Skip to main content
Skip table of contents

Werkafspraak BHR-GT tranche 2

Aanleiding

De catalogus Booronderzoek geotechnisch boormonsterbeschrijving & geotechnisch boormonsteranalyse uit tranche 2 is gebaseerd op de NEN-en ISO 14688 norm. Bronhouders willen volledig volgens de NEN-en ISO 14688 norm kunnen aanleveren. Deze norm is gelijktijdig met de catalogus ontwikkeld. Tijdens het implementeren van de software door leveranciers en landelijke voorziening zijn een aantal bevindingen gedaan welke de juiste werking van de keten in de weg staan. De meeste hebben betrekking op kleine discrepanties tussen de catalogus en de NEN-en ISO 14688 norm. Een gedeelte daarvan wordt in de norm opgelost met een correctie blad, een ander gedeelte dient met een werkafspraak opgelost te worden voor de BRO catalogus. In de catalogus (versie 1.99) zijn alle bevindingen opgelost. Deze catalogus(versie 1.99) treedt echter pas op 1 januari 2021 in werking en bevat ook nieuwe functionaliteit. Deze werkafspraak legt uit welke oplossingen uit de tranche 3 catalogus we al begin 2020 gaan implementeren zodat de keten goed blijft werken en alle bronhouders en leveranciers van de BRO volledig volgens de 14688 (inclusief het correctieblad) kunnen aanleveren.


Status

Deze werkafspraak is afgestemd met het werkveld (rechtstreeks met NEN-en ISO 14688 norm commissie, VOTB, softwareleveranciers) en daarnaast ook nog behandeld met andere stakeholders in de sprintreviews van het team standaardisatie. De keten is volledig op de werkafspraak aangepast en getest. Na succesvolle test met enkele externe ketenpartners is de werkafspraak vastgesteld door de programmamanager BRO. Deze werkafspraak blijft gelden tot inwerking treden van de 1.99 versie van de catalogus BHR-GT (naar verwachting op 1-1-2021).

Werkafspraak

Bevindingen

De gehele keten van de BRO (bronhouders, softwareleveranciers, Bronhouderportaal, Landelijke voorziening BRO, het BRO loket en PDOK) implementeert de oplossingen van de bevindingen die in de tranche 3 catalogus zijn opgenomen.

Als bijlage bij deze werkafspraak is er een excel bestand. Hierin staat per bevinding over welke tekst in de tranche 2 catalogus deze gaat, met welke tekst in de tranche 3 catalogus (versie 1.99) deze is opgelost en wat op hoofdlijnen de impact is. Het gaat hierbij om 38 bevindingen die blokkerend zijn voor implementatie (11 hiervan hebben rechtstreeks op NEN-en ISO 14688 betrekking).

                

De definitieve versie van het correctieblad welke binnenkort gepubliceerd wordt op https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENISO-1468812019-nl.htm heeft geleid tot 14 additionele wijzigingen in de catalogus die worden meegenomen in de tranche 3 catalogus versie 1.99.


Bepaling verticale vervorming

We implementeren de “Bepaling verticale vervorming” niet in de keten. Pas vanaf realisatie in de keten van de 1.99 catalogus zal de opvolger (bepaling zettingseigenschappen) worden geïmplementeerd in de gehele keten.


 

Volgende versie catalogus

De bevindingen zijn in de 1.99 versie van de catalogus opgelost. Daarmee bevat de 1.99 catalogus een oplossing voor alles wat onder deze werkafspraak valt. De catalogus 1.99 wordt aangeboden aan de programmastuurgroep ter vaststelling. Naar verwachting treedt deze op 1-1-2021 in werking.


Tijdspad

Bronhouderportaal, Landelijke voorziening BRO, het BRO loket en PDOK hebben de werkafspraak geïmplementeerd.

 De implementatie van de volledige 1.99 catalogus inclusief de bepaling zettingseigenschappen volgt in de loop van 2020. Na inwerking treden van de 1.99 catalogus (naar verwachting 1-1-2021) wordt deze werkafspraak overbodig en zal deze vervallen.

Toelichting

De NEN-en ISO 14688 is een standaard die tegelijkertijd met de BHR-GT catalogus is ontwikkeld en vastgesteld. Er is daarbij gestreefd naar maximale afstemming. Toch moeten we met deze werkafspraak een aantal verschillen rechtzetten. De NEN norm commissie brengt ook een correctieblad uit om aan hun kant een aantal verbeteringen door te voeren.

De “Bepaling verticale vervorming” is in de catalogus 1.9 aan grote verandering onderhevig. Hij wordt opgevolgd door de “bepaling zettingseigenschappen” welke meer proeven bevat, een andere naamgeving en structuur heeft. Voor beheer is het zeer onwenselijk om nu deze bepaling aangeleverd te krijgen en vervolgens binnen een jaar (mogelijk sneller) de volgende versie van de catalogus in de keten te implementeren. Dit levert veel implementatie last op en permanent beheer van de oude vorm van de bepaling voor een naar verwachting zeer gering aantal leveringen.

Aandachtspunten

Het wordt afgeraden om vóór implementatie van de werkafspraak Geotechnische boormonster beschrijvingen aan te leveren aan de LV-BRO.  

Impact

Het betreft een behoorlijk aantal wijzigingen, een aantal daarvan is bij de bouw door het LV-BRO team meteen al geïmplementeerd, deze behoeven slechts bevestiging met deze werkafspraak. Ze zullen geen impact hebben op bouw van de LBV-BRO of op softwareleveranciers die hun software tegen de LV-BRO getest hebben. Een aantal zal echter impact hebben op de XSD’s (XML schemadefinities) en daarmee op de implementatie door de hele keten. Er zal dus een volgende versie van de software met aanpassingen uit deze werkafspraak moeten worden neergezet door de keten. De impact is met name significant voor software leveranciers en de LV-BRO. Een aantal van de wijzigingen is niet backwards compatible, zo zijn er bijvoorbeeld naamswijzigingen van een aantal attributen en aanpassingen in kardinaliteit. Dit betekent dat alle betrokken partijen hun software (hebben) moeten aanpassen.

Registratie

Het volledige overzicht voor de catalogus is te vinden in de bijlage, daarnaast zijn de individuele bevindingen ook terug te vinden op Github:

https://github.com/BROprogramma/BHR-GT/raw/gh-pages/Werkafspraken%20in%20wording/20200330%20werkafsprakenlijst%20BHR-GT.xlsx

Zie excel bestand genaamd “20200330 werkafsprakenlijst BHR-GT”


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.