Skip to main content
Skip table of contents

Boor- of bemonsteringsapparaten en de BRO

Om te kunnen duiden aan de hand van wat voor monster het onderzoek is uitgevoerd worden daarom in de basisregistratie een drietal zaken vastgelegd te weten

  • de boortechniek,
  • de bemonsteringsmethode
  • de bemonsteringskwaliteit

Deze drie aspecten tezamen zijn bepalend voor wat men kan vaststellen aan de hand van het monster en welke conclusies men daaraan kan verbinden. 

In de handreiking duiding monsterhoedanigheid wordt dit verder toegelicht.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.