Skip to main content
Skip table of contents

Berichtencatalogus Innamewebservice BHR-GT

Deze versie van deze berichtencatalogus hoort bij de software van versie 1.1 BHR-GT. Per 1 april 2021 zal de nieuwe versie beschikbaar komen, horende bij software versie 2.1. 

In dit document staan links naar voorbeeldberichten die niet meer beschikbaar zijn.

Inleiding

Dit document beschrijft hoe een bronhouder en/of dataleverancier de gegevens over een geotechnisch booronderzoek (BHR-GT) kan opnemen in een verzoek voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Het document veronderstelt dat de lezer bekend is met de BHR-GT catalogus en het Bronhouderportaal. Nadere informatie is te vinden op www.basisregistratieondergrond.nl.

Het document veronderstelt dat de lezer beschikt over de kennis en vaardigheid om een XML-bestand te lezen en te schrijven.

De focus van het document ligt op het beschrijven van de structuur van de mogelijke berichten aan de hand van enkele voorbeelden. Andere zaken zoals definitie, kardinaliteit, domein en bedrijfsregels met betrekking tot de gegevensinhoud van de berichten staan in de catalogus. Vervolgstappen, zoals het valideren (testen), aanbieden en verwerken van een BRO-verzoek, staan beschreven in het Bronhouderportaal (zie www.basisregistratieondergrond.nl).

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de algemene opbouw van een BRO-verzoek.

Hoofdstuk 3 bevat een toelichting op enkele voorbeeldberichten.

Hoofdstuk 4 bevat de toegestane waarden van de gebruikte enumeraties (niet-beheerde waardenlijsten).

Hoofdstuk 5 bevat verwijzingen (URL's) naar de websites met toegestane waarden van de codelijsten (beheerde waardenlijsten).

Hoofdstuk 6 bevat een vertaaltabel, aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een entiteit of een attribuut, de Nederlandse naam in de catalogus kan worden opgezocht.

Versiehistorie

Versie

Datum

Omschrijving

1.031-12-2019Eerste versie.

Contactinformatie

Algemene informatie, documentatie en voorbeeld XML-berichten kunt u vinden op  www.basisregistratieondergrond.nl.

Heeft u een vraag over de BRO? Wij staan voor u klaar om u te helpen.

Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt contact opnemen met de BRO Servicedesk via een mail naar support@broservicedesk.nl .

Als u toegang heeft tot de BRO SelfServicedesk (alleen via desktop of laptop), kunt u daar inloggen en uw vraag stellen voor een extra snelle afhandeling.

Of bel ons op telefoonnummer 088 - 8664 999. Wij zijn op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

BRO-Verzoek

Dit hoofdstuk beschrijft de algemene opbouw van een BRO-verzoek. Een BRO-verzoek bestaat uit een brondocument verpakt in een 'request'. Paragraaf 2.1 beschrijft de verschillende requests van de BHR-GT inname webservice. Paragraaf 2.2 beschrijft het verband tussen de deelonderzoeken, waaruit een geotechnisch booronderzoek kan bestaan, en de wijze van aanleveren. Paragraaf 2.3 beschrijft de verschillende brondocumenten die in een request opgenomen kunnen worden. 

Requests

Om gegevens te registreren in de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO) moet u deze aanleveren bij het Bronhouderportaal in de vorm van een BRO-verzoek (zie  basisregistratieondergrond.nl).

Vervolgens is het BRO-verzoek het bestand in IMBRO/XML-formaat dat het BRO-brondocument bevat en als verzoek wordt aangeboden in het Bronhouderportaal.

De BHR-GT innamewebservice ondersteunt twee soorten requests.  Zie onderstaande tabel.

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Omschrijving

registrationRequestinnameverzoekMet dit verzoek kan een bronhouder en/of dataleverancier nieuwe gegevens overdragen aan de BRO (registreren).
correctionRequest correctieverzoek Met dit verzoek kan een bronhouder en/of dataleverancier in de BRO opgenomen gegevens vervangen (corrigeren).

Paragraaf 2.1.1 beschrijft in detail de opbouw van een  registrationRequest . Paragraaf 2.1.2 beschrijft op dezelfde manier een  correctionRequest .

RegistrationRequest

Met een registrationRequest (innameverzoek) wordt een nieuw registratieobject toegevoegd aan de BRO , of wordt een in de BRO aanwezig registratieobject aangevuld.

Een registrationRequest (innameverzoek) bestaat uit enkele transactiegegevens en een brondocument. De definities van de transactiegegevens staan in onderstaande tabel:

Naam in XML-bestandNederlandse naamTypeKardinaliteitDefinitie
requestReference verzoekkenmerkCharacterString1..1Een voor de dataleverancier unieke aanduiding van het innameverzoek.
deliveryAccountableParty bronhouderChamberOfCommerceNumber0..1

Het KvK-nummer van de bronhouder.

Regels:
Dit element mag niet aanwezig zijn als de dataleverancier tevens bronhouder is.
Dit element moet aanwezig zijn als de dataleverancier niet de bronhouder is.

broId BRO-IDRegistrationObjectCode0..1

De unieke aanduiding van een registratieobject, dat is opgenomen in de BRO.

Regels:
Dit element mag niet aanwezig zijn bij de initiële registratie van een registratieobject, met andere woorden in combinatie met een brondocument BHR_GT_CompleteReport_V1 of BHR_GT_StartReport_V1.
Dit element moet aanwezig zijn bij het aanvullen van een registratieobject, met andere woorden in combinatie met het brondocument BHR_GT_EndReport_V1.

qualityRegime kwaliteitsregimeQualityRegime1..1

De aanduiding van het kwaliteitsregime waaraan de gegevens in het brondocument voldoen.

Regels:
Toegestane waarden zijn IMBRO en IMBRO/A.

Toelichting:
De catalogus geeft aan wat de gevolgen van een waarde voor het kwaliteitsregime zijn op de kardinaliteit, het domein en de bedrijfsregels van de gegevensinhoud van een brondocument.

sourceDocumentbrondocumentSourceDocument1..1

Dit element bevat één van de gedefineerde brondocumenten.

Toelichting:
Het brondocument bevat de gegevens die in de BRO opgenomen moeten worden.
De gegevens in het brondocument zijn gespecificeerd in de catalogus.
Zie paragraaf 2.3 voor nadere informatie.

CorrectionRequest

Met een correctionRequest (correctieverzoek) kan de dataleverancier een registratieobject in één keer corrigeren. Het is niet mogelijk de waarde van een individueel attribuut te corrigeren; correcties kunnen alleen uitgevoerd worden door één van de gedefinieerde brondocumenten aan te bieden.

Een correctionRequest (correctieverzoek) bestaat uit enkele transactiegegevens en vooral een brondocument. De definities van de transactiegegevens staan in onderstaande tabel :

Naam in XML-bestandNederlandse naamTypeKardinaliteitDefinitie
requestReference verzoekkenmerkCharacterString1..1Een voor de dataleverancier unieke aanduiding van het innameverzoek.
deliveryAccountableParty bronhouderChamberOfCommerceNumber0..1

Het KvK-nummer van de bronhouder.

Regels:
Dit element mag niet aanwezig zijn als de dataleverancier tevens bronhouder is.
Dit element moet aanwezig zijn als de dataleverancier niet de bronhouder is.

broId BRO-IDRegistrationObjectCode1..1

De unieke aanduiding van een registratieobject, dat is opgenomen in de BRO, waarvan de gegevens vervangen/gecorrigeerd moet worden.

Regels:
Een registratieobject met de opgegeven  broId  (BRO-ID) moet aanwezig zijn in de BRO.

qualityRegime kwaliteitsregimeQualityRegime 1..1

De aanduiding van het kwaliteitsregime waaraan de gegevens in het brondocument voldoen.

Regels:
Toegestane waarden zijn IMBRO en IMBRO/A.

Toelichting:
De catalogus geeft aan wat de gevolgen van een waarde voor het kwaliteitsregime zijn op de kardinaliteit, het domein en de bedrijfsregels van de gegevensinhoud van een brondocument.

correctionReasoncorrectieredenCorrectionReason1..1Aanduiding voor de reden waarom het registratieobject wordt vervangen/gecorrigeerd.
sourceDocumentbrondocumentSourceDocument1..1

Dit element bevat één van de gedefineerde brondocumenten.

Toelichting:
Het brondocument bevat de gegevens die de huidige gegevens in de BRO zullen vervanging.
De gegevens in het brondocument zijn gespecificeerd in de catalogus.
Zie paragraaf 2.3 voor nadere informatie.

Het attribuut  correctionReason (correctiereden) geeft aan waarom (een deel van) het registratieobject wordt vervangen/gecorrigeerd. Zie onderstaande tabel voor de lijst met toegestane waarden en hun betekenis:

Waarde

Omschrijving

bronhouder

Correctie van het attribuut bronhouder, zoals aangeboden bij het starten van de registratie.

eigenCorrectie

Correctie op initiatief van de dataleverancier.

inOnderzoek

Correctie naar aanleiding van een door de registratiebeheerder gestart onderzoek.

kwaliteitsRegime

Correctie van het attribuut kwaliteitsregime, zoals aangeboden bij het starten van de registratie.

Deelonderzoeken

BHR-GT bestaat uit vier deelonderzoeken:

 • Boormonsterbeschrijving.
 • Boormonsteranalyse.
 • Boormonsterfotografie.
 • Boorgatlogging.

De resultaten van een geotechnisch booronderzoek worden in delen of in hun geheel gerapporteerd. Wanneer de resultaten in delen worden gerapporteerd worden deze per deelonderzoek geregistreerd en dat betekent in transactietermen dat een BHR-GT registratieobject aangevuld moet kunnen worden en dat het daarmee een materiële geschiedenis opbouwt. Voor objecten met geschiedenis is het registreren een proces met een zekere duur. Het proces heeft een begin en een eind en daartussen kan zich de noodzaak voordoen nieuwe gegevens over te dragen.

BHR-GT wordt gefaseerd gerealiseerd en daarmee ontstaat een tijdelijke situatie waarin BHR-GT nog niet volledig is gedefinieerd en slechts een deel van de gegevens aangeboden kan worden. De huidige brondocumenten (zie paragraaf 2.3) beschrijven een deel van BHR-GT en dat is de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse. Later worden boormonsterfotografie en boorgatlogging toegevoegd (termijn nog onbekend). Pas dan is BHR-GT volledig gedefinieerd. Raadpleeg voor meer informatie de planning op www.basisregistratieondergrond.nl.

Brondocumenten

Een brondocument bevat de gegevens die geregistreerd worden in de LV BRO. Voor elk registratieobject staat in de bijbehorende catalogus waaraan die gegevens moeten voldoen.

Een brondocument is de eenheid waarin een verzameling gegevens worden geregistreerd, aangevuld of gecorrigeerd.  De gegevens in het brondocument zijn gedefinieerd in de catalogus. De catalogus definieert ook  gegevens die door het BRO-systeem worden gegenereerd of afgeleid; deze gegevens hoeven niet worden opgenomen in een brondocument.

Een brondocument wordt verpakt in een 'request'.  Vervolgens wordt het geheel als een bestand in IMBRO/XML-formaat in de vorm van een BRO-verzoek aangeboden in het Bronhouderportaal.

Het feit, dat de resultaten van een geotechnisch booronderzoek per deelonderzoek geregistreerd moeten kunnen worden en dat het geotechnisch booronderzoek gefaseerd gerealiseerd wordt, leidt ertoe dat momenteel de volgende drie brondocumenten zijn gedefinieerd:

Onderstaande tabel geeft per brondocument de belangrijkste onderdelen weer.

Brondocument

Algemene gegevensBMBBMARapportagedatum
BHR_GT_CompleteReport_V1++
BHR_GT_StartReport_V1++
BHR_GT_EndReport_V1
++

De betekenis van de tekens in de laatste 4 kolommen is als volgt:

 • Een √ geeft aan dat het onderdeel aanwezig moet zijn in het brondocument.
 • Een + geeft aan dat het onderdeel aanwezig mag zijn in het brondocument.
 • Een leeg veld geeft aan dat het onderdeel niet aanwezig mag zijn in het brondocument.

In de huidige fase van de definitie van het geotechnisch booronderzoek bestaat de boormonsteranalyse (BMA) uit de bepalingen:

 • Bepaling verticale vervorming.
 • Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte.
 • Bepaling korrelgrootteverdeling.
 • Bepaling watergehalte.
 • Bepaling organischestofgehalte.
 • Bepaling kalkgehalte.
 • Bepaling volumieke massa.
 • Bepaling volumieke massa vaste delen.

We implementeren de “Bepaling verticale vervorming” niet in de keten. Pas vanaf realisatie in de keten van versie 1.99 van de catalogus zal de opvolger "Bepaling zettingseigenschappen" worden geïmplementeerd in de gehele keten. De “Bepaling verticale vervorming” is in versie 1.9 van de catalogus aan grote verandering onderhevig. Hij wordt opgevolgd door de "Bepaling zettingseigenschappen" welke meer proeven bevat en een andere naamgeving en structuur heeft. Voor beheer is het zeer onwenselijk om nu deze bepaling aangeleverd te krijgen en vervolgens binnen een jaar (mogelijk sneller) de volgende versie van de catalogus in de keten te implementeren. Dit levert veel implementatie last op en permanent beheer van de oude vorm van de bepaling voor een naar verwachting zeer gering aantal leveringen. De BHR-GT innamewebservice geeft een foutmelding als de "Bepaling verticale vervorming" wordt aangeleverd.

BHR_GT_CompleteReport_V1

Onderstaande tabel definieert dit brondocument, inclusief de inhoud als deelverzameling van de gegevensdefinitie in de catalogus en de regels aanvullend op de bedrijfsregels in de catalogus.

Naam in XML-bestandBHR_GT_CompleteReport_V1
Nederlandse naamBHR-GT-volledigRapport-v1
DoelHet brondocument wordt aangeboden wanneer de rapportage van het geotechnisch booronderzoek in een keer volledig wordt gerapporteerd. De registratie is met dit brondocument direct voltooid.
ToelichtingIn deze versie bestaat het volledig rapport uit één of twee deelonderzoeken en dat zijn een boormonsterbeschrijving en/of een boormonsteranalyse.
Het brondocument beschrijft het algemene deel (veldwerk), de boormonsterbeschrijving en deel 1 van de boormonsteranalyse en dat zijn de bepalingen verticale vervorming, maximale ongedraineerde schuifsterkte, korrelgrootteverdeling, watergehalte, organischestofgehalte, kalkgehalte, volumieke massa en volumieke massa vaste delen.
Inhoud

Brondocument BHR_GT_CompleteReport_V1 bevat alle gegevens uit de catalogus met uitzondering van de volgende gegevens:

 • Entiteiten:
  • RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis).
  • ReportHistory (Rapportagegeschiedenis).
  • IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis).
  • StandardizedLocation (Gestandaardiseerde locatie).
 • Entiteit RegistrationObject (Booronderzoek):
  • attribuut broId (BRO-ID).
  • attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder).
  • attribuut deliveryResponsibleParty  (dataleverancier).
  • attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime).
Aanvullende regels
 • Attribuut researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) moet aanwezig zijn.
 • De innamewebservice legt researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) vast in de BRO als reportStartDate (startdatum rapportage) in de entiteit ReportHistory (Rapportagegeschiedenis).
 • De innamewebservice legt researchReportDate (r apportagedatum onderzoek) vast in de BRO als reportEndDate (einddatum rapportage) in de entiteit ReportHistory (Rapportagegeschiedenis).
 • Ten minste een van de volgende deelonderzoeken BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) of BoreholeSampleAnalysis (Boormonsteranalyse) moet aanwezig zijn.
 • De descriptionReportDate (rapportagedatum beschrijving) mag niet liggen na de researchReportDate (r apportagedatum onderzoek).
 • De analysisReportDate (rapportagedatum analyse) mag niet liggen na de researchReportDate (rapportagedatum onderzoek).

BHR_GT_StartReport_V1

Onderstaande tabel definieert dit brondocument, inclusief de inhoud als deelverzameling van de gegevensdefinitie in de catalogus en de regels aanvullend op de bedrijfsregels in de catalogus.

Naam in XML-bestandBHR_GT_StartReport_V1
Nederlandse naamBHR-GT-startrapport-v1
DoelHet brondocument wordt aangeboden wanneer de rapportage van het geotechnisch booronderzoek in delen wordt gerapporteerd. De registratie is met dit brondocument gestart.
Toelichting

In deze versie bestaat het startrapport uit één deelonderzoek en dat is óf een boormonsterbeschrijving óf een boormonsteranalyse.

Het brondocument beschrijft het algemene deel (veldwerk), de boormonsterbeschrijving en deel 1 van de boormonsteranalyse en dat zijn de bepalingen verticale vervorming, maximale ongedraineerde schuifsterkte, korrelgrootteverdeling, watergehalte, organischestofgehalte, kalkgehalte, volumieke massa en volumieke massa vaste delen.

De inhoud van BHR_GT_StartReport_V1 is nagenoeg gelijk aan de inhoud van BHR_GT_CompleteReport_V1. Het enige verschil is dat researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) ontbreekt.

Inhoud

Brondocument BHR_GT_StartReport_V1 bevat alle gegevens uit de catalogus met uitzondering van de volgende gegevens:

 • Entiteiten:
  • RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis).
  • ReportHistory (Rapportagegeschiedenis).
  • IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis).
  • StandardizedLocation (Gestandaardiseerde locatie).
 • Entiteit RegistrationObject (Booronderzoek):
  • attribuut broId (BRO-ID).
  • attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder).
  • attribuut deliveryResponsibleParty  (dataleverancier).
  • attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime).
 • Entiteit BoreholeResearch (Booronderzoek): attribuut researchReportDate (rapportagedatum onderzoek).
Aanvullende regels
 • Een van de volgende deelonderzoeken (entiteiten) moet aanwezig zijn, of BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) of  BoreholeSampleAnalysis  (Boormonsteranalyse).
 • De innamewebservice legt descriptionReportDate (rapportagedatum beschrijving) vast in de BRO als reportStartDate (startdatum rapportage) in de entiteit ReportHistory (Rapportagegeschiedenis).
 • De innamewebservice legt analysisReportDate (rapportagedatum analyse) vast in de BRO als reportStartDate (startdatum rapportage) in de entiteit ReportHistory (Rapportagegeschiedenis).

BHR_GT_EndReport_V1

Onderstaande tabel definieert dit brondocument, inclusief de inhoud als deelverzameling van de gegevensdefinitie in de catalogus en de regels aanvullend op de bedrijfsregels in de catalogus.

Naam in XML-bestandBHR_GT_EndReport_V1
Nederlandse naamBHR-GT-eindrapport-v1
DoelHet brondocument wordt aangeboden wanneer het geotechnisch booronderzoek wordt aangevuld met de laatste rapportage en daarmee volledig is gerapporteerd. De registratie is met dit brondocument voltooid.
Toelichting

In deze versie bestaat het eindrapport uit één deelonderzoek en dat is óf een boormonsterbeschrijving óf een boormonsteranalyse.

Het brondocument beschrijft de boormonsterbeschrijving en deel 1 van de boormonsteranalyse en dat zijn de bepalingen verticale vervorming, maximale ongedraineerde schuifsterkte, korrelgrootteverdeling, watergehalte, organischestofgehalte, kalkgehalte, volumieke massa en volumieke massa vaste delen. De registratie is met dit brondocument voltooid.

Inhoud

Brondocument BHR_GT_EndReport_V1 beschrijft de volgende gegevens:

 • Entiteit BoreholeResearch (Booronderzoek): attribuut researchReportDate (rapportagedatum onderzoek).
 • Entiteit BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving): alle attributen en sub-entiteiten.
 • Entiteit BoreholeSampleAnalysis (Boormonsteranalyse) alle attributen en sub-entiteiten.
Aanvullende regels
 • Attribuut researchReportDate (rapportagedatum onderzoek) moet aanwezig zijn.
 • De innamewebservice legt researchReportDate (r apportagedatum onderzoek) vast in de BRO als reportEndDate (einddatum rapportage) in de entiteit ReportHistory (Rapportagegeschiedenis).
 • Een van de deelonderzoeken BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) of BoreholeSampleAnalysis (Boormonsteranalyse) moet aanwezig zijn in het brondocument.
 • Bij aanlevering van een BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) mag de BoreholeSampleDescription (Boormonsterbeschrijving) niet aanwezig zijn in de BRO.
 • Bij aanlevering van een BoreholeSampleAnalysis (Boormonsteranalyse) mag de BoreholeSampleAnalysis  (Boormonsteranalyse) niet aanwezig zijn in de BRO.

Voorbeeldberichten

Dit hoofdstuk bevat enkele voorbeeldberichten met regel voor regel een toelichting.  De integrale voorbeeldberichten zijn te vinden op de GitHub website github.com/BROprogramma/BHR-GT/tree/gh-pages/Berichtencatalogus/innameservice

Alles in 1 keer

Dit voorbeeldbericht is van toepassing als alle gegevens van een geotechnisch booronderzoek in één keer worden aangeleverd. De uitgevoerde deelonderzoeken zijn een boormonsterbeschrijving en een boormonsteranalyse, waarbij de boormonsteranalyse bestaat uit uitsluitend een aantal bepalingen uit fase 1 van de boormonsteranalyse. Met dit BRO-verzoek worden de gegevens over het veldwerk en de deelonderzoeken gerapporteerd en wordt aangegeven dat het geotechnisch booronderzoek meteen compleet gerapporteerd is.

Randvoorwaarden

In het voorbeeldbericht zijn de volgende keuzes gemaakt:

 • Het geotechnisch booronderzoek bestaat uit het veldwerk, een boormonsterbeschrijving en een  boormonsteranalyse.
 • De dataleverancier is niet tevens bronhouder.
 • De bronhouder heeft aangegeven dat alle uitvoerende partijen vermeld moeten worden.
 • De boring is gestart en voltooid op 23-09-2018.
 • De boormonsterbeschrijving is opgesteld op 23-09-2018.
  • Hoewel grotendeels de nieuwe beschrijfprocedures NEN-EN-ISO 14688-1 en NEN-EN-ISO 14689-1 zijn gevolgd, voldoen e nkele gegevens niet aan de IMBRO-eisen, zodat is gebruikgemaakt van het IMBRO/A-kwaliteitsregime.
 • De boormonsteranalyse is voltooid en de resultaten zijn vastgelegd op 23-10-2018.
 • De boormonsteranalyse bestaat uit de b epaling korrelgrootteverdeling.
 • De uitvoerder van het geotechnisch booronderzoek heeft op 27-10-2018 alle gegevens van het geotechnisch booronderzoek aangeboden bij het Bronhouderportaal en daarmee de volledige rapportage afgerond.

Toelichting

De eerste regel bevat de XML-proloog. Merk op dat de tekens volgens UTF-8 gecodeerd moeten worden. Dit is met name van belang voor speciale tekens, zoals à, á, ï.

Regel 2 t/m 8 bevatten de opening tag van het  registrationRequest  (innameverzoek) als root XML-element en de namespaces van de gebruikte XML-schemadefinities (XSD's).

Regel 12 t/m 14 bevatten de transactiegegevens. Het attribuut broId (BRO-ID) ontbreekt, want we leveren de eerste gegevens van dit geotechnisch booronderzoek aan en we weten niet welke BRO-ID de landelijke voorziening BRO gaat toekennen aan dit registratieobject.

Regel 15 bevat de opening tag van het   sourceDocument  (brondocument).

Regel 16 geeft aan welk type brondocument wordt aangeboden, inclusief de gml:id met een waarde die uniek is binnen dit bericht.

Regel 18 is het eerste gegeven binnen dit brondocument. Het is de opening tag van de BoreholeSampleDescription (boormonsterbeschrijving).

Regel 19 t/m 27 bevatten de datum waarop de boormonsterbeschrijving is voltooid en de resultaten zijn vastgelegd. In dit voorbeeldbericht is de waarde een volledige datum (jaar-maand-dag, oftewel brocom:date). Uitgecommentarieerd staan de alternatieven voor een onvolledige datum: jaar en maand, alleen een jaartal of 'onbekend'.

Regel 29 en 30 geven aan dat de boormonsterbeschrijving is opgesteld conform descriptionProcedure (beschrijfprocedures) NEN-EN-ISO 14688-1 en NEN-EN-ISO 14689-1. ZIe een ander voorbeeldbericht als een boormonsterbeschrijving is opgesteld conform NEN-5104.

Regel 32 t/m 38 geven aan dat de descriptionOperator (uitvoerder van de boormonsterbeschrijving) wordt geïdentificeerd met een chamberOfCommerceNumber (KvK-nummer). Het moet dus gaan om een Nederlandse onderneming of maatschappelijke activiteit van een rechtspersoon. Deze regels bevatten ook een alternatief voorbeeld voor het geval de uitvoerder een equivalent daarvan is in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland, waarbij de uitvoerder dan geïdentificeerd wordt door zijn europeanCompanyRegistrationNumber (Europees handelsnummer).

Regel 40 t/m 325 bevatten één descriptiveBoreholeLog (boorprofiel). Na regel 325 zouden een tweede en eventueel een derde profiel kunnen volgen.

Regel 41 t/m 44 bevatten de verplichte, algemene gegevens van een descriptiveBoreholeLog (boorprofiel), gevolgd door de optionele, algemene gegegens in regel 45 t/m 52.

Vanaf regel 53 volgen één of meerdere layers (lagen) van het boorprofiel. Het voorbeeldbericht bevat 3 lagen.

Regel 55 t/m 73 bevatten de algemene gegevens. Na de algemene gegevens van een laag volgen de soil (grond) en/of het rock (gesteente) waaruit een laag bestaat.

Regel 75 t/m 148 bevatten de soil (grond) in de eerste laag.

Regel 267 t/m 299 bevatten het rock (gesteente) in de derde laag.

Regel 302 t/m 306 bevatten optioneel een of meerdere notDescribedIntervals (niet beschreven intervallen), die wel zijn bemonsterd maar om een bepaalde reden niet zijn beschreven.

Regel 308 t/m 324 bevatten optioneel een of meerdere postSedimentaryDiscontinuities (post-sedimentaire discontinuïteiten) die de laagopbouw verstoren.

Regel 328 is de opening tag van het tweede deelonderzoek in dit brondocument, namelijk de boreholeSampleAnalysis (boormonsteranalyse).

Regel 332 t/m 338 geven aan dat de analysisOperator (uitvoerder analyse) wordt geïdentificeerd met een chamberOfCommerceNumber (KvK-nummer). Het moet dus gaan om een Nederlandse onderneming of maatschappelijke activiteit van een rechtspersoon. Deze regels bevatten ook een alternatief voorbeeld voor het geval de uitvoerder van de analyse een equivalent daarvan is in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland, waarbij de uitvoerder dan geïdentificeerd wordt door zijn europeanCompanyRegistrationNumber (Europees handelsnummer).

Vanaf regel 340 volgt één investigatedInterval (onderzocht interval), waaraan één of meerdere bepalingen zijn gedaan. Een boormonsteranalyse kan uitgevoerd worden op meerdere intervallen. Dan zouden er meerdere investigatedIntervals voorkomen in het bericht.

Regel 341 t/m 350 bevatten enkele algemene gegevens over het investigatedInterval (onderzocht interval).

Regel 358 t/m 436 bevatten de particleSizeDistributionDetermination (bepaling korrelgrootteverdeling). In het voorbeeldbericht heeft de opdrachtgever gevraagd een detailedDistributionFractionLarger63um (uitgebreide verdeling fractie groter dan 63 micrometer). Daarbij zijn de 16 zeven die gewoonlijk gebruikt worden vervangen door maximaal 22 van de 28 zeven. In het voorbeeld bleek de zeef van 125 tot 180 micrometer kapot te zijn, waardoor de waarden voor de bereiken van 106 tot 125 micrometer en van 125 tot 180 micrometer onbruikbaar zijn. In het voorbeelbericht is dit aangegeven door de twee XML-elementen fraction106to125um en fraction125to150um het attribuut xsi:nil="true" op te nemen (het gegeven is aanwezig maar heeft geen waarde).

Regel 447 is de closing tag van de investigatedInterval (onderzocht interval).

Regel 448 is de closing tag van de boreholeSampleAnalysis (boormonsteranalyse).

Regel 449 t/m 459 bevatten de algemene gegevens van een geotechnisch booronderzoek.

Regel 460 t/m 474 bevatten de deliveredLocation (aangeleverde locatie), oftewel de gegevens over de plaats op het aardoppervlak waar het geotechnisch booronderzoek heeft plaats gevonden.

Regel 475 t/m 489 bevatten de deliveredVerticalPosition (aangeleverde verticale positie), oftewel de gegevens over de positie in het verticale vlak van het beginpunt van het geotechnisch booronderzoek).

Regel 490 t/m 618 bevatten de boring (boring).

Regel 620 t/m 625 bevatten een optionele siteCharacteristic (terreintoestand).

Regel 627 t/m 632 bevatten een optionele fluidMudLayer (sliblaag).

Regel 633 t/m 635 bevatten de researchReportDate (rapportagedatum onderzoek). Met het opnemen van dit element wordt aangegeven dat met het verwerken van dit bericht alle gegevens van het geotechnisch booronderzoek zijn vastgelegd. Voor de waarde van de rapportagedatum is een volledige datum gebruikt (jaar-maand-dag, oftewel brocom:date). Zie de toelichting bij regel 19 t/m 27 voor een voorbeeld als de datum niet volledig bekend is.

Begin met BMB en niet afronden

Dit voorbeeldbericht is van toepassing als een geotechnisch booronderzoek bestaat uit zowel een boormonsterbeschrijving als een boormonsteranalyse, waarbij met dit BRO-verzoek alleen de gegevens over het veldwerk en de boormonsterbeschrijving worden gerapporteerd. Op een later tijdstip zullen de resultaten van de boormonsteranalyse gerapporteerd worden.

Randvoorwaarden

In het voorbeeldbericht zijn de volgende keuzes gemaakt:

 • Het geotechnisch booronderzoek bestaat uit twee deelonderzoeken. Met dit BRO-verzoek worden alleen de gegevens over het veldwerk en de boormonsterbeschrijving aangeboden.
 • De dataleverancier is niet tevens bronhouder.
 • De bronhouder heeft aangegeven dat alle uitvoerende partijen vermeld moeten worden.
 • De boormonsterbeschrijving is opgesteld conform NEN-5104, zodat gebruikgemaakt moet worden van kwaliteitsregime IMBRO/A.
 • De boring is gestart en voltooid op 23-09-2018. Op dezelfde dag is de boormonsterbeschrijving opgesteld.

Toelichting

Dit voorbeeldbericht lijkt veel op het voorbeeldbericht 'Alles in 1 keer'. De enige drie verschillen zijn:

 • Dat de gegevens over de boreholeSampleDescription (boormonsterbeschrijving)  anders zijn.
 • Dat de boreholeSampleAnalysis  (boormonsteranalyse) ontbreekt.
 • En dat de researchReportDate (rapportagedatum) ontbreekt.

Zie daarom voor veel regels de toelichting bij het voorbeeldbericht 'Alles in 1 keer'.

Belangrijk is dat regel 14 voor het qualityRegime (kwaliteitsregime) de waarde IMBRO/A vastlegt en dat regel 29 voor de descriptionProcedure (beschrijfprocedure) de waarde NEN5104Synthetisch vastlegt.

Daarnaast bevat de boreholeSampleDescription (boormonsterbeschrijving) conform NEN-5104 slechts één descriptiveBoreholeLog (boorprofiel; zie regel 39 t/m 131), wat in dit voorbeeldbericht op subtiele wijze anders is ingevuld dan het geval zou zijn bij NEN-EN-ISO 14688-1 en/of NEN-EN-ISO 14689-1. 

Eindigen met BMA en afronden

Dit voorbeeldbericht is van toepassing als een geotechnisch booronderzoek bestaat uit 2 deelonderzoeken, waarbij met dit BRO-verzoek de gegevens over het laatste deelonderzoek worden gerapporteerd, namelijk een aantal bepalingen uit fase 1 van de boormonsteranalyse. Met dit BRO-verzoek wordt aangegeven dat het geotechnisch booronderzoek nu compleet gerapporteerd is.

Randvoorwaarden

In het voorbeeldbericht zijn de volgende keuzes gemaakt:

 • De gegevens van het veldwerk en de boormonsterbeschrijving zijn al aangeboden bij het brondhouderportaal en geregistreerd in de BRO. De BRO-ID van dit registratieobject is bekend.
 • De laatste gegegens over het geotechnisch booronderzoek, die nog geregistreerd moeten worden, zijn de gegevens van de boormonsteranalyse.
 • De dataleverancier van deze gegevens is niet tevens de bronhouder van het geotechnisch booronderzoek.
 • De bronhouder heeft aangegeven dat de uitvoerder van de boormonsteranalyse vermeld moet worden.
 • Enkele gegevens voldoen niet aan de IMBRO eisen, zodat gebruikgemaakt moet worden van kwaliteitsregime IMBRO/A.
 • De boormonsteranalyse is voltooid op 23-10-2018.
 • De boormonsteranalyse bestaat uit de b epaling korrelgrootteverdeling
 • De datum waarop de uitvoerder van het geotechnisch booronderzoek alle gegevens van het geotechnisch booronderzoek heeft vastgelegd en het resultaat heeft aangeboden bij het Bronhouderportaal is 24-10-2018

Toelichting

De eerste regel bevat de XML-proloog. Merk op dat de tekens volgens UTF-8 gecodeerd moeten worden. Dit is met name van belang voor speciale tekens, zoals à, á, ï.

Regel 2 t/m 8 bevatten het registrationRequest (innameverzoek) als root element en de definities van de gebruikte namespaces.

Regel 14 bevat de broId (BRO-ID) van het registratieobject (een geotechnisch booronderzoek) wat moet worden aangevuld met de gegevens in het hierna volgende brondocument.

Regel 16 bevat de opening tag van het sourceDocument (brondocument).

Regel 17 geeft aan dat BHR_GT_EndReport_V1 het type brondocument is dat wordt aangeboden, inclusief het XML-attribuut gml:id met een waarde die uniek is binnen dit bericht.

Regel 24 is het eerste gegeven binnen dit brondocument. Het is de opening tag van de boreholeSampleAnalysis (boormonsteranalyse), het deelonderzoek waarvan de gegevens gerapporteerd worden.

Regel 28 t/m 34 geven aan dat de analysisOperator (uitvoerder analyse) wordt geïdentificeerd met een chamberOfCommerceNumber (KvK-nummer). Het moet dus gaan om een Nederlandse onderneming of maatschappelijke activiteit van een rechtspersoon. Deze regels bevatten ook een alternatief voorbeeld voor het geval de uitvoerder van de analyse een equivalent daarvan is in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland, waarbij de uitvoerder dan geïdentificeerd wordt door zijn europeanCompanyRegistrationNumber (Europees handelsnummer).

Vanaf regel 36 volgt een investigatedInterval (onderzocht interval), waaraan één of meerdere bepalingen zijn gedaan. Een boormonsteranalyse kan uitgevoerd worden op meerdere intervallen. Dan zouden er meerdere investigatedIntervals voorkomen in het bericht.

Regel 37 t/m 46 bevatten enkele algemene gegevens over het onderzochte interval.

Regel 54 t/m 132 bevatten de particleSizeDistributionDetermination (bepaling korrelgrootteverdeling). In het voorbeeldbericht heeft de opdrachtgever gevraagd een detailedDistributionFractionLarger63um (uitgebreide verdeling fractie groter dan 63 micrometer). Daarbij zijn de 16 zeven die gewoonlijk gebruikt worden vervangen door maximaal 22 van de 28 zeven. In het voorbeeld bleek de zeef van 125 tot 180 micrometer kapot te zijn, waardoor de waarden voor de bereiken van 106 tot 125 micrometer en van 125 tot 180 micrometer onbruikbaar zijn. In het voorbeelbericht is dit aangegeven door de twee XML-elementen fraction106to125um en fraction125to150um het attribuut xsi:nil="true" op te nemen (het gegeven is aanwezig maar heeft geen waarde).

Regel 132 is de closing tag van de particleSizeDistributionDetermination (bepaling korrelgrootteverdeling).

Regel 143 is de closing tag van de investigatedInterval (onderzocht interval).

Regel 144 is de closing tag van de boreholeSampleAnalysis (boormonsteranalyse).

Regel 145 t/m 154 bevatten de researchReportDate (rapportagedatum onderzoek). Met het opnemen van dit element wordt aangegeven dat met het verwerken van dit bericht alle gegevens van het geotechnisch booronderzoek zijn vastgelegd. In dit voorbeeldbericht is de waarde een volledige datum (jaar-maand-dag, oftewel brocom:date). Uitgecommentarieerd staan de alternatieven voor een onvolledige datum: jaar en maand, alleen een jaartal of 'onbekend'.

Regel 155 bevat de closing tag van BHR_GT_EndReport_V1 als type van het brondocument.

Regel 156 bevat de closing tag van het sourceDocument (brondocument).

Regel 157 bevat de closing tag van het registrationRequest (innameverzoek).

Enumeraties

Dit hoofdstuk bevat de toegestane waarden van de enumeraties (niet-beheerde waardenlijsten).

In de BRO wordt een onderscheid gemaakt tussen beheerde waardenlijsten en niet-beheerde waardenlijsten. In de catalogus en de XSD-bestanden noemen we een niet-beheerde waardenlijst een enumeratie. Bij een enumeratie staat de lijst met toegestane waarden vast en kan de lijst met toegestane waarden niet veranderd worden zonder aanpassingen in de catalogus, de berichtdefinities (XSD-bestanden) en de software (voor het maken of verwerken van een bericht).

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de enumeraties die van belang zijn bij het maken van een BRO-verzoek over een geotechnisch booronderzoek. De eerste kolom bevat de Engelstalige naam van de enumeratie, zoals deze voorkomt in de XSD-bestanden. De tweede kolom bevat de Nederlandstalige naam, zoals die voorkomt in de catalogus. De derde kolom bevat de toegestane waarden, die gebruikt mogen worden in een BRO-verzoek.

Type

Naam

Waarde

IndicationYesNoIndicatieJaNeeja


nee
IndicationYesNoUnknownIndicatieJaNeeOnbekendja


nee


onbekend
QualityRegimeKwaliteitsregimeIMBRO


IMBRO/A

Codelijsten

Dit hoofdstuk bevat verwijzingen (URN's en URL's) naar de codelijsten (beheerde waardenlijsten).

In de BRO wordt een onderscheid gemaakt tussen beheerde waardenlijsten en niet-beheerde waardenlijsten. In de catalogus en de XSD-bestanden noemen we een beheerde waardenlijst een codelijst. Bij een codelijst kan de lijst met toegestane waarden worden aangepast zonder dat aanpassingen nodig zijn in de berichtdefinities (XSD-bestanden) en/of de software (voor het maken of verwerken van een bericht). De catalogus bevat per codelijst de toegestane waarden, zoals gedefinieerd op het moment dat de catalogus werd vastgesteld.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de codelijsten die van belang zijn bij het maken van een BRO-verzoek over een geotechnisch booronderzoek. De eerste kolom bevat de Engelstalige naam van de codelijst, zoals deze voorkomt in de XSD-bestanden. De tweede kolom bevat de Nederlandstalige naam, zoals die voorkomt in de catalogus. De derde kolom bevat de URN, die in  een BRO-verzoek gebruikt moet worden als waarde voor het XML-attribuut  codeSpace. De vierde kolom bevat een link naar de website waar de actuele lijst is te raadplegen met toegestane waarden die in een BRO-verzoek gebruikt mogen worden als waarde voor een XML-element.

TypeNaamURNLink
ActivityTypeTypeIngreepurn:bro:bhrgt:ActivityTypewww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:ActivityType&version=latest
AnalysisProcedureAnalyseprocedureurn:bro:bhrgt:AnalysisProcedurewww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:AnalysisProcedure&version=latest
AnalysisTypeTypeAnalyseurn:bro:bhrgt:AnalysisTypewww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:AnalysisType&version=latest
AngularityHoekigheidurn:bro:bhrgt:Angularitywww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Angularity&version=latest
ApertureClassBreedteklasseurn:bro:bhrgt:ApertureClasswww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:ApertureClass&version=latest
BackfillMaterialAanvulmateriaalurn:bro:bhrgt:BackfillMaterialwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:BackfillMaterial&version=latest
BeddingGelaagdheidurn:bro:bhrgt:Beddingwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Bedding&version=latest
BoringProcedureBoorprocedureurn:bro:bhrgt:BoringProcedurewww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:BoringProcedure&version=latest
BoringTechniqueBoortechniekurn:bro:bhrgt:BoringTechniquewww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:BoringTechnique&version=latest
BoundaryPositioningMethodGrensbepalingurn:bro:bhrgt:BoundaryPositioningMethodwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:BoundaryPositioningMethod&version=latest
CarbonateContentClassKalkgehalteklasseurn:bro:bhrgt:CarbonateContentClasswww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:CarbonateContentClass&version=latest
CasingMaterialBuismateriaalurn:bro:bhrgt:CasingMaterialwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:CasingMaterial&version=latest
CementTypeCementsoorturn:bro:bhrgt:CementTypewww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:CementType&version=latest
ColourKleururn:bro:bhrgt:Colourwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Colour&version=latest
DecompositionOmzettingurn:bro:bhrgt:Decompositionwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Decomposition&version=latest
DeliveryContextKaderAanleveringurn:bro:bhrgt:DeliveryContextwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DeliveryContext&version=latest
DepositionalAgeOuderdomAfzettingurn:bro:bhrgt:DepositionalAgewww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DepositionalAge&version=latest
DescribedMaterialBeschrevenMateriaalurn:bro:bhrgt:DescribedMaterialwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DescribedMaterial&version=latest
DescriptionLocationBeschrijflocatieurn:bro:bhrgt:DescriptionLocationwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DescriptionLocation&version=latest
DescriptionProcedureBeschrijfprocedureurn:bro:bhrgt:DescriptionProcedurewww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DescriptionProcedure&version=latest
DescriptionQualityBeschrijfkwaliteiturn:bro:bhrgt:DescriptionQualitywww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DescriptionQuality&version=latest
DeterminationDiameterBepalingsdiameterurn:bro:bhrgt:DeterminationDiameterwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DeterminationDiameter&version=latest
DeterminationMethodBepalingsmethodeurn:bro:bhrgt:DeterminationMethodwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DeterminationMethod&version=latest
DeterminationProcedureBepalingsprocedureurn:bro:bhrgt:DeterminationProcedurewww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DeterminationProcedure&version=latest
DisciplineVakgebiedurn:bro:bhrgt:Disciplinewww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Discipline&version=latest
DiscolourationVerkleuringurn:bro:bhrgt:Discolourationwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Discolouration&version=latest
DiscontinuityTypeTypeDiscontinuïteiturn:bro:bhrgt:DiscontinuityTypewww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DiscontinuityType&version=latest
DisintegrationDesintegratieurn:bro:bhrgt:Disintegrationwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Disintegration&version=latest
DispersedInhomogeneityDisperseInhomogeniteiturn:bro:bhrgt:DispersedInhomogeneitywww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DispersedInhomogeneity&version=latest
DispersionMethodDispersiemethodeurn:bro:bhrgt:DispersionMethodwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DispersionMethod&version=latest
DryingPeriodDroogtijdurn:bro:bhrgt:DryingPeriodwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DryingPeriod&version=latest
DryingTemperatureDroogtemperatuururn:bro:bhrgt:DryingTemperaturewww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:DryingTemperature&version=latest
EquivalentMassDeterminationMethodBepalingsmethodeEquivalenteMassaurn:bro:bhrgt:EquivalentMassDeterminationMethodwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:EquivalentMassDeterminationMethod&version=latest
EventNameNaamGebeurtenisurn:bro:bhrgt:EventNamewww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:EventName&version=latest
ExcavatedMaterialWeggegravenMateriaalurn:bro:bhrgt:ExcavatedMaterialwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:ExcavatedMaterial&version=latest
FineGravelContentClassFijnGrindGehalteklasseurn:bro:bhrgt:FineGravelContentClasswww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:FineGravelContentClass&version=latest
FineSoilConsistencyConsistentieFijneGrondurn:bro:bhrgt:FineSoilConsistencywww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:FineSoilConsistency&version=latest
FluidMudLayerPositioningMethodMethodePositiebepalingSliblaagurn:bro:bhrgt:FluidMudLayerPositioningMethodwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:FluidMudLayerPositioningMethod&version=latest
FlushingAdditiveSpoelingtoeslagurn:bro:bhrgt:FlushingAdditivewww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:FlushingAdditive&version=latest
FractionDistributionFractieverdelingurn:bro:bhrgt:FractionDistributionwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:FractionDistribution&version=latest
GeotechnicalDepositionalCharacteristicGeotechnischeAfzettingskarakteristiekurn:bro:bhrgt:GeotechnicalDepositionalCharacteristicwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:GeotechnicalDepositionalCharacteristic&version=latest
GeotechnicalSoilNameGeotechnischeGrondsoorturn:bro:bhrgt:GeotechnicalSoilNamewww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:GeotechnicalSoilName&version=latest
GravelContentClassNEN5104GrindgehalteklasseNEN5104urn:bro:bhrgt:GravelContentClassNEN5104www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:GravelContentClassNEN5104&version=latest
GravelMedianClassGrindmediaanklasseurn:bro:bhrgt:GravelMedianClasswww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:GravelMedianClass&version=latest
HorizontalPositioningMethodMethodeLocatiebepalingurn:bro:bhrgt:HorizontalPositioningMethodwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:HorizontalPositioningMethod&version=latest
InfillMaterialOpvulmateriaalurn:bro:bhrgt:InfillMaterialwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:InfillMaterial&version=latest
InterbeddingGelaagdeInhomogeniteiturn:bro:bhrgt:Interbeddingwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Interbedding&version=latest
LocalVerticalReferencePointLokaalVerticaalReferentiepunturn:bro:bhrgt:LocalVerticalReferencePointwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:LocalVerticalReferencePoint&version=latest
MaterialIrregularityBijzonderheidMateriaalurn:bro:bhrgt:MaterialIrregularitywww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:MaterialIrregularity&version=latest
MediumCoarseGravelContentClassMatigGrofGrindGehalteklasseurn:bro:bhrgt:MediumCoarseGravelContentClasswww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:MediumCoarseGravelContentClass&version=latest
MixingTypeTypeVermengingurn:bro:bhrgt:MixingTypewww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:MixingType&version=latest
NoDescriptionReasonRedenNietBeschrevenurn:bro:bhrgt:NoDescriptionReasonwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:NoDescriptionReason&version=latest
OrganicMatterContentClassOrganischestofgehalteklasseurn:bro:bhrgt:OrganicMatterContentClasswww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:OrganicMatterContentClass&version=latest
OrganicMatterContentClassNEN5104OrganischestofgehalteklasseNEN5104urn:bro:bhrgt:OrganicMatterContentClassNEN5104www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:OrganicMatterContentClassNEN5104&version=latest
OrganicSoilConsistencyConsistentieOrganischeGrondurn:bro:bhrgt:OrganicSoilConsistencywww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:OrganicSoilConsistency&version=latest
OrganicSoilTextureTextuurOrganischeGrondurn:bro:bhrgt:OrganicSoilTexturewww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:OrganicSoilTexture&version=latest
PeatTensileStrengthTreksterkteVeenurn:bro:bhrgt:PeatTensileStrengthwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:PeatTensileStrength&version=latest
PeatTypeVeensoorturn:bro:bhrgt:PeatTypewww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:PeatType&version=latest
PerformanceIrregularityBijzonderheidUitvoeringurn:bro:bhrgt:PerformanceIrregularitywww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:PerformanceIrregularity&version=latest
PositionOnGroundBodyLiggingOpGrondlichaamurn:bro:bhrgt:PositionOnGroundBodywww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:PositionOnGroundBody&version=latest
PreparationVoorbereidingurn:bro:bhrgt:Preparationwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Preparation&version=latest
PreTreatmentVoorbehandelingurn:bro:bhrgt:PreTreatmentwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:PreTreatment&version=latest
RemovedMaterialVerwijderdMateriaalurn:bro:bhrgt:RemovedMaterialwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:RemovedMaterial&version=latest
ResultIrregularityBijzonderheidResultaaturn:bro:bhrgt:ResultIrregularitywww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:ResultIrregularity&version=latest
RingDiameterRingdiameterurn:bro:bhrgt:RingDiameterwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:RingDiameter&version=latest
RockTypeGesteentesoorturn:bro:bhrgt:RockTypewww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:RockType&version=latest
RoughnessRuwheidurn:bro:bhrgt:Roughnesswww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Roughness&version=latest
SaltCorrectionMethodZoutcorrectiemethodeurn:bro:bhrgt:SaltCorrectionMethodwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SaltCorrectionMethod&version=latest
SampleContainerVolumeInhoudMonsterhouderurn:bro:bhrgt:SampleContainerVolumewww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SampleContainerVolume&version=latest
SampleMoistnessMonstervochtigheidurn:bro:bhrgt:SampleMoistnesswww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SampleMoistness&version=latest
SampleQualityMonsterkwaliteiturn:bro:bhrgt:SampleQualitywww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SampleQuality&version=latest
SamplerTypeApparaattypeurn:bro:bhrgt:SamplerTypewww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SamplerType&version=latest
SamplingMethodBemonsteringsmethodeurn:bro:bhrgt:SamplingMethodwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SamplingMethod&version=latest
SamplingProcedureBemonsteringsprocedureurn:bro:bhrgt:SamplingProcedurewww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SamplingProcedure&version=latest
SamplingQualityBemonsteringskwaliteiturn:bro:bhrgt:SamplingQualitywww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SamplingQuality&version=latest
SandMedianClassZandmediaanklasseurn:bro:bhrgt:SandMedianClasswww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SandMedianClass&version=latest
SandSortingNEN5104ZandspreidingNEN5104urn:bro:bhrgt:SandSortingNEN5104www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SandSortingNEN5104&version=latest
SizeFractionGroottefractieurn:bro:bhrgt:SizeFractionwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SizeFraction&version=latest
SoilNameNEN5104GrondsoortNEN5104urn:bro:bhrgt:SoilNameNEN5104www.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SoilNameNEN5104&version=latest
SoilUseBodemgebruikurn:bro:bhrgt:SoilUsewww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SoilUse&version=latest
SpecialMaterialBijzonderMateriaalurn:bro:bhrgt:SpecialMaterialwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SpecialMaterial&version=latest
SphericitySfericiteiturn:bro:bhrgt:Sphericitywww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Sphericity&version=latest
StabilityStabiliteiturn:bro:bhrgt:Stabilitywww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:Stability&version=latest
StopCriterionStopcriteriumurn:bro:bhrgt:StopCriterionwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:StopCriterion&version=latest
StrengthClassSterkteklasseurn:bro:bhrgt:StrengthClasswww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:StrengthClass&version=latest
SurveyProcedureKaderstellendeProcedureurn:bro:bhrgt:SurveyProcedurewww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SurveyProcedure&version=latest
SurveyPurposeKaderInwinningurn:bro:bhrgt:SurveyPurposewww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:SurveyPurpose&version=latest
TemporaryChangeTijdelijkeVeranderingurn:bro:bhrgt:TemporaryChangewww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:TemporaryChange&version=latest
TertiaryConstituentBijzonderBestanddeelurn:bro:bhrgt:TertiaryConstituentwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:TertiaryConstituent&version=latest
TertiaryRockConstituentBijzonderGesteentebestanddeelurn:bro:bhrgt:TertiaryRockConstituentwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:TertiaryRockConstituent&version=latest
UsedMediumGebruiktMediumurn:bro:bhrgt:UsedMediumwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:UsedMedium&version=latest
UsedOpticalModelToegepastOptischModelurn:bro:bhrgt:UsedOpticalModelwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:UsedOpticalModel&version=latest
VerticalDatumVerticaalReferentievlakurn:bro:bhrgt:VerticalDatumwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:VerticalDatum&version=latest
VerticalPositioningMethodMethodeVerticalePositiebepalingurn:bro:bhrgt:VerticalPositioningMethodwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:VerticalPositioningMethod&version=latest
VeryCoarseGravelContentClassZeerGrofGrindGehalteklasseurn:bro:bhrgt:VeryCoarseGravelContentClasswww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:VeryCoarseGravelContentClass&version=latest
VoidDistributionHolteverdelingurn:bro:bhrgt:VoidDistributionwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:VoidDistribution&version=latest
WallFrictionCorrectionMethodWandwrijvingcorrectiemethodeurn:bro:bhrgt:WallFrictionCorrectionMethodwww.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:bhrgt:WallFrictionCorrectionMethod&version=latest

Vertaaltabel

Dit hoofdstuk bevat een vertaaltabel, aan de hand waarvan, gegeven de Engelstalige naam van een entiteit of een attribuut, de Nederlandse naam  in de catalogus  kan worden opgezocht.

De onderstaande tabel is gesorteerd op alfabetische volgorde van de Engelstalige naam van de entiteit. Tussen haakjes staat het type modelelement van de entiteit. Binnen een entiteit zijn de attributen gesorteerd op Engelstalige naam.

Entiteit (type)
attribuut
Naam
naam
BHR_GT_CompleteReport_V1 (FeatureType)BHR-GT-volledigRapport-v1
researchReportDaterapportagedatum onderzoek
BHR_GT_EndReport_V1 (FeatureType)BHR-GT-eindrapport-v1
researchReportDaterapportagedatum onderzoek
BHR_GT_StartReport_V1 (FeatureType)BHR-GT-startrapport-v1
boringboring
deliveredLocationaangeleverde locatie
deliveredVerticalPositionaangeleverde verticale positie
deliveryContextkader aanlevering
disciplinevakgebied
fluidMudLayersliblaag
objectIdAccountablePartyobject-ID bronhouder
researchOperatoruitvoerder onderzoek
siteCharacteristicterreintoestand
siteCharacteristicDeterminedterreintoestand bepaald
surveyProcedurekaderstellende procedure
surveyPurposekader inwinning
BasicParticleSizeDistribution (AttributeGroupType)Basis korrelgrootteverdeling
detailedDistributionFractionLarger63umuitgebreide verdeling fractie groter63um
detailedDistributionFractionSmaller63umuitgebreide verdeling fractie kleiner63um
fractionLarger63umfractie groter63um
fractionSmaller63umfractie kleiner63um
standardDistributionFractionLarger63umstandaardverdeling fractie groter63um
standardDistributionFractionSmaller63umstandaardverdeling fractie kleiner63um
BoredInterval (AttributeGroupType)Geboord interval
beginDepthbegindiepte
boredDiametergeboorde diameter
boringTechniqueboortechniek
endDeptheinddiepte
BoreholeSampleAnalysis (AttributeGroupType)Boormonsteranalyse
analysisOperatoruitvoerder analyse
analysisProcedureanalyseprocedure
analysisReportDaterapportagedatum analyse
investigatedIntervalonderzocht interval
BoreholeSampleDescription (AttributeGroupType)Boormonsterbeschrijving
descriptionOperatoruitvoerder beschrijving
descriptionProcedurebeschrijfprocedure
descriptionReportDaterapportagedatum beschrijving
descriptiveBoreholeLogboorprofiel
Boring (AttributeGroupType)Boring
boredIntervalgeboord interval
boreholeCompletedgat afgewerkt
boringEndDateeinddatum boring
boringOperatoruitvoerder boring
boringProcedureboorprocedure
boringStartDatestartdatum boring
boringVelocityboorsnelheid
completedIntervalafgewerkt interval
contaminatedIntervalverontreinigd interval
excavatedLayerweggegraven laag
finalDepthBoringeinddiepte boren
finalDepthExcavationeinddiepte graven
finalDepthPreparationeinddiepte voorbereiding
finalDepthSamplingeinddiepte bemonstering
finalDepthTemporaryCasingeinddiepte tijdelijke verbuizing
flushingAdditivespoelingtoeslag
flushingMediumUsedspoeling gebruikt
groundwaterLevelgrondwaterstand
preparationvoorbereiding
rockReachedgesteente aangeboord
sampledIntervalbemonsterd interval
samplingProcedurebemonsteringsprocedure
stopCriterionstopcriterium
subsurfaceContaminatedondergrond verontreinigd
temporaryCasingUsedtijdelijke verbuizing aangebracht
trajectoryExcavatedtraject weggegraven
BoringVelocity (AttributeGroupType)Boorsnelheid
depthdiepte
elapsedTimeverlopen tijd
CarbonateContentDetermination (AttributeGroupType)Bepaling kalkgehalte
carbonateContentkalkgehalte
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
removedMaterialverwijderd materiaal
ChamberOfCommerceNumber (PrimitiveDatatype)KvK-nummer
CompletedInterval (AttributeGroupType)Afgewerkt interval
backfillMaterialaanvulmateriaal
backfillMaterialCertifiedaanvulmateriaal met certificaat
backfillMaterialWashedaanvulmateriaal gewassen
beginDepthbegindiepte
diameterPermanentCasingdiameter permanente verbuizing
endDeptheinddiepte
materialPermanentCasingmateriaal permanente verbuizing
permanentCasingPresentpermanente verbuizing aanwezig
ContaminatedInterval (AttributeGroupType)Verontreinigd interval
beginDepthbegindiepte
endDeptheinddiepte
CoreRecovery (AttributeGroupType)Kernopbrengst
fieldDeterminedin het veld vastgesteld
rockQualityDesignationgesteentekwaliteitsindex
solidCoreRecoveryintacte opbrengst
totalCoreRecoverytotale opbrengst
CorrectionRequest (FeatureType)Correctieverzoek
correctionReasoncorrectiereden
sourceDocumentbrondocument
Date (PrimitiveDatatype)Datum
DateTime (PrimitiveDatatype)DatumTijd
DeliveredLocation (AttributeGroupType)Aangeleverde locatie
horizontalPositioningDatedatum locatiebepaling
horizontalPositioningMethodmethode locatiebepaling
horizontalPositioningOperatoruitvoerder locatiebepaling
locationcoördinaten
DeliveredVerticalPosition (AttributeGroupType)Aangeleverde verticale positie
localVerticalReferencePointlokaal verticaal referentiepunt
offsetverschuiving
verticalDatumverticaal referentievlak
verticalPositioningDatedatum verticale positiebepaling
verticalPositioningMethodmethode verticale positiebepaling
verticalPositioningOperatoruitvoerder verticale positiebepaling
waterDepthwaterdiepte
DescriptiveBoreholeLog (AttributeGroupType)Boorprofiel
boreholeLogCheckedprofiel gecontroleerd
continuouslySampledcontinu bemonsterd
describedMaterialbeschreven materiaal
descriptionLocationbeschrijflocatie
descriptionQualitybeschrijfkwaliteit
layerlaag
meanHighestGroundwaterLevelgemiddeld hoogste grondwaterstand
meanLowestGroundwaterLevelgemiddeld laagste grondwaterstand
notDescribedIntervalniet beschreven interval
postSedimentaryDiscontinuitypost-sedimentaire discontinuïteit
sampleMoistnessmonstervochtigheid
DetailedDistributionFractionLarger63um (AttributeGroupType)Uitgebreide verdeling fractie groter63um
fraction1000to1400umfractie 1000tot1400um
fraction106to125umfractie 106tot125um
fraction11_2to16mmfractie 11.2tot16mm
fraction125to150umfractie 125tot150um
fraction125to180umfractie 125tot180um
fraction1400umto2mmfractie 1400umtot2mm
fraction150to180umfractie 150tot180um
fraction16to31_5mmfractie 16tot31.5mm
fraction180to212umfractie 180tot212um
fraction180to250umfractie 180tot250um
fraction212to250umfractie 212tot250um
fraction250to355umfractie 250tot355um
fraction2to4mmfractie 2tot4mm
fraction31_5to63mmfractie 31.5tot63mm
fraction355to500umfractie 355tot500um
fraction4to5_6mmfractie 4tot5.6mm
fraction4to8mmfractie 4tot8mm
fraction500to710umfractie 500tot710um
fraction5_6to8mmfractie 5.6tot8mm
fraction63to75umfractie 63tot75um
fraction63to90umfractie 63tot90um
fraction710to1000umfractie 710tot1000um
fraction75to90umfractie 75tot90um
fraction8to11_2mmfractie 8tot11.2mm
fraction8to16mmfractie 8tot16mm
fraction90to106umfractie 90tot106um
fraction90to125umfractie 90tot125um
fractionLarger63mmfractie groter63mm
DetailedDistributionFractionSmaller63um (AttributeGroupType)Uitgebreide verdeling fractie kleiner63um
fraction0to2umfractie 0tot2um
fraction16to32umfractie 16tot32um
fraction2to4umfractie 2tot4um
fraction32to50umfractie 32tot50um
fraction4to8umfractie 4tot8um
fraction50to63umfractie 50tot63um
fraction8to16umfractie 8tot16um
DeterminationResult (AttributeGroupType)Resultaat bepaling
dryingPerioddroogtijd
dryingTemperaturedroogtemperatuur
saltCorrectionMethodzoutcorrectiemethode
waterContentwatergehalte
DeterminationStep (AttributeGroupType)Bepalingsstap
appliedCompressiveStressopgelegde drukspanning
stepNumberstapnummer
strainPoint24Hours24uurspunt
swellObservedzwel geconstateerd
verticalDeformationverticale vervorming
wetPerformednat uitgevoerd
ExcavatedLayer (AttributeGroupType)Weggegraven laag
excavatedMaterialweggegraven materiaal
lowerBoundaryondergrens
upperBoundarybovengrens
FluidMudLayer (AttributeGroupType)Sliblaag
colourkleur
lowerBoundaryPositioningMethodmethode positiebepaling onderkant
thicknessdikte
upperBoundaryPositioningMethodmethode positiebepaling bovenkant
Grainshape (AttributeGroupType)Korrelvorm
angularityhoekigheid
roughnessruwheid
sizeFractiongroottefractie
sphericitysfericiteit
InvestigatedInterval (AttributeGroupType)Onderzocht interval
analysisTypetype analyse
beginDepthbegindiepte
carbonateContentDeterminationbepaling kalkgehalte
carbonateContentDeterminedkalkgehalte bepaald
describedbeschreven
endDeptheinddiepte
investigatedMaterialonderzocht materiaal
maximumUndrainedShearStrengthDeterminationbepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte
organicMatterContentDeterminationbepaling organischestofgehalte
organicMatterContentDeterminedorganischestofgehalte bepaald
particleSizeDistributionDeterminationbepaling korrelgrootteverdeling
sampleQualitymonsterkwaliteit
verticalDeformationDeterminationbepaling verticale vervorming
volumetricMassDensityDeterminationbepaling volumieke massa
volumetricMassDensityDeterminedvolumieke massa bepaald
volumetricMassDensitySolidsDeterminationbepaling volumieke massa vaste delen
volumetricMassDensitySolidsDeterminedvolumieke massa vaste delen bepaald
waterContentDeterminationbepaling watergehalte
waterContentDeterminedwatergehalte bepaald
InvestigatedMaterial (AttributeGroupType)Onderzocht materiaal
carbonateContentClasskalkgehalteklasse
colourkleur
geotechnicalSoilNamegeotechnische grondsoort
gravelMedianClassgrindmediaanklasse
organicMatterContentClassorganischestofgehalteklasse
rootedbeworteld
sandMedianClasszandmediaanklasse
specialMaterialbijzonder materiaal
tertiaryConstituentbijzonder bestanddeel
Layer (AttributeGroupType)Laag
activityTypetype ingreep
anthropogenicantropogeen
beddedgelaagd
beddinggelaagdheid
compositeLayersamengestelde laag
internalStructureIntactinterne structuur intact
lowerBoundaryondergrens
lowerBoundaryDeterminationbepaling ondergrens
rockgesteente
slantscheefstaand
soilgrond
specialMaterialbijzonder materiaal
upperBoundarybovengrens
upperBoundaryDeterminationbepaling bovengrens
MaximumUndrainedShearStrengthDetermination (AttributeGroupType)Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte
determinationDiameterbepalingsdiameter
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
highestMaximumUndrainedShearStrengthhoogste maximale ongedraineerde schuifsterkte
lowestMaximumUndrainedShearStrengthlaagste maximale ongedraineerde schuifsterkte
maximumUndrainedShearStrengthmaximale ongedraineerde schuifsterkte
sampleMoistnessmonstervochtigheid
verticallyDeterminedverticaal bepaald
MeasuredValue (PrimitiveDatatype)Meetwaarde
NotDescribedInterval (AttributeGroupType)Niet beschreven interval
beginDepthbegindiepte
endDeptheinddiepte
noDescriptionReasonreden niet beschreven
Number (PrimitiveDatatype)Aantal
OrganicMatterContentDetermination (AttributeGroupType)Bepaling organischestofgehalte
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
lutumCorrectionAppliedlutumcorrectie toegepast
organicMatterContentorganischestofgehalte
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
removedMaterialverwijderd materiaal
Organization (Union)Organisatie
ChamberOfCommerceNumberKvK-nummer
EuropeanCompanyRegistrationNumberEuropees handelsnummer
PartialDate (Union)Onvolledige datum
datevolledige datum
voidReasononbekend
yearjaartal
yearMonthjaar en maand
ParticleSizeDistributionDetermination (AttributeGroupType)Bepaling korrelgrootteverdeling
basicParticleSizeDistributionbasis korrelgrotteverderling
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
dispersionMethoddispersiemethode
equivalentMassequivalente massa
equivalentMassDeterminationMethodbepalingsmethode equivalente massa
fractionDistributionfractieverdeling
materialIrregularitybijzonderheid materiaal
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
removedMaterialverwijderd materiaal
usedOpticalModeltoegepast optisch model
PostSedimentaryDiscontinuity (AttributeGroupType)Post-sedimentaire discontinuïteit
apertureClassbreedteklasse
beginDepthbegindiepte
compositeDiscontinuitysamengestelde discontinuïteit
discontinuityTypetype discontinuïteit
endDeptheinddiepte
inRockin gesteente
infillMaterialopvulmateriaal
smoothglad
spacingonderlinge afstand
RegistrationObject (FeatureType)Registratieobject
deliveryAccountablePartybronhouder
deliveryResponsiblePartydataleverancier
objectIdAccountablePartyobject-ID bronhouder
qualityRegimekwaliteitsregime
RegistrationObjectCode (PrimitiveDatatype)Registratieobjectcode
RegistrationRequest (FeatureType)Registratieverzoek
sourceDocumentbrondocument
Rock (AttributeGroupType)Gesteente
carbonateContentClasskalkgehalteklasse
cementTypecementsoort
colourkleur
crossBeddingscheve gradering
dispersedInhomogeneitydisperse inhomogeniteit
gradedBeddingverticale gradering
interbeddinggelaagde inhomogeniteit
rockTypegesteentesoort
stabilitystabiliteit
strengthClasssterkteklasse
tertiaryRockConstituentbijzonder gesteentebestanddeel
voidDistributionholteverdeling
voidsPresentholtes aanwezig
weatheredverweerd
weatheringDegreeverweringsgraad
SampledInterval (AttributeGroupType)Bemonsterd interval
beginDepthbegindiepte
coreRecoverykernopbrengst
endDeptheinddiept
orientatedSampledgeorienteerd gestoken
preTreatmentvoorbehandeling
samplerbemonsteringsapparaat
samplingMethodbemonsteringsmethode
samplingQualitybemonsteringskwaliteit
Sampler (AttributeGroupType)Bemonsteringsapparaat
coreCatcherPresentvoorzien van vanger
cuttingShoeInsideDiameterdoorgangsdiameter
cuttingShoeOutsideDiametersteekmonddiameter
lubricationFluidUsedsteunvloeistof gebruikt
pistonPresentvoorzien van zuiger
rightAngledCuttingShoehaakse steekmond
sampleContainerDiametercontainerdiameter
sampleContainerLengthcontainerlengte
samplerTypeapparaattype
stockingUsedkous gebruikt
taperAnglesteekmondapex
SamplingQualityOverview (AttributeGroupType)Bemonsteringskwaliteitenoverzicht
samplingQualitybemonsteringskwaliteit
SequenceNumber (PrimitiveDatatype)Nummer
SiteCharacteristic (AttributeGroupType)Terreintoestand
positionOnGroundBodyligging op grondlichaam
soilUsebodemgebruik
temporaryChangetijdelijke verandering
Soil (AttributeGroupType)Grond
carbonateContentClasskalkgehalteklasse
colourkleur
crossBeddingscheve gradering
depositionalAgeouderdom afzetting
dispersedInhomogeneitydisperse inhomogeniteit
fineGravelContentClassfijn grind gehalteklasse
fineSoilConsistencyconsistentie fijne grond
geotechnicalDepositionalCharacteristicgeotechnische afzettingskarakteristiek
geotechnicalSoilNamegeotechnische grondsoort
gradedBeddingverticale gradering
grainshapekorrelvorm
gravelContentClassNEN5104grindgehalteklasse NEN5104
gravelMedianClassgrindmediaanklasse
interbeddinggelaagde inhomogeniteit
mediumCoarseGravelContentClassmatig grof grind gehalteklasse
mixedvermengd
mixingTypetype vermenging
mottledgevlekt
organicMatterContentClassorganischestofgehalteklasse
organicMatterContentClassNEN5104organischestofgehalteklasse NEN5104
organicSoilConsistencyconsistentie organische grond
organicSoilTexturetextuur organische grond
peatTensileStrengthtreksterkte veen
peatTypeveensoort
rootedbeworteld
sandMedianClasszandmediaanklasse
sandSortingNEN5104zandspreiding NEN5104
soilNameNEN5104grondsoort NEN5104
tertiaryConstituentbijzonder bestanddeel
veryCoarseGravelContentClasszeer grof grind gehalteklasse
SourceDocument (Union)Brondocument
BHR_GT_CompleteReport_V1Volledigrapport-v1
BHR_GT_EndReport_V1Eindrapport-v1
BHR_GT_StartReport_V1Startrapport-v1
StandardDistributionFractionLarger63um (AttributeGroupType)Standaardverdeling fractie groter63um
fraction1000to1400umfractie 1000tot1400um
fraction125to180umfractie 125tot180um
fraction1400umto2mmfractie 1400umtot2mm
fraction16to31_5mmfractie 16tot31.5mm
fraction180to250umfractie 180tot250um
fraction250to355umfractie 250tot355um
fraction2to4mmfractie 2tot4mm
fraction31_5to63mmfractie 31.5tot63mm
fraction355to500umfractie 355tot500um
fraction4to8mmfractie 4tot8mm
fraction500to710umfractie 500tot710um
fraction63to90umfractie 63tot90um
fraction710to1000umfractie 710tot1000um
fraction8to16mmfractie 8tot16mm
fraction90to125umfractie 90tot125um
fractionLarger63mmfractie groter63mm
StandardDistributionFractionSmaller63um (AttributeGroupType)Standaardverdeling fractie kleiner63um
fraction0to2umfractie 0tot2um
fraction2to32umfractie 2tot32um
fraction32to50umfractie 32tot50um
fraction50to63umfractie 50tot63um
Text (PrimitiveDatatype)Tekst
VerticalDeformation (AttributeGroupType)Verticale vervorming
elapsedTimeverlopen tijd
verticalStrainverticale rek
VerticalDeformationDetermination (AttributeGroupType)Bepaling verticale vervorming
apparatusDeformationAppliedapparaatrekcorrectie toegepast
bearingFrictionCorrectionAppliedlagerwrijvingcorrectie toegepast
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
determinationStepbepalingsstap
filterPaperUsedfilterpapier gebruikt
materialIrregularitybijzonderheid materiaal
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
resultIrregularitybijzonderheid resultaat
ringDiameterringdiameter
temperaturetemperatuur
wallFrictionCorrectionMethodwandwrijvingcorrectiemethode
VerticalPositionRange (AttributeGroupType)Diepteinterval
endDeptheinddiepte
startDepthbegindiepte
VolumetricMassDensityDetermination (AttributeGroupType)Bepaling volumieke massa
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
sampleMoistnessmonstervochtigheid
volumetricMassDensityvolumieke massa
VolumetricMassDensitySolidsDetermination (AttributeGroupType)Bepaling volumieke massa vaste delen
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
removedMaterialverwijderd materiaal
sampleContainerVolumeinhoud monsterhouder
usedMediumgebruikt medium
volumetricMassDensitySolidsvolumieke massa vaste delen
WaterContentDetermination (AttributeGroupType)Bepaling watergehalte
determinationMethodbepalingsmethode
determinationProcedurebepalingsprocedure
determinationResultresultaat bepaling
performanceIrregularitybijzonderheid uitvoering
removedMaterialverwijderd materiaal
sampleMoistnessmonstervochtigheid
WeatheringDegree (AttributeGroupType)Verweringsgraad
decompositionomzetting
discolourationverkleuring
disintegrationdesintegratie
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.