Skip to main content
Skip table of contents

Systeemlimieten

Het Bronhouderportaal verwerkt dagelijks grote datastromen.

Houd er rekening mee dat er grenzen zijn aan het systeem. Daarom is er een maximaal acceptabele omvang van een levering vastgesteld.


Limieten bij leveringen via de API

Als je gegevens  geautomatiseerd aanlevert via de API van het Bronhouderportaal, dan geldt het volgende:

  • Er mogen maximaal 1000 brondocumenten in één levering zitten.
  • Maximaal 500 Mb in één levering.


Limieten bij leveringen bij handmatige uploads in het Bronhouderportaal

Als je gegevens aanlevert via een handmatige upload in het Bronhouderportaal, den geldt het volgende:

  • Er geldt een uploadlimiet van 20 Mb per levering.
  • Er mogen maximaal 1000 brondocumenten in één levering zitten.


Extra beperking bij leveringen van grondwaterstandonderzoek (GLD)

Voor grondwaterstanden geldt een extra beperking:

  • Een grondwatermeetreeks (GLD) mag maximaal 10.000 tijd–waarneming paren hebben. Er is hierbij geen beperking over de periode waarbinnen deze metingen zijn gedaan.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.