Skip to main content
Skip table of contents

Berichtencatalogus Innamewebservice BHR-GT

Deze versie is onderdeel van de documentatie voor versie 2.1 BHR-GT 

Inleiding

Dit document beschrijft hoe een bronhouder en/of dataleverancier de gegevens over een geotechnisch booronderzoek (BHR-GT) kan opnemen in een verzoek voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Het document veronderstelt dat de lezer bekend is met de BHR-GT catalogus en het Bronhouderportaal. Nadere informatie is te vinden op www.basisregistratieondergrond.nl.

Het document veronderstelt dat de lezer beschikt over de kennis en vaardigheid om een XML-bestand te lezen en te schrijven.

De focus van het document ligt op het beschrijven van de structuur van de mogelijke berichten aan de hand van enkele voorbeelden. Andere zaken zoals definitie, kardinaliteit, domein en bedrijfsregels met betrekking tot de gegevensinhoud van de berichten staan in de catalogus. Vervolgstappen, zoals het valideren (testen), aanbieden en verwerken van een BRO-verzoek, staan beschreven in het Bronhouderportaal (zie www.basisregistratieondergrond.nl).

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de algemene opbouw van een BRO-verzoek.

Hoofdstuk 3 bevat een toelichting op enkele voorbeeldberichten.

Hoofdstuk 4 bevat de toegestane waarden van de gebruikte enumeraties (niet-beheerde waardenlijsten).

Hoofdstuk 5 bevat verwijzingen (URL's) naar de websites met toegestane waarden van de codelijsten (beheerde waardenlijsten).

Hoofdstuk 6 bevat een vertaaltabel, aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een entiteit of een attribuut, de Nederlandse naam in de catalogus kan worden opgezocht.

Versiehistorie

Versie

Datum

Omschrijving

1.031-12-2019Eerste versie.
1.109-03-2021Analyses uitgebreid
1.1.112-03-2021Beschrijving van aanleveren van het gegeven dataleverancier aangepast.
1.1.224-03-2021Omschrijving bij Partialdate uitgebreid.
1.1.326-03-2021Verwijzing naar pagina met generieke beschrijving van de codelijst CorrectionReason.
1.1.426-03-2021Verwijzing naar pagina met generieke beschrijving van het gebruik van een codelijst.
1.1.531-03-2022Afhandeling correctiereden "typeBrondocument" toegevoegd.

Contactinformatie

Algemene informatie, documentatie en voorbeeld XML-berichten kunt u vinden op  www.basisregistratieondergrond.nl.

Heeft u een vraag over de BRO? Wij staan voor u klaar om u te helpen.

Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt contact opnemen met de BRO Servicedesk via een mail naar support@broservicedesk.nl .

Of bel ons op telefoonnummer 088 - 8664 999. Wij zijn op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

BRO-Verzoek

Dit hoofdstuk beschrijft de algemene opbouw van een BRO-verzoek. Een BRO-verzoek bestaat uit een brondocument verpakt in een 'request'. Paragraaf 2.1 beschrijft de verschillende requests van de BHR-GT inname webservice. Paragraaf 2.2 beschrijft de verschillende brondocumenten die in een request opgenomen kunnen worden. Paragraaf 2.3 beschrijft het verband tussen de deelonderzoeken, waaruit een geotechnisch booronderzoek kan bestaan, de gefaseerde oplevering en de wijze van aanleveren.

Requests

Om gegevens te registreren in de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO) moet u deze aanleveren bij het Bronhouderportaal in de vorm van een BRO-verzoek (zie  basisregistratieondergrond.nl).

Vervolgens is het BRO-verzoek het bestand in IMBRO/XML-formaat dat het BRO-brondocument bevat en als verzoek wordt aangeboden in het Bronhouderportaal.

De BHR-GT innamewebservice ondersteunt twee soorten requests.  Zie onderstaande tabel.

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Omschrijving

registrationRequestinnameverzoekMet dit verzoek kan een bronhouder en/of dataleverancier nieuwe gegevens overdragen aan de BRO (registreren).
correctionRequest correctieverzoek Met dit verzoek kan een bronhouder en/of dataleverancier in de BRO opgenomen gegevens vervangen (corrigeren).

Paragraaf 2.1.1 beschrijft in detail de opbouw van een  registrationRequest . Paragraaf 2.1.2 beschrijft op dezelfde manier een  correctionRequest .

RegistrationRequest

Met een registrationRequest (innameverzoek) wordt een nieuw registratieobject toegevoegd aan de BRO , of wordt een in de BRO aanwezig registratieobject aangevuld.

Een registrationRequest (innameverzoek) bestaat uit enkele transactiegegevens en een brondocument. De definities van de transactiegegevens staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestandNederlandse naamTypeKardinaliteitDefinitie
requestReference verzoekkenmerkCharacterString1..1Een voor de dataleverancier unieke aanduiding van het innameverzoek.
deliveryAccountableParty bronhouderChamberOfCommerceNumber0..1

Het KvK-nummer van de bronhouder.

Regels:
Dit element mag niet aanwezig zijn als de dataleverancier tevens bronhouder is.
Dit element moet aanwezig zijn als de dataleverancier niet de bronhouder is.

broId BRO-IDRegistrationObjectCode0..1

De unieke aanduiding van een registratieobject, dat is opgenomen in de BRO.

Regels:
Dit element mag niet aanwezig zijn bij de initiële registratie van een registratieobject, met andere woorden in combinatie met een brondocument BHR_GT_CompleteReport_V1 of BHR_GT_StartReport_V1.
Dit element moet aanwezig zijn bij het aanvullen van een registratieobject, met andere woorden in combinatie met het brondocument BHR_GT_EndReport_V1.

qualityRegime kwaliteitsregimeQualityRegime1..1

De aanduiding van het kwaliteitsregime waaraan de gegevens in het brondocument voldoen.

Regels:
Toegestane waarden zijn IMBRO en IMBRO/A.

Toelichting:
De catalogus geeft aan wat de gevolgen van een waarde voor het kwaliteitsregime zijn op de kardinaliteit, het domein en de bedrijfsregels van de gegevensinhoud van een brondocument.

sourceDocumentbrondocumentSourceDocument1..1

Dit element bevat één van de gedefineerde brondocumenten.

Toelichting:
Het brondocument bevat de gegevens die in de BRO opgenomen moeten worden.
De gegevens in het brondocument zijn gespecificeerd in de catalogus.
Zie paragraaf 2.2 voor nadere informatie.

CorrectionRequest

Met een correctionRequest (correctieverzoek) kan de dataleverancier een registratieobject in één keer corrigeren. Het is niet mogelijk de waarde van een individueel attribuut te corrigeren; correcties kunnen alleen uitgevoerd worden door één van de gedefinieerde brondocumenten aan te bieden.

Een correctionRequest (correctieverzoek) bestaat uit enkele transactiegegevens en vooral een brondocument. De definities van de transactiegegevens staan in onderstaande tabel :

Naam in XML-bestandNederlandse naamTypeKardinaliteitDefinitie
requestReference verzoekkenmerkCharacterString1..1Een voor de dataleverancier unieke aanduiding van het innameverzoek.
deliveryAccountableParty bronhouderChamberOfCommerceNumber0..1

Het KvK-nummer van de bronhouder.

Regels:
Dit element mag niet aanwezig zijn als de dataleverancier tevens bronhouder is.
Dit element moet aanwezig zijn als de dataleverancier niet de bronhouder is.

broId BRO-IDRegistrationObjectCode1..1

De unieke aanduiding van een registratieobject, dat is opgenomen in de BRO, waarvan de gegevens vervangen/gecorrigeerd moet worden.

Regels:
Een registratieobject met de opgegeven  broId  (BRO-ID) moet aanwezig zijn in de BRO.

qualityRegime kwaliteitsregimeQualityRegime 1..1

De aanduiding van het kwaliteitsregime waaraan de gegevens in het brondocument voldoen.

Regels:
Toegestane waarden zijn IMBRO en IMBRO/A.

Toelichting:
De catalogus geeft aan wat de gevolgen van een waarde voor het kwaliteitsregime zijn op de kardinaliteit, het domein en de bedrijfsregels van de gegevensinhoud van een brondocument.

correctionReasoncorrectieredenCorrectionReason1..1

Aanduiding voor de reden waarom het registratieobject wordt vervangen/gecorrigeerd.

Regels:
Zie CorrectionReason (Correctiereden) voor de lijst met toegestane waarden, hun betekenis en de aanvullende regels.

Aanvullend is er voor dit registratie object de Correctiereden: "typeBrondocument". Hiermee kan men een BHR_GT_StartReport_V1 wijzigen in een BHR_GT_CompleteReport_V1 door het BHR_GT_CompleteReport_V1 aan te bieden met deze correctie reden in het correctie verzoek. De gegevens worden opgeslagen en de registratiegeschiedenis wordt hierna bijgewerkt. De registratie is na deze correctie voltooid.

sourceDocumentbrondocumentSourceDocument1..1

Dit element bevat één van de gedefineerde brondocumenten.

Toelichting:
Het brondocument bevat de gegevens die de huidige gegevens in de BRO zullen vervanging.
De gegevens in het brondocument zijn gespecificeerd in de catalogus.
Zie paragraaf 2.2 voor nadere informatie.


Brondocumenten

Een brondocument bevat de gegevens die geregistreerd worden in de LV BRO. Voor elk registratieobject staat in de bijbehorende catalogus waaraan die gegevens moeten voldoen.

Een brondocument is de eenheid waarin een verzameling gegevens worden geregistreerd, aangevuld of gecorrigeerd.  De gegevens in het brondocument zijn gedefinieerd in de catalogus. De catalogus definieert ook  gegevens die door het BRO-systeem worden gegenereerd of afgeleid; deze gegevens hoeven niet worden opgenomen in een brondocument.

Een brondocument wordt verpakt in een 'request'.  Vervolgens wordt het geheel als een bestand in IMBRO/XML-formaat in de vorm van een BRO-verzoek aangeboden in het Bronhouderportaal.

Het feit, dat de resultaten van een geotechnisch booronderzoek per deelonderzoek geregistreerd moeten kunnen worden en dat het geotechnisch booronderzoek gefaseerd gerealiseerd wordt, leidt ertoe dat momenteel de volgende drie brondocumenten zijn gedefinieerd:

Onderstaande tabel geeft per brondocument de belangrijkste onderdelen weer.

Brondocument

Algemene gegevensBMBBMARapportagedatum
BHR_GT_CompleteReport_V1++
BHR_GT_StartReport_V1++
BHR_GT_EndReport_V1
++

De betekenis van de tekens in de laatste 4 kolommen is als volgt:

 • Een √ geeft aan dat het onderdeel aanwezig moet zijn in het brondocument.
 • Een + geeft aan dat het onderdeel aanwezig mag zijn in het brondocument.
 • Een leeg veld geeft aan dat het onderdeel niet aanwezig mag zijn in het brondocument.

In de huidige fase van de definitie van het geotechnisch booronderzoek bestaat de boormonsteranalyse (BMA) uit de bepalingen:

 1. SettlementCharacteristicsDetermination (Bepaling zettingseigenschappen).
 2. MaximumUndrainedShearStrengthDetermination (Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte).
 3. ParticleSizeDistributionDetermination (Bepaling korrelgrootteverdeling).
 4. ShearStressChangeDuringLoadingDetermination (Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting).
 5. ShearStressChangeDuringHorizontalDeformationDetermination (Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming).
 6. ConsistencyLimitsDetermination (Bepaling consistentiegrenzen).
 7. SaturatedPermeabilityDetermination (Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid).
 8. WaterContentDetermination (Bepaling watergehalte).
 9. OrganicMatterContentDetermination (Bepaling organischestofgehalte).
 10. CarbonateContentDetermination (Bepaling kalkgehalte).
 11. VolumetricMassDensityDetermination (Bepaling volumieke massa).
 12. VolumetricMassDensitySolidsDetermination (Bepaling volumieke massa vaste delen).

Onderstaande tabel geeft voor de eerste 7 bepalingen weer of deze moeten (√), mogen (+) of niet mogen (blanco) worden aangeboden, afhankelijk van de waarde van het attribuut analysisType (type analyse) van de entiteit InvestigatedInterval (Onderzocht interval). De aanwezigheid van de andere bepalingen wordt daarnaast mede bepaald door de waarde van de attributen waterContentDetermined (watergehalte bepaald), organicMatterContentDetermined (organischestofgehalte bepaald), carbonateContentDetermined (kalkgehalte bepaald), volumetricMassDensityDetermined (volumieke massa bepaald), volumetricMassDensitySolidsDetermined (volumieke massa vaste delen bepaald) van de entiteit InvestigatedInterval (Onderzocht interval) en de attributen specialMaterial (bijzonder materiaal) en geotechnicalSoilName (geotechnische grondsoort) van de entiteit InvestigatedMaterial (Onderzocht materiaal).

analysisType (type analyse)123456789101112
basisparameter


+++++
consistentie

++++
consistentieKorrelverdeling
++++
korrelverdeling

++++
schuifspanningsverloopBelasting


?

+++++
schuifspanningsverloopBelastingPlus

+?+
++++
schuifspanningsverloopHorVervorming


?

+?+++
schuifspanningsverloopHorVervormingPlus

+?
?+++
schuifsterkte

+++

schuifsterktePlus
+

+
++++
waterdoorlatendheid

+++++
waterdoorlatendheidPlus?++++
zetting

+++
zettingWaterdoorlatendheid
+++

BHR_GT_CompleteReport_V1

Onderstaande tabel definieert dit brondocument, inclusief de inhoud als deelverzameling van de gegevensdefinitie in de catalogus en de regels aanvullend op de bedrijfsregels in de catalogus.

Naam in XML-bestandBHR_GT_CompleteReport_V1
Nederlandse naamBHR-GT-volledigRapport-v1
DoelHet brondocument wordt aangeboden wanneer de rapportage van het geotechnisch booronderzoek in een keer volledig wordt gerapporteerd. De registratie is met dit brondocument direct voltooid.
ToelichtingIn deze versie bestaat het volledig rapport uit één of twee deelonderzoeken en dat zijn een boormonsterbeschrijving en/of een boormonsteranalyse.
Het brondocument beschrijft het algemene deel (veldwerk), de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse.
Inhoud

Brondocument BHR_GT_CompleteReport_V1 beschrijft alle gegevens uit de catalogus met uitzondering van de volgende gegevens:

 • Attribuut broId (BRO-ID). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in het BRO-verzoek, behalve bij het registrationRequest (registratieverzoek) want dan genereert de BRO een waarde voor dit gegeven.
 • Attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in het BRO-verzoek.
 • Attribuut deliveryResponsibleParty (dataleverancier). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in de SOAP header van het bericht.
 • Attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in het BRO-verzoek.
 • Entiteit StandardizedLocation (Gestandaardiseerde locatie), wordt afgeleid door de BRO.
 • Entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis), wordt afgeleid door de BRO.
 • Entiteit ReportHistory (Rapportagegeschiedenis), wordt afgeleid door de BRO.
 • Entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis), wordt afgeleid door de BRO als er een aanvulling wordt geregistreerd.
Aanvullende regels
 • Attribuut researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) moet aanwezig zijn.
 • De innamewebservice legt researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) vast in de BRO als reportStartDate (startdatum rapportage) in de entiteit ReportHistory (Rapportagegeschiedenis).
 • De innamewebservice legt researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) vast in de BRO als reportEndDate (einddatum rapportage) in de entiteit ReportHistory (Rapportagegeschiedenis).
 • Ten minste een van de volgende deelonderzoeken BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) of BoreholeSampleAnalysis (Boormonsteranalyse) moet aanwezig zijn.
 • De descriptionReportDate (rapportagedatum beschrijving) mag niet liggen na de researchReportDate (rapportagedatum onderzoek).
 • De analysisReportDate (rapportagedatum analyse) mag niet liggen na de researchReportDate (rapportagedatum onderzoek).

BHR_GT_StartReport_V1

Onderstaande tabel definieert dit brondocument, inclusief de inhoud als deelverzameling van de gegevensdefinitie in de catalogus en de regels aanvullend op de bedrijfsregels in de catalogus.

Naam in XML-bestandBHR_GT_StartReport_V1
Nederlandse naamBHR-GT-startrapport-v1
DoelHet brondocument wordt aangeboden wanneer de rapportage van het geotechnisch booronderzoek in delen wordt gerapporteerd. De registratie is met dit brondocument gestart.
Toelichting

In deze versie bestaat het startrapport uit één deelonderzoek en dat is óf een boormonsterbeschrijving óf een boormonsteranalyse.

Het brondocument beschrijft het algemene deel (veldwerk), de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse.

De inhoud van BHR_GT_StartReport_V1 is nagenoeg gelijk aan de inhoud van BHR_GT_CompleteReport_V1. Het enige verschil is dat researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) ontbreekt.

Inhoud

Brondocument BHR_GT_StartReport_V1 beschrijft alle gegevens uit de catalogus met uitzondering van de volgende gegevens:

 • Attribuut broId (BRO-ID). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in het BRO-verzoek, behalve bij het registrationRequest (registratieverzoek) want dan genereert de BRO een waarde voor dit gegeven.
 • Attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in het BRO-verzoek.
 • Attribuut deliveryResponsibleParty (dataleverancier). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in de SOAP header van het bericht.
 • Attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in het BRO-verzoek.
 • Attribuut researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) van entiteit BoreholeResearch (Booronderzoek), wordt afgeleid door de BRO wanneer het BHR_GT_EndReport_V1 (BHR-GT-eindrapport-v1) wordt aangeboden.
 • Entiteit StandardizedLocation (Gestandaardiseerde locatie), wordt afgeleid door de BRO.
 • Entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis), wordt afgeleid door de BRO.
 • Entiteit ReportHistory (Rapportagegeschiedenis), wordt afgeleid door de BRO.
 • Entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis), wordt afgeleid door de BRO als er een aanvulling wordt geregistreerd.
Aanvullende regels
 • Een van de volgende deelonderzoeken (entiteiten) moet aanwezig zijn, of BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) of  BoreholeSampleAnalysis  (Boormonsteranalyse).
 • De innamewebservice legt descriptionReportDate (rapportagedatum beschrijving) vast in de BRO als reportStartDate (startdatum rapportage) in de entiteit ReportHistory (Rapportagegeschiedenis).
 • De innamewebservice legt analysisReportDate (rapportagedatum analyse) vast in de BRO als reportStartDate (startdatum rapportage) in de entiteit ReportHistory (Rapportagegeschiedenis).

BHR_GT_EndReport_V1

Onderstaande tabel definieert dit brondocument, inclusief de inhoud als deelverzameling van de gegevensdefinitie in de catalogus en de regels aanvullend op de bedrijfsregels in de catalogus.

Naam in XML-bestandBHR_GT_EndReport_V1
Nederlandse naamBHR-GT-eindrapport-v1
DoelHet brondocument wordt aangeboden wanneer het geotechnisch booronderzoek wordt aangevuld met de laatste rapportage en daarmee volledig is gerapporteerd. De registratie is met dit brondocument voltooid.
Toelichting

In deze versie bestaat het eindrapport uit één deelonderzoek en dat is óf een boormonsterbeschrijving óf een boormonsteranalyse.

Het brondocument beschrijft de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse. De registratie is met dit brondocument voltooid.

Inhoud

Brondocument BHR_GT_EndReport_V1 beschrijft de volgende gegevens:

 • Entiteit BoreholeResearch (Booronderzoek): attribuut researchReportDate (rapportagedatum onderzoek).
 • Entiteit BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving): alle attributen en sub-entiteiten.
 • Entiteit BoreholeSampleAnalysis (Boormonsteranalyse): alle attributen en sub-entiteiten.
Aanvullende regels
 • Attribuut researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) moet aanwezig zijn.
 • De innamewebservice legt researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) vast in de BRO als reportEndDate (einddatum rapportage) in de entiteit ReportHistory (Rapportagegeschiedenis).
 • Een van de deelonderzoeken BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) of BoreholeSampleAnalysis (Boormonsteranalyse) moet aanwezig zijn in het brondocument.
 • Bij aanlevering van een BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) mag de BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) niet aanwezig zijn in de BRO.
 • Bij aanlevering van een BoreholeSampleAnalysis (Boormonsteranalyse) mag de BoreholeSampleAnalysis  (Boormonsteranalyse) niet aanwezig zijn in de BRO.

Deelonderzoeken en gefaseerde oplevering

BHR-GT bestaat uit vier deelonderzoeken:

 • Boormonsterbeschrijving.
 • Boormonsteranalyse.
 • Boormonsterfotografie.
 • Boorgatlogging.

De resultaten van een geotechnisch booronderzoek worden in hun geheel of in delen gerapporteerd. Wanneer de resultaten in delen worden gerapporteerd, dan worden deze per deelonderzoek geregistreerd. Daarmee is het registreren een proces met een zekere duur. Het proces heeft een begin en een eind en daartussen kan zich de noodzaak voordoen nieuwe gegevens over te dragen.

Alles in 1 keer aanleveren

Voorbeeld 1: stel een geotechnisch booronderzoek omvat een boormonsterbeschrijving en een boormonsteranalyse. Stel dat de gegevens van deze 2 deelonderzoeken min of meer tegelijkertijd beschikbaar komen. In dit geval kunnen de resultaten in hun geheel aangeboden worden. Zie onderstaande figuur.


Per deelonderzoek aanleveren

Voorbeeld 2: stel een geotechnisch booronderzoek omvat een boormonsterbeschrijving en een boormonsteranalyse. Stel dat er een zekere tijd zit tussen de tijdstippen waarop de gegevens van deze 2 deelonderzoeken beschikbaar komen. Een brondocument moet binnen 20 werkdagen worden aangeboden (zie de Wet basisregistratie ondergrond, d.d. 30 september 2015). In dat geval wordt de registratie van een BHR-GT registratieobject gestart met het eerste deelonderzoek en daarna aangevuld en beëindigd met het tweede deelonderzoek. Afhankelijk van de volgorde waarin de gegevens beschikbaar komen, wordt eerst de boormonstebeschrijving aangeboden en daarna de boormonsteranalyse, of omgekeerd. Zie onderstaande figuur.BHR-GT wordt gefaseerd gerealiseerd en daarmee ontstaat een tijdelijke situatie waarin BHR-GT nog niet volledig is gedefinieerd en slechts een deel van de gegevens aangeboden kan worden. De huidige brondocumenten beschrijven een deel van BHR-GT en dat is de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse. Later worden boormonsterfotografie en boorgatlogging toegevoegd (termijn nog onbekend). Pas dan is BHR-GT volledig gedefinieerd. Raadpleeg voor meer informatie de planning op www.basisregistratieondergrond.nl

Boormonsterfotografie en boorgatlogging

Voorbeeld 3: stel een geotechnisch booronderzoek omvat een boormonsterbeschrijving, een boormonsteranalyse, boormonsterfotografie en een boorgatlogging. Op dit moment kunnen alleen de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse worden aangeboden. Dat kan zoals beschreven in de bovenstaande voorbeelden 1 of 2. De resultaten van de boormonsterfotografie en/of de boorgatlogging kunnen later door middel van correctieverzoeken worden aangeboden.De gefaseerde realisatie houdt ook in dat er per 1-1-2020 een versie 1.0 van de innamewebservice in productie is en dat er per 1-7-2021 een versie 2.1 in productie genomen zal worden. De onderstaande tabel geeft weer welke versie welke bepalingen van de boormonsteranalyse ondersteunt. 

BepalingVersie 1.0Versie 2.1
CarbonateContentDetermination (Bepaling kalkgehalte).
MaximumUndrainedShearStrengthDetermination (Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte).
OrganicMatterContentDetermination (Bepaling organischestofgehalte).
ParticleSizeDistributionDetermination (Bepaling korrelgrootteverdeling).
VolumetricMassDensityDetermination (Bepaling volumieke massa).
VolumetricMassDensitySolidsDetermination (Bepaling volumieke massa vaste delen).
WaterContentDetermination (Bepaling watergehalte).
ConsistencyLimitsDetermination (Bepaling consistentiegrenzen).
SaturatedPermeabilityDetermination (Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid).

SettlementCharacteristicsDetermination (Bepaling zettingseigenschappen).


ShearStressChangeDuringHorizontalDeformationDetermination (Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming).
ShearStressChangeDuringLoadingDetermination (Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting).


Als via versie 1.0 van de innamewebservice de toentertijd ondersteunde bepalingen zijn aangeboden, maar er waren ook resultaten van andere bepalingen beschikbaar welke nu via versie 2.1 kunnen worden aangeboden, dan kan dit door middel van een correctiebericht.

Aanvullende analyses aanleveren

Voorbeeld 4: stel een geotechnisch booronderzoek omvat een boormonsterbeschrijving (BMB) en een boormonsteranalyse (BMA), bestaande uit bepalingen van de korrelgrootteverdeling, watergehalte en consistentiegrenzen. Voor 1-7-2021 zijn de BMB en de bepaling van de korrelgrootteverdeling en de bepaling van de watergehalte van de BMA aangeboden. Vanaf 1-7-2021 kan ook de bepaling van de consistentiegrenzen van de BMA worden aangeboden door (een van de) het oorspronkelijke bericht(en) te corrigeren. Zie onderstaande figuur.

Voorbeeldberichten

Dit hoofdstuk bevat enkele voorbeeldberichten en van diverse onderdelen van de berichten een uitgebreide toelichting.

Integrale voorbeeldberichten

De integrale voorbeeldberichten zijn te vinden op BHR-GT voorbeeldberichtenDe onderstaande tabel bevat een opsomming van beschikbare voorbeeldberichten, hun intentie en een summiere beschrijving van de inhoud.

NaamDoel en ihoud
BHR_GT_1.0_StartReport_V1_BMB.xml

Starten van de registratie van een geotechnisch booronderzoek via versie 1.0 van de innamewebservice.

Inhoud:

 • Algemene gegevens.
 • Veldwerk (aangeleverde locatie, aangeleverde verticale positie, boring, terreintoestand, sliblaag).
 • Boormonsterbeschrijving.
BHR_GT_1.0_EndReport_V1_BMA_consistency.xml

Beëindigen van de registratie van een geotechnisch booronderzoek via versie 1.0 van de innamewebservice.

Inhoud:

 • Boormonsteranalyse:
  • Bepaling korrelgrootteverdeling.
  • Bepaling watergehalte.
 • Einddatum rapportage.
BHR_GT_2.1_CorrectionRequest.xml

Correctieverzoek van het voorgaande bericht, aangeboden via versie 2.1 van de innamewebservice, waarmee de nieuwe bepaling consistentiegrenzen wordt toegevoegd.

Inhoud:

 • Boormonsteranalyse:
  • Bepaling korrelgrootteverdeling.
  • Bepaling watergehalte.
  • Bepaling consistentiegrenzen.
 • Einddatum rapportage.
BHR_GT_2.1_CompleteReport_V1.xml

Alle beschikbare gegevens van een geotechnisch booronderzoek in één keer aanleveren via versie 2.1 van de innamewebservice.

Inhoud:

 • Algemene gegevens.
 • Veldwerk (aangeleverde locatie, aangeleverde verticale positie, boring, terreintoestand, sliblaag).
 • Boormonsterbeschrijving.
 • Boormonsteranalyse:
  • Bepaling korrelgrootteverdeling.
  • Bepaling watergehalte.
  • Bepaling consistentiegrenzen.
 • Einddatum rapportage.
BHR_GT_2.1_StartReport_V1_BMB.xml

Starten van de registratie van een geotechnisch booronderzoek via versie 2.1 van de innamewebservice.

Inhoud:

 • Algemene gegevens.
 • Veldwerk (aangeleverde locatie, aangeleverde verticale positie, boring, terreintoestand, sliblaag).
 • Boormonsterbeschrijving.
BHR_GT_2.1_EndReport_V1_BMA_consistency.xml

Beëindigen van de registratie van een geotechnisch booronderzoek via versie 2.1 van de innamewebservice.

Inhoud:

 • Boormonsteranalyse:
  • Bepaling korrelgrootteverdeling.
  • Bepaling watergehalte.
  • Bepaling consistentiegrenzen.
 • Einddatum rapportage.
BHR_GT_2.1_EndReport_V1_BMA_settlement.xml

Beëindigen van de registratie van een geotechnisch booronderzoek via versie 2.1 van de innamewebservice.

Inhoud:

 • Boormonsteranalyse:
  • Bepaling zettingseigenschappen.
  • Bepaling watergehalte.
  • Bepaling volumieke massa.
 • Einddatum rapportage.

Code snippets.

Deze paragraaf bevat voor een aantal kleine, bijzondere stukken XML-code uit de voorbeeldberichten een gedetailleerde beschrijving.

De kop van een registrationRequest

De eerste regel van het voorbeeldbericht bevat de XML-proloog. Merk op dat de tekens volgens UTF-8 gecodeerd moeten worden. Dit is met name van belang voor speciale tekens, zoals à, á, ï.

Regel 2 t/m 8 bevatten de opening tag van het registrationRequest (registratieverzoek) als root XML-element en de namespaces van de gebruikte XML-schemadefinities (XSD's). De laatste twee XML-attributen (xmlns:xsi en xsi:schemaLocation) maken het mogelijk om het BRO-verzoek te valideren tegen de XSD-bestanden van de innamewebservice. Deze twee attributen mogen weggelaten worden. Regel 2 mag ook de opening tag van een correctionRequest (correctieverzoek) zijn.

Na de disclaimer volgen vier transactiegegevens: requestReference (verzoekkenmerk), deliveryAccountableParty (bronhouder), broId (BRO-ID) en qualityRegime (kwaliteitsregime). Zie hoofdstuk 2 voor nadere informatie. Het attribut broID (BRO-ID) is bij een registrationRequest (registratieverzoek) alleen toegestaan als het sourceDocument (brondocument) een BHR_GT_EndReport_V1 is. Bij een correctionRequest (correctieverzoek) is dit attribuut verplicht.

Na de transactiegegevens volgt de opening tag van het sourceDocument (brondocument). Daarbinnen volgt het aan te bieden brondocument.

Het BRO-verzoek wordt afgesloten met de closing tags van het sourceDocument (brondocument) en het registrationRequest (registratieverzoek) c.q. het correctionRequest (correctieverzoek).

CODE
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<registrationRequest 
    xmlns="http://www.broservices.nl/xsd/isbhr-gt/2.1"
    xmlns:bhrgtcom="http://www.broservices.nl/xsd/bhrgtcommon/2.1"
    xmlns:brocom="http://www.broservices.nl/xsd/brocommon/3.0"
    xmlns:swe="http://www.opengis.net/swe/2.0"
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
    xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.broservices.nl/xsd/isbhr-gt/2.1 https://schema.broservices.nl/xsd/isbhr-gt/2.1/isbhr-gt-messages.xsd">
  <!-- Disclaimer: dit voorbeeldbericht valideert tegen de validatieservice van de acceptatie omgeving van het bronhouderportaal, maar de gegevens zijn fictief en waarschijnlijk niet correct.-->
  <brocom:requestReference>verzoek_2</brocom:requestReference>
  <!--Optional:-->
  <brocom:deliveryAccountableParty>27376655</brocom:deliveryAccountableParty>
  <!--Optional:-->
  <brocom:broId>BHR000000342106</brocom:broId>
  <brocom:qualityRegime>IMBRO</brocom:qualityRegime>
  <sourceDocument>
    ...
  </sourceDocument>
</registrationRequest>Brondocument

Een BRO-verzoek bevat een brondocument. Een brondocument is de eenheid van aanleveren. De BHR-GT innamewebservice kent meerdere types brondocumenten, die allen het FeatureType als stereotype hebben.

Conform de GML XML encoding rules wordt het property type pattern toegepast bij het omzetten van de gegevensdefinitie in UML naar de berichtdefinities in XML. Onderstaand stukje XML van een voorbeeldbericht laat zien hoe dat uitpakt. Na de opening tag sourceDocument van het brondocument volgt een regel als tag de naam van het type brondocument, bijvoorbeeld BHR_GT_CompleteReport_V1. Deze regel geeft aan dat in dit bericht dat type brondocument is opgenomen. Het element BHR_GT_CompleteReport_V1 is als root element gedefinieerd in het XSD-bestand isbhr-gt-messages.xsd van de BHR-GT innamewebservice. Na deze regel komt het eerste XML element van het brondocument.

CODE
  ...
  <sourceDocument>
    <BHR_GT_CompleteReport_V1 gml:id="id_0001">
      ...
    </BHR_GT_CompleteReport_V1>
  </sourceDocument>
  ...


gml:id

De BHR-GT gegevensdefinitie maakt een onderscheid tussen objecttypes en gegevensgroeptypes. Bij de opstellen van de berichtdefinities worden deze stereotypes vertaald naar FeatureType en AttributeGroupType. Beide kunnen in software omgezet worden naar classes. Beide hebben attributen (attributes), gegevensgroepen (attributeGroups) of associations (relaties) naar andere Featuretypes als onderdelen. De verschillen zijn onder meer dat een Feature identificeerbaar is en dat een AttributeGroup alleen bestaat bij de gratie van het Feature waarvan het, direct of indirect, een onderdeel is.

Conform de GML XML encoding rules leidt ieder FeatureType in een XSD-bestand tot:

 • Een ComplexType, wat de inhoud van het FeatureType definieert en een specialisatie is van gml:AbstractFeatureType.
 • Een root element, zodat objecten van dit ComplexType geïnstantieerd kunnen worden.
 • Een propertyType ComplexType, zodat in een XML-document een association (relatie) naar dit FeatureType gelegd kan worden vanuit een ander FeatureType of AttributeGroupType.

Als gevolg van de eerste bullet krijgt ieder betreffend XML-element een XML-attribuut gml:id. De waarde van deze gml:id moet uniek zijn binnen het BRO-verzoek. In de voorbeeldberichten is dit gedaan met een waarde die begint met 'id_', gevolgd door een volgnummer. Het BRO-systeem slaat de waarden van deze gml:id niet op.

Waarde uit een codelijst

Zie Codelist (Codelijst) voor een algemene beschrijving van het gebruik van codelijsten in de BRO.

Datum en DatumTijd

De waarde van een XML-element met als type een  xs:Date  (Datum) wordt gecodeeerd volgens de ISO-8601 standaard: yyyy-mm-dd. Bijvoorbeeld:

CODE
<brocom:date>2019-03-18</brocom:date>


De waarde van een XML-element met als type een  xs:DateTime  (Datum) wordt ook gecodeeerd volgens de ISO-8601 standaard: yyyy-mm-ddThh:mm:ss+hh:mm. Daarbij is de tijdzone (+hh:mm) verplicht. Bijvoorbeeld:

CODE
<brocom:dispatchTime>2019-04-16T09:01:52+01:00</brocom:dispatchTime>


De uren en minuten na het plus teken is de tijdzone ten opzichte van UTC (aka GMT). In theorie kan dit ook een min teken zijn (tijdzones ten westen van Greenwich), maar voor Nederland is de tijdzone + 1 uur (wintertijd) of + 2 uur (zomertijd). In het voorbeeld is de lokale tijd 09:01:52, terwijl het 'in Londen' 08:01:52 is. 

PartialDate

In de gegevenscatalogus hebben diverse gegevens een Datum onder kwaliteitsregime IMBRO en een OnvolledigeDatum onder IMBRO/A. In de XSD-bestanden is de OnvolledigeDatum gerealiseerd door het complexType PartialDateType. Deze ondersteunt 4 mogelijkheden met afnemende nauwkeurigheid:

 • date (volledige datum)
 • yearMonth (datum en jaartal)
 • year (jaartal)
 • voidReason (de vaste waarde 'onbekend').

Bijvoorbeeld:

CODE
<bhrgtcom:descriptionReportDate>
  <!--You have a CHOICE of the next 4 items at this level
  <brocom:date>2018-09-23</brocom:date>
  <brocom:yearMonth>2018-09</brocom:yearMonth>
  <brocom:year>2018</brocom:year>
  <brocom:voidReason>onbekend</brocom:voidReason>
  -->
  <brocom:date>2018-09-23</brocom:date>
</bhrgtcom:descriptionReportDate>


Bij een PartialDate (OnvolledigeDatum) geldt dat binnen hetzelfde jaar (of jaar en maand) een minder volledige datum voorafgaat aan een meer volledige datum:

 • het jaartal 2015 voor de datum en jaartal juli 2015
 • de datum en jaartal juli 2015  gaat voor de volledige datum 17 juli 2015.

In het algemeen kan een datum met de waarde 'onbekend' niet worden vergeleken met een andere datum. Daarom wordt bij het toepassen van een regel, waarin twee datums met elkaar worden vergeleken waarvan één (of beide) de waarde 'onbekend' heeft, de bedrijfsregel genegeerd.

Uitzondering is het sorteren van gebeurtenissen op een tijdlijn. Daarbij wordt op basis van de betekenis van de gebeurtenis een begin/inrichten/start gebeurtenis altijd vooraan in de lijst met gebeurtenissen geplaatst, ook als de datum van de gebeurtenis de waarde 'onbekend' heeft. En wordt een eind/opruimen/voltooien gebeurtenis altijd achteraan in de lijst met gebeurtenissen geplaatst, ook als de datum van de gebeurtenis de waarde 'onbekend' heeft. Opdat een lijst met gebeurtenissen eenduidig kan worden gesorteerd, mag bij andere gebeurtenissen de datum van de gebeurtenis niet de waarde 'onbekend' hebben. Dit wordt expliciet als aanvullende regel vermeld bij de betreffende brondocumenten.

Organisatie

De gegevenscatalogus definieert een aantal uitvoerders. Deze hebben een  Organization  (Organisatie) als gegevenstype. Bijvoorbeeld:

 • descriptionOperator  (uitvoerder beschrijving)
 • analysisOperator  (uitvoerder analyse)
 • researchOperator (uitvoerder onderzoek)
 • horizontalPositioningOperator  (uitvoerder locatiebepaling)
 • verticalPositioningOperator  (uitvoerder verticale positiebepaling)
 • boringOperator (uitvoerder boring)

Het gegevenstype  Organization  (Organisatie) biedt de keuze tussen een kamer van koophandel nummer of een Europees handelsnummer. Hieronder twee voorbeelden:

CODE
...
<bhrgtcom:descriptionOperator>
  <brocom:chamberOfCommerceNumber>09098104</brocom:chamberOfCommerceNumber>
</bhrgtcom:descriptionOperator>
...
<bhrgtcom:descriptionOperator>
  <brocom:europeanCompanyRegistrationNumber>DER2507_R2</brocom:europeanCompanyRegistrationNumber>
</bhrgtcom:descriptionOperator>
...


Locatie

De gegevenscatalogus definieert voor de  DeliveredLocation  (Aangeleverde locatie) en StandardizedLocation  (Gestandaardiseerde locatie) onder andere de volgende twee attributen:

 • Coördinaten: De coördinaten die zijn aangeleverd.
 • Referentiestelsel: Het referentiestelsel van de aangeleverde coördinaten.

Conform de GML encoding rules van NEN3610 worden deze twee attributen omgezet in een gml:Point. Die bestaat op zijn beurt uit:

 • XML-element gml:pos - de coördinaten
 • XML-attribuut srsName - een verwijzing naar het referentiestelsel waarin de coördinaten zijn uitgedrukt.
 • XML-attribuut gml:id - een unieke identificatie van het object

Het bereik en de betekenis van de coördinaten is afhankelijk van het gebruikte referentiestelsel. Onderstaande tabel geeft per referentiestelsel de waarde voor het XML-attribuut srsName en de betekenis, toepassingsgebied, eenheid en volgorde van de ordinaten.

Referentiestelsel

srsName

Betekenis

Eenheid

Toepassingsgebied
RDurn:ogc:def:crs:EPSG::28992X, YMeterLand
WGS94urn:ogc:def:crs:EPSG::4326Latitude, Longitude (φ,λ)Graden, decimaalZee
ETRS89urn:ogc:def:crs:EPSG::4258Latitude, Longitude (φ,λ)Graden, decimaalLand en zee


Voorbeeld van de XML-encoding voor dezelfde locatie in RD en in ETRS89:

CODE
...
<bhrgtcom:location>
  <gml:Point gml:id="id_0003" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
     <gml:pos>134750.000 477800.000</gml:pos>
  </gml:Point>
</bhrgtcom:location>
...
<bhrgtcom:location>
  <gml:Point gml:id="id_0003" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::4258">
     <gml:pos>52.28782, 5.09042</gml:pos>
  </gml:Point>
</bhrgtcom:location>
...


Meetwaarde

De gegevenscatalogus definieert een aantal gegevens als een meetwaarde. Deze bestaan uit een getalswaarde en een eenheid.

In de XSD-bestanden hebben de betreffende XML-element een type gml:Measure. Conform de  GML XML encoding rules wordt de eenheid opgeslagen in het XML-attribuut uom (unit of measure; eenheid). Als een gegeven van het type meetwaarde geen waarde heeft, dan wordt er een XML-attribuut xsi:Nil="true" opgenomen en heeft het XML-element geen waarde, maar wordt het XML attribuut uom (eenheid) wel opgenomen. Zie onderstaande voorbeelden voor een offset (verschuiving) met en zonder een waarde.

CODE
...
<bhrgtcom:offset uom="m">123.321</bhrgtcom:offset>
...
<bhrgtcom:offset uom="m" xsi:nil="true"/>
...


Merk op dat in de gegevenscatalogus (in de meeste gevallen) naast de afkorting ook tussen haakjes de voluitgeschreven naam van de eenheid is opgenomen, bijvoorbeeld: Eenheid: m (meter) . Alleen de afkorting volgens de UCUM lijst moet worden opgenomen in het BRO-verzoek.

Meetreeks

De gegevenscatalogus definieert voor een aantal bepalingen een meetreeks als resultaat. Daarbij wordt op gezette tijden (of bij bepaalde waarden van een andere onafhankelijke grootheid) steeds een aantal grootheden bepaald. Concreet gaat het om:

 • Zettingsverloop als onderdeel van de Bepaling zettingseigenschappen.
 • Spanningsverloop bij zetting als onderdeel van de bepaling zettingseigenschappen.
 • Volumeverloop bij consolidatie) als onderdeel van de bepaling schuifspanningsverloop bij belasting.
 • Schuifspanningsverloop bij belasting) als onderdeel van de bepaling schuifspanningsverloop bij belasting.
 • Hoogteverloop bij consolidatie) als onderdeel van de bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming.
 • Schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming) als onderdeel van de bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming.

Omdat het in deze situaties potentieel om een groot aantal waarden kan gaan, worden de waarden van de grootheden niet uitgeleverd als XML-elementen, maar wordt er gebruikt gemaakt van een compacte codering volgens de SWE standaard (Sensor Web Enablement) van het OGC (Open Geospatial Consortium). De meetreeks is daarbij gemodelleerd als een swe:DataArray. De gemeten of bepaalde waarden van de grootheden worden gemodelleerd als een swe: DataRecord.

Een swe:DataArray bestaat uit vier XML-elementen:

 • elementCount: het aantal meetpunten in de meetreeks.
 • elementType: beschrijving van een meetpunt als onafhankelijke en afhankelijke grootheden in een swe:DataRecord.
 • encoding: aanduiding voor de codering van:
  • Een decimalSeparator (decimaalscheidingsteken) voor de waarden van een grootheid in een meetpunt.
  • Een tokenSeparator (tokenscheidingsteken) om de waarden van de grootheden binnen een meetpunt te scheiden.
  • Een blockSeparator (recordscheidingsteken) om de  meetpunten binnen de meetreeks te scheiden.
 • values: de 'CSV'-gecodeerde reeks van waarden van de grootheden van de meetpunten van de meetreeks.

Het DataRecord met de beschrijving van de onafhankelijke en afhankelijke grootheden kan in-line worden opgenomen of externe gedefinieerd worden. Bij de BRO is ervoor gekozen om de definitie van de swe:DataRecords niet in-line op te nemen, maar om deze centraal vast te leggen. In een DataArray wordt dan een verwijzing (xlink:href) opgenomen naar het bestand met daarin een DataRecord. De bestanden met de DataRecords kunnen gedownload worden vanaf dezelfde locatie als de XSD-bestanden (zie bijvoorbeeld https://schema.broservices.nl/xsd/bhrgtcommon/2.1/).

Voor iedere grootheid moet een waarde opgenomen worden in de values met meetpunten van de meetreeks. Het DataRecord geeft aan hoe het ontbreken van een waarde moet worden weergegeven door middel van een nilValue.

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de meetreeksen in de gegevenscatalogus waar dit SWE patroon is toegepast, de XML-elementen die dientengevolge het datatype swe:DataArray hebben gekregen en de bijbehorende XML-bestanden waarin de definities van de swe:DataRecords zijn opgenomen.

Meetreeks/karakteristiek

XML-element met als type DataArray

DataRecord met de parameterwaarde

ZettingsverloopheightChangeDuringSettlementHeightAtSpecificState.xml
Spanningsverloop bij zettingstressChangeDuringSettlementStressAtSpecificSettlement.xml
Volumeverloop bij consolidatievolumeChangeDuringConsolidationVolumeAtSpecificConsolidation.xml
Schuifspanningsverloop bij belastingshearStressChangeDuringLoadingShearStressAtSpecificLoad.xml
Hoogteverloop bij consolidatieheightChangeDuringConsolidationHeightAfterSpecificConsolidationTime.xml
Schuifspanningsverloop bij horizontale vervormingshearStressChangeDuringHorizontalDeformationShearStressAtSpecificDeformation.xml


Hieronder een voorbeeld van een meetreeks voor de volumeverloop bij consolidatie bestaande uit 2 dataRecords:, waarbij de waaarde voor de vierde grootheid (horizontalStress) in het tweede dataRecord ontbreekt:

CODE
<bhrgtcom:volumeChangeDuringConsolidation>
  <swe:elementCount>
    <swe:Count>
      <swe:value>2</swe:value>
    </swe:Count>
  </swe:elementCount>
  <swe:elementType name="VolumeAtSpecificConsolidation" xlink:href="https://schema.broservices.nl/xsd/bhrgtcommon/2.1/VolumeAtSpecificConsolidation.xml"/>
  <swe:encoding>
    <swe:TextEncoding collapseWhiteSpaces="false" decimalSeparator="." tokenSeparator="," blockSeparator=";"/>
  </swe:encoding>
  <bhrgtcom:values>1,?,200,180.12;2,?,400,NaN</bhrgtcom:values>
</bhrgtcom:volumeChangeDuringConsolidation>


Als we als blockSeparator (recordscheidingsteken) een spatie gebruiken in plaats van een punt-komma en voor collapseWhiteSpaces de waarde true invullen (we mogen spaties toevoegen voor en na iedere tokenseparator en blockseparator), dan ontstaat het volgende voorbeeld, met een betere human-readability:

CODE
<bhrgtcom:volumeChangeDuringConsolidation>
  <swe:elementCount>
    <swe:Count>
      <swe:value>2</swe:value>
    </swe:Count>
  </swe:elementCount>
  <swe:elementType name="VolumeAtSpecificConsolidation" xlink:href="https://schema.broservices.nl/xsd/bhrgtcommon/2.1/VolumeAtSpecificConsolidation.xml"/>
  <swe:encoding>
    <swe:TextEncoding collapseWhiteSpaces="true" decimalSeparator="." tokenSeparator="," blockSeparator=" "/>
  </swe:encoding>
  <bhrgtcom:values>
    120, 2, 400, 180.12
    240, 8, 8000, NaN
  </bhrgtcom:values>
</bhrgtcom:volumeChangeDuringConsolidation>


Enumeraties

Dit hoofdstuk bevat de toegestane waarden van de enumeraties (niet-beheerde waardenlijsten).

In de BRO wordt een onderscheid gemaakt tussen beheerde waardenlijsten en niet-beheerde waardenlijsten. In de catalogus en de XSD-bestanden noemen we een niet-beheerde waardenlijst een enumeratie. Bij een enumeratie staat de lijst met toegestane waarden vast en kan de lijst met toegestane waarden niet veranderd worden zonder aanpassingen in de catalogus, de berichtdefinities (XSD-bestanden) en de software (voor het maken of verwerken van een bericht).

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de enumeraties die van belang zijn bij het maken van een BRO-verzoek over een geotechnisch booronderzoek. De eerste kolom bevat de Engelstalige naam van de enumeratie, zoals deze voorkomt in de XSD-bestanden. De tweede kolom bevat de Nederlandstalige naam, zoals die voorkomt in de catalogus. De derde kolom bevat de toegestane waarden, die gebruikt mogen worden in een BRO-verzoek.

Type

Naam

Waarde

IndicationYesNoIndicatieJaNeeja


nee
IndicationYesNoUnknownIndicatieJaNeeOnbekendja


nee


onbekend
QualityRegimeKwaliteitsregimeIMBRO


IMBRO/A

Codelijsten

Dit hoofdstuk bevat verwijzingen (URN's en URL's) naar de codelijsten (beheerde waardenlijsten).

In de BRO wordt een onderscheid gemaakt tussen beheerde waardenlijsten en niet-beheerde waardenlijsten. In de catalogus en de XSD-bestanden noemen we een beheerde waardenlijst een codelijst. Bij een codelijst kan de lijst met toegestane waarden worden aangepast zonder dat aanpassingen nodig zijn in de berichtdefinities (XSD-bestanden) en/of de software (voor het maken of verwerken van een bericht). De catalogus bevat per codelijst de toegestane waarden, zoals gedefinieerd op het moment dat de catalogus werd vastgesteld.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de codelijsten die van belang zijn bij het maken van een BRO-verzoek over een geotechnisch booronderzoek. De eerste kolom bevat de Engelstalige naam van de codelijst, zoals deze voorkomt in de XSD-bestanden. De tweede kolom bevat de Nederlandstalige naam, zoals die voorkomt in de catalogus. De derde kolom bevat de URN, die in  een BRO-verzoek gebruikt moet worden als waarde voor het XML-attribuut  codeSpace. De vierde kolom bevat een link naar de website waar de actuele lijst is te raadplegen met toegestane waarden die in een BRO-verzoek gebruikt mogen worden als waarde voor een XML-element.

TypeNaamURNLink
ActivityTypeTypeIngreepurn:bro:bhrgt:ActivityTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:ActivityType
AnalysisProcedureAnalyseprocedureurn:bro:bhrgt:AnalysisProcedurehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:AnalysisProcedure
AnalysisTypeTypeAnalyseurn:bro:bhrgt:AnalysisTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:AnalysisType
AngularityHoekigheidurn:bro:bhrgt:Angularityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Angularity
ApertureClassBreedteklasseurn:bro:bhrgt:ApertureClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:ApertureClass
BackfillMaterialAanvulmateriaalurn:bro:bhrgt:BackfillMaterialhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:BackfillMaterial
BeddingGelaagdheidurn:bro:bhrgt:Beddinghttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Bedding
BoringProcedureBoorprocedureurn:bro:bhrgt:BoringProcedurehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:BoringProcedure
BoringTechniqueBoortechniekurn:bro:bhrgt:BoringTechniquehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:BoringTechnique
BoundaryPositioningMethodGrensbepalingurn:bro:bhrgt:BoundaryPositioningMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:BoundaryPositioningMethod
CarbonateContentClassKalkgehalteklasseurn:bro:bhrgt:CarbonateContentClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:CarbonateContentClass
CasingMaterialBuismateriaalurn:bro:bhrgt:CasingMaterialhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:CasingMaterial
CementTypeCementsoorturn:bro:bhrgt:CementTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:CementType
ColourKleururn:bro:bhrgt:Colourhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Colour
ConsolidationMethodConsolidatiemethodeurn:bro:bhrgt:ConsolidationMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:ConsolidationMethod
ConusTypeConustypeurn:bro:bhrgt:ConusTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:ConusType
CorrectionMethodCorrectiemethodeurn:bro:bhrgt:CorrectionMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:CorrectionMethod
DecompositionOmzettingurn:bro:bhrgt:Decompositionhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Decomposition
DeliveryContextKaderAanleveringurn:bro:bhrgt:DeliveryContexthttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DeliveryContext
DepositionalAgeOuderdomAfzettingurn:bro:bhrgt:DepositionalAgehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DepositionalAge
DescribedMaterialBeschrevenMateriaalurn:bro:bhrgt:DescribedMaterialhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DescribedMaterial
DescriptionLocationBeschrijflocatieurn:bro:bhrgt:DescriptionLocationhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DescriptionLocation
DescriptionProcedureBeschrijfprocedureurn:bro:bhrgt:DescriptionProcedurehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DescriptionProcedure
DescriptionQualityBeschrijfkwaliteiturn:bro:bhrgt:DescriptionQualityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DescriptionQuality
DeterminationDiameterBepalingsdiameterurn:bro:bhrgt:DeterminationDiameterhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DeterminationDiameter
DeterminationMethodBepalingsmethodeurn:bro:bhrgt:DeterminationMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DeterminationMethod
DeterminationProcedureBepalingsprocedureurn:bro:bhrgt:DeterminationProcedurehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DeterminationProcedure
DisciplineVakgebiedurn:bro:bhrgt:Disciplinehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Discipline
DiscolourationVerkleuringurn:bro:bhrgt:Discolourationhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Discolouration
DiscontinuityTypeTypeDiscontinuïteiturn:bro:bhrgt:DiscontinuityTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DiscontinuityType
DisintegrationDesintegratieurn:bro:bhrgt:Disintegrationhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Disintegration
DispersedInhomogeneityDisperseInhomogeniteiturn:bro:bhrgt:DispersedInhomogeneityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DispersedInhomogeneity
DispersionMethodDispersiemethodeurn:bro:bhrgt:DispersionMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DispersionMethod
DrainageStripCoverageBedekkingsgraadDrainagestrookurn:bro:bhrgt:DrainageStripCoveragehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DrainageStripCoverage
DrainageStripOrientationPlaatsingDrainagestrookurn:bro:bhrgt:DrainageStripOrientationhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DrainageStripOrientation
DryingPeriodDroogtijdurn:bro:bhrgt:DryingPeriodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DryingPeriod
DryingTemperatureDroogtemperatuururn:bro:bhrgt:DryingTemperaturehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DryingTemperature
EquivalentMassDeterminationMethodBepalingsmethodeEquivalenteMassaurn:bro:bhrgt:EquivalentMassDeterminationMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:EquivalentMassDeterminationMethod
EventNameNaamGebeurtenisurn:bro:bhrgt:EventNamehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:EventName
ExcavatedMaterialWeggegravenMateriaalurn:bro:bhrgt:ExcavatedMaterialhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:ExcavatedMaterial
FineGravelContentClassFijnGrindGehalteklasseurn:bro:bhrgt:FineGravelContentClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:FineGravelContentClass
FineSoilConsistencyConsistentieFijneGrondurn:bro:bhrgt:FineSoilConsistencyhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:FineSoilConsistency
FluidMudLayerPositioningMethodMethodePositiebepalingSliblaagurn:bro:bhrgt:FluidMudLayerPositioningMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:FluidMudLayerPositioningMethod
FlushingAdditiveSpoelingtoeslagurn:bro:bhrgt:FlushingAdditivehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:FlushingAdditive
FractionDistributionFractieverdelingurn:bro:bhrgt:FractionDistributionhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:FractionDistribution
GeotechnicalDepositionalCharacteristicGeotechnischeAfzettingskarakteristiekurn:bro:bhrgt:GeotechnicalDepositionalCharacteristichttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:GeotechnicalDepositionalCharacteristic
GeotechnicalSoilNameGeotechnischeGrondsoorturn:bro:bhrgt:GeotechnicalSoilNamehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:GeotechnicalSoilName
GravelContentClassNEN5104GrindgehalteklasseNEN5104urn:bro:bhrgt:GravelContentClassNEN5104https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:GravelContentClassNEN5104
GravelMedianClassGrindmediaanklasseurn:bro:bhrgt:GravelMedianClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:GravelMedianClass
HorizontalPositioningMethodMethodeLocatiebepalingurn:bro:bhrgt:HorizontalPositioningMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:HorizontalPositioningMethod
InfillMaterialOpvulmateriaalurn:bro:bhrgt:InfillMaterialhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:InfillMaterial
InterbeddingGelaagdeInhomogeniteiturn:bro:bhrgt:Interbeddinghttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Interbedding
LateralSupportZijdelingseOndersteuningurn:bro:bhrgt:LateralSupporthttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:LateralSupport
LocalVerticalReferencePointLokaalVerticaalReferentiepunturn:bro:bhrgt:LocalVerticalReferencePointhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:LocalVerticalReferencePoint
MakingMethodMaakmethodeurn:bro:bhrgt:MakingMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:MakingMethod
MaterialIrregularityBijzonderheidMateriaalurn:bro:bhrgt:MaterialIrregularityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:MaterialIrregularity
MediumCoarseGravelContentClassMatigGrofGrindGehalteklasseurn:bro:bhrgt:MediumCoarseGravelContentClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:MediumCoarseGravelContentClass
MixingTypeTypeVermengingurn:bro:bhrgt:MixingTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:MixingType
NoDescriptionReasonRedenNietBeschrevenurn:bro:bhrgt:NoDescriptionReasonhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:NoDescriptionReason
OrganicMatterContentClassOrganischestofgehalteklasseurn:bro:bhrgt:OrganicMatterContentClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:OrganicMatterContentClass
OrganicMatterContentClassNEN5104OrganischestofgehalteklasseNEN5104urn:bro:bhrgt:OrganicMatterContentClassNEN5104https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:OrganicMatterContentClassNEN5104
OrganicSoilConsistencyConsistentieOrganischeGrondurn:bro:bhrgt:OrganicSoilConsistencyhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:OrganicSoilConsistency
OrganicSoilTextureTextuurOrganischeGrondurn:bro:bhrgt:OrganicSoilTexturehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:OrganicSoilTexture
PeatTensileStrengthTreksterkteVeenurn:bro:bhrgt:PeatTensileStrengthhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:PeatTensileStrength
PeatTypeVeensoorturn:bro:bhrgt:PeatTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:PeatType
PerformanceIrregularityBijzonderheidUitvoeringurn:bro:bhrgt:PerformanceIrregularityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:PerformanceIrregularity
PositionOnGroundBodyLiggingOpGrondlichaamurn:bro:bhrgt:PositionOnGroundBodyhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:PositionOnGroundBody
PreTreatmentVoorbehandelingurn:bro:bhrgt:PreTreatmenthttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:PreTreatment
PreparationVoorbereidingurn:bro:bhrgt:Preparationhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Preparation
RemovedMaterialVerwijderdMateriaalurn:bro:bhrgt:RemovedMaterialhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:RemovedMaterial
RockTypeGesteentesoorturn:bro:bhrgt:RockTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:RockType
RoughnessRuwheidurn:bro:bhrgt:Roughnesshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Roughness
SaltCorrectionMethodZoutcorrectiemethodeurn:bro:bhrgt:SaltCorrectionMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SaltCorrectionMethod
SampleContainerVolumeInhoudMonsterhouderurn:bro:bhrgt:SampleContainerVolumehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SampleContainerVolume
SampleMoistnessMonstervochtigheidurn:bro:bhrgt:SampleMoistnesshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SampleMoistness
SampleQualityMonsterkwaliteiturn:bro:bhrgt:SampleQualityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SampleQuality
SamplerTypeApparaattypeurn:bro:bhrgt:SamplerTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SamplerType
SamplingMethodBemonsteringsmethodeurn:bro:bhrgt:SamplingMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SamplingMethod
SamplingProcedureBemonsteringsprocedureurn:bro:bhrgt:SamplingProcedurehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SamplingProcedure
SamplingQualityBemonsteringskwaliteiturn:bro:bhrgt:SamplingQualityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SamplingQuality
SandMedianClassZandmediaanklasseurn:bro:bhrgt:SandMedianClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SandMedianClass
SandSortingNEN5104ZandspreidingNEN5104urn:bro:bhrgt:SandSortingNEN5104https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SandSortingNEN5104
SizeFractionGroottefractieurn:bro:bhrgt:SizeFractionhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SizeFraction
SoilNameNEN5104GrondsoortNEN5104urn:bro:bhrgt:SoilNameNEN5104https://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SoilNameNEN5104
SoilUseBodemgebruikurn:bro:bhrgt:SoilUsehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SoilUse
SpecialMaterialBijzonderMateriaalurn:bro:bhrgt:SpecialMaterialhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SpecialMaterial
SpecimenShapeVormProefstukurn:bro:bhrgt:SpecimenShapehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SpecimenShape
SphericitySfericiteiturn:bro:bhrgt:Sphericityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Sphericity
StabilityStabiliteiturn:bro:bhrgt:Stabilityhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Stability
StepTypeStaptypeurn:bro:bhrgt:StepTypehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:StepType
StiffnessClassMembraneStijfheidsklasseMembraanurn:bro:bhrgt:StiffnessClassMembranehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:StiffnessClassMembrane
StopCriterionStopcriteriumurn:bro:bhrgt:StopCriterionhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:StopCriterion
StopCriterionDeterminationStopcriteriumBepalingurn:bro:bhrgt:StopCriterionFieldhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:StopCriterionField
StrengthClassSterkteklasseurn:bro:bhrgt:StrengthClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:StrengthClass
SurveyProcedureKaderstellendeProcedureurn:bro:bhrgt:SurveyProcedurehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SurveyProcedure
SurveyPurposeKaderInwinningurn:bro:bhrgt:SurveyPurposehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SurveyPurpose
TemporaryChangeTijdelijkeVeranderingurn:bro:bhrgt:TemporaryChangehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:TemporaryChange
TertiaryConstituentBijzonderBestanddeelurn:bro:bhrgt:TertiaryConstituenthttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:TertiaryConstituent
TertiaryRockConstituentBijzonderGesteentebestanddeelurn:bro:bhrgt:TertiaryRockConstituenthttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:TertiaryRockConstituent
UsedMediumGebruiktMediumurn:bro:bhrgt:UsedMediumhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:UsedMedium
UsedOpticalModelToegepastOptischModelurn:bro:bhrgt:UsedOpticalModelhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:UsedOpticalModel
VerticalDatumVerticaalReferentievlakurn:bro:bhrgt:VerticalDatumhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:VerticalDatum
VerticalPositioningMethodMethodeVerticalePositiebepalingurn:bro:bhrgt:VerticalPositioningMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:VerticalPositioningMethod
VeryCoarseGravelContentClassZeerGrofGrindGehalteklasseurn:bro:bhrgt:VeryCoarseGravelContentClasshttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:VeryCoarseGravelContentClass
VoidDistributionHolteverdelingurn:bro:bhrgt:VoidDistributionhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:VoidDistribution
WallFrictionCorrectionMethodWandwrijvingcorrectiemethodeurn:bro:bhrgt:WallFrictionCorrectionMethodhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:WallFrictionCorrectionMethod


Vertaaltabel

Dit hoofdstuk bevat een vertaaltabel, aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een entiteit of een attribuut, de Nederlandse naam  in de catalogus  kan worden opgezocht.

De onderstaande tabel is gesorteerd op alfabetische volgorde van de Engelstalige naam van de entiteit. Tussen haakjes staat het type modelelement van de entiteit. Binnen een entiteit zijn de attributen gesorteerd op Engelstalige naam.

Entiteit (type)
attribuut
Naam
naam
BasicParticleSizeDistribution (AttributeGroupType)Basis korrelgrootteverdeling
detailedDistributionFractionLarger63umuitgebreide verdeling fractie groter63um
detailedDistributionFractionSmaller63umuitgebreide verdeling fractie kleiner63um
fractionLarger63umfractie groter63um
fractionSmaller63umfractie kleiner63um
standardDistributionFractionLarger63umstandaardverdeling fractie groter63um
standardDistributionFractionSmaller63umstandaardverdeling fractie kleiner63um
BHR_GT_CompleteReport_V1 (FeatureType)BHR-GT-volledigRapport-v1
researchReportDaterapportagedatum onderzoek
BHR_GT_EndReport_V1 (FeatureType)BHR-GT-eindrapport-v1
researchReportDaterapportagedatum onderzoek
BHR_GT_StartReport_V1 (FeatureType)BHR-GT-startrapport-v1
boringboring
deliveredLocationaangeleverde locatie
deliveredVerticalPositionaangeleverde verticale positie
deliveryContextkader aanlevering
disciplinevakgebied
fluidMudLayersliblaag
objectIdAccountablePartyobject-ID bronhouder
researchOperatoruitvoerder onderzoek
siteCharacteristicterreintoestand
siteCharacteristicDeterminedterreintoestand bepaald
surveyProcedurekaderstellende procedure
surveyPurposekader inwinning
BoredInterval (AttributeGroupType)Geboord interval
beginDepthbegindiepte
boredDiametergeboorde diameter
boringTechniqueboortechniek
endDeptheinddiepte
BoreholeSampleAnalysis (AttributeGroupType)Boormonsteranalyse
analysisOperatoruitvoerder analyse
analysisProcedureanalyseprocedure
analysisReportDaterapportagedatum analyse
investigatedIntervalonderzocht interval
BoreholeSampleDescription (AttributeGroupType)Boormonsterbeschrijving
descriptionOperatoruitvoerder beschrijving
descriptionProcedurebeschrijfprocedure
descriptionReportDaterapportagedatum beschrijving
descriptiveBoreholeLogboorprofiel
Boring (AttributeGroupType)Boring
boredIntervalgeboord interval
boreholeCompletedgat afgewerkt
boringEndDateeinddatum boring
boringOperatoruitvoerder boring
boringProcedureboorprocedure
boringStartDatestartdatum boring
boringVelocityboorsnelheid
completedIntervalafgewerkt interval
contaminatedIntervalverontreinigd interval
excavatedLayerweggegraven laag
finalDepthBoringeinddiepte boren
finalDepthExcavationeinddiepte graven
finalDepthPreparationeinddiepte voorbereiding
finalDepthSamplingeinddiepte bemonstering
finalDepthTemporaryCasingeinddiepte tijdelijke verbuizing
flushingAdditivespoelingtoeslag
flushingMediumUsedspoeling gebruikt
groundwaterLevelgrondwaterstand
preparationvoorbereiding
rockReachedgesteente aangeboord
sampledIntervalbemonsterd interval
samplingProcedurebemonsteringsprocedure
stopCriterionstopcriterium
subsurfaceContaminatedondergrond verontreinigd
temporaryCasingUsedtijdelijke verbuizing aangebracht
trajectoryExcavatedtraject weggegraven
BoringVelocity (AttributeGroupType)Boorsnelheid
depthdiepte
elapsedTimeverlopen tijd
CarbonateContentDetermination (AttributeGroupType)Bepaling kalkgehalte
carbonateContentkalkgehalte
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
removedMaterialverwijderd materiaal
ChamberOfCommerceNumber (PrimitiveDatatype)KvK-nummer
CompletedInterval (AttributeGroupType)Afgewerkt interval
backfillMaterialaanvulmateriaal
backfillMaterialCertifiedaanvulmateriaal met certificaat
backfillMaterialWashedaanvulmateriaal gewassen
beginDepthbegindiepte
diameterPermanentCasingdiameter permanente verbuizing
endDeptheinddiepte
materialPermanentCasingmateriaal permanente verbuizing
permanentCasingPresentpermanente verbuizing aanwezig
ConsolidationStageAtHorizontalDeformation (AttributeGroupType)Consolidatiefase bij horizontaal vervormen
pedestalFixedvoetstuk vast
ConsolidationStageAtLoading (AttributeGroupType)Consolidatiefase bij belasten
consolidationMethodconsolidatiemethode
drainageTwoSidedafstroming tweezijdig
horizontalConsolidationStresshorizontale consolidatiespanning
lateralEarthPressureCoefficientneutrale gronddrukcoëfficient
verticalConsolidationStressverticale consolidatiespanning
verticalStrainverticale rek
volumeChangeDuringConsolidationvolumeverloop bij consolidatie
ConsolidationStep (AttributeGroupType)Consolidatiestap
heightChangeDuringConsolidationhoogteverloop bij consolidatie
stepNumberstapnummer
verticalStressverticale spanning
ConsistencyLimitsDetermination (FeatureType)Bepaling consistentiegrenzen
conusTypeconustype
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
fractionLarger500umfractie groter500um
liquidLimitvloeigrens
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
plasticityIndexplasticiteitsindex
plasticLimituitrolgrens
usedMediumgebruikt medium
ContaminatedInterval (AttributeGroupType)Verontreinigd interval
beginDepthbegindiepte
endDeptheinddiepte
CoreRecovery (AttributeGroupType)Kernopbrengst
fieldDeterminedin het veld vastgesteld
rockQualityDesignationgesteentekwaliteitsindex
solidCoreRecoveryintacte opbrengst
totalCoreRecoverytotale opbrengst
CorrectionRequest (FeatureType)Correctieverzoek
correctionReasoncorrectiereden
sourceDocumentbrondocument
Date (PrimitiveDatatype)Datum
DateTime (PrimitiveDatatype)DatumTijd
DeliveredLocation (AttributeGroupType)Aangeleverde locatie
horizontalPositioningDatedatum locatiebepaling
horizontalPositioningMethodmethode locatiebepaling
horizontalPositioningOperatoruitvoerder locatiebepaling
locationcoördinaten
DeliveredVerticalPosition (AttributeGroupType)Aangeleverde verticale positie
localVerticalReferencePointlokaal verticaal referentiepunt
offsetverschuiving
verticalDatumverticaal referentievlak
verticalPositioningDatedatum verticale positiebepaling
verticalPositioningMethodmethode verticale positiebepaling
verticalPositioningOperatoruitvoerder verticale positiebepaling
waterDepthwaterdiepte
DescriptiveBoreholeLog (AttributeGroupType)Boorprofiel
boreholeLogCheckedprofiel gecontroleerd
continuouslySampledcontinu bemonsterd
describedMaterialbeschreven materiaal
descriptionLocationbeschrijflocatie
descriptionQualitybeschrijfkwaliteit
layerlaag
meanHighestGroundwaterLevelgemiddeld hoogste grondwaterstand
meanLowestGroundwaterLevelgemiddeld laagste grondwaterstand
notDescribedIntervalniet beschreven interval
postSedimentaryDiscontinuitypost-sedimentaire discontinuïteit
sampleMoistnessmonstervochtigheid
DetailedDistributionFractionLarger63um (AttributeGroupType)Uitgebreide verdeling fractie groter63um
fraction1000to1400umfractie 1000tot1400um
fraction106to125umfractie 106tot125um
fraction11_2to16mmfractie 11.2tot16mm
fraction125to150umfractie 125tot150um
fraction125to180umfractie 125tot180um
fraction1400umto2mmfractie 1400umtot2mm
fraction150to180umfractie 150tot180um
fraction16to31_5mmfractie 16tot31.5mm
fraction180to212umfractie 180tot212um
fraction180to250umfractie 180tot250um
fraction212to250umfractie 212tot250um
fraction250to355umfractie 250tot355um
fraction2to4mmfractie 2tot4mm
fraction31_5to63mmfractie 31.5tot63mm
fraction355to500umfractie 355tot500um
fraction4to5_6mmfractie 4tot5.6mm
fraction4to8mmfractie 4tot8mm
fraction500to710umfractie 500tot710um
fraction5_6to8mmfractie 5.6tot8mm
fraction63to75umfractie 63tot75um
fraction63to90umfractie 63tot90um
fraction710to1000umfractie 710tot1000um
fraction75to90umfractie 75tot90um
fraction8to11_2mmfractie 8tot11.2mm
fraction8to16mmfractie 8tot16mm
fraction90to106umfractie 90tot106um
fraction90to125umfractie 90tot125um
fractionLarger63mmfractie groter63mm
DetailedDistributionFractionSmaller63um (AttributeGroupType)Uitgebreide verdeling fractie kleiner63um
fraction0to2umfractie 0tot2um
fraction16to32umfractie 16tot32um
fraction2to4umfractie 2tot4um
fraction32to50umfractie 32tot50um
fraction4to8umfractie 4tot8um
fraction50to63umfractie 50tot63um
fraction8to16umfractie 8tot16um
DeterminationResult (AttributeGroupType)Resultaat bepaling
dryingPerioddroogtijd
dryingTemperaturedroogtemperatuur
saltCorrectionMethodzoutcorrectiemethode
waterContentwatergehalte
DeterminationStep (AttributeGroupType)Bepalingsstap
deformationRatevervormingssnelheid
heightChangeDuringSettlementzettingsverloop
stepNumberstapnummer
stepTypestaptype
strainPoint24Hours24uurspunt
stressChangeDuringSettlementspanningsverloop bij zetting
swellObservedzwel geconstateerd
verticalStressverticale spanning
wetPerformednat uitgevoerd
DrainageStripCorrection (AttributeGroupType)Drainagestrookcorrectie
correctionMethodcorrectiemethode
coveragebedekkingsgraad
orientationplaatsing
ExcavatedLayer (AttributeGroupType)Weggegraven laag
excavatedMaterialweggegraven materiaal
lowerBoundaryondergrens
upperBoundarybovengrens
FluidMudLayer (AttributeGroupType)Sliblaag
colourkleur
lowerBoundaryPositioningMethodmethode positiebepaling onderkant
thicknessdikte
upperBoundaryPositioningMethodmethode positiebepaling bovenkant
Grainshape (AttributeGroupType)Korrelvorm
angularityhoekigheid
roughnessruwheid
sizeFractiongroottefractie
sphericitysfericiteit
HeightAfterSpecificConsolidationTime (DataRecord)Hoogte na bepaalde consolidatietijd
elapsedTimeverlopen tijd
verticalStrainverticale rek
HeightAtSpecificState (DataRecord)Zettingstoestand
elapsedTimeverlopen tijd
verticalStrainverticale rek
InvestigatedInterval (AttributeGroupType)Onderzocht interval
analysisTypetype analyse
beginDepthbegindiepte
carbonateContentDeterminationbepaling kalkgehalte
carbonateContentDeterminedkalkgehalte bepaald
describedbeschreven
endDeptheinddiepte
investigatedMaterialonderzocht materiaal
maximumUndrainedShearStrengthDeterminationbepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte
organicMatterContentDeterminationbepaling organischestofgehalte
organicMatterContentDeterminedorganischestofgehalte bepaald
particleSizeDistributionDeterminationbepaling korrelgrootteverdeling
sampleQualitymonsterkwaliteit
verticalDeformationDeterminationbepaling verticale vervorming
volumetricMassDensityDeterminationbepaling volumieke massa
volumetricMassDensityDeterminedvolumieke massa bepaald
volumetricMassDensitySolidsDeterminationbepaling volumieke massa vaste delen
volumetricMassDensitySolidsDeterminedvolumieke massa vaste delen bepaald
waterContentDeterminationbepaling watergehalte
waterContentDeterminedwatergehalte bepaald
InvestigatedMaterial (AttributeGroupType)Onderzocht materiaal
carbonateContentClasskalkgehalteklasse
colourkleur
geotechnicalSoilNamegeotechnische grondsoort
gravelMedianClassgrindmediaanklasse
organicMatterContentClassorganischestofgehalteklasse
rootedbeworteld
sandMedianClasszandmediaanklasse
specialMaterialbijzonder materiaal
tertiaryConstituentbijzonder bestanddeel
Layer (AttributeGroupType)Laag
activityTypetype ingreep
anthropogenicantropogeen
beddedgelaagd
beddinggelaagdheid
compositeLayersamengestelde laag
internalStructureIntactinterne structuur intact
lowerBoundaryondergrens
lowerBoundaryDeterminationbepaling ondergrens
rockgesteente
slantscheefstaand
soilgrond
specialMaterialbijzonder materiaal
upperBoundarybovengrens
upperBoundaryDeterminationbepaling bovengrens
LoadStage (AttributeGroupType)Belastingfase
deformationRatevervormingssnelheid
shearStressChangeDuringLoadingschuifspanningsverloop bij belasting
specimenShapevorm proefstuk
MadeSpecimenForHorizontalDeformation (AttributeGroupType)Gemaakt proefstuk voor horizontaal vervormen
makingMethodmaakmethode
volumetricMassDensityvolumieke massa
waterContentwatergehalte
MadeSpecimenForLoading (AttributeGroupType)Gemaakt proefstuk voor belasten
dryVolumetricMassDensitydroge volumieke massa
makingMethodmaakmethode
volumetricMassDensityvolumieke massa
waterContentwatergehalte
MaximumUndrainedShearStrengthDetermination (AttributeGroupType)Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte
determinationDiameterbepalingsdiameter
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
highestMaximumUndrainedShearStrengthhoogste maximale ongedraineerde schuifsterkte
lowestMaximumUndrainedShearStrengthlaagste maximale ongedraineerde schuifsterkte
maximumUndrainedShearStrengthmaximale ongedraineerde schuifsterkte
sampleMoistnessmonstervochtigheid
verticallyDeterminedverticaal bepaald
MeasuredValue (PrimitiveDatatype)Meetwaarde
MembraneCorrection (AttributeGroupType)Membraancorrectie
correctionMethodcorrectiemethode
stiffnessClassstijfheidsklasse
thicknessdikte
NotDescribedInterval (AttributeGroupType)Niet beschreven interval
beginDepthbegindiepte
endDeptheinddiepte
noDescriptionReasonreden niet beschreven
Number (PrimitiveDatatype)Aantal
OrganicMatterContentDetermination (AttributeGroupType)Bepaling organischestofgehalte
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
lutumCorrectionAppliedlutumcorrectie toegepast
organicMatterContentorganischestofgehalte
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
removedMaterialverwijderd materiaal
Organization (Union)Organisatie
ChamberOfCommerceNumberKvK-nummer
EuropeanCompanyRegistrationNumberEuropees handelsnummer
PartialDate (Union)Onvolledige datum
datevolledige datum
voidReasononbekend
yearjaartal
yearMonthjaar en maand
ParticleSizeDistributionDetermination (AttributeGroupType)Bepaling korrelgrootteverdeling
basicParticleSizeDistributionbasis korrelgrotteverderling
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
dispersionMethoddispersiemethode
equivalentMassequivalente massa
equivalentMassDeterminationMethodbepalingsmethode equivalente massa
fractionDistributionfractieverdeling
materialIrregularitybijzonderheid materiaal
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
removedMaterialverwijderd materiaal
usedOpticalModeltoegepast optisch model
PlasticityAtSpecificWaterContent (AttributeGroupType)Plasiticiteit bij bepaald watergehalte
numberOfFallsaantal vallen
penetrationDepthindringingsdiepte
waterContentwatergehalte
PostSedimentaryDiscontinuity (AttributeGroupType)Post-sedimentaire discontinuïteit
apertureClassbreedteklasse
beginDepthbegindiepte
compositeDiscontinuitysamengestelde discontinuïteit
discontinuityTypetype discontinuïteit
endDeptheinddiepte
inRockin gesteente
infillMaterialopvulmateriaal
smoothglad
spacingonderlinge afstand
RegistrationObject (FeatureType)Registratieobject
deliveryAccountablePartybronhouder
deliveryResponsiblePartydataleverancier
objectIdAccountablePartyobject-ID bronhouder
qualityRegimekwaliteitsregime
RegistrationObjectCode (PrimitiveDatatype)Registratieobjectcode
RegistrationRequest (FeatureType)Registratieverzoek
sourceDocumentbrondocument
Rock (AttributeGroupType)Gesteente
carbonateContentClasskalkgehalteklasse
cementTypecementsoort
colourkleur
crossBeddingscheve gradering
dispersedInhomogeneitydisperse inhomogeniteit
gradedBeddingverticale gradering
interbeddinggelaagde inhomogeniteit
rockTypegesteentesoort
stabilitystabiliteit
strengthClasssterkteklasse
tertiaryRockConstituentbijzonder gesteentebestanddeel
voidDistributionholteverdeling
voidsPresentholtes aanwezig
weatheredverweerd
weatheringDegreeverweringsgraad
SampledInterval (AttributeGroupType)Bemonsterd interval
beginDepthbegindiepte
coreRecoverykernopbrengst
endDeptheinddiept
orientatedSampledgeorienteerd gestoken
preTreatmentvoorbehandeling
samplerbemonsteringsapparaat
samplingMethodbemonsteringsmethode
samplingQualitybemonsteringskwaliteit
Sampler (AttributeGroupType)Bemonsteringsapparaat
coreCatcherPresentvoorzien van vanger
cuttingShoeInsideDiameterdoorgangsdiameter
cuttingShoeOutsideDiametersteekmonddiameter
lubricationFluidUsedsteunvloeistof gebruikt
pistonPresentvoorzien van zuiger
rightAngledCuttingShoehaakse steekmond
sampleContainerDiametercontainerdiameter
sampleContainerLengthcontainerlengte
samplerTypeapparaattype
stockingUsedkous gebruikt
taperAnglesteekmondapex
SamplingQualityOverview (AttributeGroupType)Bemonsteringskwaliteitenoverzicht
samplingQualitybemonsteringskwaliteit
SaturatedPermeabilityAtSpecificDensity (AttributeGroupType)Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde droge volumieke massa
dryVolumetricMassDensitydroge volumieke massa
saturatedPermeabilityverzadigde waterdoorlatendheid
SaturatedPermeabilityAtSpecificLoad (AttributeGroupType)Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde belasting
loadbelasting
saturatedPermeabilityverzadigde waterdoorlatendheid
SaturatedPermeabilityDetermination (FeatureType)Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
currentDownwardsstroming neerwaarts
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
makingMethodmaakmethode
materialIrregularitybijzonderheid materiaal
maximumGradientmaximale gradient
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
porousDiscWetporeuze stenen nat
ringWaterRepellentring waterafstotend
saturatedWithCO2verzadigd met CO2
specimenMadeproefstuk gemaakt
swellObservedzwel geconstateerd
temperaturetemperatuur
usedMediumgebruikt medium
verticallyDeterminedverticaal bepaald
waterContentAfterwardswatergehalte na afloop
waterDegassedwater ontgast
SaturationStageAtCompression (AttributeGroupType)Verzadigingsfase bij samendrukken
backPressureverzadigingsdruk
constantHeightconstante hoogte
disturbanceInducedverstoring opgetreden
maximumStrainmaximale rek
maximumStressDifferencemaximaal spanningsverschil
porousDiscWetporeuze stenen nat
specimenHeightAfterwardsproefstukhoogte na afloop
usedMediumgebruikt medium
SaturationStageAtLoading (AttributeGroupType)Verzadigingsfase bij belasten
backPressureverzadigingsdruk
cellPressureAutomaticallyControlledceldruk automatisch gestuurd
constantHeightconstante hoogte
disturbanceInducedverstoring opgetreden
effectivePressureeffectieve druk
porousDiscRoughporeuze stenen ruw
porousDiscWetporeuze stenen nat
skemptonB_CoefficientSkempton B coëfficient
stressDifferencespanningsverschil
usedMediumgebruikt medium
verticalStrainverticale rek
SequenceNumber (PrimitiveDatatype)Nummer
SettlementCharacteristicsDetermination (FeatureType)Bepaling zettingseigenschappen
apparatusDeformationAppliedapparaatrekcorrectie toegepast
bearingFrictionCorrectionAppliedlagerwrijvingcorrectie toegepast
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
filterPaperUsedfilterpapier gebruikt
irregularResultbijzonder resultaat
materialIrregularitybijzonderheid materiaal
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
ringDiameterringdiameter
sampleMoistnessmonstervochtigheid
temperaturetemperatuur
wallFrictionCorrectionMethodwandwrijvingcorrectiemethode
ShearStage (AttributeGroupType)Schuiffase
activeHeightControlactieve hoogtesturing
deformationRatevervormingssnelheid
shearStressChangeDuringHorizontalDeformationschuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
ShearStressAtSpecificDeformation (DataRecord)Schuifspanning bij bepaalde horizontale vervorming
elapsedTimeverlopen tijd
shearStrainschuifrek
shearStressschuifspanning
verticalStressverticale spanning
ShearStressAtSpecificLoad (DataRecord)Schuifspanning bij bepaalde belasting
elapsedTimeverlopen tijd
poreWaterPressureDifferenceverschilwaterspanning
shearStressschuifspanning
verticalStrainverticale rek
verticalStressverticale spanning
volumetricChangevolumeverandering
ShearStressChangeDuringHorizontalDeformationDetermination (FeatureType)Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
apparatusDeformationAppliedapparaatrekcorrectie toegepast
bearingFrictionCorrectionAppliedlagerwrijvingcorrectie toegepast
beginDiameterbegindiameter
beginHeightbeginhoogte
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
drainedgedraineerd
lateralSupportzijdelingse ondersteuning
materialIrregularitybijzonderheid materiaal
membraneCorrectionAppliedmembraancorrectie toegepast
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
porousDiscWetporeuze stenen nat
sampleMoistnessmonstervochtigheid
specimenDisturbedproefstuk gemaakt
specimenWaterSaturatedproefstuk waterverzadigd
stopCriterionstopcriterium
ShearStressChangeDuringLoadingDetermination (FeatureType)Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
apparatusDeformationAppliedapparaatrekcorrectie toegepast
beginDiameterbegindiameter
beginHeightbeginhoogte
cellDeformationAppliedcelrekcorrectie toegepast
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
drainageStripsUseddrainagestroken gebruikt
filterPaperUsedfilterpapier gebruikt
materialIrregularitybijzonderheid materiaal
membraneSaturatedBeforemembraan vooraf verzadigd
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
sampleMoistnessmonstervochtigheid
specimenDisturbedproefstuk gemaakt
specimenTrimmedproefstuk getrimd
stopCriterionstopcriterium
topCapTiltabledrukplaat kantelbaar
SiteCharacteristic (AttributeGroupType)Terreintoestand
positionOnGroundBodyligging op grondlichaam
soilUsebodemgebruik
temporaryChangetijdelijke verandering
Soil (AttributeGroupType)Grond
carbonateContentClasskalkgehalteklasse
colourkleur
crossBeddingscheve gradering
depositionalAgeouderdom afzetting
dispersedInhomogeneitydisperse inhomogeniteit
fineGravelContentClassfijn grind gehalteklasse
fineSoilConsistencyconsistentie fijne grond
geotechnicalDepositionalCharacteristicgeotechnische afzettingskarakteristiek
geotechnicalSoilNamegeotechnische grondsoort
gradedBeddingverticale gradering
grainshapekorrelvorm
gravelContentClassNEN5104grindgehalteklasse NEN5104
gravelMedianClassgrindmediaanklasse
interbeddinggelaagde inhomogeniteit
mediumCoarseGravelContentClassmatig grof grind gehalteklasse
mixedvermengd
mixingTypetype vermenging
mottledgevlekt
organicMatterContentClassorganischestofgehalteklasse
organicMatterContentClassNEN5104organischestofgehalteklasse NEN5104
organicSoilConsistencyconsistentie organische grond
organicSoilTexturetextuur organische grond
peatTensileStrengthtreksterkte veen
peatTypeveensoort
rootedbeworteld
sandMedianClasszandmediaanklasse
sandSortingNEN5104zandspreiding NEN5104
soilNameNEN5104grondsoort NEN5104
tertiaryConstituentbijzonder bestanddeel
veryCoarseGravelContentClasszeer grof grind gehalteklasse
SourceDocument (Union)Brondocument
BHR_GT_CompleteReport_V1Volledigrapport-v1
BHR_GT_EndReport_V1Eindrapport-v1
BHR_GT_StartReport_V1Startrapport-v1
StandardDistributionFractionLarger63um (AttributeGroupType)Standaardverdeling fractie groter63um
fraction1000to1400umfractie 1000tot1400um
fraction125to180umfractie 125tot180um
fraction1400umto2mmfractie 1400umtot2mm
fraction16to31_5mmfractie 16tot31.5mm
fraction180to250umfractie 180tot250um
fraction250to355umfractie 250tot355um
fraction2to4mmfractie 2tot4mm
fraction31_5to63mmfractie 31.5tot63mm
fraction355to500umfractie 355tot500um
fraction4to8mmfractie 4tot8mm
fraction500to710umfractie 500tot710um
fraction63to90umfractie 63tot90um
fraction710to1000umfractie 710tot1000um
fraction8to16mmfractie 8tot16mm
fraction90to125umfractie 90tot125um
fractionLarger63mmfractie groter63mm
StandardDistributionFractionSmaller63um (AttributeGroupType)Standaardverdeling fractie kleiner63um
fraction0to2umfractie 0tot2um
fraction2to32umfractie 2tot32um
fraction32to50umfractie 32tot50um
fraction50to63umfractie 50tot63um
StressAtSpecificSettlement (DataRecord)Spanning bij bepaalde zetting
elapsedTimeverlopen tijd
excessPoreWaterPressureverschilwaterspanning
horizontalEffectiveStresshorizontale korrelspanning
verticalEffectiveStressverticale korrelspanning
verticalStrainverticale rek
Text (PrimitiveDatatype)Tekst
VerticalDeformation (AttributeGroupType)Verticale vervorming
elapsedTimeverlopen tijd
verticalStrainverticale rek
VerticalDeformationDetermination (AttributeGroupType)Bepaling verticale vervorming
apparatusDeformationAppliedapparaatrekcorrectie toegepast
bearingFrictionCorrectionAppliedlagerwrijvingcorrectie toegepast
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
determinationStepbepalingsstap
filterPaperUsedfilterpapier gebruikt
materialIrregularitybijzonderheid materiaal
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
resultIrregularitybijzonderheid resultaat
ringDiameterringdiameter
temperaturetemperatuur
wallFrictionCorrectionMethodwandwrijvingcorrectiemethode
VerticalPositionRange (AttributeGroupType)Diepteinterval
endDeptheinddiepte
startDepthbegindiepte
VolumeAtSpecificConsolidation (DataRecord)Volume bij bepaalde consolidatie
elapsedTimeverlopen tijd
horizontalStresshorizontale spanning
verticalStressverticale spanning
volumetricChangevolumeverandering
VolumetricMassDensityDetermination (AttributeGroupType)Bepaling volumieke massa
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
sampleMoistnessmonstervochtigheid
volumetricMassDensityvolumieke massa
VolumetricMassDensitySolidsDetermination (AttributeGroupType)Bepaling volumieke massa vaste delen
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
removedMaterialverwijderd materiaal
sampleContainerVolumeinhoud monsterhouder
usedMediumgebruikt medium
volumetricMassDensitySolidsvolumieke massa vaste delen
WaterContentDetermination (AttributeGroupType)Bepaling watergehalte
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
determinationResultresultaat bepaling
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
removedMaterialverwijderd materiaal
sampleMoistnessmonstervochtigheid
WeatheringDegree (AttributeGroupType)Verweringsgraad
decompositionomzetting
discolourationverkleuring
disintegrationdesintegratie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.