Skip to main content
Skip table of contents

Handreiking Afname BRO Gegevens

BRO Uitgiftekanalen
Handreiking voor afname van BRO-gegevens
(januari 2021)


Colofon

Uitgegeven door

Ministerie van BZK – Programmabureau BRO

Datum

januari 2021

Versie

3.0Website

www.basisregistratieondergrond.nlContact

Support@broservicedesk.nl

Inleiding

Voorwoord

Betrouwbare en toegankelijke informatie over de samenstelling en opbouw van de ondergrond is van groot belang voor een dichtbevolkt land als het onze. Het helpt overheden, bedrijven en burgers om op feiten gebaseerde beslissingen te nemen over het gebruik van de ondergrond, bijvoorbeeld in verband met bereikbaarheid, waterveiligheid, warmte- en koudeopslag, aardgasproductie en de winning van aardwarmte. Ook voorkomen we zo dat informatie dubbel worden ingewonnen omdat het niet centraal is geregistreerd. Het verzamelen, beschikbaar stellen, en gebruiken van al deze informatie is sinds september 2015 wettelijk vastgelegd in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Op 1 januari 2018 is het eerste deel van de Wet BRO in werking getreden, op 1 januari 2020 het tweede deel. Omdat de BRO onderdeel is van het Stelsel van Basisregistraties, is het verplicht gebruik van BRO-gegevens in werkprocessen van overheidsorganisaties opgenomen in de Wet BRO.

Doelstelling

Veel partijen hebben te maken met de BRO: bestuursorganen (overheden, Rijksdiensten), maar ook burgers en bedrijven. Uit gebruikersonderzoek is gebleken dat niet iedereen op de hoogte is van de verschillende uitgiftekanalen van BRO-gegevens en de functionele en technische mogelijkheden die deze kanalen bieden. Deze handreiking biedt daarom een laagdrempelige overzichtsbeschrijving van de BRO-uitgiftekanalen en geeft uitleg over het gebruik daarvan. Het ondersteunt daarmee overheden en bedrijfsleven in het maken van keuzes t.b.v. het gebruik (verplicht voor overheidsorganisaties) van BRO-gegevens in de dagelijkse praktijk. Vanuit dit document wordt verwezen naar meer gedetailleerdere informatie en documentatie over de individuele BRO-uitgiftekanalen.

Doelgroepen

Doelgroepen voor dit document zijn organisaties en personen die aan de afnamekant van de BRO opereren, waaronder bestuursorganen (bestuurders, beleidsmakers, BRO-coördinatoren) en bedrijven (ingenieurs, software-leveranciers).

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de verschillende uitgiftekanalen van de BRO. In de daaropvolgende hoofdstukken volgt een meer gedetailleerde beschrijving van ieder uitgiftekanaal.

Overzicht van BRO Uitgiftekanalen

Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende type afnemers en bijbehorende BRO-uitgiftekanalen

Afnemers

De afnemers van BRO-gegevens en modellen zijn onder te verdelen in 5 gebruikersgroepen:

 1. Overheden (bestuursorganen, zowel uit oogpunt van gegevensbeheer als uit hergebruik)
 2. Bedrijven vanuit de inhoud (landbouw, industrie, adviesbureaus, commercieel)
 3. Bedrijven vanuit de ICT (softwareleveranciers, geo-informatie adviesbureaus)
 4. Kennisinstellingen (lager-, middelbaar-, hoger onderwijs, onderzoeksinstellingen)
 5. Burgers


Daarnaast zijn afnemers ook in te delen in gebruikers- "communities" (niet-limitatief):

 1. Beleidsmakers (inhoudelijk experts die BRO-gegevens gebruiken t.b.v. voor beleidsvorming)
 2. Planvormers (inhoudelijk experts die BRO-gegevens gebruiken t.b.v. het maken van omgevings-plannen en voor het uitvoeren van MER studies
 3. Vergunningverleners (inhoudelijk experts die BRO-gegevens gebruiken t.b.v. vergunningverlening)
 4. Ingenieurs bij bouwbedrijven en ingenieursbureaus (inhoudelijk experts die BRO-gegevens gebruiken bij het ontwerpen en realiseren van infrastructurele werken zoals wegen, bruggen, dijken)
 5. Agrariërs (inhoudelijk experts die gebruik maken van de bodeminformatie in de BRO)
 6. Hydrologen (inhoudelijk experts die BRO-gegevens gebruiken voor watermanagement en -winning)
 7. Geologen (inhoudelijk experts die in het kader van olie- en gaswinning BRO-gegevens gebruiken)
 8. Bodem(sanering)onderzoekers (inhoudelijk experts op het gebied van bodemsanering)
 9. Beheerders van kabels en leidingen (inhoudelijk experts die kabels en leidingen beheren)
 10. Archeologen (inhoudelijk experts die BRO-gegevens gebruiken t.b.v. archeologisch onderzoek)
 11. Gegevensproducenten (inhoudelijk experts die BRO-gegevens produceren)
 12. Softwareontwikkelaars (maken specifieke software t.b.v. gebruik door inhoudelijk experts)
 13. Overige belangstellenden (burgers, wetenschappers, bedrijven)

Overzicht van uitgiftekanalen, behorend tot de Wet Bro

Er zijn vijf mogelijkheden om gegevens die in de Landelijke Voorziening BRO geregistreerd zijn op te vragen.

#

Uitgiftekanalen

Omschrijving

Doelgroep

1

BROloket

Via het BROloket is het mogelijk de door de Wet BRO authentiek verklaarde gegevens en modellen m.b.t. de ondergrond te zoeken, te selecteren, te bekijken en te downloaden.

Aangeleverde gegevens zijn de volgende dag beschikbaar in het BROloket (nachtelijke update).
Aanmelden bij de BRO is voor het gebruik van het BROloket niet nodig.

Het BROloket is vooral geschikt voor gebruikers die interactief BRO-gegevens willen zoeken, bekijken en downloaden.

2

BRO uitgifte API

Via de BRO uitgifte API is het mogelijk om volledig geautomatiseerd gegevens op te vragen uit de Landelijke Voorziening BRO. Via dit kanaal worden ook een aantal extra attributen uitgeleverd die specifiek bedoeld zijn voor de bronhouder, inwinner en leverancier van het betreffende object. De BRO uitgifte API kan gebruikt worden om zowel "kenset" gegevens (basis attributen) als ook een "volledige set" (alle attributen) van registratieobjecten op te halen.

Aangeleverde gegevens zijn direct (instantaan) beschikbaar zodra gegevens in de BRO zijn geregistreerd. Aanmelden bij de BRO is voor het gebruik van de BRO uitgifte API noodzakelijk. Ook is een PKI overheid certificaat noodzakelijk voor het gebruik van de webservice.

Vooral bedoeld voor softwareontwikkelaars, die via de BRO uitgifte API gegevens afnemen en vervolgens beschikbaar stellen in systemen waarin deze BRO-gegevens nodig zijn.

3

PDOK en Nationaal Georegister

Via Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) worden BRO-gegevens geleverd via OGC webservices voor direct gebruik in GIS systemen. Daarnaast worden datasets ook als één geheel (gehele Nederlandse grondgebied) uitgeleverd via bulk download services (ATOM feeds).
Ook worden gegevens geplot in een eenvoudige viewer applicatie, de PDOK viewer. De BRO modellen worden gevisualiseerd in de PDOK viewer.

Aangeleverde gegevens worden dagelijks beschikbaar gesteld in PDOK. Aanmelden bij de BRO is voor het gebruik van PDOK niet nodig.

Via het Nationaal Georegister (NGR) kan metadata van BRO datasets en BRO webservices worden geraadpleegd. Het NGR biedt een (OGC:CSW) catalog service en een metadata portaal

PDOK OGC services zijn met name bedoeld voor experts die Geografische Informatie Systemen (GIS) gebruiken. Deze GIS systemen kunnen direct gekoppeld worden met de OGC compliant BRO webservices van PDOK.

Het primaire doel van de PDOK viewer is PDOK afnemers snel een beeld te geven van het BRO aanbod (en overige datasets). De PDOK viewer levert daarom slechts beperkte functionaliteit (alleen bekijken van gegevens)

4

GDI Knooppunten
(gepland, nog niet gerealiseerd)

Afname via GDI (Generieke Digitale Infrastructuur) knooppunt van de overheid (o.a. Centraal Aansluitpunt, DSO Landelijke Voorziening)

Omgevingswet


Belangrijkste kenmerken per kanaal.

#

Kanaal

Toegang

Update frequentie

Aanmelding nodig?

URL

1

BROloket

Open, gratis

Dagelijks ('s nachts)

Nee

www.broloket.nl2

BRO uitgifte API

Secure (PKI Overheid), gratis

Direct (instantaan)

Ja

https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-bro/aanleveren-opvragen/tools-tips/bro/

3

PDOK en Nationaal Georegister

Open, gratis

Dagelijks ('s nachts)

Nee

www.pdok.nl en
www.nationaalgeoregister.nl

4

GDI Knooppunten
(gepland, nog niet gerealiseerd)

Secure (PKI Overheid, gratis

Direct (instantaan)

Ja

www.digitaleoverheid.nl (knooppunten en het stelsel van basisregistraties)

Overige uitgiftekanalen, niet behorend tot de Wet Bro

De uitgiftekanalen benoemd in paragraaf 2.3 vallen onder de Wet Bro. Dat betekent dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verantwoordelijk is voor de werking en kwaliteit van de uitgiftekanalen. Het ministerie is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens, Dat zijn de bronhouders. Naast die uitgiftekanalen zijn er voorzieningen die BRO gegevens aanbieden. Het ministerie is niet verantwoordelijk voor deze voorzieningen.

#

Uitgiftekanalen

Omschrijving

1

DINOloket

Het DINOloket bestaat uit een viewer waarmee BRO en NIET-BRO (DINO) gegevens c.q. modellen in samenhang bekeken en gedownload kunnen worden m.b.v. geografische en administratieve filters
De NIET-BRO-gegevens zijn bijvoorbeeld gegevens uit de DINO database die niet geconverteerd zijn naar de BRO i.v.m. het (te) lage kwaliteitsniveau.

BRO-gegevens zijn de volgende dag beschikbaar in het DINOloket (nachtelijke update).
Aanmelden bij de BRO is voor het gebruik van het DINOloket niet nodig.
Het DINOloket is een webapplicatie en bereikbaar via de URL www.dinoloket.nl.
Het DINOloket is in beheer bij TNO GDN (Geologische Dienst Nederland).

De formaten van het DINOloket zijn identiek aan die van het BROloket, met uitzondering van het GEF formaat, dat alleen via het DINOloket wordt uitgeleverd bij geotechnisch sondeeronderzoek.

Meer informatie:

https://www.dinoloket.nl/over-ons


2

Bodemdata Loket

Het Bodemdata Loket (opvolger van het BISNL Loket) bestaat uit een viewer waarmee BRO en NIET-BRO (BISNL) gegevens c.q. modellen in samenhang bekeken en gedownload kunnen worden m.b.v. geografische en administratieve filters.
Het Bodemdata Loket wordt op dit moment aangepast. Na oplevering bevat het loket naast de gebruikelijke gegevens ook een aantal afgeleide producten zoals de veel gevraagde organischestofkaart en de textuurkaart.

Het Bodemdata Loket is een webapplicatie en bereikbaar via de URL www.bodemdata.nl en is in beheer bij WENR (Wageningen Environmental Research).

De formaten van het Bodemdata Loket zijn identiek aan die van het BROloket, met uitzondering van bodemspecifieke formaten, die alleen via het Bodemdata Loket worden uitgeleverd.

3

GIS pakketten

Dit zijn voorzieningen/pakketten waarin BRO gegevens worden aangeboden, gecombineerd met andere gegevens over de boven- en/of ondergrond,

BROloket

Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft het uitgiftekanaal BROloket.

Algemene beschrijving

Dit loket bestaat uit een viewer waarmee BRO-gegevens c.q. modellen bekeken en gedownload kunnen worden m.b.v. geografische en administratieve filters. Het BROloket biedt ook specifieke functionaliteit op modellen voor het maken van bijvoorbeeld dwarsdoorsnedes en appelboringen.

BROloket versus DINOloket

Het BROloket stelt uitsluitend BRO gegevens en modellen beschikbaar. Gedurende het programma BRO zullen steeds meer gegevens, die op dit moment nog in DINO zijn opgeslagen, gemigreerd worden naar de BRO. Echter, niet alle gegevens kunnen gemigreerd worden naar de BRO in verband met de kwaliteitseisen die de BRO stelt. Gegevens in DINO die niet geconverteerd kunnen worden naar de BRO en dus in DINO achterblijven, zullen i.c.m. BRO-gegevens via het DINOloket ontsloten blijven worden.

Gebruik in de praktijk

Toegang tot het kanaal

Het BROloket is een webapplicatie en bereikbaar via de URL www.broloket.nl.

Primaire doelgroep

Inhoudelijk deskundigen uit het werkveld ondergrond.

Gegevens en Formaten

De volgende gegevens en formaten worden via dit kanaal verstrekt. Individuele onderzoeken kunnen worden gedownload via de knop 'download grafiek'. Een selectie van onderzoeken kunnen worden aangevraagd en gedownload via een link in het ontvangen mailbericht. Bij selectie van onderzoeken worden de gegevens in XML formaat geleverd.

RO of Deel-RO

Code

Formaat

Geotechnisch sondeeronderzoek

CPT

Individueel onderzoek:
visualisatie grafieken (conusweestand, plaatselijke wrijving, hellingresultante, wrijvingsgetal, sondeertrajectlengte, sondeertrajectdiepte) in svg

Selectie onderzoeken:
IMBRO XML (via download)
GEF (visualisatie grafiek)

Grondwatermonitoringput

GMW

Individuele put:
visualisatie 'filterstelling put' in svg
visualisatie 'Materiele put geschiedenis' in svg

Selectie putten:
IMBRO XML (download)

Grondwatermonitoringnet Zichtbaar via een grondwatermonitoringput

GMN

Individueel onderzoek:
geen visualisatie, alleen basisgegevens worden getoond

Selectie onderzoeken:
IMBRO XML (download)

Grondwaterstandonderzoek Zichtbaar via een grondwatermonitoringput

GLD

Individueel onderzoek:
grafiek nog in png, jpeg, svg, csv, xls

Selectie onderzoeken:
IMBRO XML (download)

Grondwatersamenstellingsonderzoek Zichtbaar via een grondwatermonitoringput

GAR

Individueel onderzoek:
Tabel in xlsx

Selectie onderzoeken:
IMBRO XML (download)

Bodemkundig Booronderzoek

BHR-P

Individueel onderzoek:
visualisatie boormonsterprofiel in png

Selectie onderzoeken:
IMBRO XML (download)

Geotechnische booronderzoek (Boormonsterbeschrijving en Boormonsteranalyse)

BHR-GT
(BMB+BMA)

Individueel onderzoek:
geen visualisaties, alleen basisgegevens worden getoond

Selectie onderzoeken:
IMBRO XML (download)

NB Bij download worden zowel de BMB als de BMA geleverd. Gegevens uiteraard netjes gescheiden in aparte mapjes.

Geologisch booronderzoek Inwerkingtreding 1 juli 2021

BHR-G

Nog in ontwikkeling

Bodemkundig Wandonderzoek

SFR

Individueel onderzoek:
geen visualisaties, alleen basisgegevens worden getoond

Selectie onderzoeken:
IMBRO XML (download)

Bodemkaart

SGM

ZIP (Geopackage) (download)

Dwarsdoorsnede en appelboor zijn niet van toepassing

Geomorfologische kaart

GMM

ZIP (Geopackage) (download)

Dwarsdoorsnede en appelboor zijn niet van toepassing

GeoTOP (Model)

GTM

ZIP (Modelgegevens in ArcGIS formaat (MXD, IMG, XLS))

3D visualisatie van het BRO model in SubsurfaceViewer-kaartbladen

Dwarsdoornsede: PDF
Appelboor: PDF

Digitaal Geologisch Model

DGM

ZIP (Modelgegevens in ArcGIS formaat (MXD, IMG, XLS))

3D visualisatie van het BRO model in SubsurfaceViewer-kaartbladen

Dwarsdoornsede: PDF
Appelboor: PDF

REGIS II (Model)

HGM

ZIP (Modelgegevens in ArcGIS formaat (MXD, IMG, XLS))

3D visualisatie van het BRO model in SubsurfaceViewer-kaartbladen

Dwarsdoornsede: PDF
Appelboor: PDF

Functionaliteit

BROloket biedt de volgende functionaliteit

#

Applicatie Onderdeel

Functionaliteit

Toelichting

1a

Loket voor Gegevens

Selecteren

Geografisch en/of inhoudelijk selectie

1b

Loket voor Gegevens

Viewen

Bekijken van BRO-gegevens

1c

Loket voor Gegevens

Download

Download na filter (attribuut of geografisch)

2a

Loket voor Modellen

Selecteren

Geografisch en/of inhoudelijk selectie

2b

Loket voor Modellen

Viewen

Bekijken van BRO modellen

2c

Loket voor Modellen

Download

Download na filter (attribuut of geografisch)

2d

Loket voor Modellen

Appelboor

Model voorspellingen op een bepaalde locatie

2e

Loket voor Modellen

Dwarsdoorsnede

Model voorspellingen op een transect

Meer informatie

Meer informatie over dit kanaal is beschikbaar op https://basisregistratieondergrond.nl/werken-bro/producten-diensten/broloket/ en https://www.broloket.nl/snelstart-ondergrondgegevens .

BRO uitgifte API

Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft het uitgiftekanaal BRO uitgifte API.

Algemene beschrijving

Via de BRO uitgifte API kunnen volledig geautomatiseerd BRO-gegevens worden opgevraagd. Zodra gegevens in de BRO worden geregistreerd, zijn deze direct (instantaan) via de BRO uitgifte API beschikbaar. Via dit kanaal worden ook een aantal extra attributen (KvK-nummers van de inwinner en de leverancier) uitgeleverd die specifiek bedoeld zijn voor de bronhouder en/of de leverancier van het betreffende object. De BRO uitgifte API is vooral geschikt voor "machine-to-machine" gegevensuitwisseling met afnemende softwaresystemen.

Gebruik in de praktijk

Deze paragraaf beschrijft hoe de BRO uitgifte API in de praktijk gebruikt kan worden.

Toegang tot het kanaal

De BRO uitgifte API is bereikbaar via de URL https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-bro/aanleveren-opvragen/gegevens-opvragen/. Voor het gebruik van de service is een PKI overheid certificaat benodigd.

Primaire doelgroep

Leveranciers van softwaresystemen die gebruikt worden in het werkveld ondergrond.

Gegevens en Formaten

De volgende gegevens en formaten worden via dit kanaal verstrekt.


Code

Formaat

Verkrijging

Geotechnisch sondeeronderzoek

CPT

IMBRO XML

Secure SOAP Service*

Grondwatermonitoringput

GMW

IMBRO XML

Secure SOAP Service*

Bodemkundig Booronderzoek

BHR-P

IMBRO XML

Secure SOAP Service*

Geotechnische booronderzoek (boormonsterbeschrijving + boormonsteranalyse)

BHR-GT (BMB+BMA)

IMBRO XML

Secure SOAP Service*

Bodemkundige Wandonderzoek

SFR

IMBRO XML

Secure SOAP Service*

Geologisch booronderzoek

BHR-G

IMBRO XML

Nog in ontwikkeling

Grondwaterstandonderzoek

GLD

IMBRO XML

Secure SOAP Service*

Grondwatermonitoringnet

GMN

IMBRO XML

Secure SOAP Service*

Grondwatersamenstellingsonderzoek

GAR

IMBRO XML

Secure SOAP Service*

* Aanmelden bij de BRO is hiervoor noodzakelijk. Ook heeft u een PKI Overheid certificaat nodig.
BRO Modellen: gezien de aard van BRO Modellen worden deze niet via de BRO uitgifte API beschikbaar gesteld.

Functionaliteit

Op basis van query's (filters) op de SOAP service kunnen de benodigde gegevens worden gedownload.

Meer informatie

Meer informatie over dit kanaal is beschikbaar op https://basisregistratieondergrond.nl/werken-bro/producten-diensten/bro/ .

PDOK

Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft het uitgiftekanaal PDOK.

Algemene beschrijving

Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is een centrale voorziening voor het ontsluiten van geo-datasets van de overheid. PDOK biedt een ruime keuze aan actuele, betrouwbare en altijd beschikbare digitale geo-informatie van de overheid, waaronder sinds 2018 ook BRO-gegevens c.q. modellen. Deze zijn opvraagbaar via Open Geospatial Consortium (OGC) compliant webservices (zie APPENDIX 1 en APPENDIX 2) en ATOM feeds (bulk downloads in de vorm van gezipte bestanden), in lijn met overige geo-basisregistraties zoals BRT, BGT, BAG en BRK. Naast webservices biedt PDOK ook een eenvoudige viewer applicatie waarmee een gebruiker snel een beeld kan krijgen van het gegevensaanbod van PDOK. PDOK BRO webservices zijn open en kosteloos te gebruiken door overheden, bedrijven en burgers.

Gebruik in de praktijk

Deze paragraaf beschrijft hoe PDOK in de praktijk gebruikt kan worden.

Toegang tot het kanaal

De algemene website van PDOK is bereikbaar via www.pdok.nl. De PDOK OGC en ATOM webservices zijn bereikbaar via www.pdok.nl/datasets en vindbaar via www.nationaalgeoregister.nl.
De PDOK Viewer is bereikbaar via www.pdok.nl/viewer.

Primaire doelgroep

Personen binnen overheid of bedrijfsleven die gebruik maken van GIS systemen. Ook burgers kunnen de PDOK services en PDOK viewer gebruiken. Systemen in de BRO-keten (m.n. het Bronhouderportaal BRO) maken ook gebruik van PDOK webservices.

Gegevens en Formaten

Op dit moment worden onderstaande BRO registratieobjecten via PDOK ontsloten.


Code

Formaat

Verkrijging

Geotechnisch sondeeronderzoek

CPT

ZIP (Geopackage)
PNG (via WMS)

ATOM feed
OGC:WMS service

Grondwatermonitoringput

GMW

ZIP (Geopackage)
PNG (via WMS)

ATOM feed
OGC:WMS service

Grondwaterstandonderzoek De datasets GLD, GMN en GAR worden niet per WMS ontsloten, omdat de datasets geen locatiegegevens bevatten. De gegevens horen bij de grondwatermonitoringputten die via de GMW beschikbaar zijn.

GLD

ZIP (Geopackage)

ATOM feed

Grondwatermonitoringnet

GMN

ZIP (Geopackage)

ATOM feed

Grondwatersamenstellingsonderzoek

GAR

ZIP (Geopackage)

ATOM feed

Bodemkundige Boormonsterbeschrijving

BHR-P

ZIP (Geopackage)
PNG (via WMS)

ATOM feed
OGC:WMS service

Geotechnisch Booronderzoek

BHR-GT (BMB+BMA)

ZIP (Geopackage)
PNG (via WMS)

ATOM feed
OGC:WMS service

Geotechnisch Booronderzoek v2 Dataset Geotechnisch Booronderzoek v2 (BHR-GT v2) treedt wettelijk per 1-7-2021 in werking. Tot dit tijd blijft BHR-GT beschikbaar)

BHR-GT V2 (BMB+BMA)

ZIP (Geopackage)
PNG (via WMS)

ATOM feed
OGC:WMS service

Bodemkundig Wandonderzoek v1

SFR

ZIP (Geopackage)
PNG (via WMS)

ATOM feed
OGC:WMS service

Geologisch booronderzoek

BHR-G

Nog in ontwikkeling

Nog in ontwikkeling

Bodemkaart

SGM

ZIP (Geopackage)
PNG (via WMS)

ATOM feed
OGC:WMS service

Geomorfologische kaart

GMM

ZIP (Geopackage)
PNG (via WMS)

ATOM feed
OGC:WMS service

GeoTOP (Model)

GTM

ZIP (Modelgegevens in ArcGIS formaat (MXD, IMG, XLS

ATOM feed

Digitaal Geologisch Model

DGM

ZIP (Modelgegevens in ArcGIS formaat (MXD, IMG, XLS))

ATOM feed

REGIS II (Model)

HGM

ZIP (Modelgegevens in ArcGIS formaat (MXD, IMG, XLS))

ATOM feed

Gebruik van OGC Webservices en ATOM feeds in GIS

Het gebruik van OGC webservices in GIS pakketten is nader beschreven op https://pdok-ngr.readthedocs.io/services.html en https://www.pdok.nl/how-to-faq1.
Door ondergrondgegevens via OGC webservices op te nemen in GIS pakketten kunnen de gegevens gecombineerd worden met andere gegevens. De gegevens kunnen worden bekeken, maar niet verwerkt. Door ondergrondgegevens via een ATOM feed in te lezen in een GIS pakket, kunnen de ondergrondgegevens gecombineerd worden met andere gegevens en vooral ook worden geanalyseerd.

Nationaal Georegister en PDOK

Het Nationaal Georegister (onderdeel van PDOK) bevat metadata beschrijvingen van geografische datasets en webservices in Nederland. Ook de PDOK datasets en webservices, waaronder de BRO datasets en webservices, zijn beschreven in het NGR (www.nationaalgeoregister.nl). Het NGR stelt metadata beschikbaar via een OGC:CSW webservice en via een user interface (zie Appendix 3).

Meer informatie

Meer informatie over dit kanaal is beschikbaar op https://basisregistratieondergrond.nl/werken-bro/producten-diensten/pdok/

Appendix 1 Open Geospatial Consortium (OGC) Webservices

De Nederlandse geo-infrastructuur PDOK ontsluit gegevens middels een aantal Open Geospatial Consortium (OGC) standaarden. De Open Geospatial Consortium (OGC) is een internationale organisatie die de leiding heeft in de ontwikkeling van interoperabele standaarden voor geografische diensten. De belangrijkste OGC standaarden in gebruik in Nederland zijn:

 1. Web Map Service (WMS) NB Alleen de Web Map Service is op dit moment voor de datasets van de BRO van toepassing. – deze zogenaamde viewservice genereert een statische kaartuitsnede van geo-informatie in een image formaat zoals PNG, GIF of JPEG
 2. Web Feature Service (WFS) – deze zogenaamde download service is een protocol voor het opvragen van geografische VECTOR data en de daarbij behorende attributen, al dan niet via een ruimtelijk filter. Gegevens worden uitgeleverd in GML formaat
 3. Web Coverage Service (WCS) – deze zogenaamde download service is een protocol voor het opvragen van geografische RASTER data en de daarbij behorende attributen, al dan niet via een ruimtelijk filter (vooral voor BRO modellen van belang). Gegevens worden uitgeleverd in GeoTIFF of JPEG2000 (lossless compression) formaat

Zie https://pdok-ngr.readthedocs.io/services.html voor een uitgebreide uitleg van OGC services. Voor het gebruik van OCG services in GIS pakketten zie https://pdok-ngr.readthedocs.io/services.html en https://www.pdok.nl/how-to-faq1

Appendix 2 ATOM feed Webservices

BRO datasets worden als één geheel (landsdekkend) als downloadbare bestanden aangeboden via ATOM Feeds. ATOM Feeds zijn webfeeds die, net zoals RSS, geabonneerde gebruikers automatisch op de hoogte brengen van nieuwe releases en updates.
Een ATOM Feed bestaat uit een XML-bestand met een doorverwijzing (hyperlink) naar een download bestand (ZIP-file met gegevens), zie onderstaand voorbeeld. In de XML is beperkt metadata opgenomen over het ZIP-bestand. BRO-gegevens zijn ook beschikbaar als ATOM Feeds via https://www.pdok.nl/downloads//article/basisregistratie-ondergrond-bro (tabblad downloads).
De ATOM's hebben ook een gebruiksvriendelijke weergave in HTML gekregen waardoor ze bijvoorbeeld onderstaand scherm tonen:


De andere mogelijkheid is om de ATOM Feed te openen in een feed reader (bijv. Feedly) of Firefox om de bijgesloten ZIP-bestanden te downloaden. Indien deze niet beschikbaar zijn, is het bestand ook via de entrylink element te downloaden, zie regels 9-10 in onderstaand voorbeeld.

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">
     ...
     <entry>
          <id>inspireadressen.zip</id>
          <title type="text" xml:lang="nl">inspireadressen.zip</title>
          <content type="text">Downloadgrootte: 1.4 GB</content>
          <updated>2015-07-07T22:00:00.000Z</updated>
          <link href=" http://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspireadressen/extract/inspireadressen.zip "

rel="alternate" type="application/x-compressed" hreflang="nl" length="1517044532"/>
          <link href=" http://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspireadressen/extract/inspireadressen.zip "

hreflang="nl"/>
          <rights type="text">Copyright (c) 2012, Kadaster en Openbare Registers</rights>
          <category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/28992" label="Amersfoort / RD

New"/>
          <georss:polygon>50.6 3.1 50.6 7.3 53.7 7.3 53.7 3.1 50.6 3.1</georss:polygon>
     </entry>
</feed>

Appendix 3 Stappenplan opzoeken BRO gegevens in NGR


Stap 1: Zoek een service via zoekwoord:


Resultaat is een lijst van zoekresultaten wordt getoond:
 
Stap 2: Selecteer één zoekresultaat voor een bepaald BRO gegeven (WMS service of ATOM feed). Een uitgebreide servicebeschrijving wordt vervolgens getoond, inclusief de webservice URL:

Stap 3: Voeg de webservice URL vervolgens toe in een GIS pakket (copy-paste). De door de webservice gepubliceerde gegevens worden vervolgens zichtbaar in het GIS pakket.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.