In dit overzicht zijn de afgewezen BRO wijzigingsverzoeken opgenomen.

Bijgewerkt: 3 februari 2023

Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.

The table is being loaded. Please wait for a bit ...

volgnr

Meldingsnummer

BRO servicedesk

MelderWijzigingsverzoekRegistratieobject of BRO onderdeelStatus

Beslisniveau

Besluit

ArgumentatieLink BRO backlog 

BM[jaartal][maand][volgnr.]organisatie

veelal samenvatting in de vorm van een user story

De volledige teksten zijn te vinden op volledige teksten BRO wijzigingsverzoeken 

object/domein

of BROsysteem


Change Advisory Board of Portfolioraad

Alleen voor gebruik binnen programma
202

BM23 01 00487

Trefoil Hydrology

- Het gegeven is alleen aanwezig wanneer de put geregistreerd was in de registratie DINO.


In praktijk komt het echter voor dat een boorbeschrijving die van een put gemaakt is WEL in DINO geregistreerd is, terwijl de bijbehorende putgegevens (abusievelijk) NIET aangeleverd en geregistreerd zijn in DINO. Omdat putten en bijbehorende boorbeschrijvingen in principe dezelfde NITG-code hebben, is het verzoek om de regel omtrent de NITG-code te wijzigen in:


- Het gegeven is alleen aanwezig wanneer de put en/of de bijbehorende boorbeschrijving geregistreerd waren in de registratie DINO.

BRO algemeenafgehandeldCABafgewezen

Voor het attribuut NITG dient de integriteit bewaard te blijven binnen de BRO-database, zodat gemigreerde putten traceerbaar blijven.

 In 2023 zal de GMW standaard worden uitgebreid met een koppeling aan BRO verkenningen, daarmee kan een bronhouder van een GMW-object een gegevensinhoudelijke relatie aanbrengen tussen GMW en BHR. 

Achterliggende vraag voor dit verzoek is het genereren van een putcode, afgeleid van NITG-code. Zoals afgesproken met het werkveld zal de putcode buiten de BRO worden geplaatst en gaan de provincies voorzien in een putcodegenerator 200

BM22 12 00180

Gemeente Gouda

Als bronhouder van Geotechnisch booronderzoek wil ik, bij controle in het bronhouderportaal van een aangeleverde boormonsteranalyse, individuele parameters kunnen zien zodat ik weet dat deze gegevens inderdaad zijn mee zijn geleverd. (in dit geval Watergehalte en Volumieke massa). Daarnaast zou ik deze parameters ook getoond willen zien in het BROloket.

Bronhouderportaal

BROloket

afgehandeldcabafgewezenEr bestaan in de huidige services visualisaties die de controle door de bronhouder ondersteunen, zoals weergave van de bemonsteringsdiepte. Voor meer specifieke toetsing is het inlezen van xml noodzakelijk of is specifieke software nodig. Het BRO programma hanteert de scheiding tussen deze functionaliteiten bij het faciliteren van controles.

193

BM22 09 00205

Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V.

Graag grondwaterstanden aanvullen met verwachtte/gemeten waterdruk op filterdiepte of markering indien de grondwaterstand niet gecorrigeerd is voor dichtheidsverschillen in de waterkolom.

GLDafgehandeldDomein Begeleidingsgroep Grondwaterafgewezen

Uit de impactanalyse komt naar voren dat er in het werkveld nog geen eenduidige werkwijze is om deze informatie te verzamelen en te registreren. Deze gegevens vanaf dit moment opnemen in de BRO, en daarmee verplicht maken, zal extra lastendruk geven voor bronhouders.191

BM22 08 00380

Waterschap Rivierenland

Als bronhouder

Wil ik (in een export) kunnen zien op welke datum een project gesloten is

BronhouderportaalafgehandeldcabafgewezenDe waarde wordt als laag ingeschat tov de impact. Vraag is ook of deze functionaliteit onderdeel zou moeten zijn van een bronhouderportaal.

189

BM22 07 00173

Fugro

Als leverancier

Wil ik de gegevenscatalogus in een vorm van een Excel-bestand

Zodat ik de informatie handzamer heb voor implementatie

CPT en BHR-GTafgehandeldcabAfgewezen 

Vanuit de BRO is dit geen standaard deliverable. De reden hiervan is dat het maken van een dergelijk bestand veel inspanning vergt en de versionering geeft een hoge beheerlast. 185

BM22 08 00129

Waterschap de Dommel

kan de BRO een rapportagetool maken waarmee een lijst van broloket URL-en gemaakt wordt van (biijvoorbeeld) alle ( BRO-id) putten van een waterschap (in dit geval 'De Dommel')

BRO UitgifteafgehandeldcabAfgewezen Het letterlijke verzoek "genereren van de dedicated rapportage"  wordt afgewezen: De BRO organisatie maakt software componenten waarmee vervolgens derden weer specifieke functionaliteit ( bijvoorbeeld de genoemde tool) kunnen ontwikkelen.178

BM22 06 00376

CEMS B.V.

Als BRO data-gebruiker 

Wil ik graag dat de OpenDAP server opgenomen wordt als voorziening binnen de BRO

zodat ik gebiedsgericht delen van een model kan downloaden itt het downloaden van een volledig model via de huidige uitgifte en dus veel kleinere bestanden hoef te downloadne. Bijv. bij REGIS en GEOTOP met een totale omvang van 5Gigabyte.

uitgifte BRO modellenafgehandeldcabAfgewezen Vanuit de BRO is dit geen standaard deliverable. De reden hiervan is dat het maken van een dergelijk bestand veel inspanning vergt en bij elke versie opnieuw uitgevoerd moet worden. Het verzoek om dit als service aan te bieden is daarom dan ook in overleg met alle partners in de keten afgewezen. 

175

BM22 07 00022

Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V.Eind Q1 2023 kan er een aangepaste NEN-EN-ISO 14688-1 en -2 verwacht worden. Kan de BRO hierop aansluiten, en op welke termijn?BHR-GTafgehandeldCABgeen wijzigingsverzoekAanpassing van de standaard voor BHR-GT adhv de nieuwe norm is opgenomen in het BRO beheerplan 2022-2025 en staat daarin geprioriteerd voor 2023.  

171

BM22 06 00117

Gemeente Rotterdam

Als gebruiker van de BRO

Wil ik bij GLD een limiet op de meetfrequentie

Omdat metingen per minuut overbodig zijn

GLDafgehandeldDomein Begeleidingsgroep GrondwaterafgewezenHoewel er een opslagcapaciteits-risico is voor de toekomst, is het nu te vroeg om limitatie af te dwingen. Mn uit pompproeven komen hoge meetfrequenties die waarde hebben voor gebruikers. Wel willen we bewustwording kweken en denken over oplossingen om onnodige meetregistraties te voorkomen. 

BRO-10872 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.


170

BM22 06 00068

Provincie Overijssel

Als bronhouder

Wil ik grondwatermonitoringgegevens aan kunnen merken als niet-openbaar

GLDafgehandeldCABafgewezenEr is geen juridische grondslag om deze gegevens op niet-openbaar te zetten.

165

BM22 05 00078

Munisense

Als softwareontwikkelaar

Wil ik dat bij GMW-gebeurtenissen ongewijzigde attributen meegeleverd kunnen worden (bijvoorbeeld een ongewijzigde beschermconstructie)

Omdat dit het aanleverproces versimpelt

GMWafgehandeldCABafgewezen

Bij aanvullen van GMW gegevens (gebeurtenis) wordt van dataleverancier (DL) verwacht dat hij/zij lokaal beschikking heeft over de actuele GMW gegevens;  DL hoeft dan alleen daadwerkelijke wijzigingen daarop (door een gebeurtenis) middels aanvulbericht aan te leveren.164

BM22 04 00352

Aveco de Bondt

Als dataleverancier

Wil ik een bericht terug kunnen sturen naar de controleur wanneer een levering is bevroren voor overleg

BronhouderportaalafgehandeldCABafwijzen, het idee van notitie nemen we meeHet zou logisch om een notitie toe te kunnen voegen. Een complete dialoogfunctie past niet in de scope van de BRO. 

153BM22 03 00148DawacoGraag zou ik een wijzigingsverzoek willen indienen voor het beschikbaar stellen van de waarde van het veld ‘objectIDAccountableParty’ in de GWM REST uitgifte webservice (https://publiek.broservices.nl/gm/gmw-v1.1/) voor alle rollen (Bronhouder, dataleverancier, anders).
Deze attribuutwaarde willen we graag gebruiken als één van de kenmerken voor identificatie van het meetpunt met gegevens in ons bronsysteem
Bronhouder, LV BROafgehandeldCABafwijzen, voorstel andere oplossing

object ID Bronhouder wordt niet publiek,

We kunnen op den duur evt funtionaliteit beschikbaar maken dat gedelegeerde dataleveranciers ook gemachtigd zijn om data van de betreffende bronhouder in te zien. Uiteraard met toestemming van de bronhouder.152

BM22 03 00113

VerbelcoOproep 2 is om Polyethyleen dichtheid onbekend alleen IMBRO-A te maken en niet meer toe te staan bij nieuwe buizen: daar hoor je van te weten waar welke materialen zijn gebruikt.GMWafgehandeldCABafwijzenBij totstandkoming van de standaard GMW hebben we samen met het werkveld bepaald dat dit onderscheid legitiem is. We zien geen reden om deze standaard nu te wijzigen.

148

BM22 03 00082

SynTouch

Als softwareontwikkelaar voor GLD

Wil ik dat het optionele GML-attribuut "owns" geaccepteerd wordt

Dit optionele attribuut wordt nu niet geaccepteerd door het BRO-profiel, wat leidt tot foutmeldingen bij het aanbieden van berichten.

GLDafgehandeldCABAfwijzenDit attribuut is niet in het profiel opgenomen en wijkt af van de standaard die wij binnen de BRO gebruiken. We willen de profielen zo eenduidig als mogelijk houden voor de gebruikers.

142

BM21 11 00059

Geonius Geotechniek B.V.

We zijn bezig met de implementatie van het BRO gegevensmodel in onze eigen systemen. Het zou ons hierbij helpen als de domeinmodellen waarvan de UML afbeeldingen in de catalogus staan (entiteiten, attributen, relaties, keuzewaardelijsten,...) beschikbaar zijn in een machine leesbaar formaat (bijvoorbeeld in Enterprise Architect of ander UML formaat).GrondwatermonitoringAfgehandeldCABAfgewezen

Waarde is relatief laag tov impact. Vrijgeven van xmi-modellen geeft onevenredige beheerlast, zeker wanneer er sprake is van versionering. Incidenteel vrijgeven van xmi kan, met de disclaimer dat versie kan afwijken van de software of standaard die in productie staat en er geen rechten aan kunnen worden ontleend.

BROF-151 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.


135BM22 01 00132Wiertsema & PartnersAls technisch bodemonderzoeksbureau wil ik dat thermische (genormaliseerde) geleidbaarheidstesten worden opgenomen in de BRO(-standaard) zodat deze beschikbaar worden voor gebruikers 

BHR (Geotechnisch onderzoek


afgehandeldCABafgewezenHet zou een uitbreiding van BHR-GT betekenen met 1 bepaling bij de boormonsteranalyse. De informatie wordt echter niet in opdracht van bronhouders gepubliceerd en zou in die zin niet onder een BRO verplichting aangeleverd worden. Opname in de BRO lijkt daarmee op dit moment niet zinvol al betekent het niet dat dergelijke informatie geen hergebruikswaarde heeft.  

BROF-141 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.


134BM22 01 00132Wiertsema & PartnersAls technisch bodemonderzoeksbureau wil ik dat genormaliseerde slugtesten worden opgenomen in de BRO(-standaard) zodat deze beschikbaar zijn voor gebruikers tbv divers gebruik, van bemalingen tot stedelijk waterbeheer o.a. ivm klimaatadaptatie.Domein GrondwatermonitoringafgehandeldCABafgewezenDe wens betreft geen grondwatermonitoring maar is eigenlijk een verkenning. Daarnaast is het een veldproef die aan een constructie hangt of een open boorgat. Tevens zijn dergelijke proeven nog niet goed gestandaardiseerd. Het aantal testen die bij opnamen in de BRO worden opgenomen is ook gering. De combinatie van deze factoren beteken dat we gezamelijk de conclusie hebben getrokken dat het op dit moment niet zinvol is om deze wens te honnereren. 

BROF-140 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.


133

BM22 01 00178

VeldappsAls gebruiker van het bronhouderportaal
Wil ik meer statussen in een levering kunnen hebben
Omdat de status 'Gecontroleerd' en 'Doorgeleverd' een dubbele betekenis hebben
BronhouderportaalafgehandeldCABafwijzenWe gaan niet de status aanpassen, deze is conform de architectuur. Wel zien we de onderliggende en terechte wens om toelichting op deze processtap . 

130

BM22 01 00102

Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierWij zouden de uitvoerende partij inderdaad graag als attribuut willen laten opnemen in het GMW-model. GMWimpactanalyseCABAfgewezen

De BRO heeft als primair doel hergebruik van bodemdata. Uitgifte van bronhouder of dataleverancier heeft lage businesswaarde. 

In de beheeragenda staat koppeling van een put aan een boorbeschrijving. In bijbehorend brondocument is de uitvoerder van de boring (en dus ook put) opgenomen en dus beschikbaar. 

BROF-136 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.


126

BM21 12 00752

Tauw B.V.

Als dataleverancier

wil ik brondocumenten kunnen valideren voor een bronhouder die mij gemachtigd heeft, ook als ik niet de hoofd dataleverancier (eerst gemachtigde) ben

/

Als bronhouder

wil ik altijd mijn eigen registratieobjecten kunnen valideren, ook al ben ik niet de dataleverancier

BronhouderportaalafgehandeldCABAfgewezen

Vanuit BRO-beheer gaan we een brede en generieke oplossing uitwerken voor de Rollen & Rechten. Bij deze uitwerking zullen we de melder consulteren.

BROF-46 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.


123

BM21 12 00286

Gemeente Schiedam / Aveco de Bondt

Als bronhouder

Wil ik één machtiging aan kunnen maken voor mijn leverancier waarin ik per registratieobject aan kan geven of dit automatisch doorgeleverd mag worden of niet. (onderscheid maken binnen 1 project)

Bronhouderportaal

afgehandeld

CABAfgewezen als verzoek, zal als idee worden gemarkeerd.

Dit raakt de rollen& rechten structuur. 

Heeft hoge impact in huidige constructie. Rollen&rechten zullen in beheerfase worden aangepast en daarna zal dit idee mogelijk weer worden ingebracht. 

BROF-135 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
121

BM21 09 00030

Trefoil HydrologyAls bronhouder wil ik een ontzorgende partij aan kunnen wijzen die de taken van bronhouder op zich kan nemengekoppeld aan volgnummer 109 (beheeraspecten en rollen BRO)AfgehandeldCABAfgewezenVanuit BRO-beheer gaan we een brede en generieke oplossing uitwerken voor de Rollen & Rechten. Bij deze uitwerking zullen we de melder/indieners consulteren.

BROF-46 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.


112BM21 11 00086

Waternet, domeinbegeleidingsgroep

Als bronhouder van de BRO wil ik graag dat procesmetingen uit worden gesloten van verplichte aanlevering aan de BRO, zodat er geen data worden aangeleverd waarvan wij de herbruikbaarheid twijfelachtig vinden en dataleveranciers (plus wijzelf) geen onnodig werk hoeven te verrichten.

scopewijziging, betreft meerdere registratieobjecten (Kader aanlevering zoals vastgelegd in het Besluit)afgehandeldCABafgewezenBinnen de huidige standaard staan de procesmetingen buiten scope en zijn zodoende uitgesloten van verplichte aanlevering.

BROF-106 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.


111

BM21 10 00405

TNO

Hierbij dien ik namens TNO-GDN en de VOTB een wijzigingsverzoek in op de registratieobjecten Geologische Boormonsterbeschrijving (BHR-G BMB) en Geotechnische boormonsterbeschrijving (BHR-GT BMB) voor zowel het IMBRO als het IMBRO/A deel.

De gewenste wijzigingen zijn uitsluitend in een tweetal waardenlijsten om in de toekomst verwarring en mogelijke fouten te voorkomen. Zie het bijgevoegde document voor een uitgebreide beschrijving.

BROafgehandeldCABafgewezenHet issue is dat men meer informatie in de domeinwaarde wil vastleggen. Echter is dit inhoudelijk niet noodzakeleijk omdat dit in de definitie van de domeinwaarde wordt vastgelegd. Tevens is het niet wenselijk om verschillen aan te brengen aangezien het daardoor niet backwards compatibel is. Inhoudelijk is alles correct en er is dus geen aanleiding om dit aan te passen.110BM21 10 00179Trefoil HydrologyHierbij het verzoek voor het toevoegen van het referentieniveau aan de gegevensdefinities in (volgende versies van) de catalogi om misverstanden te voorkomen.BRO StandaardenafgerondCABafgewezenDeze zit al in de standaarden (verticale referentie-attributen). Dit is in de standaarden uniform uitgewerkt, conform het stelsel van Basisregistraties. (zie bijv. de motivatie in catalogus GMW)

109

BM21 10 00247

meetnetbeheerders (Trefoil)Als bronhouder van de BRO wil ik graag dat de object-ID bronhouder wordt vrijgegeven en uitgifte daarvan via REST-services mogelijk wordt, zodat ook anderen (zoals bijv. een dataleverancier) dit ID kunnen opvragen of ik dat zelf kan zonder mezelf via PKI certificaat te identificeren.generiek voor registratieobjectenafgehandeldCABafgewezen/vervallen

Gegeven object ID bronhouder wordt alleen aan de bronhouder afgegeven; architectuurprincipe van de BRO. Deze is toegelicht aan melder en hiermee is noodzaak van deze wens is vervallen.  105

BM21 08 00178

MuniSense

Er zijn afgekeurde observaties aangeleverd aan de BRO (GLD000000000141). In de visualisatie van het BROloket wordt deze reeks getoond als "volledig beoordeeld". Het is in de visualisatie niet duidelijk dat er afgekeurde observaties zijn. Dit zou de verkeerde indruk kunnen wekken.

De bronhouder heeft ook aangegeven dat zij afgekeurde gegevens liever niet aanleveren aan de BRO, als in het BROloket niet duidelijk is dat deze afgekeurd zijn.

GLDafgerondCABafgewezenis een bug, geen wijzigingsverzoek. mogelijk al opgelost

102

BM21 09 00176

softwareplein deelnemersAls gebruiker van het BROloket wil ik geen tabblad 'grondwaterstand' zien als er enkel een GLD-startregistratie aangeleverd is, omdat dit verwarrend is.BROloketafgerondCABafgewezenDe waarde is relatief laag tov de impact Dit issue zal in de toekomst minder relevant worden, naar mate er meer standen worden aangeleverd.

101BM21 08 00004BRO programma (Gebruik&Baten)Verzoek tot het plaatsen van een gebruikersoproep op BROloketBROloketafgerondCABafgewezenverhouding waarde-impact pakt laag uit

100

BM21 08 00255


BM21 09 00364

Trefoil


Rijkswaterstaat

Als bronhouder heb ik behoefte aan implementatie van een service waarmee ik leveringen van al mijn leveranciers op kan vragen zodat ik een totaaloverzicht leveringen ontvang die namens mij zijn gedaan. BRO systeemafgehandeldCABAfgewezen

Vanuit BRO-beheer gaan we een brede en generieke oplossing uitwerken voor de Rollen & Rechten. Bij deze uitwerking zullen we de melder consulteren.

BROF-46 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.


99

BM21 08 00254


BM21 09 00364

Trefoil


Rijkswaterstaat

Als bronhouder wil ik dat de huidige controle op dataleverancier bij doorlevering komt te vervallen zodat ik vrij ben om eigen keuzes te maken voor dataleveringen en dataleveranciers.BRO systeemafgerondCABafgewezen

Voorgestelde oplossingsrichting levert fundamentele wijzigingen op met grote impact: dataleverancier is een centrale rol in de BRO (role based access control). Alles draait om deze rol terwijl de rol bronhouder meer controlerend is. Dit werkt qua complexiteit door in brondocumentenregister, het transactieregister en dus in de gehele boekhouding van de BRO. Er moet nogal wat worden aangepast wil je de rol van dataleverancier anders modelleren.  Ook zullen alle catalogi moeten worden aangepast.

Wellicht zijn er andere oplossingen denkbaar in de nabije toekomst die de gestelde problemen oplossen.


98

BM21 08 00253


BM21 09 00364

Trefoil


Rijkswaterstaat

Als bronhouder wil ik dat de huidige controle op dataleverancier bij doorlevering komt te vervallen zodat ik vrij ben om eigen keuzes te maken voor dataleveringen en dataleveranciers.BRO systeemafgerondCABafgewezen

Voorgestelde oplossingsrichting levert fundamentele wijzigingen op met grote impact: dataleverancier is een centrale rol in de BRO (role based access control). Alles draait om deze rol terwijl de rol bronhouder meer controlerend is. Dit werkt qua complexiteit door in brondocumentenregister, het transactieregister en dus in de gehele boekhouding van de BRO. Er moet nogal wat worden aangepast wil je de rol van dataleverancier anders modelleren.  Ook zullen alle catalogi moeten worden aangepast.

Wellicht zijn er andere oplossingen denkbaar in de nabije toekomst die de gestelde problemen oplossen.


89

BM21 07 00106

Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V.

Wens is: handleiding mapping van GEF naar IMBRO/A

BHR-GTafgehandeldCABAfgewezenVoor booronderzoek is een mapping van GEF naar BRO-XML niet eenduidig te maken aangezien er meerdere gegevens op meerdere manieren interpretabel zijn. Dit was voor Geotechnische sonderingen CPT anders. Het lijkt daarom niet zinvol om een mapping te maken aangezien dit afhankelijk is van de dataset. 87

BM21 06 00358

Gemeente GoudaAls bronhouder wil ik notificaties gebundeld in één e-mailbericht kunnen ontvangen per dag, zodat mijn inbox bij meerdere leveringen op één dag niet volloopt.BHPafgehandeldCABafgewezen

De workflow in het BHP is gebaseerd op de gedane leveringen. Dit uitgangspunt willen we aanhouden.
Er zijn diverse mogelijkheden (online, zoals mailboxrules) om notificaties te stroomlijnen.76

BM21 06 00296

Ingenieursbureau Inpijn-Blokpoel Son B.V.Als dataleverancier wil ik dat mijn opdrachtgever (bronhouder) en een eventuele externe controleur het attribuut 'Object-ID bronhouder' van het RO te zien krijgen in de lijstweergave en grafiekweergave, op de plek waar nu de referentie van de dataleverancier staat.BHPafgerondCABafgewezen

ObjectID bronhouder zit al in het registratieobject-overzicht en hoort niet in transactieoverzicht zoals hier gevraagd.

levert mn bij aanvullingen problemen op

Het object ID bronhouder komt overigens niet terecht in de lijst maar in de samenvatting. Het is een "registratie object ding" en geen "transactie ding"66BM21 04 00122Stichting Wageningen ResearchAls dataleverancier wil ik een bètaversie van de catalogus waarin de werkafspraken geïntegreerd zijn.BHR-P en SFRafgehandeldCABafgewezen (bij volgende versie)Dit is opportuun bij grote werkafspraken en bij veel gebruikers. Minder bij relatief kleine afspraken en igv minder gebruikers, zoals bij deze catalogi. Zal bij een volgende versie van de catalogus worden verwerkt.

64

BM21 02 00072

TNO

 Geomodelling

Als gebruiker van BRO-data wil ik graag een simpele weergave van verschillende BHR registratieobjecten kunnen gebruiken.

BHRafgehandeldCABAfgewezen De BRO maakt en ondersteund visualisatieservices die het gebruik van de BRO ondersteunen en vergroten. Een aanvullende visualitieservice, waar in dit geval om wordt gevraagd, valt hier niet onder.

BROF-34 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.


63

BM21 03 00190

WaternetAls dataleverancier wil ik onterecht gegenereerde putcodes kunnen corrigeren.GMWafgehandeldCABafgewezenis geen wijzigingsverzoek. Gevraagde wijziging is via bestaande functionaliteit in te vullen. Toelichting vanuit LV BRO gegeven.

62

BM21 04 00091

FugroAls gebruiker hebben we bij een boring waarbij een steekbus is gebruikt met 38mm steekmonddiameter. Deze willen we leveren aan BRO, maar dat gaat niet omdat de waarde tussen 50 tot 510 moet liggen. Ons verzoek is de waarde bereik veranderen, zodat we de boring wel kunnen aanleverenBHRafgehandeldCABafgewezenDit blijkt een interpretatiefout te zijn en is geen wijzigingsverzoek.59

BM21 04 00015

PDOKAls leverancier van BRO-gegevens wil ik dat documentatie en metadata op een aparte webpagina geplaatst worden, zodat bij vernieuwing daarvan de downloads niet aangepast hoeven te worden.PDOKafgehandeldCABafgewezenImpact is relatief hoog wanneer dit verzoek separaat wordt opgepakt. Dit verzoek zal worden meegenomen bij het aanpassen van het implementatie-proces voor alle as is modellen uit tranche 2.

BROK-3329 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.


57

BM21 04 00023

ParticulierAls gebruiker van het BROloket wil ik vanuit het overzichtsscherm de XML/GEF kunnen downloaden (op dezelfde plek als waar ik de grafiek kan downloaden).BROloket

afgehandeld


CABAfgewezen.Impact van aanpassing is zeer hoog, uitgaande van huidige beschikbare services.
Mogelijk dat er in de toekomst meer mogelijkheden zijn, zodra voor alle objecten REST services beschikbaar zijn.


56

BM21 03 00191


Stichting WaternetAls Dataleverancier wil ik dat BRO-putcode kan worden gebaseerd op het RGD-nummer van de boring.GMWafgehandeldCABAfgewezenDit is geen functionaliteit waarin de BRO voorziet. Naast dat er al 4 identifiers voor GMW zijn, is het ook mogelijk dit in eigen software op te lossen.

55

BM21 03 00094

DataScore Software B.V.Als dataleverancier wil ik dat mijn leveringen aan het bronhouderportaal verwerkt worden in volgorde van aanlevering, zodat de brondocumenten niet afgekeurd worden vanwege het eerder verwerken van een latere levering.GLDafgehandeldCABAfgewezenAfhandeling van correcties is een a-synchroon mechanisme. Dit is te ondervangen met huidige technologie icm gebruik van transactie-ID. Wel zal medio mei 'waarschuwings-functionaliteit' beschikbaar komen.

53

BM21 03 00188

Provincie GroningenAls bronhouder wil ik een uitdraai in excel kunnen genereren op basis van het BRO-ID met daarin de put-informatie per BRO-ID. Het liefst inclusief grafiek. GMW

afgehandeld

CABAfgewezenBestaande functionaliteiten van de BRO zijn aan melders toegelicht en blijken te voldoen aan de wens. Verzoek om excel uitdraai vervalt hiermee.47

BM21 03 00047

DataScoreBij deze zou ik een verzoek willen indienen om bestaande reeds aangeleverde grondwaterobservaties middels een ‘replaceRequest’ te kunnen corrigeren indien dit nodig is.GLD-observatieafgehandeldCABafgewezenDe werkwijze van corrigeren zoals nu in productie staat is gebouwd conform ontwerp. Aanpassing zal een hoge impact tot gevolg hebben tov de waarde.

45BM21 03 00002Evides N.V.Als dataleverancier wil ik geo-ohmkabels kunnen registreren zonder GMW-koppeling zodat ik formatieweerstandonderzoek van geo-ohmkabels (die niet onderdeel zijn van een put) in de BRO kan registreren.

GMW

FRD

afgehandeldCABafgewezenWaarde is (nu nog) laag tov impact. Eerste impactinschatting: vergelijkbaar met realiseren volledig registratieobject. Wel een kandidaatonderwerp voor een BRO innovatielijst.

41BM21 02 00099

Trefoil

Als platform meetnetbeheerder wil ik dat bij GAR de codelijst 'StatusKwaliteitscontrole' uitgebreid wordt met 'nogNietBeoordeeld', zodat de codelijst uniform is met GLD.

GARafgehandeldCABafgewezenDe waarde 'nogNietBeoordeeld' is specifiek voor grondwaterstandonderzoek. Voor GAR bestaat voorlopige beoordelingsstructuur en dus niet van toepassing.

36B18 08 00099VerbelcoAls dataleverancier wil ik dat in de waardelijst van de beschermconstructie duidelijk wordt of de koker geschikt is voor telemetrie, zodat ik weet of er telemetrie mogelijk is in de put.GMWafgehandeldCABafwijzinglage waarde tov systeemimpact

32

BM21 01 00092DatascoreAls softwareontwikkelaar wil ik dat er ook een demo BROloket is, zodat ik kan zien wat het resultaat is van mijn levering aan de demo-omgeving.BRO systeem

afgerond


CABafgewezenEr is inmiddels al meer functionaliteit waarmee aangeleverde gegevens visueel aan de uitleverkant kunnen worden gecheckt. Voor nu verwachten we dat hiermee aan de wens wordt voldaan.

BROK-3312 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.


30bBM21 01 00008Trefoil, namens meetnetbeheerdersAls meetnetbeheerder wil ik het kader aanlevering 1x registreren en niet bij zowel GMW als GMN, zodat dit niet potentieel conflicterend kan worden

GMW

GMN

afgehandeldCABafwijzingHuidige functionaliteit is zoals de data-architectuur van de BRO is opgezet. Kader aanlevering kan per registratieobject verschillen.

30aBM21 01 00008Trefoil, namens meetnetbeheerdersAls meetnetbeheerder wil ik dat naamgevingen in de codelijsten van GMW en GMN uniform zijn.

GMW

GMN

afgehandeldCABafwijzingUniformiteit van codelijsten is een ontwerpprincipe van de BRO. In individuele gevallen wijken deze idd af. Dit is backwards niet op te lossen zonder zeer hoge impact.

29BM20 12 00183Gemeente SchiedamAls gebruiker wil ik een extra vak ingevoegd hebben in het bronhouderportaal, zodat ik visueel gezien alle gegevens van contactpersonen bij elkaar heb.BronhouderportaalafgehandeldCABafwijzingDe BRO slaat alleen contactgegevens op die voor de BRO noodzakelijk zijn. De BRO is geen contactdatabase en mag dit ook niet vanuit privacywetgeving

27BM201200128DatascoreAls gebruiker wil ik bij de registratie van een nieuw object naast het BRO-id ook de BRO_putcode in het retourbericht ontvangen, zodat deze ook meteen in het bronsysteem kan worden vastgelegd.GMWafgehandeldCABafgewezenHet BRO-ID is binnen de BRO de unieke aanduiding van het registratieobject is, en niet de putcode. De architectuur van de BRO voorziet dat alleen het BRO-ID teruggegeven wordt.

Wanneer men de putcode op wil halen, dan dat ook via de inmiddels beschikbare REST service.23BM20 11 00180Trefoil HydrologyAls meetnetbeheerder wil ik dat bij GAR de waarde ‘nogNietBeoordeeld’ aan het attribuut 'StatusKwaliteitscontrole' wordt toegevoegd, zodat ik me comfortabel voel om gegevens aan de BRO aan te leveren die ik nog niet zelf op kwaliteit heb beoordeeld.GARafgehandeldCABafwijzingIn de data-architectuur wordt dit object gezien als een constructie, met een minimale kwaliteit obv certificeringseisen. Dit voor GMW verder standaardiseren zal een relatief grote impact (in effort) hebben op de BRO in vergelijking met de waarde

22BM20 11 00181Trefoil HydrologyAls meetnetbeheerder wil ik dat het attribuut 'StatusKwaliteitscontrole' aan het registratieobject GMW wordt toegevoegd, zodat ik kan aangeven in hoeverre ik (on-)zeker ben over de kwalliteit van mijn eigen aangeleverde putgegevens.GMWafgehandeldCABafwijzingDit zou gaan om een aanvullende functionaliteit. Deze wens past niet in de huidige architectuur waarin het BHP agnostisch berichten moet kunnen verwerken. 

21BM20 11 00174Sigmax Mobile SolutionsAls softwareleverancier van de BRO wil ik handmatig een StartRegistration doen waarbij het BRO-ID wordt weergegeven, zodat ik een XML bestand kan genereren met daarin één of meerderen grondwaterstandreeksen.GLDafgehandeldCABafwijzingDit zou gaan om een aanvullende functionaliteit. Deze wens past niet in de huidige architectuur waarin het BHP agnostisch berichten moet kunnen verwerken. 

19BM20 11 00161Wageningen Environmental ResearchAls bronhouder wil ik dat mijn niet-Europese leverancier ook als uitvoerder kan worden geregistreerd via KvK nummer, zodat ook niet-Europese leveranciers aan de BRO kunnen aanleveren.Bronhouderportaal

afgehandeld


CABafgewezenDe oplossing ligt buiten het BRO-systeem. Bedrijven kunnen zich mogelijk binnen Europa registreren en op die manier aanleveren.

BROK-3307 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.


9BM20 09 00029TrefoilAls gebruiker van de BRO wil ik een andere datum/tijd definitie in de standaarden, zodat een aantal problemen die zich nu voordoen opgelost worden.

BRO systeem

GLD

afgehandeldCABafwijzingDe BRO volgt de ISO standaard ISO 8601. Voor datum wordt de Gregoriaanse kalender aangehouden. Voor tijdstip wordt de UTC standaard aangehouden. Igv GLD: zie onder 4.1.7 voor de toelichting.

5BM20 09 00159-5Stichting
Waternet
Als meetnetbeheerder wil ik GMW's zonder bovenkant buis kunnen registreren, zodat ik GMW's waarin alleen GAR gemeten wordt kan registreren in de BRO.

GMW

GAR

afgehandeldCABafwijzingDit issue is bij totstandkoming van de gegevensstandaard (2015/2016) met de stakeholders besproken. Destijds is besloten dat bovenkant buis moet worden geregistreerd. Zie FAQ link

4BM20 09 00159-4Stichting
Waternet
Als meetnetbeheerder wil ik peilbuizen die niet loodrecht op het maaiveld staan (afwijking in boorrichting, krom gegaan door menselijke invloed zoals ophogingen, schutbuis die in verbinding staat met een infiltratieput etc) met die kenmerken registreren in de BRO, zodat ik deze informatie kwijt kan.GMWafgehandeldCABafwijzingwaarde is relatief laag tov de impact op de BRO

3

BM20 09 00159-3


Stichting
Waternet
Als meetnetbeheerder wil ik de bovenkant buis van peilbuizen die geleidelijk zijn weggezakt en/of vervormd zijn niet alleen via een correctie (aanpassing op 1 moment) wijzigen, maar de geleidelijkheid over meer momenten kunnen weergeven.GMWafgehandeldCABafwijzingwaarde is relatief laag tov de impact op de BRO