Skip to main content
Skip table of contents

GLD: Afhandeling van aanvullingen

In tegenstelling tot andere registratieobjecten met materiële geschiedenis worden er geen controles op chronologie uitgevoerd bij GLD aanvullingen. De aanvullingen zijn in essentie tijdreeksen. Dus: de tijdreeks behoeft niet perse de meest recente te zijn in een reeks van aanvullingen. Dit is geschetst in onderstaande figuur. De id's van de tijdserie zijn vooraf gegaan door een volgnummer van aanleveren. Eerst 1, dan 2, dan 3. Het is dus mogelijk om de lichtblauwe reeks 3 later aan te leveren dan de reeksen 1 en 2.

Echter voor aanvullingen van het type: "regulier" en "volledig beoordeeld" geldt echter wel dat de aanvullingen tezamen een niet overlappende tijdserie reeks vormen. De catalogus stelt hiervoor de volgende regel in de definitie van "observatieperiode": 

De observatieperioden mogen elkaar niet overlappen wanneer de waarde van het attribuut type observatie van de entiteit Metadata observatie gelijk is aan reguliereMeting EN de waarde van het attribuut mate beoordeling van de entiteit Metadata observatie gelijk is aan volledigBeoordeeld.

Voor de definitie van "overlap" is de toelichting daaronder gebruikt:

Het attribuut heeft als datatype Datuminterval dat bestaat uit een begin- en een einddatum. De bronhouder of dataleverancier kan de begindatum afleiden van de eerste meting uit de reeks en de einddatum van de laatste meting uit de reeks.
Het gegeven dient in een brondocument te staan. Het is in WaterML een verplicht attribuut en daarom ook hier opgenomen.
Observatieperioden van volledige beoordeelde tijd-meetwaardereeksen mogen niet overlappen, de einddatum van de ene periode mag wel gelijk zijn aan de begindatum van de volgende periode.

De laatste regel hierboven ("Observatieperioden .. de volgende periode") impliceert een maximale overlap periode van 24 uur of minder. In het voorbeeld hierboven: observatie 1 mag eindigen op 2021-02-04:23:59:59 en observatie 2 mag starten op 2021-02-04:00:00:00. 


En bij het volgende scenario geldt een overlap van méér dan één dag. Deze zal dus worden afgekeurd. Het maakt hierbij niet uit of de overlap hierbij aan het begin of aan het einde zit van de toegevoegde serie.

De typische foutmelding hierbij is:


Observatieperiode.begindatum (ObservationPeriod.beginDate) (2021-02-01, JJJJ-MM-DD) van Observatie (MeasurementTimeseriesTVPObservation) met Observatie.observatie ID (MeasurementTimeseriesTVPObservation.observationId) _8f71a605-e4e5-49ea-b194-85ef7cf9ad2d mag niet voor de eind datum Observatieperiode.einddatum (ObservationPeriod.endDate) (2021-02-04, JJJJ-MM-DD) van Observatie (MeasurementTimeseriesTVPObservation) met Observatie.observatie ID (MeasurementTimeseriesTVPObservation.observationId) _756c15dd-1b16-41d3-b5c3-74849b085ccb in de registratie ondergrond liggen, wanneer de waarde van Metadata observatie.observatietype (ObservationMetadata.observationType) gelijk is aan reguliereMeting EN de waarde van het attribuut Metadata observatie.mate beoordeling (ObservationMetadata.statusCode) gelijk is aan volledigBeoordeeld.

Voor het interpreteren van fouten, en met name dit voorbeeld zie hier voor meer informatie.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.