Skip to main content
Skip table of contents

Geaccepteerde BRO wijzigingsverzoeken

In dit overzicht zijn de geaccepteerde wijzigingsverzoeken weergegeven die opgenomen in de backlog van de BRO. Samen met gebruikers en experts worden deze geprioriteerd en vervolgens wordt de uitvoering gepland.

De wijzigingsverzoeken die zijn geaccepteerd en inmiddels door de BRO zijn gerealiseerd, zijn te vinden op de pagina Gerealiseerde BRO Wijzigingsverzoeken

Deze lijst is bijgewerkt op 4 september 2023.

volgnr

Meldingsnummer

BRO servicedesk

Melder

Wijzigingsverzoek

Registratieobject of BRO onderdeel

Status

Beslisniveau

Besluit

Argumentatie

Link BRO backlog 


BM[jaartal][maand][volgnr.]

organisatie

veelal samenvatting in de vorm van een user story

De volledige teksten zijn te vinden op volledige teksten BRO wijzigingsverzoeken 

object/domein

of BROsysteem


Change Advisory Board of PortfolioraadAlleen voor gebruik binnen programma248

BM23 08 00303

Wiertsema & Partners B.V.

Als dataleverancier en gebruiker van de BRO wil ik een verruiming van de QM klassen voor Geotechnisch laboratoriumonderzoek voor opname proefresultaten in de BRO zodat ook monsters van een lagere kwaliteit beproeft en geregistreerd worden.

BHR-GT

afgehandeld

cab

Geaccepteerd

Verruiming is vanuit de huidige praktijk in de branche gewenst en is waardevol. De impact is erg laag, er is alleen een wijziging van de catalogus nodig, de service worden niet geraakt.   

BROSVO-1628

247

BM23 07 00260

BRO Servicedesk namens waterleiding-maatschappijen

Als dataleverancier die bronhouder wordt

Wil ik in het Bronhouderportaal de rol van bronhouder krijgen

Zodat ik mijn taken als bronhouder uit kan voeren

Bronhouderportaal

afgehandeld

cab

geen expliciet besluit


Bij het ingaan van de wetswijziging gaat de rol van WL bedrijven veranderen, zij gaan bronhouder worden. Er is een nadere anlayse met de branche nodig om de implicaties en gevolgen voor implementatie te voorzien. 

GDFUN-315

246

BM23 07 00011

Waterschap

Als meetnetbeheerder

Wil ik in mijn GMN een GLD van een andere bronhouder op kunnen nemen

Zodat de bronhouder van de GLD hun GLD niet hoeft te koppelen aan ons GMN

GMN

GLD

afgehandeld

cab

geen expliciet besluit. 

Dit verzoek willen we koppelen aan de evaluatie van de bestaande werkafspraak (ontheffing op verplichte koppeling met GMN). Onderdeel van evaluatie van het Grondwatermonitoring domein, onderdeel van BRO beheerplan.

GDFUN-316

244

BM23 06 00380

Fugro

Als producent van Geotechnisch booronderzoek

wil ik vervormingssnelheden die groter zijn dan 10mm/uur aan kunnen leveren

BHR-GT

afgehandeld

cab

geaccepteerd

Betreft aanpassing waardebereik. Impact is voor de keten laag, waarde is evident.

BRO-14109

BROSVO-1612

242

BM23 07 00096

Stichting wageningen research

Als producent van SFR en BHR-P

Wil ik de omschrijving in de catalogus voor de bepaling korrelgrootteverdeling aangepast hebben

Omdat dit nu niet helemaal helder is

SFR en BHR-P

afgehandeld

cab

geaccepteerd

Gaat om een wenselijke tekstuele aanpassing. Deze zal in een volgende update van de gegevenscatalogus worden opgepakt. 

BROK-3657 - SFR en BHR-P, fysische analyses - omschrijving korrelgrootteverdeling TO DO

241

BM23 06 00176

Wiertsema

Als producent van BHR-GT

Wil ik de kardinaliteit van de entiteit "6.3.38 Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte" aangepast hebben van 0..1 naar 0..2

Zodat ik zowel de trovane als de penetrotest kan aanleveren op hetzelfde onderzocht interval

BHR-GT

afgehandeld

cab

geaccepteerd

Dit is al afgesproken nav de consultatie van de gegevenscatalogus. Wenselijk voor gebruiker en om die reden om deze door te voeren.

BROSVO-1579 - kardinaliteit "Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte" van 0..1 naar 0..2 (Sta) TO DO

BRO-13646 - kardinaliteit "Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte" van 0..1 naar 0..2 (LV) TO DO

240

BM23 07 00030

BRO Standaardisatie

Bij BHR-GT Grond.grondsoort NEN5104 staat de volgende regel: Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut beschrijfprocedure van de entiteit Boormonsterbeschrijving niet gelijk is aan NEN5104Synthetisch en dat is onder IMBRO altijd het geval.
Dit laat de mogelijkheid open om grondsoort NEN5104 weg te laten bij beschrijfprocedure = NEN5104Synthetisch, en dat is niet de bedoeling.

BHR-GT

afgehandeld

cab

geaccepteerd

Het is wel wenselijk om deze businessregel af te dwingen. Deze zal worden toegevoegd aan de voorziening.

BROSVO-1518 - BHR-GT: grondsoort NEN5104 DONE

BRO-13647 - BHR-GT: Grondsoort NEN5104 afdwingen businessregel (LV) TO DO

236

BM23 06 00394

Rijkswaterstaat

- In het overleg is een alternatieve vorm van verrijking besproken, die wel generiek bruikbaar lijkt, namelijk het kunnen meegeven en opnemen van een URL in bronhouderportaal API Versie 2 bij transacties en (naar zo snel lijkt tenminste ook) in het transactieregister. Het opslaan van een URL heeft beperkte impact qua dataopslag, en lijkt wel generiek bruikbaar om dat ze kan verwijzen naar verrijkingsinformatie op een server bij bronhouders en/of hun leveranciers, maar ook meer algemeen naar ‘meta-, bron- en/of QC-gegevens’ of ook een bronhouders- of leveranciersapplicatie of API. We dienen bij deze dan ook graag (in de vorm van een RFC) het verzoek in om deze mogelijkheid in de nieuwe versie 2 van de bronhouderportaal API op te nemen.

Bronhouderportaal

afgehandeld

cab

geaccepteerd

Het gaat om het maken van een verwijzing in de LV naar het systeem van de bronhouder. In plaats van het opnemen van documenten IN de LV. Dit levert veel waarde op voor gebruikers en zorgt voor scheiden van verantwoordelijkheden.

BRO-13643

235

BM23 06 00392

Rijkswaterstaat

Als gebruiker van het Bronhouderportaal

Wil ik via de nieuwe versie van de API leveringen op kunnen vragen en verrijken voor alle projecten van een bronhouder

Bronhouderportaal

afgehandeld

cab

geaccepteerd

Dit is een logische en reeds onderkende behoefte.

BRO-13645

232

BM23 05 00341 -

BM23 06 00090

TNO - Geonovum

In de catalogus van BHR-P, zoals gepubliceerd op https://docs.geostandaarden.nl/bro/sfr/#detail_attribute_Model_Bepalingorganischestofgehalte_lutumcorrectietoegepast. Staan 2 fouten.
1. Bij "6.3.40.4 lutumcorrectie toegepast" staat de verkeerde informatie. De juiste informatie is te vinden bij SFR: 6.3.41.4 lutumcorrectie toegepast
2. Bij "6.3.41.2 bepalingsmethode" ontbreekt de methode "natOxiderenH2O2" bij de IMBRO/A regel. Die moet worden toegevoegd.

BHR-P

afgehandeld

cab

Geaccepteerd

De fouten zullen hersteld worden. Er is impact voor de keten.

BROSVO-1566

231

BM23 06 00011

Stichting wageningen research

In de GMM zit momenteel een verschil tussen GML en GPKG voor 5.10 uit de catalogus van de Geomorfologische Kaart. Hier is een enumeratie van slechts twee waarden: AHN en Topografische hoogtelijnenkaart.


FileNameType fileNameType = FileNameType.TOPOGRAFISCHE_HOOGTELIJNENKAART;

fileType.setVersion("1.0");


Bovenstaande code wordt gebruikt voor GML en heeft voor alle vlakken dezelfde waarden. In de GPKG wordt de tekst overgenomen uit de brondata. Door de toevoeging van de dijken en wateren van geomorfologisch belang en hun bronnen worden er meer waarden gebruikt dan alleen het AHN en de Topografische hoogtelijnenkaart. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt in de versies van het AHN en de nieuwe bronbestanden.

GMM

afgehandeld

cab

Geaccepteerd

Hiermee worden de modellen BRO-proof gemaakt. Dit zal in een volgende versie van de catalogus meegenomen worden.

BROSVO-1572

230

BM23 06 00113

BRO Servicedesk

Als dataleverancier in het Bronhouderportaal

Wil ik kunnen zien welke collega's nog meer toegang hebben in het Bronhouderportaal

Zodat ik weet welke collega's actief zijn

Bronhouderportaal

afgehandeld

CAB

Geaccepteerd

Dit is een nice-to-have. Geaccepteerd met lage prioriteit. 

BRO-LV

BRO-13323

229

BM23 05 00435

Informatiemanager, na vragen vanuit PDOK Geoforum en BRO regioronde Zuid

Als afnemer van BRO gegevens wil ik

een 'handreiking/handleiding gebruik van BRO geopackages/atomfeeds',

zodat ik weet hoe ik deze producten kan gebruiken, bijv. in een GIS-systeem.

Wens om de huidige informatievoorziening hierover ( par 5.3.5 van Handreiking Afname BRO Gegevens (bro-productomgeving.nl)) uit te breiden met een uitgebreide handleiding, voorzien van een aantal praktijkvoorbeelden (in GISomgeving).

Geopackages/atomfeeds en bijbehorende documentatie

afgehandeld

cab

geaccepteerd

Tav het gebruik van geopackages is er inderdaad een omissie in documentatie. Voor de gemiddelde, technisch onderlegde GIS-expert, is het zoeken naar gebruiksmogelijkheden en hoe de geopackes bedoeld zijn. Een goede informatievoorziening is hierin dan ook nodig. 

BROK-3654 - Uitleg / documentatie gebruik BRO Geopackages TO DO

225

BM23 05 00216

Stichting Wageningen Research

Als gedelegeerd bronhouder voor bodemkundig onderzoek

wil ik het domein van de vormfactor lambda en van de vormfactor n wijzigen van Meetwaarde 1.5 naar Meetwaarde 2.5

zodat wij onze leveringen van bodemfysische gegevens aan de BRO kunnen voltooien.

BHR-P en SFR

afgehandeld

cab

geaccepteerd

Wanneer deze waardebereiken in het huidige bodeminformatiesysteem voorkomen en waardevol zijn voor gebruikers, dienen deze bereiken mogelijk te zijn in de BRO. 

BROSVO-1538

213

BM23 02 00180

Mos Grondmechanica B.V.

Als dataleverancier

Wil ik dat in de BHR-GT catalogus het symbool voor grootheid gecorrigeerd wordt bij de verticale en horizontale spanningen (6.3.39)

Omdat dit anders kan leiden tot misverstanden en daarmee het aanleveren van verkeerde waarden

BHR-GT catalogus

afgehandeld

cab

geaccepteerd

Het gaat om een onduidelijkheid in de gegevenscatalogus, welke gewenst is om weg te nemen. Dit verzoek nemen we in een volgende aanpassing van de gegevenscatalogus mee.

BROK-3561

210

BM23 02 00126

Provincie Fryslân

Als bronhouder voor grondwatersamenstellingsonderzoek wil ik dat in het BROloket, bij een waarneming die onder de detectiegrens ligt, duidelijker wordt aangegeven dat het om een waarneming gaat die onder de detectielimiet ligt.

Nu is het verwarrend om het '<' -teken losgekoppeld wordt van de detectiegrenswaarde en vervolgens die waarde wel in de tabel wordt aangegeven. Zo lijkt het een daadwerkelijk gemeten waarde.

GAR / BRO loket

afgehandeld

cab

geaccepteerd

Het is inderdaad verwarrend zoals deze informatie op het BROloket wordt getoond. Hier is een functionele oplossing voor gewenst.

BRO-11580

208

BM23 01 00320

Aveco De Bondt

Als dataleverancier wil ik bij een registratieobject dat 'in onderzoek' staat details kunnen inzien, zodat ik voor mijn bronhouder de openstaande vraag kan beantwoorden.

BRO loket

afgehandeld

cab

geaccepteerd

Op het BRO loket dienen alle publieke gegevens beschikaar te zijn, ondanks dat het object in onderzoek is. Hier is nu sprake van een bug.

BRO-11579

206

BM23 01 00503

Rijkswaterstaat

verzoek 4: betreft correspondentie over dubbelingen.

Uit het toegezonde bestandje was niet direct duidelijk vanuit welk project of leverancier de data afkomstig was.

Ik moest grasduinen via een dump in een .csv naar levering, dan check project om vervolgens de leverancier te achterhalen.

Dit moet veel makkelijker kunnen in de excel!! of wel via een link naar de leveringen in het BHP (kom je direct in het project uit) dit kan namelijk al met de overzichtsmails die op vrijdag verschijnen.

Bronhouderportaal

afgehandeld

cab

geaccepteerd

Voor het BHP is voorzien dat er functionaliteit komt voor het managen van terugmeldingen.  Deze heeft echter nog geen prioriteit. Totdat deze is gerealiseerd gebruiken we de huidige geboden oplossing. We leggen het verzoek om de dataleverancier toe te voegen aan de dump bij onze registratiebeeerder.


207

BM23 01 00504

Rijkswaterstaat

verzoek 5: verkenning op aanmaken projecten

RWS werkt met veel projecten zowel centraal als decentraal in de regio

Wens: projecten gestapeld kunnen aanmaken. (denk hierbij aan windows verkenner... met mapjes)

Bijvoorbeeld, een project voor Rijkswaterstaat Noord Nederland met rolhouders en daaronder tijdelijke uitvoerings- en of beheer en onderhoudsprojecten.

Waarom, de Regio verander niet snel, zal jaren bestaan maar daar onder lopen verschillende kortdurende en langlopende projecten.

Dit houd het BHP overzichtelijker...

Bronhouderportaal

afgehandeld

cab

geaccepteerd

We interpreteren dit verzoek als het willen aanbrengen van ordening in projecten door de bronhouder. Hiervoor zouden we willen starten met een een impact- / businessanalyse.

BRO-11570

198

BM22 10 00280

Verbelco

Als gegevensbeheerder/BROdataleverancier wil ik, namens mijn bronhouders, dat de waarde 'SIKB2001-2018'  aan de waardenlijst  van GMW kwaliteitsnormInrichting wordt toegevoegd, zodat het actuele protocol voor het plaatsen van peilbuizen in de BRO kan worden geregistreerd.

GMW

afgehandeld

cab

geaccepteerd

Impact is laag, er worden geen businessregels geraakt. Waarde is aanwezig. Oplossing gaat via generieke werkafspraak 'waardelijsten'.

BROK-3518

196

BM22 11 00023

Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V.

Volgend jaar kunnen tevens off-shore data van boringen, sonderingen en geotechnisch laboratoriumonderzoek aan de BRO worden aangeleverd. De bulk van de onderzoeksdata zijn echter de (ondiepe) seismische surveys zoals voor bijvoorbeeld off-shore wind projecten. Graag in de planning meenemen deze data eveneens via de BRO beschikbaar te maken.

BHR en CPT

naar domein begeleidingsgroep GWW, daarna portfolioraad en evt. Regieraad

Regieraad


Dit verzoek zal op strategisch niveau door het BRO programma worden behandeld en beoordeeld. 

BROF-237

195

BM22 10 00181

Brabant Water

Is het mogelijk om het ''object ID bronhouder'' zichtbaar en/of selecteerbaar te maken in het broloket?

BROloket

afgehandeld

cab

geaccepteerd

BRO-ID is geen betekenisvol gegevens ID. Uitgifte object-ID bronhouder is alleen aan de bronhouder.

We lezen in dit verzoek dat er voor uitgifte (BROloket) behoefte is om een eigen betekenisvol ID terug te ontvangen. We nemen deze usecase mee voor 'MijnBRO'. (dit zal niet op korte termijn plaatsvinden)

BROK-3511

192

BM22 09 00177

Rijksvastgoedbedrijf

Als BRO-coördinator in het Bronhouderportaal

Wil ik kunnen rapporteren op projectstatus

Zodat ik niet alle projecten open hoef te klikken om erachter te komen of er machtigingen zijn aangemaakt, of er leveringen zijn gedaan etc.

Bronhouderportaal

afgehandeld

cab

geaccepteerd

Het verzoek zal generiek worden meegenomen in de doorontwikkeling van onze rapportages. Feitelijk zien we dit als een koppeling met bestaande rapportage-functionaliteit. De wijze waarop zal met indiener tzt worden afgestemd.

BRO-10208

190

BM22 08 00383

Rijkswaterstaat

Als beheerder van mijn organisatie

Wil ik zien wanneer een gebruiker voor de laatste keer heeft ingelogd

Zodat ik verouderde accounts kan opsporen en opschonen

Bronhouderportaal

afgehandeld

cab

geaccepteerd

Dit heeft voor meerdere gebruikers waarde en de impact is relatief laag. De implementatie zal gecombineerd worden uitgevoerd en geprioriteerd.

BRO-4258


187

BM22 08 00077

Aveco de Bondt

Als dataleverancier

Wil ik afgekeurde brondocumenten uit mijn levering kunnen verwijderen en de levering alsnog door kunnen zetten naar de bronhouder

Zodat ik alleen de afgekeurde brondocumenten opnieuw aan hoef te leveren en niet de levering nogmaals uit hoef te voeren. Dit scheelt ook in het dataverkeer op het Bronhouderportaal

Bronhouderportaal

afgehandeld

cab

geaccepteerd

Relevant verzoek met waarde. Toegevoegd aan de backlog.

BRO-9775

186

BM22 08 00077

Aveco de Bondt

Als dataleverancier

Wil ik een levering in het Bronhouderportaal af kunnen breken tijdens of voordat deze verwerkt wordt

Bronhouderportaal

afgehandeld

cab

koppeling met ander verzoek onder zelfde TOPdesknr.

Dit verzoek zal worden gekoppeld aan de bestaande story om de aanleverfunctionaliteit aan te passen. Daar zal dit verzoek in worden overwogen.

BRO-9775

184

BM22 08 00129

Waterschap de Dommel

De weergave van een BROLoket pagina  op een smartphone scherm is niet duidelijk genoeg : de getoonde info op een groter laptop/ TFT scherm wordt niet goed getoond; het verzoek is om dit te verbeteren.....(de gemaakte QR code oplossing voor de wandelaar in het bos die langs een put loopt is eigenlijk  nu 'onbruikbaar' ( dus een dooie mus)...

BROloket

afgehandeld

CAB

Dit verzoek gaat naar de funnel, idee voor de toekomst

Het BROloket is ontworpen voor gebruik door tablet, niet door smartphone-scherm (multiple devices). Dit is een verzoek dat onderdeel wordt van de brede afweging voor de herontwikkeling van het BROloket (beheerfase).

BROF-177

183

BM22 08 00073

Verbelco

Als gebruiker van BRO data

wil ik via het BROloket (kaart) grondwaterstanden kunnen opvragen in samenhang met andere gegevens zoals putgegevens

zodat ik via de kaart vlot mijn selectie kan maken itt de opvraag via REST waarbij ik eerst moet weten wie bronhouder is en welk BRO-ID van toepassing is

BROloket

afgehandeld

CAB

geaccepteerd, 

Het BRO team heeft aan melder de beschikbare REST services toegelicht. Daarnaast zijn er een aantal verbeterpunten gesignaleerd. Deze laatste zijn op de backlog van de BRO gezet.

BROSVO-1238

BRO-9612

181

BM22 07 00397

Verbelco B.V.

Als gebruiker van het BROloket

Wil ik dat er grotere symbolen voor de registratieobjecten getoond worden in een meer contrasterende kleur met de achtergrondkaart

zodat ik ze ook daadwerkelijk kan vinden op de getoonde kaart

Broloket

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Het verzoek is evident en helder. de waarde wordt onderkend.

BRO-9595

Screenshot BROloket

180

BM22 07 00339

Trefoil Hydrology

namens Rijkswaterstaat en platform meetnetbeheerders

Als leverancier/bronhouder
Wil ik via een API-call leveringen kunnen controleren, vaststellen of verwijderen
Zodat ik dit niet in de user interface van het Bronhouderportaal hoef te doen

Bronhouderportaal

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Relevant verzoek namens meerdere bronhouders. De exacte impact is afhankelijk van de wijze van uitvoering. Besluit is dat dit wordt toegevoegd; in een spike wordt bepaald op welke wijze dit haalbaar en uitvoerbaar is binnen de BRO-kaders.

BRO-9713

179

BM22 07 00257

Gemeente Almere

Als gebruiker (bronhouder) van het Bronhouderportaal

Wil ik mijn gebruikers kunnen archiveren wanneer zij niet meer werkzaam zijn voor de BRO (ipv verwijderen)

Zodat altijd nog te achterhalen is wie welke rol had binnen een project

Bronhouderportaal

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

De functionele wens is helder, daarom voegen wij deze toe aan de backlog. De waarde is niet dusdanig dat deze urgent wordt aangemerkt.

BRO-9593

177

BM22 07 00188

BRO Standaardisatie

Als productowner van BRO standaardisatie
Wil ik de refcodes van de GAR parameterlijst in html encoding kunnen gebruiken
Zodat dit werk scheelt en kans op potentiële fouten wordt verkleint

GAR

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

De waarde wordt onderkend, dit scheelt handwerk en vermindert risico op fouten. Dit gaat naar de backlog van het LV BRO team.

BRO-9592

173

BM22 06 00371

CEMS BV.

Als data-afnemer
Wil ik een WMS service die alleen de GMW's met GLD's uitgeeft

GMW

GLD

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

We gaan een eerste MVP maken om aan deze wens te voldoen. De vorm volgt. Doel is om indormatie gecombineerd aan te bieden bij uitgifte. Een overweging om voor het grondwatermonitoring domein bestaande kensets te combineren. 

BRO-9383

172

BM22 06 00260

Platform meetnetbeheerders

Als gebruiker zou ik een  tweetal waarden aan de codelijst Kousmateriaal van registratieobject GMW (de put).  toegevoegd willen zien

Het gaat om:

- Kopergaas – dit komt niet voor in de codelijst, maar wordt wel toegepast als kousmateriaal. De waarde ‘kopergaas’ kan ons inziens dus eenvoudigweg toegevoegd worden.

- dubbelwandigPVC – deze toevoeging ligt wat lastiger, omdat het hier feitelijk niet om een kous gaat maar om een alternatieve constructie met hetzelfde doel, namelijk het tegengaan van de instroom van sediment in de buis. Het gaat hier om monitoringbuizen van PVC die ter plekke van het filter dubbelwandig zijn uitgevoerd, waarbij er zich tussen beide wanden een grindomstorting bevindt.

GMW

afgehandeld

Domein Begeleidingsgroep Grondwater

geaccepteerd

mbt dubbelwandig PVC:

het gaat niet om een uitbreiding waardelijst maar om een gegevensinhoudelijke aanvulling

Deze behoefte geldt voor 'enkele honderden' meest historische putten. De waarde is weliswaar significant maar niet 'heel groot'. 


Kopergaas kan eenvoudigweg worden toegevoegd, via doorlopende werkafspraak.


BROK-3517

169

BM22 05 00329

BRO standaardisatie

Graag wil ik de wens inbrengen om het NITG-nr als historisch ID toe te voegen bij BHR-GT. Dit is relevant voor de conversie vanuit DINO naar de BRO.

Vanuit BHR-G is het verzoek gekomen om deze toe te voegen om vanuit oude rapporten deze link te kunnen leggen naar de BRO.  Dit verzoek is geaccepteerd en wordt momenteel in de nieuwe catalogus opgenomen. Echter worden er ook vanuit DINO objecten naar BHR-GT geconverteerd waardoor het hier ook relevant is.

Het betreft dus een uitbreiding van het informatiemodel met 1 attribuut wat optioneel is en alleen voor IMBRO/A van toepassing is. Het heeft dus eigenlijk geen impact voor leveranciers buiten TNO, maar geeft extra info aan de gebruikerskant. De aanpassing is ook backwards compatible!

BHR-GT.

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Hiermee brengen we de standaard en software van BHR-G en BHR-GT in sync met elkaar. Waarde is dat het object via historische rapporten is te herleiden naar de BRO.

BROSVO-1124

vervolgticket standaardisatie nodig (TO)

168

BM22 05 00248

BRO Servicedesk

Als gebruiker van het Bronhouderportaal


Wil ik in het tabbladen "gebruikers beheren" en "projectautorisaties" zien of een gebruiker een e-mailaccount of eherkenningsaccount heeft


Zodat ik begrijp waarom sommige gebruikers er 2x in staan en zodat ik hierin onderscheid kan maken

Bronhouderportaal

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Dit is functionaliteit met toegevoegde waarde

BRO-9038 - BHP: maak accounttype zichtbaar (e-mail dan wel e-herkenning) TO DO

167

BM22 05 00227

BRO Servicedesk

Als gebruiker van het Bronhouderportaal

Wil ik in een project de autorisaties kunnen zien

Omdat ik anders na moet vragen bij de servicedesk welke collega ik moet hebben

/

Als gebruiker van het Bronhouderportaal

Wil ik kunnen zien wie beheerder is van mijn organisatie

Zodat ik dit niet na hoef te vragen bij de servicedesk

Bronhouderportaal

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Dit is functionaliteit die de gebruiker ontlast. check op privacywetgeving nog wel gewenst.

BRO-9039 - BHP: beheerder naam / e-mail (link) zichtbaar in organisatie deel TO DO

160

BM22 04 00260BRO Servicedesk

Als gebruiker zou ik op het Bro loket en Dino loket duidelijker vermeld willen zien welke terugmeldingen er zijn op het betreffende BRO Model

Misschien door een Button voor downloaden van dit document of toevoegen in opgevraagde lijst.

Aanleiding is  BW22 02 002.

Waarin het model niet direct gaat worden aangepast.  Er moet een soort van kleine disclaimer op of een terugmelding die jij krijgt als je gebied selecteert.

Broloket/Dinoloket

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

De terugmeldingen zijn opgenomen in het zip-bestand dat door de LV gepubliceerd wordt. Het is aan PDOK en het BROloket om deze terugmeldingen uit te geven. BROloket gaat de publicatie verbeteren. 

DL-9052

158

BM22 04 00049


Gemeente Rotterdam

Als dataleverancier

Wil ik een nieuwe voorlopige meetreeks aan kunnen leveren waarbij de voorgaande gegevens die dagelijks zijn aangeleverd komen te vervallen. 

In de huidige situatie zou dit betekenen dat eerst (bijvoorbeeld) 180 verwijdercorrecties aangeleverd moeten en pas dan een nieuwe voorlopige meetreeks aangeleverd kan worden.

GLD

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Er wordt functionaliteit toegevoegd waarmee meerdere observaties in één keer verwijderd kunnen worden.

BRO-8804

155

BM22 03 00269

PJ Milieu

Als gebruiker van BRO-data

Wil ik BRO-gegevens in excel kunnen opvragen via het BROloket

Omdat ik XML-berichten niet kan verwerken

BROloket

afgehandeld

 CAB

geaccepteerd

Hiervoor bestaan zogeheten REST services. We gaan deze functionaliteit laagdrempelig beschikbaar maken via het BROloket.

DL-8922

151

BM22 03 00113

Verbelco

Als dataleverancier cq bronhouder stel ik voor om uit te gaan van de logica dat als je een oplenging aanlevert met een andere basismateriaalsoort dan de materiaalsoort die in de voorgaande geldigheidsperiode is aangeleverd, je aan moet nemen dat die nieuwe materiaalsoort uitsluitend op de oplenging betrekking heeft en niet op de totale buis, zodat er eenduidigheid ontstaat in de registratie, en er geen limitatieve codelijst nodig is.

GMW

Attribuut 7.1.2 buismateriaal

afgehandeld

CAB

Accepteren

Dit verzoek is relevant, de uitwerking zal worden onderzocht bij de totstandkoming van de volgende versie van de gegevenscatalogus GMW.

TOP-15

144

BM22 02 00123

Rijkswaterstaat

De informatie van de filterdiepte van peilbuizen is niet consequent. Het betreft de informatie onder het tabblad “Basisgegevens”

Mijn voorstel is: geef voor elke buis alleen onderkant filter aan.

BROloket

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Verbeteren van de informatie via BROloket

DL-8672

141

BM21 11 00164

Stichting Wageningen Research

Als gedelegeerd bronhouder wil ik dat alle bodemlagen in 3 decimalen worden vastgelegd zodat ik boormonsterbeschrijvingen kan aanleveren waarin de lagen in mm zijn vastgelegd, zoals bij strooisellagen.

BHR-P

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Alle inhoudelijke issues van BHR-P en SFR worden verzameld in één overzicht.

Het gemelde issue is bekend en is geborgd in het overzicht.

BROSVO-689

140

BM22 01 00420

Rijkswaterstaat


Zie vorige verzoek:

Nog een ander issue hieraan gerelateerd:
Nu is een download als xls ook alleen per jaar mogelijk. De behoefte is de gehele periode als xls of ander beschikbaar format te kunnen downloaden.

BROloket

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Komt samen met BM22 03 00269

DL-9027

139

BM22 01 00420

Rijkswaterstaat

Als bronhouder van grondwaterstandonderzoeken wil ik graag de gehele meetreeks grafisch weergegeven zien in het BROloket (nu is dat alleen per jaar mogelijk) zodat ik de gehele reeks kan controleren in het BROloket

Mocht het niet mogelijk zijn dan verzoek om enkele tussenoplossingen , zie uitgebreide tekst

verder ook een verzoek tav download in excel, ook per jaar. 

GLD

BROloket (uitgifteservice)

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Dit is functionaliteit die beschikbaar zou moeten zijn. Nodig is om de limitaties op de uitgifteservice aan te passen. Staat reeds op de backlog.  Oplossen via REST service eerst (geeft meer vrijheden)

DL-9027

138

BM22 02 00004

Servicedesk

Als admin van het Bronhouderportaal

Wil ik organisaties kunnen beheren met behulp van selecties

Zodat ik de organisaties actueel kan houden

(sluit aan op verzoek nr. 13)

Bronhouderportaal

afgehandeld

CAB

accepteren

sluit aan op nr. 13 en 137

BRO-8040

BRO-8090

137

BM22 01 00385

Servicedesk

Als admin van het Bronhouderportaal

Wil ik op alle leveringen kunnen zoeken (adhv een aantal selectiecriteria)

Zodat ik bij storingen kan beoordelen of het aanleverproces verstoord is

/Zodat ik niet op de gok hoef te zoeken naar een bepaalde levering

Bronhouderportaal

afgehandeld

CAB

accepteren

achterliggende vraag, waar willen we wat controleren in de BRO, is valide. Technische implementatie is niet direct evident, ook doordat deze functie over twee voorzieningen. Daarvoor moet deze vraag in breder perspectief worden geplaatst en opgelost. Heeft ook relatie met businessarchitectuur.

Noemer: beheerfunctionaliteit voor Bronhouderportaal

BRO-8038

136

BM22 01 00310

Provincie Zuid-Holland

Als dataleverancier wil ik alle historische aanvullingen van een put die ik al eerder aan de BRO heb aangeleverd in 1 bericht kunnen aanleveren zodat ik geen problemen krijg met de volgorde van de aanvullingen.

(op basis van een inrichtingsbericht)

GMW

afgehandeld

CAB

accepteren

Valide functionele vraag met waarde voor de bronhouder. 

BRO-8037

120

BM21 11 00490

Verbelco

Als dataproducent voor grondwaterstanden wil ik dat de waardelijst 6.3 van de gegevenscatalogus wordt uitgebreid met a.  'lineaal' (duimstok of rolmaat) zodat ik een waterstand vlak onder de bovenkant van de buisrand handmatig kan aflezen en b. 'manometer' zodat ik een waterstand  handmatig kan vaststellen in buizen, die zijn voorzien van een drukdop (bij artesisch water).

Grondwaterstandonderzoek

afgehandeld

CAB

Geaccepteerd

uitbreiden van waardelijst met 2 waarden, dit heeft waarde voor dataleveranciers

BROK-3406

118

BM21 11 00257

votb

Als gebruiker van de BRO wil ik dat het attribuut 'analyseprocedure' wordt aangepast in lijn met de NPR (richtlijn voor statistische databehandeling) zodat deze conform is.

Geotechnisch booronderzoek

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

feitelijk een aanpassing van de codelijst, om in lijn met werkelijkheid te brengen

BROK-3405

117

BM21 11 00183

BRO standaardisatieteam/

SIKB

Als gebruiker (SIKB, Bronhouder, stakeholder software-/dataleverancier);
Wil ik duidelijkheid
1) in welk veld de rapportagegrens bij een gemeten waarde onder de rapportagegrens ook in het veld analysemeetwaarde gezet moet worden; en
2) waarom dat moet en waarom het niet gewoon in het rapportagegrens veld moet en je het analysemeetwaardeveld dan leeg laat (omdat dit is eerder juist zo gedaan op verzoek van stakeholder omdat je zo aansluit bij SIKB);
Zodat duidelijkheid is wat waarmee wordt bedoeld. Aangedragen idee: Zou het veld rapportagegrens niet verplicht gevuld moet worden?

Grondwatersamenstellingsonderzoek

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Het betreft een verduidelijkende tekstuele aanpassing van de definitie van 'Rapportagegrens' in de gegevenscatalogus. Valide wens. Er is geen impact op de software.

BROK-3411

115

BM21 11 00186

BRO standaardisatieteam

Als beheerder voor ontwikkeling en realisatie van de BRO;
Wil ik voor de ontwikkeling van nieuwe RO's (in elk geval FRD) de waardelijsten van GMN aanpassen;
Zodat dit vanuit een beheeroogpunt, via een ‘generieke open werkafspraak’, de uitbreiding van de waardelijst mogelijk gemaakt wordt.

GMN aanpassingen waardelijsten n.a.v. FRD

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Uitbreiding nodig om registratie 'wettelijk kader' igv koppeling aan GMN mogelijk te maken. Noodzakelijk om FRD aan GMN te kunnen koppelen.

BROK-3403

114

BM21 11 00185

BRO standaardisatieteam

Als gebruiker van de BRO;
Wil ik dat het kwaliteitsregime NIET bepalend moet zijn of een IMBRO GAR aan een GMN gekoppeld mag worden, maar de 3 inhoudelijk variabelen (doel, kader aanlevering, gw-aspect);
Zodat de drie variabelen niet de waarde onbekend mogen hebben, waardoor een IMBRO GLD aan een IMBRO/A GMN gekoppeld kan worden.

(aanpassen met orig. tekst)

GAR

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Met deze wijziging wordt de inhoud van de standaard in sync gebracht met Grondwaterstandonderzoek. Issue om op te pakken bij volgende versie catalogus.

(check bij FRD)

BROK-3402

108

BM21 09 00328

Geosonda B.V.

De “automatisch ingestelde schaalverdeling” van de CPT-grafiek in het bronhouderportaal geeft een vertekend beeld en grafieken komen niet overeen met de aangeleverde sondeerresultaten. Zie het de volledige tekst voor meer informatie.

CPT

BHP

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

De BRO grafiek is gebaseerd op de NEN norm. Weergave hellingsresultante heeft vaste schaling van 20 graden nodig en deze aanpassing zal worden doorgevoerd.

BROK-3453


106

BM21 09 00379

Softwareplein

De wens is om deelleveringen op te kunnen vragen via een Geopackage. Vooral bij GLD, daarvan wordt de download na verloop van tijd waarschijnlijk erg groot.

BROloket

afgerond

CAB

geaccepteerd

De download via het BROloket geeft een xml uit. Geopackages zijn nu op te vragen via PDOK.

DL-7938

103

BM21 09 00249

Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V.

Graag mijnbouwafval toevoegen aan tabel 12 bijzonder materiaal

Dit betreft een wens voor BHR-GT - BMB om mijnbouwafval toe te voegen als domeinwaarde bij het attribuut bijzonder materiaal.

BHR-GT

afgerond

CAB

geaccepteerd

komt mee met nieuwe NEN norm, invoering wijze volgt

BROK-3391

97

BM21 08 00240

Provincie Gelderland

Als BRO beheerder binnen mijn organisatie wil ik andere rollen kunnen toekennen aan collega's, zoals controleur, zonder dat ik de rol van 'bronhouder' moet hebben, zodat ik geen workaround nodig heb.

Bronhouderportaal

afgerond

CAB

geaccepteerd

De aanpak van dit verzoek zal worden gecombineerd met ontwikkeling van een wizard voor het aanmaken van projecten

BRO-6429

96

BM21 07 00316

Provincie Zeeland

Als gebruiker van het BROloket wil ik de download als een geopackage of andere open standaard terug te krijgen. Om daarmee een selectie te doen via een ander gangbaar uitwisselformaat.

BROloket

afgerond

CAB

geaccepteerd

De download via het BROloket geeft een xml uit. Geopackages zijn nu op te vragen via PDOK.

DL-7938

95

BM21 07 00210

Gemeente Velsen

Diverse wensen/opmerkingen voor het bronhouderportaal

Grondwater

afgerond

CAB

geaccepteerd

Er zal een volgende iteratie visualisatie Grondwatermonitoring worden opgepakt. Dit verzoek zal hierin worden betrokken. 

BRO-4418

94

BM21 07 00225

Vitens

Als dataleverancier voor bronhouders willen wij ons ticketsysteem koppelen aan het toekomstige BRO-terugmeldingen systeem (d.m.v. webservices), zodat onze dienstverlening er veel op vooruit zal gaan.

BRO-systeem

afgerond

CAB

geaccepteerd

Aanpassing/overzetten van terugmelding-functionaliteit staat op de backlog van de LV BRO als epic. Deze is nog niet geprioriteerd en gepland. Zodra deze tot uitvoering komt kan hierop worden aangesloten en wordt duidelijk of koppeling mogelijk is.

BRO-3422

93

BM21 07 00322

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Als gebruiker van de BRO wil ik een extra selectiemogelijkheid in het BROloket, namelijk selectie op bestuurlijke grenzen, zodat ik gemeentes kan selecteren.

BROloket

afgerond

CAB

geaccepteerd

Met huidige functionaliteit kan de gebruiker dit handmatig zelf doen, voor provinciegrenzen. Voor andere bestuurlijke grenzen/polygonen niet. Verzoek is aan de backlog toegevoegd, de start is een onderzoek. 

DL-7937

88

BM21 05 00170

Stichting Wageningen Research

3.46.2 IMBRO/A: "Naast de IMBRO waarden mag de waarde van het attribuut ook gelijk zijn aan onbekend
Wijzigingsverzoek:
3.46.3 bepalingsmethode: Als procedure onbekend is, mag methode leeg zijn als dataregel. Dus cardinaliteit aanpassen naar [0..1]

pagina 117, paragraaf 3.46.2 bepalingsprocedure en paragraaf 3.46.3 bepalingsmethode

SFR

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

In volgende versie van standaard. Dus niet met prio in werkafspraak

BROK-3353

85

BM21 06 00469

 BRO Landelijke Voorziening

Verzoek om het aantal meetwaardeparen in het antwoord van de uitgiftewebservice verruimen.

GLD

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Limiet afstemmen op eventuele technische beperkingen (geheugen) in plaats van berichtencatalogus,

BROSVO-838

BROK-3350

84

BM21 06 00460

Stichting Wageningen Research

Het is bij IMBRO/A niet altijd bekend of er een ringmonster is gebruikt.

IndicatieJaNee vervangen door IndicatieJaNeeOnbekend

SFR


afgehandeld

CAB

geaccepteerd


Inhoudelijk ok. Mogelijk al onderdeel van werkafspraak. 

BROK-3387

81

BM21 06 00381

Team standaardisatie BRO programma

Als BRO gebruiker wil ik een aanvullende controle op de regel voor de koppeling aan een put of meetnet, zodat er geen verkeerde koppelingen worden gelegd.

GLD en GAR (GMN)

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Valide verzoek met lage impact. Betreft eveneens wijziging van de standaard, wordt opgepakt bij volgende versie GLD.opbossen voor volgende versie

BROK-3343

80

BM21 06 00376

Team standaardisatie BRO programma

Als PO LV-BRO, wil ik een duidelijke definitie/ toelichting op de entiteit in hoofdstuk 5.3.8, zodat Reference by-ID onmogelijk is vanwege verplichte kardinaliteit.

GLD


afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Redactioneel punt, kan bij volgende versie GLD worden opgepakt. In catalogus of berichtencatalogus.

BROK-3344


79

BM21 06 00375

Team standaardisatie BRO programma

Redactionele lijst op catalogus versie 1.0

GLD

afgehandeld

CAB

Geaccepteerd


betreft Z-wijzigingen op de standaard, redactionele punten die bij volgende juridische versie van catalogus worden doorgevoerd

BROK-3341

78

BM21 06 00374

Team standaardisatie BRO programma

Als beheerder van de BRO, wil ik dat het conceptueel model GLD wordt aangepast conform oplossingsrichting, zodat het beter  aansluit bij de norm WaterML.

GLD

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Valide verzoek met lage impact. Betreft eveneens wijziging van de standaard, wordt opgepakt bij volgende versie GLD.

BROK-3345

75

BM21 06 00279

Wiertsema-Inpijn-Blokpoel V.O.F.

Als brancheorganisatie wil ik dat er medio 2022 een nieuwe versie (standaard en software) van het Geotechnische sondeeronderzoek wordt geïmplementeerd zodat onze leden kunnen aanleveren conform de dan aangepaste norm NEN-EN-ISO 22476-1

CPT

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Noodzakelijke wijziging van standaard en software agv wijziging regelgeving. Zal in beheerplan BRO worden opgenomen en gepland. 

BROK-3348

74

BM21 06 00277

Wiertsema-Inpijn-Blokpoel V.O.F.

Als brancheorganisatie wil ik dat er medio 2022 een nieuwe versie (standaard en software) van het Geotechnische booronderzoek wordt geïmplementeerd zodat onze leden kunnen aanleveren conform de dan aangepaste norm NEN-EN-ISO 14688-1

BHR-GT

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Noodzakelijke wijziging van standaard en software agv wijziging regelgeving. Zal in beheerplan BRO worden opgenomen en gepland. 

BROK-3347

69

BM21 04 00175

Stichting Wageningen Research

Als gedelegeerd bronhouder van bodemkundige boringen/wandonderzoeken wil ik horizontcodes met "Of" ook in de situatie 'onder maaiveld' kunnen registreren in de BRO, zodat ik laagcomponenten waarin strooisel is verwerkt en "Of" in de codering hebben kan laten opnemen.

SFR

BHR-P

afgerond

CAB 

geaccepteerd

De wens heeft impact op de standaard. Er zijn nu regels omschreven die dit uitsluiten. Het is dus de vraag of het dezelfde code moet zijn of dat hij ook anders benoemd mag worden. Er is afgesproken om dit bij een volgende versie op te pakken. 

BROK-3331

58

BM21 04 00030

Inpijn-blokpoel

Als dataleverancier wil ik leveringen in de demo omgeving van het bronhouderportaal kunnen verwijderen (archiveren), zodat ik al mijn tests met een schone lei kan beginnen.

BRO systeem

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Het periodiek opschonen van de registers in de demo omgeving is valide wens. Issue staat al op de backlog van het bronhouderportaal.

BRO-5530

54

BM21 03 00156

Rijkswaterstaat

Als bronhouder van grondwatermonitoringputten wil ik dat de validatieservice controleert of het NITG-nummer van mijn put reeds geregistreerd is in de BRO om dubbellingen te voorkomen.

GMW

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

De wens wordt breder getrokken naar een algemene voorziening om dubbelingen te voorkomen. Naar de backlog van LV BRO

BRO-6999

52

BM21 03 00100

Team LV BRO

Notatie van tijdstip/vergelijk met datum: 

Als registerbeheerder, wil ik dat de regel voor 5.3.6.1 Datum Metadata uit de gegevenscatalogus een nuancering krijgt met onderstaande tekst, zodat dataleveranciers op de hoogte zijn dat tijdstipnotatie soms correctie nodig heeft. De tijdstipnotatie wordt gecorrigeerd voor juiste tijdzone conform de op die datum geldende zomer / wintertijd. Pas daarna wordt het aldus ontstane datumdeel gebruikt voor vergelijk."

GLD

afgehandeld

CAB

geaccepteerdImpact is laag indien wordt doorgevoerd in volgende versie GLD.

BROK-3324

51

BM20 11 00009

(splitsing van het verzoek)Trefoil

Als meetnetbeheerder wil ik dat putposities anders geïnterpreteerd en uitgewerkt worden, zodat de businessregels naar onze mening inhoudelijk correct zullen zijn en dit aanlevering van gegevens in bepaalde situaties niet blokkeert.

2 concrete verzoeken: 

- 'loslaten' constraint 'putstabiliteit' op 'nieuweBepalingMaaiveld en nieuweBepalingPosities
- toevoegen waarde in 'methodePositiebepalingMaaiveld': afgeleidVerschilmaaiveldBovenkantBuis 

GMW

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

geaccepteerd: verzoek om in de catalogus (H3) de uitleg te verbeteren over de verschillende processen die leiden tot te registreren van gebeurtenissen ten aanzien van positieveranderingen. Zal bij volgende versie catalogus worden opgepakt.

BROK-3315

48

BM21 02 00150

Evides N.V.

Als dataleverancier wil ik dat de definitie van het attribuut 'variabele diameter' aangepast wordt, zodat bij 'JA' duidelijk is dat het om een variabele diameter gaat.

GMW

afgehandeld

CAB

geaccepteerd


Waarde wordt onderkend. Zal worden opgepakt bij een nieuwe versie van de catalogus.

BROK-3322

46

BM21 03 00015

Trefoil

Als bronhouder/gebruiker van de BRO wil ik in het BROloket in de basisgegevens (kenset) de bronhouder opgenomen zien zodat ik eenvoudig de bronhouder/herkomst van een put kan zien.

GMW

BROloket

afgehandeld

CAB

geaccepteerd


Waarde wordt onderkend. Impact is laag. De naam van de bronhouder zal toegevoegd worden aan de kenset.

DL-6547

43

BM21 02 00060

Provinsje Fryslân

Als gebruiker van het BROloket wil ik geotechnische boringen grafisch getoond zien, zodat ik direct een beeld krijg van de bodemopbouw.

BHR-GT

BROloket

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Valide wens, deze zal in samenhang met vergelijkbare visualisatie-wensen worden opgepakt

DL-6662

42

BM21 02 00098

Trefoil

Provincie Overijssel

Als meetnetbeheerder wil ik dat het inkorten en/of oplengen van de buistypen ‘filterlozeBuis’ en ‘volledigFilter’ mogelijk gemaakt wordt, omdat dit in de praktijk wel voorkomt.

GMW

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Waarde wordt onderkend. Zal worden opgepakt bij een nieuwe versie van de catalogus.

BROK-3319

40

BM21 02 00014


Trefoil
Koppeling GMW aan booronderzoek. Als meetnetbeheerder wil ik graag in een volgende versie van de GMW-catalogus een optionele relatie op kunnen nemen naar de boorbeschrijving die van desbetreffende put gemaakt is zodat ik de gegevens in samenhang kan opvragen en zien.

GMW

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Besluit om te accepteren is genomen, wijze van invoering wordt onderzocht. Zal worden opgepakt bij een nieuwe versie van de catalogus.

BROK-3318

39

BM21 02 00009

BRO team Standaardisatie

Als bronhouder van grondwaterstand wil ik voor historische standen alleen de datumkunnen invullen zonder tijdstip, zodat ik standen waar het tijdstip ontbreekt kan aanleveren aan de BRO

GLD

afgehandeld


CAB

Idee voor BRO funnel

Gevolgen voor geimplementeerde regels lijkt nu (te) groot. Oplossing zou kunnen zijn: kies in dit geval 12:00 in de middag.

Onderzoek nodig vanuit ontwerp.

BROF-134

38

BM20 02 00056


Brabant Water

Aanpassen waardelijst filterlengte: naar <10 cm

GMW

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Waarde is ruim > dan impact. Zal met doorontwikkeling worden opgepakt.

BROK-3317

37

BM21 01 00232

TNO team registratiebeheer ondiep

Bij het attribuut Veldonderzoek.tijdstip veldonderzoek [DatumTijd] (zie catalogus – 5.3.5.1) wil ik geen tijdstip in hoeven vullen, maar een onvolledige datum in kunnen vullen (zie 4.1.3.3).

GAR

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

historische data willen we opnemen in de BRO en hiermee mogelijk maken. Technische oplossing mogelijk

BROK-3316

33

BM21 01 00105

Waternet
provincie Noord-Holland

Als dataleverancier wil ik dat er wijziging plaatsvindt betreffende elektroden van geo-ohmkabels. De zoutwachterkabels mogen een maximale diepte van 200 m hebben (catalogus par. 7.6.4). Dit is te ondiep, wij hebben zoutwachters die dieper liggen dan 200 meter.

GMW

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

wordt verwerkt op moment van nieuwe versie gegevenscatalogus

BROK-3295

31

BM21 01 00103
BRO Servicedesk

Als gebruiker van het BHP wil ik mijn autorisaties van mijn e-mailaccount behouden wanneer ik een eHerkenningsaccount krijg, zodat ik dat niet handmatig over hoef te zetten

Bronhouderportaal

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Dit issue zal worden meegenomen in de optimalisatie van het Bronhouderportaal en toegevoegd worden aan bestaande epic.

BRO-8041 - BHP servicedesk functionaliteit TO DO

24

BM20 11 00143

ProRail

Als gebruiker van het bronhouderportaal en BROloket wil ik bij boorbeschrijvingen kunnen zien wat de hoogte van het maaiveld t.o.v. NAP bedraagt, zodat ik deze gegevens kan controleren.

Bronhouderportaal

BROloket

afgehandeld

CAB

geaccepteerd


Waarde is > dan impact. Zal met doorontwikkeling worden opgepakt.

BROK-3308

18

BM 20 11 00005

Team standaardisatie BRO programma

Redactionele lijst op catalogus versie 1.0

GAR

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

betreft Z-wijzigingen op de standaard, redactionele punten die bij volgende juridische versie van catalogus worden doorgevoerd

BROK-3250

17

BM 20 11 00002

Team standaardisatie BRO programma

Redactionele lijst op catalogus versie 2.0

BHR-GT

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

betreft Z-wijzigingen op de standaard, redactionele punten die bij volgende juridische versie van catalogus worden doorgevoerd

BROK-3248

16

BM20 11 00009 Trefoil

Als meetnetbeheerder wil ik dat putposities anders geïnterpreteerd en uitgewerkt worden, zodat de businessregels naar onze mening inhoudelijk correct zullen zijn en dit aanlevering van gegevens in bepaalde situaties niet blokkeert.

GMW

afgehandeld

deels naar volgnummer 51

CAB

verzoek is gesplitst:

deel 1 geaccepteerd


deel 2 : zie volgnr. 51

geaccepteerd: verzoek om in de catalogus (H3) de uitleg te verbeteren over de verschillende processen die leiden tot te registreren van gebeurtenissen ten aanzien van positieveranderingen.

BROK-3315

15

BM20 11 00120

Servicedesk

Als gebruiker van het BROloket wil ik kunnen zien dat er een storing of onderhoud is, zodat ik weet dat ik het BROloket tijdelijk niet kan gebruiken.

BRO loket

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Staat op backlog uitgifteteam

DL-5800

14

BM20 05 00065

Provincie Zuid Holland

Als bronhouder van een grondwatermonitoringput wil ik een notificatie ontvangen zodra organisatie B mijn put opneemt in hun meetnet, zodat ik instructies mee kan geven aan organisatie B voor het correct gebruik van mijn put en de kwaliteit van het meetnet kan waarborgen.

GMW

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Nieuwe ketenfunctionaliteit - er wordt nagedacht over een notificatiemechanisme, wel of niet zonder digilevering. Tegen die tijd krijgt deze vraag een plek daarin. Dit zou een eerste casus kunnen zijn in het maken van het mechanisme. 

BROK-3302

13

BM20 11 00119

BRO-Servicedesk

Als servicedeskmedewerker wil ik in het bronhouderportaal organisaties kunnen verwijderen/archiveren, zodat organisaties die niet meer bestaan niet meer in het bronhouderportaal te vinden zijn

Bronhouderportaal

afgehandeld

CAB

geaccepteerd


Dit is een basisfunctionaliteit voor de BRO

BRO-8039

12

BM20 10 00172

Wageningen Environmental Research

Als dataleverancier wil ik dat een aantal decimalen in de SFR catalogus worden aangepast.

SFR

afgehandeld

CAB

is geen wijzigingsverzoek

Registratieobject is nog in ontwikkeling, deze aanpassing is nodig voor productie en zal meegenomen worden in de komende werkafspraak voor SFR.


8

 BM20 08 00098

Gemeente Amsterdam

Als bronhouder wil ik dat bij een terugmelding op mijn registratieobject(en) de dataleverancier hier ook een notificatie van ontvangt, zodat ik de terugmelding niet zelf door hoef te sturen naar de dataleverancier.

BRO systeem

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Proces terugmeldingen gaat worden doorontwikkeld, mogelijk om dit verzoek daarin te koppelen.

BROK-3304

2

BM20 09 00159


Stichting
Waternet

Als meetnetbeheerder wil ik meerdere buizen per keer aan kunnen leveren in het bericht GMW-inplaatsen, zodat ik dit niet per inplaatsing hoef te doen.

GMW

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Relevante eis met waarde voor meerdere gebruikers. Gaat om wijziging op de standaard: wordt samen met andere wensen op de standaard van GMW bij volgende juridische versie van GMW geg. catalogus doorgevoerd.

BROK-3301

1


BM20 09 00159


Stichting
Waternet

Als meetnetbeheerder wil ik dat het GMW-attribuut '7.7.1 lengte ingeplaatst deel' een waardebereik krijgt van 1 tot 200 meter, zodat ik ingeplaatste stijgbuisdelen < 50 mtr kan registreren

GMW

afgehandeld

CAB

geaccepteerd

Relevante eis met waarde voor meerdere gebruikers. Gaat om wijziging op de standaard: wordt samen met andere wensen op de standaard van GMW bij volgende juridische versie van GMW geg. catalogus doorgevoerd

BROK-3300
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.