Skip to main content
Skip table of contents

Berichtencatalogus Uitgiftewebservice BHR-GT

Deze versie is onderdeel van de documentatie voor versie 2.1 BHR-GT

Inleiding

Dit document beschrijft hoe een afnemer van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) de gegevens over een geotechnisch booronderzoek (BHR-GT) kan opvragen.

Het document veronderstelt dat de lezer bekend is met de BHR-GT catalogus. Nadere informatie is te vinden op www.basisregistratieondergrond.nl.

Het document veronderstelt dat de lezer beschikt over de kennis en vaardigheid om een XML-bestand te lezen en te schrijven.

De focus van het document ligt op het beschrijven van de structuur van de mogelijke berichten aan de hand van enkele voorbeelden. Andere zaken zoals definitie, kardinaliteit, domein en bedrijfsregels met betrekking tot de gegevensinhoud van de berichten staan in de catalogus.

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de algemene werking van de BHR-GT uitgiftewebservice.

Hoofdstuk 3 bevat enkele voorbeeldberichten met regel voor regel een toelichting.

Hoofdstuk 4 bevat de toegestane waarden van de enumeraties (niet-beheerde lijsten met toegestane waarden).

Hoofdstuk 5 bevat verwijzingen (URN's en URL's) naar de codelijsten (beheerde lijsten met toegestane waarden).

Hoofdstuk 6 bevat een vertaaltabel, aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een entiteit of een attribuut, de Nederlandse naam in de catalogus kan worden opgezocht.

Versiehistorie

Versie

Datum

Omschrijving

1.003-01-2020Eerste versie.
1.110-03-2021Codelijsten en Vertaaltabel bijgewerkt conform versie 2.1 van de uitgiftewebservice

Contactinformatie

Algemene informatie, documentatie en voorbeeld XML-berichten kunt u vinden op  www.basisregistratieondergrond.nl.

Heeft u een vraag over de BRO? Wij staan voor u klaar om u te helpen.

Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt contact opnemen met de BRO Servicedesk via  een mail naar support@broservicedesk.nl .

Of bel ons op telefoonnummer 088 - 8664 999. Wij zijn op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

Uitgiftewebservice

Dit hoofdstuk beschrijft de algemene werking van de BHR-GT uitgiftewebservice.

Paragraaf 2.1 beschrijft de operaties die de BHR-GT uitgiftewebservice ondersteunt.

Paragraaf 2.2 beschrijft de BRO-berichten die een rol spelen bij die operaties.

Paragraaf 2.3 beschrijft de verschillende uitgiftedocumenten die in deze BRO-bericht uitgegeven kunnen worden. 

Operaties

De BHR-GT uitgiftewebservice wordt gerealiseerd als een SOAP-webservice. De BHR-GT uitgiftewebservice ondersteunt twee soap operaties: 

 1. dispatchCharacteristics  (uitgifte van kengegevens).
 2. dispatchData  (uitgifte van objectgegevens).

Een soap operatie heeft een request en een response:

 • Het  DispatchCharacteristicsRequest  (verzoek tot uitgifte van kengegevens) en de DispatchCharacteristics Response  (bericht van verzending van kengegevens).
 • Het  DispatchDataRequest  (verzoek tot uitgifte van objectgegevens) en de DispatchDataResponse  (bericht van verzending van objectgegevens).

Naast een bericht van verzending kan ieder verzoek ook leiden tot een foutmelding:

 • SOAP:Fault  (Systeemfout): als er tijdens de verwerking van het uitgifteverzoek een onverwachte fout optreedt in het BRO-systeem, dan leidt dit tot een  SOAP:Fault.
 • ParseFault  (Validatiefout): als de BHR-GT uitgiftewebservice constateert dat een uitgifteverzoek niet een welgevormd XML-bericht is of dat het niet voldoet aan de schema validatie, dan leidt dit tot een ParseFault.

Bovenstaande leidt tot het volgende interface ontwerp:

BRO-berichten

Deze paragraaf beschrijft de zes verschillende BRO-berichten die een rol spelen in de BHR-GT uitgiftewebservice.

DispatchCharacteristicsRequest

Met een DispatchCharacteristicsRequest (v erzoek tot  uitgifte van kengegevens ) kunnen de kengegevens van één of meer registratieobjecten worden opgevraagd, voor zover deze voldoen aan de kenmerken in het uitgifteverzoek.  Het uitgifteverzoek is gedefinieerd in het XSD-bestand dsbhrgt-messages.xsd. Het is een specialisatie van AbstractDispatchCharacteristicsRequest zoals gedefinieerd in brocommon.xsd. Het voegt de AttributeGroup (gegevensgroep) criteria (kenmerkenverzameling) toe aan het AttributeType (attribuutsoort) requestReference (verzoekkenmerk) uit brocommon.

De definities van de  transactiegegevens  staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestandNederlandse naamTypeKardinaliteitDefinitie
requestReference  verzoekkenmerkCharacterString1..1Een voor de afnemer unieke aanduiding van het uitgifteverzoek.
criteria kenmerkenverzamelingBHR_GT_CriteriaSet1..1

De afzonderlijke kenmerken waaraan de registratieobjecten moeten voldoen.

Toelichting:
Bijna alle gegevens die als kenmerk gebruikt worden zijn gedefinieerd in de catalogus, met als enige verschil dat de kardinaliteit 0..1 is, omdat de gebruiker vrijheid van keuze heeft.

Het datatype BHR_GT_CriteriaSet, (Kenmerkenverzameling) is een specialisatie van CritriaSet (Kenmerkenverzameling) uit brocommon.xsd, waaraan het een lijst met BHR-GT specifieke attributen toevoegt.  Alle attributen binnen BHR_GT_CriteriaSet zijn optioneel. De meeste attributen hebben een scalair datatype, met uitzondering van de Attributegrouptypes DatePeriod (Datum interval) zoals gedefinieerd in brocommon.xsd en VerticalPositionRange (Diepte interval), zoals gedefinieerd in dsbhrgt-messages.xsd.

Alle attributen van Criteriaset uit brocommon.xsd zijn optioneel, met uitzondering van het attribuut area (gebied). Ook hier hebben de meeste attributen een scalair datatype, met uitzondering van het Attributegrouptype DatePeriod (Datum interval) en de Union Area (gebied), beiden gedefinieerd in brocommon.xsd.

Het datatype Area geeft de begrenzing aan van een geografisch gebied aan het aardoppervlak, waarbinnen de registratieobjecten moeten liggen. Het datatype heeft een stereotype Union, wat aangeeft dat óf een enclosingCircle (omvattende cirkel) óf een boundingBox (omvattende rechthoek) moet worden opgenomen in het BRO-verzoek. In beide gevallen worden de coördinaten uitgedrukt in een referentiestelsel. Onderstaande tabel geeft de toegestane waarden binnen de BHR-GT uitgiftewebservice. 

Referentiestelsel

Betekenis

Waarde voor srsName

ETRS89

European Terrestrial Reference System 1989

urn:ogc:def:crs:EPSG::4258

RD

Rijks Driehoeksmeting – Amersfoort RD New

urn:ogc:def:crs:EPSG::28992

WGS84

World Geodetic System 1984 (GPS)

urn:ogc:def:crs:EPSG::4326

Omdat de coördinaten een punt in een tweedimensionaal vlak aanduiden, bestaat een coördinaat uit twee getallen, met een punt als decimaalscheidingsteken en een spatie als scheidingsteken. Het bereik en de betekenis is afhankelijk van het gebruikte referentiestelsel. Onderstaande tabel geeft per referentiestelsel de betekenis en de eenheid van de coördinaten.

Referentiestelsel

Betekenis coördinaten

Eenheid

ETRS89

Latitude, Longitude

Decimale graden

RD

X, Y

Meter

WGS84

Latitude, Longitude

Decimale graden

Een enclosingCircle (omvattende cirkel) wordt gedefinieerd door het middelpunt (met als datatype gml:GM_Point) en de straal (met als datatype gml:Measure), een meetwaarde uitgedrukt in kilometers. Voorbeeld van een cirkel met een middelpunt uitgedrukt in ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) en een straal van 10 km:

<brocom:enclosingCircle srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::4258">
<brocom:center>52.287820209 5.090415499</brocom:center>
<brocom:radius uom="km">10</brocom:radius>
</brocom:enclosingCircle>

Een boundingBox (omvattende rechthoek) wordt gedefinieerd door het attribuut lowerCorner (onderhoek), met als coördinaten de minimale waarden voor de twee dimensies binnen de rechthoek, en het attribuut upperCorner (bovenhoek), met als coördinaten de maximale waarden voor de twee dimensies binnen de rechthoek. Voorbeeld van een vierkant van 10 * 10 km, als boundingBox (omvattende rechthoek), waarvan de coördinaten zijn uitgedrukt in RD (Rijks Driehoeksmeting – Amersfoort RD New):

<brocom:boundingBox gml:id="BRO_0001" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
<gml:lowerCorner>136000.0 472000.0</gml:lowerCorner>
<gml:upperCorner>146000.0 482000.0</gml:upperCorner>
</brocom:boundingBox>

DispatchDataRequest

Met een DispatchDataRequest (verzoek tot  uitgifte van objectgegevens) kunnen op basis van de broId (BRO-ID) alle geregistreerde gegevens van één registratieobject worden opgevraagd. Het uitgifteverzoek is volledig gedefinieerd in het XSD-bestand brocommon.xsd.

De definities van de  transactiegegevens  staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestandNederlandse naamTypeKardinaliteitDefinitie
requestReference  verzoekkenmerkCharacterString1..1Een voor de afnemer unieke aanduiding van het uitgifteverzoek.
broIdBRO-IDRegistrationObjectCode1..1

De unieke aanduiding van het registratieobject in de Basisregistratie Ondergrond.

Toelichting:
De registratieobjectcode van een geotechnisch booronderzoek bestaat uit de drie (hoofd)letters BHR, gevolgd door een code van 12 cijfers (dus inclusief eventuele voorloopnullen). Voorbeeld: BHR000000123456.

SOAP:Fault

Tijdens de uitvoering van een operatie kan er een onverwachte fout optreden in het BRO-systeem. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn, zoals het falen van bepaalde software of hardware. Deze onverwachte fouten worden beschouwd als een technische fout veroorzaakt door het BRO-systeem. De BRO stuurt dan een bericht in de vorm van een generieke  SOAP:Fault (Systeemfout).

Een SOAP:Fault (Systeemfout) bestaat uit twee verplichte gegevens en één optioneel gegeven.  De definities van deze  gegevens  staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestandNederlandse naamTypeKardinaliteitDefinitie
faultcode  foutcodeCharacterString1..1

Aanduiding waar de fout is opgetreden.

Toelichting:
Vaste waarde “soap:Server”.

faultstringfouttekstCharacterString1..1

Summiere beschrijving van de fout.

Toelichting:
Vaste waarde “Er is een fout in het BRO-systeem geconstateerd”.

detaildetailsAny0..1

Aanvullende informatie over de opgetreden fout en de vermoedelijke oorzaak.

Toelichting:
Het gegeven kan een simpele waarde (b.v. tekst) hebben of een samengestelde waarde (b.v. ParseFault).

ParseFault

Als er fouten in het uitgifteverzoek worden gevonden tijdens de technische controle van een uitgifteverzoek, bijvoorbeeld het uitgifteverzoek is niet een welgevormd XML-bericht of het uitgifteverzoek voldoet niet aan de schemavalidatie, dan worden deze beschouwd als een softwarefout in het systeem van de data-afnemer. Het BRO-systeem stuurt dan een bericht in de vorm van een  ParseFault  (Validatiefout).

Het BRO-bericht  ParseFault (Validatiefout) is in feite een gemodelleerde vorm van de algemene  SOAP:Fault (Systeemfout), waarbij op de plek van het  detail de gegevens van de ParseFault (Validatiefout) worden opgenomen. In de  ParseFault (Validatiefout) zit een lijst met  abortReasons  (redenen afbreken).

Dit BRO-bericht begint met een SOAP:Fault (Systeemfout), bestaande uit drie gegevens.  De definities van deze  gegevens  staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestandNederlandse naamTypeKardinaliteitDefinitie
faultcode  foutcodeCharacterString1..1

Aanduiding waar de fout is opgetreden.

Toelichting:
Vaste waarde “soap:Client”.

faultstringfouttekstCharacterString1..1

Summiere beschrijving van de fout.

Toelichting:
Vaste waarde “Het verzoek voldoet niet aan het schema”.

detaildetailsAny0..1

Aanvullende informatie over de opgetreden fout en de vermoedelijke oorzaak.

Regel:
Het gegeven is aanwezig bij een softwarefout. Het type van het gegeven is ParseFault (Validatiefout).

De  ParseFault  (Validatiefout) bestaat uit drie gegevens en een lijst met  abortReasons.  De definities van de  gegevens van ParseFault (Validatiefout)  staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestandNederlandse naamTypeKardinaliteitDefinitie
requestReferenceverzoekkenmerkCharacterString0..1

Een voor de dataleverancier unieke aanduiding van het uitgifteverzoek.

Toelichting:
Waarde overgenomen uit het request. Dit gegeven is optioneel omdat de softwarefout geconstateerd kan worden voordat het BRO-systeem het uitgifteverzoek heeft kunnen lezen.

transactionIdtransactiecodeCharacterString0..1

Een voor het BRO-systeem unieke aanduiding voor de verwerking van een innameverzoek of uitgifteverzoek.

Toelichting:
Waarde toegekend door het transactieregister. Dit gegeven is optioneel omdat de softwarefout geconstateerd kan worden voordat het BRO-systeem een transactie heeft kunnen aanmaken.

abortTimemoment van afbrekenDateTime1..1Tijdstip, toegekend door de webservice, waarop de verwerking van het uitgifteverzoek is afgebroken.
abortReasonreden afbrekenAbortReason1..*

Lijst met redenen waarom de verwerking van het uitgifteverzoek is afgebroken.

Toelichting:
Om praktische redenen wordt de lijst beperkt tot maximaal 99 redenen.

De lijst  abortReasons  (redenen afbreken) bestaat uit minimaal 1 en maximaal 99 voorkomens van een  AbortReason  (Reden afbreken). Iedere AbortReason  (Reden afbreken) bestaat uit twee gegevens. De definities staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestandNederlandse naamTypeKardinaliteitDefinitie
sequenceNumbervolgnummerInteger1..1

Een binnen deze lijst van  abortReasons  (redenen afbreken) uniek nummer.

Toelichting:
Numerieke waarde bedoelt om de lijst met foutmeldingen te kunnen sorteren.

specificationfoutmeldingCharacterString1..1Omschrijving van de validatie fout.

DispatchCharacteristicsResponse

Onder normale omstandigheden bestaat het antwoord op een DispatchCharacteristicsRequest (verzoek tot uitgifte van kengegevens) uit een DispatchCharacteriscticsResponse (bericht van verzending van kengegevens). Het antwoord dispatchCharacteristicsResponse is gedefinieerd in het XSD-bestand dsbhrgt-messages.xsd. Het is een specialisatie van DispatchResponse zoals gedefinieerd in brocommon.xsd. Het voegt daaraan toe het attribuut numberOfDocuments (aantal documenten) en een lijst met dispatchDocuments (uitgiftedocumenten).

Als het BRO-systeem een semantische fout heeft geconstateerd in één of meer waarden van de attributen van de criteria (kenmerkenverzameling) in het uitgifteverzoek, dan:

 • Heeft het attribuut responseType de waarde rejection.
 • Is de waarde van het attribuut requestReference gelijk aan de waarde van het gelijkluidende attribuut in het uitgifteverzoek.
 • Geeft de waarde van het attribuut rejectionTime aan op welk moment het antwoord beschikbaar is gekomen.
 • Is het attribuut dispatchTime niet aanwezig.
 • Heeft het attribuut rejectionReason de vaste waarde "Er zijn 1 of meer fouten geconstateerd in de kenmerkenverzameling".
 • Bevat de lijst met criterionErrors maximaal 99 voorkomens van de AttributeGroup CriterionError.
 • Is het attribuut  numberOfDocuments  niet aanwezig.
 • Is er geen dispatchDocument aanwezig.

Als het uitgifteverzoek succesvol is verwerkt, dan:

 • Heeft het attribuut responseType de waarde dispatch.,
 • Is de waarde van het attribuut requestReference gelijk aan de waarde van het gelijkluidende attribuut in het uitgifteverzoek
 • Is het attribuut rejectionTime niet aanwezig.
 • Geeft de waarde van het attribuut dispatchTime aan op welk moment het antwoord beschikbaar is gekomen.
 • Is het attribuut rejectionReason niet aanwezig.
 • Is de lijst met criterionErrors niet aanwezig.
 • Geeft de  waarde van het attribuut numberOfDocuments  aan hoeveel registratieobjecten er zijn gevonden die voldoen aan de criteria .
 • Bevat de lijst  met dispatchDocuments een reeks van uitgiftedocumenten zoals beschreven in de volgende paragraaf.  Het type van het element dispatchDocument is gedefinieerd als AbstractRegistrationObject, zoals gedefinieerd in brocommon.xsd, omdat dit de eerste gemeenschappelijke vader is van de toegestane uitgiftedocumenten .

Als er geen registratieobjecten zijn gevonden die voldoen aan de criteria, dan heeft het attribuut numberOfDocuments de waarde 0 en is de lijst met dispatchDocuments leeg.

Als er meer dan 2000 registratieobjecten zijn gevonden die voldoen aan de criteria, dan heeft het attribuut numberOfDocuments de waarde 2000 en is de lijst met dispatchDocuments beperkt tot dat aantal.

DispatchDataResponse

Onder normale omstandigheden bestaat het antwoord op een DispatchDataRequest (verzoek tot uitgifte van objectgegevens) uit een DispatchDataResponse (bericht van verzending van objectgegevens). Het antwoord dispatchDataResponse is gedefinieerd in het XSD-bestand dsbhrgt-messages.xsd. Het is een specialisatie van DispatchResponse zoals gedefinieerd in brocommon.xsd. Het voegt daaraan toe één optioneel dispatchDocument.

Als er geen registratieobject is gevonden met de in het uitgifteverzoek opgegeven broId (BRO-ID), dan:

 • Heeft het attribuut responseType de waarde rejection.
 • Is de waarde van het attribuut requestReference gelijk aan de waarde van het gelijkluidende attribuut in het uitgifteverzoek.
 • Geeft de waarde van het attribuut rejectionTime aan op welk moment het antwoord beschikbaar is gekomen.
 • Is het attribuut dispatchTime niet aanwezig.
 • Heeft het attribuut rejectionReason de vaste waarde "Dit registratieobject bestaat niet".
 • Is de lijst met criterionErrors niet aanwezig.
 • Is er geen dispatchDocument aanwezig.

Als het uitgifteverzoek succesvol is verwerkt, dan:

 • Heeft het attribuut responseType de waarde dispatch.
 • Is de waarde van het attribuut requestReference gelijk aan de waarde van het gelijkluidende attribuut in het uitgifteverzoek.
 • Is het attribuut rejectionTime niet aanwezig.
 • Geeft de waarde van het attribuut dispatchTime aan op welk moment het antwoord beschikbaar is gekomen.
 • Is het attribuut rejectionReason niet aanwezig.
 • Is de lijst met criterionErrors niet aanwezig.
 • Bevat het  dispatchDocument één van de uitgiftedocumenten zoals beschreven in de volgende paragraaf. Het type van het element dispatchDocument is gedefinieerd als AbstractRegistrationObject, zoals gedefinieerd in brocommon.xsd, omdat dit de eerste gemeenschappelijke vader is van de toegestane uitgiftedocumenten .

Uitgiftedocumenten

Een uitgiftedocument bevat de gegevens van een opgevraagd registratieobject, die in het BRO-systeem geregistreerd zijn. Voor elk registratieobject staat in de bijbehorende catalogus de definitie van de beschikbare gegevens. De BHR-GT uitgiftewebservice kent vier types uitgiftedocumenten. Welke verschijningsvormen wordt aangenomen voor een gegeven registratieobject, hangt primair af van het uitgifteverzoek, en daarmee het bericht van verzending waarin het uitgiftedocument is opgenomen.

Paragraaf 2.3.1 beschrijft de uitgiftedocumenten die kunnen worden opgenomen in een DispatchCharacteristics Response   (Bericht van verzending van kengegevens).

Paragraaf 2.3.2 beschrijft de uitgiftedocumenten die kunnen worden opgenomen in een DispatchDataResponse   (Bericht van verzending van objectgegevens).

Kengegevens

De BHR-GT uitgiftewebservice kent twee types uitgiftedocumenten die kunnen worden opgenomen in een dispatchCharacteristicsResponse (Bericht van verzending van kengegevens). Zie onderstaande tabel. Het bericht dispatchCharacteristicsResponse (Bericht van verzending van kengegevens) bevat een lijst met uitgiftedocumenten, met daarin de kengegevens van de registratieobjecten die voldoen aan de criteria in het uitgifteverzoek. Per registratieobject kan het daarbij gaan om de volgende uitgiftedocumenten:

Uitgiftedocument

Doel

BRO_DODe kengegevens van een geotechnisch booronderzoek dat uit registratie is genomen.
BHR_GT_CDe kengegevens van een geotechnisch booronderzoek dat niet uit registratie is genomen.

Zoals in onderstaande figuur wordt aangegeven, zijn beide uitgiftedocumenten een specialisatie van AbstractRegistrationObject, wat gedefinieerd is in brocommon.xsd. Omdat dit de eerste gemeenschappelijke vader is van die twee uitgiftedocumenten, treedt dit FeatureType op als datatype van de reeks dispatchDocuments in het antwoord DispatchCharacteristicsResponse.

In het geval van een BRO_DO uitgiftedocument bestaat het uitgiftedocument uit de volgende attributen (allen verplicht):

 • broId
 • deregistered
 • deregistrationTime

In het geval van een BHR_GT_C uitgiftedocument bestaat het uitgiftedocument uit de volgende attributen (zie bovenstaande figuur voor de kardinaliteiten):

 • broId
 • deregistered
 • deliveryAccountableParty
 • qualityRegime
 • objectRegistrationTime
 • latestCorrectionTime
 • underReview
 • standardizedLocation
  • location
  • coordinateTransformation
 • deliveredLocation
  • location
  • horizontalPositioningDate
  • horizontalPositioningMethod
  • horizontalPositioningOperator
 • surveyPurpose
 • discipline
 • researchReportDate
 • localVerticalReferencePoint
 • offset
 • verticalDatum
 • boringStartDate
 • boringEndDate
 • rockReached
 • finalDepthBoring
 • descriptionReportDate
 • descriptionProcedure
 • descriptionQuality
 • analysisReportDate
 • samplingQualityOverview
  • samplingQuality
 • analysisTypeOverview
  • analysisType

Objectgegevens

De BHR-GT uitgiftewebservice kent drie types uitgiftedocumenten die kunnen worden opgenomen in een DispatchDataResponse   (Bericht van verzending van objectgegevens). Zie onderstaande tabel. Welke verschijningsvormen wordt aangenomen, hangt af van de identiteit van de afnemer en de registratiestatus van het registratieobject.

Uitgiftedocument

Wordt uitgeleverd als:

BRO_DODe afnemer niet de bronhouder en/of dataleverancier is en het registratieobject is uit registratie genomen.
BHR_GT_ODe afnemer niet de bronhouder en/of dataleverancier is en het registratieobject is niet uit registratie genomen.
BHR_GT_O_DPDe afnemer de bronhouder en/of dataleverancier is, ongeacht of het registratieobject uit registratie genomen is of niet.

Onderstaande figuur geeft de uitgiftedocumenten (blauwe achtergrond) weer:

Alle drie varianten uitgiftedocumenten zijn een specialisatie van AbstractRegistrationObject, wat gedefinieerd is in brocommon.xsd en wat optreedt als datatype van dispatchDocument in het antwoord dispatchDataResponse.

In het geval van een BRO_DO uitgiftedocument bestaat het uitgiftedocument uit de volgende attributen (allen verplicht):

 • broId
 • deregistered
 • deregistrationTime

De inhoud van de uitgiftedocument BHR_GT_O en BHR_GT_O_DP is beschreven in de BRO catalogus Geotechnisch Booronderzoek.

We implementeren de “Bepaling verticale vervorming” niet in de keten. Pas vanaf realisatie in de keten van versie 1.99 van de catalogus zal de opvolger "Bepaling zettingseigenschappen" worden geïmplementeerd in de gehele keten. De “Bepaling verticale vervorming” is in versie 1.9 van de catalogus aan grote verandering onderhevig. Hij wordt opgevolgd door de "Bepaling zettingseigenschappen" welke meer proeven bevat en een andere naamgeving en structuur heeft. Voor beheer is het zeer onwenselijk om nu deze bepaling aangeleverd te krijgen en vervolgens binnen een jaar (mogelijk sneller) de volgende versie van de catalogus in de keten te implementeren. Dit levert veel implementatie last op en permanent beheer van de oude vorm van de bepaling voor een naar verwachting zeer gering aantal leveringen. De BHR-GT innamewebservice geeft een foutmelding als de "Bepaling verticale vervorming" wordt aangeleverd. Gegevens over de “Bepaling verticale vervorming” zullen nooit voorkomen in de uitgiftedocumenten van de huidige versie van de BHR-GT uitgiftewebservice.

Voorbeeldberichten

Dit hoofdstuk bevat enkele voorbeeldberichten met regel voor regel een toelichting.  De integrale voorbeeldberichten zijn te vinden op de GitHub website (github.com/BROprogramma/BHR-GT/blob/gh-pages/Berichtencatalogus/uitgifteservice).

BestandsnaamDoel
DC_Request_BoundingBox.xmlUitgifteverzoek voor kengegevens van registratieobjecten binnen een rechthoek.
DC_Request_Cirkel.xmlUitgifteverzoek voor kengegevens van registratieobjecten binnen een cirkel.
DC_Request_Cirkel_error.xmlUitgifteverzoek met een fout (ontbrekende CRS / srsName).
DC_ResponseAfwijzing.xmlAntwoord dat er gebruikersfouten zijn geconstateerd.
DC_ResponseLevering.xmlAntwoord met 2 verzamelingen van kengegevens.
DC_ResponseParseFault.xmlSoftwarefout: verzoek voldoet niet aan het schema.
DC_ResponseSoapFault.xmlSysteemfout: niet-valide XML-document.
DO_Request.xmlUitgifteverzoek van het registratieobject met BRO-ID BHR123456789012.
DO_ResponseAfwijzing.xmlAntwoord dat het registratieobject niet bestaat.
DO_ResponseBHR_GT_O_DP.xmlAntwoord met alle geregistreerde gegevens van een registratieobject.

DC_Request_BoundingBox

Dit voorbeeldbericht bevat een uitgifteverzoek voor de kengegevens van alle geotechnische booronderzoeken van een bepaalde bronhouder die vallen binnen een bepaalde rechthoek.

De eerste regel bevat de XML-proloog. Merk op dat de tekens volgens UTF-8 gecodeerd moeten worden. Dit is met name van belang voor speciale tekens, zoals à, á, ï.

Regel 2 t/m 7 bevatten het dispatchCharacteristicsRequest als root element en de definities van de gebruikte namespaces.

Regel 11 bevat een voor de afnemer relevante unieke aanduiding van dit specifieke uitgifteverzoek.

Regel13 bevat het KvK-nummer van de bronhouder (deliveryAccountableParty) van de registratieobjecten waarvan de kengegevens worden opgevraagd. Dit is een van de vele optionele zoekcriteria die opgegeven kan worden in dit uitgifteverzoek.

Regel 14 t/m 19 bevatten het verplichte zoekcriterium area van dit uitgifteverzoek, namelijk de begrenzing van een geografisch gebied aan het aardoppervlak waarbinnen de registratieobjecten moeten vallen. Conform het XSD-bestand brocommon.xsd is dit óf een cirkel (enclosingCircle) óf een rechthoek (boundingBox) .

Regel 15 geeft aan dat in dit bericht is gekozen voor een boundingBox. Het attribuut srsName bevat de URI van het referentiestelsel waarin de begrenzing wordt uitgedrukt. Onderstaande tabel geeft de toegestane waarden binnen BHR-GT. Het optionele attribuut srsDimension bevat het aantal dimensies van de coördinaten. Omdat de toegestane referentiestelsels allen tweedimensionaal zijn, is alleen srsDimension=”2” toegestaan.

Referentiestelsel

Betekenis

Waarde voor srsName

ETRS89

European Terrestrial Reference System 1989

urn:ogc:def:crs:EPSG::4258

RD

Rijks Driehoeksmeting – Amersfoort RD New

urn:ogc:def:crs:EPSG::28992

WGS84

World Geodetic System 1984 (GPS)

urn:ogc:def:crs:EPSG::4326

Regel 16 en 17 bevatten de coördinaten van respectievelijk de linkeronderhoek en de rechterbovenhoek van de rechthoek. Conform NEN3610 wordt voor de coördinaten een Doublelist gebruikt, met een punt als decimaalscheidingsteken en een spatie als scheidingsteken. Het bereik en de betekenis is afhankelijk van het gebruikte referentiestelsel. Onderstaande tabel geeft per referentiestelsel de betekenis en de eenheid van de coördinaten.

Referentiestelsel

Betekenis coördinaten

Eenheid

ETRS89

Latitude, Longitude

Decimale graden

RD

X, Y

Meter

WGS84

Latitude, Longitude

Decimale graden

Regel 21 sluit het uitgifteverzoek af.

DC_Request_Cirkel

Dit voorbeeldbericht bevat een uitgifteverzoek voor de kengegevens van alle geotechnische booronderzoeken in het vakgebied geotechniek die vallen binnen een bepaalde cirkel.

De eerste regel bevat de XML-proloog. Merk op dat de tekens volgens UTF-8 gecodeerd moeten worden. Dit is met name van belang voor speciale tekens, zoals à, á, ï.

Regel 2 t/m 6 bevatten het dispatchCharacteristicsRequest als root element en de definities van de gebruikte namespaces.

Regel 10 bevat een voor de afnemer relevante unieke aanduiding van dit specifieke uitgifteverzoek.

Regel 12 t/m 17 bevatten het verplichte zoekcriterium area van dit uitgifteverzoek, namelijk de begrenzing van een geografisch gebied aan het aardoppervlak waarbinnen de registratieobjecten moeten vallen. Conform het XSD-bestand brocommon.xsd is dit óf een cirkel (enclosingCircle) óf een rechthoek (boundingBox) .

Regel 13 geeft aan dat in dit bericht is gekozen voor een enclosingCircle. Zie de vorige paragraaf voor een nadere uitleg van de overige attributen op deze regel.

Regel 14 bevat de coördinaten van het middelpunt van de cirkel (element center). Conform NEN3610 wordt voor de coördinaten een Doublelist gebruikt, met een punt als decimaalscheidingsteken en een spatie als scheidingsteken. Het bereik en de betekenis is afhankelijk van het gebruikte referentiestelsel. Onderstaande tabel geeft per referentiestelsel de betekenis en de eenheid van de coördinaten.

Referentiestelsel

Betekenis coördinaten

Eenheid

ETRS89

Latitude, Longitude

Decimale graden

RD

X, Y

Meter

WGS84

Latitude, Longitude

Decimale graden

Regel 15 bevat de straal van de cirkel (element radius), uitgedrukt in kilometers (attribuut uom="km").

Regel 18 bevat de gewenste waarde voor het vakgebeid ( discipline).

Regel 20 sluit het uitgifteverzoek af.

DC_ResponseAfwijzing

Dit voorbeeldbericht bevat een bericht van afwijzing als antwoord op een uitgifteverzoek.

De eerste regel bevat de XML-proloog. Merk op dat de tekens volgens UTF-8 gecodeerd moeten worden. Dit is met name van belang voor speciale tekens, zoals à, á, ï.

Regel 2 t/m 6 bevatten de dispatchCharacteristicsResponse als root element en de definities van de gebruikte namespaces.

Regel 7 bevat het attribuut responseType met de waarde rejection.

Regel 8 bevat het attribuut requestReference welke waarde is overgenomen uit het gelijkluidende attribuut in het uitgifteverzoek.

Regel 9 bevat het attribuut rejectionTime, wat het moment aangeeft waarop het antwoord beschikbaar is gekomen.

Regel 10 bevat het attribuut rejectionReason. 

Regel 11 t/m 14 bevatten één voorkomen in de lijst met criterionErrors, met daarin het volgnummer en een beschrijving van de fout.

Regel 15 sluit het antwoord af.

DC_ResponseLevering

Dit voorbeeldbericht bevat een bericht van verzending als antwoord op een uitgifteverzoek.

De eerste regel bevat de XML-proloog. Merk op dat de tekens volgens UTF-8 gecodeerd moeten worden. Dit is met name van belang voor speciale tekens, zoals à, á, ï.

Regel 2 t/m 8 bevatten de dispatchCharacteristicsResponse als root element en de definities van de gebruikte namespaces.

Regel 12 bevat het attribuut responseType met de waarde dispatch.

Regel 13 bevat het attribuut requestReference welke waarde is overgenomen uit het gelijkluidende attribuut in het uitgifteverzoek.

Regel 14 bevat het attribuut dispatchTime, wat het moment aangeeft waarop het antwoord beschikbaar is gekomen.

Regel 15 geeft aan hoeveel uitgiftedocumenten (dispatchDocuments) volgen na deze regel.

Regel 16 t/m 22 bevatten het eerste uitgiftedocument.

Regel 17 geeft aan wat het datatype is van dit uitgiftedocument. De waarde BRO_DO uit brocommon.xsd geeft aan dat het hier gaat om een registratieobject dat uit registratie is opgenomen.

Regel 18 bevat de unieke aanduiding van dat registratieobject.

Regel 19 geeft aan dat het registratieobject uit registratie is genomen.

Regel 20 geeft aan wanneer het registratieobject uit registratie is genomen.

Regel 23 t/m 66 bevatten het tweede uitgiftedocument.

Regel 24 geeft aan wat het datatype is van dit uitgiftedocument. De waarde BHR_GT_C geeft aan dat het hier gaat om de kengegevens van een registratieobject dat niet uit registratie is opgenomen.

Zie het hoofdstuk met de vertaaltabel achteraan dit document en de BHR-GT catalogus voor de betekenis van de overige regels.

Regel 68 sluit het antwoord af.

DC_ResponseParseFault

Dit voorbeeldbericht bevat de melding van een softwarefout als antwoord op een uitgifteverzoek.

De eerste regel bevat de XML-proloog . Merk op dat de tekens volgens UTF-8 gecodeerd moeten worden. Dit is met name van belang voor speciale tekens, zoals à, á, ï.

Regel 2 t/m 7 bevatten de soap Envelope als root element, zoals gedefinieerd door soap.org, en de definities van de gebruikte namespaces.

Regel 8 en 9 bevatten de start van de soap Body en de start van de soap Fault.

Regel 10 geeft aan dat volgens het ontvangende systeem de oorzaak van de softwarefout is gelegen bij de aanroepende partij.

Regel 11 bevat de algemene foutmelding.

Regel 12 bevat de start van het detail met daarin een reeks van parsing foutmeldingen.

Regel 13 bevat de start van de parseFault, zoals gedefinieerd in dsbhr-gt-messages.xsd.

Regel 14 bevat het element abortTime van de ParseFault. Gezien de aard van de softwarefout was de uitgiftewebservice blijkbaar niet in staat de optionele elementen requestReference en transactionId mee te leveren.

Regel 15 t/m 22 bevatten 2 redenen waarom de uitlevering is afgebroken.

Regel 23 sluit de parseFault af.

Regel 24 sluit het detail af.

Regel 25 sluit de soap Fault af.

Regel 26 sluit de soap Body af.

Regel 27 sluit de soap Envelope af.

DC_ResponseSoapFault

Dit voorbeeldbericht bevat de melding van een systeemfout als antwoord op een uitgifteverzoek.

De eerste regel bevat de XML-proloog. Merk op dat de tekens volgens UTF-8 gecodeerd moeten worden. Dit is met name van belang voor speciale tekens, zoals à, á, ï.

Regel 2 t/m 4 bevatten de soap Envelope als root element, zoals gedefinieerd door soap.org, en de definities van de gebruikte namespaces.

Regel 5 en 6 bevatten de start van de soap Body en de start van de soap Fault.

Regel 7 geeft aan dat volgens het ontvangende systeem de oorzaak van de systeemfout is gelegen bij de aanroepende partij.

Regel 8 bevat de algemene foutmelding. Gezien de aard van de systeemfout was de uitgiftewebservice blijkbaar niet in staat nadere informatie te verstrekken.

Regel 9 sluit de soap Fault af.

Regel 10 sluit de soap Body af.

Regel 11 sluit de soap Envelope af.

DO_Request

Dit voorbeeldbericht bevat een uitgifteverzoek voor de levering van alle geregistreerde gegevens van een bepaald registratieobject.

De eerste regel bevat de XML-proloog. Merk op dat de tekens volgens UTF-8 gecodeerd moeten worden. Dit is met name van belang voor speciale tekens, zoals à, á, ï.

Regel 2 t/m 6 bevatten het dispatchDataRequest als root element en de definities van de gebruikte namespaces.

Regel 10 bevat een voor de afnemer relevante unieke aanduiding van dit specifieke uitgifteverzoek.

Regel 11 bevat de unieke aanduiding van het opgevraagde registratieobject.

Regel 12 sluit het uitgifteverzoek af.

DO_ResponseAfwijzing

Dit voorbeeldbericht bevat een bericht van afwijzing als antwoord op een uitgifteverzoek.

De eerste regel bevat de XML-proloog. Merk op dat de tekens volgens UTF-8 gecodeerd moeten worden. Dit is met name van belang voor speciale tekens, zoals à, á, ï.

Regel 2 t/m 6 bevatten de dispatchDataResponse als root element en de definities van de gebruikte namespaces.

Regel 7 bevat het attribuut responseType met de waarde rejection.

Regel 8 bevat het attribuut requestReference welke waarde is overgenomen uit het gelijkluidende attribuut in het uitgifteverzoek.

Regel 9 bevat het attribuut rejectionTime, wat het moment aangeeft waarop het antwoord beschikbaar is gekomen.

Regel 10 bevat het attribuut rejectionReason. 

Regel 11 sluit het antwoord af.

DO_ResponseBHR_GT_O_DP

Dit voorbeeldbericht bevat een bericht van verzending als antwoord op een uitgifteverzoek.

De eerste regel bevat de XML-proloog. Merk op dat de tekens volgens UTF-8 gecodeerd moeten worden. Dit is met name van belang voor speciale tekens, zoals à, á, ï.

Regel 2 t/m 11 bevatten de dispatchDataResponse als root element en de definities van de gebruikte namespaces.

Regel 15 bevat het attribuut responseType met de waarde dispatch.

Regel 16 bevat het attribuut requestReference welke waarde is overgenomen uit het gelijkluidende attribuut in het uitgifteverzoek.

Regel 17 bevat het attribuut dispatchTime, wat het moment aangeeft waarop het antwoord beschikbaar is gekomen.

Regel 18 bevat de start van het dispatchDocument.

Regel 19  geeft aan wat het datatype is van dit uitgiftedocument. De waarde BHR_GT_O_DP geeft aan dat het hier gaat om een registratieobject dat niet uit registratie is opgenomen met daarin alle geregistreerde gegevens voor een afnemer die tevens bronhouder en/of dataleverancier is van het registratieobject.

Regel 20 bevat de unieke aanduiding van dat registratieobject.

Regel 21 bevat het KvK-nummer van de bronhouder van het registratieobject.

Regel 22 bevat de unieke aanduiging van het registratieobject zoals gehanteerd door de bronhouder.

Regel 23 bevat het KvK-nummer van de dataleverancier van het registratieobject.

Regel 24 geeft aan onder welk kwaliteitsregime de gegevens van het registratieobject zijn aangeleverd.

Voor de overige regels verwijzen we naar het hoofdstuk met de vertaallijst achteraan dit document en naar de BHR-GT catalogus.

Regel 429 sluit het BHR_GT_O_DP type uitgiftedocument af.

Regel 430 sluit het dispatchDocument af.

Regel 431 sluit de dispatchDataResponse af.

Enumeraties

Dit hoofdstuk bevat de toegestane waarden van de enumeraties (niet-beheerde waardenlijsten).

In de BRO wordt een onderscheid gemaakt tussen beheerde waardenlijsten en niet-beheerde waardenlijsten. In de catalogus en de XSD-bestanden noemen we een niet-beheerde waardenlijst een enumeratie. Bij een enumeratie staat de lijst met toegestane waarden vast en kan de lijst met toegestane waarden niet veranderd worden zonder aanpassingen in de catalogus, de berichtdefinities (XSD-bestanden) en de software (voor het maken of verwerken van een bericht).

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de enumeraties die van belang zijn bij het maken van een BRO-verzoek over een geotechnisch booronderzoek. De eerste kolom bevat de Engelstalige naam van de enumeratie, zoals deze voorkomt in de XSD-bestanden. De tweede kolom bevat de Nederlandstalige naam, zoals die voorkomt in de catalogus. De derde kolom bevat de toegestane waarden, die gebruikt mogen worden in een BRO-verzoek.

Type

Naam

Waarde

IndicationYesNoIndicatieJaNeeja


nee
IndicationYesNoUnknownIndicatieJaNeeOnbekendja


nee


onbekend
QualityRegimeKwaliteitsregimeIMBRO


IMBRO/A

Codelijsten

Dit hoofdstuk bevat verwijzingen (URN's en URL's) naar de codelijsten (beheerde waardenlijsten).

In de BRO wordt een onderscheid gemaakt tussen beheerde waardenlijsten en niet-beheerde waardenlijsten. In de catalogus en de XSD-bestanden noemen we een beheerde waardenlijst een codelijst. Bij een codelijst kan de lijst met toegestane waarden worden aangepast zonder dat aanpassingen nodig zijn in de berichtdefinities (XSD-bestanden) en/of de software (voor het maken of verwerken van een bericht). De catalogus bevat per codelijst de toegestane waarden, zoals gedefinieerd op het moment dat de catalogus werd vastgesteld.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de codelijsten die van belang zijn bij het maken van een BRO-verzoek over een geotechnisch booronderzoek. De eerste kolom bevat de Engelstalige naam van de codelijst, zoals deze voorkomt in de XSD-bestanden. De tweede kolom bevat de Nederlandstalige naam, zoals die voorkomt in de catalogus. De derde kolom bevat de URN, die  in  een BRO-verzoek gebruikt moet worden als waarde voor het XML-attribuut  codeSpace. De vierde kolom bevat een link naar de website waar de actuele lijst is te raadplegen met toegestane waarden die in een BRO-verzoek gebruikt mogen worden als waarde voor een XML-element.

TypeNaamURNLink
ActivityTypeTypeIngreepurn:bro:bhrgt:ActivityTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:ActivityType
AnalysisProcedureAnalyseprocedureurn:bro:bhrgt:AnalysisProcedurehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:AnalysisProcedure
AnalysisTypeTypeAnalyseurn:bro:bhrgt:AnalysisTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:AnalysisType
AngularityHoekigheidurn:bro:bhrgt:Angularityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Angularity
ApertureClassBreedteklasseurn:bro:bhrgt:ApertureClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:ApertureClass
BackfillMaterialAanvulmateriaalurn:bro:bhrgt:BackfillMaterialhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:BackfillMaterial
BeddingGelaagdheidurn:bro:bhrgt:Beddinghttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Bedding
BoringProcedureBoorprocedureurn:bro:bhrgt:BoringProcedurehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:BoringProcedure
BoringTechniqueBoortechniekurn:bro:bhrgt:BoringTechniquehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:BoringTechnique
BoundaryPositioningMethodGrensbepalingurn:bro:bhrgt:BoundaryPositioningMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:BoundaryPositioningMethod
CarbonateContentClassKalkgehalteklasseurn:bro:bhrgt:CarbonateContentClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:CarbonateContentClass
CasingMaterialBuismateriaalurn:bro:bhrgt:CasingMaterialhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:CasingMaterial
CementTypeCementsoorturn:bro:bhrgt:CementTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:CementType
ColourKleururn:bro:bhrgt:Colourhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Colour
ConsolidationMethodConsolidatiemethodeurn:bro:bhrgt:ConsolidationMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:ConsolidationMethod
ConusTypeConustypeurn:bro:bhrgt:ConusTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:ConusType
CorrectionMethodCorrectiemethodeurn:bro:bhrgt:CorrectionMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:CorrectionMethod
DecompositionOmzettingurn:bro:bhrgt:Decompositionhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Decomposition
DeliveryContextKaderAanleveringurn:bro:bhrgt:DeliveryContexthttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DeliveryContext
DepositionalAgeOuderdomAfzettingurn:bro:bhrgt:DepositionalAgehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DepositionalAge
DescribedMaterialBeschrevenMateriaalurn:bro:bhrgt:DescribedMaterialhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DescribedMaterial
DescriptionLocationBeschrijflocatieurn:bro:bhrgt:DescriptionLocationhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DescriptionLocation
DescriptionProcedureBeschrijfprocedureurn:bro:bhrgt:DescriptionProcedurehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DescriptionProcedure
DescriptionQualityBeschrijfkwaliteiturn:bro:bhrgt:DescriptionQualityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DescriptionQuality
DeterminationDiameterBepalingsdiameterurn:bro:bhrgt:DeterminationDiameterhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DeterminationDiameter
DeterminationMethodBepalingsmethodeurn:bro:bhrgt:DeterminationMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DeterminationMethod
DeterminationProcedureBepalingsprocedureurn:bro:bhrgt:DeterminationProcedurehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DeterminationProcedure
DisciplineVakgebiedurn:bro:bhrgt:Disciplinehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Discipline
DiscolourationVerkleuringurn:bro:bhrgt:Discolourationhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Discolouration
DiscontinuityTypeTypeDiscontinuïteiturn:bro:bhrgt:DiscontinuityTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DiscontinuityType
DisintegrationDesintegratieurn:bro:bhrgt:Disintegrationhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Disintegration
DispersedInhomogeneityDisperseInhomogeniteiturn:bro:bhrgt:DispersedInhomogeneityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DispersedInhomogeneity
DispersionMethodDispersiemethodeurn:bro:bhrgt:DispersionMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DispersionMethod
DrainageStripCoverageBedekkingsgraadDrainagestrookurn:bro:bhrgt:DrainageStripCoveragehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DrainageStripCoverage
DrainageStripOrientationPlaatsingDrainagestrookurn:bro:bhrgt:DrainageStripOrientationhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DrainageStripOrientation
DryingPeriodDroogtijdurn:bro:bhrgt:DryingPeriodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DryingPeriod
DryingTemperatureDroogtemperatuururn:bro:bhrgt:DryingTemperaturehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DryingTemperature
EquivalentMassDeterminationMethodBepalingsmethodeEquivalenteMassaurn:bro:bhrgt:EquivalentMassDeterminationMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:EquivalentMassDeterminationMethod
EventNameNaamGebeurtenisurn:bro:bhrgt:EventNamehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:EventName
ExcavatedMaterialWeggegravenMateriaalurn:bro:bhrgt:ExcavatedMaterialhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:ExcavatedMaterial
FineGravelContentClassFijnGrindGehalteklasseurn:bro:bhrgt:FineGravelContentClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:FineGravelContentClass
FineSoilConsistencyConsistentieFijneGrondurn:bro:bhrgt:FineSoilConsistencyhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:FineSoilConsistency
FluidMudLayerPositioningMethodMethodePositiebepalingSliblaagurn:bro:bhrgt:FluidMudLayerPositioningMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:FluidMudLayerPositioningMethod
FlushingAdditiveSpoelingtoeslagurn:bro:bhrgt:FlushingAdditivehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:FlushingAdditive
FractionDistributionFractieverdelingurn:bro:bhrgt:FractionDistributionhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:FractionDistribution
GeotechnicalDepositionalCharacteristicGeotechnischeAfzettingskarakteristiekurn:bro:bhrgt:GeotechnicalDepositionalCharacteristichttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:GeotechnicalDepositionalCharacteristic
GeotechnicalSoilNameGeotechnischeGrondsoorturn:bro:bhrgt:GeotechnicalSoilNamehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:GeotechnicalSoilName
GravelContentClassNEN5104GrindgehalteklasseNEN5104urn:bro:bhrgt:GravelContentClassNEN5104https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:GravelContentClassNEN5104
GravelMedianClassGrindmediaanklasseurn:bro:bhrgt:GravelMedianClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:GravelMedianClass
HorizontalPositioningMethodMethodeLocatiebepalingurn:bro:bhrgt:HorizontalPositioningMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:HorizontalPositioningMethod
InfillMaterialOpvulmateriaalurn:bro:bhrgt:InfillMaterialhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:InfillMaterial
InterbeddingGelaagdeInhomogeniteiturn:bro:bhrgt:Interbeddinghttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Interbedding
LateralSupportZijdelingseOndersteuningurn:bro:bhrgt:LateralSupporthttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:LateralSupport
LocalVerticalReferencePointLokaalVerticaalReferentiepunturn:bro:bhrgt:LocalVerticalReferencePointhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:LocalVerticalReferencePoint
MakingMethodMaakmethodeurn:bro:bhrgt:MakingMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:MakingMethod
MaterialIrregularityBijzonderheidMateriaalurn:bro:bhrgt:MaterialIrregularityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:MaterialIrregularity
MediumCoarseGravelContentClassMatigGrofGrindGehalteklasseurn:bro:bhrgt:MediumCoarseGravelContentClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:MediumCoarseGravelContentClass
MixingTypeTypeVermengingurn:bro:bhrgt:MixingTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:MixingType
NoDescriptionReasonRedenNietBeschrevenurn:bro:bhrgt:NoDescriptionReasonhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:NoDescriptionReason
OrganicMatterContentClassOrganischestofgehalteklasseurn:bro:bhrgt:OrganicMatterContentClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:OrganicMatterContentClass
OrganicMatterContentClassNEN5104OrganischestofgehalteklasseNEN5104urn:bro:bhrgt:OrganicMatterContentClassNEN5104https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:OrganicMatterContentClassNEN5104
OrganicSoilConsistencyConsistentieOrganischeGrondurn:bro:bhrgt:OrganicSoilConsistencyhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:OrganicSoilConsistency
OrganicSoilTextureTextuurOrganischeGrondurn:bro:bhrgt:OrganicSoilTexturehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:OrganicSoilTexture
PeatTensileStrengthTreksterkteVeenurn:bro:bhrgt:PeatTensileStrengthhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:PeatTensileStrength
PeatTypeVeensoorturn:bro:bhrgt:PeatTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:PeatType
PerformanceIrregularityBijzonderheidUitvoeringurn:bro:bhrgt:PerformanceIrregularityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:PerformanceIrregularity
PositionOnGroundBodyLiggingOpGrondlichaamurn:bro:bhrgt:PositionOnGroundBodyhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:PositionOnGroundBody
PreTreatmentVoorbehandelingurn:bro:bhrgt:PreTreatmenthttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:PreTreatment
PreparationVoorbereidingurn:bro:bhrgt:Preparationhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Preparation
RemovedMaterialVerwijderdMateriaalurn:bro:bhrgt:RemovedMaterialhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:RemovedMaterial
RockTypeGesteentesoorturn:bro:bhrgt:RockTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:RockType
RoughnessRuwheidurn:bro:bhrgt:Roughnesshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Roughness
SaltCorrectionMethodZoutcorrectiemethodeurn:bro:bhrgt:SaltCorrectionMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SaltCorrectionMethod
SampleContainerVolumeInhoudMonsterhouderurn:bro:bhrgt:SampleContainerVolumehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SampleContainerVolume
SampleMoistnessMonstervochtigheidurn:bro:bhrgt:SampleMoistnesshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SampleMoistness
SampleQualityMonsterkwaliteiturn:bro:bhrgt:SampleQualityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SampleQuality
SamplerTypeApparaattypeurn:bro:bhrgt:SamplerTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SamplerType
SamplingMethodBemonsteringsmethodeurn:bro:bhrgt:SamplingMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SamplingMethod
SamplingProcedureBemonsteringsprocedureurn:bro:bhrgt:SamplingProcedurehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SamplingProcedure
SamplingQualityBemonsteringskwaliteiturn:bro:bhrgt:SamplingQualityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SamplingQuality
SandMedianClassZandmediaanklasseurn:bro:bhrgt:SandMedianClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SandMedianClass
SandSortingNEN5104ZandspreidingNEN5104urn:bro:bhrgt:SandSortingNEN5104https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SandSortingNEN5104
SizeFractionGroottefractieurn:bro:bhrgt:SizeFractionhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SizeFraction
SoilNameNEN5104GrondsoortNEN5104urn:bro:bhrgt:SoilNameNEN5104https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SoilNameNEN5104
SoilUseBodemgebruikurn:bro:bhrgt:SoilUsehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SoilUse
SpecialMaterialBijzonderMateriaalurn:bro:bhrgt:SpecialMaterialhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SpecialMaterial
SpecimenShapeVormProefstukurn:bro:bhrgt:SpecimenShapehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SpecimenShape
SphericitySfericiteiturn:bro:bhrgt:Sphericityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Sphericity
StabilityStabiliteiturn:bro:bhrgt:Stabilityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Stability
StepTypeStaptypeurn:bro:bhrgt:StepTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:StepType
StiffnessClassMembraneStijfheidsklasseMembraanurn:bro:bhrgt:StiffnessClassMembranehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:StiffnessClassMembrane
StopCriterionStopcriteriumurn:bro:bhrgt:StopCriterionhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:StopCriterion
StopCriterionDeterminationStopcriteriumBepalingurn:bro:bhrgt:StopCriterionFieldhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:StopCriterionField
StrengthClassSterkteklasseurn:bro:bhrgt:StrengthClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:StrengthClass
SurveyProcedureKaderstellendeProcedureurn:bro:bhrgt:SurveyProcedurehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SurveyProcedure
SurveyPurposeKaderInwinningurn:bro:bhrgt:SurveyPurposehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SurveyPurpose
TemporaryChangeTijdelijkeVeranderingurn:bro:bhrgt:TemporaryChangehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:TemporaryChange
TertiaryConstituentBijzonderBestanddeelurn:bro:bhrgt:TertiaryConstituenthttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:TertiaryConstituent
TertiaryRockConstituentBijzonderGesteentebestanddeelurn:bro:bhrgt:TertiaryRockConstituenthttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:TertiaryRockConstituent
UsedMediumGebruiktMediumurn:bro:bhrgt:UsedMediumhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:UsedMedium
UsedOpticalModelToegepastOptischModelurn:bro:bhrgt:UsedOpticalModelhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:UsedOpticalModel
VerticalDatumVerticaalReferentievlakurn:bro:bhrgt:VerticalDatumhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:VerticalDatum
VerticalPositioningMethodMethodeVerticalePositiebepalingurn:bro:bhrgt:VerticalPositioningMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:VerticalPositioningMethod
VeryCoarseGravelContentClassZeerGrofGrindGehalteklasseurn:bro:bhrgt:VeryCoarseGravelContentClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:VeryCoarseGravelContentClass
VoidDistributionHolteverdelingurn:bro:bhrgt:VoidDistributionhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:VoidDistribution
WallFrictionCorrectionMethodWandwrijvingcorrectiemethodeurn:bro:bhrgt:WallFrictionCorrectionMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:WallFrictionCorrectionMethod


Vertaaltabel

Dit hoofdstuk bevat een vertaaltabel, aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een entiteit of een attribuut, de Nederlandse naam  in de catalogus  kan worden opgezocht.

De onderstaande tabel is gesorteerd op alfabetische volgorde van de Engelstalige naam van de entiteit. Tussen haakjes staat het type modelelement van de entiteit. Binnen een entiteit zijn de attributen gesorteerd op Engelstalige naam.

Entiteit (type)
attribuut
Naam
naam
AbstractRegistrationObject (FeatureType)Abstract Registratieobject
broIdBRO-ID
AnalysisTypeOverview (AttributeGroupType)Analysetypenoverzicht
analysisTypetype analyse
BasicParticleSizeDistribution (AttributeGroupType)Basis korrelgrootteverdeling
detailedDistributionFractionLarger63umuitgebreide verdeling fractie groter63um
detailedDistributionFractionSmaller63umuitgebreide verdeling fractie kleiner63um
fractionLarger63umfractie groter63um
fractionSmaller63umfractie kleiner63um
standardDistributionFractionLarger63umstandaardverdeling fractie groter63um
standardDistributionFractionSmaller63umstandaardverdeling fractie kleiner63um
BHR_GT_C (FeatureType)BHR-GT kengegevens
analysisTypeOverviewanalysetypenoverzicht
samplingQualityOverviewbemonsteringskwaliteitenoverzicht
analysisReportDaterapportagedatum analyse
boringEndDateeinddatum boring
boringStartDatestartdatum boring
descriptionProcedurebeschrijfprocedure
descriptionQualitybeschrijfkwaliteit
descriptionReportDaterapportagedatum beschrijving
disciplinevakgebied
finalDepthBoringeinddiepte boren
localVerticalReferencePointlokaal verticaal referentiepunt
offsetverschuiving
researchReportDaterapportagedatum onderzoek
rockReachedgesteente aangeboord
surveyPurposekader inwinning
verticalDatumverticaal referentievlak
BHR_GT_CriteriaSet (AttributeGroupType)Kenmerkenverzameling BHR-GT
analysisReportPeriodperiode van rapportage analyse
analysisTypetype analyse
carbonateContentDeterminedkalkgehalte bepaald
depthIntervaldiepteinterval
descriptionProcedurebeschrijfprocedure
descriptionQualitybeschrijfkwaliteit
descriptionReportPeriodperiode van rapportage beschrijving
disciplinevakgebied
fieldworkPeriodperiode van veldwerk
organicMatterContentDeterminedorganischestofgehalte bepaald
rockReachedgesteente aangeboord
samplingQualitybemonsteringskwaliteit
volumetricMassDensityDeterminedvolumieke massa bepaald
volumetricMassDensitySolidsDeterminedvolumieke massa vaste delen bepaald
waterContentDeterminedwatergehalte bepaald
BHR_GT_O (FeatureType)Booronderzoek
boreholeSampleAnalysisboormonsteranalyse
boreholeSampleDescriptionboormonsterbeschrijving
boringboring
deliveredLocationaangeleverde locatie
deliveredVerticalPositionaangeleverde verticale positie
deliveryContextkader aanlevering
disciplinevakgebied
fluidMudLayersliblaag
registrationHistoryregistratiegeschiedenis
reportHistoryrapportagegeschiedenis
researchOperatoruitvoerder onderzoek
researchReportDaterapportagedatum onderzoek
siteCharacteristicterreintoestand
siteCharacteristicDeterminedterreintoestand bepaald
standardizedLocationgestandaardiseerde locatie
surveyProcedurekaderstellende procedure
surveyPurposekader inwinning
BHR_GT_O_DP (FeatureType)Booronderzoek
BoredInterval (AttributeGroupType)Geboord interval
beginDepthbegindiepte
boredDiametergeboorde diameter
boringTechniqueboortechniek
endDeptheinddiepte
BoreholeSampleAnalysis (AttributeGroupType)Boormonsteranalyse
analysisOperatoruitvoerder analyse
analysisProcedureanalyseprocedure
analysisReportDaterapportagedatum analyse
investigatedIntervalonderzocht interval
BoreholeSampleDescription (AttributeGroupType)Boormonsterbeschrijving
descriptionOperatoruitvoerder beschrijving
descriptionProcedurebeschrijfprocedure
descriptionReportDaterapportagedatum beschrijving
descriptiveBoreholeLogboorprofiel
Boring (AttributeGroupType)Boring
boredIntervalgeboord interval
boreholeCompletedgat afgewerkt
boringEndDateeinddatum boring
boringOperatoruitvoerder boring
boringProcedureboorprocedure
boringStartDatestartdatum boring
boringVelocityboorsnelheid
completedIntervalafgewerkt interval
contaminatedIntervalverontreinigd interval
excavatedLayerweggegraven laag
finalDepthBoringeinddiepte boren
finalDepthExcavationeinddiepte graven
finalDepthPreparationeinddiepte voorbereiding
finalDepthSamplingeinddiepte bemonstering
finalDepthTemporaryCasingeinddiepte tijdelijke verbuizing
flushingAdditivespoelingtoeslag
flushingMediumUsedspoeling gebruikt
groundwaterLevelgrondwaterstand
preparationvoorbereiding
rockReachedgesteente aangeboord
sampledIntervalbemonsterd interval
samplingProcedurebemonsteringsprocedure
stopCriterionstopcriterium
subsurfaceContaminatedondergrond verontreinigd
temporaryCasingUsedtijdelijke verbuizing aangebracht
trajectoryExcavatedtraject weggegraven
BoringVelocity (AttributeGroupType)Boorsnelheid
depthdiepte
elapsedTimeverlopen tijd
CarbonateContentDetermination (AttributeGroupType)Bepaling kalkgehalte
carbonateContentkalkgehalte
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
removedMaterialverwijderd materiaal
ChamberOfCommerceNumber (PrimitiveDatatype)KvK-nummer
CompletedInterval (AttributeGroupType)Afgewerkt interval
backfillMaterialaanvulmateriaal
backfillMaterialCertifiedaanvulmateriaal met certificaat
backfillMaterialWashedaanvulmateriaal gewassen
beginDepthbegindiepte
diameterPermanentCasingdiameter permanente verbuizing
endDeptheinddiepte
materialPermanentCasingmateriaal permanente verbuizing
permanentCasingPresentpermanente verbuizing aanwezig
ConsolidationStageAtHorizontalDeformation (AttributeGroupType)Consolidatiefase bij horizontaal vervormen
pedestalFixedvoetstuk vast
ConsolidationStageAtLoading (AttributeGroupType)Consolidatiefase bij belasten
consolidationMethodconsolidatiemethode
drainageTwoSidedafstroming tweezijdig
horizontalConsolidationStresshorizontale consolidatiespanning
lateralEarthPressureCoefficientneutrale gronddrukcoëfficient
verticalConsolidationStressverticale consolidatiespanning
verticalStrainverticale rek
volumeChangeDuringConsolidationvolumeverloop bij consolidatie
ConsolidationStep (AttributeGroupType)Consolidatiestap
heightChangeDuringConsolidationhoogteverloop bij consolidatie
stepNumberstapnummer
verticalStressverticale spanning
ConsistencyLimitsDetermination (FeatureType)Bepaling consistentiegrenzen
conusTypeconustype
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
fractionLarger500umfractie groter500um
liquidLimitvloeigrens
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
plasticityIndexplasticiteitsindex
plasticLimituitrolgrens
usedMediumgebruikt medium
ContaminatedInterval (AttributeGroupType)Verontreinigd interval
beginDepthbegindiepte
endDeptheinddiepte
CoreRecovery (AttributeGroupType)Kernopbrengst
fieldDeterminedin het veld vastgesteld
rockQualityDesignationgesteentekwaliteitsindex
solidCoreRecoveryintacte opbrengst
totalCoreRecoverytotale opbrengst
Date (PrimitiveDatatype)Datum
DateTime (PrimitiveDatatype)DatumTijd
DeliveredLocation (AttributeGroupType)Aangeleverde locatie
horizontalPositioningDatedatum locatiebepaling
horizontalPositioningMethodmethode locatiebepaling
horizontalPositioningOperatoruitvoerder locatiebepaling
locationcoördinaten
DeliveredVerticalPosition (AttributeGroupType)Aangeleverde verticale positie
localVerticalReferencePointlokaal verticaal referentiepunt
offsetverschuiving
verticalDatumverticaal referentievlak
verticalPositioningDatedatum verticale positiebepaling
verticalPositioningMethodmethode verticale positiebepaling
verticalPositioningOperatoruitvoerder verticale positiebepaling
waterDepthwaterdiepte
DescriptiveBoreholeLog (AttributeGroupType)Boorprofiel
boreholeLogCheckedprofiel gecontroleerd
continuouslySampledcontinu bemonsterd
describedMaterialbeschreven materiaal
descriptionLocationbeschrijflocatie
descriptionQualitybeschrijfkwaliteit
layerlaag
meanHighestGroundwaterLevelgemiddeld hoogste grondwaterstand
meanLowestGroundwaterLevelgemiddeld laagste grondwaterstand
notDescribedIntervalniet beschreven interval
postSedimentaryDiscontinuitypost-sedimentaire discontinuïteit
sampleMoistnessmonstervochtigheid
DetailedDistributionFractionLarger63um (AttributeGroupType)Uitgebreide verdeling fractie groter63um
fraction1000to1400umfractie 1000tot1400um
fraction106to125umfractie 106tot125um
fraction11_2to16mmfractie 11.2tot16mm
fraction125to150umfractie 125tot150um
fraction125to180umfractie 125tot180um
fraction1400umto2mmfractie 1400umtot2mm
fraction150to180umfractie 150tot180um
fraction16to31_5mmfractie 16tot31.5mm
fraction180to212umfractie 180tot212um
fraction180to250umfractie 180tot250um
fraction212to250umfractie 212tot250um
fraction250to355umfractie 250tot355um
fraction2to4mmfractie 2tot4mm
fraction31_5to63mmfractie 31.5tot63mm
fraction355to500umfractie 355tot500um
fraction4to5_6mmfractie 4tot5.6mm
fraction4to8mmfractie 4tot8mm
fraction500to710umfractie 500tot710um
fraction5_6to8mmfractie 5.6tot8mm
fraction63to75umfractie 63tot75um
fraction63to90umfractie 63tot90um
fraction710to1000umfractie 710tot1000um
fraction75to90umfractie 75tot90um
fraction8to11_2mmfractie 8tot11.2mm
fraction8to16mmfractie 8tot16mm
fraction90to106umfractie 90tot106um
fraction90to125umfractie 90tot125um
fractionLarger63mmfractie groter63mm
DetailedDistributionFractionSmaller63um (AttributeGroupType)Uitgebreide verdeling fractie kleiner63um
fraction0to2umfractie 0tot2um
fraction16to32umfractie 16tot32um
fraction2to4umfractie 2tot4um
fraction32to50umfractie 32tot50um
fraction4to8umfractie 4tot8um
fraction50to63umfractie 50tot63um
fraction8to16umfractie 8tot16um
DeterminationResult (AttributeGroupType)Resultaat bepaling
dryingPerioddroogtijd
dryingTemperaturedroogtemperatuur
saltCorrectionMethodzoutcorrectiemethode
waterContentwatergehalte
DeterminationStep (AttributeGroupType)Bepalingsstap
deformationRatevervormingssnelheid
heightChangeDuringSettlementzettingsverloop
stepNumberstapnummer
stepTypestaptype
strainPoint24Hours24uurspunt
stressChangeDuringSettlementspanningsverloop bij zetting
swellObservedzwel geconstateerd
verticalStressverticale spanning
wetPerformednat uitgevoerd
DispatchCharacteristicsRequest (FeatureType)Verzoek tot levering kengegevens
criteriakenmerkenverzameling
DispatchCharacteristicsResponse (FeatureType)Bericht van verzending kengegevens
dispatchDocumentuitgiftedocument
numberOfDocumentsaantal documenten
DispatchDataResponse (FeatureType)Bericht van verzending objectgegevens
dispatchDocumentuitgiftedocument
DrainageStripCorrection (AttributeGroupType)Drainagestrookcorrectie
correctionMethodcorrectiemethode
coveragebedekkingsgraad
orientationplaatsing
ExcavatedLayer (AttributeGroupType)Weggegraven laag
excavatedMaterialweggegraven materiaal
lowerBoundaryondergrens
upperBoundarybovengrens
FluidMudLayer (AttributeGroupType)Sliblaag
colourkleur
lowerBoundaryPositioningMethodmethode positiebepaling onderkant
thicknessdikte
upperBoundaryPositioningMethodmethode positiebepaling bovenkant
Grainshape (AttributeGroupType)Korrelvorm
angularityhoekigheid
roughnessruwheid
sizeFractiongroottefractie
sphericitysfericiteit
HeightAfterSpecificConsolidationTime (DataRecord)Hoogte na bepaalde consolidatietijd
elapsedTimeverlopen tijd
verticalStrainverticale rek
HeightAtSpecificState (DataRecord)Zettingstoestand
elapsedTimeverlopen tijd
verticalStrainverticale rek
IntermediateEvent (AttributeGroupType)Tussentijdse gebeurtenis
eventDatedatum gebeurtenis
eventNamenaam gebeurtenis
InvestigatedInterval (AttributeGroupType)Onderzocht interval
analysisTypetype analyse
beginDepthbegindiepte
carbonateContentDeterminationbepaling kalkgehalte
carbonateContentDeterminedkalkgehalte bepaald
describedbeschreven
endDeptheinddiepte
investigatedMaterialonderzocht materiaal
maximumUndrainedShearStrengthDeterminationbepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte
organicMatterContentDeterminationbepaling organischestofgehalte
organicMatterContentDeterminedorganischestofgehalte bepaald
particleSizeDistributionDeterminationbepaling korrelgrootteverdeling
sampleQualitymonsterkwaliteit
verticalDeformationDeterminationbepaling verticale vervorming
volumetricMassDensityDeterminationbepaling volumieke massa
volumetricMassDensityDeterminedvolumieke massa bepaald
volumetricMassDensitySolidsDeterminationbepaling volumieke massa vaste delen
volumetricMassDensitySolidsDeterminedvolumieke massa vaste delen bepaald
waterContentDeterminationbepaling watergehalte
waterContentDeterminedwatergehalte bepaald
InvestigatedMaterial (AttributeGroupType)Onderzocht materiaal
carbonateContentClasskalkgehalteklasse
colourkleur
geotechnicalSoilNamegeotechnische grondsoort
gravelMedianClassgrindmediaanklasse
organicMatterContentClassorganischestofgehalteklasse
rootedbeworteld
sandMedianClasszandmediaanklasse
specialMaterialbijzonder materiaal
tertiaryConstituentbijzonder bestanddeel
Layer (AttributeGroupType)Laag
activityTypetype ingreep
anthropogenicantropogeen
beddedgelaagd
beddinggelaagdheid
compositeLayersamengestelde laag
internalStructureIntactinterne structuur intact
lowerBoundaryondergrens
lowerBoundaryDeterminationbepaling ondergrens
rockgesteente
slantscheefstaand
soilgrond
specialMaterialbijzonder materiaal
upperBoundarybovengrens
upperBoundaryDeterminationbepaling bovengrens
LoadStage (AttributeGroupType)Belastingfase
deformationRatevervormingssnelheid
shearStressChangeDuringLoadingschuifspanningsverloop bij belasting
specimenShapevorm proefstuk
MadeSpecimenForHorizontalDeformation (AttributeGroupType)Gemaakt proefstuk voor horizontaal vervormen
makingMethodmaakmethode
volumetricMassDensityvolumieke massa
waterContentwatergehalte
MadeSpecimenForLoading (AttributeGroupType)Gemaakt proefstuk voor belasten
dryVolumetricMassDensitydroge volumieke massa
makingMethodmaakmethode
volumetricMassDensityvolumieke massa
waterContentwatergehalte
MaximumUndrainedShearStrengthDetermination (AttributeGroupType)Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte
determinationDiameterbepalingsdiameter
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
highestMaximumUndrainedShearStrengthhoogste maximale ongedraineerde schuifsterkte
lowestMaximumUndrainedShearStrengthlaagste maximale ongedraineerde schuifsterkte
maximumUndrainedShearStrengthmaximale ongedraineerde schuifsterkte
sampleMoistnessmonstervochtigheid
verticallyDeterminedverticaal bepaald
MeasuredValue (PrimitiveDatatype)Meetwaarde
MembraneCorrection (AttributeGroupType)Membraancorrectie
correctionMethodcorrectiemethode
stiffnessClassstijfheidsklasse
thicknessdikte
NotDescribedInterval (AttributeGroupType)Niet beschreven interval
beginDepthbegindiepte
endDeptheinddiepte
noDescriptionReasonreden niet beschreven
Number (PrimitiveDatatype)Aantal
OrganicMatterContentDetermination (AttributeGroupType)Bepaling organischestofgehalte
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
lutumCorrectionAppliedlutumcorrectie toegepast
organicMatterContentorganischestofgehalte
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
removedMaterialverwijderd materiaal
Organization (Union)Organisatie
ChamberOfCommerceNumberKvK-nummer
EuropeanCompanyRegistrationNumberEuropees handelsnummer
PartialDate (Union)Onvolledige datum
datevolledige datum
voidReasononbekend
yearjaartal
yearMonthjaar en maand
ParticleSizeDistributionDetermination (AttributeGroupType)Bepaling korrelgrootteverdeling
basicParticleSizeDistributionbasis korrelgrotteverderling
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
dispersionMethoddispersiemethode
equivalentMassequivalente massa
equivalentMassDeterminationMethodbepalingsmethode equivalente massa
fractionDistributionfractieverdeling
materialIrregularitybijzonderheid materiaal
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
removedMaterialverwijderd materiaal
usedOpticalModeltoegepast optisch model
PlasticityAtSpecificWaterContent (AttributeGroupType)Plasiticiteit bij bepaald watergehalte
numberOfFallsaantal vallen
penetrationDepthindringingsdiepte
waterContentwatergehalte
PostSedimentaryDiscontinuity (AttributeGroupType)Post-sedimentaire discontinuïteit
apertureClassbreedteklasse
beginDepthbegindiepte
compositeDiscontinuitysamengestelde discontinuïteit
discontinuityTypetype discontinuïteit
endDeptheinddiepte
inRockin gesteente
infillMaterialopvulmateriaal
smoothglad
spacingonderlinge afstand
RegistrationHistory (AttributeGroupType)Registratiegeschiedenis
correctedgecorrigeerd
deregistereduit registratie genomen
deregistrationTimetijdstip uit registratie genomen
latestAdditionTimetijdstip laatste aanvulling
latestCorrectionTimetijdstip laatste correctie
objectRegistrationTimetijdstip registratie object
registrationCompletionTimetijdstip voltooiing registratie
registrationStatusregistratiestatus
reregisteredweer in registratie genomen
reregistrationTimetijdstip weer in registratie genomen
underReviewin onderzoek
underReviewTimein onderzoek sinds
RegistrationObject (FeatureType)Registratieobject
deliveryAccountablePartybronhouder
deliveryResponsiblePartydataleverancier
objectIdAccountablePartyobject-ID bronhouder
qualityRegimekwaliteitsregime
RegistrationObjectCode (PrimitiveDatatype)Registratieobjectcode
ReportHistory (AttributeGroupType)Rapportagegeschiedenis
intermediateEventtussentijdse gebeurtenis
reportEndDateeinddatum rapportage
reportStartDatestartdatum rapportage
Rock (AttributeGroupType)Gesteente
carbonateContentClasskalkgehalteklasse
cementTypecementsoort
colourkleur
crossBeddingscheve gradering
dispersedInhomogeneitydisperse inhomogeniteit
gradedBeddingverticale gradering
interbeddinggelaagde inhomogeniteit
rockTypegesteentesoort
stabilitystabiliteit
strengthClasssterkteklasse
tertiaryRockConstituentbijzonder gesteentebestanddeel
voidDistributionholteverdeling
voidsPresentholtes aanwezig
weatheredverweerd
weatheringDegreeverweringsgraad
SampledInterval (AttributeGroupType)Bemonsterd interval
beginDepthbegindiepte
coreRecoverykernopbrengst
endDeptheinddiept
orientatedSampledgeorienteerd gestoken
preTreatmentvoorbehandeling
samplerbemonsteringsapparaat
samplingMethodbemonsteringsmethode
samplingQualitybemonsteringskwaliteit
Sampler (AttributeGroupType)Bemonsteringsapparaat
coreCatcherPresentvoorzien van vanger
cuttingShoeInsideDiameterdoorgangsdiameter
cuttingShoeOutsideDiametersteekmonddiameter
lubricationFluidUsedsteunvloeistof gebruikt
pistonPresentvoorzien van zuiger
rightAngledCuttingShoehaakse steekmond
sampleContainerDiametercontainerdiameter
sampleContainerLengthcontainerlengte
samplerTypeapparaattype
stockingUsedkous gebruikt
taperAnglesteekmondapex
SamplingQualityOverview (AttributeGroupType)Bemonsteringskwaliteitenoverzicht
samplingQualitybemonsteringskwaliteit
SaturatedPermeabilityAtSpecificDensity (AttributeGroupType)Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde droge volumieke massa
dryVolumetricMassDensitydroge volumieke massa
saturatedPermeabilityverzadigde waterdoorlatendheid
SaturatedPermeabilityAtSpecificLoad (AttributeGroupType)Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde belasting
loadbelasting
saturatedPermeabilityverzadigde waterdoorlatendheid
SaturatedPermeabilityDetermination (FeatureType)Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
currentDownwardsstroming neerwaarts
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
makingMethodmaakmethode
materialIrregularitybijzonderheid materiaal
maximumGradientmaximale gradient
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
porousDiscWetporeuze stenen nat
ringWaterRepellentring waterafstotend
saturatedWithCO2verzadigd met CO2
specimenMadeproefstuk gemaakt
swellObservedzwel geconstateerd
temperaturetemperatuur
usedMediumgebruikt medium
verticallyDeterminedverticaal bepaald
waterContentAfterwardswatergehalte na afloop
waterDegassedwater ontgast
SaturationStageAtCompression (AttributeGroupType)Verzadigingsfase bij samendrukken
backPressureverzadigingsdruk
constantHeightconstante hoogte
disturbanceInducedverstoring opgetreden
maximumStrainmaximale rek
maximumStressDifferencemaximaal spanningsverschil
porousDiscWetporeuze stenen nat
specimenHeightAfterwardsproefstukhoogte na afloop
usedMediumgebruikt medium
SaturationStageAtLoading (AttributeGroupType)Verzadigingsfase bij belasten
backPressureverzadigingsdruk
cellPressureAutomaticallyControlledceldruk automatisch gestuurd
constantHeightconstante hoogte
disturbanceInducedverstoring opgetreden
effectivePressureeffectieve druk
porousDiscRoughporeuze stenen ruw
porousDiscWetporeuze stenen nat
skemptonB_CoefficientSkempton B coëfficient
stressDifferencespanningsverschil
usedMediumgebruikt medium
verticalStrainverticale rek
SequenceNumber (PrimitiveDatatype)Nummer
SettlementCharacteristicsDetermination (FeatureType)Bepaling zettingseigenschappen
apparatusDeformationAppliedapparaatrekcorrectie toegepast
bearingFrictionCorrectionAppliedlagerwrijvingcorrectie toegepast
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
filterPaperUsedfilterpapier gebruikt
irregularResultbijzonder resultaat
materialIrregularitybijzonderheid materiaal
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
ringDiameterringdiameter
sampleMoistnessmonstervochtigheid
temperaturetemperatuur
wallFrictionCorrectionMethodwandwrijvingcorrectiemethode
ShearStage (AttributeGroupType)Schuiffase
activeHeightControlactieve hoogtesturing
deformationRatevervormingssnelheid
shearStressChangeDuringHorizontalDeformationschuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
ShearStressAtSpecificDeformation (DataRecord)Schuifspanning bij bepaalde horizontale vervorming
elapsedTimeverlopen tijd
shearStrainschuifrek
shearStressschuifspanning
verticalStressverticale spanning
ShearStressAtSpecificLoad (DataRecord)Schuifspanning bij bepaalde belasting
elapsedTimeverlopen tijd
poreWaterPressureDifferenceverschilwaterspanning
shearStressschuifspanning
verticalStrainverticale rek
verticalStressverticale spanning
volumetricChangevolumeverandering
ShearStressChangeDuringHorizontalDeformationDetermination (FeatureType)Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
apparatusDeformationAppliedapparaatrekcorrectie toegepast
bearingFrictionCorrectionAppliedlagerwrijvingcorrectie toegepast
beginDiameterbegindiameter
beginHeightbeginhoogte
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
drainedgedraineerd
lateralSupportzijdelingse ondersteuning
materialIrregularitybijzonderheid materiaal
membraneCorrectionAppliedmembraancorrectie toegepast
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
porousDiscWetporeuze stenen nat
sampleMoistnessmonstervochtigheid
specimenDisturbedproefstuk gemaakt
specimenWaterSaturatedproefstuk waterverzadigd
stopCriterionstopcriterium
ShearStressChangeDuringLoadingDetermination (FeatureType)Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
apparatusDeformationAppliedapparaatrekcorrectie toegepast
beginDiameterbegindiameter
beginHeightbeginhoogte
cellDeformationAppliedcelrekcorrectie toegepast
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
drainageStripsUseddrainagestroken gebruikt
filterPaperUsedfilterpapier gebruikt
materialIrregularitybijzonderheid materiaal
membraneSaturatedBeforemembraan vooraf verzadigd
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
sampleMoistnessmonstervochtigheid
specimenDisturbedproefstuk gemaakt
specimenTrimmedproefstuk getrimd
stopCriterionstopcriterium
topCapTiltabledrukplaat kantelbaar
SiteCharacteristic (AttributeGroupType)Terreintoestand
positionOnGroundBodyligging op grondlichaam
soilUsebodemgebruik
temporaryChangetijdelijke verandering
Soil (AttributeGroupType)Grond
carbonateContentClasskalkgehalteklasse
colourkleur
crossBeddingscheve gradering
depositionalAgeouderdom afzetting
dispersedInhomogeneitydisperse inhomogeniteit
fineGravelContentClassfijn grind gehalteklasse
fineSoilConsistencyconsistentie fijne grond
geotechnicalDepositionalCharacteristicgeotechnische afzettingskarakteristiek
geotechnicalSoilNamegeotechnische grondsoort
gradedBeddingverticale gradering
grainshapekorrelvorm
gravelContentClassNEN5104grindgehalteklasse NEN5104
gravelMedianClassgrindmediaanklasse
interbeddinggelaagde inhomogeniteit
mediumCoarseGravelContentClassmatig grof grind gehalteklasse
mixedvermengd
mixingTypetype vermenging
mottledgevlekt
organicMatterContentClassorganischestofgehalteklasse
organicMatterContentClassNEN5104organischestofgehalteklasse NEN5104
organicSoilConsistencyconsistentie organische grond
organicSoilTexturetextuur organische grond
peatTensileStrengthtreksterkte veen
peatTypeveensoort
rootedbeworteld
sandMedianClasszandmediaanklasse
sandSortingNEN5104zandspreiding NEN5104
soilNameNEN5104grondsoort NEN5104
tertiaryConstituentbijzonder bestanddeel
veryCoarseGravelContentClasszeer grof grind gehalteklasse
StandardDistributionFractionLarger63um (AttributeGroupType)Standaardverdeling fractie groter63um
fraction1000to1400umfractie 1000tot1400um
fraction125to180umfractie 125tot180um
fraction1400umto2mmfractie 1400umtot2mm
fraction16to31_5mmfractie 16tot31.5mm
fraction180to250umfractie 180tot250um
fraction250to355umfractie 250tot355um
fraction2to4mmfractie 2tot4mm
fraction31_5to63mmfractie 31.5tot63mm
fraction355to500umfractie 355tot500um
fraction4to8mmfractie 4tot8mm
fraction500to710umfractie 500tot710um
fraction63to90umfractie 63tot90um
fraction710to1000umfractie 710tot1000um
fraction8to16mmfractie 8tot16mm
fraction90to125umfractie 90tot125um
fractionLarger63mmfractie groter63mm
StandardDistributionFractionSmaller63um (AttributeGroupType)Standaardverdeling fractie kleiner63um
fraction0to2umfractie 0tot2um
fraction2to32umfractie 2tot32um
fraction32to50umfractie 32tot50um
fraction50to63umfractie 50tot63um
StandardizedLocation (AttributeGroupType)Gestandaardiseerde locatie
coordinateTransformationcoördinaattransformatie
locatielocation
StressAtSpecificSettlement (DataRecord)Spanning bij bepaalde zetting
elapsedTimeverlopen tijd
excessPoreWaterPressureverschilwaterspanning
horizontalEffectiveStresshorizontale korrelspanning
verticalEffectiveStressverticale korrelspanning
verticalStrainverticale rek
Text (PrimitiveDatatype)Tekst
VerticalDeformation (AttributeGroupType)Verticale vervorming
elapsedTimeverlopen tijd
verticalStrainverticale rek
VerticalDeformationDetermination (AttributeGroupType)Bepaling verticale vervorming
apparatusDeformationAppliedapparaatrekcorrectie toegepast
bearingFrictionCorrectionAppliedlagerwrijvingcorrectie toegepast
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
determinationStepbepalingsstap
filterPaperUsedfilterpapier gebruikt
materialIrregularitybijzonderheid materiaal
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
resultIrregularitybijzonderheid resultaat
ringDiameterringdiameter
temperaturetemperatuur
wallFrictionCorrectionMethodwandwrijvingcorrectiemethode
VerticalPositionRange (AttributeGroupType)Diepteinterval
endDeptheinddiepte
startDepthbegindiepte
VolumeAtSpecificConsolidation (DataRecord)Volume bij bepaalde consolidatie
elapsedTimeverlopen tijd
horizontalStresshorizontale spanning
verticalStressverticale spanning
volumetricChangevolumeverandering
VolumetricMassDensityDetermination (AttributeGroupType)Bepaling volumieke massa
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
sampleMoistnessmonstervochtigheid
volumetricMassDensityvolumieke massa
VolumetricMassDensitySolidsDetermination (AttributeGroupType)Bepaling volumieke massa vaste delen
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
removedMaterialverwijderd materiaal
sampleContainerVolumeinhoud monsterhouder
usedMediumgebruikt medium
volumetricMassDensitySolidsvolumieke massa vaste delen
WaterContentDetermination (AttributeGroupType)Bepaling watergehalte
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
determinationResultresultaat bepaling
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
removedMaterialverwijderd materiaal
sampleMoistnessmonstervochtigheid
WeatheringDegree (AttributeGroupType)Verweringsgraad
decompositionomzetting
discolourationverkleuring
disintegrationdesintegratie
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.