijven in het Bronhouderportaal beschikbaar zo lang ze daar nog in behandeling zijn.

Na afhandeling worden de XML-bestanden weer uit het Bronhouderportaal verwijderd. Daarna zijn ze alleen nog terug te vinden in de BRO.

Gegevens over het gevolgde proces blijven wel in het Bronhouderportaal bewaard. Die zijn daar dan terug te vinden in het archief.

Per levering archiveert het Bronhouderportaal de gevolgde stappen en vermeldt daarbij welke organisatie welke handeling uitvoerde. Dit is het zogeheten procesverslag.

Het archief met procesverslagen blijft voor onbepaalde tijd bestaan. Het procesverslag van een aanlevering is dus nog lang na de aanlevering te raadplegen.

Wat is het Bronhouderportaal niet?

Het Bronhouderportaal heeft een aantal belangrijke functionele beperkingen:

Geen archief voor ondergrondgegevens

Het Bronhouderportaal is een archief voor aanleverprocessen, maar niet voor ondergrondgegevens. Daarvoor is de BRO de enige wettelijk juiste bron. Het Bronhouderportaal is voor ondergrondgegevens slechts een ‘tussenstation’. Het bewaart ondergrondgegevens zolang ze nog in behandeling zijn, maar daarna niet meer.

Geen archief voor mislukte aanleveringen

Het Bronhouderportaal archiveert procesgegevens. Dit gebeurt echter alleen voor succesvol afgehandelde aanleveringen. Voortijdig afgebroken leveringsprocessen zijn na afkeuring tijdelijk nog in te zien in het Bronhouderportaal, maar ze worden niet gearchiveerd.

Geen archief voor leveranciers

Het Bronhouderportaal is primair bedoeld voor bronhouderorganisaties. Voor leveranciers is het vooral een middel om ondergrondgegevens op een uniforme manier aan te kunnen leveren aan alle bronhouders. Het Bronhouderportaal is niet bedoeld als archiefsysteem voor leveranciers. Leveranciers worden geacht hun eigen administratie te voeren.

Niet voor inkijk in andere basisregistraties

Het is in het Bronhouderportaal niet mogelijk om ondergrondgegevens te bekijken in combinatie met gegevens uit ándere geo-basisregistraties. Voor wie dat wel graag wil kunnen is bijvoorbeeld de PDOK-viewer5 beschikbaar.

Niet voor niet-authentieke ondergrondgegevens

Het is in het Bronhouderportaal niet mogelijk om niet-authentieke ondergrondgegevens aan te leveren. Het is ook niet mogelijk om niet-authentieke ondergrondgegevens uit andere bronnen te bekijken. Daarvoor zijn er andere viewers. Zo is er bijvoorbeeld het BROloket6 waarin zulke gegevens wel in te zien zijn.


  1. NoraOnline: Authentiek gegeven ↩︎

  2. NoraOnline: Zaakgericht werken Het is een zaaksysteem. ↩︎

  3. Productieomgeving Bronhouderportaal ↩︎

  4. Demo-omgeving Bronhouderportaal ↩︎

  5. PDOK-viewer ↩︎

  6. BROloket ↩︎

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.