Skip to main content
Skip table of contents

Aanleverproces

De afhandeling van een aanlevering gebeurt in vijf vaste stappen die per stap flexibel zijn in te richten. Elke aanlevering kent de volgende vaste stappen:

 1. Aanleveren
 2. Valideren
 3. Controleren
 4. Vaststellen
 5. Doorleveren

Deze volgorde van deze stappen ligt vast.

Stap 1: Aanleveren

Een nieuwe aanlevering begint met het inladen van één of meer XML-bestanden in het Bronhouderportaal. Dit kan handmatig gedaan worden via de web-interface, of geautomatiseerd via de API.

Ook is het mogelijk om zipbestanden te kiezen met daarin meerdere XML-bestanden. Het Bronhouderportaal pakt deze bestanden na ontvangst dan eerst uit.

Uiteindelijk worden alleen bestanden in IMBRO of IMBRO/A XML-formaat toegelaten. Bestanden in Word- of PDF-formaat kunnen bijvoorbeeld niet worden verwerkt.

Na het aanmaken van een levering zijn er twee mogelijke uitkomsten:

 • Geldig: van alle bestanden in de levering is het bestandtype herkend als IMBRO of IMBRO/A XML.
 • Ongeldig: van één of meerdere van de bestanden in de levering is het bestandstype niet herkend als IMBRO of IMBRO/A XML.

Stap 2: Valideren

Deze stap wordt automatisch door het Bronhouderportaal uitgevoerd. Bij leveringen met meerdere brondocumenten kan dit proces enige tijd duren.

De BRO gebruikt een validatieservice om te controleren of de aangeleverde XML-bestanden voldoen aan de minimumvereisten van de BRO. 

Als één bestand in de aanlevering niet valide is wordt de hele levering automatisch afgewezen en wordt het aanleverproces afgebroken. De validatieservice geeft middels foutmeldingen aan waarom het bestand niet verwerkt kon worden.

Het is niet mogelijk om een niet-valide bestand in het Bronhouderportaal nog te repareren.

De leverancier dient het bestand op eigen gelegenheid te herstellen en de gehele levering opnieuw te doen.

Na het valideren van de levering zijn er twee mogelijke uitkomsten:

 • Valide: de bestanden uit de levering voldoen aan de regels van het betreffende registratieobject (de regels zoals omschreven in de catalogus en inname berichtencatalogus van het desbetreffende registratieobject).
 • Niet valide: één of meerdere van de bestanden voldoen niet aan de regels.

Stap 3: Controleren

Als de levering valide is kan een kwaliteitscontroleur de gegevens inhoudelijk gaan controleren. Als de gegevens in orde zijn keurt de controleur ze goed.

Als een bestand in de levering inhoudelijk niet op orde bevonden is dan keurt de controleur de levering af. Daarmee wordt het aanleverproces afgebroken.

Het is niet mogelijk om kwaliteitsproblemen in een bestand in het Bronhouderportaal nog te repareren.

De leverancier dient het bestand op eigen gelegenheid alsnog kwalitatief in orde te maken. Daarna kan de leverancier de gehele aanlevering opnieuw doen.

Deze stap kan overgeslagen worden door het automatisch goedkeuren aan te zetten.

Bij het controleren zijn er 3 mogelijke uitkomsten:

 • Goedgekeurd: de kwaliteitscontroleur heeft de levering goed bevonden.
 • Overleg gewenst: alvorens verder te gaan is er overleg nodig tussen dataleverancier en kwaliteitscontroleur.
 • Afgekeurd: de kwaliteitscontroleur heeft de levering afgekeurd.

Stap 4: Vaststellen

Als de controleur de levering heeft goedgekeurd kan de betreffende projectbeheerder van de bronhouderorganisatie de gegevens aan de BRO leveren door ze vast te stellen.

De projectbeheerder kán eventueel besluiten om de levering alsnog af te wijzen, ook al is deze inhoudelijk goed bevonden door de controleur. Als dat gebeurt wordt het aanleverproces alsnog afgebroken.

De leverancier dient dan met de opdrachtgever overeen te komen wat er aan de aanlevering nog aangepast dient te worden. Na deze aanpassing kan de leverancier de aanlevering opnieuw doen. In bepaalde omstandigheden kan de conclusie zijn dat de levering komt te vervallen.

Deze stap kan overgeslagen worden door het automatisch accorderen aan te zetten. Na goedkeuring wordt de levering zonder tussenkomst van de projectbeheerder doorgezet naar stap 5.

Bij het vaststellen zijn er 3 mogelijke uitkomsten:

 • Geaccordeerd: de projectbeheerder heeft de levering vastgesteld.
 • Overleg gewenst: de projectbeheerder wenst overleg met de dataleverancier.
 • Afgewezen: de levering is afgekeurd door de projectbeheerder.

Stap 5: Doorleveren

Als de projectbeheerder akkoord heeft gegeven voor de levering worden de gegevens doorgeleverd aan de BRO.

Dit is een automatisch proces dat per doorgeleverd bestand binnen één of meer seconden wordt uitgevoerd. Bij leveringen met meerdere brondocumenten kan dit proces enige tijd duren.

Nadat de bestanden in de BRO zijn verwerkt duurt het een dag tot ze via geoviewers die zijn aangesloten op de BRO weer beschikbaar komen om in te kijken.

Na het doorleveren zijn er per brondocument 3 mogelijke uitkomsten:

 • Opgenomen: het brondocument is succesvol opgenomen in de BRO Landelijke Voorziening.
 • Afgekeurd door de BRO: alhoewel er in de validatie is vastgesteld dat de brondocumenten goed zijn, kan het toch zo zijn dat de toestand in de BRO Landelijke voorziening is gewijzigd. Er zit tenslotte tijd tussen het aanleveren en doorleveren. Bijvoorbeeld door het - in die tussentijd - doorleveren van conflicterende brondocumenten op hetzelfde registratieobject of door wijzigingen in andere registratieobjecten. Denk bijvoorbeeld aan een put die inmiddels uit registratie is terwijl en een grondwaterstandendossier wordt geopend op die put.
 • Gearchiveerd: extra actie waarmee de leveringsdetails zijn opgenomen in een archief.

Na het doorleveren is het aanleverproces afgerond.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.