Skip to main content
Skip table of contents

Generieke werkafspraak waardelijsten GUF

Voor tussentijdse aanpassingen cq uitbreidingen van de waardelijsten, behorende bij de vastgestelde gegevenscatalogus heeft het BRO programma een generieke werkwijze vastgesteld. Voor meer informatie over deze werkwijze: zie proces generieke werkafspraak waardelijsten. Door deze werkwijze kunnen tussentijdse aanpassingen aan de waardelijsten plaatsvinden zodat niet gewacht hoeft te worden op juridische aanpassing van de gegevensstandaard voor het aanleveren van waardevolle informatie aan de BRO.

Op deze pagina staan de vastgestelde aanpassingen/uitbreidingen van waardelijsten op de gegevenscatalogus van het Grondwatergebruiksysteem (GUF). Deze informatie is met name bedoeld voor bronhouders en hun software- en dataleveranciers binnen het werkveld van Grondwatergebruiksystemen

In onderstaande tabel is de naam en omschrijving aangegeven plus informatie over de beschikbaarheid: waarbij de verwachting voor ingangsdatum kan worden weergegeven dan wel de datum waarop de wijziging is released in onze software en dus beschikbaar is voor gebruikers. Onder de tabel is de volledige documentatie weergegeven per wijziging. Via het menu in de rechterbalk kun je rechtstreeks doorklikken naar de betreffende documentatie.

Versioneringstabel

catalogus

versie

aanpassing/aanvulling Waardelijst

naam

omschrijving

datum

status

1.0 in werking getreden:

23 juni 2021GUF 1.0 Aanp_Waardelijst 1

uitbreiding 'kader aanlevering'

De ketentest GUF die met LGR is uitgevoerd heeft de bevinding opgeleverd dat de huidige waardelijst van GUF attribuut kader aanlevering onvolledig is en uitbreiding behoeft.
Ook is in de afstemming met LGR is naar voren gekomen dat de IMBRO/A enumeratiewaarde 'archiefoverdracht' relevant zal zijn om in de toekomst 'de bulk aan historische gegevens' aan te leveren.

17 november 2022

released, beschikbaar


GUF 1.0 Aanp_Waardelijst 2

uitbreiding 'kader aanlevering'

Naast bovenstaande uitbreidng, waarbij onder andere wetMilieubeheer en besluitLozenBuitenInrichtingen zijn toegevoegd (als voorlopers van de omgevingswet), heeft LGR verzocht om ook de gecombineerde waarde wetMilieubeheerOfBesluitLozenBuitenInrichtingen mogelijk te maken. Dit omdat;

  • Het voor het gros van de LGR gebruikers onbekend is welke wet gekozen dient te worden.
  • Er onduidelijkheid zou kunnen ontstaan over de verschillende te kiezen waarden (in welke periode welke waarde gekozen zou moeten worden)
  • Er veel software aanpassingen bij LGR nodig zijn om het mogelijk te maken uit verschillende waarden te kiezen voor de kaderAanlevering.

In overleg met de juridisch adviseur van de BRO kan dit verzoek worden gehonoreerd, zolang deze gecombineerde waarde alleen gebruikt wordt als aan de volgende 3 condities wordt voldaan; 
  1. Het gaat om een Gesloten Bodem Energie Systeem (GBES systeem)
  2. Die vanuit LGR wordt geregistreerd
  3. In de periode totdat de omgevingswet het vigerend wettelijke kader gaat vormen.

5 december 2022

to be implemented

Aanpassingen Waardelijsten

1.0 Aanp_Waardelijst 1

6.6 KaderAanlevering (waardelijst van 5.3.1.6 kader aanlevering)

Toegevoegd zijn:

  • wetMilieubeheer
  • besluitLozenBuitenInrichtingen
  • archiefoverdracht

Beschrijving codes GUF uitbreiding waardelijst KaderAanlevering

WaardeIMBROIMBRO/AOmschrijving
wetMilieubeheerVVDe gegevens zijn aangeleverd in het kader van de Wet milieubeheer (Activiteitenbesluit).
besluitLozenBuitenInrichtingenVVDe gegevens zijn aangeleverd in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen.
archiefoverdracht
VDe gegevens zijn aangeleverd in het kader van archiefoverdracht.

1.0 Aanp_Waardelijst 2

6.6 KaderAanlevering (waardelijst van 5.3.1.6 kader aanlevering)

Toegevoegd zijn:

  • wetMilieubeheerOfBesluitLozenBuitenInrichtingen

Beschrijving codes GUF uitbreiding waardelijst KaderAanlevering

WaardeIMBROIMBRO/AOmschrijving
wetMilieubeheerOfBesluitLozenBuitenInrichtingenVVDe gegevens zijn aangeleverd in het kader van ofwel de Wet milieubeheer (Activiteitenbesluit) ofwel het Besluit lozen buiten inrichtingen. Deze waarde mag uitsluitend gebruikt worden indien aan de volgende 3 voorwaarden wordt voldaan; 1. Er is sprake van een Gesloten Bodem Energie Systeem (GBES systeem) die 2. door het Landelijk Grondwater Register (LGR) wordt geregistreerd zolang 3. de omgevingswet nog niet geldt als het vigerend wettelijke kader.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.