Skip to main content
Skip table of contents

Attribuut niet aanwezig

Deze foutmelding kan voorkomen als een verwacht attribuut niet aanwezig is. De GMW materiële geschiedenis service gaat uit van een gevalideerd brondocument. Echter bij direct aanbieden op de service kan dit niet worden afgedwongen. Hierdoor kan deze situatie ontstaan en waarschuwt de service voor deze situatie.

Komt deze situatie voor bij gebruik in bijvoorbeeld het bronhouderportaal, neem dan contact op met de service desk en biedt de documenten aan. Er is wellicht sprake van een foutsituatie in onze software.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.